04 # 4 # a<3 j % VJØ&K. Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i#/ #3$lfø. II Jt. Sj f$tai&e by I. & é$t. y#nd'}-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04 # 4 # a<3 j % VJØ&K. Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i#/ #3$lfø. II Jt. Sj f$tai&e by I. & é$t. y#nd'}-"

Transkript

1 Øø.' S

2 04 # 4 # a<3 j % VJØ&K Merr ingeiiiøf Aug* $s3rt4$% i# #3$lfø Sj f$tai&e by I & é$t II Jt 77 O v" y#nd'}-

3 åt &%$} &$&&$ dør afbrydes i mødføf øf bybgø-ørbejdøt * fuldt $3 ipit$ø#andsiød&iagør g&veø miadft Sf #øo f s fald at løtein&øføldøt i&kø <y?eyøt'tgø» J$0 tgø* øt iødningør lang yd#r*rø?' hcftdøa i mindøt %.$ & s ø øfsta&å fra. åå : éø#. Øt fø&b$$.aångør ijtd ø- øa &am-g:ia&$ø fcøbø aras bøjninger med fopiaå!;. at oø i..-gulvafløb xiåføvm*-m å #.øbe er&avand ås umiddelbart -tødør, tragt at øpmøams ledninger udffføø med ø$ alt støbte samlinger at aødgøagébrøndø udføres 'iaéå-v'førsr '#t ; sin sise banketter <dg øtlgetrlft mød '&$$st Jtø cm* s lodret afstand regnet fra øverlg&at af baa&et til #Yør&øat øf fcegiø. samt øløbøjerasde&øel høde med færdigt tørræa* øt led&ingør tilsluttes aødifmbføiidøirød heri Indstøbte muffer* øt arbejdet anmeldes til fæiåigya øf & atøestere&*

4 %- asft- ujgy, tg _ A.a fci v u --s o > W-<wO (-Ux--oL. C "7-A jjt?, ' >,

5 # Ballerup Måløv Kommune Teknisk Forvaltning ; Vøjafdelingen Hadhus et,j Ballerup* - -<>Mir mpr 5» januar 96o For fe Irs. Q» brmaeuj, Bredgade 33 f K. t ansøges hermed OBI godkendelse for døn på med«. følgende plan viate overkørsel mod eksisterende Hanevadsvej«Overkørslen udførea ved fortovsbagkant S,5o a bred, -og ved kants ten 0, Bo m btféd«_ '*'-. l>éa udf ørøs af 2 sort bro sat i sand og på underlag af 2o cm singels*;':v.. '-..; '.'. ''., endvidere søges om godkendelse for det mod grønt indrammede tilkørsels- og parkeringsareal (gårdareal) der befæstes raed 28 cm macadam med tæppelag af 4o kgm, Indenfor ejendommen vil d e r ku n e skabes ulighed for anbringelse af lait 0 garager øaiat parkeringspladser for 5 vøgne f. ialt 23 vogne, svarende til'.'" % vogn pr«3*38 lejlighed* '"' Ved forhandling med ingeiiiwr Poul Møller er inan blevet henviet til at anvende det med grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende Hanevadsvej, idet man fra teknisk forvaltnings side ikke kuønø godkende det tidligere forslag til samletparkeringsplads øst for rikkehusene«* '' ''.."..'. en visteparkeringsstribe vil kunne afgive plads for ea* 2.5 3o vqgiifli '" ;> '.'; "V-:'..".'.'- * Parkeringastriben skal anlægges ved kommunens foranstaltning, og i forbindelse mod retablering og oiiiprofilering af den eksisterende Hanevadsvej -dog således at ejendomsselskabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra koflrøunén t De endelige muligheder for placering af vogne vil herefter j?,!*, SSJi svarende; til vogn pr. #45 lejlighed*,'-, skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at séliffkawt ikke kan påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover at renholde og vedligeholde den projekterede parkeringsstribe, da are-

6 '-V 5, januar 96o 2. matr. ar..*. ' * 2? uf Skovlunde ålet,'.ikk«vil kunne undgå at blive benyttet som delvis offentlig parfeer'i'isrg's.areøiy '. ;. '."' Vi ''øfcøl samtidig ssge om godkende so for den viste: overflad«afvanding af gårdarealet. V > DéMSØ imi r.il. i- tegn* nr. i'.i'f ;

7 or Ballerup - Måløv Komisune Teknisk Forvaltning Ve j af del ingen -'., Rådhuset, Ballerup«ji.wte iverfcte.-lnstef VJyiwgei 2: Vantet, éo 5«januar løøo. r- ii For bygherren repræsenteret ved Irs. 0* Gormsen, Bredgade-' 33 # K., ansøges beriaed os ;ge$ke'»åél se; for, den. på med- ' følgende plan viste oveyksrsel med eksisterende Hanevadsvej«Overkørslen udføres ved fortovsbågkøat 3 f 8o 'm bred, og ved kantsten 8,5o m bred. 2o cm singels. Den udfores af 2' sort bro sat i sand og på underlag af Badvidere søges eaa godkendelse for det aed greot indr arnes ede tilkørsels- eg parkeringsareal {gårdareal) der be fastes '.. *; ".'-- ' ',. " ' ' 2 ' '' ' med 25 cto raacadam med tæppelag af 4o kgm. Indenfor ejendommen vil der kunne skabes mnlighed anbringelse af i alt $ garager saæt parkeringspladser for 5 vogne, ialt 23 vogne,»varende til vogn pr«3 f $6 lejlighed. for Ved forhandling med ingeniør Poul Møller er man blevet henvist til at anvende det med grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende ilanevadsvej,idet»&& fra teknisk forvaltnings side ikke kunne godkende det tidligere forslag til samlet parkeringsplads ost for røkkehueenesi. 25-3o vogne, )ejb viste parkeringsstribe vil kunne afgive plads for ca. Parkeringastriben Skal anlægges ved kommunena foranstaltning, og i forbindelse med retablering og omprofilering af den eksisterende Hanevadsvej - dog således at ejendomaselakabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra kommunen. øé endelige»uligheder fer placering af vogne vil herefter svarende til vegn pr. *;4& tejlighed skal dog ikke undlade at gore opmærksom,. at sel"*. Bkubét Ikke kan påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover a. at renholde og vedligeholde den projekterøde parkeringsstribe, da are- co

8 *. 5. januar 9&0?W.-"'- ' wtatrvar«; ** øf'$ eøha»dø ; ålet 'ikkø- vil: køti&ø '&»i at-, blive: benyttet øøa de.lviø.øf føatlij ;parteriøgaareøt.;'. '. ' ;.V'" ; '--.Vikøl t '--øtidig aøgø- øb:.øø' for- døa'.viøiø øverflad afvøadiag af ile d. vøal &< <$i i søa i, ar;' 'føøi4v'i :,.ø.;.#ke»

9 Bal i erup ~ Måløv Kommune Teknl sk Forvaltning Vøjafdelingen ' : Rådhuset, Ballerup. 2 ; '- Vantesetftølft*,*. 5* januar 980. i Ballerup -. f. matr..2 i_li" 2>»2 SSfelS2S8l* -,y. for bygherrea, reprøeénterei ved Ira* 0. Gormsen, Bredgade 33, K., anseges hermed OB godkendelse for den p& medfølgende plan viste overkørsel aod eksisterende Hanevadsvej. Overkørslen udføres ved fortovsbagkant 3,5o»bred, og véd kanteten 6,6o ra bred..". "'...- 2e em singels.'.-' Dea udføres af 2' sort bro sat i sand eg på underlag øf Baévidere søges om godkendelse for det aod grønt indrammede tilkørsel**- eg. parkeringeareal (gårdareal) &ét belastes ' ' '. '". ' ;: '.: '. '. ' t t ' ' ' '" '' ned 25 cm macadam med tæppelag af 4o kgm., Indenfor ejendommen vil der kunne skabes mulighed for anbringelse af ialt 0 garager sejøi parkeringspladser fer 5 vegne' ' $ ialt 23 vogne, svarende til % vogn pr. 3,35 lojléghed. Ved forhandling med iagenlør' tottl Møller er man blevet henviet til at anvende dot mod grønt indrammede parkeringsareal langs eksisterende Hanevadsvej t idet man fra teknisk forvaltnings Side ikke kunne godkende det tidligere forslag til sablet parkoringsplada øst for rakkehusonos 25-3o vogne, $>en viste parkeringostribe vil kunne afgive plads for ca» Parkeringastriben skal aøløggea *ød kommunens foranstaltning, og i forbindelse med retablering ogoraprofiløring af don eksisterende HanovadBvej -dog således at ejendomsselskabet bekoster parkeringsarealet efter regning fra kommunen, ==*3&*be4=ål$k øe åndelige muligheder før plaeeriag.'.-af. vegne vil herefter, svarende til vogn pr.,45 lejlighed. skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at selaa påtage sig en ensidig forpligtelse til fremover at renholde og vedligeholde den projekterede parkringsstribe, da are- to CO &

10 ; -: -. '" ' - V';*' '.'*. ' ''' : ;t:;-''.' : \' ; ;.- :.' ; :'"' ; v -' ;,'. '-S-,< ':. '&*- jw&år 9$o -.'.V'" - ' 2» '-- matry;.nr>; *' -;?7v: af-skevlunde;y;;;-v. ; -;.V:;. ;, _. TØøyiøøoV '.' '.. ålet ikhé vil kunne undgå a offentlig parkeringsareal. ".". ' '.'-'-f- ;-.':' :- ' :, ;.' "' ;... ;... '.:.'! - ; ' -' ; '.'.*'.' "'..,"'.-.,'" '. :h.',:'& yt "skal øatotidig søge oa jgødendolse for den, viste.' overfladeafvvmi'hg af gårdarealett ; ; : j - '.'."'. tøgn-*- iir-.tøl4 - i 3 ølcav.;-.''-.

11 BALLERUP KOMMUNE BYGNINGSINSPEKTORATET RÅDHUSET B A L L E R U P T E L R F :C N (0 2 ) * GIRO r J. nr. Atelier Elektra Stationsvej lo7 275o Ballerup Int. 6 Ekspeditionstid: kl. 0-3 torsdag tillige kl Lørdag lukket Den - 7 ycry 3 la> stk. lystryk.,ucs ta-prét' af vedlagte tegning(ér) og sendt.jampn rr.ed re.7r-.lng til: "> i., J-Øi-, Jl&t'pé'-f'- ZJ Ytyni? -Cj-t ' 97 W JAc Konto nr. hos ELEKTRA f, 0riginal"tegning(er) bedes returneret hertil. Rekvireret af i4dz V Katr.nr. Journ Ajtut *. -c.. r. ToWtotz Tegn. nr. " ' < <? Tegning(er) modtaget retur den <e Ovennævnte J. nr. bedes anlørt i skrivelser mm. orn denne sag. - Skrivelser bedes ikke adresseret til navngivne personer %

12 TELEFONER: DAMSØ Mi TEYTAIID RAADGIVENDE INGENIØR JYLLINGEVEJ 2 KØBENHAVN-VANLØSE Ballerup - Måløv Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuset Ballerup ENb] o4.4.2ol3. DERES JOURN. NR.: VOR SAG NR.78924o359 DATO 5. december 959. VEDR.: matr. nr. af Skovlunde, Hanevadsvej - Torvevej. Til Deres orientering fremsendes tettede tegninger vedrørende ovennævnte bebyggelse. Det bemærkes at blok A (den lange blok) er hævet 25 cm., og blok B (de 2 sammenbyggede huse)-er hævet 4o cm, løvring er tegningerne rettet ifølge approberede tegninger. [ed venlig hilsen AUG. TEYTAU fféadglvende Ingeniør fyllingew4-~2 - Vanløse LF. 6\M)~>0 050 Bilag: tegn. nr.,2,3,4 & 2o i 4 eks. co> {

13 Jyliitigevsj 2- VW'k '' Ballerup *» Måløv Soiamtm teknisk Boialtaisf Md&ttaet [ \v.-';: Baiia3?W. ; ;. ' :* "''' wåm 2a t augaati 959. *fe tør tøgkerré&t raprsaatéra ved irs# 0* Qor&sen fy-mtratfy 83?a4$&da 33$& #anaøgeø fcerved oia approbation af med*-. følfade tegntøger, vlaaada afløbs* $g a >tldavaadøinatallation i?» >lalp 4_u4f øra 46 iajligada% bv#r ifidaftoldendes iiiiii'iiiirftiin'i.li.. *3»Jfe Jrøqrø&etA'j V. * Madvant.''- j,*'.:.;;''. '.' -,,.-\ ; : ; ' '**'.-; -icbiøiaatioii$is:ioaé-t#- ' - :." V-'." tøfekwasfet I teldai?ea Itiø'baliaraa gåtrd-*t»»» og håndvask fo yrøaeaastøj?«bndvidere iaatallareø i teldaea i vasivørqia«i blote B ndf øres 6 lejligbtøda: bver indeholdende* ' ":. ;'..I.-. ** Mn&vaak f.....; ;' '." ' ' :-.- :.>"': : ', lejaleavaø*!:* -:.',' -.' ' '' "" w -I. blok O. udfførea W l*4t gha&e i kverindeholdende*. ;,;i stk badekar, - -- \-;"-.,é håndvask, tf kombiaatioaaltiaae'tfi ;. "-.V. w køkkenvaske 3963? ansøge s advidara øm fiiiadeisa til at anvende É#A.B«Mokka far afløb fra badeværelser etager* m. Approbation o$ de approberede tegninger bedéa tidatedip IB eksemplarer* $ega, nr. io*4-2~3 3 eksemplareiy " venlig.hiléea Journal. -.ae.

14 BALLE RU P-MÅLØV KOMMUNE I r (Skrivelser bedes ikke adresseret til navngivae personer.) J. nr. T.03.T.2.7. (Bedes anført i skrivelser m. m. om denne sag.) Kontortid: 0-3 samt torsd ,30. lørdag 0-2. Telefon: Postgiro-konto nr STADSINGENIØREN PMEG«Ballerup, den _ 9FEB. Bygningsinspektoratet, her... Hoslagt fremsendes til besvarelse, for så vidt angår gårdafløb, skrivelse af 5l 96o fra ingeniør Aug. Teytaud, vedrørende bebyggelse på matr. nr. v af Skovlunde by, Ballerup sogn. <W' øz&ø* Ballerup-Mål v Kommune

15 Sagens genstand: Kloakttlan vedr. alm. bebyggelse j. T«r Tfe Matr. ni > J& er af Skovlund. fty B'.' crap aoga- Ilancvaci vej Dato Udgået Bl. k. nr

16 » Dato - t t Indgået <YIA*KfrU v tycuåu JtMsJ $tø d&fc t < "dl <5f? JLÆ yzdii <&oc* &> at taj ff f Dato i Udgået ~»

17 km mm DAMSØ RAADGIVENDE INGENIØR TELEFONER: Ballerup - Måløv Kommune teknisk forvaltning Rådhuset" Ballerup JYLLINGEVEJ 2 KØBEN HAVN-VAN LØSE WBR DERES JOURN.NR.: VOR SAG NR # DATO 20 # august 959* -J&g? "h ' > VEDR.: matr. nr. " & 27 Hanevadsvej - fforvevej* For bygherren, repræsenteret ved Irs. 0. Gormsen & Werner, Bredgade 33» &#» ansøges herved om approbation af medfølgende tegninger, visende afløbs- og spildevandsinstallationer. I blok Å udføres 4-8 lejligheder, hver indeholdende: stk bådekar, " håndvask, -M kombinationskloset, & køkkenvask, I kælderen installeres gård-w.c. og håndvask for varmemester; Endvidere installeres i kælderen vaskerum. I blok B udføres 6 lejligheder hver indeholdende; I stk badekar,. n håndvask, kombinationskloset, U køkkenvask! I blok C udføres 2 lejligheder, hver indeholdende: stk badekar, Henhører til byg ge tijjadese «håndvask,' MAUnJ?!j U>SB» kombinationskloset, T «køkkenvask; Ber-ansøges endvidere om tilladelse til at anvende K.A.B. blokke for afløb fra badeværelser i etager. a Approbation og de approberede tegninger bedes udstedt

18 TELEFONER;; DAMSØ RAADGIVENDE INGENIØR JYLLINGEVEJ 2 KØBEN HAVN-VAN LØSE Ballerup - Måløv Kommune Teknisk forvaltning Rådhuset Ballerup DERES JOURN. NR. NR. 7892oo659, 3j, november 95 9 W. j. uiu, ftt* Skovlunde, Hanevadsvej «- Torveve j;, VEDR.: matr., r L- -J~~~ I henhold til nærmere aftale med ingeniør Vagn Møller fremsendes vedlagt,i henhold til Kommunens særlige krav, ekstra oversigtsplan i målforhold l:2oo, Samtidig skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi endnu ikke har modtaget svar på vort andragende af 2o8, d,å vedrørende afløbs- og spildevandsinstallation, og skal derfor tillade os at rykke for denne sag, idet selskabet agter at påbegynde byggeriet nu. Med venlig hilsen Aua. ihnæd igivgøtfpjfqeritør chører til byggetilladelse af NOK 959 BALLERUP-MÅLØV KOMMUHI BYGNINGSINSPEKTORAT Bilag t tegn. nr. 4 i 4 eks, Ballerup-Måløv Kommune Journal hfj-rl &$

19 --*&$ZL BCDH MOD evx> s oyso e>6"o 3SC =wr~± '?>- hoo o Æ OPkiOi> ><&-njs tu 4oo pou3errvie W 5! * loi i o wm~f ~E$%m kj >e> ioa teo io& 3 0 toa nao 0+ >o ioa tee 0*, <o t a *ao ios> o 0a $ec 'Sao ic*> 90 los ieo io*> ø>o 0a ieo ioe» o>o?oa \ao a t = U loa l <> io > 3 e<& etuh-plam >os- s 0* 0*»eo io*> o>o*ica sao 0& o -2>a-7s P-LAN AF- i e. iec ic*> 90 ioa ieo i-i I j. ' r iif - rw < :o*> o>o 02. ieo ioe> o>o ioe - - ieo sdsjl >C e<*& fiuo 0a ieo io*> o ica ieo* i o * o 0a ieo io-> o>o 0a '2>e-7'2> -*in( eo* & - i 5 & a iao 7a v.so 7>:'veo ; e«y *e >7 i r o 7> \ a o as)*r ieo 7 e ieo *% t ) J D HiePLAN

20 ,22.56 $o*bn-c* 35 I fø-jffiq % _ VA (errét.%\ MspQr rrotiar?dm A <' '' otit-tll Ht nfcw JT n å$kåtp ber. Å5 : t-j- $ i " ' i ' <* "> c #"> =%>> I $ fc -& o i KJ 2* t o9- t o fe jo&77 oo> foote* JL 2$.2& Ae usey&vnfe AcoaJregOTnger er & cm ±>*-or? S n S *i ri i \ -ror etsyrrger feres <?#77é?rr7 flr7&&sr7<?r7r Ska urrrffra&s?- af ijfe. S&res O crr? ir7<fer 7 té?r* sre Ar&nr &f > froakrøref ogr 6Q crr??yer sce ar af&ffe 5om \73f pd Tcteer?. to+jfjfø yxqr-~' a iiplillwlllllitlllllllglflmim«mmmimirill»l>iml«ll W>M««M»<IIM<ÉW Syisrre: EAS Skovlunde Metr.Nf.: n a & 27 b Skovlunde. * Hanevadsverl l'orvevel» GTEYT RAADGlV&«NGENrøR jyilincgeréj Blok A. flttimli I Rev, masrte) & t b l e d I Rev. dato Kloakplari, T- jfotefoa DAms* 0*5 iø l!l0 Dsfo: TatfNr.:! u miiibnw»iiiiimimiimr«mi S Cl oaherup-.-vlaiev Kommune Journal % M m M B M I M m M m

21 ... a& ex 7; rea 'a** n lte ubfn&vt'e fcøtxkæcr?ri<?er er ø cm hero7 tfncé'rrøn % 60 fincc7yé>r?f ror ecfrvnger øres <er?7erry fircf&rrérf $J?a a7<*r Avr?f af cfafe. føres Ø c77 r7cter?gcf#r 3e A-onf af ÅroaÅr&rgf ex 60 cm iv*r scg <zf ceffe 3077 vs pd 3År3en.»o MAA. ~4 «-4oo

22 ; <fa 0* lerret. Hf- 2$,6*j ca ca 'O o "'sf0%0 A&e. -i OO ee$: ZB. lte u&#rtavr?fg icfoaår*crttrt<4r #r ø cm hzfør; -«*400. PlJKYl AF fc,«u>ie*æi>*msi2; t7<*rt&c; ftfc<7rr;g>rf? r < * i*. SJ S <50 -~ WH Vcv feccr;cer f>jre$ r#cr?#m firc<2rréf7f 3&ct as;<#c,<c<jrf af <w «w [Ityfterrø MS Skovlunde, cttfg. føres ø cm arcer rørfr Mettr.Nf.: u a & 2? b skovlunde. $fe Jcar; f froaer&ref c<y 6ø AdfiSr Hanevadsvej «* ' ox*veve;}. cm fr 5'c <if ceffe AUG TEYTAUD 50m V5r pci 5c<5ér. t 'AA H lly UA «!»»Kfei'SJt VtoWaKjOBSEH Jyllingav'e} % tm\m Td tføtidarm# 080 Rav.doio ItlOO

23 <NK»-,7 7 6 ) ( Z.y: i r i O > ( &?.2* f? te7oo) 2- *2>. -r-feå '-2.S O O i 7S>J '..aæ #'.q>).'oa.-o) :S.QOI {&.-**.-7 s~>) H,- BT f -Æ.. OO ic»-*i. W,fes,) ' -2 S. -7 o (*?,». sc>i arwa.**} \ i«* ; V ' ' % J *>*»$ &*'<& s m <&* "r Z'jz*'.->* V, 7 «) '&& & I,. ** **3H4 ' ir. E l \*\ HF'i H> l G- <Y ivføi.-' k n ty t.2j70& (27.73) : M*. ) LV i ''V' S y V * ; i?es*æ«2 as-.. ;- *$.a>4),j S \". a? 9o ;,. > 8 g? f ÆTST _*É ; * "- "* -~""""""l # o- i A * ' 5 --*» ' i' '. '!td*fr *'.v \ V* * s.. - s«i y S4i?JgT- l :4*V- * \AJ>. ' : v \s- - kv *f 7 2 sr :. x * "rv* \»y>u*?a' J. '. :( J r 7"~t ~3.,---. i.-i.'. V -, V ' 2*Q y&» fé?37 l i \..S\«\ 7\-3>! v '' K k " "' < ' + -. i l x ' * -f y.- ' h" «r \ a " ' -v -'-s A< ' " ' -- - r 4?- \ issf*sy ÉWH-THC «-' x.2<?0 ; \* fe.! '&: ' T**J*- -*- p S2.7.&7 "-'r-5.- 4Zt4L: - 'Jtr li' 'rmf7-y-t i - \H f h W r-r- i > v,-xv "- "&ljj~~ ' ' \ "ViL, > > g kr, *!g=* - * ; ' "-tyt- «'.wasr Tf -! t %r i i-rsfy «.-' i nt 0f3%O. :>. 3i é ] 'At' I ; - W_5IEL. ~*r*., y -%".*'' ".j * r &&' i J) \ *-fc. r '\ \ I -' f«\ \V?<. k# M# x, f.sca»4f.«5n5" t f - \i- \ A V«i-vfh J ** & A-å I 4 - ' j->* y' * S696 n - \ xx>, V % T "WW 5 *%A>sa,a.9y y >:! ' ' " -C i V '2u$s& 0 H 2''!f,;.. 5'-% f n *. ; %» =2*- jtf4yf tf -i ',. i,. u. ' 4 i x * < -., yy[ *'-' ' '' } ''' '"' ' '"'''' '' V 'Lv'. : «.«ÆEi5kfi'. k > \ Vv ; I.-xi- :-'>> r M:. - 4» >- <K* rr \ *&7.37 * ~.jm =5= *a=s J \i-» >s. 'GB&S ' T 7 ' ' ' S-r-r \-'v\ r *».:\ -x PTjfTT-! I. ;w H -: ' T n r J t '! TTTfl-T f r r f fftt B:t7#I r v U. M i?, I i. -- i " i ' 2 i ~ 4-j--4- r r -U- - :,.-j i -i_p_4_fi4., ' <<.? ' 'f;k*\\\ L! \j I--ii-I! J '.- yk,. -x "-; {:\A'- y' ''Æ* > p 4 # j : x ;j 2J, > 0.o - ' ;v.-::. - s,'.t-vi>< 4- "2Vx i'f" -****3 2. x, Vz. i a- t. ] xx> f! \ I -~*. f ""'lcy '"ji'.: 4c.a«o.--x > it-,- f ;.'. syyzj'.'y %t, 4 'y)(cr-k,qc> '" f ' <vk3<s*.tiie r r.. e»e & yyn. OP' xs&fyk > o. -.. > * >o o > -; jjf *K..' '-fff-jf r.'"'v.«>' -2e 2 5..u" \ 'ÅV' \ is f" * y ' t'-'v?5* éi'sfiai*.''.- ''»fe'«:. > \ FpW'' «S *% *<*»*»l«i'«'iin.i%j'it<ii>i>hl4.)tiitlfct :*.» rcs.es.-i«,) den V lz 9 T> '5:- «. 'V t *.&4\. 2«'* r L)et ved forvaltningens "tilladelse, j. nr. T P af H approberede afløbsarbejde på -2s o, '.S: matr. nr...z a f Skovlunde by...ballerup sogn beliggende... Snsvadsvej So> nr. udføres af undertegnede og agtes påbegyndt «., den S Jl 9'jT*?. SVEND HARPSØS I j i dag ti ii%-p 36 3 '' P ' * 5 'to.s " t75 *SC j* Åut. EIodkae»t*iAut - akmester fgga>gw> i-f* i ;;J'.K'iK#P s'...'-:.' J.'i~ ;., ;.-.' side besffissanført - * J.. " ' ;-*\-''-.'> * '... 3 * * "- -gfs;; s. -»-. -.in,..!.,.,,!,,,.,,,, 0 > l i i.' I...'a ""* r. i»., \a - ~* * f <*.. i f. >u. - > iw* ~«: ' " O JiO J"5- m 2.0 I250 I-40 *. 4P S>0 M T R, ' - ~,. "._; r - ', i. - ", ' ; \. % j r * h U Ifei \ W ' L - f ' VS«.. >L*4w* i " : ' ' - " i i V. J -,,., ' 5L-*i.» ! JMJII,q.i:igi II i II. njiiumi iiyi pmwiiiiiffl. % % mmm -,;-) T» "'-''' 4'- -" I f & "ir RST.IMWJUS«; ;j.".".m!' \ - *M. ; 'I u j ; : JJJIL" yn I.IIIII.'I T L: JJ.timnniiui i;,iilb".-_..u~ - Z M W g f e.» ( -A.,. > *. '.P v«. IJa,, xjw:la«b»sft* Tteortfta-f i*. =. ;»ii<t

24 (? :~ *$\ B SO)?s* s 5- Oo> o 0 2. o 2*S 2»0 353 MO 4? 5>0 METSR >'.v».: <ES'=ia«pæ*E#Sa Ballerup-Målov Kommun< Journal T. NM %f$m%\ SAS Skovlunde, Matr.Nf.: ll a "-&" 2? b af Skovlunde AdfSSø: Hanevadsvej - Torve vej*. AUG TEYTAUD RAaGIV9WN0miØR Jyilintvj.2, Viuitast Tftlirfoi Røv. matrke Rav. dato Maal: l:2oo O ve r a i g t s p a n»f ly - 09 klookphn J. b 29lo-59. TeqaNr.:

25 02. ;2-.;r~,;..J 0 HO >S 40 4P 50 METc w. - rtr-wmtltmmarmwm t'bmtt', ''lf"' r. EAS Skovlunde. Str.SVlr.: Il a '-&' 27 b af Skovlunde A -* «.* A, jjp,«evad sve j T o r ve vej, ÅUG mmmmmmlémuimmtmmmmmmmmmmmmmmmm nrnmrn,- irev.msrke IRev. dato :2oo 0 ve r s i g t s p a n * (\fétj - o$ khokphn ) s I b d q Nr.: I 789 Dsio: iteqanr.: j. 4. I: ftert&tafen gafkivnr. h Hl o CO CO

26 00*& * f*~\ tv

27 KV OOj E»jr' J*f&4S 00&é3< OO&j&z. [S csa-zo 2,c& >**- -9 a é>* \ ~\jaeo y \ øo<& 2>2r> ~OCJ &j,zr> T &J23& \ "V "" G+- &<&>*> OO &J3ZT' e<pf\ $ avi»i s! om \Q! I *S{& ' s, <sa. LCØ_K&_ b jyb%ry ro" ~i(x_';j,c.co i<&. &c J &t> * c<v fba..60 lg Q*-* eo {x-h'c-s- Hf; o ti ctftsiftt'ftpp fa &*&# 0*4?& -r Trvf 3 - i I :...y si ' n n,.'h. ni.., -, c ' E±3 eb.f±3- csp-' ] -' TjM'Tm? "> \ \?is*,»» «=>2=> øcpsr ycfy % y&éxs.»c90 u-fø T" g* ejiriii ' fc> **?t! > -ns 4 _*.>-.v«i;iia.v>,4ii-,),vvvi.\i.\kil;ii>.iij4.»ii5i,v Kt- r- i-f~r!l- 4 - ih-tr-m 44-4 SO'S, "aa5 aa N*o 7 Æq*2S V.!, OM \ i t J * i Oi Vel V [ =3» >! *! sfti A. o,-7 rj y <> \ yo&jbtzr j 09 y,«vi? ube7c&ir?f Jcoez*?&cm'n& f r er.& cryj bzor && *? s ±> T 0 >&'<&3r* s é?<fsr c?r7 f&7 cf7?é? r7f - hyor teør?. ; rtyer føres P&77&77 fi7(? 77?> r?f 5Åra ar?cf~.<'<?r? af <f#rf føres Ø err? i'r;a'i?r 7 cer» xarréref rtyg z> cfefa? 6ø A "- ' x*i.'c;; J sa u.'?52r'*' fe?5f.-:-.io 7\t5o :,72? iac w z_. S&&? <ZZ. - SV*?7Z-ZJ~Z : & * ysis-z-z> 2zs -'o<? & zr*z?&-z~'zjtz. 077?,} ecrt 7?[ t s> 07. ise 7 ieo.x :2r-li -'r-.. l,.. t* y&o&js,* >&- > r«=vé. w- «fli*> UKD "" " **r..4s* $fp xte\ EAS Slsovlunde Matr.Nr.: n & 27 b Skovlunde. Adf SSS: Hanevadsvei Sorveve: AUGTEYTAUD Telefon DAITISØ 030 Blok Rev, mærkel a b 8 c fievdafo l* fræésd _ v -: '- & ; c ff% % i j. * * g\,...\ V»s - -v -.ourn.i. KloaJjrpiaa«, Maal: Twyet «t 2Jr j A4iv Nr. ]Sag Nr.: i:loo QO: 2 s59. e itegrinr.: MHHHK C>l

28 A0>5O ei-stik llerrér. Hf- 5,6*; M(*& Md L -iberer -00 aec -* 00 4se, &*'3øyo* 5*~0%o JT<9jsr -%ce -00 aes; «HOO Aca É? ahenrfe koaåreerpncf&r er Ø crr? ås fa7 *i«~ioo. PJ_A*> AF Sc>ai4>HGH; i. < e & r p Z. jcffrrr 5j fi7cfcjrr;éf rf._,. l <xf.j I 60, k H 60 ior efrtrger feres gezrerr firefcmerf sara urcerror af cfef& føré5 ø crr? tsrcer réter* sfe kor? af coaarørgf og éø crr? flyer sce <zf ceffa som v3t pci sårf-ser. EAS Skovlunde. Mdtr.Nr.: u a & 2? b Skovlunde. -aiiab3takbmånam!n*akiiea!wuaxxe&s Ådtasse: Hanevadsvej - orveve.i AUG TEYTAUD jyll.ingdvej 2, Vairtløst Ttlafon DArma løsio mssameamm *3*aB9gv«,æsagfiM Rev. mærke Rav. dato Isloo aasrebaaiss»sajaei nmtiinriymt n'n i i*ti r "*ni Dato: SagNrr, TegaNr.:

29 fchwuhijr" II II -njiir*** N 003 S«Halvdelen af jernene i jernbetonplader opbøjes: Ved simpel understøtning 7 L fra vederlag. Ved mellemunderstøtning 5 L fra vederlag* Armeringsjerm Tentorstål, (signatur) Armeringsjern: Rundjern (signatur 0 ) Stål 37 Beton i BJDikebrudsstyrke C B28 = 300kgcm? Højst een trediedel af jernene stødes indenfor samme overdækningslcongde Stødlængde: L»55 & (d=jernets diameter ) Plader og bjælker støbes med pilhøjde* Dækkende beton? Ved plader lem. Véd bjælker 2cm. Mod jord 5CEW -%- Z 2JmJZ2Ai?i J7TZ >AI 3- H Mellemunderstøtning Simpel understøtning æ> øj dæktykkelse Plade nr. cm Pladetabel for jerribetondæk. fi facade arme ring - facade B. anmærkning WJArfifT **-L4J _ jjftfc nuttn-lf -jiia ii j-r ni i*--"iii»i i l ' ~ii»t A -- - J -- iv.-!. r- J : -,,.,. Mi -*- r r n-i» - WM - - «.. Ife tr -=V.-"-.fl":.iv. J n;m;;j'.ttla-j. J:'i'.->4; i j:-jp; sw g V~i»«.fU.i ILT.IIII I jii «>».i»hi P. lol P. lo2 _P._ P. 2 P. 3 P e 8a = 24 e 6a = 25 e 8a s 2o e 6a s 25 e 8a = 24 e 8a s 2o e loa s 2 o 8a = 2o e 8a = (E8 e 8a = 22o e loa = 2 e loa = 7 krydsarmeret enkeltarmeret krydsarmeret enkeltarmeret krydsarmeret r -*- *- enkeltarmeret T r- 4. O-AVJ-K Mox> Noeio. P. 5 2o e 8a = 25 e 8a =s 2o _..J?k* 8 i,?!l er e ce. 650 MQ& Rev Jb> M 404 fjernet ti7=>j?o3-so*> B. Jfurtykkelse ost Sten Mørtel -Anmærkning M 2ol 2 fuldbrændte kalk 2o2 6 kalksand kalk M 2o3 6 kalksand kalk M lol M lo3 26 J& 6 fuldbrændte laajueflflafl kalksand kalk J&aJjL kalk O W&e&o'ZSoZ M M fuldbrændte fuldbrændte kalk kalk M 3 6 fuldbrændte kalk Srappeskillevægge 6 cm kalksandsten i kalk. B. h x b cm 45 x 2, 45 x 23 Armering Opbukning a r fra antal jern vederlag vederlag dybde Bøjler 0 7a = 3o 0 7a = 3o montagejern 2 0 lo 2 0 lo Anmærkning "Bjælker støbt i Lecabeton r 2oo kgcm2 ti 35 x 23 3b' x ao 4o x 25 8 e 6 2 e e « x 45 4o x 45 ts - 4o 2o 4o 0 7a = 25 ø 7a s 25 ø 7a =»25 2 e e 2 e. ekstra stcråjern e 6 ' Byg n,'; rmk forket 'P;, ; V''-' ov ( \Q rn mi i ru;? S& 4 L -yy.'ei. d, AfløbstHI. dv TTT -4<;e AOQ eec: oo 4&& 'PlAH A*=" fc>sj4>ktætj*i&jk A 4 HHOO.? HO T ea 5" *ao 40 so v». Bydferrø: EAS Skovlunde Matf.Nrv. -a og 27-b af Skovlunde Adresse: Hanevadsvej - Torvevej. AUG TEYTAUD RAADGIVENDEINOBIØR Jyllingevej 2, Vanløse Telefon DAmsø JOSIO ammmsimmmmmiimm Rev. mærke Rev. dato Møol: Blok B. Jernbetonnøgleplan, punkt blokke«a 9-5-éo g-44, Tegnet ahw Arkiv Nr Dato: e f 5agNr.: TegaNr.r f mmmmm MCM

30 T n:n!!;!l!f(fmln!hi' M,.i,!'!!',: i fk!,, rtmlxxi i '!::i!i!!t!liimtjfmt*!!t» : i :!!i!'ltl!!m t!l! i!lt < ' -A "'i **7 T~*; r." "> Tf 4i\!U M; xxlx.* i+t-fct-virvrf' tf "-it»i f i,«."' < AA 'S's i! f : i s i.-{tø? HrM U ;..-.,;'. >; i <;, :. '. -.. '.. : ;,; ; :'; '. iiv" u i' ui H$ [ isx -4mÆå.xvii'.Uj -w.rtrrrsftz _ - r-rfc r.rr sti i 'i*u s jili: i ilt»:! hnu ; Ui.ii i { ; il 'U -jiih i!i i!!')! ' Ilt Jj.!!iiM i) IHU.!il!!l j!!l liull ll'til ;, ; i ; ' t ; ' i f! i i; h i! i i ' I li : A A A!; A i ; i h : i II*! :!!! i i;! ii i iliiihiilmlijtlijlliu!! SSSssis?!! {{'. i \ I" fl ii: i: ' vrr. mb j iflft Ulfalt r tit ltht"? *** tt»x~»trt rtn " I'i»' rt sit'i i Aja MM iiii i : 'iii i! Ijil ; li li' j ; I! i niiijh!i«iu H! J! it ii xi! Jiimn!: I ui!l iiui.i I!!(li!!i " Ijl i i ju 'Mi '. i ; u U i! t tut ir *'.;' :»u! i ii i' t'' i' ''> : '\' 'hixuiiti ijtt>m "' i t!l {! Mil! IH l ''i!ll! l!i! i»'i i h! i.i.j K i i lini, I '{... (i i I ml. i i I ni i ' ii ;,LkLLLé.i*Li,i!ii! ii hi'.ijj,;uj*4i«ui!it!l!!l! ll!l!!!]!li!!!!!l iii ' u ; i ' ;...,,,. UilUiij «ii i iliii; ;;ii!i!uii, imiiiinihiurjiii;! I ii!i!i!!:!lii: ; imhihuififipmh : i i-!: il!!i fe*-»l i.<> ii. i > iini«> Si f.i! iii ' i«'y il! i»» i J%ir%M '""~it\:jmflg li fr j) ', :t ir'v li j 'l! fj i!»i BCAODH wor> evx> -*>so -bsd <»& >&o ibso <b6) $ 0 Q6-630 io >5C OS' *bsg Q5 c>s 50 * t<by&- 5t> >oo QS 36C C5T 5> cg- eso S5~ T " l-bs m S;" 3: T* «wnfrf«mniwwiiiiirøri yv 3=== -rrr&=z.~~.. iiiimi'iv->ii-maiii S»" 4 CO -400 Aoo AOC «T]- 2 I i "A' fflflttfnwrini* AOO 'i < r!»ff,swtmm%mméimak> j - " 00 SS - -\tmmmmtmmmi'<i " V " "T " '. Jwaityi iifinirrhnrmw-'v T 00?oo *ioo p5 2 f-.i x V i ; t x SU'ir' x-j! f - ;" J - olo&errus r K yto«jf SSiS te3 o. O feifeii =! f ofjhoix>e>e»tu ~h Jk >L ftr3z~tfyot fesrf f!! >- \ ix, p opioi> >«yruh fe OPHOlD'oSTVSi - -foya. -i- (Vi ØVlNpp U r\ 'ntpf tesfcl'i gs oli A! O lw] HMtig; I ophodsserroe ' N wf Of=jOL>S>&-rvJ! A x l i i iqkx n T i e - x S ' lit dips <., 4,. MvtKf i,' : * uu$r~i f~-f-ajvunbf x i y JT& T ~ 'S'SSCf '- il :s r-l. < *--- («N x$ io *.eo *o 5c 0a iao rofc o 0a tao iot» «c ioe aø 0* o loe. ÆC ic> 9c los ieo ic2> <c loa. ieo iot> o>o loe. o\o ' lg *' ic 3 i02 " eo ao iur- \ K. 9 eruhpian fzmh AF-» rjkl. ea pnr.;.<rrjnfj.avmrj tu 4-!l-»- " " H cpvioijpee.tve il*- ' IL. SLV r pp-sf larroi (of3i3 TI " - i I V v ' irc - " i i éd k&kxd*. A:'. ' -% i I : j «V: NprF ' oft >o 0a s o io-ss O)o SOi VIKpf f i --- \' e i>r fcksi V. y'. j 8 i i # i i««l A 'i i 'c? P\\ A4V(NP F I ' _ UJviNpf: xj_ i ffvjg r4 jk- [ --' x < h " \\ V i i,>: ss, *- OP«OiD6STOS 7*iS ac lor ojo ioe. ieo ios 9c ioe ieo to ose tca. ieo so o>o e<>>s wiw J JA ieo VtN5 ~ a. 4fVtNp[F!_ _!, I P \ i i H V g, i W '» \ i & l! S, ftyi p., ip?<? A TT"" 7C '" <=>o 'i Kf f I'g j J pp7ta jql.. fr=f" -?T LJVia«- ; _r #- i i :>,,. Y**s \. M ' ;i K* k K ios <5\c 0a iac io*2s c ioa ieo io o ica tao \o >o loa. ]c ict> oc ioe ieo "«o op> \oz. ieo 0* <o ioe tee wj 6e.7 r i "tr'iitr'f"*** Maf9sss I [ :\ r* mimiilwiurim ipføj *" bovlunde i i S! *. uiidf ikanovad. veu-torvevc j i-v-i TYTA«H RAADGWBæiNG&llØR Jyilinevej 2.- v&nt«se Telefon DA!msø ' rrimiriniftririrwtwwihiriiiiiwbrwrinaii 05i0 [Rev. mærkel a \ - 6 " *" I Rev. daio I : Kloakplan Blok A, b i c r a»» -ni etager Mdfil: T*9nsi«fEN j Arkiv Nr, isacjnr.: I 780 <c 6»- ' * I Tir i,** ismi i. i s 00 f Usto:.i-.v 42-0 i leganr.: I 20 i.

31 7 75),, ZT7 ~i O } SL-y.s {JS.7 oo) < <o -»; c!ag b o ' '. >. *fe) ;<ié oo) < S ~A 3 ),5re e-ol s a g ) Ci-4 "7 *3) Lr S~ i-4 ' => ii., 00 '' t S>. - S > < O O ) SLP-rs fjr 3-A CÅ7S6).ia2.%>. «. EL r ~rx 3 i-wkl E.V-ÅDS j&s6. 422*.; -a5.>. Q (2773).2.7 OZ>) -t- -f ( -5. E>.S><S 'Å ! (Å5.o&) \ > 5 r 4. r?$ if i. > «Ax 7 *3?J! L r a"7.7g. e7éxj't * -J.flFO) l \y 2&5Q(~\ ja.... -rjil ' :J-. *7.<&& \Hji, _ 7 y *.7V 77 -y * V4T'' v x4j A \\ --tf.y Jl...r. > -,\ A'.- l >i. IA-,.r_ l _. > VÆ'YAA *-T; T 7- A szap i s r A 7 S2< 5» 30 _Q. 7 VOc_2i\ A-' S?T5S,r.,». v - -. * ' T T- fti-ssjf ræoo acroobni 2B0 jfeysaso-xfl. \Andieein.'» T»spao--rr * 49ocj- y 2&KL- K.-* 7- rx!l f J * f ' * A***- "i.i ~*«sr- i *' - ' i _- \Z&.2>2- I <2J7.&: 3 i. s SMV 25fo x \ KrUi -Hx yv yr fc=fi \ 2<;.9. }' f '. ) -, - :.r~-4-44 y. J'g«*yiiM»ii. -S- ''- >- "ff" f'fæy AJ &&??ffi&&tf%9&ry > y. & «# * '% &.Oo T: 3. ; \» 2#7<S: jg- >.!TnrtimminimniiwtirT.Trn-m iw rnwfl rnifnriif -!-,>-»o>.». - *-_..QS-St-T < '' -nmii ' ) rt , '. r r * '.r i ag{yyfv 3g--» gs cryyrr r-p-rv 'J-BT ' B7'W xft z ~' \ " : ' ' '» : (V V\JT_i_- - 0<PT. T, t -.- V7- * : JøZøooG Tffl f. - - r y ry r p7~ry7r~p r ~Å~A' A gflrxrf Vfs~~?,.- ' r-» LL : ',"f r~ ' J2 E4.sfe--* x- i ' H il i.., \ V: f4c_-_*. 3-3', 05 STTc _.;S7:- _5' sisé' ~r ; - - ( } i.rs- >gr<d r-rrzlz. :.5o WWyyyyM. I " * -'' '' '' -r! >:.;,-. y \- : &ØfyØ%* AyyyyrjyAf yyyytyyryyj ; yy.>y yjy y-,- t yy,$3$f±±y xx y'yf,,aa t -y y-,, \ <ZKP\\ '-''A < \-Æ tfy*- ' \\tfyyy. "T z a - a : ; ' TT!>' '' :'A \ i l.' ' v m yt f<ttzzyyy i,! A- sisss y x~t Z2 q--- ly 'V, ''Sl?_»..\Oy"" S_z*il ;. C >-_3o) 4, i T U 'ib&sj?* 400 ; Zg-J&K, xxx yvym i ~A- S sci '.-Ss.'a V - \yy\ Å O ' -"-'4 ''y ' y 's &s.$e> 4- ' -f--- T, \S «-.ijr»mr.-i_. x' : 7 yx, ' y yy - '! :- ; f -! 4 3 -resii)'-. 22&0. : f> V i j2ofo%o &Pj9 co.! &t9é> 2LS.SZ> Z'S fssco* > A- z-k' K T F- r -25.7d. -rr-r? "~TB. V <&, 22.So -y- «r r wl Ty-fyyyyAY-ffy fyya'yy yy, -'' ry7~ fzs- -gr _«*_. A A> _?A_ " '. '. : '.v S$*B% '00. &i*8 t4j i&>*e>%o. 5 j22b-. "' IS sov y J> \ -. s o Wyfyyyy;-\\ 's Vy x - x\ -x Iii *- *, 4 y\y} - x -*-',, KV. -y-y? i '-.-f '"yy 't xc-x ' > '' - -i '\r ry-aay-y-f AÆ < \ T T" "é% s <> QP ' \ ' i a.c_o \ _jtr3-4clv a.s- x t 2.<!. 0 0 >.A) ' ' f & V '*> r P i»ss.tto'. o.vf --3.0, f I f 4»i > * - - Tr-.CJJ. i (A7? 'Zrr. isi- 7 Oo (Si2-!5- S=S":2_L...- r&- (Z\=>.47) : as :oo 7 v> <z> -2 S) -Ka,-5.5-5) a - 4 rs o,, y O) 5o) i psov. l l JW.5 S '*Sr OO ! IS 2>> 2>o 3 5 IAQ _ P! S>0 METEW I EAS Skovlande. Matr.Nr.: -- - & 2T " af Skovlunde % * \ Ho 2c va d s ve j - Te r ve ve 3, AUG TEYTAUD jylljn9#ve] Tdsfon 05iC wtnitrrti i ni i ni r YTTT*""**" I?7i&ftfJU>3\»nr- T nriwmiii-wit TtiTnri-iiur"iTr-Trn irrrictti'trtifftmbri Overs igtsplan* (\f&j-o$klookphn) Rev. morkel a ] b c I d Rev. dato Mssl: ll&cngtafen iafkivmr.! - SagNr.: :2oo Dsb: TeqaNr.: L 2. I [O* h les if

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11, 1.tv., 2100 København ø EVT. EJERLEJLIGHEDSNR.

MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11, 1.tv., 2100 København ø EVT. EJERLEJLIGHEDSNR. I Udskriv formular Jl ANSØGNING OM BYGGEARBEJDE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYGGERI 1504 KBH. V MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

(dlwok^ifé^poi) PÅTEGNING

(dlwok^ifé^poi) PÅTEGNING (dlwok^ifé^poi) MØDERET FOR HØJESTERET MØDERET FOR LANDSRET Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) C- 35~S> PÅTEGNING l7.kar890t>637 * p:i fællesdekl aration for Vejle Midtpunkt mellem A/S Handelsselskabet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere