Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1"

Transkript

1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version

2 Versionering Version Dato Forfatter TKN TKN TKN TKN TKN TKN TKN TKN TKN TKN SWA CBP TKN JHN TKN, JHN, ELS ELS MTH/ELS ELS ELS Ændring Oprettet Rettet aktører, tilføjet use cases og begrebsliste. Tilføjet beskrivelse i use cases. Rettet use cases 2 og Tilføjet scenarie 1 og 3. Tilføjet eksempler. Tilføjet diverse input. Tilføjet forklarende tekst, mindre ændringer i scenarier. Tilføjet eksempler Rettet aktører, tilføjet, slettet og ændret use cases og scenarier, rettet eksempler Grundlæggende ændringer efter møde med klinikere. Use cases ændret og fjernet. Synkroniseret med snitfladebeskrivelse Synkroniseret med snitfladebeskrivelse Korrekturrettelser, samt tilføjet: Use case 15: Tilknyt receptordination til lægemiddelordinationer Use case 16: Søgning efter seponerede lægemiddelordinationer Tilføjede undtagelsessituationer til 4.10 og 4.11 Opdateret til at afspejle FMK version 1.0 anvendt i pilotfasen Tilføjet nye use cases for FMK version 1.2 UNDER UDARBEJDELSE!!! Ændringer på grundlag af kommentarer fra teknikere og klinikere Justering jf. input fra SDSD mfl. Tekstuelle ændringer primært vedr. use case 8 Ændring af dokumentnavn Tilføjelse af nye use cases (25 og 26): recept til personer uden CPR samt recept til lægens brug i praksis samt generelt ændring fra Negativ samtykke til privatmarkering Det Fælles Medicinkort Use cases 2

3 Indhold 1 Indledning Generel læsevejledning til use cases Scenarier Use cases Services Eksempel Aktører og systemer Aktører og roller Borger Læge Hjemmesygeplejerske Apoteksansat Administrator hos Lægemiddelstyrelsen Eksterne systemer med stamdata Systemer PEM Receptserver Hjemmesygeplejen Det Fælles Medicinkort Lægepraksissystemer (LPS) Ambulantsystemer EPJ-system (Elektronisk Patientjournal) EOJ-system (Elektronisk omsorgsjournal) Sundhed.dk Apotekssystemer Scenarier Scenarie 1 Patient til konsultation ved læge Scenarie 2 Patient indlægges Scenarie 3 Patient udskrives Use cases Use case 1: Opslag på aktuelt medicinkort Beskrivelse Roller Postcondition Undtagelser Use case 2: Opslag på lægemiddelordination Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Use case 3: Oprettelse af ny lægemiddelordination Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter Use case 4: Lægemiddelordination opdateres Roller...20

4 4.4.2 Precondition Postcondition Noter Use case 5: Lægemiddelordination pauseres Roller Precondition Postcondition Noter Use case 6: Pausering af lægemiddelordination ophæves Roller Precondition Postcondition Use case 7: Lægemiddelordination seponeres Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter Use case 8: Receptgennemgang og angivelse af aktuel medicin Beskrivelse Rolle Precondition Postcondition Noter Use case 9: Medicinkort suspenderes Beskrivelse Rolle Precondition Postcondition Undtagelser Noter Use case 10: Suspendering ophæves Beskrivelse Rolle Precondition Postcondition Noter Use case 11: Lægemiddel effektueret af læge Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter Use case 12: Hent medicinkortversion Beskrivelse Roller Postcondition Noter Use case 13: Udstedelse af recept Beskrivelse Roller Precondition Postcondition...26

5 4.14 Use case 14: Opslag på recept Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Use case 15: Tilknyt recept til lægemiddelordination Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Use case 16: Søgning efter seponerede lægemiddelordinationer Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter Use case 17: Print medicinkort Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Undtagelser Noter Use case 18: Advisering om opdatering af suspenderet medicinkort Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Use case 19: Overtagelse af patientansvar (gensuspendering) Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Undtagelser Noter Use case 20: Privatmarkering Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter Use case 21: Ophævelse af privatmarkering Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter Use case 22: Hent privatmarkeret ordination Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter...31

6 4.23 Use case 23: Marker medicinkort ugyldigt Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Use case 24: Ophævelse af ugyldighedsmarkering Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Use case 25: Opret recept til personer uden CPR Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter Use case 26: Opret recept til lægens brug i praksis Beskrivelse Roller Precondition Postcondition Noter Relevanstabel...34

7 1 Indledning Formålet med dette dokument er at beskrive integrationen mellem Det Fælles Medicinkort (FMK) og lægepraksis- og sygehussystemer. Informationen er først og fremmest i form af use cases, der sammen med servicebeskrivelsen dokumenterer brugsmønstre og tekniske snitflader. Dokumentet omhandler den kliniske brug af web services på FMK. Dokumentet er dog udarbejdet af teknikere, og målgruppen er først og fremmest teknikere, der ønsker en overordnet forståelse for hvorledes web services på FMK kan anvendes. Under læsning kan det være en fordel at referere til dokumentet "Begrebsdefinitioner i FMK". Desuden indeholder dokumentet "Servicebeskrivelser" en detaljeret teknisk beskrivelse af de på FMK udstillede web services, og desuden en række definitioner og brugsmæssige forhold. 1.1 Generel læsevejledning til use cases Indholdet af dette dokument er på nuværende tidspunkt i høj grad opbygget med anvendelse af use case metoden. Use cases er en beskrivelsesteknik, som tager udgangspunkt i systemets brugere og de opgaver, som brugerne skal løse i samarbejde med systemet. Og det er netop dette - samspillet mellem brugerne og systemet - der analyseres og beskrives med use cases. Erfaringerne viser, at vi med use cases har en metode, som giver et frugtbart samarbejde omkring kravspecifikationen mellem systemudviklere og brugere. I dette dokument beskrives funktionaliteten ud fra de følgende niveauer fra use case metodologien: Scenarier I scenarierne beskrives hvordan use cases kan sammensættes til at opnå en funktionalitet Use cases Use cases beskrives på tekstform ud fra en nedenstående punkter: Beskrivelse: Roller: Precondition: Postcondition: Undtagelser: Noter: Beskrivelse af use casens indhold. En liste af de roller der enten direkte eller via egne systemer kommunikerer med FMK. En eller flere betingelser der skal være opfyldt forud for use casen. En eller flere betingelser der vil være opfyldt efter use casens korrekte udførelse Undtagelser, dvs. egentligt også preconditions. Desuden beskrivelse af hvad use casen ikke dækker. Andre noter, til afklaring mm Services Services er beskrevet i et separat dokument "Det Fælles Medicinkort - Servicebeskrivelser" Eksempel I eksemplet på Figur 1: Eksempel på scenarie med Use Cases, ses et tænkt use case scenarie med en enkelt aktør. Aktøren initierer scenariet med use casen Opslag på aktuelt medicinkort. Herefter kan aktøren,

8 ifølge dette eksempel, udskrive patienten via use casen Patient udskrives eller oprette en ny lægemiddelordination via use casen Oprettelse af ny lægemiddelordination. Stregerne mellem aktører og use cases kan have pilespidser, disse er ikke obligatoriske, og angiver intet informationsflow, men udelukkende en "læseretning", f.eks. såfremt denne afviger fra den normale (øverst til venstre mod nederst til højre). Ud fra eksemplet kan man altså ikke se i hvilken rækkefølge use cases skal udføres. Hertil skal et sekvensdiagram, forklarende kommentarer eller lignende anvendes, såfremt det ikke er umiddelbart indlysende. I det virkelige scenarie er det vigtigt at eventuelle nye lægemiddelordinationer oprettes før patienten udskrives. Figur 1: Eksempel på scenarie med Use Cases Der kan findes en kortfattet teknisk gennemgang af begreber omkring use case metoden på: Specielt kan bemærkes at der i denne gennemgang anvendes begreberne for niveauerne Summary Use Case Level, User Level Use Case og Sub-function Use Case Level svarende til de ovenstående niveauer.

9 2 Aktører og systemer Nedenstående figur viser de aktører og systemer der findes omkring FMK. Figur 2: Aktører og systemer FMK er vist med orange. Herunder findes webservices og brugerflader til kliniske bruger og til administration, desuden indlæses jævnligt stamdata. Lægepraksissystemer (LPS) og EPJ-systemer kommunikerer med FMK gennem webservices. I forbindelse med receptudstedelse oprettes recepterne gennem FMK på receptserveren, hvorefter de bliver tilgængelige for apotekssystemerne. Denne funktionalitet erstatter i høj grad EDIFACT-forsendelserne (vist med svag grå). I forbindelse med f.eks. CPR-opslag og interaktionskontrol anvender visse lægepraksissystemer PEM via web services. Hjemmesygepleje(del)systemet anvender data som i dag kommer fra PEM/receptserver, men det vil være naturligt at disse i fremtiden hentes fra FMK. 2.1 Aktører og roller Som illustreret på Figur 2: Aktører og systemer, er FMK relevant for en række aktører. Disse er beskrevet nedenfor. Ikke alle aktører interagerer dog direkte med FMK. I use case'ene bruges rolle frem for aktør til at

10 beskrive hvem den pågældende use case er relevant for. En rolle aggregerer flere aktører og der er opereres med følgende 3 roller: Sygehus - omfattende sygehuslæger og ambulantlæger Praksis omfatter alle praktiserende læger og speciallæger Lægemiddelstyrelsen omfatter administration af FMK Andre roller vil blive defineret i fremtiden. Eksempelvis er en rolle som yder teknisk assistance ved at blive defineret Borger Borgeren optræder som patient, som er synonym herfor. Borgeren kan typisk identificeres ud fra CPR-nummer, dette gælder dog ikke udlændinge Læge En læge er en af følgende: Praktiserende læge Den alment praktiserende læge er borgerens almindelige læge. Den enkelte lægepraksis identificeres ud fra et eller flere ydernumre. Den enkelte alment praktiserende læge identificeres ud fra autorisationsnummer. Vagtlæger optræder typisk som vikar for egen læge, og har de samme rettigheder som patientens egen læge, ved behandling af den enkelte patient. De er ikke behandlet særskilt i de følgende use cases. Speciallæge (praktiserende speciallæge) Den praktiserende speciallæge er en speciallæge inden for et givent speciale, der behandler patienter i egen praksis, typisk efter henvisning fra patientens almen praktiserende læge. Speciallægens praksis identificeres ud fra et eller flere ydernumre og speciallægen ud fra et autorisationsnummer. Læge med ambulant funktion (ambulantlæge) Er typisk en læge ansat på et sygehus og som har borgeren under ambulant behandling. Er tilknyttet et sygehus med et sygehusafdelingsnummer og har et autorisationsnummer. Sygehuslæge Har borgeren under behandling ved indlæggelse på sygehus. Er tilknyttet et sygehus med et sygehusafdelingsnummer, og har et autorisationsnummer. Der forventes, at Sundhedsstyrelsen i løbet af 2009 indfører en ny klassifikation af kliniske aktører. autorisationsnumre, ydernumre og sygehusafdelingsnumre vil dog fortsat være gældende Hjemmesygeplejerske Tilser borgeren i eget hjem Apoteksansat Ansat på apotek (ikke sygehusapotek), f.eks. farmaceut, apoteker eller apoteksassistent. Apoteket (som enhed) er identificeret ud fra lokationsnummer eller (som fysisk placering) ud fra pnummer Administrator hos Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsen er registeransvarlig for FMK, og kan tilgå specielle administrative funktioner

11 2.1.6 Eksterne systemer med stamdata En række systemer der allerede i dag leverer stamdata til PEM. 2.2 Systemer Ovenstående aktører benytter sig i sammenhæng med FMK af følgende systemer: PEM "Personlige Elektronisk Medicinprofil". Delsystemet indeholder information omkring den enkelte patients lægemiddelforbrug. PEM har været i drift siden 2004, og udgør kernesystemet i medicinprofilen Receptserver Receptserveren fungerer tæt sammen med PEM, og håndterer ordination af lægemidler, indberetning fra apotekerne mm. Receptserveren har været i fuld drift siden januar Hjemmesygeplejen En udvidelse til PEM hvis formål er at skabe et elektronisk medicinkort ud fra receptekspeditionsdata. Systemet anvendes til at skabe overblik over den samlede medicinering for personer, der er visiteret til kommunal hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen benytter Elektroniske Omsorgsjournal systemer (EOJ systemer) og nogle af systemerne kan kommunikere med PEM Det Fælles Medicinkort Det i dette dokument beskrevne system Lægepraksissystemer (LPS) Systemer anvendt af alment praktiserende læger og/eller praktiserende speciallæger. De fleste af disse kommunikerer i dag med receptserveren via EDIFACT Ambulantsystemer Selvstændige systemer eller en del af EPJ-systemer EPJ-system (Elektronisk Patientjournal) Anvendes på sygehuse, og en del af disse kommunikerer i dag med receptserveren via EDIFACT EOJ-system (Elektronisk omsorgsjournal) Anvendes af den kommunale hjemmesygepleje, evt. i forbindelse med PDA er Sundhed.dk Portal, der samler adgang til sundhedsvæsenet. Der er adgang til dele af PEM og Receptserveren herigennem, ligesom borgeren skal kunne tilgå sin FMK-log herigennem. P.t. er borgeradgangen til PEM og Receptserveren via

12 Apotekssystemer Apotekernes primære systemer ved modtagelse og ekspedition af recepter, også kaldt receptursystemer.

13 3 Scenarier Nedenstående scenarier beskriver typiske brugsmønstre, hvor der indgår en eller flere interaktioner mellem lægesystemer, EPJ-systemer eller lignende og FMK. Scenarierne er opbygget på grundlag af use cases beskrevet senere i dette dokument. 3.1 Scenarie 1 Patient til konsultation ved læge Figur 3: Scenarie "patient til konsultation ved læge"

14 Borgeren er i behandling hos en læge, eventuel under ambulant behandling. På ovenstående use case diagram er vist en række varianter af dette scenarie. Fælles for alle varianter er at de starter ved aktøren Læge som dækker over en praktiserende læge, vagtlæge, praktiserende speciallæge eller en ambulantlæge. Kommunikationen mellem læge og FMK sker synkront gennem lægens system, f.eks. lægepraksissystem, EPJ system eller lignende [nogle af termerne i figur 3 skal rettes til gælder også andre figurer]. Såfremt patientens CPR-nummer er kendt, foretager lægen som det første et opslag på aktuelt medicinkort. Dette giver lægen kendskab til patientens aktuelle medicinering. For nogle systemer bliver data overført til det lokale læge system. Andre systemer vil arbejde direkte på FMK's medicinkort. Er patientens CPRnummer ikke kendt, eventuelt efter søgning i eget system, kan FMK ikke anvendes. Desuden kan der findes detaljer omkring lægemiddelordinationer, tilknyttede recepter og effektueringer via servicen opslag på lægemiddelordination. Der kan findes recepter tilknyttet lægemiddelordinationen og recepter, der ikke er tilknyttet nogen lægemiddelordination. De sidste betegnes: løse recepter og findes direkte på patientens medicinkort. Lægen kan foretage et opslag på recept for at få yderligere viden om begge typer af recepter. Ønsker lægen at lave en ny lægemiddelordination gøres dette ved oprettelse af ny lægemiddelordination. Lægen kan beslutte at en lægemiddelordination pauseres eller at en pausering af en lægemiddelordination ophæves. Konstateres det, at lægemiddelordinationen skal ophøre, opdaterer lægen FMK med at lægemiddelordination seponeres. Eventuelle åbne eller dosisdispenserede recepter skal seponeres separat. Desuden kan en lægemiddelordination opdateres. Såfremt lægen konstaterer, at en lægemiddelordination skal opdateres, f.eks. ved en ændring af dosis, forlængelse eller lignende skal den eksisterende lægemiddelordination på FMK opdateres. Det er en kraftig anbefaling at man i videst mulig omfang ikke seponerer eksisterende lægemiddelordinationer og opretter en ny med ændringen. Dette vil forringe FMKs mulighed for at følge en lægemiddelordinations historiske forløb og forringe muligheden for integration med andre systemer. Ud fra en ny eller eksisterende lægemiddelordination har lægen flere muligheder for at give patienten lægemidlet: a) lægemiddel udleveres til patient eller b) lægemiddel indgives i patient c) lægen udsteder recept I ovenstående tilfælde a) og b) er der tale om en effektuering og det foretages af lægen, der opretter lægemiddelordinationen, som effektueringen skal oprettes direkte på. I ovenstående tilfælde c) vil en apoteksansat via receptserveren modtage recepten og ekspedere denne, hvorved den apoteksansatte udleverer medicin til patienten og der oprettes en effektuering på recepten. Den sidste use case er ikke en del af funktionaliteten i "FMK", men foregår gennem apotekssystemet og receptserveren.

15 3.2 Scenarie 2 Patient indlægges Figur 4: Scenarie "patient indlægges" Ved indlæggelse af en patient kan sygehuset overtage ansvaret for patientens medicinering. Sygehuset kan enten vælge at arbejde direkte på medicinkortet i FMK eller det kan overføre data til det lokale EPJ-system. Hvis data overføres og efterfølgende vedligeholdes lokalt, skal Medicinkortet suspenderes for dermed at markere, at medicineringen vedligeholdes lokalt. Relevante aktive lægemiddelordinationer på patientens medicinkort overføres fra FMK til EPJ-systemet. Dette sker ved at EPJ-systemet foretager et opslag på aktuelt medicinkort og eventuelt opslag på lægemiddelordination hvis der ønskes yderligere detaljer. Der kan findes recepter tilknyttet lægemiddelordinationen og recepter der ikke er tilknyttet nogen lægemiddelordination. De sidste findes direkte på patientens medicinkort i form af løse recepter. Sygehuslægen kan foretage et opslag på recept for at få yderligere viden om recepter.

16 3.3 Scenarie 3 Patient udskrives Figur 5: Scenarie "patient udskrives" Dette scenarie beskriver, det tilfælde hvor patientens medicinkort har været vedligeholdt i det lokale EPJsystem og medicinkortet på FMK har været suspenderet. Som alternativ kan sygehuset under hele indlæggelsen arbejde direkte på FMK's medicinkort, hvorved medicinkortet er opdateret når patienten skal udskrives. Når patienten udskrives, skal det lokale medicinkort først opdateres med eventuelle ændringer på medicinkortet, der kan være foretaget af andre aktører. Dette kan ske ved opslag på aktuelt medicinkort eller eventuelt ved at hente medicinkortversion og kun herefter foretage opslag på aktuelt medicinkort, hvis medicinkortversionen afviger fra det seneste kendte i EPJ-systemet. Det forventes, at det er sjældent, at et suspenderet medicinkort opdateres under indlæggelse. Medicinkortet kan f.eks. opdateres under indlægges hvis en patient tilses af en vagtlæge eller egen læge når patienten er midlertidig hjemsendt på weekend. Det er altid muligt at opdatere medicinkortet, også når det er suspenderet. Der kan findes recepter tilknyttet lægemiddelordinationen og løse recepter, der ikke er tilknyttet nogen lægemiddelordination. Begge typer er indeholdt på et opslag på patientens medicinkort. Sygehuslægen kan foretage et opslag på recept for at få yderligere viden om begge typer af recepter.

17 Før patienten udskrives, skal medicinkortet på FMK opdateres, med de lægemidler patienten herefter skal have. Dette kan ske ved oprettelse af ny lægemiddelordination. Alternativt kan lægen foretage et opslag på lægemiddelordination og eksisterende lægemiddelordinationer kan seponeres, pauseres eller justeres ved at lægen opdaterer lægemiddelordination. Ud fra en ændret, uændret eller ny lægemiddelordination kan lægen udlevere lægemidler til patienten. Skal der udleveres gennem et apotek sker dette ved at lægen udsteder recept. En apoteksansat vil herefter via receptserveren modtage recepten og ekspedere denne, hvorved den apoteksansatte udleverer lægemidler til patienten og der oprettes en effektuering på recepten. Den sidste use case er ikke en del af funktionaliteten i "FMK", men foregår gennem apotekssystemet og receptserveren. Når medicinkortet er opdateret med den korrekte medicinering ophæves suspenderingen af medicinkortet. Det er vigtigt, at suspenderingen først fjernes efter at medicinkortet er opdateret.

18 4 Use cases Formålet med nedenstående liste af use cases er at beskrive samtlige enkeltstående brugsmønstre i FMK foretaget gennem snitfladen. Disse use cases skal beskrive de aktioner hvor lægepraksissystemer, EPJsystemer osv. kommunikerer med FMK, og ikke lægens (mm.) brug af egne systemer, ej heller hvordan de præsenterer data eller lignende. Idet der stadig foregår afklaringsarbejde omkring aktører, er disse udeladt i use case beskrivelserne. I stedet er der under roller angivet, hvorvidt use casen er relevant for praksis eller sygehus. Der vil dog kunne tænkes afvigelser herfra, f.eks. ved en ambulant sygehusbehandling. I samtlige use cases indgår en precondition: - Brugeren er identificeret og godkendt ud fra sin digitale signatur - Patientens CPR-nummer er kendt. Og i samtlige use cases indgår en postconditionen: - Aktiviteten er registreret i FMKs log. Disse er ikke nævnt under samtlige use cases. 4.1 Use case 1: Opslag på aktuelt medicinkort Beskrivelse Lægen har patienten under behandling, og der foretages et opslag på patientens medicinkort. Dette foretages gennem et EPJ-system, et lægepraksissystem eller lignende. Formålet med dette opslag er at få kendskab til patientens aktuelle lægemiddelordinationer og endnu ikke tilknyttede recepter, og evt. at få overført informationerne til et EPJ-system eller lignende Roller Postcondition - Lægen har opnået kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort (inklusiv pauseret lægemiddelordinationer). - Lægen har opnået kendskab til eventuelle recepter på patientens medicinkort, som ikke er tilknyttet lægemiddelordinationer. - Lægen er informeret om, hvorvidt der findes privatmarkerede lægemiddelordinationer - Lægen er informeret om, hvorvidt medicinkortet er suspenderet, samt information omkring sygehuset og lægen der har foretaget suspenderingen - Lægen er informeret, såfremt medicinkortet er markeret ugyldigt Undtagelser Der kan ikke foretages opslag på patienter under følgende forhold: Patienten har dansk CPR-nummer, men lægen kan ikke opnå kendskab til dette

19 Patienten har ikke dansk CPR-nummer. Patienten har fået tildelt et erstatnings CPR-nummer. 4.2 Use case 2: Opslag på lægemiddelordination Beskrivelse Lægen har patienten under behandling, og har i forvejen foretaget et opslag på patientens medicinkort, men har behov for yderligere information om recepter eller effektueringer foretaget på lægemiddelordinationen Roller Precondition - Der er allerede foretaget et opslag på patientens medicinkort Postcondition - Lægen har opnået kendskab til recepter eller effektueringer foretaget på lægemiddelordinationen. 4.3 Use case 3: Oprettelse af ny lægemiddelordination Beskrivelse Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering og ønsker nu at oprette en ny lægemiddelordination. Dette sker i eget system (lægepraksissystem, EPJ-system mm) og overføres til patientens medicinkort. Skal der udstedes en recept (engangs, reitereret eller dosisdispenseret) til et apotek skal dette ske i et separat servicekald på FMK (Use case 13: Udstedelse af ). Udleveres eller indgives der medicin i patienten sker dette i "Use case 11: Lægemiddel effektueret af læge" Roller Precondition - Der foreligger en indikation. - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort Postcondition - Medicinkortet på FMK afspejler ny og aktuelle lægemiddelordinationer.

20 4.3.5 Noter Use casen omfatter initiering af ny behandling med et lægemiddel og fastlæggelse af dosering og evt. doseringsforløb. Omfatter ikke: patientens egne indkøb (håndkøbsmedicin, alternativ medicin mm.). Hvis der oprettes en ny lægemiddelordination på et suspenderet medicinkort og det udføres af en anden organisation, end den der har suspenderet medicinkortet, kunne der i en senere fase evt. indføres en advisering af EPJ-systemet, såfremt patienten er indlagt. 4.4 Use case 4: Lægemiddelordination opdateres Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering og har ændret patientens medicinering. Ændringen sker i eget system og overføres til patientens medicinkort Roller Precondition - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Der findes en lægemiddelordination, der skal ændres Postcondition - Medicinkortet på FMK afspejler opdateret og aktuelle lægemiddelordinationer Noter FMK indfører ingen begrænsninger på hvilke data på selve lægemiddelordinationen, der kan ændres. En effektuering kan derimod ikke ændres. En seponeret lægemiddelordination vil også kunne opdateres. 4.5 Use case 5: Lægemiddelordination pauseres Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering og har besluttet, at en lægemiddelordination skal pauseres Roller Precondition - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Der findes en lægemiddelordination, der skal pauseres Postcondition - Medicinkortet på FMK afspejler pauseret og aktuelle lægemiddelordinationer.

21 4.5.4 Noter Pauseringen er gyldig fra tidspunktet FMK kaldes og indtil tidspunktet pauseringen igen ophæves med kald til FMK. 4.6 Use case 6: Pausering af lægemiddelordination ophæves Lægen har patienten under behandling. Lægen har allerede kendskab til patientens aktuelle medicinering og har besluttet, at pausering af en lægemiddelordination skal ophæves Roller Precondition - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Der findes en pauseret lægemiddelordination, hvor pauseringen skal ophæves Postcondition - Lægemiddelordinationen på FMK er ikke længere er pauseret. 4.7 Use case 7: Lægemiddelordination seponeres Beskrivelse Lægen har patienten under behandling. Lægen har kendskab til patientens aktuelle medicinering og ønsker at seponere en lægemiddelordination. Dette sker i eget system (lægepraksissystem, EPJ-system mm) og overføres til patientens medicinkort. Er der knyttet recepter til lægemiddelordinationen, og er disse recepter stadig aktive (der kan ske en udlevering på et apotek), bør recepterne også seponeres eller annulleres. Se note herom Roller Precondition - Der findes en relevant lægemiddelordination på patientens medicinkort. - Lægen har kendskab til den lægemiddelordination, der skal seponeres. - Der er besluttet, at lægemiddelordinationen kan seponeres Postcondition - Medicinkortet på FMK afspejler ny, aktuel medicinering.

22 4.7.5 Noter Hvis en lægemiddelordination seponeres på et suspenderet medicinkort og det udføres af en anden organisation, end den der har suspenderet medicinkortet, kunne der i en senere fase evt. indføres en advisering af EPJ-system såfremt patienten er indlagt. På nuværende tidspunkt understøtter receptserveren og apotekernes systemer ikke, at der sendes en seponeringsbesked. Dvs. at en recept ikke automatisk seponeres når lægemiddelordinationen seponeres. Det er muligt at opdatere en seponeret lægemiddelordination, fx ændring af seponeringsdatoen. 4.8 Use case 8: Receptgennemgang og angivelse af aktuel medicin Beskrivelse En læge opdaterer en patients medicinkort, således at lægemiddelordinationerne afspejler patientens aktuelle medicinering og relevante recepter er knyttet til lægemiddelordinationer. Lægen markerer, at der er foretaget en gennemgang af de løse recepter og at medicinkortet afspejler patientens aktuelle medicinering Rolle Praksis Sygehus Precondition Lægen har kendskab til lægemiddelordinationerne på patientens aktuelle medicinkort. Lægen har kendskab til patientens aktuelle medicinering, fx fra eget system, ved at spørge patienten og/eller indhente informationer fra andre aktører. Lægen har kendskab til løse recepter Postcondition Medicinkortet afspejler patientens aktuelle medicinering. Lægen har oprettet relevante lægemiddelordinationer på patientens medicinkort Lægen har taget klinisk stilling til de løse recepter og har tilknyttet de recepter, der er relevante. Recepter, der ikke er tilknyttet en lægemiddelordination, vil af systemet blive opfattet som ikke relevante og vil fremover ikke blive returneret ved åbning af patientens medicinkort. Lægen har markeret på medicinkortet, at receptgennemgang er foretaget og at medicinkortet afspejler patientens aktuelle medicinering Noter Receptgennemgang og angivelse af aktuel medicin består af to separate elementer:

23 En tilkendegivelse af, at lægemiddelordinationerne på medicinkortet indeholder et retvisende billede af patientens aktuelle medicinering En tilkendegivelse af, at de endnu ikke tilknyttede recepter er gennemgået og relevante recepter er knyttet til lægemiddelordinationer. Underforstået, at de tilbageblevne ikke tilknyttede recepter er gennemgået for klinisk værdi og fundet irrelevante for patientens aktuelle medicineringsbillede. FMK version 1.2 tilbyder kun 1 service, som i princippet dækker over begge delelementer beskrevet her. Når servicen kaldes, betyder det, at der ved fremtidige visninger af medicinkortet ikke hentes løse recepter før datoen, hvor medicinafstemningen har fundet sted. I en fremtidig version af FMK vil de 2 delelementer få hver sin service. 4.9 Use case 9: Medicinkort suspenderes Beskrivelse Ved indlæggelse overtager sygehuset ansvaret for patientens medicinering. Medicinkortet suspenderes herved. Bemærk at der dog ikke er en en-til-en sammenhæng mellem at patienten er indlagt og at medicinkortet er suspenderet. Er der f.eks. tale om kortvarig behandling, eller at patienten selv administrerer sin medicin, kan patienten være indlagt uden, at medicinkortet er suspenderet. De aktive lægemiddelordinationer og evt. løse recepter på patientens medicinkort kan overføres fra FMK til EPJ-systemet via "Use case 1: Opslag på aktuelt medicinkort", og evt. kan detaljer om recepter og effektueringer på lægemiddelordinationer overføres via "Use case 2: Opslag på lægemiddelordination". EPJ-systemet sender besked til FMK om, at medicinkortet er suspenderet. Efterfølgende opslag på patientens medicinkort vil vise, at medicinkortet er suspenderet, og hvilken sygehusafdeling og læge der har foretaget dette. Sygehuset foretager ingen løbende ajourføring af patientens medicinkort under indlæggelsen, dette sker først når patienten udskrives. En patient kan være i behandling flere steder, f.eks. indlagt på sygehus og samtidig være under ambulant behandling eller indlagt på flere sygehusafdelinger, men medicinkortet kan kun være suspenderet af en "organisation" ad gangen Rolle Precondition - Patienten indlægges Postcondition - Medicinkortets status på FMK afspejler, at medicinkortet er suspenderet, og hvilken organisation og evt. læge der er ansvarlig for dette.

24 4.9.5 Undtagelser - Patienter uden CPR-nummer vil ikke findes i FMK, og der vil derfor ikke ske nogen interaktion med FMK når en sådan patient indlægges Noter Såfremt patienten skal overflyttes til en anden afdeling, eller til et andet sygehus der benytter samme EPJsystem kan use casen Overtagelse af patientansvar (gensuspendering) anvendes. Der er mulighed for, at opdatere medicinkortet også mens det er suspenderet. Dette gælder både organisationen, der har foretaget suspenderingen, men også andre parter Use case 10: Suspendering ophæves Beskrivelse Ved udskrivning fra sygehus skal sygehuslægen tage stilling til hvordan patienten skal medicineres herefter. Sygehuslægen har ansvaret for, at medicinkortet på FMK afspejler patientens aktuelle medicinering efter udskrivelsen. Selve opdateringen af medicinkortet er dog ikke en del af denne use case (se use case 20). Når lægemiddelordinationerne er opdateret, frigives medicinkortet ved at suspenderingen ophæves, således at det ikke længere er markeret som suspenderet Rolle - Lægemiddelstyrelsen Precondition - Patienten er indlagt på den afdeling medicinkortet er markeret som suspenderet af. Evt. kan medicinkortet være gensuspenderet. - Patientens medicinkort er suspenderet. - Medicinkortet afspejler patientens aktuelle medicinering efter udskrivelsen Postcondition - Medicinkortet er ikke længere suspenderet Noter Patienten kan eventuelt udskrives og herefter igen indlægges på en anden afdeling eller et andet sygehus Use case 11: Lægemiddel effektueret af læge Beskrivelse Lægen har patienten under behandling, og har kendskab til patientens aktuelle medicinering. Lægen udleverer eller indgiver lægemidlet til patienten, og opretter i denne sammenhæng en effektuering på FMK tilknyttet en lægemiddelordination.

25 Roller Precondition - Der eksisterer en relevant lægemiddelordination eller lægen opretter en ny lægemiddelordination (Use case 3: Oprettelse af ny lægemiddelordination) Postcondition - Medicinkortet på FMK indeholder en lægemiddelordination med en ny tilknyttet effektuering med information om hvilket lægemiddel og hvordan det er effektueret (indgivet eller udleveret) til patienten., som læge har udleveret til eller indgivet i patient Noter Denne use case er kun aktuel, når der ikke foreligger en udlevering på en recept. Use casen skal også håndtere magistrelle lægemidler, stærke vitaminer og mineraler, naturlægemidler etc Use case 12: Hent medicinkortversion Beskrivelse Opdateringer på FMK kræver altid, at lægen har kendskab til patientens aktuelle medicinkort. Denne use case gør det muligt for lægen eller dennes system at kontrollere, hvorvidt det medicinkort man arbejder på i det lokale system, er det nyeste eller om FMK er opdateret af en anden aktør Roller Postcondition - Lægens system er opdateret med seneste versionsnummer af patientens medicinkort på FMK Noter Use casen er først og fremmest teknisk begrundet, at hente medicinkortets versionsnummer er hurtigere end at hente alt informationen, som ved at foretage et opslag på aktuelt medicinkort Use case 13: Udstedelse af recept Beskrivelse Ud fra en lægemiddelordination på FMK kan der udstedes en recept. Recepten og senere effektueringer knyttes herved til lægemiddelordinationen. For praksislæger vil oprettelse eller opdatering af lægemiddelordinationen normalt være en handling, der er sammenhængende med receptudstedelsen.

26 Roller Precondition - Lægen har kendskab til de aktuelle lægemiddelordinationer på patientens medicinkort. - Der findes en aktuel lægemiddelordination som recepten skal udstedes ud fra, evt. oprettes den i samme arbejdsgang i lægens system Postcondition - Der er oprettet en recept på receptserveren. - På lægemiddelordinationen findes en tilknyttet recept Use case 14: Opslag på recept Beskrivelse Lægen har patienten under behandling og har i forvejen foretaget et opslag på patientens medicinkort og eventuelt også en lægemiddelordination, men har behov for yderligere information om en recept og eventuelt dennes effektueringer. Recepten kan enten være en løs recept eller være knyttet til en lægemiddelordination Roller Precondition - Der er allerede foretaget et opslag på patientens medicinkort. - Der er om nødvendigt allerede foretaget et opslag på den relevante lægemiddelordination Postcondition - Lægen har opnået kendskab til en recept og effektueringer herpå. Recepten kan enten være en løs recept eller være knyttet til en lægemiddelordination Use case 15: Tilknyt recept til lægemiddelordination Beskrivelse Lægen har patienten under behandling og har i forvejen foretaget et opslag på patientens medicinkort. Lægen finder en løs recept på patientens medicinkort, og ønsker at knytte den til en lægemiddelordination Roller

27 Precondition - Der er foretaget et opslag på patientens medicinkort. - Lægen har et overblik over løse recepter og lægemiddelordinationer Postcondition - En eller flere recepter er blevet knyttet til en lægemiddelordination. - Recepter der er blevet knyttet til en lægemiddelordination findes ikke længere på listen af ikke tilknyttede recepter Use case 16: Søgning efter seponerede lægemiddelordinationer Beskrivelse Læge har patient i behandling. For at se ændringer i patientens medicinering foretager lægen en søgning af seponerede lægemiddelordinationer på et givent tidspunkt Roller Precondition - Der er foretaget et opslag på patientens medicinkort Postcondition - Lægen har opnået kendskab til seponerede lægemiddelordinationer pr. et givent tidspunkt, samt supplerende data om hvilken læge og organisation, der har foretaget seponeringer og det præcise tidspunkt herfor. Lægen kan således skabe sig et overblik over patientens ordinationshistorik Noter - I det omfang et medicinkort er opdateret af andre end den praktiserende læge, skal nyeste version af medicinkortet kunne sammenholdes med, den sidste version som lægen har arbejdet på Use case 17: Print medicinkort Beskrivelse Lægen har patienten i behandling. For at give patienten overblik over egen aktuelle medicinering udskrives en papirkopi af medicinkortet Roller

28 Precondition - Der er allerede foretaget et opslag på patientens medicinkort Postcondition - Patienten får udleveret aktuelt medicinkortet i printet format Undtagelser Noter Printet genereres ved kald til en central FMK service og får dermed et standardiseret format, der er uafhængigt af lægesystem Use case 18: Advisering om opdatering af suspenderet medicinkort Beskrivelse Denne use case er særligt rettet mod EPJ-systemer. Use casen skal ses som et forslag til funktionalitet. Hvis en patients medicinkort bliver opdateret på FMK, mens patienten er indlagt og kortet er suspenderet, bør de behandlende læger informeres om dette. Situationen kunne være, at patienten er indlagt i længere tid, men sendes hjem på orlov. Under orlov tager han til vagtlægen, som opretter en ny lægemiddelordination på patientens medicinkort (selvom det er suspenderet) eller han går på apoteket for at indløse en recept. Recepten kan være udstedt udenom FMK. Når patienten er tilbage fra orlov, ligger der ny viden på det suspenderede medicinkort og dette skal præsenteres for de læger, som har patienten under behandling. Lægen tilgår patientens lægemiddeloplysninger i det lokale system. Da der er sket ændringer på patientens medicinering på FMK bliver han informeret om, at medicinkortet på FMK er opdateret, eksempelvis med et advarselsikon eller en pop-up dialog. Herpå kan lægen vælge, at skifte til det lokale systems overførselsbillede og enten hente den pågældende opdatering eller vurdere, at den er ligegyldig for indlæggelsen. Det lokale system bruger use case "Hent medicinkortversion" til at bestemme om der er sket ændringer på FMK Roller Precondition - Patienten er indlagt og medicinkortet er suspenderet - Medicinkortet er overført til det lokale system - Medicinkortet på FMK er efterfølgende blevet opdateret

29 Postcondition - Lægen, der ser på patientens lokale medicin oplysninger, er informeret om ændringerne Use case 19: Overtagelse af patientansvar (gensuspendering) Beskrivelse En patient, der er indlagt på en afdeling og hvis medicinkort er suspenderet i FMK, overføres til en anden afdeling og samtidig skifter ansvaret for medicineringen til den anden afdeling. Normalt ville dette kræve at medicinkortet opdateres og suspenderingen ophæves, hvorpå det suspenderes af den nye afdeling. Den nye afdeling kan dog vælge at overtage ansvaret ved blot at gensuspendere det allerede suspenderede medicinkort. Dermed markeres at den nye afdeling har overtaget ansvaret for suspenderingen af patientens medicinkort. Eksempel: En patient er indlagt på intensiv afdeling. Efter to dage bedres patientens tilstand og han overføres til medicinsk afdeling Roller Precondition - Patientens medicinkort er suspenderet Postcondition - Patientens medicinkort er suspenderet med den nye afdeling som ejer Undtagelser Gensuspendering benyttes ikke ved ambulant kontakt under en indlæggelse. Eksempelvis en onkologisk patient som er til kontrol på hæmatologisk afdeling Noter Den praktiserende læge bør kun anvende gensuspendering i det tilfælde en patient er udskrevet og den praktiserende læge kender til patientens aktuelle medicinering. Use casen er tænkt anvendt ved overførsel mellem sygehusafdelinger Use case 20: Privatmarkering Beskrivelse Patienten ønsker ikke at en bestemt medicinsk behandling skal være synlig for andre end lægen, som har ordineret behandlingen. Patienten beder derfor lægen om at privatmarkere den pågældende lægemiddelordination. Lægen informerer om, at dette betyder, at ingen andre læger vil kunne se den lægemiddelordination, og at det kan medføre fejlbehandling. Hvis patienten er indforstået hermed, kan lægen

30 sætte markeringen på lægemiddelordinationen. Hvis lægemiddelordinationen endnu ikke er oprettet, kan lægen oprette og sætte markeringen samtidig. Privatmarkering vil følge lægemiddelordinationen selvom denne opdateres og gælder ligeledes alle tidligere versioner af den. Lægemiddelordinationen vil kun blive returneret ved et normalt opslag på FMK, når det er lægen, som ordinerede eller opdaterede behandlingen, der henter medicinkortet. Andre, der henter et medicinkort, hvor en eller flere lægemiddelordinationer er privatmarkeret vil dog få information om, at der findes ordinationer, som ikke bliver vist. Lægemiddelordinationer, som er privatmarkeret, kan ses af andre læger, hvis disse enten indhenter samtykke eller benytter værdispringsreglen. Se use case Hent privatmarkeret ordination Roller Precondition - Lægemiddelordinationen findes på medicinkortet eller - Lægemiddelordinationen er endnu ikke oprettet Postcondition - Lægemiddelordinationen er privatmarkeret Noter - Klientsystemerne skal kunne markere, at lægen har informeret patienten om konsekvenserne og patienten har forstået konsekvenserne, inden privatmarkeringen registreres Use case 21: Ophævelse af privatmarkering Beskrivelse Patienten ønsker at fjerne en privatmarkering fra en medicinsk behandling. Han beder derfor lægen (typisk en læge som har patienten i behandling) om at fjerne markeringen. Lægen fjerner markeringen, hvilket betyder lægemiddelordinationen og dens historik er synlig for alle med adgang til patientens medicinkort Roller Precondition - Lægemiddelordinationen findes på medicinkortet og er privatmarkeret Postcondition - Privatmarkeringen er fjernet fra lægemiddelordinationen

31 Noter Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at andre læger end ham, der gennemførte privatmarkeringen, kan fjerne markeringen. Det kan være ved jobskifte, pension ol Use case 22: Hent privatmarkeret ordination Beskrivelse En læge henter en patients medicinkort via Opslag på aktuelt medicinkort og det fremgår, at der er ordinationer, som er privatmarkerede. For at få adgang til disse ordinationer har lægen to muligheder: 1. Der indhentes samtykke hos patienten 2. Der gøres brug af værdispringsreglen For at hente de skjulte ordinationer foretager lægen et opslag på det aktuelle medicinkort, med angivelse af hvilken adgang han gør brug af: samtykke eller værdispringsreglen. Herpå vil han modtage det komplette medicinkort fra FMK, inkl. privatmarkerede ordinationer. Den læge, som har oprettet ordinationen, vil altid se ordinationen som en del af de aktuelle medicinkort. Ordinationen vil dog fortsat være privatmarkeret. Enhver adgang til FMK logges i auditloggen, hvilket også gælder læsning af ordinationer, som er privatmarkerede. Misbrug kan således hurtigt afdækkes Roller Precondition - En lægemiddelordination findes på medicinkortet og er privatmarkeret. - Lægen, der har hentet medicinkortet er ikke den læge, som har registreret privatmarkeringen Postcondition - Ordinationen som er privatmarkeret er hentet fra FMK Noter Hvis en ordination, som er privatmarkeret, hentes ind i det lokale systems medicinkort, skal markeringen fortsat håndhæves i det lokale system Use case 23: Marker medicinkort ugyldigt Beskrivelse Der er fundet fejl i et givet medicinkort og det ønskes markeret over for andre, at data er vildledende. Dette vil formentlig kun ske i forbindelse med fejl i programmel, eksempelvis at en FMK klient kommer til at fjerne decimalkomma i dosisangivelsen, hvorved dosis kan blive en faktor 10, 100 eller 1000 forkert.

32 Hvis en læge opdager, at der er graverende fejl i et medicinkort, skal han kontakte FMK administratoren hos LMS, som efterfølgende vil sætte ugyldighedsmarkeringen på via den administrative brugergrænseflade. Ugyldighedsmarkeringen vil gælde selvom medicinkortet opdateres. Markeringen skal aktivt fjernes igen når medicinkortets data er valideret. Et medicinkort som er markeret ugyldigt kan godt opdateres, men opdateringen vil medføre en advarsel om at medicinkortet er ugyldigt Roller - Administrator hos LMS Precondition - Medicinkort som er fejlbehæftet Postcondition - Medicinkortet er markeret som værende ugyldigt Use case 24: Ophævelse af ugyldighedsmarkering Beskrivelse En ugyldighedsmarkering kan ophæves, når medicinkortet igen er bragt i en korrekt tilstand. En læge står for at bringe medicinkortet i den ønskede tilstand, Herefter kontakter han FMK administratoren hos LMS, som fjerner ugyldighedsmarkeringen på den aktive version af medicinkortet. Hvis der er oprettet flere versioner af et ugyldighedsmarkeret medicinkort, vil disse versioner stadig være markeret som ugyldige Roller - Administrator hos LMS Precondition - Medicinkort er markeret ugyldigt Postcondition - Medicinkortets nyeste version er ikke markeret ugyldigt Use case 25: Opret recept til personer uden CPR Beskrivelse En læge ønsker at oprette en recept til en person uden CPR. Der kan ikke forudgående slås op på FMK på denne person.

33 Roller Precondition - En person uden CPR har behov for at få udstedt en recept. - Lægen, der skal udstede recepten kan ikke slå vedkommende op på FMK Postcondition - En recept er oprettet på Receptserveren, evt. adresseret til et specifikt apotek (kan fremfindes på navn vha. avanceret søgning på apoteket) Noter Receptordinationen kan ikke efterfølgende findes via FMK. Der er tale om ren gennemstilling til Receptserveren Use case 26: Opret recept til lægens brug i praksis Beskrivelse En læge ønsker at oprette en recept til brug i praksis. Det gælder typisk lægemidler, som anvendes ifbm. Konsultationer i hans praksis eller under lægebesøg Roller Precondition - Lægen ønsker at bestille medicin til brug i sin praksis på sit sædvanlige apotek Postcondition - En recept er oprettet på Receptserveren, adresseret til det apotek, som skal levere varen Noter Receptordinationen kan ikke efterfølgende findes via FMK. Der er tale om ren gennemstilling til Receptserveren. Recepten skal oprettes adresseret til et specifikt apotek. Såfremt recepten adresseres til Receptserveren vil ingen efterfølgende være i stand til at fremsøge den.

34 5 Relevanstabel Nedenstående tabel knytter relevante use case til aktører. Scenarie / Use Case Scenarie 1 Patient til konsultation ved læge Scenarie 2 Patient indlægges Scenarie 3 Patient udskrives UC 1 Opslag på aktuelt medicinkort UC 2 Opslag på lægemiddelordination UC 3 Oprettelse af ny lægemiddelordination UC 4 Lægemiddelordination opdateres UC 5 Lægemiddelordination pauseres UC 6 Pausering af lægemiddelordination ophæves UC 7 Lægemiddelordination seponeres UC 8 Receptgennemgang og angivelse af aktuel medicin UC 9 Medicinkort suspenderes UC 10 Suspendering ophæves UC 11 Lægemiddel udleveres/indgives af læge UC 12 Hent medicinkortversion UC 13 Læge udsteder recept UC 14 Opslag på recept UC 15 Tilknyt recept til lægemiddelordination UC 16 Søgning efter seponerede lægemiddelordinationer UC 17 Print medicinkort UC 18 Advisering om opdatering af suspenderet medicinkort UC 19 Overtagelse af patientansvar (gensuspendering) UC 20 Privatmarkering UC 21 Ophævelse af privatmarkering UC 22 Hent privatmarkeret ordination UC 23 Marker medicinkort ugyldigt UC 24 Ophævelse af ugyldighedsmarkering UC 25 Opret recept til personer uden CPR UC 26 Opret recept til lægens brug i praksis P r a k s i s S y g e h u s L M S

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2 2011-08-09 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4 Det Danske Vaccinationsregister Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 TYRA KRAUSE Dokument oprettet Det Danske Vaccinationsregister

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.6 2014-07-01 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2012-12-07 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1.

National Sundheds-it Artillerivej København S. T: E: Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1. Fælles Medicinkort er lavet i et samarbejde mellem National Sundheds-it, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner, og er den første elektroniske løsning, som bliver brugt i hele sundhedsvæsenet. National Sundheds-it

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år.

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år. Til: Fra Kopi til: Bivirkningsrådet AGR, FOS FOS-ledelse Vision for IT på bivirkningsområdet 7. juli 2009 Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til

Læs mere