MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund"

Transkript

1 MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012

2 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7 En eller flere ledighedsperioder Supplerende dagpenge Selvstændig Behov for hjælp i perioder med dagpenge.11 Ændres behovet for hjælp Hvem yder den bedste hjælp Antallet af møder Respekt, indsigt og forståelse 16 Indsigt i og forståelse for scenekunstbranchen Individuelle hensyn og vejledning Tillid til at medlemmerne gerne vil have arbejde Aktivering 2

3 Om undersøgelsen Denne undersøgelse er udsendt som elektronisk spørgeskema den 15. november 2011 til medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Indsamlingen af besvarelser er afsluttet den 5. december Undersøgelsen beskæftiger sig udelukkende med medlemmernes erfaringer med dagpengesystemet inden for de seneste 12 måneder. Denne afgrænsning sker ud fra et ønske om at undersøge medlemmernes oplevelser med det aktuelle system og nuværende regler og praksis Nogle medlemmer har tilkendegivet, at de i perioder ikke melder sig ledige, selv om de ikke har et lønnet arbejde. I denne undersøgelse beskæftiger vi os kun med de ledighedsperioder, hvor medlemmerne har modtaget dagpenge. Respondenter Undersøgelsen er udsendt til i alt 1816 medlemmer. 867 medlemmer har åbnet undersøgelsen, og heraf har 425 svaret, at de inden for de seneste 12 måneder har modtaget dagpenge, herunder supplerende dagpenge, barsels og sygedagpenge. Det er denne gruppe, som har været i kontakt med dagpenge og beskæftigelsessystemet i den udvalgte periode, som undersøgelsen er baseret på. I spørgeskemaet var der i flere sammenhænge mulighed for at svare ved ikke, derfor er det ikke alle diagrammer, hvor samtlige 425 respondenters svar er medtaget. Endvidere har enkelte respondenter (19) valgt at afslutte undersøgelsen inden den var færdig. 3

4 Hovedkonklusioner Ledighed og dagpengeperioder De fleste medlemmer, som har været i berøring med dagpengesystemet inden for de seneste 12 måneder, er i alderen år og ældre. Størstedelen af respondenterne har modtaget dagpenge i en periode på 1 6 måneder. Derudover har næsten halvdelen af respondenterne (49 procent) modtaget supplerende dagpenge, som en del af deres dagpengeperiode(r). 30 procent af respondenterne har oplevet at blive betragtet som selvstændige, selv om de ikke selv anser sig for at være selvstændige virksomhedsdrivende. Endvidere har 19 medlemmer i løbet af de seneste 12 måneder fået frataget retten til dagpenge med henvisning til reglerne om selvstændig virksomhed. Behov for hjælp i perioder med dagpenge I forhold til medlemmernes behov for hjælp i ledighedsperioder tegner der sig et billede af to grupper medlemmer. Den ene gruppe svarer, at de har behov for vejledning og oplysning om reglerne i dagpengesystemet. Den anden gruppe svarer, at de slet ikke har behov for hjælp. Stort set ingen mener, at de har behov for den tilbudte aktivering, jobtræning eller kurser i udformning af ansøgning og CV. En del af respondenterne efterspørger dog tilbud, der er tilpasset deres særlige arbejdsmarked. 43 procent af respondenterne oplyser, at de delvist fik den hjælp de havde behov for under deres seneste ledighedsforløb. 73 procent af respondenterne mener, at der generelt er for mange møder i dagpengesystemet. Der ses en tendens til, at jo længere tid medlemmerne har været i systemet, jo stærkere er denne holdning. 4

5 Respekt, indsigt og forståelse 65 procent af respondenterne oplever forskel i indsigt, vejledning og behandling mellem a kasse, jobcenter og anden aktør. A kassen fremhæves som den klart bedste instans i systemet i forhold til både vejledning og behandling af medlemmerne. Respondenterne oplever, at systemet generelt har manglende indsigt i scenekunstbranchen og kunstnernes særlige arbejdsforhold. 91 procent af respondenterne angiver, at de kun delvist, i lav grad eller i meget lav grad oplever indsigt i branchens vilkår. Samtidigt oplever 67 procent af respondenterne, at systemet tager ingen, eller næsten ingen, individuelle hensyn til deres særlige jobsituation. I forhold til viljen til at søge arbejde, oplever 43 procent kun delvis tillid til, at de gerne vil have arbejde, når de er i berøring med dagpengesystemet. 53 procent oplever i ringe grad forståelse for, at de helst vil arbejde inden for deres eget fag. 5

6 Baggrundsoplysninger Køn Kønsmæssigt fordeler besvarelserne sig med 55 procent kvindelige respondenter og med 45 procent mandlige. I Dansk Skuespillerforbund er den generelle kønsfordeling 54 procent kvindelige og 46 procent mandlige medlemmer. I forhold til køn er respondenterne dermed repræsentative i forhold til forbundets medlemmer. Alder I diagrammet ses alderen for respondenterne og det samlede antal medlemmer i aldersgruppen i procent. Både blandt medlemmerne generelt og blandt respondenterne er der en klar overvægt af personer i alderen år. Kun en lille del (12) over 60 år medvirker i undersøgelsen. Endvidere ses en overrepræsentation af respondenter i aldersgruppen år. Diagram 1: Respondenter i undersøgelsen, i procent Over 61 år 3% 17% år 18% 18% år år 20% 23% 28% 42% Procent andel medlemmer, der medvirker i undersøgelsen Procentfordeling medlemmer i alt år 17% 14% 5% 5% 15% 25% 35% 45% 6

7 1. Ledighed og dagpengeperioder Af de 425 der har modtaget dagpenge, herunder supplerende dagpenge, barsels og sygedagpenge, ses det, at størstedelen af respondenterne (275) har modtaget dagpenge i mellem 1 og 6 måneder inden for de seneste 12 måneder. Diagram 2: Respondenternes ledighedsperioder Kun 31 respondenter (7 procent) har modtaget dagpenge i mindre end 4 uger inden for de seneste 12 måneder. 63 respondenter (15 procent) har modtaget dagpenge i 6 9 måneder og 56 respondenter (13 procent) har modtaget dagpenge i mere end 9 måneder. Vi har også undersøgt om, der eventuelt er en sammenhæng mellem respondenternes alder og den tid, de har modtaget dagpenge. De konklusioner, der kan drages, afspejler tendenser og generelle udfordringer på det danske arbejdsmarked: Unge med startledighed, mange korte ledighedsperioder for personer i alderen år, og ældre, der er blevet afskediget og har sværere ved at finde nyt arbejde. 7

8 Diagram 3: Ledighedsperiode fordelt på alder, i procent Diagrammet viser den procentvise fordelingen af respondenternes alder i forhold til ledighedsperiodens længde. Det ses af diagrammet, at det generelt er varierende, hvor længe de forskellige aldersgrupper er ledige. Desuden ses den store repræsentation af medlemmer i alderen år. Aldersgruppen udgør markant flere respondenter inden for hver dagpengeperiode. Samtidigt er det denne aldersgruppe, der udgør størstedelen af de respondenter, som har været ledige i under 4 uger. Denne aldersgruppe er også her, hvor der generelt på arbejdsmarkedet er mange jobskift. Blandt de respondenter, der har været ledige i over 9 måneder, er aldersgruppen år procentvis højere repræsenteret end i de øvrige ledighedsperioder. Dette afspejler også de generelle arbejdsmarkedskonjunkturer, hvor ældre har svært ved at komme i arbejde igen. 8

9 En eller flere ledighedsperioder Ledighedsperioden har for lidt over halvdelen af respondenterne (51 procent) været én sammenhængende ledighedsperiode. De resterende 49 procent af respondenterne har haft en eller flere ledighedsperioder, hvilket afspejler arbejdsvilkårene i scenekunstbranchen: Mange korte ansættelser og freelance arbejde. Diagram 4: En eller flere dagpengeperioder Supplerende dagpenge 210 respondenter (49 procent) angiver, at de har modtaget supplerende dagpenge inden for de seneste 12 måneder. 8 respondenter har desuden opbrugt deres ret til 30 ugers supplerende dagpenge. I følgende diagram ses den samlede ledighedsperiode for de 210 respondenter, som har modtaget supplerende dagpenge. Flest (142) af de, som har modtaget supplerende dagpenge, har været ledige i 1 6 måneder. 9

10 Diagram 5: Supplerende dagpenge Selvstændig Knap 30 procent af respondenterne (125) har oplevet at blive betragtet som selvstændige på trods af, at de ikke selv anser sig for at være selvstændige. 15 procent (19) af disse har fået frataget deres ret til dagpenge i løbet af de seneste 12 måneder med henvisning til reglerne om selvstændig virksomhed. 10

11 2. Behov for hjælp i perioder med dagpenge Vi har undersøgt, hvilke behov for hjælp, medlemmerne selv mener, de har, når de er i berøring med dagpengesystemet. Diagram 6: Respondenternes behov Respondenterne havde mulighed for at vælge flere kategorier. Diagrammet viser de former for hjælp, som respondenterne mener er relevante for dem i perioder med dagpenge. Det ses, at respondenternes behov deler sig i to: Vejledning og oplysning Ingen jeg klarer det selv 11

12 Andet i diagrammet dækker over respondenternes mulighed for at andre former for hjælp eller tilbud. Dette vil blive uddybet i det følgende. Andre tilbud I følgende boks ses en ordanalyse. Det er de ord, der optræder flest gange i de åbne tekstsvar, hvor respondenterne selv kan komme med bud på relevante former for hjælp. Samtidigt angiver størrelsen på ordene hyppigheden i anvendelse af det enkelte ord, dvs. jo større et ord er, jo oftere er det anvendt. Figur 1: Ordanalyse af tekstsvar AktiveringArbejdeBliveEfteruddannelseEgne FagFagområdeForståelseHjælpInden for EgetIndenforJobsKurserLedigeLov MulighederMålrettetNætværkOmkringRespektSygedagpenge Tager UdgangspunktTillidTræningUddannelse Flere respondenter angiver i tekstsvarene, at de har behov for kurser og gratis videreuddannelse også i kortere ledighedsperioder. Derudover er der et ønske om en mere åben og ærlig dialog samt en dialog, der tager udgangspunkt i den enkelte og deres arbejds og ansættelsesforhold, f.eks. ved freelanceansættelser. Enkelte har angivet ønske om, at der indlægges én personlig samtale i starten af et dagpengeforløb. I forhold til aktivering savner medlemmerne kurser, der decideret henvender sig til kunstnere og gerne helt fagspecifikt til f.eks. dansere. Samtidigt udtrykker de ønske om, at daglig træning og vedligeholdelse af faglige kompetencer så som sang, skuespilteknik, fysik form mv., kan indgå som aktiveringsforløb eller gøre det ud for eventuel aktivering. 12

13 Flere respondenter efterlyser, at opsøgende mundtligt jobsøgningsarbejde samt f.eks. auditions betragtes som reel jobsøgning, da det er den måde, man typisk søger arbejde på i scenekunstbranchen. Ændres behovet for hjælp? Vi har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem ledighedsperiodens længde og den hjælp, som respondenterne mener, de har behov for under et ledighedsforløb. Diagram 7: Hjælp i ledighedsperioder fordelt på ledighedsperiodes længde Der kan ikke drages nogle klare konklusioner om sammenhæng mellem ledighedsperiodens længde og den hjælp, respondenterne mener, de har behov for. Der ses en kun en mindre tendens til at henholdsvis Motivation og Undervisning i jobansøgning og CV er vigtigst for de, der har været ledige i 3 6 måneder. Mens ingen af respondenterne, der har været ledige i under 4 uger eller i 6 9 måneder, mener at de har behov for Aktivering og jobtræning. Blandt de der har været ledige i mellem 1 3 måneder ses tydeligt opdelingen i behovene: Vejledning og oplysning og Ingen jeg klarer det selv. Det er relevant at medtage, at der er flest respondenter i undersøgelsen, som har været ledige i 1 6 måneder. 13

14 Respondenterne blev spurgt, om de fik den hjælp, de havde behov for under deres ledighedsforløb. 419 respondenter har svaret på spørgsmålet. 142 har svaret ja, mens 183 angiver delvist og 94 har svaret nej. Tabel 1: Fik du den hjælp som du havde behov for? Ja 142 Delvis 183 Nej 94 Hvem yder den bedste hjælp Respondenterne mener samlet set, at a kassen er bedst til at hjælpe dem under et ledighedsforløb. 71 procent af respondenterne har angivet, at a kassen yder den bedste hjælp, mens 18 procent mener, at anden aktør har hjulpet dem bedst. Færrest (11 procent) mener, at jobcentrene har hjulpet dem bedst. Dette billede gælder uanset, hvor længe man har været ledig. Diagram 8: Hvem har ydet den bedste hjælp Note: 409 respondenter har svaret på spørgsmålet. 14

15 Antallet af møder 73 procent af respondenterne angiver at der samlet set er for mange møder med a kasse, jobcenter og evt. anden aktør. Diagram 9: Tilfredshed med antallet af møder Der ses en tendens til, at den tid, respondenterne har modtaget dagpenge, har indflydelse på holdningen til antallet af møder i dagpengesystemet. Jo længere tid respondenterne har været ledige, jo klarere fremstår holdningen om, at der er for mange møder. 15

16 3. Respekt, indsigt og forståelse I undersøgelsen bliver respondenterne bl.a. spurgt, om de mener, at der bliver talt respektfuldt til dem i beskæftigelsessystemet. Af svarene fremgår det, at a kassen er det sted, hvor langt størstedelen oplever, at de bliver mødt med respekt. 59 procent angiver at de i høj grad eller i meget høj grad oplever, at der i a kassen bliver talt respektfuldt til dem. Tilsvarende angiver kun 24 procent, at de i jobcenteret oplever, at der i høj grad eller i meget høj grad bliver talt respektfuldt til dem. Jobcenteret er også det sted, hvor flest i meget lav grad oplever, at der bliver talt respektfuldt til dem. En mindre del af respondenterne (203) har erfaringer med anden aktør. Blandt disse oplever flest (36 procent), at der delvist bliver talt respektfuldt til dem ved anden aktør. 65 procent oplever desuden forskel mellem jobcenterets, a kassens og anden aktørs indsigt, vejledning og behandling. Igen er det a kassen, hvor langt de feste medlemmer føler sig bedst behandlet. Færrest føler sig bedst behandlet af jobcenterne. Indsigt i og forståelse for Scenekunstbranchen Medlemmerne oplever i beskæftigelsessystemet en ringe indsigt i branchens vilkår. Over halvdelen af respondenterne oplever i meget lav grad (32 procent) eller i lav grad (23 procent) indsigt i vilkårene for scenekunstnere. 36 procent oplever delvist indsigt i branchens vilkår. Sammenlagt angiver dermed 91 procent af respondenterne, at de kun delvist, i lav grad eller i meget lav grad oplever indsigt i branchens vilkår. 16

17 Diagram 10: Indsigt i scenekunstbranchen 38 procent af respondenterne angiver at de kun delvist oplever forståelse for deres arbejdsmæssige situation, mens halvdelen i lav grad (26 procent) eller i meget lav grad (25 procent)oplever forståelse for deres arbejdsmæssige situation. Diagram 11: Forståelse for scenekunstneres arbejdssituation Individuelle hensyn og vejledning Overordnet oplever medlemmerne stort set ikke, at der bliver taget individuelle hensyn til dem og deres særlige arbejdsmarked, når de er ledige. 67 procent af respondenterne oplever i meget lav grad eller i lav grad individuelle hensyn. 17

18 Diagram 12: Individuelle hensyn I forhold til vejledning om regler og krav i dagpengesystemet oplever 53 procent af respondenter delvist god vejledning, mens 27 procent i høj grad oplever god vejledning. Et mindre antal (16 procent) angiver, at de i lav grad eller i meget lav grad oplever god vejledning. 18

19 Diagram 13: God vejledning Tillid til at medlemmerne gerne vil have arbejde Der er ikke er noget entydigt billede af, om respondenterne oplever tillid til, at de gerne vil have et arbejde. 21 procent af respondenter oplever i lav grad tillid, mens 22 procent i høj grad oplever tillid. Flest (43 procent) angiver, at de delvist oplever tillid til, at de gerne vil have et arbejde. Diagram 14: Tillid til at man gerne vil have et arbejde 19

20 Medlemmerne oplever i ringe grad forståelse for, at de helst vil have arbejde inden for deres fag. 53 procent af de respondenter, oplever således, i meget lav grad eller i lav grad forståelse for deres ønske om arbejde inden for deres fag. Diagram 15: Forståelse for at man helst vil arbejde inden for sit fag Trods ovenstående oplever 55 procent af respondenterne delvist tillid til, at de gerne vil tage et arbejde uden for deres fagområde. Af undersøgelsen fremgår der ingen sammenhæng mellem respondenternes ledighedslængde, og om de oplever at blive mødt med forståelse for, at de helst vil arbejde inden for deres fag. Aktivering Af de medlemmer, der har angivet, at de har været i berøring med dagpenge og beskæftigelsessystemet inden for de seneste 12 måneder, har ca. 30 procent (125) været i aktivering. I diagrammet ses, hvilke former for aktivering, respondenterne har været i, sammenholdt med ledighedsperiodens længde. Nogle af respondenterne har været aktiverede flere gange i løbet af de seneste 12 måneder, og derfor har de 125 respondenter tilsammen været i aktivering 146 gange. 20

21 Diagram 16: Aktiverede fordelt på dagpengeperiode Flest medlemmer har været på henholdsvis CV og jobsøgningskurser og i virksomhedspraktik. Aktiveringen har for omkring halvdelens vedkommende været ufrivillig, det vil sige, at de ikke selv har valgt at blive aktiverede. Tabel 2: Var aktiveringen selvvalgt? Ja 33 26procent Nej 66 53procent Både ja og nej 26 21procent I alt procent I forbindelse med undersøgelsens spørgsmål om aktivering fik respondenterne mulighed for at uddybe en eller flere oplevelser fra deres møde med dagpengesystemet. I det efterfølgende bilag kan et uddrag af respondenternes kommentarer læses. Ud fra respondenternes kommentarer sammenholdt med de behov, de angiver ved det relevante spørgsmål i undersøgelsen jf. diagram 7, lader det til, at respondenterne overordnet mener, at aktivering og jobtræning er spild af tid og føles irrelevant i forhold til at komme i arbejde. 21

22 Bilag til undersøgelsen: Uddybende kommentarer til mødet med dagpenge og beskæftigelsessystemet. Februar

23 I undersøgelsen fik respondenterne mulighed for at uddybe en eller flere oplevelser fra deres møde med dagpenge og beskæftigelsessystemet. Det følgende præsenterer et udsnit af respondenternes erfaringer i citatform. Systemet/lovgivning Jeg møder forståelse både hos jobcenter og a kasse, men jeg oplever mest forståelse og får bedst vejledning i a kassen. Begge steder henviser de til og undskylder sig med lovgivningen, og jeg oplever, at lovgivningen er fuldkommen blind for de, der er freelancere (måske især os i de kreative fag). Det er følelsen af at være en ufrivillig del af noget kriminelt. På tomandshånd kan man måske godt møde forståelse, men systemet ligger hele tiden og truer bagved med hårde straffe, der kan trækkes op af hatten. Jeg var indkaldt til et møde, som jeg på forhånd vidste, jeg ikke kunne deltage i, da jeg var startet arbejde. Derfor ringede jeg og meddelte, at jeg ikke kunne deltage. Beskeden jeg modtog: Jeg var nødt til at booke mødet, og så ringe på selve dagen for at afmelde det. Jeg er klar over at det er en lille ting, men jeg synes det beskriver systemet ret godt. Hvorfor må man ikke have barn syg, når man er på dagpenge? Til rådighed for arbejdsmarkedet Der er i det hele taget ikke meget forståelse for, at jeg godt kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode, selvom jeg allerede har en kontrakt på kommende arbejde. A kassen sagde at det var ligegyldigt om jeg søgte inden for mit eget fagområde, som skuespiller. Det vigtigste var, at jeg søgte to opslåede job om ugen. Vi vil aldrig slå op i jobsektionen i avisen og se overskriften: Det Kgl. Teater søger ny sopran Generelt har jeg haft udsigt til andet arbejde, når jeg har været ledig, men har ikke kunnet fortælle a kasse eller jobcenter det, fordi jeg i så fald ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. 23

24 Udbetalinger Jeg sad (var udpeget, altså havde jeg ikke søgt om det) i bestyrelsen på et teater, og i de perioder, jeg var på supplerende dagpenge eller dagpenge, fik jeg så mange forskellige og modstridende oplysninger om, hvordan dagpengekortet skulle udfyldes, at jeg overvejede at trække mig fra bestyrelsen. Jeg måtte selv flere gange påpege fejl, for derefter at modtage et brev om, at jeg havde begået noget nærmest kriminelt, men "da jeg selv havde gjort opmærksom på det, ville det ikke få følger". Jeg synes det er svært at udfylde dagpengekortet, når man har arbejde, og jeg er stadigvæk i tvivl om hvordan timetallet bliver opgjort ved honorarløn. Supplerende dagpenge Jeg har snart opbrugt min ret til 30 ugers supplerende dagpenge. Sidst jeg talte med a kassen blev jeg derfor rådet til ikke at tage deltidsjob, da jeg så ikke vil modtage dagpenge. I stedet blev jeg rådet til at være fuldt ledig. På et tidspunkt er jeg blevet tilbudt job som kirkesanger, men a kassen rådede mig til ikke at tage jobbet, da det vil blive betragtet som en deltidsstilling, der bliver fordelt over alle månedens uger også selvom at stillingen kun krævede, at jeg skulle arbejde søndag formiddag. Og derfor ville jeg så ikke kunne stå til rådighed for arbejdssøgning og for fuldtidsstillinger. Nu undlader jeg at tage småjobs og undervisning, da det vil påvirke mine supplerende dagpenge. Med andre ord: Jeg siger nej til arbejde, fordi reglerne er som de er. Jeg fik en indkaldelse til en personlig samtale på et jobcenter, men samtalen viste sig at være et fællesmøde om regler. Da jeg får supplerende dagpenge, blev jeg henvist til et andet jobcenter, hvor jeg skal til en ny samtale. Det er da spild af alles tid. 24

25 Aktivering /jobsøgningskurser Gennem årene har jeg været på en del jobsøgningskurser. De er i mine øjne fuldstændig identiske, helt ned til den eksakte ordlyd. Det er efter min mening det glade vanvid. Første gang jeg kom på CV og ansøgningskursus, blev jeg så god, at de ansatte mig for en periode. Nu har jeg været ledig i 14 dage og blev henvist til selvsamme anden aktør, hvor jeg var ansat, for at komme på CV kursus igen. Det giver da ikke mening. Det er spild af vores allesammens ressourcer. Jeg fandt et Kunstgreb kursusforløb og fik et ja af a kassen, men et nej af jobcenteret til at påbegynde kurset, som ellers var yderst relevant for min arbejdssituation som underviser og eventmager i forretningslivet. Stor ros til Artlab, som arbejder individuelt med kursusdeltagerne, i stedet for generelt. Det giver stor motivation og klar retning på jobsøgningen. Jobcenteret bad mig tage en anden udannelse, selv om de kunne se, at jeg havde haft arbejde, og havde en kontrakt på endnu fire måneders arbejde. Hun (jobcentermedarbejderen) ville have mig til at bryde kontrakten og starte en uddannelse som tegnsprogstolk i stedet. Det med tegnsprogstolk var hendes ide. Som freelance blev jeg sendt på et jobsøgningskursus, der hed karriereværkstedet. Jeg må sige, at skønt det ikke på nuværende tidspunkt er specielt brugbart for mig, så var det ganske sagligt. Mine medkursister var overvejende uhyre glade for det. Om virksomhedspraktik Jeg kontaktede jobcentret fordi, jeg selv havde fundet et sted, som var interesseret i at tage mig i virksomhedspraktik. Det var fem uger før jeg skulle starte nyt arbejde, så hvis jeg skulle nå at være der i fire uger, så skulle det gå stærkt. Jobcentret gav mig beskeden: At sådan en ansøgning tog mellem to og tre uger at få godkendt, og at jeg under ingen omstændigheder måtte gå i gang uden, at det var godkendt, for så ville det gå ud over min dagpengeret. Men så kontaktede firmaet, som jeg skulle i praktik hos, jobcentret og i lige pludselig blev det hele fixet på 24 timer. 25

26 Anden aktør Jobcentret insisterede på, at jeg skulle have et 4 ugers forløb hos Hartmanns, før de ville godkende et forløb på Artlab. Men jobkonsulenten erkendte, at det med Hartmanns bare var for at få tiden til at gå og bestemt ikke relevant. I modsætning til kurset hos Artlab, som jobkonsulenten meget modvilligt godkendte, samtidig med at hun indrømmede, at det klart var mere relevant i forhold til min branche. Hun spurgte om jeg havde tænkt over at det nok var nytteløst at satse på en branche, hvor der ikke er så mange jobmuligheder? Jobcenteret Jeg er nyuddannet skuespiller, og efter at jeg havde været til mit første individuelle møde i jobcenter, modtog jeg et brev om vores samtale. I brevet stod der: er uddannet designer, erfaring som skruespiller, men relevant at arbejde som tjener eller handicaphjælper. Så er de møder da helt spild af tid. Jeg skulle på CV og ansøgningskursus, selvom jeg havde fundet en praktikplads på et teater, men pga. jobcenterets 3 ugers behandlingstid, blev jeg smidt på et tåbeligt CV kursus, som jeg slet ikke kunne bruge til noget. Det er meget demotiverende. Jeg har siddet hos en sagsbehandler i et jobcentret og bare skulle sluge, at han giver mig gode råd om min videre karriere. Om jeg ikke havde lyst til at blive anmelder i stedet? Det er da ikke konstruktivt, når der er lige så stor arbejdsløshed for dem. Jobcenteret spørger mig, om det ikke snart er på tide, at jeg finder et rigtigt arbejde. A kassen Jeg ringede til a kassen for at forhøre mig om nogle ting vedrørende ferie, og fik rigtig fin hjælp, indtil det gik op for sagsbehandleren, at jeg var skuespiller. Så fik jeg af vide, at det var bedst, at vi lod som om, jeg ikke havde nævnt det, da de ellers ville være nødsaget til at behandle mig anderledes. Jeg var til et rådighedsmøde i a kassen sammen med fem andre indenfor kunstbranchen. Da der var sygdom i afdelingen, endte vi med at sidde og snakke om vores forskellige situationer og erfaringer. Det fungerer nærmest bedre end samtale med rådgiverne. 26

27 Det er en stor forbedring at a kassen har lavet et kunstner team. De viser stor forståelse og vejleder godt. Det vil være en fordel hvis de overtager jobcentrets opgaver. Forsøger at undgå dagpengeperioder Hvis jeg er ledig i en måned eller mindre, vælger jeg tit at klare mig for mindre frem for at melde mig ledig. Det er nemlig både stressende og krævende med alle de papirer og blanketter, man skal aflevere for at få dagpenge. 27

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs.

Jobsøgnings skema. Du skal være aktivt jobsøgende du skal søge relevante job og du skal søge på en måde der er seriøs. Jobsøgnings skema Navn: Cpr. nr: Fra uge nr.: Til uge nr.: Dette Jobsøgnings skema skal bruges til, at dokumentere din jobsøgning. Du kan finde ledige job på www.jobnet.dk Du skal være aktivt jobsøgende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Anden aktør undersøgelse 2011 rapport

Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Anden aktør undersøgelse 2011 rapport Spørgeskemaet er udsendt til alle ledige, der har haft en jobplan i 3. kvartal af 2010. Det drejer sig om knap 1300 personer, mod 830 personer i 2010, en stigning

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Tilfredshed med enkelte anden aktører

Tilfredshed med enkelte anden aktører hed med enkelte anden aktører Region Hovedstaden/Sjælland Hverken Total tilfreds eller utilfreds Indekstal 1 Alecto 43 9% 33% 40% 12% 7% 3,26 Job Vision 27 15% 19% 26% 33% 7% 3,00 JOBDK 40 8% 18% 33% 30%

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider

Dagpengesystemet. Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig. Se mere på de næste sider Dagpengesystemet Dine rettigheder Dine muligheder Dine pligter som ledig Se mere på de næste sider Læs her om ER DU I TVIVL? SÅ RING ALTID TIL OS PÅ 63 13 85 50 Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere