Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav"

Transkript

1 Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet fra de gældende 52 uger til 26 uger. Beregningen vedrører kun genoptjeningskravet for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Et lempeligere genoptjeningskrav skønnes at berøre ca ledige og øge dagpengeudgifter med godt 720 mio.kr. Efter udgiftsreduktion fra mindre kontanthjælp og øgede skattebetalinger er provenueffekten på knap 400 mio.kr. Mens tidligere opgørelser kun har set på effekterne for ledigheden fra ledige, som opbruger dagpengeretten i ét år, har vi set på effekten på ledigheden i ét år, uanset hvornår de ledige bag ved ledigheden opbruger dagpengeretten. Ifølge de nuværende dagpengeregler skal den ledige opfylde et beskæftigelseskrav på mindst 52 ugers (1.924 timers) beskæftigelse inden for de seneste 3 år efter starten af deres dagpengeperiode for at få ret til en (ny) 2-årig dagpengeperiode. Nedenfor belyses de økonomiske konsekvenser af at reducere beskæftigelseskravet fra 52 uger (1.924 timer) til 26 uger (962 timer) for ledige, der har opbrugt deres 2-årige dagpengeret. Et lempeligere beskæftigelseskrav kan også påvirke beskæftigede personer, der er på vej ind i dagpengesystemet og deres eventuelle første dagpengeforløb, idet det vil øge incitamentet for denne gruppe til at blive medlem af en a-kasse, da det bliver nemmere at opnå ret til dagpenge. Subsidiært vil det også øge incitamentet til at overgå til ledighed. Disse effekter på a-kassemedlemskab og overgangen til ledighed for førstegangsledige belyses ikke her. Et generelt lempeligere beskæftigelseskrav vil også øge antallet af ledige, som genoptjener retten til en 2-årig dagpengeperiode indenfor en løbende referenceperiode og derfor bliver genindplaceret. Denne effekt opgøres ikke.

2 Konsekvensberegningerne til lovforslaget om harmoniseringen af beskæftigelseskravet til 52 uger 1 og de efterfølgende beregninger fra Kraka, jf. Højbjerre (2012) så kun på genoptjeningskravet for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, da dagpengereformen mht. beskæftigelseskravet udelukkende øgede kravet for denne gruppe af ledige. Beskæftigelseskravet for (gen)optjening af dagpenge for førstegangsledige eller for ledige inden de har opbrugt deres ret til dagpenge var også inden dagpengereformen på 52 uger. 2 1 Berørte ledige Den empirisk identificerbare målgruppe for det lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der har opbrugt deres dagpengeperiode, som opbruger deres dagpengeret under de gældende regler, dvs. krydser 2-årsgrænsen i dagpengesystemet på det tidspunkt har haft 962 timers beskæftigelse inden for de seneste 3 år/siden deres sidste nulstilling og dermed ville være berettiget til en ny dagpengeperiode under det lempeligere beskæftigelseskrav 1.1 Berørte af et lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der har opbrug dagpengeretten Vores detaljerede beskæftigelsesdata gik på analysetidspunktet kun frem til ultimo 2012, og vi anvender i det følgende derfor 2012 som analyseåret, som derfor implicit anses for repræsentativt. Nedenfor vurderes det, hvilken vej skønnet ville gå, hvis der tages højde for konjunktursituation, implementering af dagpengereform mv. I 2012 var der godt ledige, som krydsede 2-årsgrænsen i dagpengesystemet, jf. tabel 1 og boks 1 nedenfor. Blandt de havde godt 5.400, svarende til 22 pct., optjent ugers beskæftigelse, jf. punkt (1a) i tabel 1. Denne gruppe af ledige ville være berettiget til nye 104 uger med dagpenge, hvis genoptjeningskravet blev reduceret. For en vurdering af effekterne af det lempeligere beskæftigelseskrav på dagpengeudgifterne for 2012 er det dog ikke kun relevant at se på de ledige, som opbruger deres dagpengeret i Med en tre-årig referenceperiode, inden for hvilken den to-årige dagpengeperiode kan bruges, kan også ledige, der i årene inden 2012 opbrugte deres ret til dagpenge, have ret til dagpenge i 2012, hvis de ved 2-årsgrænsen har genoptjent retten til dagpenge, jf. også boks 1. I hele perioden var der knap ledige, som opbruger deres ret til to års dagpenge. 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fremsat 2.juni 2010 [2009/1 LSF 224]. 2 En særregel i dagpengesystemet inden dagpengereformen betød, at ledige, som den dag de opbruger deres dagpengeret, ikke havde opfyldt det egentlige beskæftigelseskrav på 52 uger, kunne genoptjene retten med kun 26 ugers beskæftigelse. Derfor tales der i loven og det lovforberedende arbejde om en harmonisering af beskæftigelseskravet

3 Blandt de ledige opfyldte ledige, svarende til 21 pct., det lempeligere genoptjeningskrav, og de ville derfor blive berettiget til at fortsætte med en ny to-årig dagpengeperiode. Blandt de ledige, som opbrugte retten til to år med dagpenge i og opfyldte det lempeligere genoptjeningskrav, havde godt også dagpengeudbetalinger, jf. punkt (3) i tabel 1. Forskellen til de , som opbrugte 2 års dagpenge og opfyldte det lempeligere genoptjeningskrav skyldes bl.a., at effekten af et lempeligere genoptjeningkrav kun medregner egentlige dagpengeudbetalinger. Ved opgørelse af, hvor mange uger af dagpengeperioden (på maksimalt 2 år) den enkelte ledige har opbrugt, medregnes ikke kun arbejdsløshedsdagpenge. De første seks uger med sygedagpenge tæller f.eks. således ligesom løntilskudsperioder med i ledighedsforbruget inden for dagpengesystemet, men giver ikke anledning til dagpengeudbetalinger. Dagpengeforbruget skal derfor medtage disse andre ydelser, men de medtages ikke i selve effektopgørelsen af et lempeligere genoptjeningskrav, da formålet med disse overførsler sygedagpenge, løntilskud mv. ikke primært er arbejdsløshedsunderstøttelse. Tabel 1: Berørte ledige af et lempeligere genoptjeningskrav opgjort efter det år hvor de krydser 2-årsgrænsen (1) Antal ledige, som krydsede 2-årsgrænsen (1a) Antal ledige, som krydsede 2-årsgrænsen og havde genoptjent DP (med genopt.krav=962 timer) - andel ift. (1), 22 pct. 21 pct. (2) Antal ledige, som krydsede 2-årsgrænsen, med ledighed i 2012 (3) Antal ledige, som krydsede 2-årsgrænsen og havde genoptjent DP, med ledighed i andel ift. (2) 37pct. 36 pct. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. I denne opgørelse tages der ikke højde for, at forkortelsen af den maksimale dagpengeperiode til to år vil fremrykke stigningen i afgangsraterne fra ledighed til beskæftigelse mod udløb af den maksimale dagpengeperiode. I et fuldt implementeret dagpengesystem med en toårig maksimal dagpengeperiode må målgruppen ledige, som opbruger en to-årig dagpengeret derfor forventes at være mindre

4 En forbedret konjunktursituation vil ligeledes indebære, at færre ledige opbruger en toårig dagpengeret. Samtidig kan en større andel af de ledige i en bedre konjunktursituation have genoptjent retten til dagpenge. Det er derfor uklart, om den foreliggende analyse ud fra konjunktursituationen er et over- eller underkantsskøn. 1.2 Andre opgørelser af målgruppe og berørte I det lovforberedende arbejde til lovforslaget om ændringen af beskæftigelseskravet fra 2010 blev det skønnet, at personer ville blive berørte af stramningen af beskæftigelseskravet, dvs. ved opbrug af den 2-årige dagpengeret havde en beskæftigelse på ugers beskæftigelse. 3 Dette tal kan sammenlignes med de ledige i tabel 1. En anden opgørelse har sidenhen opjusteret tallet på baggrund af 2011-tal for ledighed og beskæftigelse og finder, at ca krydsede 2-årsgrænsen i 2011, hvoraf ca ledige (18 pct.) ville blive berørt, da de havde optjent ugers beskæftigelse, jf. Højbjerre (2012). Forskellen mellem opgørelsen i Højbjerre (2012) og indeværende opgørelse kan bl.a. skyldes, at den 2-årige dagpengeperiode var tiltænkt at få effekt i 2012, og at der derfor var flere, som er overgået til beskæftigelse, både pga. generelle adfærdseffekter og ekstra hjælp fra jobcentre mfl. Vi finder en større andel, som opfylder optjeningskravet (22 pct. ift. 18 pct.), hvilket muligvis kan skyldes datagrundlaget for beskæftigelsesoplysningerne. 4 Den grundlæggende forskel mellem de præsenterede resultater og tidligere studier er dog, at der her ses på dagpengeudfald for hele perioden , mens de tidligere studier kun ser på udfald i ét år. Det opgjorte tal på ledige, der opbrugte dagpengeretten, kan ikke sammenlignes med de ledige, som ifølge AK-Samvirke faldt ud af dagpengesystemet i 2013, jf. AK-Samvirke (2014). Tallet på skyldes i nogen grad, at ledige med dagpengereformen fra juli 2010 fik afkortet deres resterende dagpengeperiode til 2 år, hvilket sidenhen blev forlænget med ½ år. Dermed var der i ½ år efter dagpengereformen både opbrug af dagpenge fra ledige, som havde 2 års dagpenge, og fra ledige, som havde fået afkortet deres dagpengeperiode, dvs. en ophobning. 3 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fremsat 2.juni 2010 [2009/1 LSF 224]. 4 Vi anvender BFL (Beskæftigelse for Lønmodtagere), mens Krakas analyse tilsyneladende er baseret på beskæftigelsesoplysninger i DREAM. Vi har tidligere dokumenteret store forskelle mellem de to datakilder

5 Boks 1: Teknisk opgørelse af dagpengeanciennitet og beskæftigelse For alle ledige er forbruget af dagpenge opgjort på ugerne Målgruppen for indeværende analyse de ledige som opbruger to års dagpenge identificeres ved at de ledige går fra den 104. og den 105. dagpengeanciennitetsuge, dvs. krydser 2-års dagpengeforbrug Vi er interesseret i ledigheds- og dagpengeeffekterne i 2012 af, at ledige, som opbruger 2 års dagpenge og opfylder det lempeligere genoptjeningskrav, får en ny reference- og dagpengeperiode. Et eksempel er en ledig med timers beskæftigelse, der opbruger retten til dagpenge i 2012, jf. tilfælde A i figuren nedenfor. Ledige kan dog bruge af deres to-årige dagpengeret indenfor en periode på tre år, den såkaldte referenceperiode. Vi medtager derfor alle de ledige, som krydser 2-årsgrænsen i hele perioden i analysen, da også ledige, som krydser 2-årsgrænsen i årene i en evt. ny 3-årig referenceperiode kan have ledighed i En ledig, som opbruger en 2-årig dagpengeret i 2010 eller 2009, og på det tidspunkt opfylder genoptjeningskravet, kan således bruge af en ny 2-årig dagpengeret helt frem til 2012, som illustreret i tilfælde B og C) nedenfor, og afholde ledighed i både 2010, 2011 og Det er dog kun ledigheden i 2012, som indgår i opgørelsen af den årlige effekt af et reduceret genoptjeningskrav. Beskæftigelsen er opgjort i timer på baggrund af BFL (Beskæftigelse for Lønmodtagere)-data, hvor der er medregnet beskæftigelse tre år tilbage, dog maksimalt tilbage til det seneste indplaceringstidspunkt i dagpengesystemet (INDT-datoen), da beskæftigelse inden denne dato ikke tæller med i beskæftigelsesopgørelsen. Beskæftigelse fra løntilskud medregnes ikke som udgangspunkt, da kun ustøttet beskæftigelse medregnes i beskæftigelseskravet. En analyse, hvor al beskæftigelse medregnes, øger genoptjeningsandelen (punkt (1a) i Tabel 1) - 5 -

6 2 Effekter for de offentlige finanser af et halveret genoptjeningskrav De økonomiske effekter af et lempeligere genoptjeningskrav kan belyses ved at se på konsekvenser af, at de ledige kan påbegynde en ny dagpengeperiode, hvis de opfyldte det lempeligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse. Analysen omfatter de ledige, som ved 2 års dagpenge i perioden opfyldte det lempeligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse. Effekten af det reducerede krav til beskæftigelsen måles som den ledighed, som de berørte ledige havde i 2012 ud over to års dagpengeanciennitet. F.eks. ville effekten være 15 uger for en ledig, som krydser 2-årsgrænsen og er ledig i yderligere 15 uger derefter, inden han kommer i beskæftigelse. Den årlige merudgift ved det lempeligere genoptjeningskrav beregnes som den ekstra udgift til dagpenge for de berørte lediges ledighed i Der tages således ikke højde for at de muligvis har yderligere ledighed i tidligere eller efterfølgende år men den ledighedseffekt hører ikke med til den årlige effekt i De godt ledige, som krydsede 2-årsgrænsen i perioden (jf. pkt. (3) i tabel 1), havde i 2012 ledighed ud over 2 år svarede til helårsledige., jf. punkt (6) i tabel Effekt på de offentlige finanser Et halveret genoptjeningskrav ville øge dagpengeudbetalingerne (brutto) med 742 mio.kr. (2014-priser), jf. tabel 2. Denne effekt er opgjort ud fra de enkelte lediges egen, beregnede dagpengesats, samt deres ledighed i 2012, som indgår i effektberegningen. Opgørelsen tager dermed højde for, at ikke alle ledige modtager den maksimale dagpengesats. I denne opgørelse forudsættes det, at de lediges adfærd og brug af dagpengesystemet i 2012 også efter 2-års dagpenge afspejler en situation med et fuldt implementeret 2- årigt dagpengesystem. Da den analyserede ændring er det samme som blot at fortsætte indenfor et 4 årigt dagpengeforløb efter 2 år, må fejlskønnet vurderes at være minimalt. De ledige, som med et lempeligere genoptjeningskrav ville generhverve dagpengeretten, modtager i udgangspunktet kontanthjælp, for så vidt deres husstandsindkomst og - formue tillader det. I en effektvurdering må derfor indgå, at udgifterne til kontanthjælp reduceres med knap 120 mio.kr. I denne opgørelse er kontanthjælpen differentieret efter alder, uddannelsesniveau (med eller uden kompetencegivende uddannelse), forsørgerstatus og om personen er hjemmeboende, og der tages højde for ægtefælles indkomst samt formuebetingelserne for kontanthjælpen. Som følge af den øgede indkomst for de berørte ledige stiger skatteindtægterne med godt 230 mio.kr. Der er her ikke taget højde for mulige ændringer af andre, indkomstafhængige overførselsindkomster

7 Samlet set, når der tages højde øgede dagpengeudgifter, mindskede kontanthjælpsudbetalinger samt ændrede skatteindtægter, ville et halveret genoptjeningskrav for ledige, der opbruger dagpengeretten, øge de offentlige udgifter med knap 400 mio.kr. Tabel 2: Ledighedsomfang for ledige, der krydser 2-årsgrænsen efter år de ledige krydser 2- årsgrænsen Ledighedsomfang (i 2012): (4) Ledighedsomfang (helårsledige) i 2012 for ledige, som krydsede 2-årsgrænsen, med ledighed i 2012 (ej betinget på genoptjening) (5) Gns. antal ledighedsuger i 2012 for ledige, som krydsede 2-årsgrænsen og havde genoptjent DP, med ledighed i 2012 [dvs. de ledige opgjort i (3) i tabel 1] (6) Ledighedsomfang (helårsledige) i 2012 for ledige, som krydsede 2-årsgrænsen og havde genoptjent DP, med ledighed i 2012 [dvs. de ledige opgjort i (3) i tabel 1] Offentlige udgifter mv.: mio. kr (7) Dagpengeudbetalinger for ledige, som krydsede 2- årsgrænsen, med ledighed i 2012, som ved udfald havde genoptjent DP [dvs. personerne opgjort i (3) i tabel 1] (8) Kontanthjælpsudbetalinger, der bortfalder pga. fornyet -119 dagpengeret (9) Øgede skattebetalinger fra øgede -234 overførselsindkomster (10) Samlet 389 a) Imputeret ud fra 2012-oplysninger, jf. diskussion af tabel 1. Anm.: Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. Ud over de højere dagpengeudbetalinger fra de nye dagpengeforløb, som et lempeligere genoptjeningskrav ville give anledning til, ville der også være en række afledte effekter fra bl.a. øgede udgifter til den aktive arbejdsmarkedspolitik for dagpengeledige og lavere udgifter til kontanthjælp (for de ledige, som nu får dagpenge). I lovforslaget til dagpengereformen blev det skønnet, at stramningen af genoptjeningskravet ville berøre ledige, og det ville i alt reducere dagpengeudbetalingerne - 7 -

8 med 120 mio. kr. 5 Det blev anslået, at de samlede udgifter ved en forøgelse af beskæftigelseskravet for de ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, samlet set ville reducere de offentlige udgifter med 163 mio. kr. i 2014, eller 110 mio.kr. efter tilbageløb fra skattebetalinger. 3 Strukturelle effekter I det lovforberedende arbejde blev det vurderet, at forhøjelsen af beskæftigelseskravet fra 26 til 52 uger ville forøge den strukturelle beskæftigelse med ca personer og ville styrke af den strukturelle offentlige saldo med 0,6-0,8 mia. kr. årligt efter indkomstskat og tilbageløb via afgiftssystemet, fuldt indfaset samt ved ændret adfærd. En egen analyse vha. den udviklede CGE-model, hvor der tages højde for både den direkte effekt fra de lediges søgeadfærd og den indirekte effekt fra virksomheders jobskabelse viser, at en halvering af genoptjeningskravet til 26 uger ville øge den strukturelle ledighed, svarende til ca personer. Omtrent halvdelen af denne effekt kan tilskrives en ændret søgeadfærd blandt de ledige, mens en lavere jobskabelse står for den anden halvdel af effekten. Denne effekt er således af samme størrelsesorden som vurderet ved fremsættelse af det højere genoptjeningskrav i forbindelse med dagpengereformen i Litteratur AK-Samvirke (2014): har mistet deres dagpengeret i Højbjerre, A. (2012): Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge. Kraka analyse. 5 Effekten på dagpengeudgifterne i det lovforberedende arbejde tyder på, at man der regnede med en ledighedsgrad på ca. 25 pct., svarende til 14 uger, da 120 mio.kr kr. * (0,25*2.200), hvor er den årlige dagpengesatsen og antallet af berørte ledige. Denne ledighedsgrad er i samme leje som fundet i den foreliggende analyse, jf. punkt (5) i tabel

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Lovmodellen Maj 2003

Lovmodellen Maj 2003 Lovmodellen Maj 2003 Lovmodellen, maj 2003 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere