MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund"

Transkript

1 MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012

2 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7 En eller flere ledighedsperioder Supplerende dagpenge Selvstændig Behov for hjælp i perioder med dagpenge.11 Ændres behovet for hjælp Hvem yder den bedste hjælp Antallet af møder Respekt, indsigt og forståelse 16 Indsigt i og forståelse for scenekunstbranchen Individuelle hensyn og vejledning Tillid til at medlemmerne gerne vil have arbejde Aktivering 2

3 Om undersøgelsen Denne undersøgelse er udsendt som elektronisk spørgeskema den 15. november 2011 til medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Indsamlingen af besvarelser er afsluttet den 5. december Undersøgelsen beskæftiger sig udelukkende med medlemmernes erfaringer med dagpengesystemet inden for de seneste 12 måneder. Denne afgrænsning sker ud fra et ønske om at undersøge medlemmernes oplevelser med det aktuelle system og nuværende regler og praksis Nogle medlemmer har tilkendegivet, at de i perioder ikke melder sig ledige, selv om de ikke har et lønnet arbejde. I denne undersøgelse beskæftiger vi os kun med de ledighedsperioder, hvor medlemmerne har modtaget dagpenge. Respondenter Undersøgelsen er udsendt til i alt 1816 medlemmer. 867 medlemmer har åbnet undersøgelsen, og heraf har 425 svaret, at de inden for de seneste 12 måneder har modtaget dagpenge, herunder supplerende dagpenge, barsels og sygedagpenge. Det er denne gruppe, som har været i kontakt med dagpenge og beskæftigelsessystemet i den udvalgte periode, som undersøgelsen er baseret på. I spørgeskemaet var der i flere sammenhænge mulighed for at svare ved ikke, derfor er det ikke alle diagrammer, hvor samtlige 425 respondenters svar er medtaget. Endvidere har enkelte respondenter (19) valgt at afslutte undersøgelsen inden den var færdig. 3

4 Hovedkonklusioner Ledighed og dagpengeperioder De fleste medlemmer, som har været i berøring med dagpengesystemet inden for de seneste 12 måneder, er i alderen år og ældre. Størstedelen af respondenterne har modtaget dagpenge i en periode på 1 6 måneder. Derudover har næsten halvdelen af respondenterne (49 procent) modtaget supplerende dagpenge, som en del af deres dagpengeperiode(r). 30 procent af respondenterne har oplevet at blive betragtet som selvstændige, selv om de ikke selv anser sig for at være selvstændige virksomhedsdrivende. Endvidere har 19 medlemmer i løbet af de seneste 12 måneder fået frataget retten til dagpenge med henvisning til reglerne om selvstændig virksomhed. Behov for hjælp i perioder med dagpenge I forhold til medlemmernes behov for hjælp i ledighedsperioder tegner der sig et billede af to grupper medlemmer. Den ene gruppe svarer, at de har behov for vejledning og oplysning om reglerne i dagpengesystemet. Den anden gruppe svarer, at de slet ikke har behov for hjælp. Stort set ingen mener, at de har behov for den tilbudte aktivering, jobtræning eller kurser i udformning af ansøgning og CV. En del af respondenterne efterspørger dog tilbud, der er tilpasset deres særlige arbejdsmarked. 43 procent af respondenterne oplyser, at de delvist fik den hjælp de havde behov for under deres seneste ledighedsforløb. 73 procent af respondenterne mener, at der generelt er for mange møder i dagpengesystemet. Der ses en tendens til, at jo længere tid medlemmerne har været i systemet, jo stærkere er denne holdning. 4

5 Respekt, indsigt og forståelse 65 procent af respondenterne oplever forskel i indsigt, vejledning og behandling mellem a kasse, jobcenter og anden aktør. A kassen fremhæves som den klart bedste instans i systemet i forhold til både vejledning og behandling af medlemmerne. Respondenterne oplever, at systemet generelt har manglende indsigt i scenekunstbranchen og kunstnernes særlige arbejdsforhold. 91 procent af respondenterne angiver, at de kun delvist, i lav grad eller i meget lav grad oplever indsigt i branchens vilkår. Samtidigt oplever 67 procent af respondenterne, at systemet tager ingen, eller næsten ingen, individuelle hensyn til deres særlige jobsituation. I forhold til viljen til at søge arbejde, oplever 43 procent kun delvis tillid til, at de gerne vil have arbejde, når de er i berøring med dagpengesystemet. 53 procent oplever i ringe grad forståelse for, at de helst vil arbejde inden for deres eget fag. 5

6 Baggrundsoplysninger Køn Kønsmæssigt fordeler besvarelserne sig med 55 procent kvindelige respondenter og med 45 procent mandlige. I Dansk Skuespillerforbund er den generelle kønsfordeling 54 procent kvindelige og 46 procent mandlige medlemmer. I forhold til køn er respondenterne dermed repræsentative i forhold til forbundets medlemmer. Alder I diagrammet ses alderen for respondenterne og det samlede antal medlemmer i aldersgruppen i procent. Både blandt medlemmerne generelt og blandt respondenterne er der en klar overvægt af personer i alderen år. Kun en lille del (12) over 60 år medvirker i undersøgelsen. Endvidere ses en overrepræsentation af respondenter i aldersgruppen år. Diagram 1: Respondenter i undersøgelsen, i procent Over 61 år 3% 17% år 18% 18% år år 20% 23% 28% 42% Procent andel medlemmer, der medvirker i undersøgelsen Procentfordeling medlemmer i alt år 17% 14% 5% 5% 15% 25% 35% 45% 6

7 1. Ledighed og dagpengeperioder Af de 425 der har modtaget dagpenge, herunder supplerende dagpenge, barsels og sygedagpenge, ses det, at størstedelen af respondenterne (275) har modtaget dagpenge i mellem 1 og 6 måneder inden for de seneste 12 måneder. Diagram 2: Respondenternes ledighedsperioder Kun 31 respondenter (7 procent) har modtaget dagpenge i mindre end 4 uger inden for de seneste 12 måneder. 63 respondenter (15 procent) har modtaget dagpenge i 6 9 måneder og 56 respondenter (13 procent) har modtaget dagpenge i mere end 9 måneder. Vi har også undersøgt om, der eventuelt er en sammenhæng mellem respondenternes alder og den tid, de har modtaget dagpenge. De konklusioner, der kan drages, afspejler tendenser og generelle udfordringer på det danske arbejdsmarked: Unge med startledighed, mange korte ledighedsperioder for personer i alderen år, og ældre, der er blevet afskediget og har sværere ved at finde nyt arbejde. 7

8 Diagram 3: Ledighedsperiode fordelt på alder, i procent Diagrammet viser den procentvise fordelingen af respondenternes alder i forhold til ledighedsperiodens længde. Det ses af diagrammet, at det generelt er varierende, hvor længe de forskellige aldersgrupper er ledige. Desuden ses den store repræsentation af medlemmer i alderen år. Aldersgruppen udgør markant flere respondenter inden for hver dagpengeperiode. Samtidigt er det denne aldersgruppe, der udgør størstedelen af de respondenter, som har været ledige i under 4 uger. Denne aldersgruppe er også her, hvor der generelt på arbejdsmarkedet er mange jobskift. Blandt de respondenter, der har været ledige i over 9 måneder, er aldersgruppen år procentvis højere repræsenteret end i de øvrige ledighedsperioder. Dette afspejler også de generelle arbejdsmarkedskonjunkturer, hvor ældre har svært ved at komme i arbejde igen. 8

9 En eller flere ledighedsperioder Ledighedsperioden har for lidt over halvdelen af respondenterne (51 procent) været én sammenhængende ledighedsperiode. De resterende 49 procent af respondenterne har haft en eller flere ledighedsperioder, hvilket afspejler arbejdsvilkårene i scenekunstbranchen: Mange korte ansættelser og freelance arbejde. Diagram 4: En eller flere dagpengeperioder Supplerende dagpenge 210 respondenter (49 procent) angiver, at de har modtaget supplerende dagpenge inden for de seneste 12 måneder. 8 respondenter har desuden opbrugt deres ret til 30 ugers supplerende dagpenge. I følgende diagram ses den samlede ledighedsperiode for de 210 respondenter, som har modtaget supplerende dagpenge. Flest (142) af de, som har modtaget supplerende dagpenge, har været ledige i 1 6 måneder. 9

10 Diagram 5: Supplerende dagpenge Selvstændig Knap 30 procent af respondenterne (125) har oplevet at blive betragtet som selvstændige på trods af, at de ikke selv anser sig for at være selvstændige. 15 procent (19) af disse har fået frataget deres ret til dagpenge i løbet af de seneste 12 måneder med henvisning til reglerne om selvstændig virksomhed. 10

11 2. Behov for hjælp i perioder med dagpenge Vi har undersøgt, hvilke behov for hjælp, medlemmerne selv mener, de har, når de er i berøring med dagpengesystemet. Diagram 6: Respondenternes behov Respondenterne havde mulighed for at vælge flere kategorier. Diagrammet viser de former for hjælp, som respondenterne mener er relevante for dem i perioder med dagpenge. Det ses, at respondenternes behov deler sig i to: Vejledning og oplysning Ingen jeg klarer det selv 11

12 Andet i diagrammet dækker over respondenternes mulighed for at andre former for hjælp eller tilbud. Dette vil blive uddybet i det følgende. Andre tilbud I følgende boks ses en ordanalyse. Det er de ord, der optræder flest gange i de åbne tekstsvar, hvor respondenterne selv kan komme med bud på relevante former for hjælp. Samtidigt angiver størrelsen på ordene hyppigheden i anvendelse af det enkelte ord, dvs. jo større et ord er, jo oftere er det anvendt. Figur 1: Ordanalyse af tekstsvar AktiveringArbejdeBliveEfteruddannelseEgne FagFagområdeForståelseHjælpInden for EgetIndenforJobsKurserLedigeLov MulighederMålrettetNætværkOmkringRespektSygedagpenge Tager UdgangspunktTillidTræningUddannelse Flere respondenter angiver i tekstsvarene, at de har behov for kurser og gratis videreuddannelse også i kortere ledighedsperioder. Derudover er der et ønske om en mere åben og ærlig dialog samt en dialog, der tager udgangspunkt i den enkelte og deres arbejds og ansættelsesforhold, f.eks. ved freelanceansættelser. Enkelte har angivet ønske om, at der indlægges én personlig samtale i starten af et dagpengeforløb. I forhold til aktivering savner medlemmerne kurser, der decideret henvender sig til kunstnere og gerne helt fagspecifikt til f.eks. dansere. Samtidigt udtrykker de ønske om, at daglig træning og vedligeholdelse af faglige kompetencer så som sang, skuespilteknik, fysik form mv., kan indgå som aktiveringsforløb eller gøre det ud for eventuel aktivering. 12

13 Flere respondenter efterlyser, at opsøgende mundtligt jobsøgningsarbejde samt f.eks. auditions betragtes som reel jobsøgning, da det er den måde, man typisk søger arbejde på i scenekunstbranchen. Ændres behovet for hjælp? Vi har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem ledighedsperiodens længde og den hjælp, som respondenterne mener, de har behov for under et ledighedsforløb. Diagram 7: Hjælp i ledighedsperioder fordelt på ledighedsperiodes længde Der kan ikke drages nogle klare konklusioner om sammenhæng mellem ledighedsperiodens længde og den hjælp, respondenterne mener, de har behov for. Der ses en kun en mindre tendens til at henholdsvis Motivation og Undervisning i jobansøgning og CV er vigtigst for de, der har været ledige i 3 6 måneder. Mens ingen af respondenterne, der har været ledige i under 4 uger eller i 6 9 måneder, mener at de har behov for Aktivering og jobtræning. Blandt de der har været ledige i mellem 1 3 måneder ses tydeligt opdelingen i behovene: Vejledning og oplysning og Ingen jeg klarer det selv. Det er relevant at medtage, at der er flest respondenter i undersøgelsen, som har været ledige i 1 6 måneder. 13

14 Respondenterne blev spurgt, om de fik den hjælp, de havde behov for under deres ledighedsforløb. 419 respondenter har svaret på spørgsmålet. 142 har svaret ja, mens 183 angiver delvist og 94 har svaret nej. Tabel 1: Fik du den hjælp som du havde behov for? Ja 142 Delvis 183 Nej 94 Hvem yder den bedste hjælp Respondenterne mener samlet set, at a kassen er bedst til at hjælpe dem under et ledighedsforløb. 71 procent af respondenterne har angivet, at a kassen yder den bedste hjælp, mens 18 procent mener, at anden aktør har hjulpet dem bedst. Færrest (11 procent) mener, at jobcentrene har hjulpet dem bedst. Dette billede gælder uanset, hvor længe man har været ledig. Diagram 8: Hvem har ydet den bedste hjælp Note: 409 respondenter har svaret på spørgsmålet. 14

15 Antallet af møder 73 procent af respondenterne angiver at der samlet set er for mange møder med a kasse, jobcenter og evt. anden aktør. Diagram 9: Tilfredshed med antallet af møder Der ses en tendens til, at den tid, respondenterne har modtaget dagpenge, har indflydelse på holdningen til antallet af møder i dagpengesystemet. Jo længere tid respondenterne har været ledige, jo klarere fremstår holdningen om, at der er for mange møder. 15

16 3. Respekt, indsigt og forståelse I undersøgelsen bliver respondenterne bl.a. spurgt, om de mener, at der bliver talt respektfuldt til dem i beskæftigelsessystemet. Af svarene fremgår det, at a kassen er det sted, hvor langt størstedelen oplever, at de bliver mødt med respekt. 59 procent angiver at de i høj grad eller i meget høj grad oplever, at der i a kassen bliver talt respektfuldt til dem. Tilsvarende angiver kun 24 procent, at de i jobcenteret oplever, at der i høj grad eller i meget høj grad bliver talt respektfuldt til dem. Jobcenteret er også det sted, hvor flest i meget lav grad oplever, at der bliver talt respektfuldt til dem. En mindre del af respondenterne (203) har erfaringer med anden aktør. Blandt disse oplever flest (36 procent), at der delvist bliver talt respektfuldt til dem ved anden aktør. 65 procent oplever desuden forskel mellem jobcenterets, a kassens og anden aktørs indsigt, vejledning og behandling. Igen er det a kassen, hvor langt de feste medlemmer føler sig bedst behandlet. Færrest føler sig bedst behandlet af jobcenterne. Indsigt i og forståelse for Scenekunstbranchen Medlemmerne oplever i beskæftigelsessystemet en ringe indsigt i branchens vilkår. Over halvdelen af respondenterne oplever i meget lav grad (32 procent) eller i lav grad (23 procent) indsigt i vilkårene for scenekunstnere. 36 procent oplever delvist indsigt i branchens vilkår. Sammenlagt angiver dermed 91 procent af respondenterne, at de kun delvist, i lav grad eller i meget lav grad oplever indsigt i branchens vilkår. 16

17 Diagram 10: Indsigt i scenekunstbranchen 38 procent af respondenterne angiver at de kun delvist oplever forståelse for deres arbejdsmæssige situation, mens halvdelen i lav grad (26 procent) eller i meget lav grad (25 procent)oplever forståelse for deres arbejdsmæssige situation. Diagram 11: Forståelse for scenekunstneres arbejdssituation Individuelle hensyn og vejledning Overordnet oplever medlemmerne stort set ikke, at der bliver taget individuelle hensyn til dem og deres særlige arbejdsmarked, når de er ledige. 67 procent af respondenterne oplever i meget lav grad eller i lav grad individuelle hensyn. 17

18 Diagram 12: Individuelle hensyn I forhold til vejledning om regler og krav i dagpengesystemet oplever 53 procent af respondenter delvist god vejledning, mens 27 procent i høj grad oplever god vejledning. Et mindre antal (16 procent) angiver, at de i lav grad eller i meget lav grad oplever god vejledning. 18

19 Diagram 13: God vejledning Tillid til at medlemmerne gerne vil have arbejde Der er ikke er noget entydigt billede af, om respondenterne oplever tillid til, at de gerne vil have et arbejde. 21 procent af respondenter oplever i lav grad tillid, mens 22 procent i høj grad oplever tillid. Flest (43 procent) angiver, at de delvist oplever tillid til, at de gerne vil have et arbejde. Diagram 14: Tillid til at man gerne vil have et arbejde 19

20 Medlemmerne oplever i ringe grad forståelse for, at de helst vil have arbejde inden for deres fag. 53 procent af de respondenter, oplever således, i meget lav grad eller i lav grad forståelse for deres ønske om arbejde inden for deres fag. Diagram 15: Forståelse for at man helst vil arbejde inden for sit fag Trods ovenstående oplever 55 procent af respondenterne delvist tillid til, at de gerne vil tage et arbejde uden for deres fagområde. Af undersøgelsen fremgår der ingen sammenhæng mellem respondenternes ledighedslængde, og om de oplever at blive mødt med forståelse for, at de helst vil arbejde inden for deres fag. Aktivering Af de medlemmer, der har angivet, at de har været i berøring med dagpenge og beskæftigelsessystemet inden for de seneste 12 måneder, har ca. 30 procent (125) været i aktivering. I diagrammet ses, hvilke former for aktivering, respondenterne har været i, sammenholdt med ledighedsperiodens længde. Nogle af respondenterne har været aktiverede flere gange i løbet af de seneste 12 måneder, og derfor har de 125 respondenter tilsammen været i aktivering 146 gange. 20

21 Diagram 16: Aktiverede fordelt på dagpengeperiode Flest medlemmer har været på henholdsvis CV og jobsøgningskurser og i virksomhedspraktik. Aktiveringen har for omkring halvdelens vedkommende været ufrivillig, det vil sige, at de ikke selv har valgt at blive aktiverede. Tabel 2: Var aktiveringen selvvalgt? Ja 33 26procent Nej 66 53procent Både ja og nej 26 21procent I alt procent I forbindelse med undersøgelsens spørgsmål om aktivering fik respondenterne mulighed for at uddybe en eller flere oplevelser fra deres møde med dagpengesystemet. I det efterfølgende bilag kan et uddrag af respondenternes kommentarer læses. Ud fra respondenternes kommentarer sammenholdt med de behov, de angiver ved det relevante spørgsmål i undersøgelsen jf. diagram 7, lader det til, at respondenterne overordnet mener, at aktivering og jobtræning er spild af tid og føles irrelevant i forhold til at komme i arbejde. 21

22 Bilag til undersøgelsen: Uddybende kommentarer til mødet med dagpenge og beskæftigelsessystemet. Februar

23 I undersøgelsen fik respondenterne mulighed for at uddybe en eller flere oplevelser fra deres møde med dagpenge og beskæftigelsessystemet. Det følgende præsenterer et udsnit af respondenternes erfaringer i citatform. Systemet/lovgivning Jeg møder forståelse både hos jobcenter og a kasse, men jeg oplever mest forståelse og får bedst vejledning i a kassen. Begge steder henviser de til og undskylder sig med lovgivningen, og jeg oplever, at lovgivningen er fuldkommen blind for de, der er freelancere (måske især os i de kreative fag). Det er følelsen af at være en ufrivillig del af noget kriminelt. På tomandshånd kan man måske godt møde forståelse, men systemet ligger hele tiden og truer bagved med hårde straffe, der kan trækkes op af hatten. Jeg var indkaldt til et møde, som jeg på forhånd vidste, jeg ikke kunne deltage i, da jeg var startet arbejde. Derfor ringede jeg og meddelte, at jeg ikke kunne deltage. Beskeden jeg modtog: Jeg var nødt til at booke mødet, og så ringe på selve dagen for at afmelde det. Jeg er klar over at det er en lille ting, men jeg synes det beskriver systemet ret godt. Hvorfor må man ikke have barn syg, når man er på dagpenge? Til rådighed for arbejdsmarkedet Der er i det hele taget ikke meget forståelse for, at jeg godt kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode, selvom jeg allerede har en kontrakt på kommende arbejde. A kassen sagde at det var ligegyldigt om jeg søgte inden for mit eget fagområde, som skuespiller. Det vigtigste var, at jeg søgte to opslåede job om ugen. Vi vil aldrig slå op i jobsektionen i avisen og se overskriften: Det Kgl. Teater søger ny sopran Generelt har jeg haft udsigt til andet arbejde, når jeg har været ledig, men har ikke kunnet fortælle a kasse eller jobcenter det, fordi jeg i så fald ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. 23

24 Udbetalinger Jeg sad (var udpeget, altså havde jeg ikke søgt om det) i bestyrelsen på et teater, og i de perioder, jeg var på supplerende dagpenge eller dagpenge, fik jeg så mange forskellige og modstridende oplysninger om, hvordan dagpengekortet skulle udfyldes, at jeg overvejede at trække mig fra bestyrelsen. Jeg måtte selv flere gange påpege fejl, for derefter at modtage et brev om, at jeg havde begået noget nærmest kriminelt, men "da jeg selv havde gjort opmærksom på det, ville det ikke få følger". Jeg synes det er svært at udfylde dagpengekortet, når man har arbejde, og jeg er stadigvæk i tvivl om hvordan timetallet bliver opgjort ved honorarløn. Supplerende dagpenge Jeg har snart opbrugt min ret til 30 ugers supplerende dagpenge. Sidst jeg talte med a kassen blev jeg derfor rådet til ikke at tage deltidsjob, da jeg så ikke vil modtage dagpenge. I stedet blev jeg rådet til at være fuldt ledig. På et tidspunkt er jeg blevet tilbudt job som kirkesanger, men a kassen rådede mig til ikke at tage jobbet, da det vil blive betragtet som en deltidsstilling, der bliver fordelt over alle månedens uger også selvom at stillingen kun krævede, at jeg skulle arbejde søndag formiddag. Og derfor ville jeg så ikke kunne stå til rådighed for arbejdssøgning og for fuldtidsstillinger. Nu undlader jeg at tage småjobs og undervisning, da det vil påvirke mine supplerende dagpenge. Med andre ord: Jeg siger nej til arbejde, fordi reglerne er som de er. Jeg fik en indkaldelse til en personlig samtale på et jobcenter, men samtalen viste sig at være et fællesmøde om regler. Da jeg får supplerende dagpenge, blev jeg henvist til et andet jobcenter, hvor jeg skal til en ny samtale. Det er da spild af alles tid. 24

25 Aktivering /jobsøgningskurser Gennem årene har jeg været på en del jobsøgningskurser. De er i mine øjne fuldstændig identiske, helt ned til den eksakte ordlyd. Det er efter min mening det glade vanvid. Første gang jeg kom på CV og ansøgningskursus, blev jeg så god, at de ansatte mig for en periode. Nu har jeg været ledig i 14 dage og blev henvist til selvsamme anden aktør, hvor jeg var ansat, for at komme på CV kursus igen. Det giver da ikke mening. Det er spild af vores allesammens ressourcer. Jeg fandt et Kunstgreb kursusforløb og fik et ja af a kassen, men et nej af jobcenteret til at påbegynde kurset, som ellers var yderst relevant for min arbejdssituation som underviser og eventmager i forretningslivet. Stor ros til Artlab, som arbejder individuelt med kursusdeltagerne, i stedet for generelt. Det giver stor motivation og klar retning på jobsøgningen. Jobcenteret bad mig tage en anden udannelse, selv om de kunne se, at jeg havde haft arbejde, og havde en kontrakt på endnu fire måneders arbejde. Hun (jobcentermedarbejderen) ville have mig til at bryde kontrakten og starte en uddannelse som tegnsprogstolk i stedet. Det med tegnsprogstolk var hendes ide. Som freelance blev jeg sendt på et jobsøgningskursus, der hed karriereværkstedet. Jeg må sige, at skønt det ikke på nuværende tidspunkt er specielt brugbart for mig, så var det ganske sagligt. Mine medkursister var overvejende uhyre glade for det. Om virksomhedspraktik Jeg kontaktede jobcentret fordi, jeg selv havde fundet et sted, som var interesseret i at tage mig i virksomhedspraktik. Det var fem uger før jeg skulle starte nyt arbejde, så hvis jeg skulle nå at være der i fire uger, så skulle det gå stærkt. Jobcentret gav mig beskeden: At sådan en ansøgning tog mellem to og tre uger at få godkendt, og at jeg under ingen omstændigheder måtte gå i gang uden, at det var godkendt, for så ville det gå ud over min dagpengeret. Men så kontaktede firmaet, som jeg skulle i praktik hos, jobcentret og i lige pludselig blev det hele fixet på 24 timer. 25

26 Anden aktør Jobcentret insisterede på, at jeg skulle have et 4 ugers forløb hos Hartmanns, før de ville godkende et forløb på Artlab. Men jobkonsulenten erkendte, at det med Hartmanns bare var for at få tiden til at gå og bestemt ikke relevant. I modsætning til kurset hos Artlab, som jobkonsulenten meget modvilligt godkendte, samtidig med at hun indrømmede, at det klart var mere relevant i forhold til min branche. Hun spurgte om jeg havde tænkt over at det nok var nytteløst at satse på en branche, hvor der ikke er så mange jobmuligheder? Jobcenteret Jeg er nyuddannet skuespiller, og efter at jeg havde været til mit første individuelle møde i jobcenter, modtog jeg et brev om vores samtale. I brevet stod der: er uddannet designer, erfaring som skruespiller, men relevant at arbejde som tjener eller handicaphjælper. Så er de møder da helt spild af tid. Jeg skulle på CV og ansøgningskursus, selvom jeg havde fundet en praktikplads på et teater, men pga. jobcenterets 3 ugers behandlingstid, blev jeg smidt på et tåbeligt CV kursus, som jeg slet ikke kunne bruge til noget. Det er meget demotiverende. Jeg har siddet hos en sagsbehandler i et jobcentret og bare skulle sluge, at han giver mig gode råd om min videre karriere. Om jeg ikke havde lyst til at blive anmelder i stedet? Det er da ikke konstruktivt, når der er lige så stor arbejdsløshed for dem. Jobcenteret spørger mig, om det ikke snart er på tide, at jeg finder et rigtigt arbejde. A kassen Jeg ringede til a kassen for at forhøre mig om nogle ting vedrørende ferie, og fik rigtig fin hjælp, indtil det gik op for sagsbehandleren, at jeg var skuespiller. Så fik jeg af vide, at det var bedst, at vi lod som om, jeg ikke havde nævnt det, da de ellers ville være nødsaget til at behandle mig anderledes. Jeg var til et rådighedsmøde i a kassen sammen med fem andre indenfor kunstbranchen. Da der var sygdom i afdelingen, endte vi med at sidde og snakke om vores forskellige situationer og erfaringer. Det fungerer nærmest bedre end samtale med rådgiverne. 26

27 Det er en stor forbedring at a kassen har lavet et kunstner team. De viser stor forståelse og vejleder godt. Det vil være en fordel hvis de overtager jobcentrets opgaver. Forsøger at undgå dagpengeperioder Hvis jeg er ledig i en måned eller mindre, vælger jeg tit at klare mig for mindre frem for at melde mig ledig. Det er nemlig både stressende og krævende med alle de papirer og blanketter, man skal aflevere for at få dagpenge. 27

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Beskæftigelsessystemet er genstand for debat, hvad enten der er lavkonjunktur og høj ledighed

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret 15. januar 2014 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. ydelsesgrundlag og hvor længe borgeren har været ledig, da jeg mener disse

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF Louise Kjær Mansfeldt 1 Indhold! Hovedkonklusioner! Resultater! Del 1! Digitalisering! Del 2! Overblik over arbejdsmarkedssituation! Om undersøgelsen! Baggrund og spørgeskema!

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? 2018 Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere