Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav"

Transkript

1 Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet fra de gældende 52 uger til 26 uger. Beregningen vedrører kun genoptjeningskravet for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Et lempeligere genoptjeningskrav skønnes at berøre ca ledige og øge dagpengeudgifter med godt 720 mio.kr. Efter udgiftsreduktion fra mindre kontanthjælp og øgede skattebetalinger er provenueffekten på knap 400 mio.kr. Mens tidligere opgørelser kun har set på effekterne for ledigheden fra ledige, som opbruger dagpengeretten i ét år, har vi set på effekten på ledigheden i ét år, uanset hvornår de ledige bag ved ledigheden opbruger dagpengeretten. Ifølge de nuværende dagpengeregler skal den ledige opfylde et beskæftigelseskrav på mindst 52 ugers (1.924 timers) beskæftigelse inden for de seneste 3 år efter starten af deres dagpengeperiode for at få ret til en (ny) 2-årig dagpengeperiode. Nedenfor belyses de økonomiske konsekvenser af at reducere beskæftigelseskravet fra 52 uger (1.924 timer) til 26 uger (962 timer) for ledige, der har opbrugt deres 2-årige dagpengeret. Et lempeligere beskæftigelseskrav kan også påvirke beskæftigede personer, der er på vej ind i dagpengesystemet og deres eventuelle første dagpengeforløb, idet det vil øge incitamentet for denne gruppe til at blive medlem af en a-kasse, da det bliver nemmere at opnå ret til dagpenge. Subsidiært vil det også øge incitamentet til at overgå til ledighed. Disse effekter på a-kassemedlemskab og overgangen til ledighed for førstegangsledige belyses ikke her. Et generelt lempeligere beskæftigelseskrav vil også øge antallet af ledige, som genoptjener retten til en 2-årig dagpengeperiode indenfor en løbende referenceperiode og derfor bliver genindplaceret. Denne effekt opgøres ikke.

2 Konsekvensberegningerne til lovforslaget om harmoniseringen af beskæftigelseskravet til 52 uger 1 og de efterfølgende beregninger fra Kraka, jf. Højbjerre (2012) så kun på genoptjeningskravet for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, da dagpengereformen mht. beskæftigelseskravet udelukkende øgede kravet for denne gruppe af ledige. Beskæftigelseskravet for (gen)optjening af dagpenge for førstegangsledige eller for ledige inden de har opbrugt deres ret til dagpenge var også inden dagpengereformen på 52 uger. 2 1 Berørte ledige Den empirisk identificerbare målgruppe for det lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der har opbrugt deres dagpengeperiode, som opbruger deres dagpengeret under de gældende regler, dvs. krydser 2-årsgrænsen i dagpengesystemet på det tidspunkt har haft 962 timers beskæftigelse inden for de seneste 3 år/siden deres sidste nulstilling og dermed ville være berettiget til en ny dagpengeperiode under det lempeligere beskæftigelseskrav 1.1 Berørte af et lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der har opbrug dagpengeretten Vores detaljerede beskæftigelsesdata gik på analysetidspunktet kun frem til ultimo 2012, og vi anvender i det følgende derfor 2012 som analyseåret, som derfor implicit anses for repræsentativt. Nedenfor vurderes det, hvilken vej skønnet ville gå, hvis der tages højde for konjunktursituation, implementering af dagpengereform mv. I 2012 var der godt ledige, som krydsede 2-årsgrænsen i dagpengesystemet, jf. tabel 1 og boks 1 nedenfor. Blandt de havde godt 5.400, svarende til 22 pct., optjent ugers beskæftigelse, jf. punkt (1a) i tabel 1. Denne gruppe af ledige ville være berettiget til nye 104 uger med dagpenge, hvis genoptjeningskravet blev reduceret. For en vurdering af effekterne af det lempeligere beskæftigelseskrav på dagpengeudgifterne for 2012 er det dog ikke kun relevant at se på de ledige, som opbruger deres dagpengeret i Med en tre-årig referenceperiode, inden for hvilken den to-årige dagpengeperiode kan bruges, kan også ledige, der i årene inden 2012 opbrugte deres ret til dagpenge, have ret til dagpenge i 2012, hvis de ved 2-årsgrænsen har genoptjent retten til dagpenge, jf. også boks 1. I hele perioden var der knap ledige, som opbruger deres ret til to års dagpenge. 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fremsat 2.juni 2010 [2009/1 LSF 224]. 2 En særregel i dagpengesystemet inden dagpengereformen betød, at ledige, som den dag de opbruger deres dagpengeret, ikke havde opfyldt det egentlige beskæftigelseskrav på 52 uger, kunne genoptjene retten med kun 26 ugers beskæftigelse. Derfor tales der i loven og det lovforberedende arbejde om en harmonisering af beskæftigelseskravet

3 Blandt de ledige opfyldte ledige, svarende til 21 pct., det lempeligere genoptjeningskrav, og de ville derfor blive berettiget til at fortsætte med en ny to-årig dagpengeperiode. Blandt de ledige, som opbrugte retten til to år med dagpenge i og opfyldte det lempeligere genoptjeningskrav, havde godt også dagpengeudbetalinger, jf. punkt (3) i tabel 1. Forskellen til de , som opbrugte 2 års dagpenge og opfyldte det lempeligere genoptjeningskrav skyldes bl.a., at effekten af et lempeligere genoptjeningkrav kun medregner egentlige dagpengeudbetalinger. Ved opgørelse af, hvor mange uger af dagpengeperioden (på maksimalt 2 år) den enkelte ledige har opbrugt, medregnes ikke kun arbejdsløshedsdagpenge. De første seks uger med sygedagpenge tæller f.eks. således ligesom løntilskudsperioder med i ledighedsforbruget inden for dagpengesystemet, men giver ikke anledning til dagpengeudbetalinger. Dagpengeforbruget skal derfor medtage disse andre ydelser, men de medtages ikke i selve effektopgørelsen af et lempeligere genoptjeningskrav, da formålet med disse overførsler sygedagpenge, løntilskud mv. ikke primært er arbejdsløshedsunderstøttelse. Tabel 1: Berørte ledige af et lempeligere genoptjeningskrav opgjort efter det år hvor de krydser 2-årsgrænsen (1) Antal ledige, som krydsede 2-årsgrænsen (1a) Antal ledige, som krydsede 2-årsgrænsen og havde genoptjent DP (med genopt.krav=962 timer) - andel ift. (1), 22 pct. 21 pct. (2) Antal ledige, som krydsede 2-årsgrænsen, med ledighed i 2012 (3) Antal ledige, som krydsede 2-årsgrænsen og havde genoptjent DP, med ledighed i andel ift. (2) 37pct. 36 pct. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. I denne opgørelse tages der ikke højde for, at forkortelsen af den maksimale dagpengeperiode til to år vil fremrykke stigningen i afgangsraterne fra ledighed til beskæftigelse mod udløb af den maksimale dagpengeperiode. I et fuldt implementeret dagpengesystem med en toårig maksimal dagpengeperiode må målgruppen ledige, som opbruger en to-årig dagpengeret derfor forventes at være mindre

4 En forbedret konjunktursituation vil ligeledes indebære, at færre ledige opbruger en toårig dagpengeret. Samtidig kan en større andel af de ledige i en bedre konjunktursituation have genoptjent retten til dagpenge. Det er derfor uklart, om den foreliggende analyse ud fra konjunktursituationen er et over- eller underkantsskøn. 1.2 Andre opgørelser af målgruppe og berørte I det lovforberedende arbejde til lovforslaget om ændringen af beskæftigelseskravet fra 2010 blev det skønnet, at personer ville blive berørte af stramningen af beskæftigelseskravet, dvs. ved opbrug af den 2-årige dagpengeret havde en beskæftigelse på ugers beskæftigelse. 3 Dette tal kan sammenlignes med de ledige i tabel 1. En anden opgørelse har sidenhen opjusteret tallet på baggrund af 2011-tal for ledighed og beskæftigelse og finder, at ca krydsede 2-årsgrænsen i 2011, hvoraf ca ledige (18 pct.) ville blive berørt, da de havde optjent ugers beskæftigelse, jf. Højbjerre (2012). Forskellen mellem opgørelsen i Højbjerre (2012) og indeværende opgørelse kan bl.a. skyldes, at den 2-årige dagpengeperiode var tiltænkt at få effekt i 2012, og at der derfor var flere, som er overgået til beskæftigelse, både pga. generelle adfærdseffekter og ekstra hjælp fra jobcentre mfl. Vi finder en større andel, som opfylder optjeningskravet (22 pct. ift. 18 pct.), hvilket muligvis kan skyldes datagrundlaget for beskæftigelsesoplysningerne. 4 Den grundlæggende forskel mellem de præsenterede resultater og tidligere studier er dog, at der her ses på dagpengeudfald for hele perioden , mens de tidligere studier kun ser på udfald i ét år. Det opgjorte tal på ledige, der opbrugte dagpengeretten, kan ikke sammenlignes med de ledige, som ifølge AK-Samvirke faldt ud af dagpengesystemet i 2013, jf. AK-Samvirke (2014). Tallet på skyldes i nogen grad, at ledige med dagpengereformen fra juli 2010 fik afkortet deres resterende dagpengeperiode til 2 år, hvilket sidenhen blev forlænget med ½ år. Dermed var der i ½ år efter dagpengereformen både opbrug af dagpenge fra ledige, som havde 2 års dagpenge, og fra ledige, som havde fået afkortet deres dagpengeperiode, dvs. en ophobning. 3 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fremsat 2.juni 2010 [2009/1 LSF 224]. 4 Vi anvender BFL (Beskæftigelse for Lønmodtagere), mens Krakas analyse tilsyneladende er baseret på beskæftigelsesoplysninger i DREAM. Vi har tidligere dokumenteret store forskelle mellem de to datakilder

5 Boks 1: Teknisk opgørelse af dagpengeanciennitet og beskæftigelse For alle ledige er forbruget af dagpenge opgjort på ugerne Målgruppen for indeværende analyse de ledige som opbruger to års dagpenge identificeres ved at de ledige går fra den 104. og den 105. dagpengeanciennitetsuge, dvs. krydser 2-års dagpengeforbrug Vi er interesseret i ledigheds- og dagpengeeffekterne i 2012 af, at ledige, som opbruger 2 års dagpenge og opfylder det lempeligere genoptjeningskrav, får en ny reference- og dagpengeperiode. Et eksempel er en ledig med timers beskæftigelse, der opbruger retten til dagpenge i 2012, jf. tilfælde A i figuren nedenfor. Ledige kan dog bruge af deres to-årige dagpengeret indenfor en periode på tre år, den såkaldte referenceperiode. Vi medtager derfor alle de ledige, som krydser 2-årsgrænsen i hele perioden i analysen, da også ledige, som krydser 2-årsgrænsen i årene i en evt. ny 3-årig referenceperiode kan have ledighed i En ledig, som opbruger en 2-årig dagpengeret i 2010 eller 2009, og på det tidspunkt opfylder genoptjeningskravet, kan således bruge af en ny 2-årig dagpengeret helt frem til 2012, som illustreret i tilfælde B og C) nedenfor, og afholde ledighed i både 2010, 2011 og Det er dog kun ledigheden i 2012, som indgår i opgørelsen af den årlige effekt af et reduceret genoptjeningskrav. Beskæftigelsen er opgjort i timer på baggrund af BFL (Beskæftigelse for Lønmodtagere)-data, hvor der er medregnet beskæftigelse tre år tilbage, dog maksimalt tilbage til det seneste indplaceringstidspunkt i dagpengesystemet (INDT-datoen), da beskæftigelse inden denne dato ikke tæller med i beskæftigelsesopgørelsen. Beskæftigelse fra løntilskud medregnes ikke som udgangspunkt, da kun ustøttet beskæftigelse medregnes i beskæftigelseskravet. En analyse, hvor al beskæftigelse medregnes, øger genoptjeningsandelen (punkt (1a) i Tabel 1) - 5 -

6 2 Effekter for de offentlige finanser af et halveret genoptjeningskrav De økonomiske effekter af et lempeligere genoptjeningskrav kan belyses ved at se på konsekvenser af, at de ledige kan påbegynde en ny dagpengeperiode, hvis de opfyldte det lempeligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse. Analysen omfatter de ledige, som ved 2 års dagpenge i perioden opfyldte det lempeligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse. Effekten af det reducerede krav til beskæftigelsen måles som den ledighed, som de berørte ledige havde i 2012 ud over to års dagpengeanciennitet. F.eks. ville effekten være 15 uger for en ledig, som krydser 2-årsgrænsen og er ledig i yderligere 15 uger derefter, inden han kommer i beskæftigelse. Den årlige merudgift ved det lempeligere genoptjeningskrav beregnes som den ekstra udgift til dagpenge for de berørte lediges ledighed i Der tages således ikke højde for at de muligvis har yderligere ledighed i tidligere eller efterfølgende år men den ledighedseffekt hører ikke med til den årlige effekt i De godt ledige, som krydsede 2-årsgrænsen i perioden (jf. pkt. (3) i tabel 1), havde i 2012 ledighed ud over 2 år svarede til helårsledige., jf. punkt (6) i tabel Effekt på de offentlige finanser Et halveret genoptjeningskrav ville øge dagpengeudbetalingerne (brutto) med 742 mio.kr. (2014-priser), jf. tabel 2. Denne effekt er opgjort ud fra de enkelte lediges egen, beregnede dagpengesats, samt deres ledighed i 2012, som indgår i effektberegningen. Opgørelsen tager dermed højde for, at ikke alle ledige modtager den maksimale dagpengesats. I denne opgørelse forudsættes det, at de lediges adfærd og brug af dagpengesystemet i 2012 også efter 2-års dagpenge afspejler en situation med et fuldt implementeret 2- årigt dagpengesystem. Da den analyserede ændring er det samme som blot at fortsætte indenfor et 4 årigt dagpengeforløb efter 2 år, må fejlskønnet vurderes at være minimalt. De ledige, som med et lempeligere genoptjeningskrav ville generhverve dagpengeretten, modtager i udgangspunktet kontanthjælp, for så vidt deres husstandsindkomst og - formue tillader det. I en effektvurdering må derfor indgå, at udgifterne til kontanthjælp reduceres med knap 120 mio.kr. I denne opgørelse er kontanthjælpen differentieret efter alder, uddannelsesniveau (med eller uden kompetencegivende uddannelse), forsørgerstatus og om personen er hjemmeboende, og der tages højde for ægtefælles indkomst samt formuebetingelserne for kontanthjælpen. Som følge af den øgede indkomst for de berørte ledige stiger skatteindtægterne med godt 230 mio.kr. Der er her ikke taget højde for mulige ændringer af andre, indkomstafhængige overførselsindkomster

7 Samlet set, når der tages højde øgede dagpengeudgifter, mindskede kontanthjælpsudbetalinger samt ændrede skatteindtægter, ville et halveret genoptjeningskrav for ledige, der opbruger dagpengeretten, øge de offentlige udgifter med knap 400 mio.kr. Tabel 2: Ledighedsomfang for ledige, der krydser 2-årsgrænsen efter år de ledige krydser 2- årsgrænsen Ledighedsomfang (i 2012): (4) Ledighedsomfang (helårsledige) i 2012 for ledige, som krydsede 2-årsgrænsen, med ledighed i 2012 (ej betinget på genoptjening) (5) Gns. antal ledighedsuger i 2012 for ledige, som krydsede 2-årsgrænsen og havde genoptjent DP, med ledighed i 2012 [dvs. de ledige opgjort i (3) i tabel 1] (6) Ledighedsomfang (helårsledige) i 2012 for ledige, som krydsede 2-årsgrænsen og havde genoptjent DP, med ledighed i 2012 [dvs. de ledige opgjort i (3) i tabel 1] Offentlige udgifter mv.: mio. kr (7) Dagpengeudbetalinger for ledige, som krydsede 2- årsgrænsen, med ledighed i 2012, som ved udfald havde genoptjent DP [dvs. personerne opgjort i (3) i tabel 1] (8) Kontanthjælpsudbetalinger, der bortfalder pga. fornyet -119 dagpengeret (9) Øgede skattebetalinger fra øgede -234 overførselsindkomster (10) Samlet 389 a) Imputeret ud fra 2012-oplysninger, jf. diskussion af tabel 1. Anm.: Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. Ud over de højere dagpengeudbetalinger fra de nye dagpengeforløb, som et lempeligere genoptjeningskrav ville give anledning til, ville der også være en række afledte effekter fra bl.a. øgede udgifter til den aktive arbejdsmarkedspolitik for dagpengeledige og lavere udgifter til kontanthjælp (for de ledige, som nu får dagpenge). I lovforslaget til dagpengereformen blev det skønnet, at stramningen af genoptjeningskravet ville berøre ledige, og det ville i alt reducere dagpengeudbetalingerne - 7 -

8 med 120 mio. kr. 5 Det blev anslået, at de samlede udgifter ved en forøgelse af beskæftigelseskravet for de ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, samlet set ville reducere de offentlige udgifter med 163 mio. kr. i 2014, eller 110 mio.kr. efter tilbageløb fra skattebetalinger. 3 Strukturelle effekter I det lovforberedende arbejde blev det vurderet, at forhøjelsen af beskæftigelseskravet fra 26 til 52 uger ville forøge den strukturelle beskæftigelse med ca personer og ville styrke af den strukturelle offentlige saldo med 0,6-0,8 mia. kr. årligt efter indkomstskat og tilbageløb via afgiftssystemet, fuldt indfaset samt ved ændret adfærd. En egen analyse vha. den udviklede CGE-model, hvor der tages højde for både den direkte effekt fra de lediges søgeadfærd og den indirekte effekt fra virksomheders jobskabelse viser, at en halvering af genoptjeningskravet til 26 uger ville øge den strukturelle ledighed, svarende til ca personer. Omtrent halvdelen af denne effekt kan tilskrives en ændret søgeadfærd blandt de ledige, mens en lavere jobskabelse står for den anden halvdel af effekten. Denne effekt er således af samme størrelsesorden som vurderet ved fremsættelse af det højere genoptjeningskrav i forbindelse med dagpengereformen i Litteratur AK-Samvirke (2014): har mistet deres dagpengeret i Højbjerre, A. (2012): Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge. Kraka analyse. 5 Effekten på dagpengeudgifterne i det lovforberedende arbejde tyder på, at man der regnede med en ledighedsgrad på ca. 25 pct., svarende til 14 uger, da 120 mio.kr kr. * (0,25*2.200), hvor er den årlige dagpengesatsen og antallet af berørte ledige. Denne ledighedsgrad er i samme leje som fundet i den foreliggende analyse, jf. punkt (5) i tabel

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 214-1 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 124 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om afkortning af dagpengeperioden. Det centrale

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Over har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af 2013

Over har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af 2013 20. august Michel Klos Over 25.000 har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret.

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus

A N A LYSE. Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus A N A LYSE Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus Formålet med denne analyse er at se på de personer, der er i målgruppen for akutpakkerne. Analysen vil fokusere på,

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer

Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer d. 28.10.2014 David Tønners (DØRS) Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer I Dansk Økonomi, efterår 2014 anvendes en AGL-model til at analysere konsekvenserne af ændringer i dagpengesystemet

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Flere risikerer at miste dagpengene

Flere risikerer at miste dagpengene Flere risikerer at miste dagpengene Dagpengeperioden er blevet halveret, så man fremover kun kan modtage dagpenge i to år. I løbet af det seneste år er der stort set sket en fordobling af antallet, der

Læs mere

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013 7. juni Michel Klos Ca. 19.200 mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret. I Figur

Læs mere

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER Dagpengesystemet indeholder en række muligheder, der giver dig fleksibilitet og tryghed i forhold til dine dagpenge. Vi har derfor udarbejdet grafiske

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status 2013 til 2015 16. marts 2016 1 Michel Klos Sammenfatning AK Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer, der

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

har mistet deres dagpengeret i 2013

har mistet deres dagpengeret i 2013 AK-Samvirke 33.900 har mistet deres dagpengeret i 2013 Status for hele 2013 11. februar 2014 Michel Klos 1 Indhold 33.900 ledige mistede deres dagpengeret i 2013... 3 Antal ledige har mistet deres dagpenge

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Over har mistet deres dagpengeret i de første otte måneder af 2013

Over har mistet deres dagpengeret i de første otte måneder af 2013 12. september 2013 Michel Klos Over 27.100 har mistet deres dagpengeret i de første otte måneder af 2013 A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres

Læs mere

Den danske dagpengereform 2015/2016

Den danske dagpengereform 2015/2016 Den danske dagpengereform 2015/2016 Nordisk socialforsikringsmøde Fornebu 2016 Thomas Mølsted Jørgensen tmj@bm.dk Dagpengereformens tre hovedmål 1. Større tryghed for den enkelte Mindske opbrug af dagpengeret

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Omkostning ved lavere arbejdsudbud

Omkostning ved lavere arbejdsudbud Omkostning ved lavere arbejdsudbud Målgruppeanalyse Januar 2014 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde 20A, 3. sal 1208 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org Kraka er en uafhængig og

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Opbrugt dagpengeret og prognose for det kommende år

Opbrugt dagpengeret og prognose for det kommende år AK-Samvirke Opbrugt dagpengeret og prognose for det kommende år Første halvår 2014 13. august 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Opbrugte dagpenge første halvår 2014... 3 Udfald fordelt på a-kasser...

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch

Analyse. Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger. 19. november Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Analyse 19. november 2015 Status på regeringens beskæftigelsesmålsætninger Af Andreas Mølgaard og Jens Hauch Regeringens målsætning er, at flere skal i arbejde og at færre skal være på offentlig forsørgelse.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem. 22. oktober 2015

Aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem. 22. oktober 2015 Aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem 22. oktober 2015 Aftale om et tryggere dagpengesystem Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 166 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 31. maj 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 166 (Alm. del) af 23. februar 2016

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Baggrundsdokumentation til Arbejdsmarkedskommissionens

Baggrundsdokumentation til Arbejdsmarkedskommissionens Baggrundsdokumentation til Arbejdsmarkedskommissionens notat Mere velfærd kræver mere arbejde 23. april 2008 Sekretariatet For at regeringens 2015-plan - Mod nye mål - Danmark 2015 - skal være finanspolitisk

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Knap 9.900 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år mangler at få et aktivt tilbud fra deres lokale jobcenter, hvilket svarer til knap 15 procent

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

OKTOBER 2015 DAGPENGEMODELLEN TEKNISK ANALYSERAPPORT DAGPENGEKOMMISSIONEN SEKRETARIATET

OKTOBER 2015 DAGPENGEMODELLEN TEKNISK ANALYSERAPPORT DAGPENGEKOMMISSIONEN SEKRETARIATET OKTOBER 21 DAGPENGEMODELLEN TEKNISK ANALYSERAPPORT DAGPENGEKOMMISSIONEN SEKRETARIATET Figur 1.1 Oversigt over dagpengemodellen Individniveau Makroniveau Persondata Regler og satser Statisk dagpengemodel

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 78 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Finansudvalget L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 4. november 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 38 (L 201) af 25.

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret

Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret dagpengesystem DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 2015 1 1.1. Indledning Den nuværende arbejdsløshedsforsikringslov er fra 1970, men store dele af loven bygger

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere