Ulykkesforskning forebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforskning forebyggelse"

Transkript

1 & nyhedsbrev om September 2011 Ulykkesforskning forebyggelse nr. 36 sept årgang ISSN i dette nummer: [ side 2-3] Skadestuer ikke gearet til voldsudsatte kvinder Vold gør sårbar, ny rapport belyser praksis på skadestuer ved modtagelse af kvinder udsat for vold. [ side 4-5] Verdenskonference om forebyggelse af drukning Kystlivredningschef Erik Bech deltog og giver sin beretning. [ side 6-7] Tre initiativer med fokus på børnesikkerhed Bevægelsesuge i daginstitutioner, årets refleksdag og ny børnesikkerhedsklub - alle initiativer som Børneulykkesfonden søsætter dette efterår. [ side 8] Sikkerhed på tværs Nordiske sikkerhedsforskere og -planlæggere mødtes til konference i Revinge, Sverige [ side 9] 3. europæiske konference om ulykkesforebyggelse afholdt i Budapest [ side 10] International forskning [ side 11] Kort nyt [ side 12] Kalender Foto: Colourbox Af Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Jens Lauritsen, Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital Udvidet skaderegistrering på skadestuer, hvad nu? - Pejlinger fra evaluering af pilotprojekt Siden 1. januar 2010 har et pilotprojekt afprøvet udvidet registrering af skadestuekontakter efter tilskadekomst på sygehuse i Glostrup, Odense og Aarhus. Projektet slutter ved udgangen af 2011, og første udgave af evalueringsrapporten diskuteres nu i projektet og styregruppen. Allerede nu vil vi gerne løfte sløret for de vigtigste konklusioner. Pilotprojektet har tre meget vigtige spørgsmål at svare på: 1. Kan projektet pege på en forenkling af den nuværende registrering? 2. Kan der implementeres udvidet registrering af årsager til skade, kodning af branche for arbejdsulykker og produkter? 3. Kan trafikulykker stedfæstes med brug af en fælles IT-funktionalitet, selvom de lokale patientsystemer (PAS) kommer fra meget forskellige leverandører? På alle tre spørgsmål er det korte svar ja. Samtidig har vi set på mulighederne for at belyse langtidsudvikling og dermed understøtte handlingsrettet statistik til både lokalt og nationalt niveau, og det mener vi er muligt også med en forenklet registrering.til særlige formål er en udvidet registrering nødvendig. Dette skal ikke være landsdækkende, men foregå på aftalte steder. Ud fra projektets erfaringer og aftagernes ønsker er der udarbejdet et forslag til registreringsniveau og klassifikation for udvidet registrering. Pilotprojektet anbefaler, at der foretages en nærmere analyse af, hvor og hvordan den udvidede registrering kan implementeres, herunder hvordan tekstbeskrivelser af hændelser og produkter kan håndteres og formidles. Stedfæstelse af ulykker, dvs. præcis lokalisering af det sted skaderne er opstået - kan alene foretages lokalt. I forsøget er udviklet en IT-komponent, Fortsættes på side 3

2 Karin Helweg-Larsen, seniorforsker, speciallæge Statens Institut for Folkesundhed, SDU Foto: Colourbox Skadestuer er ikke gearet til særlig indsats overfor voldsudsatte kvinder 2 Vi opsøger skadestuen ved akut sygdom, og når vi pådrager os skader, der er så alvorlige, at de skal undersøges og behandles. Kvinder og mænd, men hovedsaligt kvinder, som er udsat for partnervold kontakter også skadestuer, men skadestuerne har pga. stort tidspres og manglende beredskab ikke mulighed for at yde den nødvendige omsorg, støtte og vejledning til at forebygge følger af volden. Det viser undersøgelsen Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder, som er foretaget blandt sundhedspersonalet på et landsrepræsentativt udsnit af skadestuer i Statens Institut for Folkesundhed og Landsorganisation for Kvindekrisecentre (LOKK) står bag undersøgelsen, som er støttet af Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen omfatter personlige interviews med afdelingssygeplejersker og en spørgeskemaundersøgelse blandt de forskellige personalegrupper på ni skadestuer fordelt over hele landet. Menneskelige og økonomiske konsekvenser Vold har både menneskelige og økonomiske konsekvenser. Det fører til en række umiddelbare omkostninger ved behandling af voldsofre på skadestue, ved senere hospitalsindlæggelser og brug af sundhedsvæsenets øvrige ydelser. På lang sigt har vold også samfundsmæssige konsekvenser i form af en øget sygelighed og nedsat arbejdsduelighed blandt voldsudsatte kvinder. Skønsmæssigt koster det samfundet mindst 500 mio. kroner årligt. Denne omkostning kan reduceres ved en indsats allerede ved et voldsoffers første henvendelse til en skadestue. Figuren viser det absolutte antal skadestuekontakter pga. vold mod kvinder i hjemmet i landets fem regioner. Der er derfor naturligt registreret flere henvendelser i Region Hovedstaden end eksempelvis i Region Nordjylland. Figuren viser, at der årligt er knap skadestuekontakter i Danmark pga. vold mod kvinder i hjemmet. Det peger på, at der er behov for en særlig indsats. Men i dag har de færreste skadestuer kapacitet til at tilbyde denne særlige indsats. De fleste skadestuer yder kun akut skadebehandling. Personalet på skadestuerne efterlyser retningslinier og anbefaler, at der fremover sikres mulighed for en opfølgning efter skadestuekontakten i form af henvisning til rådgivning ved socialrådgiver, tilbud om samtale med en psykolog og et øget samarbejde med lokale kvindekrisecentre. Sundhedssystemets møde med voldsudsatte kvinder Vores undersøgelse viste, at der på de fleste skadestuer er sikret fysiske rammer til at tale i enrum med patienterne, men at kun et fåtal skadestuer har nedskrevne retningslinjer for modtagelse og opfølgning af kvinder, der henvender sig med skader opstået ved vold i hjemmet, dvs. oftest pga. partnervold. Færre end hver tiende sygeplejerske Antal skadestuekontakter i 2010 i de fem regioner, registreret som vold mod kvinder udøvet i hjemmet Kilde: Landspatientregisteret, 2010.

3 har modtaget efteruddannelse om voldsproblemer, og det er således langt fra alle skadestuer, der har personale med særlig kompetence til at varetage denne patientgruppe. Nogle skadestuer har rutiner for at udlevere informationsmateriale til kvinderne, og enkelte har kendskab til og samarbejde med lokale kvindekrisecentre. Enkelte skadestuer har tilknyttet en socialrådgiver, og her er der retningslinjer for kontakt til socialforvaltningen i kvindens hjemkommune, men på mange skadestuer er der tidsmæssigt ikke mulighed for at etablere et samarbejde med socialforvaltningen eller for at sikre, at der sker en opfølgning i forhold til kvinden selv og børnene i familien. Dansk Sygeplejeråd gennemførte i 2010 en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker, som også peger på, at der mangler retningslinjer for sygeplejens møde med voldsramte kvinder. Denne undersøgelse rettede sig ikke blot mod sygeplejersker på skadestuer eller hospitaler, men mod sygeplejersker i hele sundhedssektoren, dvs. også sygeplejersker ansat i sundhedsplejen, lægekonsultationer og plejesektoren m.m. I alt 39 % af de adspurgte sygeplejersker havde mødt voldsudsatte kvinder i deres arbejde, men kun hver. 10. sygeplejerske angav, at hendes/ hans arbejdsplads havde interne retningslinier for, hvordan personalet skal håndtere møder med voldsramte kvinder. Sundhedsplejen skilte sig dog ud, da sundhedsplejersker oftere møder voldsudsatte kvinder end andre sygeplejersker, og hver 3. sundhedsplejerske angav, at man på deres arbejdsplads havde retningslinier. Kilde: Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Susan Andersen, Karin Helweg-Larsen, Karin Sten Madsen, Mette Volsing, Lene Johannesson, København, maj Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Landsorganisation for Kvindecentre, LOKK. Info: Rapporten kan downloades på dk under udgivelser/bøger/rapporter Kontaktperson: Karin Helweg-Larsen, tlf Udvidet skaderegistrering... fortsat fra forsiden 9. november 2011 i Bellacenteret Konference om skaderegistrering i sundhedsvæsenet i Norden og Europa erfaringer og udfordringer European Public Health Association (EUPHA), Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) og Dansk Selskab for Folkesundhed afholder The 4th European Public Health Conference i København d november. D. 9. november afholder vi en prækonference om skaderegistrering. Vi inviterer forskere, planlæggere og politikere med engagement i skaderegistrering og forebyggelse af ulykker, vold og selvskade til at deltage! Formål: Sundhedsregistre er de mest omfattende og mest benyttede datakilder til skadeovervågning i Europa. På trods af deres vidtgående brug til monitorering, evaluering af forebyggelsesprogrammer samt planlægning og prioritering af indsatser og indsatsområder, har sundhedsvæsenets registre flere begrænsninger. At forbedre nøjagtigheden og kvaliteten af disse data er væsentligt for skadeforebyggelsen i Europa. Konferencens formål er at give et overblik over erfaringer med skaderegistrering i sundhedsvæsenet i de nordiske lande, og at diskutere problemstillinger og udfordringer for registrerigen i fremtiden, som kan benyttes med det patient administrative system (PAS) uanset leverandør. Komponenten sikrer returnering af stedfæstelse til det lokale PAS på en måde, hvor anonymisering er sikret. Komponenten har været anvendt i to uafhængige PAS systemer, og kan dermed principielt indføres på landsplan. Det skal snarest muligt besluttes om pilotprojektet skal fortsætte på de tre sygehuse for at undgå databrud. Herunder bør en afklaring af finansieringen afklares tidligt. Desuden bør forslaget til klassifikationsændring for det obligatoriske og udvidede niveau overvejes implementeret hurtigst muligt til ikrafttræden 1/ Endelig bør der overvejes en forøgelse af antallet af sygehuse, der foretager en udvidet registrering, herunder en allokering af de nødvendige ressourcer. Et andet spændende element er, hvordan det sikres, at de indsamlede oplysninger videregives til de relevante aftagere i kommuner, staten og offentligheden. Info: Yderligere oplysninger om evalueringen kan fåes ved henvendelse til Bjarne Laursen, herunder forskellige modeller der er under udvikling på europæisk plan. Programmet for dagen kan læses på EUPHA s hjemmeside dk under upcoming conference conference programme pre conferences. Tilmelding til konferencen foregår på hjemmesiden: upcoming_conference.php. Prisen er 120 Euro. Den nordiske programkomité: Johan Lund, Universitet i Oslo og chair i EUPHA sektionenen Injury Prevention and Safety Promotion, Bjarne Laursen og Hanne Møller, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, Jens Lauritsen, Odense Universitets Hospital, Anne Lounamaa, National Institute for Health and Welfare, Finland, Svanhildur Thorsteinsdottir, Direktoratet for sundhed, Island, Anders Tennlind, Socialstyrelsen, Sverige. 3

4 Erik Bech, Kystlivredningschef TrygFonden Kystlivredning 4 D maj 2011 mødtes 435 af verdens ledende eksperter fra livredningsorganisationer, ulykkesforskere og forskellige industriorganisationer i Danang i Vietnam til ILS s - det internationale livredningsselskabs s - World Conference on Drowning Prevention Konferencen havde, som navnet indikerer, et helt specifikt mål, nemlig at reducere antallet af drukneulykker på verdensplan ved etablering af en global platform bestående af førende eksperter og organisationer. Denne platform skal yde rådgivning til institutioner, ngo er og virksomheder om forebyggelse af drukneulykker samt belyse områder, hvor der er behov for forskning og udvikling for at forebygge drukneulykker. Hvor mange drukner? Det er værd at bemærke, at der ofte hersker en del forvirring om begrebet drukning. I 2005 kom WHO med en ny definition af drukneulykker. Definitionen siger, at alle der i forbindelse med at de har haft hovedet under vand (eller væske) og har fået en utilsigtet blokering af luftvejene defineres som en drukneulykke. Derefter kan drukneulykken kategoriseres som enten dødelig, sygelig eller ikke-sygelig (death, morbidity, nomorbidity). Folkeligt er denne definition dog ikke slået igennem endnu, og derfor anvendes begrebet nær-drukning stadig i vid udstrækning i mange lande, f.eks. Foto: Erik Bech. Mindre dreng uden redningsvest i åbent vand, Halong, Vietnam for dem, der er blevet genoplivet efter en drukneulykke. På verdensplan drukner årligt ca. 1,2 millioner mennesker med døden til følge, og mange flere er indblandet i en drukneulykke, men overlever med mén i forskellig udstrækning. Forholdet mellem de fatale drukneulykker og de drukneulykker, hvor den forulykkede overlever, har indtil for nylig ikke været videre godt belyst, men forholdet antages nu at være i størrelsesordenen ca. 1:130. D.v.s at for hver fatal drukneulykke, er der 130 der har overlevet en drukneulykke. Nogle forskere mener endda at forholdet kan være helt op i mod 1:300. Den stille epidemi Konferencen opererede med begrebet The global burden of drowning, den globale druknebyrde. Begrebet kan lidt forenklet set deles op i to kategorier, nemlig de drukneulykker der sker i de rige industrialiserede lande, og de drukneulykker der sker i de knap så rige udviklingslande. Konferencen, der nu afholdes hvert andet år, var denne gang arrangeret af Royal Lifesaving Society fra Australien, den australske regering og WHO, og det var helt bevidst at konferencen blev afholdt i Vietnam frem for Australien. Vietnam er nemlig et af de lande hvor der dør allerflest børn i verden som følge af drukning, ca om året, kun overgået af Bangladesh med ca druknede børn årligt. De mange drukneulykker i lav- og middelindkomstlandene kaldes også den stille epidemi, dels fordi drukneulykker generelt er meget stille ulykker, dels fordi drukneulykker i mange udviklingslande ofte ikke registreres, da mange især børn begraves lokalt uden indblanding af officielle repræsentanter. Drukning er den største dødsårsag for børn over ét år i Bangladesh, Cambodia, Thailand, Vietnam og visse dele af Kina (Beijing og Jianxi provinsen). I disse områder drukner mere end 100 børn dagligt, eller ca børn om året. På trods af dette, er drukneforebyggelse endnu ikke med i mange af disse landes sundhedsprogrammer for børn. Drukning er i disse lande slet ikke et nyt fænomen. Drukneulykker har været en tragisk del af hverdagen i århundreder i disse områder, der er præget af meget let og uhindret adgang til brønde, søer, floder og vandhuller. Årsagerne til drukneulykkerne er dog fortsat meget dårligt forstået, og i mange lande er

5 Foto: Erik Bech. Det er normalt at se de bedre stillede vietnamesiske familiers børn bade med redningsvest på. China Beach, DaNang, Vietnam. Efter konferencen blev denne plakat fremstillet. Plakaten illustrerer konferencens overordnede tema om drukneulykker blandt børn i lav- og middelindkomst lande. Plakaten kan hentes her: org/content_common/pg-legacyposter.seo omfanget af drukneulykker stadig ikke ordentligt kortlagt. Den gode nyhed, trods alt Der kom dog også en god nyhed frem under konferencen. Den gode nyhed i disse sørgelige statistikker er at drukneulykker er forebyggelige, også i industrialiserede lande som f.eks. Danmark. Faktisk er drukneulykker en af de ulykkestyper der mest effektivt kan forebygges, helt på linje med forebyggelse af infektions- og smitsomme sygdomme som kolera og malaria, og omkostningen ved at vaccinere et barn mod drukning, ligger også på linje med hvad en vaccine mod smitsomme sygdomme koster. De to vigtigste områder for at undgå drukneulykker er overvågning af børn, der er ved eller i vand, samt læring af overlevelsessvømning. Og undervisning i overlevelsessvømning er faktisk ved at blive en syd- og sydøstasiatisk specialitet. I mange syd- og sydøstasiatiske lande er særlige svømmeskoler der tilbyder overlevelsessvømning med lektioner nemlig begyndt at skyde op. Projekterne drives oftest af ngo er som f.eks. SwimSafe, der også i stigende grad støttes af internationale hjælpeorganisationer og WHO. Asien er også stedet hvor det første og indtil videre eneste forskningscenter for drukneulykker ligger. International Drowning Research Centre Bangladesh blev oprettet for to år siden med hovedsagligt australske bistandsmidler, og forsker i hvordan drukneulykker kan forebygges og reduceres. Næste konference om drukneforebyggelse afholdes i oktober 2013 i Potsdam nær Berlin. Info: Du kan se mere om konferencen og de 291 præsentationer på konferencesitet: International Drowning Research Centre Bangladesh: TrygFonden Kystlivredning TrygFonden Kystlivredning er Danmarks førende livredningstjeneste, som står bag: Livredningstjeneste på 31 strande og havnebade i Danmark, hvor knap 200 specialuddannede kystlivreddere med international certificering passer på badegæsterne. En omfattende oplysningstjeneste, som på nationalt plan kommunikerer det forebyggende budskab såvel bredt, som målrettet til særlig udsatte grupper. Oplysningen foregår på mange platforme; fra foldere, plakater, tv-spots, sitet respektforvand.dk til livredderpatruljer, der hver sommer besøger over 100 strande og havne i sommerlandet, hvor de demonstrerer livredning og sikkerhed. National druknestatistik, som udarbejdes af SIF og opdateres årligt. I 2011 havde TrygFonden Kystlivrednings livreddere aktioner, heraf 37 livreddende. I Danmark ville de fleste danskere nok tro, at situationen er en anden. Her er nogle fakta: Der drukner årligt ca. 125 danskere (inkl. selvmord) 24% af alle danskere har på et tidspunkt været ved at drukne 25% af danskerne kan ikke svømme 10 pct. af danskerne kender én som er druknet. Der lukkes også i stigende grad kommunale svømmehaller landet over, og det er heller ikke et lovkrav at folkeskolen skal lære børn at svømme i vand. 5

6 Børneulykkes Danmark op m 6 Ny kampagne sætter børnehavebørn i bevægelse Mange børn bliver ikke motorisk udfordret, og det har resulteret i stigende tendens til overvægt, inaktivitet og usunde vaner. Derfor lancerer DGI og Børneulykkesfonden nu kampagnen Hej skal vi lege? - en såkaldt Bevægelsesuge - der har til formål at inspirere dagsinstitutioner til at sætte glæden i centrum, slippe legen fri og give børn lyst, mod og vilje til at bevæge sig og dermed styrke børns motoriske udvikling. DGI og Børneulykkesfonden håber på, at Bevægelsesugen vil kunne blive et naturligt omdrejningspunkt for fremtidigt samarbejde mellem landets kommuner, institutionerne, samt idrætsorganisationer og foreninger. Parterne forventer, at ca. 30 % af landets daginstitutioner tilmelder sig projektet. Leg stimulerer motorik og sanser Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle børn og unge under 18 år skal bevæge sig mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være af moderat intensitet og som Arne Høst, ledende overlæge, H.C. Andersen Børnehospital siger, så kan disse aktiviteter ske gennem leg: Hos alle børn stimulerer leg motorik og sanser. Indlæring af både intellektuelle og motoriske færdigheder fremmes via leg. En god motorik og balance er også med til at forebygge faldulykker, og giver børn en øget sikkerhed, både i leg med andre børn og i trafikken. Leg stimulerer også til gode motionsvaner, som på længere sigt er med til at forebygge overvægt og fedme. Sansemotoriske udviklingslege Bevægelsesugen består af række sjove og lærerige legetemaer, som går igen år for år. I 2011 er årets legetema udviklet i samarbejde med bobles, som er kendt for sine tumlemøbler og bevægelsesog fysioterapeut Louise Hærvig. Årets legetema 2011 tager udgangspunkt i bobles motorikmåtter, der er designet til kreativ leg, hvor barnet stimulerer sin sansemotoriske udvikling. Den kropslige erfaring barnet gør sig, danner tilsammen barnets kropsbevidsthed. Ofte skal der ikke mere til end en enkel rekvisit, der fungerer som en motiverende faktor til at lege en leg, som stimulerer basale sanser og øger barnets kropsbevidsthed og sociale kompetencer. bobles motorikmåtter er et godt eksempel på en enkelt rekvisit, der ligger op til sansemotoriske udviklingslege, hvor alle børn kan være med, forklarer bevægelses- og fysioterapeut Louise Hærvig. Bevægelsesugen afvikles i uge 38 landet over og det koster 175 kr. pr. institution at deltage. Efter Bevægelsesugen vil alle tilmeldte institutioner modtage et evalueringsskema, som skal bruges til at samle op på erfaringerne fra ugen. Info: Nini Andersen, Kommunikationsansvarlig Børneulykkesfonden Læs mere om projektet på Årets Refleksdag er en ny landsdækkende kampagne, der indføres som en fast tradition og gentages år for år i hele landet. Ifølge en ny undersøgelse foretaget af Børneulykkesfonden fremgår det, at hele 44% af forældre med børn i alderen 0-5 år ikke giver deres barn en refleks på, når de færdes i trafikken. Den hyppigste årsag til dette er, at forældre ikke tænker over at det er nødvendigt. Det skal der laves om på, da cyklister med reflekser har en markant nedsat risiko for at blive overset i trafikken. Det norske transport økonomiske institut -TØI, har lavet en rapport, der konkluderer, at hvis fodgængere bruger reflekser i trafikken, nedsættes den potentielle ulykkerisiko for at blive overset med op til 70%. Fokus på synlighed Bag kampagnen står Børneulykkesfonden, der har udnævnt den sidste torsdag i oktober måned, inden vi stiller uret om til vintertid, til Danmarks nye nationaldag. Med Årets Refleksdag bliver der sat fokus på trafiksikkerhed og synlighed i trafikken med henblik på at forebygge og mindske antallet af trafikulykker i mørket. Årets Refleksdag er udviklet i samarbejde med Codan Forsikring, og sikkerhed udgør netop et af Codans tre temaer i virksomhedens CSR strategi. Som forsikringsselskab ønsker vi at tage et socialt ansvar og bidrage til øget fokus på sikkerhed samt forebyggelse af ulykker. På Årets Refleksdag vil man derfor også kunne møde frivillige medarbejdere fra Codan på gaden, der deler reflekser ud, fortæller Codans nordiske CSR chef, Dorte Eckhoff. Mød en refleksbetjent For første gang nogensinde vil danskerne kunne møde refleksbetjente på de danske gader. På Årets Refleksdag torsdag den 27. oktober- vil børnehaver have mulighed for at melde sig som Refleksbetjente. Med deres Refleksbetjentbadge på tøjet, skal børnehavebørnene ud på gaden og tjekke, om de

7 fonden lyser ed årets refleksdag Virksomheden bobles har som led i kampagen designet Årets Refleks til fordel for Børneulykkesfonden. Reflekserne forhandles i Rema 1000 butikkerne, Kære Børn, OK Plus tankstationer og Applus+ synshaller. For hver solgt refleks går der 3 kr. til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde for øget børnesikkerhed. Årets Refleks er godkendt efter europæisk standard, og lavet i materialet 3M, der har den bedste reflekterende effekt. voksne har reflekser på, når de færdes i trafikken. Oftest har voksne travlt med at give børn reflekser på, men glemmer sig selv, og nu skal rollerne byttes om. Det er vigtigt at sætte tidligt ind med gode vaner omkring trafiksikkerhed. Derfor kommer kampagnen til at være synlig i både børnehaver og skoler. På skolerne vil der hænge plakater, hvorfra man kan downloade en sjov refleksfilm med kampagnens ambassadør Sebastian Klein i rollen som Refleksmanden. Filmen henvender sig til børn og forældre, og skal hjælpe med at øge fokus på synlighed i trafikken og anvendelse af reflekser, når det er mørkt. Filmen vil også blive vist i landets biografer og samtidig køre på You tube samt Børneulykkesfondens Facebookside. Sideløbende med refleksfilmen kan børn også gå ind og spille det sjove online refleksspil, der er udviklet særligt til kampagnen. Her handler det om at finde flest reflekser på kortest tid. Der vil også blive udarbejdet et kampagnesite - hvor man bl.a. kan hente gode råd om brug af reflekser. Refleksen er genial For at øge fokus omkring Årets Refleksdag, er Sebastian Klein udnævnt til ambassadør for kampagnen, og han håber, at hans rolle som Refleksmanden kan bidrage til, at flere husker refleksen fremover. Hvert år kommer børn og voksne alvorligt til skade i trafikken, og mange ulykker kan undgås ved at være så synlig, som overhovedet muligt. En refleks på det rette sted kan redde liv. fortæller Sebastian Klein, og han er ikke i tvivl om, at refleksen er en genial opfindelse: Mange ved ikke, at reflekser stammer fra dyreverden. Mange dyr har indbyggede reflekser i øjnene, der lyser op i mørket, når de rammes af lys. På samme måde fungerer reflekser, der sikrer, at børn ikke bliver overset i trafikken, og derfor er refleksen jo genial, forklarer Sebastian Klein. Ny børneklub skal lære børn om sikkerhed Formålet med Børnenes Sikkerhedsklub er at klæde børn på til at opleve verden på en sjov, men sikker måde. Børnenes Sikkerhedsklub er et redskab til børnefamilier, hvor både børn og forældre skal uddannes i sikkerhed gennem e-learning, spil og events, der alle har fællesnævneren læring gennem leg. Nødvendigt med fokus Hvert år kommer ca børn på skadestuen pga. en ulykke og som overlæge ved Odense Universitetshospital er Niels Dieter Röck vidne til de mange børneulykker dagligt. Han tror på, at Børnenes Sikkerhedsklub vil bidrage til, at forældre bliver mere opmærksomme på sikkerhed i hverdagen. Mange af de ulykker, der sker årligt, kan undgås, hvis man som forælder er bevidst om, hvilke farer, der lurer for ens barn i hverdagen. Med Børnenes Sikkerhedsklub vil forældre få information om, hvordan de selv kan gøre en forebyggende indsats og skabe nogle sikre rammer for ens barn i hverdagen, forklarer Niels Dieter Röck fra Odense Universitetshospital. Til fordel for socialt udsatte børnefamilier Forskning viser at børn i socialt udsatte familier kommer oftere på skadestuen efter ulykker end børn af velstillede familier. Det vil Børneulykkesfonden gerne være med til at ændre, og derfor går overskuddet af Børnenes Sikkerhedsklub til medlemskaber til socialt udsatte børnefamilier. Info: børnenes sikkerhedsklub henvender sig til børn I alderen 0-8 år, og Ét medlemskab koster 275 kr. pr. medlem årligt. læs meget mere om børnenes sikkerhedsklub på Oplev verden sikkert med Børnenes Sikkerhedsklub Postkort_kokken.indd 1 05/06/ Sammen med Familien Sikker, der består af børnene Freja Forsigtig og Sigurd Sikker og deres forældre Sonja Synlig og Hjalte Hjelm, skal Børnenes Sikkerhedsklub lære børn om sikkerhed i både hjemmet, trafikken og i fritiden gennem leg og læring. 7

8 Sikkerhed på tværs Nordisk forskningsnetværk om sikkerhed samlet i Revinge, Sverige Hanne Møller, Kommunikationsmedarbejder Statens Institut for Folkesundhed, SDU 8 Netværket af nordiske forskere og praktikere med interesse for sikkerhed mødes ca. hvert 2. år. I juni i år var netværket samlet til konference i Revinge i det sydlige Sverige på en af MSBs beredskabsskoler (MSB:Myndigheten för samhällsskydd og beredskap.) Konferencens intention var at belyse forudsætningerne for at overskride sektorgrænserne i sikkerhedsarbejdet og tværvidenskabelighed i forskningen, med temaet Sikkerhed på tværs. Netværket har altid været domineret af forskere og planlæggere med fokus på arbejdspladssikkerhed, mens trafiksikkerhed/transportsikkerhed i årenes løb er kommet mere med. De seneste år er der også kommet mere fokus på sikkerhed i hjem og fritid, mens patientsikkerhed var med for første gang. Temaet sikkerhed på tværs var derfor yderst relevant. Sikkerhed, individet og organisationen Erfaringerne viser, at det i praksis er svært at overskride sektorgrænserne. Hvert felt arbejder med hver deres metoder, teorier, dataregistreringskilder og forebyggelsesprogrammer og der er en vis modstand mod at tænke ud af boksen. Mulighederne for at lovgive, regulere og skabe sikkerhedskulturer er vidt forskellige på hhv. arbejdspladser, i trafikken og i hjem/fritidslivet og derfor er det heller ikke underligt at sektorerne har oparbejdet forskellige tilgange til at forstå og arbejde med forbedring af sikkerheden. Som individer færdes vi mange steder i løbet af en hverdag, oftest fra hjemmet ud i trafikken, ind på skolen/arbejdspladsen, til sport osv. Og der er de senere år kommet en større erkendelse af, at det er vigtigt at sikkerhed tænkes mere på tværs af disse arenaer. I Norge har de vedtaget en strategiplan for skadeforebyggelse, som går på tværs af alle sektorer. Johan Lund fortalte i sit keynote indlæg netop om de udfordringer der opstår, når mange sektorer skal arbejde sammen om at udfolde planen (præsentationen findes på nofs.net). Forskning medvirker til bedre biler Sverige kan jo noget med biler, og bilproducenterne har altid vægtet sikkerheden højt, hvad enten det var SAAB eller Volvo. Forskning i bilers sikkerhedsudstyr og sikkerhedsniveau udgør et nicheforskningsområde i Sverige. Maria Krafft fra Afdelingen for Trafik og Miljö, Folksam, fortalte om, hvordan deres forskning har været med til at påvirke bilproducenterne til at forbedre bilernes sikkerhed. Folksam tester i samarbejde med Vägverket en række bilmærker og modeller på det svenske marked, på diverse sikkerhedskomponenter (bl.a. airbags, whiplash beskyttelse, anti-udskridning, sikkerhedsselepåmindelse m.v.) og benchmarker dem vha. en rating score. Hvis nogle biler klarer sig dårligt i testningen, sørger de for at producenterne får adgang til analyser/ resultater inden de publiceres, så de får Fotos: Hanne Møller. På konferencen fik vi lejlighed til at overvære en redningsøvelse, hvor tilskadekomne blev reddet ud af en forulykket bil. Det var lærerigt at se, hvordan det kompetence redningsteam arbejdede sammen om at få passagerne ud, bl.a. ved at skære døre af og løfte hele taget af, for til sidst varsomt at hejse de tilskadekomne op og ud af bilen vha. seler. mulighed for at rette op på de mindre favorable sikkerhedskomponenter. Folksam udgiver på deres hjemmeside en liste der, på grundlag af statistikken over kollisioner mellem to personbiler, viser hvor stor sikkerheden er mod at blive dræbt eller alvorligt kvæstet i en bilmodel sammenlignet med en gennemsnitsbil. Listerne kan ses her: bilkoparguider/hursakerarbilen/ Danmark vært for netværket i 2012 På årets konference deltog godt 80 eksperter, heraf var vi blot to fra Danmark. Mon dette er et symptom på engagementet og prioriteringen af sikkerhedsarbejdet herhjemme. Lad os ikke håbe det. I 2013 er det blevet Danmarks tur til at afholde konference for netværket. Ulykkesgruppen på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er tovholder på planlægning af konferencen. Info: Præsentationer fra konferencen kan ses på

Verdenskonference i Wien. nyhedsbrev om september 2004. i dette nummer: nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373

Verdenskonference i Wien. nyhedsbrev om september 2004. i dette nummer: nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373 & nyhedsbrev om september 2004 Ulykkesforskning nr. 15 sep. 2004 5. årgang ISSN 1600-3373 forebyggelse i dette nummer: th [ side 2-3 ] 7 World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Bjarne

Læs mere

nyhedsbrev om maj 2005 i dette nummer: Udvidelse af Ulykkesregisterets geografiske dækning siden 1. januar 2004 [ side 2-3] Safe Community

nyhedsbrev om maj 2005 i dette nummer: Udvidelse af Ulykkesregisterets geografiske dækning siden 1. januar 2004 [ side 2-3] Safe Community & nyhedsbrev om maj 2005 Ulykkesforskning nr. 17 maj 2005 6. årgang ISSN 1600-3373 forebyggelse i dette nummer: [ side 2-3] Safe Community Status over Safe Community bevægelsens arbejde globalt set. [

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen

Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Voldens pris Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder Karin Helweg-Larsen Marie Kruse Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet & Rockwool Fonden

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere