04 # 4 # a<3 j % VJØ&K. Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i#/ #3$lfø. II Jt. Sj f$tai&e by I. & é$t. y#nd'}-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04 # 4 # a<3 j % VJØ&K. Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i#/ #3$lfø. II Jt. Sj f$tai&e by I. & é$t. y#nd'}-"

Transkript

1 Øø.' S

2 04 # 4 # a<3 j % VJØ&K Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i# #3$lfø Sj f$tai&e by I & é$t II Jt 77 O v" y#nd'}-

3 åt &%$} &$&&$ dør afbrydes i mødføf øf bybgø-ørbejdøt * fuldt $3 ipit$ø#andsiød&iagør g&veø miadft Sf #øo f s fald at løtein&øføldøt i&kø <y?eyøt'tgø» J$0 tgø* øt iødningør lang yd#r*rø?' hcftdøa i mindøt %.$ & s ø øfsta&å fra. åå : éø#. Øt fø&b$$.aångør ijtd ø- øa &am-g:ia&$ø fcøbø aras bøjninger med fopiaå!;. at oø i..-gulvafløb xiåføvm*-m å #.øbe er&avand ås umiddelbart -tødør, tragt at øpmøams ledninger udffføø med ø$ alt støbte samlinger at aødgøagébrøndø udføres 'iaéå-v'førsr '#t ; sin sise banketter <dg øtlgetrlft mød '&$$st Jtø cm* s lodret afstand regnet fra øverlg&at af baa&et til #Yør&øat øf fcegiø. samt øløbøjerasde&øel høde med færdigt tørræa* øt led&ingør tilsluttes aødifmbføiidøirød heri Indstøbte muffer* øt arbejdet anmeldes til fæiåigya øf & atøestere&*

4 %- asft- ujgy, tg _ A.a fci v u --s o > W-<wO (-Ux--oL. C "7-A jjt?, ' >,

5 # Ballerup Måløv Kommune Teknisk Forvaltning ; Vøjafdelingen Hadhus et,j Ballerup* - -<>Mir mpr 5» januar 96o For fe Irs. Q» brmaeuj, Bredgade 33 f K. t ansøges hermed OBI godkendelse for døn på med«. følgende plan viate overkørsel mod eksisterende Hanevadsvej«Overkørslen udførea ved fortovsbagkant S,5o a bred, -og ved kants ten 0, Bo m btféd«_ '*'-. l>éa udf ørøs af 2 sort bro sat i sand og på underlag af 2o cm singels*;':v.. '-..; '.'. ''., endvidere søges om godkendelse for det mod grønt indrammede tilkørsels- og parkeringsareal (gårdareal) der befæstes raed 28 cm macadam med tæppelag af 4o kgm, Indenfor ejendommen vil d e r ku n e skabes ulighed for anbringelse af lait 0 garager øaiat parkeringspladser for 5 vøgne f. ialt 23 vogne, svarende til'.'" % vogn pr«3*38 lejlighed* '"' Ved forhandling med ingeiiiwr Poul Møller er inan blevet henviet til at anvende det med grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende Hanevadsvej, idet man fra teknisk forvaltnings side ikke kuønø godkende det tidligere forslag til samletparkeringsplads øst for rikkehusene«* '' ''.."..'. en visteparkeringsstribe vil kunne afgive plads for ea* 2.5 3o vqgiifli '" ;> '.'; "V-:'..".'.'- * Parkeringastriben skal anlægges ved kommunens foranstaltning, og i forbindelse mod retablering og oiiiprofilering af den eksisterende Hanevadsvej -dog således at ejendomsselskabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra koflrøunén t De endelige muligheder for placering af vogne vil herefter j?,!*, SSJi svarende; til vogn pr. #45 lejlighed*,'-, skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at séliffkawt ikke kan påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover at renholde og vedligeholde den projekterede parkeringsstribe, da are-

6 '-V 5, januar 96o 2. matr. ar..*. ' * 2? uf Skovlunde ålet,'.ikk«vil kunne undgå at blive benyttet som delvis offentlig parfeer'i'isrg's.areøiy '. ;. '."' Vi ''øfcøl samtidig ssge om godkende so for den viste: overflad«afvanding af gårdarealet. V > DéMSØ imi r.il. i- tegn* nr. i'.i'f ;

7 or Ballerup - Måløv Komisune Teknisk Forvaltning Ve j af del ingen -'., Rådhuset, Ballerup«ji.wte iverfcte.-lnstef VJyiwgei 2: Vantet, éo 5«januar løøo. r- ii For bygherren repræsenteret ved Irs. 0* Gormsen, Bredgade-' 33 # K., ansøges beriaed os ;ge$ke'»åél se; for, den. på med- ' følgende plan viste oveyksrsel med eksisterende Hanevadsvej«Overkørslen udføres ved fortovsbågkøat 3 f 8o 'm bred, og ved kantsten 8,5o m bred. 2o cm singels. Den udfores af 2' sort bro sat i sand og på underlag af Badvidere søges eaa godkendelse for det aed greot indr arnes ede tilkørsels- eg parkeringsareal {gårdareal) der be fastes '.. *; ".'-- ' ',. " ' ' 2 ' '' ' med 25 cto raacadam med tæppelag af 4o kgm. Indenfor ejendommen vil der kunne skabes mnlighed anbringelse af i alt $ garager saæt parkeringspladser for 5 vogne, ialt 23 vogne,»varende til vogn pr«3 f $6 lejlighed. for Ved forhandling med ingeniør Poul Møller er man blevet henvist til at anvende det med grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende ilanevadsvej,idet»&& fra teknisk forvaltnings side ikke kunne godkende det tidligere forslag til samlet parkeringsplads ost for røkkehueenesi. 25-3o vogne, )ejb viste parkeringsstribe vil kunne afgive plads for ca. Parkeringastriben Skal anlægges ved kommunena foranstaltning, og i forbindelse med retablering og omprofilering af den eksisterende Hanevadsvej - dog således at ejendomaselakabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra kommunen. øé endelige»uligheder fer placering af vogne vil herefter svarende til vegn pr. *;4& tejlighed skal dog ikke undlade at gore opmærksom,. at sel"*. Bkubét Ikke kan påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover a. at renholde og vedligeholde den projekterøde parkeringsstribe, da are- co

8 *. 5. januar 9&0?W.-"'- ' wtatrvar«; ** øf'$ eøha»dø ; ålet 'ikkø- vil: køti&ø '&»i at-, blive: benyttet øøa de.lviø.øf føatlij ;parteriøgaareøt.;'. '. ' ;.V'" ; '--.Vikøl t '--øtidig aøgø- øb:.øø' for- døa'.viøiø øverflad afvøadiag af ile d. vøal &< <$i i søa i, ar;' 'føøi4v'i :,.ø.;.#ke»

9 Bal i erup ~ Måløv Kommune Teknl sk Forvaltning Vøjafdelingen ' : Rådhuset, Ballerup. 2 ; '- Vantesetftølft*,*. 5* januar 980. i Ballerup -. f. matr..2 i_li" 2>»2 SSfelS2S8l* -,y. for bygherrea, reprøeénterei ved Ira* 0. Gormsen, Bredgade 33, K., anseges hermed OB godkendelse for den p& medfølgende plan viste overkørsel aod eksisterende Hanevadsvej. Overkørslen udføres ved fortovsbagkant 3,5o»bred, og véd kanteten 6,6o ra bred..". "'...- 2e em singels.'.-' Dea udføres af 2' sort bro sat i sand eg på underlag øf Baévidere søges om godkendelse for det aod grønt indrammede tilkørsel**- eg. parkeringeareal (gårdareal) &ét belastes ' ' '. '". ' ;: '.: '. '. ' t t ' ' ' '" '' ned 25 cm macadam med tæppelag af 4o kgm., Indenfor ejendommen vil der kunne skabes mulighed for anbringelse af ialt 0 garager sejøi parkeringspladser fer 5 vegne' ' $ ialt 23 vogne, svarende til % vogn pr. 3,35 lojléghed. Ved forhandling med iagenlør' tottl Møller er man blevet henviet til at anvende dot mod grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende Hanevadsvej t idet man fra teknisk forvaltnings Side ikke kunne godkende det tidligere forslag til sablet parkoringsplada øst for rakkehusonos 25-3o vogne, $>en viste parkeringostribe vil kunne afgive plads for ca» Parkeringastriben skal aøløggea *ød kommunens foranstaltning, og i forbindelse med retablering ogoraprofiløring af don eksisterende HanovadBvej -dog således at ejendomsselskabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra kommunen, ==*3&*be4=ål$k øe åndelige muligheder før plaeeriag.'.-af. vegne vil herefter, svarende til vogn pr.,45 lejlighed. skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at selaa påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover at renholde og vedligeholde den projekterede parkringsstribe, da are- to CO &

10 ; -: -. '" ' - V';*' '.'*. ' ''' : ;t:;-''.' : \' ; ;.- :.' ; :'"' ; v -' ;,'. '-S-,< ':. '&*- jw&år 9$o -.'.V'" - ' 2» '-- matry;.nr>; *' -;?7v: af-skevlunde;y;;;-v. ; -;.V:;. ;, _. TØøyiøøoV '.' '.. ålet ikhé vil kunne undgå a offentlig parkeringsareal. ".". ' '.'-'-f- ;-.':' :- ' :, ;.' "' ;... ;... '.:.'! - ; ' -' ; '.'.*'.' "'..,"'.-.,'" '. :h.',:'& yt "skal øatotidig søge oa jgødendolse for den, viste.' overfladeafvvmi'hg af gårdarealett ; ; : j - '.'."'. tøgn-*- iir-.tøl4 - i 3 ølcav.;-.''-.

11 BALLERUP KOMMUNE BYGNINGSINSPEKTORATET RÅDHUSET B A L L E R U P T E L R F :C N (0 2 ) * GIRO r J. nr. Atelier Elektra Stationsvej lo7 275o Ballerup Int. 6 Ekspeditionstid: kl. 0-3 torsdag tillige kl Lørdag lukket Den - 7 ycry 3 la> stk. lystryk.,ucs ta-prét' af vedlagte tegning(ér) og sendt.jampn rr.ed re.7r-.lng til: "> i., J-Øi-, Jl&t'pé'-f'- ZJ Ytyni? -Cj-t ' 97 W JAc Konto nr. hos ELEKTRA f, 0riginal"tegning(er) bedes returneret hertil. Rekvireret af i4dz V Katr.nr. Journ Ajtut *. -c.. r. ToWtotz Tegn. nr. " ' < <? Tegning(er) modtaget retur den <e Ovennævnte J. nr. bedes anlørt i skrivelser mm. orn denne sag. - Skrivelser bedes ikke adresseret til navngivne personer %

12 TELEFONER: DAMSØ Mi TEYTAIID RAADGIVENDE INGENIØR JYLLINGEVEJ 2 KØBENHAVN-VANLØSE Ballerup - Måløv Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset Ballerup ENb] o4.4.2ol3. DERES JOURN. NR.: VOR SAG NR.78924o359 DATO 5. december 959. VEDR.: matr. nr. af Skovlunde, Hanevadsvej - Torvevej. Til Deres orientering fremsendes tettede tegninger vedrørende ovennævnte bebyggelse. Det bemærkes at blok A (den lange blok) er hævet 25 cm., og blok B (de 2 sammenbyggede huse)-er hævet 4o cm, løvring er tegningerne rettet ifølge approberede tegninger. [ed venlig hilsen AUG. TEYTAU fféadglvende Ingeniør fyllingew4-~2 - Vanløse LF. 6\M)~>0 050 Bilag: tegn. nr.,2,3,4 & 2o i 4 eks. co> {

13 Jyliitigevsj 2- VW'k '' Ballerup *» Måløv Soiamtm teknisk Boialtaisf Md&ttaet [ \v.-';: Baiia3?W. ; ;. ' :* "''' wåm 2a t augaati 959. *fe tør tøgkerré&t raprsaatéra ved irs# 0* Qor&sen fy-mtratfy 83?a4$&da 33$& #anaøgeø fcerved oia approbation af med*-. følfade tegntøger, vlaaada afløbs* $g a >tldavaadøinatallation i?» >lalp 4_u4f øra 46 iajligada% bv#r ifidaftoldendes iiiiii'iiiirftiin'i.li.. *3»Jfe Jrøqrø&etA'j V. * Madvant.''- j,*'.:.;;''. '.' -,,.-\ ; : ; ' '**'.-; -icbiøiaatioii$is:ioaé-t#- ' - :." V-'." tøfekwasfet I teldai?ea Itiø'baliaraa gåtrd-*t»»» og håndvask fo yrøaeaastøj?«bndvidere iaatallareø i teldaea i vasivørqia«i blote B ndf øres 6 lejligbtøda: bver indeholdende* ' ":. ;'..I.-. ** Mn&vaak f.....; ;' '." ' ' :-.- :.>"': : ', lejaleavaø*!:* -:.',' -.' ' '' "" w -I. blok O. udfførea W l*4t gha&e i kverindeholdende*. ;,;i stk badekar, - -- \-;"-.,é håndvask, tf kombiaatioaaltiaae'tfi ;. "-.V. w køkkenvaske 3963? ansøge s advidara øm fiiiadeisa til at anvende É#A.B«Mokka far afløb fra badeværelser etager* m. Approbation o$ de approberede tegninger bedéa tidatedip IB eksemplarer* $ega, nr. io*4-2~3 3 eksemplareiy " venlig.hiléea Journal. -.ae.

14 BALLE RU P-MÅLØV KOMMUNE I r (Skrivelser bedes ikke adresseret til navngivae personer.) J. nr. T.03.T.2.7. (Bedes anført i skrivelser m. m. om denne sag.) Kontortid: 0-3 samt torsd ,30. lørdag 0-2. Telefon: Postgiro-konto nr STADSINGENIØREN PMEG«Ballerup, den _ 9FEB. Bygningsinspektoratet, her... Hoslagt fremsendes til besvarelse, for så vidt angår gårdafløb, skrivelse af 5l 96o fra ingeniør Aug. Teytaud, vedrørende bebyggelse på matr. nr. v af Skovlunde by, Ballerup sogn. <W' øz&ø* Ballerup-Mål v Kommune

15 Sagens genstand: Kloakttlan vedr. alm. bebyggelse j. T«r Tfe Matr. ni > J& er af Skovlund. fty B'.' crap aoga- Ilancvaci vej Dato Udgået Bl. k. nr

16 » Dato - t t Indgået <YIA*KfrU v tycuåu JtMsJ $tø d&fc t < "dl <5f? JLÆ yzdii <&oc* &> at taj ff f Dato i Udgået ~»

17 km mm DAMSØ RAADGIVENDE INGENIØR TELEFONER: Ballerup - Måløv Kommune teknisk forvaltning Rådhuset" Ballerup JYLLINGEVEJ 2 KØBEN HAVN-VAN LØSE WBR DERES JOURN.NR.: VOR SAG NR # DATO 20 # august 959* -J&g? "h ' > VEDR.: matr. nr. " & 27 Hanevadsvej - fforvevej* For bygherren, repræsenteret ved Irs. 0. Gormsen & Werner, Bredgade 33» &#» ansøges herved om approbation af medfølgende tegninger, visende afløbs- og spildevandsinstallationer. I blok Å udføres 4-8 lejligheder, hver indeholdende: stk bådekar, " håndvask, -M kombinationskloset, & køkkenvask, I kælderen installeres gård-w.c. og håndvask for varmemester; Endvidere installeres i kælderen vaskerum. I blok B udføres 6 lejligheder hver indeholdende; I stk badekar,. n håndvask, kombinationskloset, U køkkenvask! I blok C udføres 2 lejligheder, hver indeholdende: stk badekar, Henhører til byg ge tijjadese «håndvask,' MAUnJ?!j U>SB» kombinationskloset, T «køkkenvask; Ber-ansøges endvidere om tilladelse til at anvende K.A.B. blokke for afløb fra badeværelser i etager. a Approbation og de approberede tegninger bedes udstedt

18 TELEFONER;; DAMSØ RAADGIVENDE INGENIØR JYLLINGEVEJ 2 KØBEN HAVN-VAN LØSE Ballerup - Måløv Kommune Teknisk forvaltning Rådhuset Ballerup DERES JOURN. NR. NR. 7892oo659, 3j, november 95 9 W. j. uiu, ftt* Skovlunde, Hanevadsvej «- Torveve j;, VEDR.: matr., r L- -J~~~ I henhold til nærmere aftale med ingeniør Vagn Møller fremsendes vedlagt,i henhold til Kommunens særlige krav, ekstra oversigtsplan i målforhold l:2oo, Samtidig skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi endnu ikke har modtaget svar på vort andragende af 2o8, d,å vedrørende afløbs- og spildevandsinstallation, og skal derfor tillade os at rykke for denne sag, idet selskabet agter at påbegynde byggeriet nu. Med venlig hilsen Aua. ihnæd igivgøtfpjfqeritør chører til byggetilladelse af NOK 959 BALLERUP-MÅLØV KOMMUHI BYGNINGSINSPEKTORAT Bilag t tegn. nr. 4 i 4 eks, Ballerup-Måløv Kommune Journal hfj-rl &$

19 --*&$ZL BCDH MOD evx> s oyso e>6"o 3SC =wr~± '?>- hoo o Æ OPkiOi> ><&-njs tu 4oo pou3errvie W 5! * loi i o wm~f ~E$%m kj >e> ioa teo io& 3 0 toa nao 0+ >o ioa tee 0*, <o t a *ao ios> o 0a $ec 'Sao ic*> 90 los ieo io*> ø>o 0a ieo ioe» o>o?oa \ao a t = U loa l <> io > 3 e<& etuh-plam >os- s 0* 0*»eo io*> o>o*ica sao 0& o -2>a-7s P-LAN AF- i e. iec ic*> 90 ioa ieo i-i I j. ' r iif - rw < :o*> o>o 02. ieo ioe> o>o ioe - - ieo sdsjl >C e<*& fiuo 0a ieo io*> o ica ieo* i o * o 0a ieo io-> o>o 0a '2>e-7'2> -*in( eo* & - i 5 & a iao 7a v.so 7>:'veo ; e«y *e >7 i r o 7> \ a o as)*r ieo 7 e ieo *% t ) J D HiePLAN

20 ,22.56 $o*bn-c* 35 I fø-jffiq % _ VA (errét.%\ MspQr rrotiar?dm A <' '' otit-tll Ht nfcw JT n å$kåtp ber. Å5 : t-j- $ i " ' i ' <* "> c #"> =%>> I $ fc -& o i KJ 2* t o9- t o fe jo&77 oo> foote* JL 2$.2& Ae usey&vnfe AcoaJregOTnger er & cm ±>*-or? S n S *i ri i \ -ror etsyrrger feres <?#77é?rr7 flr7&&sr7<?r7r Ska urrrffra&s?- af ijfe. S&res O crr? ir7<fer 7 té?r* sre Ar&nr &f > froakrøref ogr 6Q crr??yer sce ar af&ffe 5om \73f pd Tcteer?. to+jfjfø yxqr-~' a iiplillwlllllitlllllllglflmim«mmmimirill»l>iml«ll W>M««M»<IIM<ÉW Syisrre: EAS Skovlunde Metr.Nf.: n a & 27 b Skovlunde. * Hanevadsverl l'orvevel» GTEYT RAADGlV&«NGENrøR jyilincgeréj Blok A. flttimli I Rev, masrte) & t b l e d I Rev. dato Kloakplari, T- jfotefoa DAms* 0*5 iø l!l0 Dsfo: TatfNr.:! u miiibnw»iiiiimimiimr«mi S Cl oaherup-.-vlaiev Kommune Journal % M m M B M I M m M m

21 ... a& ex 7; rea 'a** n lte ubfn&vt'e fcøtxkæcr?ri<?er er ø cm hero7 tfncé'rrøn % 60 fincc7yé>r?f ror ecfrvnger øres <er?7erry fircf&rrérf $J?a a7<*r Avr?f af cfafe. føres Ø c77 r7cter?gcf#r 3e A-onf af ÅroaÅr&rgf ex 60 cm iv*r scg <zf ceffe 3077 vs pd 3År3en.»o MAA. ~4 «-4oo

22 ; <fa 0* lerret. Hf- 2$,6*j ca ca 'O o "'sf0%0 A&e. -i OO ee$: ZB. lte u&#rtavr?fg icfoaår*crttrt<4r #r ø cm hzfør; -«*400. PlJKYl AF fc,«u>ie*æi>*msi2; t7<*rt&c; ftfc<7rr;g>rf? r < * i*. SJ S <50 -~ WH Vcv feccr;cer f>jre$ r#cr?#m firc<2rréf7f 3&ct as;<#c,<c<jrf af <w «w [Ityfterrø MS Skovlunde, cttfg. føres ø cm arcer rørfr Mettr.Nf.: u a & 2? b skovlunde. $fe Jcar; f froaer&ref c<y 6ø AdfiSr Hanevadsvej «* ' ox*veve;}. cm fr 5'c <if ceffe AUG TEYTAUD 50m V5r pci 5c<5ér. t 'AA H lly UA «!»»Kfei'SJt VtoWaKjOBSEH Jyllingav'e} % tm\m Td tføtidarm# 080 Rav.doio ItlOO

23 <NK»-,7 7 6 ) ( Z.y: i r i O > ( &?.2* f? te7oo) 2- *2>. -r-feå '-2.S O O i 7S>J '..aæ #'.q>).'oa.-o) :S.QOI {&.-**.-7 s~>) H,- BT f -Æ.. OO ic»-*i. W,fes,) ' -2 S. -7 o (*?,». sc>i arwa.**} \ i«* ; V ' ' % J *>*»$ &*'<& s m <&* "r Z'jz*'.->* V, 7 «) '&& & I,. ** **3H4 ' ir. E l \*\ HF'i H> l G- <Y ivføi.-' k n ty t.2j70& (27.73) : M*. ) LV i ''V' S y V * ; i?es*æ«2 as-.. ;- *$.a>4),j S \". a? 9o ;,. > 8 g? f ÆTST _*É ; * "- "* -~""""""l # o- i A * ' 5 --*» ' i' '. '!td*fr *'.v \ V* * s.. - s«i y S4i?JgT- l :4*V- * \AJ>. ' : v \s- - kv *f 7 2 sr :. x * "rv* \»y>u*?a' J. '. :( J r 7"~t ~3.,---. i.-i.'. V -, V ' 2*Q y&» fé?37 l i \..S\«\ 7\-3>! v '' K k " "' < ' + -. i l x ' * -f y.- ' h" «r \ a " ' -v -'-s A< ' " ' -- - r 4?- \ issf*sy ÉWH-THC «-' x.2<?0 ; \* fe.! '&: ' T**J*- -*- p S2.7.&7 "-'r-5.- 4Zt4L: - 'Jtr li' 'rmf7-y-t i - \H f h W r-r- i > v,-xv "- "&ljj~~ ' ' \ "ViL, > > g kr, *!g=* - * ; ' "-tyt- «'.wasr Tf -! t %r i i-rsfy «.-' i nt 0f3%O. :>. 3i é ] 'At' I ; - W_5IEL. ~*r*., y -%".*'' ".j * r &&' i J) \ *-fc. r '\ \ I -' f«\ \V?<. k# M# x, f.sca»4f.«5n5" t f - \i- \ A V«i-vfh J ** & A-å I 4 - ' j->* y' * S696 n - \ xx>, V % T "WW 5 *%A>sa,a.9y y >:! ' ' " -C i V '2u$s& 0 H 2''!f,;.. 5'-% f n *. ; %» =2*- jtf4yf tf -i ',. i,. u. ' 4 i x * < -., yy[ *'-' ' '' } ''' '"' ' '"'''' '' V 'Lv'. : «.«ÆEi5kfi'. k > \ Vv ; I.-xi- :-'>> r M:. - 4» >- <K* rr \ *&7.37 * ~.jm =5= *a=s J \i-» >s. 'GB&S ' T 7 ' ' ' S-r-r \-'v\ r *».:\ -x PTjfTT-! I. ;w H -: ' T n r J t '! TTTfl-T f r r f fftt B:t7#I r v U. M i?, I i. -- i " i ' 2 i ~ 4-j--4- r r -U- - :,.-j i -i_p_4_fi4., ' <<.? ' 'f;k*\\\ L! \j I--ii-I! J '.- yk,. -x "-; {:\A'- y' ''Æ* > p 4 # j : x ;j 2J, > 0.o - ' ;v.-::. - s,'.t-vi>< 4- "2Vx i'f" -****3 2. x, Vz. i a- t. ] xx> f! \ I -~*. f ""'lcy '"ji'.: 4c.a«o.--x > it-,- f ;.'. syyzj'.'y %t, 4 'y)(cr-k,qc> '" f ' <vk3<s*.tiie r r.. e»e & yyn. OP' xs&fyk > o. -.. > * >o o > -; jjf *K..' '-fff-jf r.'"'v.«>' -2e 2 5..u" \ 'ÅV' \ is f" * y ' t'-'v?5* éi'sfiai*.''.- ''»fe'«:. > \ FpW'' «S *% *<*»*»l«i'«'iin.i%j'it<ii>i>hl4.)tiitlfct :*.» rcs.es.-i«,) den V lz 9 T> '5:- «. 'V t *.&4\. 2«'* r L)et ved forvaltningens "tilladelse, j. nr. T P af H approberede afløbsarbejde på -2s o, '.S: matr. nr...z a f Skovlunde by...ballerup sogn beliggende... Snsvadsvej So> nr. udføres af undertegnede og agtes påbegyndt «., den S Jl 9'jT*?. SVEND HARPSØS I j i dag ti ii%-p 36 3 '' P ' * 5 'to.s " t75 *SC j* Åut. EIodkae»t*iAut - akmester fgga>gw> i-f* i ;;J'.K'iK#P s'...'-:.' J.'i~ ;., ;.-.' side besffissanført - * J.. " ' ;-*\-''-.'> * '... 3 * * "- -gfs;; s. -»-. -.in,..!.,.,,!,,,.,,,, 0 > l i i.' I...'a ""* r. i»., \a - ~* * f <*.. i f. >u. - > iw* ~«: ' " O JiO J"5- m 2.0 I250 I-40 *. 4P S>0 M T R, ' - ~,. "._; r - ', i. - ", ' ; \. % j r * h U Ifei \ W ' L - f ' VS«.. >L*4w* i " : ' ' - " i i V. J -,,., ' 5L-*i.» ! JMJII,q.i:igi II i II. njiiumi iiyi pmwiiiiiffl. % % mmm -,;-) T» "'-''' 4'- -" I f & "ir RST.IMWJUS«; ;j.".".m!' \ - *M. ; 'I u j ; : JJJIL" yn I.IIIII.'I T L: JJ.timnniiui i;,iilb".-_..u~ - Z M W g f e.» ( -A.,. > *. '.P v«. IJa,, xjw:la«b»sft* Tteortfta-f i*. =. ;»ii<t

24 (? :~ *$\ B SO)?s* s 5- Oo> o 0 2. o 2*S 2»0 353 MO 4? 5>0 METSR >'.v».: <ES'=ia«pæ*E#Sa Ballerup-Målov Kommun< Journal T. NM %f$m%\ SAS Skovlunde, Matr.Nf.: ll a "-&" 2? b af Skovlunde AdfSSø: Hanevadsvej - Torve vej*. AUG TEYTAUD RAaGIV9WN0miØR Jyilintvj.2, Viuitast Tftlirfoi Røv. matrke Rav. dato Maal: l:2oo O ve r a i g t s p a n»f ly - 09 klookphn J. b 29lo-59. TeqaNr.:

25 02. ;2-.;r~,;..J 0 HO >S 40 4P 50 METc w. - rtr-wmtltmmarmwm t'bmtt', ''lf"' r. EAS Skovlunde. Str.SVlr.: Il a '-&' 27 b af Skovlunde A -* «.* A, jjp,«evad sve j T o r ve vej, ÅUG mmmmmmlémuimmtmmmmmmmmmmmmmmmm nrnmrn,- irev.msrke IRev. dato :2oo 0 ve r s i g t s p a n * (\fétj - o$ khokphn ) s I b d q Nr.: I 789 Dsio: iteqanr.: j. 4. I: ftert&tafen gafkivnr. h Hl o CO CO

26 00*& * f*~\ tv

27 KV OOj E»jr' J*f&4S 00&é3< OO&j&z. [S csa-zo 2,c& >**- -9 a é>* \ ~\jaeo y \ øo<& 2>2r> ~OCJ &j,zr> T &J23& \ "V "" G+- &<&>*> OO &J3ZT' e<pf\ $ avi»i s! om \Q! I *S{& ' s, <sa. LCØ_K&_ b jyb%ry ro" ~i(x_';j,c.co i<&. &c J &t> * c<v fba..60 lg Q*-* eo {x-h'c-s- Hf; o ti ctftsiftt'ftpp fa &*&# 0*4?& -r Trvf 3 - i I :...y si ' n n,.'h. ni.., -, c ' E±3 eb.f±3- csp-' ] -' TjM'Tm? "> \ \?is*,»» «=>2=> øcpsr ycfy % y&éxs.»c90 u-fø T" g* ejiriii ' fc> **?t! > -ns 4 _*.>-.v«i;iia.v>,4ii-,),vvvi.\i.\kil;ii>.iij4.»ii5i,v Kt- r- i-f~r!l- 4 - ih-tr-m 44-4 SO'S, "aa5 aa N*o 7 Æq*2S V.!, OM \ i t J * i Oi Vel V [ =3» >! *! sfti A. o,-7 rj y <> \ yo&jbtzr j 09 y,«vi? ube7c&ir?f Jcoez*?&cm'n& f r er.& cryj bzor && *? s ±> T 0 >&'<&3r* s é?<fsr c?r7 f&7 cf7?é? r7f - hyor teør?. ; rtyer føres P&77&77 fi7(? 77?> r?f 5Åra ar?cf~.<'<?r? af <f#rf føres Ø err? i'r;a'i?r 7 cer» xarréref rtyg z> cfefa? 6ø A "- ' x*i.'c;; J sa u.'?52r'*' fe?5f.-:-.io 7\t5o :,72? iac w z_. S&&? <ZZ. - SV*?7Z-ZJ~Z : & * ysis-z-z> 2zs -'o<? & zr*z?&-z~'zjtz. 077?,} ecrt 7?[ t s> 07. ise 7 ieo.x :2r-li -'r-.. l,.. t* y&o&js,* >&- > r«=vé. w- «fli*> UKD "" " **r..4s* $fp xte\ EAS Slsovlunde Matr.Nr.: n & 27 b Skovlunde. Adf SSS: Hanevadsvei Sorveve: AUGTEYTAUD Telefon DAITISØ 030 Blok Rev, mærkel a b 8 c fievdafo l* fræésd _ v -: '- & ; c ff% % i j. * * g\,...\ V»s - -v -.ourn.i. KloaJjrpiaa«, Maal: Twyet «t 2Jr j A4iv Nr. ]Sag Nr.: i:loo QO: 2 s59. e itegrinr.: MHHHK C>l

28 A0>5O ei-stik llerrér. Hf- 5,6*; M(*& Md L -iberer -00 aec -* 00 4se, &*'3øyo* 5*~0%o JT<9jsr -%ce -00 aes; «HOO Aca É? ahenrfe koaåreerpncf&r er Ø crr? ås fa7 *i«~ioo. PJ_A*> AF Sc>ai4>HGH; i. < e & r p Z. jcffrrr 5j fi7cfcjrr;éf rf._,. l <xf.j I 60, k H 60 ior efrtrger feres gezrerr firefcmerf sara urcerror af cfef& føré5 ø crr? tsrcer réter* sfe kor? af coaarørgf og éø crr? flyer sce <zf ceffa som v3t pci sårf-ser. EAS Skovlunde. Mdtr.Nr.: u a & 2? b Skovlunde. -aiiab3takbmånam!n*akiiea!wuaxxe&s Ådtasse: Hanevadsvej - orveve.i AUG TEYTAUD jyll.ingdvej 2, Vairtløst Ttlafon DArma løsio mssameamm *3*aB9gv«,æsagfiM Rev. mærke Rav. dato Isloo aasrebaaiss»sajaei nmtiinriymt n'n i i*ti r "*ni Dato: SagNrr, TegaNr.:

29 fchwuhijr" II II -njiir*** N 003 S«Halvdelen af jernene i jernbetonplader opbøjes: Ved simpel understøtning 7 L fra vederlag. Ved mellemunderstøtning 5 L fra vederlag* Armeringsjerm Tentorstål, (signatur) Armeringsjern: Rundjern (signatur 0 ) Stål 37 Beton i BJDikebrudsstyrke C B28 = 300kgcm? Højst een trediedel af jernene stødes indenfor samme overdækningslcongde Stødlængde: L»55 & (d=jernets diameter ) Plader og bjælker støbes med pilhøjde* Dækkende beton? Ved plader lem. Véd bjælker 2cm. Mod jord 5CEW -%- Z 2JmJZ2Ai?i J7TZ >AI 3- H Mellemunderstøtning Simpel understøtning æ> øj dæktykkelse Plade nr. cm Pladetabel for jerribetondæk. fi facade arme ring - facade B. anmærkning WJArfifT **-L4J _ jjftfc nuttn-lf -jiia ii j-r ni i*--"iii»i i l ' ~ii»t A -- - J -- iv.-!. r- J : -,,.,. Mi -*- r r n-i» - WM - - «.. Ife tr -=V.-"-.fl":.iv. J n;m;;j'.ttla-j. J:'i'.->4; i j:-jp; sw g V~i»«.fU.i ILT.IIII I jii «>».i»hi P. lol P. lo2 _P._ P. 2 P. 3 P e 8a = 24 e 6a = 25 e 8a s 2o e 6a s 25 e 8a = 24 e 8a s 2o e loa s 2 o 8a = 2o e 8a = (E8 e 8a = 22o e loa = 2 e loa = 7 krydsarmeret enkeltarmeret krydsarmeret enkeltarmeret krydsarmeret r -*- *- enkeltarmeret T r- 4. O-AVJ-K Mox> Noeio. P. 5 2o e 8a = 25 e 8a =s 2o _..J?k* 8 i,?!l er e ce. 650 MQ& Rev Jb> M 404 fjernet ti7=>j?o3-so*> B. Jfurtykkelse ost Sten Mørtel -Anmærkning M 2ol 2 fuldbrændte kalk 2o2 6 kalksand kalk M 2o3 6 kalksand kalk M lol M lo3 26 J& 6 fuldbrændte laajueflflafl kalksand kalk J&aJjL kalk O W&e&o'ZSoZ M M fuldbrændte fuldbrændte kalk kalk M 3 6 fuldbrændte kalk Srappeskillevægge 6 cm kalksandsten i kalk. B. h x b cm 45 x 2, 45 x 23 Armering Opbukning a r fra antal jern vederlag vederlag dybde Bøjler 0 7a = 3o 0 7a = 3o montagejern 2 0 lo 2 0 lo Anmærkning "Bjælker støbt i Lecabeton r 2oo kgcm2 ti 35 x 23 3b' x ao 4o x 25 8 e 6 2 e e « x 45 4o x 45 ts - 4o 2o 4o 0 7a = 25 ø 7a s 25 ø 7a =»25 2 e e 2 e. ekstra stcråjern e 6 ' Byg n,'; rmk forket 'P;, ; V''-' ov ( \Q rn mi i ru;? S& 4 L -yy.'ei. d, AfløbstHI. dv TTT -4<;e AOQ eec: oo 4&& 'PlAH A*=" fc>sj4>ktætj*i&jk A 4 HHOO.? HO T ea 5" *ao 40 so v». Bydferrø: EAS Skovlunde Matf.Nrv. -a og 27-b af Skovlunde Adresse: Hanevadsvej - Torvevej. AUG TEYTAUD RAADGIVENDEINOBIØR Jyllingevej 2, Vanløse Telefon DAmsø JOSIO ammmsimmmmmiimm Rev. mærke Rev. dato Møol: Blok B. Jernbetonnøgleplan, punkt blokke«a 9-5-éo g-44, Tegnet ahw Arkiv Nr Dato: e f 5agNr.: TegaNr.r f mmmmm MCM

30 T n:n!!;!l!f(fmln!hi' M,.i,!'!!',: i fk!,, rtmlxxi i '!::i!i!!t!liimtjfmt*!!t» : i :!!i!'ltl!!m t!l! i!lt < ' -A "'i **7 T~*; r." "> Tf 4i\!U M; xxlx.* i+t-fct-virvrf' tf "-it»i f i,«."' < AA 'S's i! f : i s i.-{tø? HrM U ;..-.,;'. >; i <;, :. '. -.. '.. : ;,; ; :'; '. iiv" u i' ui H$ [ isx -4mÆå.xvii'.Uj -w.rtrrrsftz _ - r-rfc r.rr sti i 'i*u s jili: i ilt»:! hnu ; Ui.ii i { ; il 'U -jiih i!i i!!')! ' Ilt Jj.!!iiM i) IHU.!il!!l j!!l liull ll'til ;, ; i ; ' t ; ' i f! i i; h i! i i ' I li : A A A!; A i ; i h : i II*! :!!! i i;! ii i iliiihiilmlijtlijlliu!! SSSssis?!! {{'. i \ I" fl ii: i: ' vrr. mb j iflft Ulfalt r tit ltht"? *** tt»x~»trt rtn " I'i»' rt sit'i i Aja MM iiii i : 'iii i! Ijil ; li li' j ; I! i niiijh!i«iu H! J! it ii xi! Jiimn!: I ui!l iiui.i I!!(li!!i " Ijl i i ju 'Mi '. i ; u U i! t tut ir *'.;' :»u! i ii i' t'' i' ''> : '\' 'hixuiiti ijtt>m "' i t!l {! Mil! IH l ''i!ll! l!i! i»'i i h! i.i.j K i i lini, I '{... (i i I ml. i i I ni i ' ii ;,LkLLLé.i*Li,i!ii! ii hi'.ijj,;uj*4i«ui!it!l!!l! ll!l!!!]!li!!!!!l iii ' u ; i ' ;...,,,. UilUiij «ii i iliii; ;;ii!i!uii, imiiiinihiurjiii;! I ii!i!i!!:!lii: ; imhihuififipmh : i i-!: il!!i fe*-»l i.<> ii. i > iini«> Si f.i! iii ' i«'y il! i»» i J%ir%M '""~it\:jmflg li fr j) ', :t ir'v li j 'l! fj i!»i BCAODH wor> evx> -*>so -bsd <»& >&o ibso <b6) $ 0 Q6-630 io >5C OS' *bsg Q5 c>s 50 * t<by&- 5t> >oo QS 36C C5T 5> cg- eso S5~ T " l-bs m S;" 3: T* «wnfrf«mniwwiiiiirøri yv 3=== -rrr&=z.~~.. iiiimi'iv->ii-maiii S»" 4 CO -400 Aoo AOC «T]- 2 I i "A' fflflttfnwrini* AOO 'i < r!»ff,swtmm%mméimak> j - " 00 SS - -\tmmmmtmmmi'<i " V " "T " '. Jwaityi iifinirrhnrmw-'v T 00?oo *ioo p5 2 f-.i x V i ; t x SU'ir' x-j! f - ;" J - olo&errus r K yto«jf SSiS te3 o. O feifeii =! f ofjhoix>e>e»tu ~h Jk >L ftr3z~tfyot fesrf f!! >- \ ix, p opioi> >«yruh fe OPHOlD'oSTVSi - -foya. -i- (Vi ØVlNpp U r\ 'ntpf tesfcl'i gs oli A! O lw] HMtig; I ophodsserroe ' N wf Of=jOL>S>&-rvJ! A x l i i iqkx n T i e - x S ' lit dips <., 4,. MvtKf i,' : * uu$r~i f~-f-ajvunbf x i y JT& T ~ 'S'SSCf '- il :s r-l. < *--- («N x$ io *.eo *o 5c 0a iao rofc o 0a tao iot» «c ioe aø 0* o loe. ÆC ic> 9c los ieo ic2> <c loa. ieo iot> o>o loe. o\o ' lg *' ic 3 i02 " eo ao iur- \ K. 9 eruhpian fzmh AF-» rjkl. ea pnr.;.<rrjnfj.avmrj tu 4-!l-»- " " H cpvioijpee.tve il*- ' IL. SLV r pp-sf larroi (of3i3 TI " - i I V v ' irc - " i i éd k&kxd*. A:'. ' -% i I : j «V: NprF ' oft >o 0a s o io-ss O)o SOi VIKpf f i --- \' e i>r fcksi V. y'. j 8 i i # i i««l A 'i i 'c? P\\ A4V(NP F I ' _ UJviNpf: xj_ i ffvjg r4 jk- [ --' x < h " \\ V i i,>: ss, *- OP«OiD6STOS 7*iS ac lor ojo ioe. ieo ios 9c ioe ieo to ose tca. ieo so o>o e<>>s wiw J JA ieo VtN5 ~ a. 4fVtNp[F!_ _!, I P \ i i H V g, i W '» \ i & l! S, ftyi p., ip?<? A TT"" 7C '" <=>o 'i Kf f I'g j J pp7ta jql.. fr=f" -?T LJVia«- ; _r #- i i :>,,. Y**s \. M ' ;i K* k K ios <5\c 0a iac io*2s c ioa ieo io o ica tao \o >o loa. ]c ict> oc ioe ieo "«o op> \oz. ieo 0* <o ioe tee wj 6e.7 r i "tr'iitr'f"*** Maf9sss I [ :\ r* mimiilwiurim ipføj *" bovlunde i i S! *. uiidf ikanovad. veu-torvevc j i-v-i TYTA«H RAADGWBæiNG&llØR Jyilinevej 2.- v&nt«se Telefon DA!msø ' rrimiriniftririrwtwwihiriiiiiwbrwrinaii 05i0 [Rev. mærkel a \ - 6 " *" I Rev. daio I : Kloakplan Blok A, b i c r a»» -ni etager Mdfil: T*9nsi«fEN j Arkiv Nr, isacjnr.: I 780 <c 6»- ' * I Tir i,** ismi i. i s 00 f Usto:.i-.v 42-0 i leganr.: I 20 i.

31 7 75),, ZT7 ~i O } SL-y.s {JS.7 oo) < <o -»; c!ag b o ' '. >. *fe) ;<ié oo) < S ~A 3 ),5re e-ol s a g ) Ci-4 "7 *3) Lr S~ i-4 ' => ii., 00 '' t S>. - S > < O O ) SLP-rs fjr 3-A CÅ7S6).ia2.%>. «. EL r ~rx 3 i-wkl E.V-ÅDS j&s6. 422*.; -a5.>. Q (2773).2.7 OZ>) -t- -f ( -5. E>.S><S 'Å ! (Å5.o&) \ > 5 r 4. r?$ if i. > «Ax 7 *3?J! L r a"7.7g. e7éxj't * -J.flFO) l \y 2&5Q(~\ ja.... -rjil ' :J-. *7.<&& \Hji, _ 7 y *.7V 77 -y * V4T'' v x4j A \\ --tf.y Jl...r. > -,\ A'.- l >i. IA-,.r_ l _. > VÆ'YAA *-T; T 7- A szap i s r A 7 S2< 5» 30 _Q. 7 VOc_2i\ A-' S?T5S,r.,». v - -. * ' T T- fti-ssjf ræoo acroobni 2B0 jfeysaso-xfl. \Andieein.'» T»spao--rr * 49ocj- y 2&KL- K.-* 7- rx!l f J * f ' * A***- "i.i ~*«sr- i *' - ' i _- \Z&.2>2- I <2J7.&: 3 i. s SMV 25fo x \ KrUi -Hx yv yr fc=fi \ 2<;.9. }' f '. ) -, - :.r~-4-44 y. J'g«*yiiM»ii. -S- ''- >- "ff" f'fæy AJ &&??ffi&&tf%9&ry > y. & «# * '% &.Oo T: 3. ; \» 2#7<S: jg- >.!TnrtimminimniiwtirT.Trn-m iw rnwfl rnifnriif -!-,>-»o>.». - *-_..QS-St-T < '' -nmii ' ) rt , '. r r * '.r i ag{yyfv 3g--» gs cryyrr r-p-rv 'J-BT ' B7'W xft z ~' \ " : ' ' '» : (V V\JT_i_- - 0<PT. T, t -.- V7- * : JøZøooG Tffl f. - - r y ry r p7~ry7r~p r ~Å~A' A gflrxrf Vfs~~?,.- ' r-» LL : ',"f r~ ' J2 E4.sfe--* x- i ' H il i.., \ V: f4c_-_*. 3-3', 05 STTc _.;S7:- _5' sisé' ~r ; - - ( } i.rs- >gr<d r-rrzlz. :.5o WWyyyyM. I " * -'' '' '' -r! >:.;,-. y \- : &ØfyØ%* AyyyyrjyAf yyyytyyryyj ; yy.>y yjy y-,- t yy,$3$f±±y xx y'yf,,aa t -y y-,, \ <ZKP\\ '-''A < \-Æ tfy*- ' \\tfyyy. "T z a - a : ; ' TT!>' '' :'A \ i l.' ' v m yt f<ttzzyyy i,! A- sisss y x~t Z2 q--- ly 'V, ''Sl?_»..\Oy"" S_z*il ;. C >-_3o) 4, i T U 'ib&sj?* 400 ; Zg-J&K, xxx yvym i ~A- S sci '.-Ss.'a V - \yy\ Å O ' -"-'4 ''y ' y 's &s.$e> 4- ' -f--- T, \S «-.ijr»mr.-i_. x' : 7 yx, ' y yy - '! :- ; f -! 4 3 -resii)'-. 22&0. : f> V i j2ofo%o &Pj9 co.! &t9é> 2LS.SZ> Z'S fssco* > A- z-k' K T F- r -25.7d. -rr-r? "~TB. V <&, 22.So -y- «r r wl Ty-fyyyyAY-ffy fyya'yy yy, -'' ry7~ fzs- -gr _«*_. A A> _?A_ " '. '. : '.v S$*B% '00. &i*8 t4j i&>*e>%o. 5 j22b-. "' IS sov y J> \ -. s o Wyfyyyy;-\\ 's Vy x - x\ -x Iii *- *, 4 y\y} - x -*-',, KV. -y-y? i '-.-f '"yy 't xc-x ' > '' - -i '\r ry-aay-y-f AÆ < \ T T" "é% s <> QP ' \ ' i a.c_o \ _jtr3-4clv a.s- x t 2.<!. 0 0 >.A) ' ' f & V '*> r P i»ss.tto'. o.vf --3.0, f I f 4»i > * - - Tr-.CJJ. i (A7? 'Zrr. isi- 7 Oo (Si2-!5- S=S":2_L...- r&- (Z\=>.47) : as :oo 7 v> <z> -2 S) -Ka,-5.5-5) a - 4 rs o,, y O) 5o) i psov. l l JW.5 S '*Sr OO ! IS 2>> 2>o 3 5 IAQ _ P! S>0 METEW I EAS Skovlande. Matr.Nr.: -- - & 2T " af Skovlunde % * \ Ho 2c va d s ve j - Te r ve ve 3, AUG TEYTAUD jylljn9#ve] Tdsfon 05iC wtnitrrti i ni i ni r YTTT*""**" I?7i&ftfJU>3\»nr- T nriwmiii-wit TtiTnri-iiur"iTr-Trn irrrictti'trtifftmbri Overs igtsplan* (\f&j-o$klookphn) Rev. morkel a ] b c I d Rev. dato Mssl: ll&cngtafen iafkivmr.! - SagNr.: :2oo Dsb: TeqaNr.: L 2. I [O* h les if

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende:

BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende: J. nr. Arkiv nr. B 11.330 BYGGESAG Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: j - j 2 k m.fl., Båstrup Dannevang Asminderød almennyttigt Boligselskab Arkitektkontoret "Møllen", Strandgade 53, Helsingør

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6

Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 Albertslund Kommune Lokalplan nr. 17.6 For rækkehusbebyggelsen Stadionparken 2004 Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere