Analyse 29. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 29. januar 2014"

Transkript

1 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere modtager dagpenge og kontanthjælp end personer af dansk oprindelse. Debatten er motiveret af, at antallet af indvandrere fra de nye EUlande, der modtager ledighedsunderstøttelse, er steget markant de seneste år. I det følgende analyseres, hvor ofte forskellige herboende befolkningsgrupper modtager dagpenge og kontanthjælp i Danmark. Andelen af indvandrere fra nye EU-lande i de erhvervsaktive aldre, der modtager dagpenge i en kortere eller længere periode, er næsten fordoblet mellem 2009 og 2012 fra 5,7 til 10,7 pct. I 2012 er andelen dermed lidt større blandt indvandrere fra nye EU-lande end blandt personer af dansk oprindelse. Udviklingen afspejler flere forhold. Der er kommet flere indvandrere fra nye EU-lande til Danmark, og andelen heraf, der forsikrer sig mod ledighed i en a-kasse, er steget. Desuden er indvandrere fra de nye østeuropæiske lande relativt unge personer, som oftere er berørt af ledighed end de lidt ældre grupper. Resultaterne peger på, at indvandrerne fra nye EU-lande i 2009 havde mindre sandsynlighed for at modtage dagpenge sammenlignet med personer af dansk oprindelse, når der tages hensyn til alders- og kønssammensætningen. I 2012 var sandsynligheden for, at en indvandrer fra de nye EU-lande modtog dagpenge den samme som for danskere, når der korrigeres for køn og alder. Indvandrere fra nye EU-lande havde samtidig en mindre sandsynlighed for at modtage kontanthjælp i både 2009 og 2012 sammenlignet med personer af dansk oprindelse med samme køn og alder. Analysen vedrører kun personer, som er bosat i Danmark (med dansk CPR-nummer). Det faktiske antal indvandrere fra de nye EU-lande i Danmark vil være højere, da nogle arbejder i Danmark i kortere perioder eller FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A,. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 er ansat gennem udenlandske firmaer. Disse personer kan dog ikke modtage hverken dagpenge eller kontanthjælp, der som udgangspunkt kræver fast bopæl i Danmark og et cpr-nummer. Som hovedregel kræver det et års arbejde i Danmark at kunne få dagpenge, men under visse betingelser kan EU-borgere opnå retten til dagpenge efter blot måneders beskæftigelse i Danmark. Kontakt Ledende arbejdsmarkedsøkonom Andreas Højbjerre Tlf

3 1. Baggrund I 2004 blev EU udvidet med 8 nye østeuropæiske medlemsstater. Det omfattede Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Slovenien, Slovakiet og Tjekkiet. Fra 2007 blev Rumænien og Bulgarien også optaget. Malta og Cypern blev også medlem i EU i 2004, men i denne analyse fokusereres på de nye østeuropæiske EU-lande. I det følgende henviser Indvandrere fra de nye EU-lande således til indvandrere (og efterkommere) fra de 10 ovennævnte østeuropæiske lande. 1 EU-udvidelsen og udfasning af de særlige overgangsregler gav borgere fra disse lande bedre mulighed for at komme til Danmark for at arbejde. Nettoindvandringen fra de nye EU-lande toppede i 2008, hvor nettoindvandringen fra de ovennævnte lande var på ca Efter den økonomiske afmatning er indvandringen fra de nye EU-lande aftaget, og samtidig er udvandringen steget en smule. Der har dog fortsat været en positiv nettoindvandring fra de nye EU-lande på personer om året. Til sammenligning var nettoindvandringen fra den samme landegruppe før EU-udvidelsen på under personer om året. 2. Arbejdsmarkedstilknytning for forskellige indvandrergrupper 2009 til 2012 Ud af de ca indvandrere fra de nye EU-lande i de erhvervsaktive aldre, som var bosat i Danmark i 2012, var 66 pct. aktive på arbejdsmarkedet, jf. tabel 1. Erhvervsfrekvensen for danskere var til sammenligning 76 pct. i For de øvrige befolkningsgrupper i opgørelsen (ikke-vestlige indvandrere, indvandrere fra gamle EU-lande og fra vestlig lande uden for EU) er erhvervsdeltagelsen omvendt lavere end for indvandrere fra de nye EU-lande, jf. tabel 1. Antallet af indvandrere fra nye EU-lande, som modtager dagpenge, er steget markant siden Det skal ses i sammenhæng med, at det samlede antal indvandrere fra de nye EU-lande er steget kraftigt i løbet af perioden, samtidig med, at den økonomiske afmatning har øget ledigheden. Andelen af indvandrere, som er meldt ind i en A-kasse og hermed er berettiget til dagpenge, er også steget i perioden fra 27,5 pct. til 7,5 pct. Samlet set er andelen af indvandrere fra de nye EU-lande, som har modtaget dagpenge i løbet af året, næsten fordoblet fra 5,7 pct. til 10,7 pct. fra 2009 til Andelen af dagpengemodtagere er også vokset for andre grupper på arbejdsmarkedet, men i mindre omfang. Blandt danskere er andelen, der modtager dagpenge i løbet af et år, steget fra 8,5 til 9,4 pct. For indvandrere fra de gamle EU-lande er andelen steget fra 7,4 til 8,5 pct., mens der for ikke-vestlige indvandrere er tale om en stigning i andelen 1 Se bilagstabel 1 for en præcisering af landegrupperingen. 2 Analysen vedrører personer, som får et dansk CPR-nummer - for EU-borgere skal man typisk have opholdt sig i landet i mere end 6 måneder. Det faktiske antal indvandrere fra de nye EU-lande i Danmark vil være højere, da nogle arbejder i Danmark i kortere perioder, uden at få tildelt et cpr-nr.

4 fra 11,1 til 11,8 pct. Stigningen i andelen er dermed størst for gruppen af indvandrere fra nye EU-lande, men det er sket fra et niveau, der lå lavere end for de øvrige befolkningsgrupper. Det er muligt for a-kasse medlemmer, både danskere og ikke-danskere, at tage til et andet EU-land for at søge arbejde og samtidig modtage dagpenge fra Danmark i op til måneder. Man skal således stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Analysen medtager imidlertid kun personer, der er bosat i Danmark. I 2009 var det under 1 pct. af dagpengemodtagere, der var bosat i udlandet. Der er også sket en stigning i den andel, som har modtaget kontanthjælp i kortere eller længere periode i løbet af året. Det gælder for alle fem befolkningsgrupper undtagen vestlige indvandrere fra andre lande end EU. Stigningen er størst for danskere, målt i procentpoint, hvor andelen voksede fra 5,7 til 6,9 pct. For indvandrere fra nye EU-lande steg andelen fra 6,2 til 6,9 pct. Ikke-vestlige indvandrere har en markant højere andel, der modtager kontanthjælp, sammenlignet med de andre befolkningsgrupper. Andelen var således på 17,6 pct. i 2012, omtrent tre gange højere end for de øvrige befolkningsgrupper. Tabel 1. Arbejdsmarkedstilknytning fordelt på befolkningsgrupper 2009 og I alt årige Erhvervs-frekvens Dagpenge berørt (årsgrad) Kontanthjælp berørt (årsgrad) Dansk oprindelse ,2 77,1 8,5 (2,7) 5,7 (2,9) Gamle EU-lande , 64,1 7,4 (2,7) 4,8 (2,5) Nye EU-lande ,9 66,9 5,7 (2,1) 6,2 (2,9) Vestlige (ikke EU) ,0 56,9 6,5 (2,) 5,6 (2,8) Ikke-vestlige ,1 54,5 11,1 (4,6) 17,4 (11,2) pct.- -pct.- I alt årige Erhvervs-frekvens Dagpenge berørt (årsgrad) Kontanthjælp berørt (årsgrad) Dansk oprindelse ,1 7,8 9,4 (,4) 6,9 (,7) Gamle EU-lande ,7 60, 8,5 (,) 5,1 (2,8) Nye EU-lande ,2 6,6 10,7 (4,4) 6,9 (,5) Vestlige (ikke EU) ,7 52,7 7, (2,8) 5,4 (,0) Ikke-vestlige ,7 48,7 11,8 (5,) 17,6 (11,5) Beskæftigelsesfrekvens -antal- Beskæftigelsesfrekvens -antal- Anm.: Andelen ved kolonnerne Dagpenge og Kontanthjælp er andelen af den samlede gruppe, der har modtaget dagpenge og kontanthjælp på mindst et tidspunkt i løbet af året. Kilde: Udvalg om udlændinges ret til velfærdsydelser : Rapport om Optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser. Side udg. Tværministerielt udvalg,

5 Kilde: For yderligere forklaring, se bilag. Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. En del af udviklingen skyldes den lavere økonomiske aktivitet. Således er både erhvervsfrekvensen og beskæftigelsesfrekvensen faldet for samtlige grupper over den treårige periode. Desuden er der sket forskydninger i den demografiske sammensætning inden for hver enkel gruppe. I det følgende er det forsøgt at tage højde for disse forhold. Sandsynlighed for modtage dagpenge eller kontanthjælp. For at vurdere om forskellige befolkningsgrupper har særligt stor sandsynlighed for at modtage dagpenge eller kontanthjælp, er det vigtigt at tage højde for, at de adskiller sig fx med hensyn til alderssammensætning, da de yngste aldersgrupper på arbejdsmarkedet har den største sandsynlighed for at være ledige. I det følgende beregnes en korrigeret sandsynlighed for at modtage henholdsvis dagpenge og kontanthjælp, hvor der kontrolleres for forskelle i køn og alder. Referencepersonen er af dansk oprindelse, og alle koefficienter skal således fortolkes som den relative forskel i sandsynlighed mellem den undersøgte gruppe og den danske referenceperson. Modellen forklarer sandsynligheden for at modtage henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i løbet af året og tager således ikke højde for længden af dagpenge- eller kontanthjælpsperioden. Figur 1 viser de beregnede skøn for de forskellige gruppers sandsynlighed for at modtage dagpenge i forhold til danskere i henholdsvis 2009 og For personer fra nye EUlande skal figuren fortolkes således, at en indvandrer fra de nye EU-lande i 2009 havde en,2 pct. lavere sandsynlighed for at modtage dagpenge end en tilsvarende person af dansk oprindelse med samme alder og køn. I 2012 er der ingen statistisk signifikant forskel i sandsynligheden imellem de to grupper. 5

6 Figur 1. Korrigeret sandsynlighed for at modtage dagpenge (i forhold til personer af dansk oprindelse) pct Gamle EU-lande Nye EU-lande Vestlige (ikke EU) Ikke-vestlige pct Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Indvandrere fra gamle EU-lande har i begge perioder en lavere sandsynlighed omkring 1,4 pct.- for at modtage dagpenge Vestlige indvandrere fra ikke-eu lande har væsentligt lavere sandsynligheder i begge år. Ikke-vestlige indvandrere er den eneste gruppe, der har en højere sandsynlighed i forhold til danskere med 1,9 pct. i I 2012 er mersandsynligheden på knap 1,5 pct. korrigeret for køn og alder. Der er estimeret en tilsvarende model for sandsynligheden for at modtage kontanthjælp på mindst et tidspunkt i løbet af året. Resultaterne fremgår af figur 2. 6

7 Figur 2. Korrigeret sandsynlighed for at modtage kontanthjælp (i forhold til personer af dansk oprindelse) pct. 12 pct Kilde: - Gamle EU-lande Nye EU-lande Vestlige (ikke EU) Ikke-vestlige Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. - I denne model er de nye EU-indvandrere underrepræsenteret i forhold til referencegruppen af danskere. I 2009 var sandsynligheden for at modtage kontanthjælp ca. 0,4 pct. lavere for en indvandrer fra de nye EU-lande end for en person af dansk oprindelse med samme køn og alder. I 2012 er sandsynligheden 1,1 pct. lavere. Ikke-vestlige indvandrere har markant højere sandsynlighed for at modtage kontanthjælp med en oversandsynlighed på 8,8 pct. i

8 Bilag Bilagstabel 1. Gruppering af lande Personer af dansk oprindelse Gamle EU-lande Nye EU-lande Vestlige (ikke EU) Ikke-vestlige Danmark Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland, Irland, Storbritannien, Grækenland, Portugal, Spanien, Østrig, Finland, Sverige, Cypern, Malta Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Polen Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien, New Zealand Omfatter alle andre lande, herunder Grønland, Færøerne, Kroatien, Japan, mm. Anm.: Kilde: Definitionen af vestlige lande følger Danmarks Statistiks definition. Nye EU-lande omfatter samtlige lande, der er blevet medlem af EU siden 2004, med undtagelse af Malta og Cypern, der medtages i Gamle EU-lande, og Kroatien, der først blev optaget i 201, og derfor medtages i Ikke-vestlige. Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 8

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE - De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske uddannelser fra 1996 til 2012 Samfundsøkonomisk analyse af internationale

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere