STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret"

Transkript

1 STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Revideret

2 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer Design og programmering af digitale brugergrænseflader Design og programmering af digitalt indhold Design og programmering af digitale brugergrænseflader Design og programmering af digitalt indhold Antallet af prøver i de nationale fagelementer Praktik Krav til det afsluttende eksamensprojekt Regler om merit Ikrafttrædelse og overgangsordning Denne nationale del af studieordningen for multimediedesigneruddannelsen er udstedt i henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der udbyder uddannelsen. Den er udarbejdet af uddannelsesnetværket for multimediedesigneruddannelsen og godkendt af alle udbydernes bestyrelse - eller rektor efter bemyndigelse - og efter høring af institutionernes uddannelsesudvalg og censorformandskabet for uddannelsen.

3 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte Den uddannede har: viden om erhvervets praksis og central anvendt teori og metode inden for analyse, idéudvikling, design, planlægning, realisering og styring af digitale medieopgaver samt implementering, administration og vedligeholdelse af digitale medieproduktioner forståelse for praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode inden for digitale medier. Den uddannede kan: anvende centrale metoder og redskaber inden for analyse, idéudvikling, design, planlægning realisering og styring af digitale medieopgaver samt kan anvende de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for digitale medier vurdere praksisnære problemstillinger inden for digitale medier samt opstille og vælge løsningsmuligheder formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for digitale medier til samarbejdspartnere og brugere. Den uddannede kan: varetage udviklingsorienterede situationer herunder varetage analyse, idéudvikling, design og planlægning samt realisering og styring af digitale medieopgaver samt være innovativ ved tilpasningen af digitale medieløsninger til erhvervsmæssige vilkår i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for digitale medier deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for digitale medier i forbindelse med implementering, administration og vedligeholdelse med en professionel tilgang. 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer 2.1. Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 Indhold Fagelementet beskæftiger sig med grundlæggende principper for design og programmering af digitale løsninger, med særligt fokus på opbygningen og struktureringen af brugergrænsefladen. I fagelementet indgår brugercentrerede metoder til test af design og løsning. Løsninger designes og programmeres under anvendelse af udvalgt udviklingsmetode, ligesom der introduceres til teknologier, der indgår i design og programmering af brugergrænseflader.

4 Læringsmål for Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 Den studerende har: viden om praksisnær udviklingsmetode til digital medieproduktion forståelse for i erhvervet anvendte metoder til brugertest af digitale produktioner viden om grundlæggende principper for komposition og layout i digital medieproduktion viden om praksisnære designprocesser og dokumentationsformer i digital medieproduktion viden om aktuelle digitale udvekslingsformater i digital medieproduktion viden om grundlæggende metoder til modellering, strukturering og udvikling af digitale brugergrænseflader viden om centralt anvendte teknologier, herunder client-server relationer, og deres betydning for udvikling af brugergrænseflader. anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøjer til styring af enkel multimedieproduktion, der knytter sig til praksis i erhvervet planlægge og udføre brugertest af digital medieproduktion, herunder vælge den rette brugertest til en given digital medieproduktion anvende, dokumentere centrale processer i design og udvikling af digitale medieproduktioner samt formidle processerne til interessenter med faglig indsigt anvende grundlæggende teorier, metoder og værktøj til design og udvikling af brugergrænseflader anvende grundlæggende metoder til modellering og strukturering i udviklingen af brugergrænseflader anvende og vurdere grundlæggende teknologier og udviklingsmiljøer til udvikling af brugergrænseflader, herunder metoder og teknologier til versionsstyring. indgå i tværfaglige arbejdsprocesser i design og udvikling af digitale brugergrænseflader under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for design og udvikling af digitale brugergrænseflader. Fagelementet Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 har et omfang på 15 ECTS-point.

5 2.2. Design og programmering af digitalt indhold 1 Fagelementet beskæftiger sig med design, programmering og produktion af enkle digitale indholdsløsninger til udvalgte medieplatforme. I fagelementet fokuseres på produktion af enkelt indhold til medieplatforme med afsæt i datadrevet brugerforståelse. Løsninger designes, programmeres og produceres med udgangspunkt i indholds- og forretningsstrategi, ligesom der introduceres til centrale teknologier og forretningsmodeller der indgår i design og programmering af digitalt indhold. Læringsmål for Design og programmering af digitalt indhold 1 Den studerende har: praksisnær forståelse for immaterielle rettigheder og licenseringsmetoder i digital medieproduktion viden om multimediedesignerens placering i værdikæden i digital produktion viden om digitale medier og digitale medieplatforme, der anvendes i erhvervet viden om centralt anvendte udtryksformer og indhold i digitale medier viden om erhvervets centralt anvendte teknologier til produktion af digitalt indhold viden om grundlæggende metode og teori om brugerforståelse i digital indholdsproduktion. indsamle og anvende empiriske data om brugere og brugssituationer planlægge og evaluere en digital indholdsproduktion i forhold til et givet oplæg producere digitalt indhold på et grundlæggende niveau med afsæt i brugerforståelse og med afsæt i et givet strategisk oplæg anvende og vurdere teknologier til præsentation og produktion af digitalt indhold formidle udviklingsprocessen for digital indholdsproduktion til interessenter med faglig indsigt. indgå i tværfaglige arbejdsprocesser i design og udvikling af digitalt indhold under vejledning tilegne sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for design og udvikling af digitalt indhold. Fagelementet Design og programmering af digitalt indhold 1 har et omfang på 15 ECTS-point.

6 2.3. Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 Fagelementet beskæftiger sig med design og programmering af komplekse digitale løsninger med særligt fokus på brugergrænsefladen. I fagelementet anvendes centrale metoder til test af brugerens oplevelse af digitale løsninger. Løsninger designes og programmeres i teams under anvendelse af teknologier og udviklingsmetoder, der understøtter teamsamarbejde. Læringsmål for Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 Den studerende har: forståelse for virksomhedens omverden, herunder virksomhedens interessenter og virksomhedens ressourcegrundlag viden om centrale teknologier til håndtering af data i forhold til optimering af brugeroplevelser viden om centrale metoder og værktøjer til projektstyring og estimering af produktion af digitale medier viden om relevante teorier, værktøjer og metoder til design og programmering af digitale brugeroplevelser og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af værktøjer og metoder viden om centrale og aktuelle programmeringsparadigmer til programmering af komplekse digitale brugergrænseflader og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af programmeringspraksis. planlægge og vurdere projektstyring i teambaserede digitale medieproduktioner vurdere og argumentere for det værdiskabende i løsninger til digitale brugergrænseflader udvælge og argumentere for valg af centrale teorier, værktøjer og metoder til design af komplekse digitale brugergrænseflader anvende, dokumentere centrale designprocesser i komplekse digitale medieproduktioner samt formidle dem til interessenter fra den digitale mediebranche udvælge og anvende centrale principper, teknologier og metoder til programmering af komplekse digitale brugergrænseflader formidle og redegøre for løsninger til digitale brugergrænseflader til samarbejdspartnere vurdere og anvende brugercentreret metode til en digital medieproduktion.

7 identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til gennemførelse af komplekse digitale medieproduktioner tilegne sig ny viden og færdigheder inden for programmering og udformning af komplekse brugercentrerede brugergrænseflader. Fagelementet Design og programmering af digitale brugergrænseflader 2 har et omfang på 15 ECTS-point Design og programmering af digitalt indhold 2 Fagelementet beskæftiger sig med design og programmering af komplekse digitale indholdsløsninger til flere medier. I fagelementet fokuseres på flere typer af digitalt indhold, flere medier og tilhørende produktionsmetoder. I produktionen af indhold anvendes teknologier til at varetage og præsentere indhold, ligesom formidling af data indgår i produktion af digitalt indhold. Læringsmål for Design og programmering af digitalt indhold 2 Den studerende har: viden om i erhvervet anvendte værktøjer og data til optimering af digital medieproduktion viden om i erhvervet anvendte metoder og teorier til kompleks digital indholdsproduktion viden om i erhvervet anvendte metoder og teorier til præsentation af data forståelse for anvendte teknologier til lagring og udveksling af data og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af teknologier forståelse for sammenhængen mellem anvendte forretningsmodeller og kompleks digital indholdsproduktion viden om centrale metoder og teorier om digitale brugeroplevelser og kan med afsæt i praksis redegøre for valg og fravalg af værktøjer og metoder. anvende centrale værktøjer og data til optimering af digital medieproduktion planlægge og vurdere projektstyring i brugercentreret indholdsproduktion anvende central teori, metode og redskaber til produktion af digitale brugeroplevelser formidle og begrunde digitale løsninger af indholdsproduktion til interessenter fra den digitale mediebranche anvende og kombinere udtryksformer til design og produktion af digitale brugeroplevelser på udvalgte medieplatforme vurdere og behandle givet visuelt materiale til at sikre et konsistent udtryk i en digital medieproduktion

8 anvende centrale teknologier til håndtering og visning af digitalt indhold anvende centrale teknologier, metoder og formater til udveksling og præsentation af data. identificere relevante teorier, metoder og værktøjer til produktion af komplekst digitalt indhold i teams tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for design og produktion af komplekst digitalt indhold. Fagelementet Design og programmering af digitalt indhold 2 har et omfang på 15 ECTS-point Antallet af prøver i de nationale fagelementer Nationale fagelementer på 1. studieår udgør 60 ECTS, hvoraf mindst 45 ECTS-point indgår i den eller de prøver, som udgør førsteårsprøven 1. Desuden er der 1 prøve i de øvrige nationale fagelementer, samt yderligere én prøve i det afsluttende eksamensprojekt. For antallet af prøver i praktikken, henvises til afsnit 3. For et samlet overblik over alle uddannelsens prøver, henvises til institutionsdelen af studieordningen, idet de nationale fagelementer beskrevet i denne studieordning kan prøves sammen med fagelementer fastsat i institutionsdelen af studieordningen. 1 Efter 1. semester afholdes 1. semesterprøven, der udgør 30 ECTS. Efter 2. semester afholdes 2. semesterprøven, der udgør 30 ECTS.

9 3. Praktik Læringsmål for praktikken på uddannelsen Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for: de krav og forventninger virksomhederne har til multimediedesignerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet erhvervets og fagområdets anvendelse af teori, metode og redskaber i forhold til praksis. anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag. varetage udviklingsorienterede praktiske og faglige forhold i forhold til erhvervet tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet varetage strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Praktikken har et omfang på 15 ECTS-point. Antal prøver Praktikken afsluttes med 1 prøve. 4. Krav til det afsluttende eksamensprojekt. Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt er identisk med uddannelsens læringsmål, der fremgår ovenfor under pkt. 1. Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for

10 uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Alternativt kan det afsluttende eksamensprojekt tage udgangspunkt i opstart af egen virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Produktet skal være en digital medieproduktion. For øvrige krav til projektrapport henvises til den institutionelle del af studieordningen. Det afsluttende eksamensprojekt må have et omfang på maksimalt 30 normalsider for 1 studerende + 10 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det maksimale antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået. Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-point. Prøveform Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 5. Regler om merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer.

11 Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. 6. Ikrafttrædelse og overgangsordning Ikrafttrædelse Denne nationale del af studieordningen træder i kraft den og har virkning for de studerende, som indskrives efter den Overgangsordning Studerende som er optaget indtil overgår til denne studieordning fra , dog kan prøver påbegyndt før 1. august 2018 afsluttes efter den tidligere studieordning indtil

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer...

Læs mere

STUDIEORDNING. Multimediedesigner

STUDIEORDNING. Multimediedesigner STUDIEORDNING for Multimediedesigner National del Revideret 01.08.2018 Godkendt den 15.08.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor 1/18 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs

Læs mere

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog

STUDIEORDNING. for. IT-teknolog STUDIEORDNING for IT-teknolog Revideret 01.02.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Netværksteknologi... 4 2.2. Indlejrede

Læs mere

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018

Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Studieordning for IT-teknolog National del Februar 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 2

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning National del

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning National del PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2018 National del 1 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 3 2.1.

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer... 4 2.1. Erhvervsøkonomi... 4 2.2. Samfundsøkonomi... 5 2.3. Erhvervsjura... 6 2.4. Data og metode... 7 2.5.

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte National del: 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale fagelementer... 3 2.1. Branchekendskab... 3 2.2. Privatøkonomisk rådgivning... 5 2.3. Erhvervsøkonomi...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (Laborant AK) Revideret 20.06.2018 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship STUDIEORDNING for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Revideret 3. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4

Læs mere

STUDIEORDNING (national del) for. PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

STUDIEORDNING (national del) for. PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration STUDIEORDNING (national del) for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Revideret 16. august 2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 1.1.1. Studieretningen It og elektronik har

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2017

Multimediedesigner. Studieordning 2017 Studieordning 2017 Indhold Fælles del Indhold 1 1. Uddannelsens struktur... 2 1.1 Uddannelsens rammer... 2 1.2 Oversigt... 2 1.3 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 2 1.4 Uddannelsens navn

Læs mere

STUDIEORDNING AUGUST 2018 ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR DIGITALE MEDIER (MULTIMEDIEDESIGNER AK)

STUDIEORDNING AUGUST 2018 ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR DIGITALE MEDIER (MULTIMEDIEDESIGNER AK) STUDIEORDNING AUGUST 2018 ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR DIGITALE MEDIER (MULTIMEDIEDESIGNER AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

STUDIEORDNING. Serviceøkonom (AK)

STUDIEORDNING. Serviceøkonom (AK) STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del Ikrafttrædelse 15.08.2019 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service &

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigneruddannelsen. Erhvervsakademi Dania Skive og Grenaa

Studieordning for Multimediedesigneruddannelsen. Erhvervsakademi Dania Skive og Grenaa Studieordning for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Dania Skive og Grenaa Gældende fra 31.08.2018 Studieordning for Multimediedesigneruddannelsen/ august 2018 t^vtj^3 Studieordning for uddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel. Ikrafttrædelse Revideret

STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel. Ikrafttrædelse Revideret STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Nationaldel Ikrafttrædelse 15.08.18 Revideret 13.07.18 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder seks

Læs mere

Studieordning, januar 2018

Studieordning, januar 2018 Studieordning, januar 2018 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Fællesdel revideret 1. august 2017 revideret januar 2018 Fælles del Indhold Fælles del Indhold 1 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Serviceøkonomuddannelsen

STUDIEORDNING. Serviceøkonomuddannelsen STUDIEORDNING for Serviceøkonomuddannelsen Revideret 20. august 2017 Side 1 af 10 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) for. National del

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) for. National del STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi, (autoteknolog AK) National del Revideret 15.08.2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

Multimediedesigner (AK)

Multimediedesigner (AK) Multimediedesigner (AK) August 2018 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1. Uddannelsens reguleres af følgende love og regler: 3 1.2. Navn på uddannelse og dimittendens titel 4 1.3. ECTS-point

Læs mere

STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del

STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del STUDIEORDNING for Serviceøkonom (AK) National del 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4 2.1. Service & Oplevelser... 4 2.2. Forretningsforståelse...

Læs mere

Side 1 af 41. Multimediedesigner (AK) 2018 med lokaldel revideret sommer Ulla Skaarup, rektor

Side 1 af 41. Multimediedesigner (AK) 2018 med lokaldel revideret sommer Ulla Skaarup, rektor Side 1 af 41 Multimediedesigner (AK) 2018 med lokaldel revideret sommer 2019 Ulla Skaarup, rektor Side 2 af 41 Indhold Multimediedesigner (AK)... 1 1 Studieordningens rammer... 4 1.1 Udbydere af uddannelsen...

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret august 2014 Side 0 af 22 Fælles del Fælles del... 1 1. Uddannelsens struktur... 3 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning Multimediedesigneruddannelsen

Studieordning Multimediedesigneruddannelsen Studieordning Multimediedesigneruddannelsen Multimediedesigner AK AP Graduate in Multimedia Design and Communication Godkendt den 28. august 2018 Områdechef Michael Svejstrup Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold Indhold... 1 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Ikke-bestået eksamen... 3

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019

STUDIEORDNING. for. Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019 STUDIEORDNING for Bygningskonstruktøruddannelsen Gældende fra 1. januar, 2019 Revideret 15.12.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder 5 nationale fagelementer...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse af prøver... 3 Ikke-bestået

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Miljøteknologuddannelsen (AK)

STUDIEORDNING. for. Miljøteknologuddannelsen (AK) STUDIEORDNING for Miljøteknologuddannelsen (AK) Revideret 01.06.2018 1 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 3 2.1. Prøvetagning og laboratorieteknik...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Multimediedesign. Studieordning 2018

Multimediedesign. Studieordning 2018 Multimediedesign Studieordning 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 3 2.1. Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 3 2.2. Design og programmering af digitalt indhold 1 4

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING BYGGEKOORDINATOR AK

STUDIEORDNING BYGGEKOORDINATOR AK STUDIEORDNING for BYGGEKOORDINATOR AK National del Ikrafttrædelse 15.08.2018 Revideret 12.07.2018 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder syv nationale fagelementer... 5 2.1.

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i jordbrug. for. Del I: National del

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i jordbrug. for. Del I: National del STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i jordbrug Del I: National del Ikrafttrædelse 15.08.2018 Revideret 12. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 1.1 De enkelte studieretningers

Læs mere

Studieordning for Multimediedesign AK September Københavns Erhvervsakademi - KEA

Studieordning for Multimediedesign AK September Københavns Erhvervsakademi - KEA Studieordning for Multimediedesign AK September 2017 Københavns Erhvervsakademi - KEA Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1. Uddannelsens betegnelse og titel 5 1.2. Uddannelsens formål 5

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner 2017

Studieordning for multimediedesigner 2017 Studieordning for multimediedesigner 2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK)

Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK) Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK) Erhvervsakademi Dania Skive og Grenå August 2017 Studieordning for Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2017-2018 Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi MidtVest D. 1. august 2017 Fællesdel revideret 1. august 2017 Institutionsdel

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

National STUDIEORDNING

National STUDIEORDNING National STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse inden for Elinstallation (Academy Profession Degree Programme in Electric Service Engineering) Revideret 10.07.19 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte...

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2016

Multimediedesigner. Studieordning 2016 Multimediedesigner Studieordning 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 1 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 2 2 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i it-sikkerhed STUDIEORDNING for Professionsbachelor i it-sikkerhed Revideret 08.08.2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 4 2.1. Introduktion til

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknolog AK

STUDIEORDNING. Produktionsteknolog AK STUDIEORDNING for Produktionsteknolog AK Ikrafttrædelse 15-08-2019 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 7 nationale fagelementer... 4 2.1.

Læs mere

STUDIEORDNING. Energiteknolog AK

STUDIEORDNING. Energiteknolog AK STUDIEORDNING for Energiteknolog AK Revideret 29.01.2018 1 Indhold 1 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2 Uddannelsen indeholder 8 nationale uddannelseselementer... 4 2.1 Modul A: Energiformer...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner. Institutionsdel. Studieordningens ikrafttrædelsestidspunkt 1. september 2018

Studieordning for Multimediedesigner. Institutionsdel. Studieordningens ikrafttrædelsestidspunkt 1. september 2018 Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen inden for digitale medier (Acacemy Profession Degree in Multimedia Design). Institutionsdel Studieordningens ikrafttrædelsestidspunkt 1.

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

STUDIEORDNING. Automationsteknolog AK

STUDIEORDNING. Automationsteknolog AK STUDIEORDNING for Automationsteknolog AK Revideret 22.08.2018 1 Indhold 1 Studieordningens rammer... 4 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Uddannelsens mål for læringsudbytte...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning, januar 2017

Studieordning, januar 2017 Studieordning, januar 2017 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Fællesdel revideret 1. august 2014 revideret januar 2017 20 Fælles del Indhold Fællesdel 1. Uddannelsens struktur...

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller NATIONAL DEL 2018-2020 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 17.08.2018 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2.

Læs mere

STUDIEORDNING. IT Teknolog

STUDIEORDNING. IT Teknolog STUDIEORDNING for IT Teknolog National del Revideret 01.05.2018 Godkendt den 15.8.2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 5 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multimediedesignuddannelsen 2

Multimediedesignuddannelsen 2 1 Multimediedesignuddannelsen 2 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 636 af 29/06/2009 Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 150.54C.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling

STUDIEORDNING. Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling STUDIEORDNING for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling Godkendt den 15/8 2018 Underskrift Uddannelseschef Revideret 01.08.2018 Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning for Produktionsteknolog AK - national del

Studieordning for Produktionsteknolog AK - national del Studieordning for Produktionsteknolog AK - national del 2018-2019 Academy Profession Graduate in Production Technology. Godkendt af rektor Niels Egelund August 2018 Denne nationale del af studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Jordbrugsteknolog (AK)

STUDIEORDNING. for. Jordbrugsteknolog (AK) STUDIEORDNING for Jordbrugsteknolog (AK) National del Ikrafttrædelse 15.08.2018 Revideret 25.06.2018 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 1.1. De enkelte studieretningernes mål for læringsudbytte...

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del III: Fordybelsesspor Ikrafttrædelse: 1. december 2018 1. Fordybelsesspor... 2 1.1 Strategisk markedsføring og

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning 2014 fælles del

Studieordning 2014 fælles del Studieordning 2014 fælles del Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor of Software Development Version 2.0 Revideret 1. juli 2014 Side 0 af 13 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2.

Læs mere

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser. 1. Indledning Sundhedsfaglig diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for

Læs mere

Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING. for. Autoteknolog og Produktionsteknolog

Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING. for. Autoteknolog og Produktionsteknolog Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING for Autoteknolog og Produktionsteknolog Ikrafttrædelse: 1. august 2019 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 1.1. Udbud af valgfag og mulighed for at vælge valgfaget...

Læs mere

Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL Godkendt af Niels Egelund

Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL Godkendt af Niels Egelund Studieordning for Finansøkonom NATIONAL DEL 2018-2020 Erhvervsakademiuddannelse indenfor Finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1 30.05.2018 Godkendt af Niels

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesign AK September Københavns Erhvervsakademi - KEA

Studieordning for Multimediedesign AK September Københavns Erhvervsakademi - KEA Studieordning for Multimediedesign AK September 2016 Københavns Erhvervsakademi - KEA Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1. Uddannelsens betegnelse og titel 5 1.2. Uddannelsens formål 5

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i animation

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i animation BEK nr 470 af 09/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for IT Teknolog. Erhvervsakademi Dania Randers

Studieordning for IT Teknolog. Erhvervsakademi Dania Randers Studieordning for IT Teknolog Erhvervsakademi Dania Randers Gældende fra 1.09.2018 l^a^tjh, Studieordning for uddannelsen til ITTeknologved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor pé vegne af bestyrelsen.

Læs mere

STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse indenfor autoteknologi, Autoteknolog AK

STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse indenfor autoteknologi, Autoteknolog AK STUDIEORDNING for Erhvervsakademiuddannelse indenfor autoteknologi, Autoteknolog AK National del Revideret 15.06.2018 Godkendt den 28/08-2018 Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor 1/22 UCL Erhvervsakademi

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2017-2018 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Side 0 af 23 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala Rettelsesblad til studieordningen del 2-2014 Datamatikeruddannelsen - Institutionsdel Rettet 15. marts 2017 af GS: 1.1. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Oversigt over prøverne med angivelse

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS Rettelse til studieordning for Finansøkonom Hold 2017 Ændringer i studieordningen: Brancheretningsfagene øges fra 5 til 10. Faget Finansielle markeder udgår som obligatorisk fag på 3. semester. Herefter

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere