Halvering af dagpengeperioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvering af dagpengeperioden"

Transkript

1 Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt

2

3 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA NILSSON HELLE HOLT KØBENHAVN 2013 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN Afdelingsleder: Lisbeth Pedersen Afdelingen for beskæftigelse og integration Undersøgelsens følgegruppe: Hanne Weise, Arbejdsmarkedsstyrelsen Jørgen Bang-Petersen, Dansk Arbejdsgiverforening David Hedegaard Andersen, Landsorganisationen i Danmark ISSN: e-isbn: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: SXC Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S 2013 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 5 RESUMÉ 7 1 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 11 Sammenfatning af resultater 14 Konklusioner 19 2 BESKRIVELSE AF INDSATSERNE SAMT AF DATA 21 Baggrund og formål 21 Metode og materiale 22 To parallelle indsatser: den ordinære og den særlige 27 Opsamling 30 Rapportens struktur 31

6 3 JOBCENTRENES ERFARINGER 33 Den ordinære indsats set i lyset af den kortere dagpengeperiode 33 Den særlige indsats 38 Opsamling 56 4 A-KASSERNES ERFARINGER 59 A-kassernes ordinære indsats set i lyset af den kortere dagpengeperiode 59 Den særlige indsats 61 Opsamling 70 LITTERATUR 73 SFI-RAPPORTER SIDEN

7 FORORD I juli 2010 trådte den nye kortere dagpengeperiode i kraft. Ifølge de nye regler blev forsikrede personer, der blev ledige efter 1. juli 2010, berettiget til 2 års dagpenge mod tidligere 4 år. Ifølge aftalen ville de første ledige berøres 2 år efter de nye reglers vedtagelse, dvs. d. 1. juli Efterfølgende blev dagpengeperioden dog midlertidigt forlænget, således at den træder i kraft for de første berørte d. 1. januar I august 2012 blev endvidere den såkaldte akutpakke aftalt mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, som betyder, at jobcentre og a-kasser skal gennemføre en særlig indsats for ledige, der står til at opbruge deres dagpengeret i første halvår af 2013, hvis de ikke finder et arbejde. Jobcentrene, men ikke a-kasserne, har fået tilført midler til denne indsats. Akutpakkeaftalen betyder blandt andet, at de ledige, der står i fare for at miste deres dagpenge, har særlig ret til samtaler, jobformidling og jobsøgningsstøtte i a-kassen og/eller jobcentret. Formålet med denne undersøgelse har været at give et øjebliksbillede af jobcentrenes og a-kassernes beskæftigelsesindsats her og nu. Hvordan har henholdsvis jobcentre og a-kasser håndteret halveringen af dagpengeperioden og implementeret den særlige indsats? SFI ansøgte Beskæftigelsesrådets centrale pulje om midler til at gennemføre en sådan undersøgelse, hvilket blev bevilliget i november

8 Undersøgelsen benytter sig af kvalitative interview med henholdsvis medarbejdere og ledere i jobcentre og i a-kasser. Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke for interviewpersonernes velvilje og tid. Projektet har haft en følgegruppe, og professor Flemming Larsen, Aalborg Universitet har været lektør. Både følgegruppe og lektør takkes for gode og konstruktive kommentarer. Undersøgelsen er gennemført af videnskabelig assistent, fil. master i statskundskab Klara Nilsson, stud. scient. anth. Eva Juul Toldam, akademisk praktikant Henriette Toxværd og seniorforsker, cand. scient. pol., ph.d. Helle Holt har været projektleder. København, april 2013 JØRGEN SØNDERGAARD 6

9 RESUMÉ Denne rapport giver et indblik i, hvordan medarbejderne i a-kasser og jobcentre forholder sig til afkortelsen af dagpengeperioden og til de ledige, der er i slutningen af deres dagpengeperiode. Den 1. juli 2010 trådte nye regler om en halvering af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år i kraft. Efterfølgende blev dagpengeperioden midlertidigt forlænget, således at forkortelsen trådte i kraft for de første berørte den 1. januar I august 2012 indgik arbejdsmarkedets parter en aftale om en såkaldt akutpakke, der forpligter jobcentre og a-kasser til at gøre en særlig indsats for de ledige, der er ved at falde ud af dagpengesystemet. Rapporten belyser via kvalitative interview med sagsbehandlere i henholdsvis jobcentre og a-kasser følgende tre temaer: Organisering af og indholdet i beskæftigelsesindsatsen for ledige, der er i slutningen af dagpegeperioden; herunder akutpakken. Samarbejdet mellem a-kasser og jobcentre. Medarbejdernes vurdering af beskæftigelsesindsatsen for ledige, der er i slutningen af dagpengeperioden, herunder gode erfaringer, udfordringer og forbedringsmuligheder. 7

10 RESULTATER Man kan dele jobcentres og a-kassers indsatser i mindst to: Den ordinære indsats og den særlige indsats også kaldet akutpakken. Centralt for den ordinære indsats over for de ledige står en tidlig og intensiveret indsats. En tidlig og intensiveret indsats beskrives af medarbejderne som: Tidlig kontakt til de ledige Samtaler oftere end hver tredje måned Fremrykket aktiveringstidspunkt Netværksgrupper og jobcaféer for de ledige Opfølgningssamtaler, når ledige har været i et løntilskudsjob Tidlige screeningforløb, hvor jobcentret vurderer de lediges risiko for langtidsledighed Fokus på coaching af ledige. Centralt for den særlige indsats står: En personlig jobformidler til hver enkelt ledige En mere virksomhedsrettet indsats Fællessamtaler mellem jobcenter, a-kasse og den ledige Større samarbejde mellem jobcentre og a-kasser. En af de store udfordringer ved den særlige indsats, oplever medarbejderne, er det frivillige element i akutpakken, der gør det vanskeligt både for jobcentre og for a-kasser at dimensionere den særlige indsats. Derudover nævnes følgende udfordringer i forbindelse med indsatsen for de ledige: De mange centralt initierede ændringer i indsatsen har været med til at sende dobbelttydige signaler til de ledige og medarbejderne. Akutpakkeindsatsen kom for sent til at udgøre en hjælp for alle ledige i målgruppen, ligesom der har været kort tid til at implementere indsatsen i jobcentrene. Jobcentre og a-kassers manglende samordning forvirrer de ledige. De manglende jobåbninger giver problemer med at få flyttet de ledige over i beskæftigelse og giver problemer i forhold til det øgede 8

11 krav til optjeningsperioden for at kunne genindtræde i dagpengesystemet. Geografiske afstande, begrænsede personaleressourcer og mangel på et fælles informations- og kommunikationssystem spænder ben for samarbejdet mellem a-kasser og jobcentre. De positive erfaringer med de forskellige indsatser, som medarbejderne trækker frem i interviewene, er, at der i den nuværende indsats for de ledige lægges kimen til ændringer i fremtidens beskæftigelsesindsats i form af en hurtig og intensiv indsats, et øget virksomhedsfokus samt et øget samarbejde mellem jobcentre og a-kasser. PERSPEKTIVER Undersøgelsen kan ikke sige noget om, hvilke effekter indsatserne, som beskrives, har, eller hvorvidt de forskellige måder at udforme indsatsen på har betydning for, om de ledige kommer i beskæftigelse. Til gengæld giver undersøgelsen et konkret indblik i, hvordan medarbejdere og ledere i a-kasser og jobcentre har oplevet og vurderer forkortelsen af dagpengeperioden og indsatsen for ledige, der risikerer at opbruge deres dagpengeret. Samtidigt bidrager undersøgelsen til vores viden om akutpakkeindsatsen, der ikke har været formål for kvalitative studier tidligere. Rapporten udgør således en væsentlig og relevant brik til vores kendskab til den aktuelle beskæftigelsesindsats på baggrund af udsagn fra personer, der har en central rolle i gennemførelsen af indsatsen. Rapporten kan bruges af beslutningstagere i a-kasser, jobcentre og aktører på et politisk niveau, der ønsker aktuel viden om beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige samt som input til videre undersøgelser om beskæftigelsesindsatsen. DATAGRUNDLAG Rapporten bygger på kvalitative interview med medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser, gennemført i december 2012 og januar Vores interviewmateriale fra jobcentrene består af 28 interview med medarbejdere i 24 jobcentre. Interviewmaterialet fra a-kasserne består af interview med 10 personer fra 8 a-kasser. 9

12

13 KAPITEL 1 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER Formålet med denne undersøgelse er at give et indblik i, hvordan medarbejderne i a-kasser og jobcentre forholder sig til afkortelsen af dagpengeperioden og til de ledige, der er i slutningen af deres dagpengeperiode. Den 1. juli 2010 trådte den nye, kortere dagpengeperiode i kraft. Ifølge de nye regler er forsikrede personer, der er blevet ledige efter den 1. juli 2010, berettiget til 2 års dagpenge mod tidligere 4 år. Herudover er reglerne for optjening af en ny dagpengeperiode ændret og kræver nu sammenlagt 52 ugers fuldtidsarbejde mod tidligere 26 uger. Ifølge den oprindelige aftale ville de første ledige berøres 2 år efter de nye reglers vedtagelse, det vil sige den 1. juli Efterfølgende blev dagpengeperioden dog midlertidigt forlænget, således at forkortelsen trådte i kraft for de første berørte den 1. januar Den forkortede dagpengeperiode og den relativt høje ledighed betyder, at en stor gruppe ledige står til at opbruge deres dagpengeret i første halvår af 2013, hvis de ikke finder et arbejde. De skal, ligesom øvrige ledige, hjælpes i jobcentrenes og a-kassernes ordinære beskæftigelsesindsats. 1. De nye regler indebar samtidig, at personer med påbegyndt ledighedsforløb inden 1. juli 2010, som havde mere end 2 års resterende dagpengeperiode, fik reduceret den resterende dagpengeperiode til 2 år fra 1. juli

14 Ud over den ordinære indsats skal a-kasser og jobcentre, ifølge en aftale 2 indgået i august 2012, også udføre en særlig indsats den såkaldte akutpakke. I denne aftale forpligtes jobcentre og a-kasser sig til følgende indsatser: At etablere et særligt jobberedskab med medarbejdere, som skal hjælpe ledige i arbejde via et intensivt forløb med støtte til jobhjælp og jobsøgning. At deltage i en fælles samtale med den ledige senest en uge efter, at den ledige er sendt til jobcentret af a-kassen hvis den ledige ønsker det. At hjælpe ledige med at komme i jobrotation, i uddannelse som voksenlærling, i praktik eller i job med løntilskud på en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde. Jobcentrene har fået tilført midler til den særlige indsats. Det har a- kasserne ikke. Rapporten bygger på en række kvalitative interview med medarbejdere fra jobcentre og a-kasser gennemført i december 2012 og januar Interviewene har belyst medarbejdernes erfaringer med: Beskæftigelsesindsatsen i forhold til forkortelsen af dagpengeperioden og de ændringer og behov for ændringer, dette har afstedkommet. Organisering af og indhold i beskæftigelsesindsatsen for ledige, der er i slutningen af dagpegeperioden; herunder akutpakken. Samarbejdet mellem a-kasser og jobcentre. Medarbejdernes vurdering af beskæftigelsesindsatsen for ledige, der er i slutningen af dagpengeperioden, herunder gode erfaringer, udfordringer og forbedringsmuligheder. Vores interviewmateriale fra jobcentrene består af 28 kvalitative interview med medarbejdere i 24 af landets 94 jobcentre. I de 24 jobcentre er der gennemført interview med enten en person i en ledelsesfunktion eller en medarbejder tilknyttet indsatsen for de forsikrede ledige. Interview- 2. Aftalen blev indgået mellem regeringen, Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Akademikernes Centralorganisation, FTF, Kommunernes Landsforening og A-kassernes Samvirke. 12

15 personerne fordeler sig på 11 jobkonsulenter, 7 afdelingsledere, 5 virksomhedskonsulenter og 5 personer, der er ansatte i en koordinerende stilling, fx fag-, proces- eller teamkoordinator. Der er foretaget interview i 8 a-kasser med i alt 10 personer. 9 af de 10 interviewpersoner arbejder som konsulenter eller ledere i en centralt koordinerende afdeling i a-kassen (eller afdeling i a- kassen/fagforeningen, hvis a-kassen indgår i et administrationsfælleskab med en fagforening). Den sidste interviewperson arbejder som konsulent i en lokal afdeling. DEN ORDINÆRE BESKÆFTIGELSESINDSATS Jobcentrenes grundopgave er at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere med at finde arbejdskraft (Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 5). Jobcentrenes beskæftigelsesindsats for alle arbejdsmarkedsparate ledige, herunder de forsikrede ledige, indeholder to grundelementer: kontakt og aktivering. A-kasserne står for udbetaling af dagpenge til de ledige. De har en generel vejledningspligt over for medlemmerne, de skal holde henholdsvis en cv- og en vejledningssamtale med den ledige, kort efter at den ledige har meldt sig som arbejdssøgende, og de skal kontrollere, hvorvidt de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. DEN SÆRLIGE INDSATS: OPGAVERNE I AKUTPAKKEN Ifølge akutpakkeaftalen skal a-kasser og jobcentre tilbyde en særlig indsats for ledige, der har et halvt år eller mindre tilbage af dagpengeperioden og risikerer at opbruge deres dagpengeret i løbet af det første halvår af Indledningsvis skal a-kasserne sende et brev ud til alle ledige, der risikerer at opbruge deres dagpengeret. I brevet skal a-kassen informere om mulighederne for en særlig indsats i a-kassen og jobcentret. Jobcentrene skal følge op på a-kasserernes brev ved at kontakte de ledige, der ikke har henvendt sig til jobcentret, senest en måned efter, at a-kassen har sendt pågældende et brev. Det er frivilligt for den ledige at deltage i den særlige indsats under akutpakken, men a-kasser og jobcentre forpligter sig hver især til at: etablere et særligt jobberedskab med medarbejdere, 3. Indsatsen løber frem til og med den 30. juni 2013 og omfatter ledige, der fra den 20. september 2012 har 26 uger eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode, og som frem til og med uge 26 i 2013 risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. 13

16 som skal hjælpe ledige i arbejde via et intensivt forløb med personlig hjælp til jobsøgning, og tilbyde en fælles samtale med den ledige. A- kassen og jobcentret skal derudover tilbyde hjælp til den ledige til at komme i jobrotation, i uddannelse som voksenlærling eller i praktik eller i job med løntilskud på en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde. SAMMENFATNING AF RESULTATER INDSATSEN I JOBCENTRENE Jobcentrenes beskæftigelsesindsats kan deles op i to: den ordinære indsats for de forsikrede ledige, og den særlige indsats over for de ledige, der står til at miste deres dagpenge. Denne særlige indsats er nu blevet synonymt med akutpakken, men indtrykket fra interviewene med jobcentermedarbejderne er, at mange i forvejen havde fokus på denne gruppe af ledige. DEN ORDINÆRE INDSATS: TIDLIG, INTENSIV OG MED FOKUS PÅ LANGTIDSLEDIGE Ord som tidlig og intensiveret indsats går igen igennem interviewene med jobcentermedarbejderne, i forhold til hvordan beskæftigelsesindsatsen bedst udformes under den kortere dagpengeperiode. Der er til gengæld forskellige udlægninger af, hvad tidlig og intensiveret indsats betyder, men overordnet betyder det, at jobcentret tager fat i de ledige hurtigere, og at de holder flere samtaler med den ledige, end loven foreskriver. Dette gælder særligt for de grupper, som medarbejderne anser for at være i risiko for at blive langtidsledige, og hvor man derfor har en mulighed for at forebygge. Derudover har flere jobcentre et øget fokus på de langtidsledige gennem oprettelse af særlige teams, der udelukkende fokuserer på denne gruppe af ledige, og blandt andet tilbyder hyppigere samtaler med en sagsbehandler. Endelig giver flere medarbejderne udtryk for, at de gerne vil kunne tilbyde mere individuelt tilrettelagte forløb, men at det er svært at realisere i hverdagen. 14

17 DEN SÆRLIGE INDSATS: PERSONLIG JOBFORMIDLER OG ØGET VIRKSOMHEDSFOKUS Ifølge interviewpersonerne er en af de vigtigste indsatser i akutpakken, at den ledige tildeles en personlig jobformidler. Af interviewene fremgår det, at de personlige jobformidlere kan bidrage til en hyppigere og mere personlig kontakt mellem jobcentret og de ledige. Interviewene viser samtidig, at det har en vis betydning for indsatsens karakter, hvordan jobcentret organiserer kravet om en personlig jobformidler. På nogle jobcentre vil det typisk være en jobkonsulent, der bliver den lediges personlige jobformidler. Det betyder, at der i indsatsen lægges vægt på coaching, sparring og netværksdannelse. På andre jobcentre vil virksomhedskonsulenterne overgå til at blive personlige jobformidlere, og så vil vægten i højere grad blive lagt på fx virksomhedskontakter og praktikforløb. Endelig er der jobcentre, der har skabt en ny jobkategori, hvor job- og virksomhedskonsulentens kompetencer sammensmeltes, hvilket umiddelbart forekommer optimalt, men formentlig ikke altid er muligt. Dog kan vi intet sige om, hvorvidt de forskellige måder at udforme tilbuddet med den personlige jobformidler på har betydning for, om den ledige kommer i beskæftigelse. Akutpakken har endvidere været med til at øge jobcentermedarbejdernes opmærksomhed på den virksomhedsrettede indsats. Denne indsats indeholder fx ordninger som jobrotation, voksenlærling, praktik eller job med løntilskud samt formidling af ordinære job, herunder akutjob, primært via de personlige jobformidlere og virksomhedskonsulenterne. Ud over at interviewpersonerne giver udtryk for, at de ser virksomhedsrettede tiltag som gode og væsentlige, så er det deres håb, og i nogle tilfælde deres reelle forsæt, at de også i fremtiden vil kunne prioritere sådanne indsatser mere også på længere sigt og også under andre konjunkturforhold. Den virksomhedsrettede indsats ses af jobcentermedarbejderne således som et gode for den ledige, for jobcentret og for virksomhederne. SAMARBEJDSRELATIONER Samarbejdet med a-kasserne Jobcentrets samarbejde med a-kasserne er skrevet ind i akutpakken. Hvis den ledige ønsker det, skal der således afholdes fællessamtaler mellem 15

18 den ledige, dennes a-kasse og jobcentrets jobberedskab. Dette formaliserede samarbejde vurderer de fleste interviewpersoner positivt både for den ledige og for det generelle samarbejde mellem jobcentret og a-kassen, og de forestiller sig, at dette samarbejde også vil kunne være frugtbart på længere sigt. Det er dog forskelligt, hvor meget de ledige gør brug af fællessamtalerne. Interviewene tegner et billede af, at kontakten mellem jobcentre og a-kasser især foregår i forhold til enkeltsager, og at dette opleves at fungere udmærket. Derudover har nogle jobcentre og a-kasser taget initiativ til konkrete initiativer, der grundlæggende skal forbedre samarbejdet mellem dem. Her er givet følgende eksempler: særlige direkte telefonlinjer, særlige mailbokse og særlige kontaktpersoner. Derudover bliver der blandt nogle jobcentre og a-kasser brugt et særligt skema, hvor a- kasserne på en overskuelig måde kan videregive vigtige informationer om den ledige til jobcentret. Flere af interviewpersonerne påpeger dog, at det, for at samarbejdet skal fungere, er afgørende, at a-kassen har personalemæssige ressourcer, at a-kasserne er lokalt tilstede, og at der er eller kan opstå personlige kontakter. Samarbejdet med andre jobcentre Interviewene peger på, at de fleste af jobcentermedarbejderne har gjort brug af uformelle netværk og eksisterende samarbejdsfora for at udveksle viden om akutpakkeindsatsen. Der er også enkelte eksempler på konkrete samarbejdsprojekter. Enkelte medarbejdere mangler mere koordinering og samarbejde her er tidspres og mangel på stærke samarbejdsfora dog en udfordring. UDFORDRINGER Interviewpersonerne i jobcentrene peger særligt på fem forhold, som vanskeliggør den nuværende beskæftigelsesindsats: For kort tid til implementeringen. De ansatte oplever, at ændringerne i lovgivningen skete for sent i forhold til de ledige, og at jobcentrene havde alt for kort tid til at implementere de forskellige ændringer. De ledige har mistet motivation og medarbejderne troværdighed. 16

19 Nogle ansatte oplever, at ændringerne i lovgivningen har betydet, at visse ledige er blevet mindre motiveret til at søge realistiske job de ledige tror, at de vil blive hjulpet på målstregen. Det har stillet medarbejderne i en dum situation, når de opretholdt presset på den enkelte. Medarbejderne giver udtryk for, at de har mistet troværdighed over for de ledige, samtidig med at de synes, det var rigtigt at finde løsninger for de ledige, der står til at have opbrugt deres dagpenge. Svært at dimensionere indsatsen. Akutpakken er et frivilligt tilbud til de ledige, der står til at miste deres dagpenge, men samtidig er det et tilbud, som jobcentret skal tilbyde. Dette betyder ifølge flere interviewpersoner, at de bruger mange ressourcer på at sikre sig, at de ledige ved, at de er omfattet af akutpakken og de indsatser, akutpakken indeholder, ligesom der bruges mange ressourcer på at opbygge beredskabet uden at kende til behovet det er vanskeligt at dimensionere indsatsen. Svært for de ledige at genoptjene retten til dagpenge. Der stilles ikke mange spørgsmålstegn ved halveringen af dagpengeperioden, men at optjeningskravet er steget til 1 år, ser de fleste medarbejdere som en stor udfordring. Det er blevet vanskeligt at få den ledige ind i dagpengesystemet igen. Jobrotation og løntilskudsjob medregnes ikke i genoptjeningskravet, og der oplever medarbejderne, at det mindsker de lediges incitamenter til at bruge de to ordninger. Få jobåbninger. Sagsbehandlerne erfarer, at de kan gøre de ledige arbejdsmarkedsparate, men oplever, at det er svært at hjælpe dem med at finde et job, fordi der er få jobåbninger. Flere af medarbejderne giver dog udtryk for, at det er vigtigt, at de ledige føler, at der bliver gjort alt for dem, og at det sker på en ordentlig og værdig måde. Herunder påpeges det, at det er blevet sværere samtaler, medarbejderne skal igennem med de ledige, og at denne type samtaler kan kræve, at medarbejderne får ekstra støtte til at gennemføre disse. INDSATSEN I A-KASSERNE Ligesom jobcentrenes indsats kan a-kassernes indsats inddeles i to spor: Den ordinære indsats for alle forsikrede ledige og den særlige indsats over for ledige, der risikerer at miste dagpengene. Flere a-kasser har haft ekstra opmærksomhed på den sidste gruppe, også inden akutpakken. 17

20 DEN ORDINÆRE INDSATS Umiddelbart ser det ikke ud til, at forkortelsen af dagpengeperioden har betydet de store forandringer i a-kassernes organisering af deres indsats. Dog har man blik for, at der generelt er kortere tid til at finde et job, og det prøver medarbejderne at formidle til de ledige i rådighedssamtalerne, ligesom nogle a-kasser trækker på fagforeningerne og deres større viden om virksomhedernes eventuelle jobåbninger, eller tilbyder ekstra rådgivning. Tidlig og intensiveret indsats er således også begreber, der bruges blandt a-kassemedarbejdere. DEN SÆRLIGE INDSATS De fleste af a-kasserne har stort fokus på den gruppe, der står til at miste deres dagpenge i forbindelse med, at forkortelsen af dagpengeperioden træder i kraft. Via akutpakken er der særlige opgaver, som a-kassen skal udføre. De skal sende et brev ud til gruppen om, at de tilhører den gruppe, der får særlige tilbud via akutpakken, og støtte ledige, der ønsker hjælp til at komme i arbejde. Derudover skal de deltage i fællessamtaler med jobcentrene, hvis den ledige ønsker dette. 4 Interviewene peger på, at indholdet i indsatsen udgøres af samtaler, individuel og gruppebaseret vejledning samt jobformidling. Undersøgelsen giver et billede af, at nogle af a-kasserne fokuserer mere på samtaler og vejledning, imens andre arbejder mere med jobformidling. Et forhold, der beskrives som gavnligt af flere interviewpersoner, er, at akutpakkesamtalerne kan holdes uden det sædvanlige kontrolelement, som ellers ligger i rådighedssamtalerne. Dette forhold giver en helt anden type samtale, som de interviewede oplever som meget mere positiv, konstruktiv og fremadrettet. Samarbejdet med jobcentrene A-kassemedarbejderne ser det som en udfordring at få et samarbejde op at stå med jobcentrene, men anser samarbejdet om akutpakken som afgørende for en vellykket indsats. I nogle tilfælde har akutpakken da også medført et udvidet samarbejde. Den største udfordring for a-kasserne er, at det er jobcentret, der står for aktiveringsindsatsen, og at det ofte betyder, at a-kassen reelt ikke ved, hvilken indsats den ledige vil blive tilbudt 4. A-kasserne har ikke fået midler til gennemførelse af akutpakken, men har skullet gennemføre den inden for eksisterende økonomiske rammer. 18

21 af jobcenteret. Derfor kan a-kasserne ofte kun give den ledige generelle og ikke specifikke informationer om aktiveringsindsatsen. Endvidere har akutpakken anskueliggjort manglen på et fælles informations- og kommunikationssystem, der kunne lette samarbejdet om de ledige. Desuden oplever a-kassemedarbejderne, at de ledige bliver forvirrede over, at der er tale om to adskilte og parallelle systemer, der ikke snakker sammen. UDFORDRINGER A-kassemedarbejderne oplever langt hen ad vejen nogle af de samme udfordringer som medarbejderne i jobcentrene: Svært at dimensionere indsatsen A-kassemedarbejderne oplever det som en udfordring for a-kasserne, at akutpakkens indsatser er frivillige for den ledige, men skal stilles til rådighed. Det koster ressourcer. Svære samtaler A-kassemedarbejderne oplever, at samtalerne med de ledige er blevet af en mere personligt støttende karakter, fordi der er meget på spil for den enkelte. Derfor kan samtalerne også betyde, at a- kassemedarbejderne skal have nye kompetencer. Manglende job til de ledige A-kassemedarbejderne oplever ligesom medarbejderne i jobcentrene, at jobbene til de ledige ikke findes, og det kan et øget samarbejde med fagforeningerne om at finde jobåbninger ikke løse. KONKLUSIONER På bagrund af undersøgelsen kan vi drage en række konklusioner. Både jobcentre og a-kasser havde også før akutpakken fokus på de ledige, der stod til at falde ud af dagpengesystemet. Derfor er det også forskelligt, hvor meget der reelt er forandret i indsatsen, alene grundet den kortere dagpengeperiode. Centralt for den ordinære indsats står tidlig og intensiveret indsats. Centralt for den særlige indsats står den personlige jobformidler, en mere virksomhedsrettet indsats og fællessamtaler mellem jobcenter, a- 19

22 kasse og den ledige, der kan føre til et generelt større samarbejde mellem jobcenter og a-kasse. De største udfordringer er: Det frivillige element i akutpakken, der gør det vanskeligt både for jobcentre og for a-kasser at dimensionere den særlige indsats. At indsatsen kom for sent til at være en hjælp for mange ledige, samt at den skulle implementeres på kort tid. De mange centralt initierede ændringer i indsatsen, der har været med til at sende dobbelttydige signaler til de ledige og medarbejderne. Den manglende samordning mellem jobcentre og a-kasser, der forvirrer de ledige. De manglende jobåbninger, der gør det vanskeligt for medarbejderne at flytte de ledige til beskæftigelse. De positive erfaringer er, at der i den nuværende indsats for de ledige lægges kimen til ændringer i fremtidens beskæftigelsesindsats i form af en hurtig og intensiv indsats, et øget virksomhedsfokus samt et øget samarbejde mellem jobcentre og a-kasser. 20

23 KAPITEL 2 BESKRIVELSE AF INDSATSERNE SAMT AF DATA BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at give et indblik i, hvordan a- kasser og jobcentre forholder sig til afkortelsen af dagpengeperioden og til de ledige, der er i slutningen af deres dagpengeperiode. Den 1. juli 2010 trådte den nye, kortere dagpengeperiode i kraft. Ifølge de nye regler er forsikrede personer, der er blevet ledige efter den 1. juli 2010, berettiget til 2 års dagpenge mod tidligere 4 år. Herudover er reglerne for optjening af en ny dagpengeperiode ændret og kræver nu sammenlagt 52 ugers fuldtidsarbejde mod tidligere 26 uger. Ifølge den oprindelige aftale ville de første ledige berøres 2 år efter de nye reglers vedtagelse, det vil sige den 1. juli Efterfølgende blev dagpengeperioden dog midlertidigt forlænget, således at forkortelsen trådte i kraft for de første berørte den 1. januar Den forkortede dagpengeperiode og den relativt høje ledighed betyder, at en stor gruppe ledige står til at opbruge deres dagpengeret i 5. De nye regler indebar samtidig, at personer med påbegyndt ledighedsforløb inden 1. juli 2010, som havde mere end 2 års resterende dagpengeperiode, fik reduceret den resterende dagpengeperiode til 2 år fra 1. juli

24 første halvår af 2013, hvis de ikke finder et arbejde. 6 De skal, ligesom øvrige ledige, hjælpes i jobcentrenes og a-kassernes ordinære beskæftigelsesindsats. Ud over den ordinære indsats skal a-kasser og jobcentre dog, ifølge aftalen om den såkaldte akutpakke, der blev indgået mellem regeringen, Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Akademikernes Centralorganisation, FTF, Kommunernes Landsforening og A-kassernes Samvirke i august 2012 (Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge), oprette hver sit jobberedskab, der skal tilbyde en særlig indsats for denne gruppe af ledige. Aftalen betyder blandt andet, at de ledige har særlig ret til samtaler, jobformidling og jobsøgningsstøtte, i a-kassen og/eller jobcentret. Ledige, der har brug for yderligere jobhjælp, kan også få en såkaldt personlig jobformidler i jobcentret og har ret til en fælles samtale, hvor både a-kassen og jobcentret er til stede. Ud over dette foreskriver aftalen blandt andet, at jobrotationspladser skal målrettes ledige, og at de ledige får ret til et opkvalificeringsjob og til hurtig bevilling af virksomhedspraktik samt job med løntilskud. (For en mere udførlig beskrivelse af akutpakkens indhold, se afsnittet Den særlige indsats: opgaverne i akutpakken, s. 28). I rapporten undersøger vi, hvilke erfaringer a-kasser og jobcentres har gjort sig i forhold til halveringen af dagpengeperioden, og hvad beskæftigelsesindsatsen for ledige, der er i slutningen af deres dagpengeperiode, indeholder. Herunder undersøger vi samarbejdet mellem a- kasser og jobcentre. Vi ser også på, hvordan a-kasserepræsentanter samt ledere og medarbejdere i jobcentre vurderer denne indsats. METODE OG MATERIALE Rapporten bygger på en række kvalitative interview med medarbejdere fra a-kasser og jobcentre gennemført i december 2012 og januar Vi har valgt at lave et større antal interview med medarbejdere og ledere på jobcentre rundt om i Danmark og et mindre antal interview med centralt placerede personer i a-kasser. Hovedtyngden i rapporten ligger derved på jobcentrenes indsats. 6. Forkortelsen af dagpengeperioden implementeres også på en sådan måde, at ledige med både 4, 3 og 2½ års ledighed, når bagkanten på ydelsesperioden på samme tid, hvilket øger det totale antal ledige, der opbruger dagpengeretten i den aktuelle periode. 22

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om afkortning af dagpengeperioden. Det centrale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark INDHOLD INDLEDNING 4 Baggrunden for kampagnen 4 Kampagnens forløb 5 Om evalueringen 6 Læsevejledning

Læs mere