04 # 4 # a<3 j % VJØ&K. Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i#/ #3$lfø. II Jt. Sj f$tai&e by I. & é$t. y#nd'}-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04 # 4 # a<3 j % VJØ&K. Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i#/ #3$lfø. II Jt. Sj f$tai&e by I. & é$t. y#nd'}-"

Transkript

1 Øø.' S

2 04 # 4 # a<3 j % VJØ&K Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i# #3$lfø Sj f$tai&e by I & é$t II Jt 77 O v" y#nd'}-

3 åt &%$} &$&&$ dør afbrydes i mødføf øf bybgø-ørbejdøt * fuldt $3 ipit$ø#andsiød&iagør g&veø miadft Sf #øo f s fald at løtein&øføldøt i&kø <y?eyøt'tgø» J$0 tgø* øt iødningør lang yd#r*rø?' hcftdøa i mindøt %.$ & s ø øfsta&å fra. åå : éø#. Øt fø&b$$.aångør ijtd ø- øa &am-g:ia&$ø fcøbø aras bøjninger med fopiaå!;. at oø i..-gulvafløb xiåføvm*-m å #.øbe er&avand ås umiddelbart -tødør, tragt at øpmøams ledninger udffføø med ø$ alt støbte samlinger at aødgøagébrøndø udføres 'iaéå-v'førsr '#t ; sin sise banketter <dg øtlgetrlft mød '&$$st Jtø cm* s lodret afstand regnet fra øverlg&at af baa&et til #Yør&øat øf fcegiø. samt øløbøjerasde&øel høde med færdigt tørræa* øt led&ingør tilsluttes aødifmbføiidøirød heri Indstøbte muffer* øt arbejdet anmeldes til fæiåigya øf & atøestere&*

4 %- asft- ujgy, tg _ A.a fci v u --s o > W-<wO (-Ux--oL. C "7-A jjt?, ' >,

5 # Ballerup Måløv Kommune Teknisk Forvaltning ; Vøjafdelingen Hadhus et,j Ballerup* - -<>Mir mpr 5» januar 96o For fe Irs. Q» brmaeuj, Bredgade 33 f K. t ansøges hermed OBI godkendelse for døn på med«. følgende plan viate overkørsel mod eksisterende Hanevadsvej«Overkørslen udførea ved fortovsbagkant S,5o a bred, -og ved kants ten 0, Bo m btféd«_ '*'-. l>éa udf ørøs af 2 sort bro sat i sand og på underlag af 2o cm singels*;':v.. '-..; '.'. ''., endvidere søges om godkendelse for det mod grønt indrammede tilkørsels- og parkeringsareal (gårdareal) der befæstes raed 28 cm macadam med tæppelag af 4o kgm, Indenfor ejendommen vil d e r ku n e skabes ulighed for anbringelse af lait 0 garager øaiat parkeringspladser for 5 vøgne f. ialt 23 vogne, svarende til'.'" % vogn pr«3*38 lejlighed* '"' Ved forhandling med ingeiiiwr Poul Møller er inan blevet henviet til at anvende det med grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende Hanevadsvej, idet man fra teknisk forvaltnings side ikke kuønø godkende det tidligere forslag til samletparkeringsplads øst for rikkehusene«* '' ''.."..'. en visteparkeringsstribe vil kunne afgive plads for ea* 2.5 3o vqgiifli '" ;> '.'; "V-:'..".'.'- * Parkeringastriben skal anlægges ved kommunens foranstaltning, og i forbindelse mod retablering og oiiiprofilering af den eksisterende Hanevadsvej -dog således at ejendomsselskabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra koflrøunén t De endelige muligheder for placering af vogne vil herefter j?,!*, SSJi svarende; til vogn pr. #45 lejlighed*,'-, skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at séliffkawt ikke kan påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover at renholde og vedligeholde den projekterede parkeringsstribe, da are-

6 '-V 5, januar 96o 2. matr. ar..*. ' * 2? uf Skovlunde ålet,'.ikk«vil kunne undgå at blive benyttet som delvis offentlig parfeer'i'isrg's.areøiy '. ;. '."' Vi ''øfcøl samtidig ssge om godkende so for den viste: overflad«afvanding af gårdarealet. V > DéMSØ imi r.il. i- tegn* nr. i'.i'f ;

7 or Ballerup - Måløv Komisune Teknisk Forvaltning Ve j af del ingen -'., Rådhuset, Ballerup«ji.wte iverfcte.-lnstef VJyiwgei 2: Vantet, éo 5«januar løøo. r- ii For bygherren repræsenteret ved Irs. 0* Gormsen, Bredgade-' 33 # K., ansøges beriaed os ;ge$ke'»åél se; for, den. på med- ' følgende plan viste oveyksrsel med eksisterende Hanevadsvej«Overkørslen udføres ved fortovsbågkøat 3 f 8o 'm bred, og ved kantsten 8,5o m bred. 2o cm singels. Den udfores af 2' sort bro sat i sand og på underlag af Badvidere søges eaa godkendelse for det aed greot indr arnes ede tilkørsels- eg parkeringsareal {gårdareal) der be fastes '.. *; ".'-- ' ',. " ' ' 2 ' '' ' med 25 cto raacadam med tæppelag af 4o kgm. Indenfor ejendommen vil der kunne skabes mnlighed anbringelse af i alt $ garager saæt parkeringspladser for 5 vogne, ialt 23 vogne,»varende til vogn pr«3 f $6 lejlighed. for Ved forhandling med ingeniør Poul Møller er man blevet henvist til at anvende det med grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende ilanevadsvej,idet»&& fra teknisk forvaltnings side ikke kunne godkende det tidligere forslag til samlet parkeringsplads ost for røkkehueenesi. 25-3o vogne, )ejb viste parkeringsstribe vil kunne afgive plads for ca. Parkeringastriben Skal anlægges ved kommunena foranstaltning, og i forbindelse med retablering og omprofilering af den eksisterende Hanevadsvej - dog således at ejendomaselakabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra kommunen. øé endelige»uligheder fer placering af vogne vil herefter svarende til vegn pr. *;4& tejlighed skal dog ikke undlade at gore opmærksom,. at sel"*. Bkubét Ikke kan påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover a. at renholde og vedligeholde den projekterøde parkeringsstribe, da are- co

8 *. 5. januar 9&0?W.-"'- ' wtatrvar«; ** øf'$ eøha»dø ; ålet 'ikkø- vil: køti&ø '&»i at-, blive: benyttet øøa de.lviø.øf føatlij ;parteriøgaareøt.;'. '. ' ;.V'" ; '--.Vikøl t '--øtidig aøgø- øb:.øø' for- døa'.viøiø øverflad afvøadiag af ile d. vøal &< <$i i søa i, ar;' 'føøi4v'i :,.ø.;.#ke»

9 Bal i erup ~ Måløv Kommune Teknl sk Forvaltning Vøjafdelingen ' : Rådhuset, Ballerup. 2 ; '- Vantesetftølft*,*. 5* januar 980. i Ballerup -. f. matr..2 i_li" 2>»2 SSfelS2S8l* -,y. for bygherrea, reprøeénterei ved Ira* 0. Gormsen, Bredgade 33, K., anseges hermed OB godkendelse for den p& medfølgende plan viste overkørsel aod eksisterende Hanevadsvej. Overkørslen udføres ved fortovsbagkant 3,5o»bred, og véd kanteten 6,6o ra bred..". "'...- 2e em singels.'.-' Dea udføres af 2' sort bro sat i sand eg på underlag øf Baévidere søges om godkendelse for det aod grønt indrammede tilkørsel**- eg. parkeringeareal (gårdareal) &ét belastes ' ' '. '". ' ;: '.: '. '. ' t t ' ' ' '" '' ned 25 cm macadam med tæppelag af 4o kgm., Indenfor ejendommen vil der kunne skabes mulighed for anbringelse af ialt 0 garager sejøi parkeringspladser fer 5 vegne' ' $ ialt 23 vogne, svarende til % vogn pr. 3,35 lojléghed. Ved forhandling med iagenlør' tottl Møller er man blevet henviet til at anvende dot mod grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende Hanevadsvej t idet man fra teknisk forvaltnings Side ikke kunne godkende det tidligere forslag til sablet parkoringsplada øst for rakkehusonos 25-3o vogne, $>en viste parkeringostribe vil kunne afgive plads for ca» Parkeringastriben skal aøløggea *ød kommunens foranstaltning, og i forbindelse med retablering ogoraprofiløring af don eksisterende HanovadBvej -dog således at ejendomsselskabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra kommunen, ==*3&*be4=ål$k øe åndelige muligheder før plaeeriag.'.-af. vegne vil herefter, svarende til vogn pr.,45 lejlighed. skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at selaa påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover at renholde og vedligeholde den projekterede parkringsstribe, da are- to CO &

10 ; -: -. '" ' - V';*' '.'*. ' ''' : ;t:;-''.' : \' ; ;.- :.' ; :'"' ; v -' ;,'. '-S-,< ':. '&*- jw&år 9$o -.'.V'" - ' 2» '-- matry;.nr>; *' -;?7v: af-skevlunde;y;;;-v. ; -;.V:;. ;, _. TØøyiøøoV '.' '.. ålet ikhé vil kunne undgå a offentlig parkeringsareal. ".". ' '.'-'-f- ;-.':' :- ' :, ;.' "' ;... ;... '.:.'! - ; ' -' ; '.'.*'.' "'..,"'.-.,'" '. :h.',:'& yt "skal øatotidig søge oa jgødendolse for den, viste.' overfladeafvvmi'hg af gårdarealett ; ; : j - '.'."'. tøgn-*- iir-.tøl4 - i 3 ølcav.;-.''-.

11 BALLERUP KOMMUNE BYGNINGSINSPEKTORATET RÅDHUSET B A L L E R U P T E L R F :C N (0 2 ) * GIRO r J. nr. Atelier Elektra Stationsvej lo7 275o Ballerup Int. 6 Ekspeditionstid: kl. 0-3 torsdag tillige kl Lørdag lukket Den - 7 ycry 3 la> stk. lystryk.,ucs ta-prét' af vedlagte tegning(ér) og sendt.jampn rr.ed re.7r-.lng til: "> i., J-Øi-, Jl&t'pé'-f'- ZJ Ytyni? -Cj-t ' 97 W JAc Konto nr. hos ELEKTRA f, 0riginal"tegning(er) bedes returneret hertil. Rekvireret af i4dz V Katr.nr. Journ Ajtut *. -c.. r. ToWtotz Tegn. nr. " ' < <? Tegning(er) modtaget retur den <e Ovennævnte J. nr. bedes anlørt i skrivelser mm. orn denne sag. - Skrivelser bedes ikke adresseret til navngivne personer %

12 TELEFONER: DAMSØ Mi TEYTAIID RAADGIVENDE INGENIØR JYLLINGEVEJ 2 KØBENHAVN-VANLØSE Ballerup - Måløv Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset Ballerup ENb] o4.4.2ol3. DERES JOURN. NR.: VOR SAG NR.78924o359 DATO 5. december 959. VEDR.: matr. nr. af Skovlunde, Hanevadsvej - Torvevej. Til Deres orientering fremsendes tettede tegninger vedrørende ovennævnte bebyggelse. Det bemærkes at blok A (den lange blok) er hævet 25 cm., og blok B (de 2 sammenbyggede huse)-er hævet 4o cm, løvring er tegningerne rettet ifølge approberede tegninger. [ed venlig hilsen AUG. TEYTAU fféadglvende Ingeniør fyllingew4-~2 - Vanløse LF. 6\M)~>0 050 Bilag: tegn. nr.,2,3,4 & 2o i 4 eks. co> {

13 Jyliitigevsj 2- VW'k '' Ballerup *» Måløv Soiamtm teknisk Boialtaisf Md&ttaet [ \v.-';: Baiia3?W. ; ;. ' :* "''' wåm 2a t augaati 959. *fe tør tøgkerré&t raprsaatéra ved irs# 0* Qor&sen fy-mtratfy 83?a4$&da 33$& #anaøgeø fcerved oia approbation af med*-. følfade tegntøger, vlaaada afløbs* $g a >tldavaadøinatallation i?» >lalp 4_u4f øra 46 iajligada% bv#r ifidaftoldendes iiiiii'iiiirftiin'i.li.. *3»Jfe Jrøqrø&etA'j V. * Madvant.''- j,*'.:.;;''. '.' -,,.-\ ; : ; ' '**'.-; -icbiøiaatioii$is:ioaé-t#- ' - :." V-'." tøfekwasfet I teldai?ea Itiø'baliaraa gåtrd-*t»»» og håndvask fo yrøaeaastøj?«bndvidere iaatallareø i teldaea i vasivørqia«i blote B ndf øres 6 lejligbtøda: bver indeholdende* ' ":. ;'..I.-. ** Mn&vaak f.....; ;' '." ' ' :-.- :.>"': : ', lejaleavaø*!:* -:.',' -.' ' '' "" w -I. blok O. udfførea W l*4t gha&e i kverindeholdende*. ;,;i stk badekar, - -- \-;"-.,é håndvask, tf kombiaatioaaltiaae'tfi ;. "-.V. w køkkenvaske 3963? ansøge s advidara øm fiiiadeisa til at anvende É#A.B«Mokka far afløb fra badeværelser etager* m. Approbation o$ de approberede tegninger bedéa tidatedip IB eksemplarer* $ega, nr. io*4-2~3 3 eksemplareiy " venlig.hiléea Journal. -.ae.

14 BALLE RU P-MÅLØV KOMMUNE I r (Skrivelser bedes ikke adresseret til navngivae personer.) J. nr. T.03.T.2.7. (Bedes anført i skrivelser m. m. om denne sag.) Kontortid: 0-3 samt torsd ,30. lørdag 0-2. Telefon: Postgiro-konto nr STADSINGENIØREN PMEG«Ballerup, den _ 9FEB. Bygningsinspektoratet, her... Hoslagt fremsendes til besvarelse, for så vidt angår gårdafløb, skrivelse af 5l 96o fra ingeniør Aug. Teytaud, vedrørende bebyggelse på matr. nr. v af Skovlunde by, Ballerup sogn. <W' øz&ø* Ballerup-Mål v Kommune

15 Sagens genstand: Kloakttlan vedr. alm. bebyggelse j. T«r Tfe Matr. ni > J& er af Skovlund. fty B'.' crap aoga- Ilancvaci vej Dato Udgået Bl. k. nr

16 » Dato - t t Indgået <YIA*KfrU v tycuåu JtMsJ $tø d&fc t < "dl <5f? JLÆ yzdii <&oc* &> at taj ff f Dato i Udgået ~»

17 km mm DAMSØ RAADGIVENDE INGENIØR TELEFONER: Ballerup - Måløv Kommune teknisk forvaltning Rådhuset" Ballerup JYLLINGEVEJ 2 KØBEN HAVN-VAN LØSE WBR DERES JOURN.NR.: VOR SAG NR # DATO 20 # august 959* -J&g? "h ' > VEDR.: matr. nr. " & 27 Hanevadsvej - fforvevej* For bygherren, repræsenteret ved Irs. 0. Gormsen & Werner, Bredgade 33» &#» ansøges herved om approbation af medfølgende tegninger, visende afløbs- og spildevandsinstallationer. I blok Å udføres 4-8 lejligheder, hver indeholdende: stk bådekar, " håndvask, -M kombinationskloset, & køkkenvask, I kælderen installeres gård-w.c. og håndvask for varmemester; Endvidere installeres i kælderen vaskerum. I blok B udføres 6 lejligheder hver indeholdende; I stk badekar,. n håndvask, kombinationskloset, U køkkenvask! I blok C udføres 2 lejligheder, hver indeholdende: stk badekar, Henhører til byg ge tijjadese «håndvask,' MAUnJ?!j U>SB» kombinationskloset, T «køkkenvask; Ber-ansøges endvidere om tilladelse til at anvende K.A.B. blokke for afløb fra badeværelser i etager. a Approbation og de approberede tegninger bedes udstedt

18 TELEFONER;; DAMSØ RAADGIVENDE INGENIØR JYLLINGEVEJ 2 KØBEN HAVN-VAN LØSE Ballerup - Måløv Kommune Teknisk forvaltning Rådhuset Ballerup DERES JOURN. NR. NR. 7892oo659, 3j, november 95 9 W. j. uiu, ftt* Skovlunde, Hanevadsvej «- Torveve j;, VEDR.: matr., r L- -J~~~ I henhold til nærmere aftale med ingeniør Vagn Møller fremsendes vedlagt,i henhold til Kommunens særlige krav, ekstra oversigtsplan i målforhold l:2oo, Samtidig skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi endnu ikke har modtaget svar på vort andragende af 2o8, d,å vedrørende afløbs- og spildevandsinstallation, og skal derfor tillade os at rykke for denne sag, idet selskabet agter at påbegynde byggeriet nu. Med venlig hilsen Aua. ihnæd igivgøtfpjfqeritør chører til byggetilladelse af NOK 959 BALLERUP-MÅLØV KOMMUHI BYGNINGSINSPEKTORAT Bilag t tegn. nr. 4 i 4 eks, Ballerup-Måløv Kommune Journal hfj-rl &$

19 --*&$ZL BCDH MOD evx> s oyso e>6"o 3SC =wr~± '?>- hoo o Æ OPkiOi> ><&-njs tu 4oo pou3errvie W 5! * loi i o wm~f ~E$%m kj >e> ioa teo io& 3 0 toa nao 0+ >o ioa tee 0*, <o t a *ao ios> o 0a $ec 'Sao ic*> 90 los ieo io*> ø>o 0a ieo ioe» o>o?oa \ao a t = U loa l <> io > 3 e<& etuh-plam >os- s 0* 0*»eo io*> o>o*ica sao 0& o -2>a-7s P-LAN AF- i e. iec ic*> 90 ioa ieo i-i I j. ' r iif - rw < :o*> o>o 02. ieo ioe> o>o ioe - - ieo sdsjl >C e<*& fiuo 0a ieo io*> o ica ieo* i o * o 0a ieo io-> o>o 0a '2>e-7'2> -*in( eo* & - i 5 & a iao 7a v.so 7>:'veo ; e«y *e >7 i r o 7> \ a o as)*r ieo 7 e ieo *% t ) J D HiePLAN

20 ,22.56 $o*bn-c* 35 I fø-jffiq % _ VA (errét.%\ MspQr rrotiar?dm A <' '' otit-tll Ht nfcw JT n å$kåtp ber. Å5 : t-j- $ i " ' i ' <* "> c #"> =%>> I $ fc -& o i KJ 2* t o9- t o fe jo&77 oo> foote* JL 2$.2& Ae usey&vnfe AcoaJregOTnger er & cm ±>*-or? S n S *i ri i \ -ror etsyrrger feres <?#77é?rr7 flr7&&sr7<?r7r Ska urrrffra&s?- af ijfe. S&res O crr? ir7<fer 7 té?r* sre Ar&nr &f > froakrøref ogr 6Q crr??yer sce ar af&ffe 5om \73f pd Tcteer?. to+jfjfø yxqr-~' a iiplillwlllllitlllllllglflmim«mmmimirill»l>iml«ll W>M««M»<IIM<ÉW Syisrre: EAS Skovlunde Metr.Nf.: n a & 27 b Skovlunde. * Hanevadsverl l'orvevel» GTEYT RAADGlV&«NGENrøR jyilincgeréj Blok A. flttimli I Rev, masrte) & t b l e d I Rev. dato Kloakplari, T- jfotefoa DAms* 0*5 iø l!l0 Dsfo: TatfNr.:! u miiibnw»iiiiimimiimr«mi S Cl oaherup-.-vlaiev Kommune Journal % M m M B M I M m M m

21 ... a& ex 7; rea 'a** n lte ubfn&vt'e fcøtxkæcr?ri<?er er ø cm hero7 tfncé'rrøn % 60 fincc7yé>r?f ror ecfrvnger øres <er?7erry fircf&rrérf $J?a a7<*r Avr?f af cfafe. føres Ø c77 r7cter?gcf#r 3e A-onf af ÅroaÅr&rgf ex 60 cm iv*r scg <zf ceffe 3077 vs pd 3År3en.»o MAA. ~4 «-4oo

22 ; <fa 0* lerret. Hf- 2$,6*j ca ca 'O o "'sf0%0 A&e. -i OO ee$: ZB. lte u&#rtavr?fg icfoaår*crttrt<4r #r ø cm hzfør; -«*400. PlJKYl AF fc,«u>ie*æi>*msi2; t7<*rt&c; ftfc<7rr;g>rf? r < * i*. SJ S <50 -~ WH Vcv feccr;cer f>jre$ r#cr?#m firc<2rréf7f 3&ct as;<#c,<c<jrf af <w «w [Ityfterrø MS Skovlunde, cttfg. føres ø cm arcer rørfr Mettr.Nf.: u a & 2? b skovlunde. $fe Jcar; f froaer&ref c<y 6ø AdfiSr Hanevadsvej «* ' ox*veve;}. cm fr 5'c <if ceffe AUG TEYTAUD 50m V5r pci 5c<5ér. t 'AA H lly UA «!»»Kfei'SJt VtoWaKjOBSEH Jyllingav'e} % tm\m Td tføtidarm# 080 Rav.doio ItlOO

23 <NK»-,7 7 6 ) ( Z.y: i r i O > ( &?.2* f? te7oo) 2- *2>. -r-feå '-2.S O O i 7S>J '..aæ #'.q>).'oa.-o) :S.QOI {&.-**.-7 s~>) H,- BT f -Æ.. OO ic»-*i. W,fes,) ' -2 S. -7 o (*?,». sc>i arwa.**} \ i«* ; V ' ' % J *>*»$ &*'<& s m <&* "r Z'jz*'.->* V, 7 «) '&& & I,. ** **3H4 ' ir. E l \*\ HF'i H> l G- <Y ivføi.-' k n ty t.2j70& (27.73) : M*. ) LV i ''V' S y V * ; i?es*æ«2 as-.. ;- *$.a>4),j S \". a? 9o ;,. > 8 g? f ÆTST _*É ; * "- "* -~""""""l # o- i A * ' 5 --*» ' i' '. '!td*fr *'.v \ V* * s.. - s«i y S4i?JgT- l :4*V- * \AJ>. ' : v \s- - kv *f 7 2 sr :. x * "rv* \»y>u*?a' J. '. :( J r 7"~t ~3.,---. i.-i.'. V -, V ' 2*Q y&» fé?37 l i \..S\«\ 7\-3>! v '' K k " "' < ' + -. i l x ' * -f y.- ' h" «r \ a " ' -v -'-s A< ' " ' -- - r 4?- \ issf*sy ÉWH-THC «-' x.2<?0 ; \* fe.! '&: ' T**J*- -*- p S2.7.&7 "-'r-5.- 4Zt4L: - 'Jtr li' 'rmf7-y-t i - \H f h W r-r- i > v,-xv "- "&ljj~~ ' ' \ "ViL, > > g kr, *!g=* - * ; ' "-tyt- «'.wasr Tf -! t %r i i-rsfy «.-' i nt 0f3%O. :>. 3i é ] 'At' I ; - W_5IEL. ~*r*., y -%".*'' ".j * r &&' i J) \ *-fc. r '\ \ I -' f«\ \V?<. k# M# x, f.sca»4f.«5n5" t f - \i- \ A V«i-vfh J ** & A-å I 4 - ' j->* y' * S696 n - \ xx>, V % T "WW 5 *%A>sa,a.9y y >:! ' ' " -C i V '2u$s& 0 H 2''!f,;.. 5'-% f n *. ; %» =2*- jtf4yf tf -i ',. i,. u. ' 4 i x * < -., yy[ *'-' ' '' } ''' '"' ' '"'''' '' V 'Lv'. : «.«ÆEi5kfi'. k > \ Vv ; I.-xi- :-'>> r M:. - 4» >- <K* rr \ *&7.37 * ~.jm =5= *a=s J \i-» >s. 'GB&S ' T 7 ' ' ' S-r-r \-'v\ r *».:\ -x PTjfTT-! I. ;w H -: ' T n r J t '! TTTfl-T f r r f fftt B:t7#I r v U. M i?, I i. -- i " i ' 2 i ~ 4-j--4- r r -U- - :,.-j i -i_p_4_fi4., ' <<.? ' 'f;k*\\\ L! \j I--ii-I! J '.- yk,. -x "-; {:\A'- y' ''Æ* > p 4 # j : x ;j 2J, > 0.o - ' ;v.-::. - s,'.t-vi>< 4- "2Vx i'f" -****3 2. x, Vz. i a- t. ] xx> f! \ I -~*. f ""'lcy '"ji'.: 4c.a«o.--x > it-,- f ;.'. syyzj'.'y %t, 4 'y)(cr-k,qc> '" f ' <vk3<s*.tiie r r.. e»e & yyn. OP' xs&fyk > o. -.. > * >o o > -; jjf *K..' '-fff-jf r.'"'v.«>' -2e 2 5..u" \ 'ÅV' \ is f" * y ' t'-'v?5* éi'sfiai*.''.- ''»fe'«:. > \ FpW'' «S *% *<*»*»l«i'«'iin.i%j'it<ii>i>hl4.)tiitlfct :*.» rcs.es.-i«,) den V lz 9 T> '5:- «. 'V t *.&4\. 2«'* r L)et ved forvaltningens "tilladelse, j. nr. T P af H approberede afløbsarbejde på -2s o, '.S: matr. nr...z a f Skovlunde by...ballerup sogn beliggende... Snsvadsvej So> nr. udføres af undertegnede og agtes påbegyndt «., den S Jl 9'jT*?. SVEND HARPSØS I j i dag ti ii%-p 36 3 '' P ' * 5 'to.s " t75 *SC j* Åut. EIodkae»t*iAut - akmester fgga>gw> i-f* i ;;J'.K'iK#P s'...'-:.' J.'i~ ;., ;.-.' side besffissanført - * J.. " ' ;-*\-''-.'> * '... 3 * * "- -gfs;; s. -»-. -.in,..!.,.,,!,,,.,,,, 0 > l i i.' I...'a ""* r. i»., \a - ~* * f <*.. i f. >u. - > iw* ~«: ' " O JiO J"5- m 2.0 I250 I-40 *. 4P S>0 M T R, ' - ~,. "._; r - ', i. - ", ' ; \. % j r * h U Ifei \ W ' L - f ' VS«.. >L*4w* i " : ' ' - " i i V. J -,,., ' 5L-*i.» ! JMJII,q.i:igi II i II. njiiumi iiyi pmwiiiiiffl. % % mmm -,;-) T» "'-''' 4'- -" I f & "ir RST.IMWJUS«; ;j.".".m!' \ - *M. ; 'I u j ; : JJJIL" yn I.IIIII.'I T L: JJ.timnniiui i;,iilb".-_..u~ - Z M W g f e.» ( -A.,. > *. '.P v«. IJa,, xjw:la«b»sft* Tteortfta-f i*. =. ;»ii<t

24 (? :~ *$\ B SO)?s* s 5- Oo> o 0 2. o 2*S 2»0 353 MO 4? 5>0 METSR >'.v».: <ES'=ia«pæ*E#Sa Ballerup-Målov Kommun< Journal T. NM %f$m%\ SAS Skovlunde, Matr.Nf.: ll a "-&" 2? b af Skovlunde AdfSSø: Hanevadsvej - Torve vej*. AUG TEYTAUD RAaGIV9WN0miØR Jyilintvj.2, Viuitast Tftlirfoi Røv. matrke Rav. dato Maal: l:2oo O ve r a i g t s p a n»f ly - 09 klookphn J. b 29lo-59. TeqaNr.:

25 02. ;2-.;r~,;..J 0 HO >S 40 4P 50 METc w. - rtr-wmtltmmarmwm t'bmtt', ''lf"' r. EAS Skovlunde. Str.SVlr.: Il a '-&' 27 b af Skovlunde A -* «.* A, jjp,«evad sve j T o r ve vej, ÅUG mmmmmmlémuimmtmmmmmmmmmmmmmmmm nrnmrn,- irev.msrke IRev. dato :2oo 0 ve r s i g t s p a n * (\fétj - o$ khokphn ) s I b d q Nr.: I 789 Dsio: iteqanr.: j. 4. I: ftert&tafen gafkivnr. h Hl o CO CO

26 00*& * f*~\ tv

27 KV OOj E»jr' J*f&4S 00&é3< OO&j&z. [S csa-zo 2,c& >**- -9 a é>* \ ~\jaeo y \ øo<& 2>2r> ~OCJ &j,zr> T &J23& \ "V "" G+- &<&>*> OO &J3ZT' e<pf\ $ avi»i s! om \Q! I *S{& ' s, <sa. LCØ_K&_ b jyb%ry ro" ~i(x_';j,c.co i<&. &c J &t> * c<v fba..60 lg Q*-* eo {x-h'c-s- Hf; o ti ctftsiftt'ftpp fa &*&# 0*4?& -r Trvf 3 - i I :...y si ' n n,.'h. ni.., -, c ' E±3 eb.f±3- csp-' ] -' TjM'Tm? "> \ \?is*,»» «=>2=> øcpsr ycfy % y&éxs.»c90 u-fø T" g* ejiriii ' fc> **?t! > -ns 4 _*.>-.v«i;iia.v>,4ii-,),vvvi.\i.\kil;ii>.iij4.»ii5i,v Kt- r- i-f~r!l- 4 - ih-tr-m 44-4 SO'S, "aa5 aa N*o 7 Æq*2S V.!, OM \ i t J * i Oi Vel V [ =3» >! *! sfti A. o,-7 rj y <> \ yo&jbtzr j 09 y,«vi? ube7c&ir?f Jcoez*?&cm'n& f r er.& cryj bzor && *? s ±> T 0 >&'<&3r* s é?<fsr c?r7 f&7 cf7?é? r7f - hyor teør?. ; rtyer føres P&77&77 fi7(? 77?> r?f 5Åra ar?cf~.<'<?r? af <f#rf føres Ø err? i'r;a'i?r 7 cer» xarréref rtyg z> cfefa? 6ø A "- ' x*i.'c;; J sa u.'?52r'*' fe?5f.-:-.io 7\t5o :,72? iac w z_. S&&? <ZZ. - SV*?7Z-ZJ~Z : & * ysis-z-z> 2zs -'o<? & zr*z?&-z~'zjtz. 077?,} ecrt 7?[ t s> 07. ise 7 ieo.x :2r-li -'r-.. l,.. t* y&o&js,* >&- > r«=vé. w- «fli*> UKD "" " **r..4s* $fp xte\ EAS Slsovlunde Matr.Nr.: n & 27 b Skovlunde. Adf SSS: Hanevadsvei Sorveve: AUGTEYTAUD Telefon DAITISØ 030 Blok Rev, mærkel a b 8 c fievdafo l* fræésd _ v -: '- & ; c ff% % i j. * * g\,...\ V»s - -v -.ourn.i. KloaJjrpiaa«, Maal: Twyet «t 2Jr j A4iv Nr. ]Sag Nr.: i:loo QO: 2 s59. e itegrinr.: MHHHK C>l

28 A0>5O ei-stik llerrér. Hf- 5,6*; M(*& Md L -iberer -00 aec -* 00 4se, &*'3øyo* 5*~0%o JT<9jsr -%ce -00 aes; «HOO Aca É? ahenrfe koaåreerpncf&r er Ø crr? ås fa7 *i«~ioo. PJ_A*> AF Sc>ai4>HGH; i. < e & r p Z. jcffrrr 5j fi7cfcjrr;éf rf._,. l <xf.j I 60, k H 60 ior efrtrger feres gezrerr firefcmerf sara urcerror af cfef& føré5 ø crr? tsrcer réter* sfe kor? af coaarørgf og éø crr? flyer sce <zf ceffa som v3t pci sårf-ser. EAS Skovlunde. Mdtr.Nr.: u a & 2? b Skovlunde. -aiiab3takbmånam!n*akiiea!wuaxxe&s Ådtasse: Hanevadsvej - orveve.i AUG TEYTAUD jyll.ingdvej 2, Vairtløst Ttlafon DArma løsio mssameamm *3*aB9gv«,æsagfiM Rev. mærke Rav. dato Isloo aasrebaaiss»sajaei nmtiinriymt n'n i i*ti r "*ni Dato: SagNrr, TegaNr.:

29 fchwuhijr" II II -njiir*** N 003 S«Halvdelen af jernene i jernbetonplader opbøjes: Ved simpel understøtning 7 L fra vederlag. Ved mellemunderstøtning 5 L fra vederlag* Armeringsjerm Tentorstål, (signatur) Armeringsjern: Rundjern (signatur 0 ) Stål 37 Beton i BJDikebrudsstyrke C B28 = 300kgcm? Højst een trediedel af jernene stødes indenfor samme overdækningslcongde Stødlængde: L»55 & (d=jernets diameter ) Plader og bjælker støbes med pilhøjde* Dækkende beton? Ved plader lem. Véd bjælker 2cm. Mod jord 5CEW -%- Z 2JmJZ2Ai?i J7TZ >AI 3- H Mellemunderstøtning Simpel understøtning æ> øj dæktykkelse Plade nr. cm Pladetabel for jerribetondæk. fi facade arme ring - facade B. anmærkning WJArfifT **-L4J _ jjftfc nuttn-lf -jiia ii j-r ni i*--"iii»i i l ' ~ii»t A -- - J -- iv.-!. r- J : -,,.,. Mi -*- r r n-i» - WM - - «.. Ife tr -=V.-"-.fl":.iv. J n;m;;j'.ttla-j. J:'i'.->4; i j:-jp; sw g V~i»«.fU.i ILT.IIII I jii «>».i»hi P. lol P. lo2 _P._ P. 2 P. 3 P e 8a = 24 e 6a = 25 e 8a s 2o e 6a s 25 e 8a = 24 e 8a s 2o e loa s 2 o 8a = 2o e 8a = (E8 e 8a = 22o e loa = 2 e loa = 7 krydsarmeret enkeltarmeret krydsarmeret enkeltarmeret krydsarmeret r -*- *- enkeltarmeret T r- 4. O-AVJ-K Mox> Noeio. P. 5 2o e 8a = 25 e 8a =s 2o _..J?k* 8 i,?!l er e ce. 650 MQ& Rev Jb> M 404 fjernet ti7=>j?o3-so*> B. Jfurtykkelse ost Sten Mørtel -Anmærkning M 2ol 2 fuldbrændte kalk 2o2 6 kalksand kalk M 2o3 6 kalksand kalk M lol M lo3 26 J& 6 fuldbrændte laajueflflafl kalksand kalk J&aJjL kalk O W&e&o'ZSoZ M M fuldbrændte fuldbrændte kalk kalk M 3 6 fuldbrændte kalk Srappeskillevægge 6 cm kalksandsten i kalk. B. h x b cm 45 x 2, 45 x 23 Armering Opbukning a r fra antal jern vederlag vederlag dybde Bøjler 0 7a = 3o 0 7a = 3o montagejern 2 0 lo 2 0 lo Anmærkning "Bjælker støbt i Lecabeton r 2oo kgcm2 ti 35 x 23 3b' x ao 4o x 25 8 e 6 2 e e « x 45 4o x 45 ts - 4o 2o 4o 0 7a = 25 ø 7a s 25 ø 7a =»25 2 e e 2 e. ekstra stcråjern e 6 ' Byg n,'; rmk forket 'P;, ; V''-' ov ( \Q rn mi i ru;? S& 4 L -yy.'ei. d, AfløbstHI. dv TTT -4<;e AOQ eec: oo 4&& 'PlAH A*=" fc>sj4>ktætj*i&jk A 4 HHOO.? HO T ea 5" *ao 40 so v». Bydferrø: EAS Skovlunde Matf.Nrv. -a og 27-b af Skovlunde Adresse: Hanevadsvej - Torvevej. AUG TEYTAUD RAADGIVENDEINOBIØR Jyllingevej 2, Vanløse Telefon DAmsø JOSIO ammmsimmmmmiimm Rev. mærke Rev. dato Møol: Blok B. Jernbetonnøgleplan, punkt blokke«a 9-5-éo g-44, Tegnet ahw Arkiv Nr Dato: e f 5agNr.: TegaNr.r f mmmmm MCM

30 T n:n!!;!l!f(fmln!hi' M,.i,!'!!',: i fk!,, rtmlxxi i '!::i!i!!t!liimtjfmt*!!t» : i :!!i!'ltl!!m t!l! i!lt < ' -A "'i **7 T~*; r." "> Tf 4i\!U M; xxlx.* i+t-fct-virvrf' tf "-it»i f i,«."' < AA 'S's i! f : i s i.-{tø? HrM U ;..-.,;'. >; i <;, :. '. -.. '.. : ;,; ; :'; '. iiv" u i' ui H$ [ isx -4mÆå.xvii'.Uj -w.rtrrrsftz _ - r-rfc r.rr sti i 'i*u s jili: i ilt»:! hnu ; Ui.ii i { ; il 'U -jiih i!i i!!')! ' Ilt Jj.!!iiM i) IHU.!il!!l j!!l liull ll'til ;, ; i ; ' t ; ' i f! i i; h i! i i ' I li : A A A!; A i ; i h : i II*! :!!! i i;! ii i iliiihiilmlijtlijlliu!! SSSssis?!! {{'. i \ I" fl ii: i: ' vrr. mb j iflft Ulfalt r tit ltht"? *** tt»x~»trt rtn " I'i»' rt sit'i i Aja MM iiii i : 'iii i! Ijil ; li li' j ; I! i niiijh!i«iu H! J! it ii xi! Jiimn!: I ui!l iiui.i I!!(li!!i " Ijl i i ju 'Mi '. i ; u U i! t tut ir *'.;' :»u! i ii i' t'' i' ''> : '\' 'hixuiiti ijtt>m "' i t!l {! Mil! IH l ''i!ll! l!i! i»'i i h! i.i.j K i i lini, I '{... (i i I ml. i i I ni i ' ii ;,LkLLLé.i*Li,i!ii! ii hi'.ijj,;uj*4i«ui!it!l!!l! ll!l!!!]!li!!!!!l iii ' u ; i ' ;...,,,. UilUiij «ii i iliii; ;;ii!i!uii, imiiiinihiurjiii;! I ii!i!i!!:!lii: ; imhihuififipmh : i i-!: il!!i fe*-»l i.<> ii. i > iini«> Si f.i! iii ' i«'y il! i»» i J%ir%M '""~it\:jmflg li fr j) ', :t ir'v li j 'l! fj i!»i BCAODH wor> evx> -*>so -bsd <»& >&o ibso <b6) $ 0 Q6-630 io >5C OS' *bsg Q5 c>s 50 * t<by&- 5t> >oo QS 36C C5T 5> cg- eso S5~ T " l-bs m S;" 3: T* «wnfrf«mniwwiiiiirøri yv 3=== -rrr&=z.~~.. iiiimi'iv->ii-maiii S»" 4 CO -400 Aoo AOC «T]- 2 I i "A' fflflttfnwrini* AOO 'i < r!»ff,swtmm%mméimak> j - " 00 SS - -\tmmmmtmmmi'<i " V " "T " '. Jwaityi iifinirrhnrmw-'v T 00?oo *ioo p5 2 f-.i x V i ; t x SU'ir' x-j! f - ;" J - olo&errus r K yto«jf SSiS te3 o. O feifeii =! f ofjhoix>e>e»tu ~h Jk >L ftr3z~tfyot fesrf f!! >- \ ix, p opioi> >«yruh fe OPHOlD'oSTVSi - -foya. -i- (Vi ØVlNpp U r\ 'ntpf tesfcl'i gs oli A! O lw] HMtig; I ophodsserroe ' N wf Of=jOL>S>&-rvJ! A x l i i iqkx n T i e - x S ' lit dips <., 4,. MvtKf i,' : * uu$r~i f~-f-ajvunbf x i y JT& T ~ 'S'SSCf '- il :s r-l. < *--- («N x$ io *.eo *o 5c 0a iao rofc o 0a tao iot» «c ioe aø 0* o loe. ÆC ic> 9c los ieo ic2> <c loa. ieo iot> o>o loe. o\o ' lg *' ic 3 i02 " eo ao iur- \ K. 9 eruhpian fzmh AF-» rjkl. ea pnr.;.<rrjnfj.avmrj tu 4-!l-»- " " H cpvioijpee.tve il*- ' IL. SLV r pp-sf larroi (of3i3 TI " - i I V v ' irc - " i i éd k&kxd*. A:'. ' -% i I : j «V: NprF ' oft >o 0a s o io-ss O)o SOi VIKpf f i --- \' e i>r fcksi V. y'. j 8 i i # i i««l A 'i i 'c? P\\ A4V(NP F I ' _ UJviNpf: xj_ i ffvjg r4 jk- [ --' x < h " \\ V i i,>: ss, *- OP«OiD6STOS 7*iS ac lor ojo ioe. ieo ios 9c ioe ieo to ose tca. ieo so o>o e<>>s wiw J JA ieo VtN5 ~ a. 4fVtNp[F!_ _!, I P \ i i H V g, i W '» \ i & l! S, ftyi p., ip?<? A TT"" 7C '" <=>o 'i Kf f I'g j J pp7ta jql.. fr=f" -?T LJVia«- ; _r #- i i :>,,. Y**s \. M ' ;i K* k K ios <5\c 0a iac io*2s c ioa ieo io o ica tao \o >o loa. ]c ict> oc ioe ieo "«o op> \oz. ieo 0* <o ioe tee wj 6e.7 r i "tr'iitr'f"*** Maf9sss I [ :\ r* mimiilwiurim ipføj *" bovlunde i i S! *. uiidf ikanovad. veu-torvevc j i-v-i TYTA«H RAADGWBæiNG&llØR Jyilinevej 2.- v&nt«se Telefon DA!msø ' rrimiriniftririrwtwwihiriiiiiwbrwrinaii 05i0 [Rev. mærkel a \ - 6 " *" I Rev. daio I : Kloakplan Blok A, b i c r a»» -ni etager Mdfil: T*9nsi«fEN j Arkiv Nr, isacjnr.: I 780 <c 6»- ' * I Tir i,** ismi i. i s 00 f Usto:.i-.v 42-0 i leganr.: I 20 i.

31 7 75),, ZT7 ~i O } SL-y.s {JS.7 oo) < <o -»; c!ag b o ' '. >. *fe) ;<ié oo) < S ~A 3 ),5re e-ol s a g ) Ci-4 "7 *3) Lr S~ i-4 ' => ii., 00 '' t S>. - S > < O O ) SLP-rs fjr 3-A CÅ7S6).ia2.%>. «. EL r ~rx 3 i-wkl E.V-ÅDS j&s6. 422*.; -a5.>. Q (2773).2.7 OZ>) -t- -f ( -5. E>.S><S 'Å ! (Å5.o&) \ > 5 r 4. r?$ if i. > «Ax 7 *3?J! L r a"7.7g. e7éxj't * -J.flFO) l \y 2&5Q(~\ ja.... -rjil ' :J-. *7.<&& \Hji, _ 7 y *.7V 77 -y * V4T'' v x4j A \\ --tf.y Jl...r. > -,\ A'.- l >i. IA-,.r_ l _. > VÆ'YAA *-T; T 7- A szap i s r A 7 S2< 5» 30 _Q. 7 VOc_2i\ A-' S?T5S,r.,». v - -. * ' T T- fti-ssjf ræoo acroobni 2B0 jfeysaso-xfl. \Andieein.'» T»spao--rr * 49ocj- y 2&KL- K.-* 7- rx!l f J * f ' * A***- "i.i ~*«sr- i *' - ' i _- \Z&.2>2- I <2J7.&: 3 i. s SMV 25fo x \ KrUi -Hx yv yr fc=fi \ 2<;.9. }' f '. ) -, - :.r~-4-44 y. J'g«*yiiM»ii. -S- ''- >- "ff" f'fæy AJ &&??ffi&&tf%9&ry > y. & «# * '% &.Oo T: 3. ; \» 2#7<S: jg- >.!TnrtimminimniiwtirT.Trn-m iw rnwfl rnifnriif -!-,>-»o>.». - *-_..QS-St-T < '' -nmii ' ) rt , '. r r * '.r i ag{yyfv 3g--» gs cryyrr r-p-rv 'J-BT ' B7'W xft z ~' \ " : ' ' '» : (V V\JT_i_- - 0<PT. T, t -.- V7- * : JøZøooG Tffl f. - - r y ry r p7~ry7r~p r ~Å~A' A gflrxrf Vfs~~?,.- ' r-» LL : ',"f r~ ' J2 E4.sfe--* x- i ' H il i.., \ V: f4c_-_*. 3-3', 05 STTc _.;S7:- _5' sisé' ~r ; - - ( } i.rs- >gr<d r-rrzlz. :.5o WWyyyyM. I " * -'' '' '' -r! >:.;,-. y \- : &ØfyØ%* AyyyyrjyAf yyyytyyryyj ; yy.>y yjy y-,- t yy,$3$f±±y xx y'yf,,aa t -y y-,, \ <ZKP\\ '-''A < \-Æ tfy*- ' \\tfyyy. "T z a - a : ; ' TT!>' '' :'A \ i l.' ' v m yt f<ttzzyyy i,! A- sisss y x~t Z2 q--- ly 'V, ''Sl?_»..\Oy"" S_z*il ;. C >-_3o) 4, i T U 'ib&sj?* 400 ; Zg-J&K, xxx yvym i ~A- S sci '.-Ss.'a V - \yy\ Å O ' -"-'4 ''y ' y 's &s.$e> 4- ' -f--- T, \S «-.ijr»mr.-i_. x' : 7 yx, ' y yy - '! :- ; f -! 4 3 -resii)'-. 22&0. : f> V i j2ofo%o &Pj9 co.! &t9é> 2LS.SZ> Z'S fssco* > A- z-k' K T F- r -25.7d. -rr-r? "~TB. V <&, 22.So -y- «r r wl Ty-fyyyyAY-ffy fyya'yy yy, -'' ry7~ fzs- -gr _«*_. A A> _?A_ " '. '. : '.v S$*B% '00. &i*8 t4j i&>*e>%o. 5 j22b-. "' IS sov y J> \ -. s o Wyfyyyy;-\\ 's Vy x - x\ -x Iii *- *, 4 y\y} - x -*-',, KV. -y-y? i '-.-f '"yy 't xc-x ' > '' - -i '\r ry-aay-y-f AÆ < \ T T" "é% s <> QP ' \ ' i a.c_o \ _jtr3-4clv a.s- x t 2.<!. 0 0 >.A) ' ' f & V '*> r P i»ss.tto'. o.vf --3.0, f I f 4»i > * - - Tr-.CJJ. i (A7? 'Zrr. isi- 7 Oo (Si2-!5- S=S":2_L...- r&- (Z\=>.47) : as :oo 7 v> <z> -2 S) -Ka,-5.5-5) a - 4 rs o,, y O) 5o) i psov. l l JW.5 S '*Sr OO ! IS 2>> 2>o 3 5 IAQ _ P! S>0 METEW I EAS Skovlande. Matr.Nr.: -- - & 2T " af Skovlunde % * \ Ho 2c va d s ve j - Te r ve ve 3, AUG TEYTAUD jylljn9#ve] Tdsfon 05iC wtnitrrti i ni i ni r YTTT*""**" I?7i&ftfJU>3\»nr- T nriwmiii-wit TtiTnri-iiur"iTr-Trn irrrictti'trtifftmbri Overs igtsplan* (\f&j-o$klookphn) Rev. morkel a ] b c I d Rev. dato Mssl: ll&cngtafen iafkivmr.! - SagNr.: :2oo Dsb: TeqaNr.: L 2. I [O* h les if

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Afd. for byplan og byggesager Kassekontrolapparatets afstempling mrk. A KM RST er 9Vldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer KJ/LB Journal nr. 2917/76 Løbe nr.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkegårde. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03156.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03156.00 Fredningen vedrører: Kirkegårde Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-11-1963 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i BBR. nr. l p B yggesag Beliggenhed Mtr. nr. Lb. nr. 1H3 o 6 ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i / b b fo Ejerlav Emne J ^ i? l \ 3 J - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral Bygherre c Q C ' i r::

Læs mere

BYGNINGSKOM MISSION EN FOR GLOSTRUP KOMMUNE / Nr. &. 'm l. to*"* /-i. a 6. Af. A/r. /

BYGNINGSKOM MISSION EN FOR GLOSTRUP KOMMUNE / Nr. &. 'm l. to** /-i. a 6. Af. A/r. / BYGNINGSKOM MISSION EN FOR GLOSTRUP KOMMUNE / Nr. &. 'm l /U to*"* /-i a 6 Af. A/r. / af BBB Byggetilladelse meddelt: % / Spildevandsplan godkendt: Wu Jernbjælkeberegninger godk. 4 j7 Centralvarmeanlæg

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre...

gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre... B Y G N I N G S V Æ S E N E T / A gtb r & f ' l V é é V ~ D a k,. i ' '.. *' O EU Ve a r &?.... matr. nr... /... by... sogn.* * bygherre...... X,iBeboelsesbygning Aflabsinstallation med w.c. Kontor, lager

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

6/ /MØ-/ JOURNALSAG "instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/

6/ /MØ-/ JOURNALSAG instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/ kommunens navn 4. juni 1981 dato 6 MØ- Journalnr fm 670199^ iahenr 6?ø~ magnetkortnr. forud for sagens start: "afsendende instans Lars Hansen, foranstående sager Hobrovej 10, Rold -^ JOURNALSAG "instans

Læs mere

I 8. es^\ cy «s. V s. a. s. f o "S mm. S o. 2f 5" c S. o* ft K» o CO 1X3. n =r 3 3* ØQ cr CD < =3 O. CO CO CO C» O o' vo O vo vo.

I 8. es^\ cy «s. V s. a. s. f o S mm. S o. 2f 5 c S. o* ft K» o CO 1X3. n =r 3 3* ØQ cr CD < =3 O. CO CO CO C» O o' vo O vo vo. *s «*, CO 1X CD < = O. CO CO 0 * i CO CD < P CO CO C» O o' c o* 0 CL ST S «t fl> CA?*. CA SS" CA sr S o. ««8 CL O. s S- * i g> ro O I 8 "S V s rs f o "S mm n * o CO n =r c a. s. ØQ cr O 2f 5" : ^ i 8 es^\

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.10

VAMDRUP KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.10 VAMDRUP KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.10 23Q1G Vamdrup kommune! partiel b y p.l an vedtægt nr. lo«^r-*- ^^ ^ ^ ^,-««,.,, ',. ~r~r~'~mm "-^ -. -

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere