Særligt ufaglærte mister dagpengene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særligt ufaglærte mister dagpengene"

Transkript

1 Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt ufaglærte og faglærte stillinger er forsvundet. Antallet af ledige jobs er faldet 53 pct. i perioden Og særligt 3Fog metalarbejderstillinger er blevet hårdt ramt med et fald i antallet af ledige stillinger på 73 pct.. Kun mindre end hvad der svarer til knap hver fjerde job var tilbage i Flest 3F ere mister dagpengeretten Når det handler om udløb af dagpengeperioden er 3F erne mere udsatte end andre brancher. Faktisk står medlemmerne af 3F s A-kasse for hele 25 pct. af de danskere, der i 2013 mistede dagpengeretten til trods for, at de kun repræsenterer 12 pct. af alle dagpengeforsikrede. Figur 1 dokumenterer denne overrepræsentation. FIGUR 1: DANSKERE DER HAR MISTET DAGPENGE i 2013 FORDELT PÅ A-KASSER 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% A-kassens andel af alle dagpengeforsikrede A-kassens andel af danskere der mistede dagpengeretten i 2013 Kilde: Cevea på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik Kontakt Jens Jonathan Steen, analysechef T E. Forfatter Maj Baltzarsen, analytiker Louise Broman, student Notat Tema: Det danske dagpengesystem Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea 1

2 Medlemmer af HK og Kristelig A-kasse er også hårdt ramt af arbejdsløshed og udgør hver 12 pct. af gruppen, der har mistet deres dagpengeret. Dette stemmer dog nogenlunde overens med deres medlemsrepræsentation i befolkningen, hvor de repræsenterer hhv. 10 og 9 pct. af alle dagpengeforsikrede. For stort set alle a-kasser stemmer andelen af medlemmer, som har mistet dagpengeretten, overens med medlemstallet for a-kassen (jf. figur 1). 3F er den eneste a-kasse, som har en tydelig overrepræsentation. I januar 2014 er 3F erne stadig overrepræsenteret, men det samlede antal af personer, der mister dagpengeretten, er dog mindre end det tilsvarende tal i januar 2013 (hhv og 5.467). Jobskabelsen falder - arbejdsløsheden stiger Over det seneste årti er der et tydeligt sammenfald mellem jobskabelsen og antallet af arbejdsløse, hvilket indikerer at efterspørgslen på arbejdskraft påvirker arbejdsløsheden. I figur 2 fremgår antallet af nyopslåede stillinger og antallet af arbejdsløse. Antallet af nyopslåede stillinger varierer løbende med den generelle økonomiske udvikling og bruges som indikator for jobskabelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen. I årerne op til krisen var der en markant stigning i antallet af nyopslåede jobs og antal arbejdsløse var i samme periode faldende. I 2011 under krisen var antallet af nyopslåede stillinger mere end halveret i forhold til 2007-niveauet. Modsat er antallet af arbejdsløse steget markant i samme periode. Siden 2011 er antallet af nyopslåede stillinger steget, men er stadigt under 2004-niveauet. Indeværende analyse er baseret på jobopslag på jobnet.dk og AKU-ledigheden (se slutnote). FIGUR 2: ARBEJDSLØSHED OG JOBSKABELSE Antal arbejdsløse og antal nyopslåede stillinger på Jobnet Antal arbejdsløse Antal nyopslåede job Anm: arbejdsløsheden er baseret på AKU-ledigheden Kilde: Cevea på baggrund af Eurostat og Arbejdsmarkedsstyrelsen Som det fremgår i figur 2, er udviklingen for antal nyopslåede jobs og antal arbejdsløse modsatrettede; netop som antallet af ledige stillinger begynder at falde i 2007, vender udviklingen i den samlede arbejdsløshed, som begynder at stige i Antallet af nyopslåede stillinger på Jobnet bliver mere end halveret fra i 2007 til i I 2007 blev der på en gennemsnitlig dag opslået 2

3 nye stillinger, og hermed var der fem arbejdsløse pr. nyopslået stilling. I kontrast var der i kriseåret arbejdsløse pr. nyopslået stilling, mens det tal i 2013 var faldet til 22. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle ledige stillinger bliver opslået i Jobnet. Derfor kan forholdet ikke entydigt tolkes som det samlede antal ledige stillinger i forhold til arbejdsløsheden. Det er dog en tydelig indikator for efterspørgslen på arbejdskraft. Ufaglærte og faglærte arbejdere er hårdest ramt Nogle brancher er særligt følsomme overfor udsving i økonomien og rammes derfor hårdere af arbejdsløshed i krisetider. Analyse af jobskabelsen i forskellige erhvervsgrupper viser, at nogle grupper er blevet særligt hårdt ramt af manglende jobskabelse siden krisen herhjemme. Især stillinger inden for byggeri, transport, metal og lignende erhverv 1 har haft store udsving i antallet af nyopslåede stillinger i årerne (jf. figur 3), og varierer meget mere i denne periode end den gennemsnitlige udvikling for alle erhvervsgrupper. Det er stillinger, der typisk henvender sig til ufaglærte og faglærte arbejdere. FIGUR 3: ANTAL NYOPSLÅEDE STILLINGER OG ANTAL ARBEJDSLØSE FOR UDVALGTE STILLINGER Antal nyopslåede stillinger inden for byggeri, transport, rengøring, metal og produktion Antal arbejdsløse inden for byggeri, transport, rengøring, metal, produktion og lignende stillinger Anm: De to grafer stammer fra to forskellige datasæt og henviser ikke til præcis de samme stillingstyper. Kilde: Cevea på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsen (tv) og Eurostat (th) Det samlede antal af nye stillingsopslag på Jobnet faldt fra det højeste niveau i 2007 til det laveste niveau i 2011 med 60 pct, mens antallet af nye job for de udvalgte erhvervsgrupper i samme periode faldt hele 82 pct. Hermed er det tydeligt, at det procentvise fald i ledige jobs for disse erhvervsgrupper, der typisk indeholder ufaglærte og faglærte stillinger, er markant større end det procentvise fald for det samlede antal ledige stillinger i samme periode. 1 Dækker over erhvervsgrupperne bygge og anlæg, jern, metal og auto, transport, post, lager- og maskinførerarbejde, industriel produktion, tekstil og beklædning, nærings- og nydelsesmiddel og Træ, møbel, glas og keramik ifølge Jobindsat.dk s definition. 3

4 Den procentvise stigning jævnfør figur 3 i ledige job for de udvalgte erhvervsgrupper i var 99 pct, mens stigningen i samme perioden for alle erhvervsgrupper var 71 pct. Der forekom dermed en langt større stigning i antallet af ledige job i denne periode for disse erhvervsgrupper relativt til hele befolkningen. Dette indikerer, at der inden krisen var en meget høj efterspørgsel og dermed et højt antal nyopslåede stillinger indenfor disse erhverv, hvilket sandsynligvis også er en årsag til det store fald i ledige jobs efter krisens udspring. Ligesom der kommer flere stillinger i en højkonjunktur, påviser figur 3 også, at disse erhvervsgrupper er mere udsat under økonomiske nedturer, hvad angår jobskabelse. Det samme billede tegnes for arbejdsløshed, som også fremgår i figur 3. Her steg arbejdsløsheden 105 pct. for alle erhvervsgrupper i perioden , mens stigningen for stillinger indenfor håndværk, operatør- monteringsarbejdere, transport samt andet manuelt arbejde 2 var hele 223 pct. i perioden Konjunkturforskyldt arbejdsløshed og dagpengesystemet Analysen viser, at hvis færre jobs slås op, er det sværere at finde et arbejde. Når jobskabelse falder i en lavkonjunktur og arbejdsløsheden samtidig eller efterfølgende stiger, er det et udtryk for, at jobskabelsen har stor betydning for, om arbejdsløse kan finde et job eller ej. Det nuværende dagpengesystem tager ikke højde for, at der nogen gange er færre jobs at søge. Det rammer disse år især ansatte inden for byggeriet, transport, rengøring og lignende stillinger, som for tiden oplever, at der ikke er noget job at søge. Dette ses også ved at 3F s a- kasses medlemmer fylder dobbelt så meget som de burde i statistikker over hvem, der mister dagpengeretten efter to år. Udfordringen er, at incitaments-effekten ikke kommer i spil, når der ikke er nogen ledige job Dagpengereformen fra 2010 fordoblede genoptjeningskravet og halverede dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Baggrunden for dagpengereformen var Arbejdsmarkedskommissionens rapport og baggrundrapporten udarbejdet af Torben M. Andersen og Michael Svarer, der viser, at ledige især finder job, jo tættere de kommer på udløb af deres dagpengeperiode 3. Argumentet var, at flere ville få incitament til at finde et arbejde hurtigere, når dagpengeperioden sættes ned - særligt kort før udløb af dagpengeperioden. Dette kaldes incitamentseffekten. Udfordringen i disse år er, at incitamentseffekten ikke kommer i spil i en lavkonjunktur med betydelige fald i antallet af ledige jobs 4. Sagt på en anden måde; økonomiske incitamenter i dagpengesystemet hjælper ikke personer til at komme i beskæftigelse, hvis der ingen job er at få. 2 Dækker over stillingsbetegnelserne ISCO 7, 8 og 9, håndværkspræget arbejde, operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde og Andet manuel arbejde. 3 Se Andersen, T.M. and Svarer, M. (2009), Konjunkturafhængig arbejdsmarkedspolitik, Baggrundsrapport til Arbejdsmarkedskommissionen og Arbejdsmarkedskommissionens endelige rapport 4 Andersen og Svarer (2009) finder, at incitamentseffekterne er mindre i lavkonjunkturer end i højkonjunkturer - altså at ledige i større grad finder arbejde under en højkonjunktur en i en lavkonjunktur. 4

5 BOKS: BAGGRUND FOR ANALYSEN Indeværende analysen anvender Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) og særligt AKU-ledigheden. Dette er en kvartalsvis, stikprøvebaseret statistik, der følger definition fastlagt af den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO. AKU-ledigheden er valgt på baggrund af et ønske om at afbilde den reelle ledige kapacitet for arbejdsmarkedet. Til forskel fra den registrerede ledighed fanger AKUledigheden den gruppe af ledige, som ikke modtager ydelser fra det offentlige, herunder den gruppe som efter dagpengereformen hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp. Ifølge Danmarks Statistik5 er dette mål mest anvendeligt, i tilfælde hvor man ønsker at analysere: - Ledige som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp - Alle personer som ønsker et arbejde - Ungdomsledighed (15-24-årige) - Internationale sammenligninger Ud fra ovenstående parametre vurderes AKU-ledigheden at være det mest præcise mål til at underbygge analysens indhold. Dog skal man være opmærksom på, at statistikke n er stikprøvebaseret, hvorfor der er en større usikkerhed. Figur 3 viser to separate grafer, som stammer fra to forskellige datasæt og derfor ikke direkte kan overføres. Sammenlægningen af erhvervsgrupper i antal ledige stillinger stammer fra Jobindsats.dk og indeholder følgende erhvervsgrupper: Bygge og anlæg, Jern, Metal og auto, Transport, post, lager- og maskinførerarbejde. Den samlede arbejdsløshed stammer fra Eurostat, og sammenlægningen dækker over ISCO-stillingskoderne 7 og 8. Da Jobindsats.dk har anvendt andre stillingskoder end ISCO er de to datasæt ikke 100 pct. sammenlignelige. Dog dækker de i grove træk over den samme gruppe af mennesker, hvorfor det kan anvendes for at vise, at personer i disse erhvervsgrupper er mere udsatte over for økonomisk lavkonjunktur. 5 Se for yderligere information 5

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark

Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark Antallet af enmandsvirksomheder stiger i Danmark Antallet af enmandsvirksomheder er i vækst i Danmark. Det kan umiddelbart lyde som en positiv udvikling, da iværksættere ofte bliver hyldet som vækst- og

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere