Oversigt (indholdsfortegnelse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt (indholdsfortegnelse)"

Transkript

1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv. Kapitel 2 God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv. Kapitel 3 Sikkerheder, værdiansættelse og løbetid Kapitel 4 Særligt dækkede obligationer - sikkerheder, værdiansættelse og løbetid Kapitel 5 Flådepant Kapitel 6 Kapitalforhold og solvens Kapitel 7 Gearing Kapitel 8 Midlernes anbringelse, likviditet og koncernregler mv. Kapitel 9 Regnskab og revision Kapitel 10 Regnskaber i kapitalcentre Kapitel 11 Sammenlægning, ophør og krisehåndtering Kapitel 12 Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter Kapitel 13 Straffebestemmelser Kapitel 14 Overgangsbestemmelser, rapporter, revision og ændringer Kapitel 15 Ikrafttræden Den fulde tekst Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut I medfør af 5, stk. 1 og 2, og 14, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. XXXX af DD. måned XXXX, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv. 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 2. Hvor denne bekendtgørelse henviser til regler i lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør heraf, der finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, forstås alene generelle regler for finansielle virksomheder og særlige regler for pengeinstitutter i lov om finansiel virksomhed, medmindre andet er anført. Pengeinstitutter henholdsvis finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør heraf skal således i forhold til denne bekendtgørelse læses som et skibsfinansieringsinstitut omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 4. Hvor denne bekendtgørelse henviser til, at regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, eller retsakter vedtaget i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, forstås de generelle regler for institutter og særlige regler for kreditinstitutter, medmindre andet er anført. Kreditinstitutter henholdsvis institutter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber eller retsakter vedtaget i medfør heraf skal således i forhold til denne bekendtgørelse læses som et skibsfinansieringsinstitut omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 6. Hvor retsakter, vedtaget af Europa-Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut, finder tilsvarende anvendelse, forstås de gennerelle regler for institutter og særlige regler for kreditinstitutter. Kreditinstitutter henholdsvis institutter i disse retsakter skal således læses som et skibsfinansieringsinstitut omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut.

2 Stk. 7. Realkreditobligationer i lov om finansiel virksomhed og i bekendtgørelser udstedt i medfør heraf skal i forhold til denne bekendtgørelse læses som kasseobligationer eller skibskreditobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut. Dette gælder dog ikke realkreditobligationer som nævnt i 153 i lov om finansiel virksomhed. 2. Kapitel 2 i lov om finansiel virksomhed om definitioner finder tilsvarende anvendelse i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Artikel 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om definitioner finder tilsvarende anvendelse i denne bekendtgørelse. 3. Et skibsfinansieringsinstitut kan midlertidigt drive anden virksomhed til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer. Skibsfinansieringsinstitut skal underrette Finanstilsynet herom. 4. Et skibsfinansieringsinstitut, der ønsker at etablere en filial eller en dattervirksomhed i et andet land end Danmark, skal have Finanstilsynets tilladelse hertil. Finanstilsynet giver kun tilladelse, hvis tilsynet vurderer, at der ikke er grund til at betvivle, at skibsfinansieringsinstituttets administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering. Kapitel 2 God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv i lov om finansiel virksomhed om god skik, prisoplysning og kontraktforhold finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. 6. Kapitel 7 i lov om finansiel virksomhed om ejerforhold finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut c i lov om finansiel virksomhed om ledelse og indretning af virksomheden finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. 8. Kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed om videregivelse af fortrolige oplysninger finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. 9. Del 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om institutternes oplysningspligt finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 3 Skibskreditobligationer - sikkerheder, værdiansættelse og løbetid 10. Dette kapitel finder anvendelse, når et skibsfinansieringsinstitut finansierer udlån til skib ved udstedelse af skibskreditobligationer. 11. Et skibsfinansieringsinstitut kan kun yde lån mod sikkerhedsstillelse. Stk. 2. Et skibsfinansieringsinstitut skal fastsætte en værdi af skibet eller skibene til brug for sikkerhedsstillelsen. Stk. 3. Værdiansættelsen til brug for sikkerhedsstillelsen skal ske på grundlag af en af skibsfinansieringsinstituttet foretaget eller godkendt vurdering. Stk. 4. Bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for værdiansættelsen, herunder for besigtigelse af pantsatte skibe og for anvendelse af uafhængige vurderinger. Disse retningslinjer skal offentliggøres på et skibsfinansieringsinstituts hjemmeside og i ledelsesberetningen.

3 Stk. 5. Værdiansættelsen til brug for sikkerhedsstillelsen skal ligge inden for det beløb, som en kyndig erhverver med kendskab til de særlige pris- og markedsvilkår for den pågældende skibstype må skønnes at ville betale for skibet. Forhold, der betinger en særlig høj pris, må ikke indgå i værdiansættelsen. Instituttet skal ved værdiansættelsen til brug for sikkerhedsstillelsen tage hensyn til eventuel risiko for ændringer i markeds- og strukturforhold. Stk. 6. Skibets værdi til brug for sikkerhedsstillelsen skal fastsættes tidligst på det tidspunkt, hvor instituttet afgiver lånetilbud, og senest når instituttet udbetaler lånet. 12. Et skibsfinansieringsinstitut kan kun yde lån mod registreret panteret i det finansierede skib inden for 70 pct. af den værdi, som skibet til brug for sikkerhedsstillelsen er fastsat til, jf. dog Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 kan frafaldes mod, at 1) låntager stiller anden sikkerhed af særlig god bonitet, jf. 16, eller 2) der foretages merbelastning af instituttets solvens, jf. 23, stk. 7. Stk. 3. Et skibsfinansieringsinstitut kan endvidere yde lån mod registreret panteret inden for 70 pct. af værdien fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen i andre skibe end det eller de finansierede. Stk. 4. Et skibsfinansieringsinstitut skal træffe fyldestgørende foranstaltninger for at sikre, at lån i hele lånets løbetid opfylder instituttets formålsbestemmelse, jf. 1 a, i lov om et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 5. Stk. 2, nr. 1, og stk. 4, anses for opfyldt, såfremt en centralbank, som er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, i henhold til artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, indtræder som låntager i hele lånets restløbetid. 13. Långivning ud over 70 pct., men inden for 100 pct. af det finansierede skibs eller de finansierede skibes værdi fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen, kan kun ydes mod, at der for denne del af lånet 1) stilles anden sikkerhed af særlig god bonitet af låntager, jf. 16, eller 2) foretages merbelastning af instituttets solvens, jf. 23, stk. 7. Stk. 2. Ved lån ydet mod registreret panteret i andre skibe end det eller de finansierede ud over 70 pct., men inden for 100 pct. af det pantsatte skibs eller de pantsatte skibes værdi fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse. 14. Uanset kan et skibsfinansieringsinstitut yde lån mod registreret panteret i det finansierede skib inden for 80 pct. af det af Erhvervsstyrelsen godkendte maksimale finansieringsgrundlag uden anden sikkerhed af særlig god bonitet eller merbelastning, såfremt 1) lånet er ydet i overensstemmelse med de i»aftale mellem Den danske stat v/økonomi- og Erhvervsministeren og Danmarks Skibskreditfond«dateret 13. juni 2003 fastsatte betingelser, og 2) låntagerens kreditværdighed vurderes at være særlig god, jf. 26, stk Uanset kan et skibsfinansieringsinstitut yde byggelån til brug for finansiering af ny- eller ombygning af skibe, som ydes uden pant i skib, mod at der 1) stilles sikkerhed af særlig god bonitet, jf. 16, 2) foretages merbelastning af instituttets solvens, jf. 23, stk. 7, eller 3) stilles de i stk. 2 og 3 anførte sikkerheder, hvilket medfører den i 24, stk. 3, anførte solvensmæssige behandling. Stk. 2. For lån omfattet af stk. 1, nr. 3, skal der gives transport og indtrædelsesret i byggekontrakten efter nøje prøvelse og forsigtig vurdering af aftalegrundlaget i hvert enkelt tilfælde samt gives transport i sikkerhedsstillelsen for betalinger under byggekontrakten, jf. stk. 3. De i første pkt. anførte sikkerheder skal være gældende, indtil skibet er færdigbygget, leveret og behørigt godkendt, dog senest indtil byggelånet er indfriet. Stk. 3. For lån omfattet af stk. 1, nr. 3, skal der for betalinger under byggekontrakten 1) stilles sikkerhed af særlig god bonitet af låntager, jf. 16, eller 2) stilles sikkerhed af et institut med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 120 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. 16. Som sikkerhed af særlig god bonitet kan kun anvendes følgende:

4 1) Indskud i eller garanti fra centralbanker med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. 2) Garanti fra centralregeringer med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. 3) Garanti fra regionale eller lokale myndigheder med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som opfylder artikel 115, stk. 2 eller 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. 4) Obligationer og gældsbreve udstedt eller garanteret af centralregeringer med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi. 5) Obligationer og gældsbreve inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi, udstedt eller garanteret af regionale eller lokale myndigheder med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og som opfylder artikel 115, stk. 2 eller 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. 6) Særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, realkreditobligationer samt andre obligationer, som frembyder tilsvarende sikkerhed, udstedt af et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi. Værdipapirer, der er efterstillet andre tilgodehavender, kan ikke anvendes. 7) Kasseobligationer, skibskreditobligationer eller særligt dækkede obligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut eller af et kreditinstitut, der er et skibsfinansieringsinstituts moder- eller dattervirksomhed. 8) Garanti udstedt af eller indskud i et kreditinstitut i et land, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, efter nøje prøvelse og forsigtig vurdering i hvert enkelt tilfælde. 9) Lignende sikkerhed med en tilsvarende særlig høj likviditet og en tilsvarende særlig lav modpartsrisiko. Herunder medregnes garanti udstedt af eller indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i USA, og som har opnået den bedste eller næstbedste rating af et ECAI, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 98 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Videre medregnes særligt likvide obligationer, som er udstedt af sådanne institutter, og som er optaget til handel på et reguleret marked, som er godkendt af en kompetent myndighed, inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi. Indskud og værdipapirer, der er efterstillet andre tilgodehavender, kan ikke anvendes. Stk. 2. De under stk. 1, nr. 9, anførte sikkerheder kan samlet for instituttet maksimalt medregnes for et beløb af samme størrelse som 25 pct. af kapitalgrundlaget, jf. artikel 72 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, jf. 24, stk Løbetiden for de af et skibsfinansieringsinstitut ydede lån kan højest udgøre 15 år fra lånets udbetalingstidspunkt og for byggelån højst 4 år regnet fra tidspunktet for første udbetaling. Fastsættelse af løbetiden for lån skal ske under behørig hensyntagen til skibstypens gennemsnitlige levetid og det konkrete skibs alder og stand m.v. Kapitel 4 Særligt dækkede obligationer - sikkerheder, værdiansættelse og løbetid 18. Dette kapitel finder anvendelse, når et skibsfinansieringsinstitut finansierer udlån til skib ved udstedelse af særligt dækkede obligationer.

5 19. Et skibsfinansieringsinstitut kan finansiere udlån ved udstedelse af særligt dækkede obligationer mod sikkerhed i de aktivtyper, der er opregnet i artikel 129, stk. 1, litra a-c og g, og stk. 2, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, jf. 2 d, stk. 1, 1. pkt., i lov om et skibsfinansieringsinstitut. 20. Långivning ud over 60 pct., men inden for 100 pct. af det finansierede skibs eller de finansierede skibes værdi fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen, kan kun ydes mod, at låntager for denne del af lånet stiller sikkerhed i de aktivtyper, der er opregnet i 2 d, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut. Skibsfinansieringsinstituttet skal inddrage den del af lånet, der ydes mellem 60 og 70 pct., i fastsættelsen af instituttets solvensbehov. For den del af lånet der ydes ud over 70 pct., skal instituttet foretage merbelastning af instituttets solvens, jf. 23, stk. 7. Dog gælder 2. og 3. pkt. ikke, såfremt lånet er ydet i overensstemmelse med de i»aftale mellem Den danske stat v/økonomi- og Erhvervsministeren og Danmarks Skibskreditfond«dateret 13. juni 2003 fastsatte betingelser. Kapitel 5 Flådepant 21. Flådepant foreligger, hvis en låntager stiller sikkerhed for et lån i form af registreret panteret i mere end et skib, eller hvis flere låntagere stiller sikkerhed for et eller flere lån i form af registreret panteret i mere end et skib. Til flådepantet medregnes eventuelle andre aktivtyper end registreret pant i skib, som låntageren kan stille til sikkerhed for lånet. Stk. 2. Et flådepant kan fordeles regnskabsmæssigt mellem flere kapitalcentre, jf. 43, såfremt følgende er aftalt i låneaftalerne: 1) Krydshæftelse, således at alle låntagere hæfter for alle lån omfattet af flådepantet, 2) Krydsmisligholdelse, således at alle lån omfattet af flådepantet forfalder, hvis et af lånene misligholdes, 3) Krydspant, således at alle skibe omfattet af flådepantet er stillet til sikkerhed for alle lån omfattet af flådepantet, og 4) Låntager forpligter sig til ikke at stille sikkerhed for andre lån i det eller de skibe, der er omfattet af flådepantet (negative pledgeklausul). 22. Ved opgørelsen af, om lånegrænserne, jf. 10, stk. 1, og 3 i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, jf. 18, stk. 2, er overholdt på tidspunkt for etablering og udvidelse af et lån sikret ved flådepant, kan skibsfinansieringsinstituttet under overholdelse af 21, stk. 2, nr. 1-4, foretage opgørelsen ved at sammenholde den samlede værdi af samtlige skibe, der indgår i det pågældende flådepant med den samlede værdi af samtlige lån, for hvilke flådepantet er stillet til sikkerhed. Ved opgørelsen kan kun medregnes panterettigheder, som er registreret, jf. 2 d, stk. 1, 2 pkt., i lov om et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 6 Kapitalforhold og solvens 23. Kapitalgrundlaget i et skibsfinansieringsinstitut skal opfylde kravene i artikel 92 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. For instituttet skal kapitalgrundlagskravet i artikel 92, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber være opfyldt både i de enkelte kapitalcentre og i instituttet i øvrigt. Stk. 2. Et skibsfinansieringsinstituts bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af et kapitalgrundlag af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække instituttets risici. Disse procedurer skal underkastes regelmæssig intern kontrol for at sikre, at de vedbliver at være fyldestgørende og stå i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af instituttets virksomhed.

6 Stk. 3. Et skibsfinansieringsinstituts bestyrelse og direktion skal på baggrund af vurderingen efter stk. 2 opgøre instituttets individuelle solvensbehov. Solvensbehovet opgøres som det tilstrækkelige kapitalgrundlag i procent af den samlede risikoeksponering. Solvensbehovet kan ikke være mindre end kapitalgrundlagskravet efter artikel 92, stk. 1, litra c, og minimumskapitalkravet i artikel 93 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Stk. 4. Finanstilsynet kan individuelt fastsætte et højere krav til kapitalgrundlaget i form af et tillæg til kapitalgrundlagskravet, der fremgår af artikel 92, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Dette individuelle solvenskrav er udtryk for Finanstilsynets vurdering af instituttets tilstrækkelige kapitalgrundlag i procent af den samlede risikoeksponering. Finanstilsynet kan endvidere stille krav til, hvilken type kapital der kan anvendes til opfyldelse af det individuelle solvenskrav. Stk. 5. Finanstilsynet kan pålægge et skibsfinansieringsinstitut at foretage nedskrivninger af aktiver m.v. til brug for opgørelsen af kapitalgrundlaget. Stk , stk. 4 og 7, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 7. I de tilfælde, hvor der foretages merbelastning af instituttets solvens, skal långivningen ved solvensberegningen fradrages i kernekapitalen i kapitalcentrene eller i instituttet i øvrigt. Er lånets restgæld med fradrag af sikkerheder opgjort til realisationsværdi mindre end merbelastningen tillagt nedskrivningen, kan det i 1. pkt. anførte fradrag reduceres med forskellen. Stk. 8. Den solvensmæssige overdækning er den andel af kernekapitalen, som overstiger kravet til kapitalgrundlaget, jf. stk. 1 og 4, efter fradrag, jf. stk a-h, 128, stk. 3 og 4, og a i lov om finansiel virksomhed og del 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om henholdsvis kapitalgrundlag og kapitalkrav finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 2. Et kapitalcenter kan optage hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital. Stk. 3. Byggelån omfattet af 15, stk. 1, nr. 3, indgår ved opgørelse af kapitalgrundlag og risikovægtede eksponeringer, jf. stk. 1, med en vægt på 2,0, i det omfang skibsfinansieringsinstituttets efterfinansiering af byggelånet omfattes af 12, stk. 1 og 2, eller 14. Summen af byggelån efter 1. pkt. må ikke overstige 125 pct. af den solvensmæssige overdækning, jf. 23, stk. 8. Kapitel 7 Gearing 25. Del 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om gearing finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 8 Midlernes anbringelse, likviditet og koncernregler mv. 26. Bestyrelsen i et skibsfinansieringsinstitut skal fastsætte regler for instituttets spredning af risici, herunder regler for overvågning og kontrol med instituttets store eksponeringer. Stk. 2. Artikel samt del 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om henholdsvis store eksponeringer og eksponeringer mod overført kreditrisiko finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 3. Hvis en eksponering overskrider den fastsatte grænse i artikel 395, stk. 1, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, skal instituttet straks meddele eksponeringens størrelse til Finanstilsynet ved overskridelsen.

7 Stk. 4. Bestyrelsen skal fastsætte regler for vurdering af, om låntagers kreditværdighed er særlig god og 147 a i lov om finansiel virksomhed samt del 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om likviditet finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Stk i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut omfattet af denne bekendtgørelse. Ud over de aktiver, som er nævnt i 153, stk. 1, nr. 1-4, kan et skibsfinansieringsinstitut anbringe midler til opfyldelse af bestemmelsen i 153, stk. 1, i nedenstående aktiver: 1) Ikke efterstillet indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. 2) Ikke efterstillet indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i USA, og som har opnået den bedste eller næstbedste rating af et ECAI, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 98, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. 3) Ikke efterstillede særligt likvide obligationer, som er udstedt af kreditinstitutter som anført under nr. 1 og 2 og er optaget til handel på et reguleret marked, som er godkendt af en kompetent myndighed. Stk. 3. De under stk. 2, nr. 2 og 3, anførte aktiver må samlet for et skibsfinansieringsinstitut maksimalt udgøre 25 pct. af de midler, der skal anbringes i aktiver som anført i 153, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 28. Et skibsfinansieringsinstituts långivning skal ske på grundlag af udstedelse af obligationer, udlån af skibsfinansieringsinstituttets kapitalgrundlag, jf. dog 27, samt optagelse af lån på penge- og kapitalmarkeder. 29. Artikel 6-24 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og kapitel 12 i lov om finansiel virksomhed om koncernregler, konsolidering m.v. finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 9 Regnskab og revision 30. Kapitel 13 i lov om finansiel virksomhed om årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 10 Regnskaber i kapitalcentre 31. Et skibsfinansieringsinstitut skal udarbejde særskilte regnskaber for kapitalcentre, jf. 2 e, i lov om et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 2. Kapitalcenterregnskabet skal omfatte en resultatopgørelse og balance samt noter. Stk. 3. Noter til kapitalcenterregnskaber kan, hvor andet ikke er foreskrevet, udarbejdes for alle kapitalcenterregnskaber samlet. 32. I resultatopgørelse og balance skal indgå poster, der skal individualiseres og henføres direkte til de enkelte kapitalcentre og poster, hvor kapitalcentret skal tildeles en bestemt andel, jf Hvor kapitalcentret tildeles en bestemt andel, skal skibsfinansieringsinstituttet benyttes en fordelingsnøgle baseret på den samlede gældsoptagelse (obligationsoptagelse mv.), jf. dog stk. 3.

8 Stk. 2. Ved den samlede gældsoptagelse forstås gennemsnittet af primo- og ultimogælden optaget i forbindelse med udlånsvirksomheden. Stk. 3. Skibsfinansieringsinstituttet kan anvende andre fordelingsnøgler end gældens størrelse efter godkendelse af Finanstilsynet. Hvis der anvendes andre fordelingsnøgler, skal disse være anført i en note. Resultatopgørelsen 34. Resultatopgørelsen skal indeholde følgende poster: 1) Nettorenteindtægter. 2) Nettogebyrer og provisionsindtægter. 3) Nettorente- og gebyrindtægter. 4) Kursreguleringer og udbytte af kapitalandele. 5) Udgifter til personale og administration m.v. 6) Tab og nedskrivninger på debitorer. 7) Resultat før skat. 8) Skat. 9) Årets resultat. Stk. 2. Har det enkelte kapitalcenter efterstillede kapitalindskud eller seniorkapital direkte tilknyttet, skal rente til disse individualiseres og henføres direkte til det pågældende kapitalcenter. 35. Under posten nettorenteindtægter, jf. 34, stk. 1, nr. 1, skal indgå: 1) Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter. 2) Rente af udlån. 3) Indeksopskrivning på udlån. 4) Rente af obligationer. 5) Øvrige renteindtægter. 6) Rente til kreditinstitutter. 7) Rente til udstedte obligationer. 8) Indeksopskrivning på udstedte obligationer. 9) Øvrige renteudgifter. 10) Afledte finansielle instrumenter herunder rente- og valutakontrakter. 11) Nettorenteindtægter i alt. Stk. 2. Summen af ovennævnte poster skal fordeles på de enkelte kapitalcentre, jf. metoden i 33. Stk. 3. De enkelte poster, jf. stk. 1 skal angives i en note. 36. Under posten kursreguleringer og udbytte af kapitalandele, jf. 34, stk. 1, nr. 4, skal indgå: 1) Kursregulering af obligationer, aktier m.v., valuta og finansielle instrumenter. 2) Udbytte af kapitalandele. 3) Kursreguleringer og udbytte af kapitalandele i alt. 37. Under posten udgifter til personale og administration m.v., jf. 34, stk. 1, nr. 5, skal indgå: 1) Udgifter til personale og administration. 2) Andre ordinære indtægter. 3) Afskrivninger på materielle aktiver. 4) Udgifter til personale og administration m.v. i alt. Stk. 2. Summen af ovennævnte poster skal fordeles på de enkelte kapitalcentre, jf. metoden i 33. Stk. 3. De enkelte poster, jf. stk. 1, skal angives i en note. 38. Under posten tab og nedskrivninger på debitorer, jf. 34, stk. 1, nr. 6, skal indgå alle tab og nedskrivninger på udlån i det pågældende kapitalcenter. Individualiserede tab og forskydninger i individuelle nedskrivninger skal henføres direkte til det pågældende kapitalcenter. Stk. 2. Forskydninger i øvrige nedskrivninger, herunder gruppevise nedskrivninger, skal fordeles på de enkelte kapitalcentre, jf. metoden i 33.

9 39. Under posten skat, jf. 34, stk. 1, nr. 8, skal der føres et samlet beløb for skat af årets indkomst, udskudt skat og efterregulering af tidligere års skat. De enkelte elementer skal angives i en note. Stk. 2. De enkelte kapitalcentres skat skal beregnes med den aktuelle skatteprocent på grundlag af det enkelte kapitalcenters bidrag til årets samlede resultat reguleret for ikke-skattepligtige beløb. 40. Skemaet for balancen skal indeholde: 1) Aktiver: a) Udlån. b) Nedskrivninger på udlån. c) Øvrige aktiver. d) Aktiver i alt. 2) Passiver: a) Udstedte obligationer. b) Øvrige passiver. c) Egenkapital. d) Passiver i alt. Balancen Aktiver 41. Under posten udlån, jf. 40, nr. 1, litra a, skal føres lån mod pant i skibe, der er ydet på grundlag af lov om et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 2. Den i stk. 1 anførte restgæld skal individualiseres og henføres direkte til det enkelte kapitalcenter. Stk. 3. Individuelle nedskrivninger på udlån og restancer på udlån skal individualiseres og henføres direkte til det pågældende kapitalcenter. Stk. 4. Gruppevise nedskrivninger på udlån skal fordeles på de enkelte kapitalcentre. Stk. 5. Lånemidler optaget til brug for at opfylde kravet om at stille supplerende sikkerhed skal henføres til det kapitalcenter, som midlerne hører til. Stk. 6. Tilgodehavende renter på udlån skal individualiseres og henføres direkte til det enkelte kapitalcenter. Stk. 7. Såfremt summen af kapitalcentrets individualiserede passiver, jf. 40, nr. 2, litra d) overstiger summen af kapitalcentrets individualiserede aktiver, jf. 40, nr. 1, litra d, skal kapitalcentret residualt tildeles ikke-individualiserede aktiver i et sådant omfang, at kapitalcentrets sum af aktiver og passiver er identiske og danner kapitalcenterets delbalance. Passiver 42. Udstedte obligationer m.v. skal individualiseres og henføres direkte til de enkelte kapitalcentre. Stk. 2. Skyldige kuponrenter skal individualiseres og henføres direkte til de pågældende kapitalcentre. Stk. 3. Har kapitalcentret efterstillede kapitalindskud eller seniorgæld direkte tilknyttet, skal rente til disse individualiseres og henføres direkte til det pågældende kapitalcenter. Stk. 4. Såfremt summen af kapitalcentrets individualiserede aktiver jf. 40, nr. 1, litra d, overstiger summen af kapitalcentrets individualiserede passiver jf. 40, nr. 2, litra d, skal kapitalcentret residualt tildeles ikke-individualiserede passiver i et sådant omfang, at kapitalcentrets sum af aktiver og passiver er identiske og danner kapitalcenterets delbalance. Stk. 5. Efterstillede kapitalindskud og seniorgæld skal individualiseres og henføres direkte til de enkelte kapitalcentre. Stk. 6. Egenkapitalen skal individualiseres og henføres direkte til de enkelte kapitalcentre i forbindelse med opgørelsen af kapitalgrundlaget. Flådepant

10 43. Ved flådepant, jf. 21, skal der foretages en fordeling af flådepantets værdi mellem kapitalcentrene og skibsfinansieringsinstituttet i øvrigt. Der kan foretages en regnskabsmæssig fordeling, såfremt fordelingen er entydig. Stk. 2. Har et skibsfinansieringsinstitut, en låntager eller flere låntagere stillet supplerende sikkerhed, jf. 2 i i lov om et skibsfinansieringsinstitut, kan der tillige foretages en regnskabsmæssig fordeling af værdien af sådanne supplerende sikkerheder mellem kapitalcentrene og instituttet i øvrigt, forudsat de supplerende sikkerheder er stillet til sikkerhed for samtlige lån omfattet af det pågældende flådepant. 44. Foretager et skibsfinansieringsinstitut en fordeling af flådepantets og de supplerende sikkerheders værdi, skal et skibsfinansieringsinstitut oprette en elektronisk fortegnelse for hvert flådepant og de supplerende sikkerheder, der angiver, hvordan flådepantets og de supplerende sikkerheders værdi er fordelt mellem hvert kapitalcenter og instituttet i øvrigt. Fortegnelsen skal være opbygget således, at der til enhver tid i løbet af 24 timer kan fremdrages en oversigt, der viser fordelingen af flådepantets og de supplerende sikkerheders værdi mellem hvert kapitalcenter og instituttet i øvrigt. Stk. 2. Et skibsfinansieringsinstituts direktion skal fastsætte en forretningsgang, der blandt andet skal fastlægge 1) hvordan fortegnelsen skal indrettes, 2) hvem som har det daglige ansvar for fortegnelsen, 3) hvem der skal føre fortegnelsen, 4) hvem der skal kontrollere fortegnelsen, 5) hvordan den dagligt skal ajourføres, 6) hvordan der tages højde for udsving i flådepantets værdi, således at det sikres, at flådepantets værdi til enhver tid svarer til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer i det omfang flådepantet er stillet til sikkerhed herfor, 6) kontrolprocedurer, herunder den løbende kontrol af fordelingen, jf. 43, stk. 1, 7) betryggende foranstaltninger til styring af, at reglerne for aktiver, som stilles til sikkerhed for henholdsvis skibskreditobligationer og særligt dækkede obligationer, er overholdt, og 8) en beskrivelse og forklaring af de fordelingsnøgler, der anvendes, jf. 43, stk. 1. Indberetning og offentliggørelse 45. De godkendte kapitalcenterregnskaber skal indberettes til Finanstilsynet sammen med den godkendte årsrapport senest 8 dage efter årsrapportens godkendelse. Stk. 2. Foreløbige kapitalcenterregnskaber skal indberettes til Finanstilsynet senest den 15. februar eller førstkommende arbejdsdag derefter. Stk. 3. Kapitalcenterregnskaberne skal optrykkes i sammendrag i et skibsfinansieringsinstituts årsrapport. Fuldstændige kapitalcenterregnskaber for de enkelte kapitalcentre skal kunne rekvireres ved henvendelse til et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 4. I forbindelse med offentliggørelsen af et skibsfinansieringsinstituts årsrapport anføres en note med det i stk. 5 angivne indhold. Stk. 5. Noten om kapitalcenterregnskaber, jf. stk. 4, skal indeholde oplysninger om de til- eller fraførsler af midler (netto), herunder konsolideringsoverførsler, der er sket til eller fra de enkelte kapitalcentre, der indgår i et skibsfinansieringsinstitut, i regnskabsperioden. Det skal endvidere oplyses, at fuldstændige kapitalcenterregnskaber for de enkelte kapitalcentre kan rekvireres ved henvendelse til et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 11 Sammenlægning, ophør og krisehåndtering , stk. 1, i lov om finansiel virksomhed om sammenlægning finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. 47. Kapitel 15, bortset fra 223, i lov om finansiel virksomhed om ophør finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

11 Stk i lov om finansiel virksomhed om inddragelse af tilladelse finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, hvis det ikke er økonomisk forsvarligt at drive en sådan virksomhed, jf. 11, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut. 48. Kapitel 16 i lov om finansiel virksomhed om krisehåndtering finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 12 Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter 49. Retsakter vedtaget i henhold til artikel 456, artikel 457, artikel 459, 1. afsnit, litra a og c, artikel 460, stk. 1 og artikel 461, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 2. Retsakter om artikel 392 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber vedtaget i henhold til artikel 459, 1. afsnit, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber finder tilsvarende anvendelse for et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 3. Retsakter vedtaget af Europa-Kommissionen i medfør af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Stk. 4. Finanstilsynet kan meddele et skibsfinansieringsinstitut helt eller delvist dispensation fra regler om likviditetskrav udstedt i medfør af artikel 460, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Kapitel 13 Straffebestemmelser 50. Overtrædelse af bestemmelserne i 3, 2. pkt., 4, 1. pkt., 11, 12, stk. 1 og 4, 16, 17 og 20, 21, stk. 2, 22, 2. pkt., 23, stk. 1-3 og 7, 24, stk. 3, 2. pkt., 26, stk. 1 og 3-4, 28, 31, stk. 1 og 2, 32, 33, stk. 1 og 3, 34-42, 43, stk. 1, 1. pkt., 44-45, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Stk. 2. Der kan pålægges et skibsfinansieringsinstitut strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 51. Overtrædelse af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som efter denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, straffes efter reglerne i 373, stk. 1-3, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Overtrædelse af regler udstedt i medfør af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, straffes efter 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelser indeholdt i Den Europæiske Unions forordninger, som vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som efter denne bekendtgørelse

12 finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, straffes efter regler udstedt af Finanstilsynet i medfør af 373, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed. Stk , stk. 6-9, regler udstedt i medfør af 373 a, stk. 1, om overtrædelse af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, som finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, og 374 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut og de i bestemmelserne anførte personer i et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 14 Overgangsbestemmelser, rapporter, revision og ændringer 52. Bortset fra artikel 493 finder del 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om overgangsbestemmelser, rapporter, revision og ændringer tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut. Kapitel 15 Ikrafttræden 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om et skibsfinansieringsinstitut. Finanstilsynet, den Ulrik Nødgaard / Jørn Andersen

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer VEJ nr 9023 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 113-0002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1)

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1) LBK nr 851 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0004 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme Bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Lov nr. 577 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) (Særligt dækkede obligationer) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1)

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) Nr. 1039 15. desember 1995 Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) I medfør af 23, stk. 2, 23a, stk. 2, og 54, stk. 6, i lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding)

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 122 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere