GRØNLANDS FISKERI- OG MILJØUNDERsøGELSER. Oceanografiske, ismæssige og meteorologiske forhold Jameson Land, østgrønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNLANDS FISKERI- OG MILJØUNDERsøGELSER. Oceanografiske, ismæssige og meteorologiske forhold Jameson Land, østgrønland"

Transkript

1 GRØNLANDS FSKER- OG MLJØUNDERsøGELSER Oceanografiske, ismæssige og meteorologiske forhold Jameson Land, østgrønland GEOFYSSK NSTTUT Marts 1986

2 Foto på forsiden: Norsk Polarinstitutts skib LANCE i drivisen i Grønlandshavet under et hydrograf isk-glaciologisk t ogt august (Foto: R. Dietz) Tryk: GrØnlands Tekniske Organisat ion SBN

3 Oceanografiske, ismæssige og meteorologiske forhold Jameson Land, østgrønland En litteraturoversigt Grønlands Fiskeri- og MiljøundersØgelser Tagensvej 135 DK-22oo KØbenhavn N Danmark Peter Sloth Geofysisk nstitut December 1984

4 NDHOLDSFORTEGNELSE: Side ndledning..... Del 1 Oversigt over allerede udførte undersøgelser ved Jameson Land, østgrønland A. Litteraturstudium over meteorologiske, ismæssige og hydrografiske undersøgelser østgrønland, B. Environmental studies offshore East Greenland 16 c. An analysis of ice conditions in Fleming Fjord, East Greenland, November F. ~ study of sea iee and fog eonditions in the vicinity of Jameson Land, East Greenland, med baggrundsrapporter G. Ambient noise in the sea off Seoresby Sund, East Greenland H. ee properties in the Greenland and Barents Seas During summer c c 37 Del 2 En kort indføring i generelle processer i iskantområder på mesoskala og storskala A. Havis B. Oceanografi C. Meteorologi Konklusioner vedrørende fremtidigt arbejde ved Jameson Land Appendix A. Li tteraturllste Appendix B. Litteraturliste frem til

5 l NDLEDNNG Den foreliggende rapport er udarbejdet som led i forberedelserne til en eventuelolieaktivitet i Jameson Land ved østgrønland. forbindelse med denne olieaktivitet vil det være nødvendigt med undersøgelser af det fysiske miljø i havet omkring Jameson Land. Disse undersøgelser vil sigte mod to mål: 1) besejlingsforhold, herunder placering af havne, sejlruter, krav til skibenes konstruktion og udrustning. denne forbindelse er specielt dybde- og isforhold af betydning, 2) faktorer af betydning for det biologiske miljø, herunder fiskeri. Her er specielt kendskabet til isforholdene vigtigt for forståelsen af havpattedyrenes udbredelse og biologi. Desuden foregår specielle processer langs. iskanten, f. eks. upwelling, der vil have betydning for tilførsel af næringsstoffer. Også for at vurdere undervandsstøjen fra sejlads er det nødvendigt at kende isforholdene og de hydrografiske forhold. på lidt længere sigt vil kendskabet til de fysiske processer i området kunne danne grundlag for vurdering af spredning og virkning af en eventuel olieforurening, herunder også en opbygning af en oliespredningsmodel. Et litteraturstudium over meteorologiske, oceanografiske og ismæssige forhold omkring Jameson Land er udarbejdet i 1980 for GrØnlands Tekniske Organisation (GTO) af Dansk Hydraulisk nstitut (OH). dette findes komplet litteraturfortegnelse over titler af interesse for Jameson Land projektet frem til GTO-rapporten indeholder kun få titler vedrørende undersøgelser fra selve Jameson Land området, og de er dels ofte af ældre årgang, dels af beskrivende karakter. Siden er der lavet nogle lidt større undersøgelser i området med forskelligt sigte. De vigtigste er: 1) Litteraturstudium over meteorologiske, ismæssige og hydrografiske undersøgelser, østgrønland GTO/DH, ) Environmental Studies offshore East Greenland GTO/DH J ) Environmental Studies offshore East Greenland GTO/DH, ) Fysisk miljø i Carlsberg Fjord og Flemming Fjord. GTO/DH, marts 1982.

6 2 5) An analysis of iee-conditions in Flemming Fjord. GTO/DH, november ) Vurdering af besejlingsforhold til og fra Jameson Land. DH, februar 1982 (tillæg til 4). 7) lee Reconnaissance along the East Coast of Greenland GGU/DHl, december ) lee Reconnaissance along the East Coast of Greenland GGU/DHl J november ) lce Reconnaissanee along the East Coast of Greenland GGU/OH J april ) Climatology study for Jameson Land, East Greenland. Weather Services Corporation, WSC j ) Weather and Sea lee Analysis for Scoresby Sund and Jameson Land, East Greenland Summer WSC, ) Weather and Sea ce Analysis for Scoresby Sund and Jameson Land, East Greenland, phase : May-October 1982 (summer). WSC, ) Weather and Sea lce Analysis for Seoresby Sund and Jameson Land, East Greanland, phase : November April 1983 (winter). WSC, 14) East Greenland Satellite lmagery Analysis for Seoresby Sund, Jameson Land, Carlsberg Fjord and Offshore Paek for July, August, September 1973, WSC, ) Monitering of sea ice dynamics in Eastern Greenland Waters using digital data from NOAA 6 and 7 environmental satellites. OHlo 16) Ambient noise in the sea off Scoresby Sund, East Greenland, January degaard & Danneskiold-SamsØe 17) A study of sea ice and fog conditiens in the vieinity ef Jameson Land. ARCO Greenland A/S, Den foreliggende rapport er primært tænkt sem en oversigt over indholdet i ovennævnte rapporter, sekundært som en oversigt over generelle fysiske processer iiskantområder. Herudover vil i Appendix være gengivet DH's litteraturliste dækkende (uddrag fra Trangeled, 1974) ca. 250 titler samt nyudarbejdet litteraturliste ca. 300 titler. Sidstnævnte liste er ikke fuldstændig, da emnet litteraturmæssigt er i en sådan udvikling, at det inden for projekttiden ville være uoverkommeligt at finde frem til alle' titler. Rapporten er udarbejdet af Peter Sloth ved Geofysisk nstitut, afd. for

7 3 Fysisk Oceanografi, KØbenhavns Universitet, som konsulent for GrØnlands Fiskeri- og Miljundersøgelser.

8 4 Del 1 Oversigt over allerede ~dførte ved Jameson Land, østgrønland. undersøgelser

9 5 A. LTTERATURSTUDUM OVER METEOROLOGSKE, SMÆSSGE OG HYDROGRAFSKE UNDERSØGELSER, ØSTGRØNLANO 1980 Baggrund forbindelse med et forundersøgelsesprogram udført i området omkring Jameson Land udarbejdede DH som konsulent for GTO et litteraturstudium, der skulle opsummere eksisterende litteratur og forhåndenværende datamateriale. Det fremgår af rapporten, at der på daværende tidspunkt ikke var udført detaljerede undersøgelser i selve Jameson Land området, hvilket har resulteret i, at rapporten har en oversigtsmæssig karakter behandlende de generelle regionale fysiske miljøforhold ved østgrønland. OpbYgning Rapporten er opdelt, så den ud over afsnit om meteorologiske forhold, oceanografi og isforhold også,medtager små afsnit om isbjerge~ overisning og bølger. Herudover findes et afsnit om litteraturgennemgang, referencer og bibliografi. ndhold Meteorologi meteorologiafsnittet nævnes Meteorologisk nstituts årbøger for middeltemperatur og nedbør fra 1966 og frem, lufttryk fra og vindhastighed/retning samt sigtbarhed/skydække for perioderne ' og Der gives en oversigt over observationssteder i hele GrØnland, hvor observationen foretages hver 3. time. Af disse er kun Mestersvig, Kap Tobin og Apuditeq af betydning for Jameson Land området (Fig. 1). For disse observationssteder er medtaget tabeller og figurer for månedlige temperaturgennemsnit for juli-oktober, nedbør samt sandsynligheder for sigtbarhedsforhold (Tabel la, b).

10 6, ""... v.,~,. ~, '" Fig. l. Meteorologiske stationer i GrØnland og områder for daglige vejrudsigter (DH 80).

11 7 Juli August September - Oktober T (J T er T.eJ T cr Mestersvig O Kap Tobin Aputiteq Tabel la. Gennemsnitstemperatur (DC) og spredning rr (DC) ~ :es~ersvig Kao Tobin ~p\!~iteq tåge reg!l sne/hagl/slud tåge regn sne/hagl/slt1d tåge!:egn sne/hagl/slud juli ~..- ' ~ 17 O l l at.:.g. l J : s.ep okt SS Tabel lb. Månedlige gennemsnit af antal observationer af sne/hagl/slud. 8 observationer dagligt VedrØrende lufttryk omtales den normale situation i GrØnland med relativt højtryk i nord og relativt lavtryk i syd, hvilket medfører NV-NØ vinde ved østgrønland. Vindstatistikker for er vist bl. a. for ovennævnte tre observation ssteder. Vindretningerne vil her være prægede af lokale forhold. Afslutningsvis er der anført Weibull diagrammer for vindhastigheder for samtlige østgrønlandske observationssteder (Fig. 2). (Sandsynligheden for at vindhastigheden i en vis periode " vindhastighed) 10, 100 år vil overstige en bestemt

12 8.-_1. _fo'... ~ 0_' Qc6 0.5 " Ol ll' /V./"1 f/ i i 1 i ", ' iy~; ",. A' "!. /"! ; l l! : ' ;! \ ' \ J u - O tr :'1' D.'Ø.Q.! ~o 1.0 \D S.O J Jo.o f! l ; i 'J..! l :! l! r.o 30 'fo SfJ m/s Fig. 2. Weibull vindhastighedsdiagrarn, Mestersvig Oceanografi det oceanografiske afsnit omtales Meteorologisk nstituts publicering af overfladetemperaturer måned for måned siden 1895 på grundlag af skibsobservationer samt U. S. Naval Oceanographic Office's (1958) gennemsnitsoverfladetemperatur for januar, majt august og november (Fig. 3). mangel af målinger i Jameson Land området behandles temperatur og salinitetsprofiler hovedsagelig fra den islandsk-grønlandske højderyg (Danmark strædet). Vandmasserne i den østgrønlandske strøm er lagdelte og består af 3 vandtyper som beskrevet af Coachman og Aagaard (19?4): 1. Polarvand i overfladen ned til middeldybder på godt 150 m. Temperaturen ligger mellem frysepunktet (1 de Øvre vandlag om vinteren) og OOC ved grænsen til underliggende vandlag. Ved overfladen kan saliniten være lavere end 30 0/00 (sommer), mens den ved laggrænsen kan være 34 0/00 eller mere. Om vinteren er de øverste 100 m meget homogene hvad angår temperaturen. Temperaturminimum findes i en vis dybde (om sommeren ca. 50 m) p.g.a. varmetransport fra underliggende lag. Sæsonsvingninger i dybde. temperatur/salinitet vil kunne registreres tillod D 2. Atlantisk blandingsvand ligger under Polarvandet og går ned til ca. 800 m dybde. Temperaturen er over ooe med maximum hele året mellem

13 9 :'OT~ nu:!so~l'::~-'.s?r!:.s~~n:o J~: T'~ 2.0N~ BO(J~01:~ H TH!: A?P;:tOXlMA!E: C:XTEN'7 OF nu: ME:A~; l/o CE: COVE.il.ACi: ASO THE UMT OF DATA AR~ AP?U CABl.E TO Y!:ARS vnth OPTMCM C::: CONotnoNS O:"t..'f. THi: '. Al.UES PR ESC::-;T~D N TKlS ZOSE A.iU: BA.SEO 0:-1 THi: AVERAGE OF A-1. onsc:;:tvato::s N O?EN """TER A~!J AR:: TH~S STRO:-.:C!...Y BASE!J ro A"ARD 7HC: Ml.;:) lee: YEARS. " :CO' 9"" AUGUST Fig. 3. Gennemsnitlig overfladetemperatur i august. 200 og 400 m. Saliniten vokser med dybden indtil /00 på ca. 400 m dybde. Herunder konstant salinitet. 3. Bundvand under ca. 800 m dybde. Temperatur mindre end ooe og salinitet fra /00. Denne vandmasse udgør en væsentlig del af GrØnlandshavet J idet den midt i Grønlandshavet når op til 50 m under overfladen.

14 10,,0 - Fig. 4a HavstrØmme omkring Grønland. Det nævnes, at den østgrønlandske Strøm er sydgående (Fig. 4) og går fra kysten og ud til kanten af kontinentalsoklen (ca. 400 m vanddybde). Nettostrømmen er stigende mod syd fra 4 em/s i nord til 14 emls i Danmarks Strædet. Uden for sokkelområdet er strømhastighed og retning mere afhængig af vinde og lufttryk. StrØmhastigheden er størst ved sokkelkanten, og den varierer ikke væsentligt med dybden. MØdet i overfladen mellem koldt polarvand <østgrønlandske StrØm} og den varme Atlantiske Strøm kaldes Polarfronten. ca. polarfronten. Om vinteren følger isgrænsen De nyeste volumentransportmålinger i den østgrønlandske Strøm mellem 78 0 N og 69 0 N er angivet af Coachman og Aagaard til total 40 x 10 6 m 3 /s, hvoraf polarvand udgør 10 x 106m3/s, Atlantisk blandingsvand x 10 6 m 3 /s og 6 3 dybdevand ca. 3 x 10 m/s.

15 11 Hovedparten af det atlantiske blandingsvand stammer fra den interne cykliske cirkulation i GrØnlandshavet (Fig. S). Den østgrønlandske Strøm er i dette område hovedsagelig vinddreven ) r! ~: './ ".\:fl.':' :':-. ", 0 \ ~.. /! Fig. 5. sotransportlinier 1965 (Aagaard 1970). Afslutningsvis behandles tidevand, hvor harmoniske konstanter for bl. a. Kap Tobin og Mestersvig anføres i tabelform. Tidevandet domineres af de halvdaglige komponenter M og SL resulterende i en tidevandsamplitude ved 2 Mestersvig på 63 cm og ved Kap Tobin på 41 cm. TidevandsstrØmmen ud for Jameson Land anslås herfra til at være 40 cm/s i overfladen og 20 em/s i gennemsnit over hele dybden. sforhold Afsnittet om isforhold indledes med en generel omtale afhængighed af salinitet, zoneinddeling og isdække, af frysepunktets istype og formationer, herunder WNO~s isnomenklatur.

16 12 Et-årig is opnår tykkelser på op til 2.5 m, men ved en evt. grundstødning, og hvis sommeren er kold, smelter isen ikke bort, og flerårig is med tykkelser på op til 10 m kan opstå. sen opdeles i fastiszonen og drivis- eller pakiszonen (Fig. 6). Drivisen stammer fra det arktiske ocean, hvorfra det følger havstrømmene gennem Fram Strædet ned langs østgrønland. lee zane FLOATNG FASTCE PAC X te ZONE ORFTNQ f'ack lee ~----~~--~--~~--~-----:::::::~-- -1 S 1ft -----~ \ o - 23", -----~~"""'- t l ' ACTVE TOAt. CRAC1<S TRACES OF FOR.MER ACTVE T'OAl CRACKS La~e vinter ice ~onation in ~he!ea~fort Sea. Fig. 6. Zoneinddeling af isdække nær land. (POAC 79). Det omtales kort, at turbulensen i understrømmen vil have spredende effekt på isen, at corioliskraften virker samlende, at vinde af 7-10 dages varighed er væsentlige for isdækkets udbredelse og placering) mens vinde af kortere varighed modvirkes af understrømmens inerti. En anticyklonisk hvirvel med centrum nær N og 10 0 W medfører, at der i dette område ofte er isfrit med nordgående isdrift under land. Herudover har den interne cirkulation i GrØnlandshavet betydning for isudbredelsen. rapporten defineres isgrænsen som 3/B-koncentration. Dette valg af grænse skyldes dels mulighed for identifikation fra satellit, dels mulighed for sejlads med ikke-isforstærkede fartøjer. Under afsnittet om isrekognoscering og iskort nævnes de daglige satellitobservationer behandlet af Dansk Meteorologisk nstitut og Norg~s Meteorologiske nstitut samt rekognosceringsflyvninger fra scentralen i Narsarsuaq. Herudover omtales begreberne storis, skrueisvolde (Fig. 7) og isøer.

17 13 Fig. 7. Skematisk fremstilling af dannelse af isskruning (POAC 79). sbjerge afsnittet om isbjerge omtales dannelsen (afbrækning af gletchere), grundstødning med efterfølgende bundskuring, isbjergskonfigurationen (Fig. 8) samt en formel for dybgang: Den dybgang som kan overskrides af 10% af isbjergene 010 kan matematisk beskrives ved 2 x hø j de + 9 O D D < min. 10 { 1.2 x bredde + 50 m 230 m

18 14 Fig. 8. sbjergskonfigurationer, engelske betegnelser. Af et produktionskort for isbjerge fremgår det, at produktionen nord for Scoresby Sund anses for at være relativt lille) mens den i selve Scoresby Sund er meget stor. Overisning Overisning opdeles i overisning fra havvand og overisning fra ferskvand (nedbør eller lignende). Overisning fra havvand forekommer) når luft temperaturen er under havvandets frysepunkt, ca. _1.9 0 C (afhængig af salinitet). Overisningen skyldes skumsprøjt, dels fra skibets bevægelse, dels fra bølger$ En række forhold af betydning for forlisrisiko nævnes. Overisning fra underafkølet regn, havtåge etc. giver normalt kun ringe overisning, men kan være katastrofal i forbindelse med overisning fra havvand. Overisningens virkning omtales: Forøgelse af skibets deplacement, forringelse af stabilitet, f~røget vindpåvirkning etc. Til anskueliggørelse af vejrforhold hvorunder overisning kan forekomme, er H. o. Martins (1980) overisningsdiagrammer medtaget (Fig. 9). Disse angiver afhængighed af vind, lufttemperatur og havtemperatur og skelner mellem let overisning (1-3 cm på 24 timer), overisning (4-14 cm på 24 timer) og stærk overisning (mere end 15 cm på 24 timer).

19 15 c? O V!~ ~S'!'"i7'-1\E 6-7 vr.::;s1~ :J (11-16 m/sck) (17-20 r.v s c:.:-j irr.;en ove i si'...i:q t -4 0':..J... let - O in;e:"" over!.s;il.:-:: -6 ove:isninq -6 ove.!'isni~ ~ ~... r:i ~ -5-8 w :.. ~ e ~ J.J.J.J.J.J... ' ef: l~ -16 o o a 1'-.3V~ ~::c:= ~ t...:= a_ e_... '- ~ ~'../::.~~ -:'''':'=!. '- O \r~:~~"?~ \T.:JS7~'?~-Z :'~-~2 ( en/se.:.;. ) (19 :':\sa.-: -~ ::-~~:) C l.~-=:"\ c:-.- ~!.sn!..~ O': e.: :'5:-.':'~-= ~:J... -: -'" -. :"..) -~ --j -6 ". ~.'" E -!.O 5 -lo '- ::. ~ -l";.::i c.- -:;... s~:.-: "-' -_&._..., -~:. ":' O 2. S 8.) 2 ~ c 8.. -l~ ~~:~=-~~cl:.i..:.r l e r.j.':t.:.~3.':~ i.'l... Fig. 9. H. o. Mertins overisningsdiagrarn.

20 16 Bølger Egentlige bølgemålinger menes ikke at være foretaget, men på baggrund af 62 observationer fra skibe i et område mellem sland og GrØnland er den maximale bølgehøjde over en 10 års periode beregnet til 15.8 m og over en 100 års periode beregnet til 18.6 m (U.S. Oceanographic Office, 1969). Der tages forbehold, idet observationer er rent visuelle, fåtallige og kun fra sommerperioden. BØlgerne dæmpes ved isdækket hav, men tillader langperiodiske svingninger at forplante sig op til flere hundrede km gennem pakisen. B. ENVRONMENTAL STUDES OFFSHORE EAST GREENLAND Baggrund De 2 rapporter dækkende henholdsvis 1980 og 1981 er udført af Dansk Hydraulisk nstitut som konsulent for Grønlands Tekniske Organisation. Opbygning Rapporterne er lidt forskellige i opbygningen, hvilket skyldes, at måleprogrammet i 1980 hovedsageligt koncentrerede sig om strøm og hydrografi, mens det i 1981 koncentreredes omkring isforhold og undervandsakustik. Det samlede feltprogram i henholdsvis 1980 og 1981 fremgår af nedenstående diagram: Undersøgelsesskib 1980 JOHANNA KRSTNA 1981 MARTN KNUDSEN Salinitets- og temperaturmålinger. Aanderaa RCM-4 til bund. CTD til 80 m. aug.- primo sept. 35 stationer aug.- primo sept. 19 stationer StrØmhastighed Aanderaa RCM-4 selvregistrerende. 2 stationer '30''N 'OO''V dybde 37/197 m 20/170 m '30''N '06''V dybde 10 m

21 17 Flydemålinger Mundingen af Hurry nlet og Scoresby Sund 27/8 + 29/ Vandstand med Ott vandstandsmåler 1 station Scoresby Sund #N 21 0 S9... V 9/8-6/9 Bølgeforhold ti1 Datawell Naverider bølgemåler 1 station 'N 21 0 S5#00"V 11/8-9/9 Dybdeprofiler med Elac 17 ekkolod Mundingen af Scoresby Sund og Hurry nlet sdrifthastighed Nimbus 6 stationer på is ø Positioner fra 72 0 N til /8/80-16/12/81 Trykstyrkemåling 4 på havis 3 på gletscheris 16 på havis 26 på gletscheris Højde- og dybgang af isskruninger 14 isskruninger sbjergstælling fra 4 skibe juli-august juli-augustseptember sbjerges vægt, højde, bredde og dybgang 11 isbjerge sforhold og satellitovervågning NOAA 6 og NOM 7 (TromsØ) 49 billeder i perioden 28/7-2/10. 2 billeder digital analyseret

22 18 sobservationer fra fly 14 flyvninger (2 omtales) Meteorologi temperatur, nedbør, barometertryk, sigtbarhed, vlnd- og 1sdata (WMO-standard) målt på undersøgelsesskib. målt hver 3. time transmitteret til OMl. Supplerer data fra Kap Tobin og Mestersvig. målt hver 3. time transmitteret til OMl. Supplerer data fra Kap Tobin og Mestersvig. Støjmåling (v. Ødegaard & Danneskiold-Samsøe Fra 4 positioner i varierende afstand fra sammenhængende isområde ndhold Salinitet og temperatur Rapporterne indeholder ingen egentlig bearbejdning af salinitets- og temperaturmålinger. Der gives kun enkelte eksempler på profiler for de to o ar rapporten findes samtlige målte værdier i Appendix. For f jord- og shelfområder konkluderes, at følgende vandmasser er til stede: 1) Lag af blandet polarvand fra havoverflade til omkring 50 m med temperaturer fra ca. _1.S 0 C til 6 0 C og salinitet fra ca /00, o 2) haloklint lag fra ca m dybde med temperaturer fra ca C og salinitet fra ca /00, 3) lag med atlantisk vand fra ca. 300 m til bund med temperatur fra ca C og salinitet fra ca /00. Fra ca D dybde findes noget blandet vand med temperaturer fra _1.S o C til 1.0 o e og salinitet omkring 34 0/00.

23 rapporten indeholder ingen konklusioner. Ud over ovennævnte vises eksempler på registreringer af tidsserier for temperatur og salinitet fra 2 stationer med selvregistrerende Aanderaa RCM-4 instrumenter. Strøm Registreringer fra de to strømmålinger vises, herunder også strømroser. på baggrund af disse registreringer, resultaterne fra flydemålingerne (Fig. 10) og tidligere resultater konkluderes et overfladestrømbillede som vist (Fig. 11). 0'0' " ". ~ : '.~.~' ~', :-:'.' " ~.. '..'...'.. -.::.. ::: ~~ ~~.:.~:. ".... '".~.,:. :.::. :,' : ::. :' ~',,: ; ~ :;: '. ~ :: >.: : ' :.... :.-:. ':::":.: '.,.. -,,'0 ::.',.:'.. ','.... ":4',":,:..... :-. _ : ':' ::';.< ";/Ji ":'; :::.. :i '".';::';,':> :.::' ;.:i ~; ::;> : :': :>: :,:' ';.,.' :. ~.:, ;0. - '. ;.",,:::. ~..... :...-: :<" 0. 0: ', ' :..., '. -', '.. ::. '"...'. ".. :;., ::::... ~..-.,-.,.-.,-.-.--~~.~:-:... " o..... o,' Jt1 1. : ,1./ SCORE58Y SUND ) :2,2 3t :~ l '-.J 4.2 S.1~5.5 ' ' km Fig. 10. Flydebøjer 27. og 29. august 1980 (DH).

24 20 JAMESON LAND o Fig. 11. OVerfladestrØrnme i og uden for Scoresby Sund i august/september 1980 (DH). Herudover vises tidevandshydrografer beregnet fra strømmålingerne. Af disse fremgår det, at tidevandsstrømmen er ca. 1.5 gange stærkere ved -1-1 overfladen end på 200 m dybde, henholdsvis 15 cm s og 6 cm s Vandstand og tidevand Ud over, hvad der har været nævnt om tidevand i rapport A, omtales kort vindstuvning samt lufttrykkets indflydelse på vandstand. Fra vandstandsmålinger i Scoresby Sund vises tidsserier af barometrisk tryk, vandstand samt astronomisk tidevand (tidevand korrigeret for det barometriske tryks indflydelse).

25 21 Sølgeforhold afsnittet gennemgås forskellige begreber. Der skelnes mellem "significant wawe height" B J der er middelhøjden af den højeste trediedel af de s individuelle bølger og en tilsvarende størrelse udledt fra bølgespektrum (H ). Det nævnes, at i en 3-timers storm kan den maksimale individuelle mo bølgehøjde være op til 1.9 H s på trods af den korte måleperiode (ll/s - 9/9) konstrueres et Welbull diagram for H For en lod-års periode når man frem til H 10 m mo mo og H = 9.2 m. Det understreges i rapporten, at den korte måleperiode s giver en væsentlig usikkerhed på disse værdier. Dybdeforhold Da dybdeforholdene i Scoresby Sund, Hall Bredning og Hurry nlet ikke var godt kendt tæt ved kysten, gennemførtes i 1980 dybdemålinger på langs af Hurry nlet og på tværs af mundingen af Scoresby Sund. Der blev fundet store uoverensstemmelser med søkortsangivelsen (op til 80 m). Det anføres, at årsagen til disse kan være dårlige positionsbestemmelser i tidligere undersøgelser. sdrift Ved montering af en automatisk Nimbus-6 satellit-bøje på en isflage er der gennemført isdriftstudier i 1979 og (Fig. 12). Fra "august til oktober varierede hastigheden mellem 8 og 37 cm/s med en middelhastighed på ca. 14 cm/s- 1. StrØmvariationen forekom med en tidsforskydning i forhold til vinden på ca. 1 dag. Det diskuteres, hvorvidt "sløjfen" på driften (Fig. 12) skyldes vestenvind eller en eddy. For en eddy taler, at Scoresby Sund mundingen ofte er isfri, mens der samtidig er isdækket ved Blosseville kysten. Middeldriften fra november til februar var 7.5 ernis o -1 hastigheder pa ca. 19 em/s med ekstreme

26 22 40'.30' 20' SATELLlTE 095ERV.!..TONS O AtRCRAFT OBSEFNATONS 1 DAY MONTH -YEAR 1-1 SOt-t ---.,'f KM o DRFT SPEED crn/:lo l LL3!-l-~-t----r~ i \ \ \ i-r- \ :;r~v.. \ \ ~S19. \ ~ \ 6~ ', ~.. i!,, "\"\'!\tj..-f~, \. \ \...;, ';., \ \. \ \ \ ~ \ \ \ \ J ] J ;...,...~-L...L~~..::1~?i~..,;;:, f-j.!--' 'WJ~'...J..!--"'-T-i.l-.1-.,';~...J..!-i-j--.L..' ~: 1---L1~'l:.6~t-.., ~~"";"'...Ll -i-'i L...--~~-: : -1 l! Fig. 12. Drift af Nirnbus-6 bøjer 1979 og

27 23 sstyrke Såvel i 1980 som i 1981 gennemførtes isstyrkemålinger på både havis og gletscher is fandtes målte værdier lidt under de teoretiske værdier. Dette forklares med, at der måles på terningformede i stedet for cylinderformede prøver citeres Schwarz (1970) for modsat at angive terning-trykstyrken til at være 3/2 x cylinder-trykstyrken. Da det ydermere nævnes i 1981-rapporten, at den målte værdi var stærkt afhængig af isprøvens størrelse, må der sættes et spørgsmålstegn ved resultaternes værdi. Det nævnes da også i 1981-rapporten, at der er et betydeligt behov for standardisering af prøvetagnings- og målemetoder. De teoretiske isstyrker afhænger af temperatur, salinitet, saltvandsporer og krystalstørrelse. Teoretisk er isstyrkerne størst for gletscheris måltes i middel 658 KN/cm 2 for havis og 875 for gletscheris, men det 2 større antal målinger i 1981 gav variationer fra KN/cm for havis og KN/cm for gletscheris. sbjerge 1980 er der foretaget optælling af isbjerge fra 4 skibe i juli og august. Resultatet af optællingerne er gengivet i Appendix rapporten anføres i forordet, at der også i dette år er udført optælling fra 4 skibe. Denne optælling omtales dog ikke inde i selve rapporten, hvor der i stedet kort anføres, at optælling via satellitbilleder er nemmere og mere pålidelig. sopmåling 1981 er der foretaget opmåling af såvel isbjerge som isskruninger. 11 isbjerge, hvoraf de 10 stammer fra Scoresby Sund gletscherne, blev opmålt ved hjælp af tegning af bl. a. radarkontur, fotografering og måling ved "sonar profiler".

28 24 Bestemmelsen af massen fandtes at være meget følsom over for en nøjagtig bestemmelse af massefylden af isen (D. ) (se Fig. 13). Måling af prøver J" ~s på et isbjerg gav g is= g/cm 3,mens der for et andet måltes massefylder mellem og pw' pice pw-ptce pw = o M: pw plce p w-p ice Pice 0.87 o.as gjcm~ Fig. 13. M/V o som funktion af g is. Disse isbjerge stammer fra overfladen af gletscheren, hvilket medfører et, o / 3 o skøn for den gennemsnitlige pa 0.91 g cm, hvoraf fas, at massen er is ca. 8 gange volumen over vand. Deformeret is Der gennemgås begreber som "rafting" (overskydning) "hummocking ll (skruning) og "ridging U (oppresning). Der vises fotos og dimensioner af 4 skruninger samt tabel over pressure ridges. Forholdet mellem højde over vandoverfladen og dybgang på ridges fandtes til 1 :2.5-1:6.5. sobservationsflyvninger Ud over de i rapport A omtalte isrekognosceringsflyvninger er der udført 14 flyvninger for GGU. Disse er også omtalt i rapport E og skal derfor ikke behandles her. Det skal dog nævnes, at der fra disse flyvninger er medtaget en del fotografier af is.

29 25 Satellitobservationer alt 49 billeder blev modtaget fra satellitterne NOAA6 og NOAA7, men kun to fra 19/8/81 og 2/9/81 blev klassificeret. på baggrund af disse sammen med iskort baseret på visuelle observationer på ovennævnte flyvninger udvikledes proceduren til digitalisering af iskort repræsenterende de 15 isklasser opdelt i 6 grupper. En opdeling af farvandene omkring Jameson Land i delområder danner baggrund for en statistisk behandling af data. Resultaterne fra denne statistik er gengivet i rapporten. Der omtales i rapporten også behandling af et LANDSAT billede. Fra dette kan fås et meget detaljeret billede af isforhold med en opløsning på 80 x 80 m, men der ligger en væsentlig begrænsning i, at LANDSAT billeder kun kan fås hver niende dag. Meteorologi Ud over målinger ca. hver 3. time ved Mesters Vig og Kap Tobin transmitteredes målinger fra undersøgelsesskibene til OMl. på baggrund af disse målinger producerede OMl daglig vejrprognose kort (se rapport E). Ud over en generel beskrivelse af meteorologiske forhold (se rapport A) samt omtale af statistisk materiale fra (OMl), omtales meteorologiske forhold ikke. Støjmåling Resultaterne fra undersøgelser udført af Ødegaard & Danneskjold-SamsØe K/S gennemgås (se rapport G). c. AN ANALYSS OF CE-COONDTONS N FLEMNG FJORD, EAST GREENLAND, NOVEMBER 1983 Baggrund Rapporten er udført som konsulentarbejde for GrØnlands Tekniske Organisation af Dansk Hydraulisk nstitut. Rapporten bygger på allerede eksisterende tilgængeligt materiale.

30 26 Opbygning og indhold For hvert af årene gennemgås isbetingelser med et kort konkluderende afsnit om navigationsmuligheder i Fleming Fjord. For 1979 bygges bl. a. på Tlros-N billeder (Wadmans, 1981). For beskrives isbetingelser og navigationsmuligheder bl. a. ud fra NOAA satellitbilleder og iskort udført for Grønlands Geologske UndersØgelse i forbindelse med rapport E. sforhold en kort summering beskrives den årlige variation af isforhold i Hvert år i oktober lukkes fjordene af nydannet førsteårsis. fjorden. sen bryder op i juli og august begyndende i det indre af fjordene og føres af tilstrømmende smeltevand mod mundingen af Kong Oscar Fjord og Davy Sund. Store koncentrationer af polaris vil stoppe denne istransport og medføre blokering af mundingerne af fjordene. september vil smeltevandstilførslen ofte være tilstrækkelig til at bryde pakisen op. Fleming Fjord, der findes tæt ved mundingen af Kong Oscar Fjord, vil være meget afhængig af opbrydningen af førsteårsi5en i Kong Oscar Fjord samt af driften af polarisen uden for fjordsystemerne. på grund af den sydgående kyststrøm og fjordens nordøstlige orientering forventes pakis at blive tvunget ind i Fleming Fjords munding. 5- og navigationsforhold samles i følgende Tabel 2. Herudover indeholder rapporten analyser af digitaliserede isdata samt beskrivelse af isovervågningssystem (rapport E).

31 27 Southern Lir.Lit of Drift lce July Auqust September Navigable Access Weeks B ' <70~ <70 0 < appr. 2 appr. 2 3 BKflmM Fast ieee Broken, close to very close pack ice with concentrations too large for navigation without ice breaker assistance (ice concentrations 8/10-10/10). ZZZZ/j Open pack ice, navigation possible with iee reconnaissance support (4/10-7/10). (OOOCl Very open paek ice or open water (1/10-3/10). Tabel 2. sforhold og besejlingsmuligheder til Fleming Fjord i årene (DH).

32 28 D. VURDERNG AF BESEJLNGSMULGHEDERNE TL OG FRA JAMESON LAND, MED TLLÆG: FYSSK MLJØ CARLSBERG FJORD OG FLEMNG FJORD Baggrund og indhold Rapporterne er udført af DH efter aftale med GTO af 2'. december De bygger på rapporterne A og B samt beskrivelser af fjordene Hurry nlet, Carlsberg Fjord og Fleming Fjord fra Den GrØnlandske Lods, østgrønland, april 1968, og beskrivelser af issituationen i midten af 1930'erne (Koch, 1945). Rapporterne indeholder ikke nye oplysninger, som ikke fremgår af allerede omtalte rapporter eller rapporten E. Konklusion Der konkluderes: "Ved valg af besejlingsmuligheder til og fra Jameson Land er der ud fra denne foreløbige vurdering af en besejling gennem hele året ingen markant forskel, om man vælger Hurry nlet eller. Carlsberg Fjord og Fleming Fjord. Der er dog næppe tvivl om, at isgenerne vil være mindst ved benyttelse af Hurry niet". E. CE RECONNASSANCE ALONG THE EAST COAST OF GREENLAND 1980, 1981 og 1982 Baggrund Rapporterne er udført af Dansk Hydraulisk nstitut for GrØnlands Geologiske UndersØgelse. Målet har været at opbygge et operationelt isovervågningsprogram, der muliggjorde navigering med undersøgelses skib i området omkring Jameson Land. Opbygning Rapporterne er opbygget omkring en gennemgang af isovervågningsprogrammet (Fig. 14) suppleret med righoldige appendix, der giver rapporterne en karakter af at være datarapporter. Den tidsmæssige fordeling af de i programmet indgåede data fremgår af Fig. 15.

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13 Technical DAIH Report 99-13 METEOROLOGICAL ITITUTE MIITRY OF TRAPORT TECHICAL REPORT 99-13 Observed Wind peed and Direction in Denmark - with Climatological tandard ormals, 1961-90 Observeret vindhastighed

Læs mere

KORTUEGNING AF B0LGEENERGIFORHOLD I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN

KORTUEGNING AF B0LGEENERGIFORHOLD I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN KORTUEGNING AF B0LGEENERGIFORHOLD I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN KORTLÆGNING AF BØLGEENERGIFORHOLD I DEN DANSKE DEL AF NORDSØEN Udarbejdet af RAMBØLL Dansk Hydraulisk Institut Danmarks Meteorologiske Institut

Læs mere

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande DMI - Teknisk Rapport no. 05-08 Erik Buch, DMI Jesper Batholdy, Geografisk Institut, KU, Søren Gregersen, GEUS, Marianne Grauert, Geografisk

Læs mere

HAV- OG FISKERIBIOLOGI

HAV- OG FISKERIBIOLOGI HAV- OG FISKERIBIOLOGI Siz Madsen KOLOFON HAV- OG FISKERIBIOLOGI 1. udgave 2008 ISBN 87-90749-08-1 UDGIVER Fiskericirklen COPYRIGHT Fiskericirklen FORFATTER Biolog Siz Madsen Født 1967. Har arbejdet med

Læs mere

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

Danmarks Klimacenter rapport 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012. Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen

Danmarks Klimacenter rapport 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012. Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012 Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen København 2013 www.dmi.dk/dmi/dkc side 1 af 67 Kolofon Serietitel: Danmarks Klimacenter

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

Nr. 1-28. årgang Februar 2006 (106)

Nr. 1-28. årgang Februar 2006 (106) Nr. 1-28. årgang Februar 2006 (106) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Drosselvej 13, 4171 Glumsø Tlf. 39 15 72 71, mij@dmi.dk Giro 7 352263, SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK45

Læs mere

Re-planning of the FM-Band in Denmark

Re-planning of the FM-Band in Denmark Re-planning of the FM-Band in Denmark Masters Thesis in Electrical Engineering by Pierre Soelberg Supervisor: Peter Meincke Technical University of Denmark - November 2005. Abstract Recently, it was decided

Læs mere

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002

Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Hvorfor kollapsede World Trade Center - og kunne det være undgået? 2. udgave, juli 2002 Niels E. Andersen, Civilingeniør, Lic. Techn. Lige siden den 11. september har der været diskuteret i massemedierne

Læs mere

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen Undersøgelse af RTK Teknikker Mads Bøgvad Knudsen Kongens Lyngby 2005 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon+45 45253351,

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6 !!!!!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! #$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$( /&$(1&$/1,-1 2-34(&/!.)++&/&'2&!5/&2.6!5/&2.6! 1,789:;:?!@7>A7

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø

Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø Faglig rapport fra DMU, nr. 397 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere