Vejledning om barsel og ferie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om barsel og ferie"

Transkript

1 Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til ferieloven. Hvorledes der optjenes og afholdes ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov, hvis der er indgået kollektiv overenskomst, der fraviger ferielovens bestemmelser, er således ikke beskrevet i denne vejledning. Disse forhold skal derimod afgøres ved fortolkning af den kollektive overenskomst i det fagretlige system. De nye regler om barsel De nye regler om barsel betyder bl.a., at moderen har ret til barselorlov i 14 uger efter fødslen. Herefter har hver forælder ret til 32 ugers fravær (forældreorlov). Forældrene har til sammen ret til 32 ugers dagpenge, som de skal fordele mellem sig. Ved adoption ydes dagpenge indtil 46 uger efter modtagelse af barnet. De 32 uger kan forlænges til 40 uger, men man har i perioden kun ret til dagpenge svarende til 32 uger. På samme måde kan de 32 uger for beskæftigede og selvstændige erhvervsdrivende forlænges til 46 uger. Hvis de 32 uger forlænges - til 40 eller 46 uger - kan orloven ikke udskydes. Ferie under orlov på fuld tid Barsel- og forældreorlov, som holdes i umiddelbar forlængelse af fødslen, uden at der er indgået aftale om forlængelse eller udskydelse af orloven, er en feriehindring, fordi det ikke er muligt at holde ferie i denne periode i stedet for orlov. Hvis lønmodtageren holder barsel- eller forældreorlov på fuld tid i fx de sidste 8 uger af et ferieår, og lønmodtageren endnu ikke har holdt ferie, er lønmodtageren berettiget til at få feriepengene udbetalt kontant af arbejdsgiver, FerieKonto eller feriekortadministrator uden at holde ferien. Det samme gør sig gældende ved barsel- og forældreorlov på fuld tid op til hovedferieperiodens udløb. Hindringen det vil sige barsel- eller forældreorloven skal ligge op til hovedferieperiodens udløb den 30. september eller ferieårets udløb den 30. april. Efter den 30. september kan, hvad der svarer til hovedferien (15 dage) udbetales, og efter ferieårets udløb kan feriepengene for resterende feriedage udbetales. Det er ikke muligt at overføre ikke afholdt ferie på grund af feriehindringer, herunder barsel mv., til næste ferieår, medmindre lønmodtageren er omfattet af en kollektiv overenskomst, som giver mulighed for dette, og overførsel af ferie derudover aftales mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. 1

2 Ferie under forlængelse af orloven efter dagpengelovens 13, stk. 4 Beskæftigede forældre kan vælge at forlænge orlovens 32-ugersperiode med 8 eller 14 uger indtil barnet er henholdsvis 54 eller 60 uger gammelt. Ved en sådan forlængelse har forældrene dog kun ret til dagpenge svarende til 32 uger. Afholdelse af en sådan forlænget orlovsperiode er en feriehindring, da perioden skal holdes i sammenhæng og indenfor den tidsmæssige ramme på de henholdsvis 54 eller 60 uger efter fødslen. Hindringen skal ligge op til hovedferieperiodens udløb den 30. september eller ferieårets udløb den 30. april. Efter den 30. september kan, hvad der svarer til hovedferien (15 dage) udbetales, og efter ferieårets udløb kan feriepengene for resterende feriedage udbetales kontant af arbejdsgiver, FerieKonto eller feriekortadministrator. Det er ikke muligt at overføre ikke afholdt ferie på grund af feriehindringer, herunder barsel mv., til næste ferieår, medmindre lønmodtageren er omfattet af en kollektiv overenskomst, som giver mulighed for dette, og overførsel af ferie derudover aftales mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Ferie, når arbejdet er genoptaget på nedsat tid i op til 29½ time om ugen dagpengelovens 16a I tilfælde, hvor lønmodtageren har genoptaget arbejdet i dagpengeperioden i op til 29½ time af den normale ugentlige arbejdstid i henhold til dagpengelovens 16a, bortfalder retten til dagpenge for den tid arbejdet er genoptaget. Det vil sige, at lønmodtageren fortsat er på orlov, men har valgt at bruge den sidste del af orloven til at genoptage arbejdet på nedsat tid. Forældre der har valgt denne orlovsform har derfor som udgangspunkt en feriehindring. Det skyldes, at ferien som udgangspunkt skal holdes i sammenhæng af 15 dages varighed for hovedferie og 5 dages varighed for øvrig ferie. De pågældende kan således ikke holde ferie i perioden og kan ved ferieperiodens udløb få feriepengene udbetalt, uden at ferien er holdt. Ferie, der efter ferieloven holdes som enkeltdage, kan dog afholdes på sædvanlig måde. Se afsnittet Varsling af ferien. Ferie, når arbejdet er genoptaget på nedsat tid med forlængelse af orloven dagpengelovens 13, stk. 3 2

3 Beskæftigede lønmodtagere kan, efter aftale med arbejdsgiveren, forlænge deres orlov med dagpenge med den tid arbejdet genoptages. Dette fremgår af sygedagpengelovens 13, stk. 3. Hvis der er indgået en aftale om genoptagelse af arbejdet på nedsat tid efter lovens 13, stk. 3, er der mulighed for at holde ferie, idet en sådan måde at afholde orloven på ikke er nogen feriehindring. Ferien skal afholdes i hele dage, og hovedferien skal som udgangspunkt afholdes i 3 hele og sammenhængende uger. Ferien skal aftales med arbejdsgiveren på sædvanlig måde. Se afsnittet Varsling af ferien. Når en person, der har genoptaget arbejdet på nedsat tid efter 13, stk. 3 holder ferie, udskydes den resterende orlovsperiode med dagpenge fra de dage/uger, hvor der holdes ferie. Udskydelsen sker således uanset, om genoptagelsen af arbejdet efter 13, stk. 3 er sket med hele dage eller på en sådan måde, at der både arbejdes og holdes barselorlov på samme dag. Eksempel 1: Lønmodtageren arbejder i 3 dage om ugen og har forældreorlov de 2 resterende dage. Når lønmodtageren holder ferie i en uge, udskydes de 2 dage med forældreorlov til senere afholdelse. Lønmodtageren holder herefter 5 feriedage, når der holdes en uges frihed. Eksempel 2: Lønmodtageren arbejder i 5 timer om dagen og har forældreorlov i 2,4 timer om dagen. Når lønmodtageren holder ferie, udskydes forældreorloven fra de dage, hvor der holdes ferie. Eksempel 3: Lønmodtageren arbejder 4 dage om ugen og har forældreorlov den resterende dag. Hvis lønmodtageren holder ferie 1 dag på en dag, hvor lønmodtageren normal ville være på forældreorlov, udskydes orloven fra denne dag. Forældrene skal sørge for at nå at holde al ferie inden ferieåret udløber den 30. april, idet feriepengene ellers bliver forældede. Ferie under afvikling af en udskudt orlovsperiode 1) Ferie under afvikling af retsbaseret udskydelse dagpengelovens 13, stk. 5 Den ene af forældrene kan udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af 32- ugersperioden til senere afholdelse i en sammenhængende periode inden barnet fylder 9 år. 3

4 Afvikling af en sådan udskudt orlovsperiode er en feriehindring, da perioden skal bruges i sammenhæng, hvilket betyder, at det ikke er muligt at afbryde orloven for at holde ferie. Hindringen skal ligge op til hovedferieperiodens udløb den 30. september eller ferieårets udløb den 30. april. Efter den 30. september kan, hvad der svarer til hovedferien (15 dage) udbetales, og efter ferieårets udløb kan feriepengene for resterende feriedage udbetales. Det er ikke muligt at overføre ikke afholdt ferie på grund af barsel mv. til næste ferieår, medmindre lønmodtageren er omfattet af en kollektiv overenskomst, som giver mulighed for dette, og overførsel af ferie derudover aftales mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. 2) Ferie under afvikling af aftalebaseret udskydelse dagpengelovens 13, stk. 6 Beskæftigede lønmodtagere kan efter aftale med arbejdsgiveren udskyde op til 32 uger af forældreorlovsperioden, jf. dagpengelovens 13, stk. 6. I en sådan udskudt periode er der ikke tale om en feriehindring. I disse tilfælde afholdes ferien i hele dage og den resterende forældreorlovsperiode udskydes med de dage/uger, hvor der holdes ferie. Ferien skal afholdes i hele dage, og hovedferien skal som udgangspunkt afholdes i 3 hele og sammenhængende uger. Ferien skal aftales med arbejdsgiveren på sædvanlig måde. Se afsnittet Varsling af ferien. Forældrene skal sørge for at nå at holde al ferie inden ferieåret udløber den 30. april, idet feriepengene ellers bliver forældede. Bemærk I en udskudt periode - som fx følger af at der er afholdt ferie inden barselorlovsperiodens udløb kan arbejdet nu efter ændringen i sygedagpengebekendtgørelsen pr. 1. marts 2003 genoptages på nedsat tid med forlængelse af perioden efter lovens 13, stk. 3. Der gælder samme mulighed for at afholde ferie som beskrevet ovenfor under afsnittet om ferie, når arbejdet er genoptaget på nedsat tid med forlængelse af orloven efter dagpengelovens 13, stk. 3, jf. eksemplerne ovenfor. Børnepasningsorlov Børnepasningsorlov efter lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov betragtes fortsat ikke som en feriehindring, fordi orloven kan udsættes, når der holdes ferie. 4

5 Optjening af ferie under barsel- og forældreorlov Man optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds (lønnet) ansættelse i optjeningsåret. For ansættelsesperioder af under 1 måneds varighed optjener man ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse. Under barsel-, forældre- og børnepasningsorlov optjener lønmodtageren kun ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren, hvis lønmodtageren får udbetalt hel eller delvis løn under fraværet. Dette gælder også, selvom arbejdsgiveren får lønudgiften helt eller delvist refunderet af kommunen. Hvis arbejdsgiveren ikke har pligt til at udbetale løn under barsel- eller forældreorlov, og arbejdsgiveren kun udbetaler, hvad der svarer til dagpengesatsen og får beløbet refunderet af kommunen, optjener lønmodtageren ikke ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren for disse perioder. Dette skyldes, at denne udbetaling ikke kan betragtes som løn, men derimod som dagpenge. Hvis lønmodtageren alene får barselsdagpenge udbetalt direkte af kommunen eller orlovsydelse af a-kassen, optjenes der ikke ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren. Optjening af feriedagpenge fra a-kasserne Lønmodtagere, som i perioder under barselorlov alene modtager barselsdagpenge eller orlovsydelsen i forbindelse med børnepasningsorlov, optjener ikke ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren. Hvis en lønmodtager er medlem af en a-kasse, kan lønmodtageren optjene ret til feriedagpenge på baggrund af de udbetalte barselsdagpenge eller orlovsydelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Varsling af ferien Hovedferien består af 3 ugers ferie, der skal holdes i sammenhæng. Man kan dog aftale, at der kun skal holdes 10 feriedage i sammenhæng. De resterende 2 ugers ferie kaldes øvrig ferie, og skal som udgangspunkt gives i sammenhæng. Også her kan man aftale, at ferien afholdes i enkeltdage. Lønmodtageren skal have meddelelse om, hvornår ferien holdes, så tidligt som muligt. Hvis der er tale om hovedferie, skal lønmodtageren have meddelelsen senest 3 måneder før, hovedferien skal begynde. Hvis der er tale om øvrig ferie, skal 5

6 lønmodtageren have meddelelsen senest 1 måned før, den øvrige ferie skal begynde. En arbejdsgiver kan ikke varsle ferie for en periode, hvor lønmodtageren er på barselorlov eller forældreorlov på fuld tid, da barsel- og forældreorlov på fuld tid er en feriehindring. Dette gør sig også gældende, hvis lønmodtageren har genoptaget arbejdet efter dagpengelovens 16a (for så vidt angår ferie i sammenhæng) eller i perioder efter lovens 13, stk. 4 eller stk. 5. En arbejdsgiver kan derimod godt varsle ferie for perioder, hvor arbejdet er genoptaget, og forældreorloven er udskudt efter dagpengelovens 13, stk. 3, eller stk. 6. Hvis lønmodtageren har genoptaget arbejdet på nedsat tid efter 16a, kræver afholdelse af ferie på enkeltdage som udgangspunkt en aftale herom. Beregning af feriepenge Løn under ferie Lønmodtagere, der får løn under ferien - fx funktionærer - har krav på fuld og sædvanlig løn under ferie i ferieåret, hvis de har fået hel eller delvis løn under barsel-/forældreorloven i optjeningsåret. Det forudsættes dog, at lønmodtageren er ansat hos arbejdsgiveren, når ferien holdes. Lønmodtageren har desuden ret til ferietillæg på 1% af lønnen i optjeningsåret. Det vil sige også af den løn, der er udbetalt af arbejdsgiveren under barsel- /forældreorloven, uanset om arbejdsgiveren får hel eller delvis lønrefusion fra kommunen. For funktionærer kan det supplerende oplyses, at de ifølge funktionærlovens 7, stk. 1 og 2, har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødsel. Hvis den halve løn er lavere end dagpengesatsen, kan funktionæren i visse tilfælde få suppleret lønnen op med dagpenge fra kommunen. På den måde får de udbetalt, hvad der svarer til dagpengesatsen. Hvis forældreorloven er forlænget eller udskudt efter dagpengelovens 13, stk. 3, eller stk. 6, eller ved afholdelse af enkelte feriedage, hvor lønmodtageren har genoptaget arbejdet på nedsat tid efter 16a, har en lønmodtager krav på løn for det antal timer, lønmodtageren normalt har krav på i henhold til ansættelseskontrakten, når der holdes ferie. 6

7 Dette skyldes, at lønmodtageren stadig betragtes som ansat i henhold til ansættelseskontrakten, selv om lønmodtageren holder orlov en del af arbejdstiden. Eksempel: Hvis en lønmodtager - der normalt (inden den delvise genoptagelse af arbejdet) var ansat til 7,4 timer om dagen - ved den delvise genoptagelse af arbejdet arbejder 5 timer om dagen, har lønmodtageren krav på løn under ferie svarende til 7,4 timer, når der holdes ferie i en dag. Feriegodtgørelse Lønmodtagere, der får hel eller delvis løn under barsel- eller forældreorlov, og som har ret til ferie med feriegodtgørelse, får beregnet feriegodtgørelse af den løn, arbejdsgiveren har udbetalt under orloven. Lønmodtageren har således krav på 12½% af den løn, der er udbetalt af arbejdsgiveren under orloven. Fratræden Ved en lønmodtagers fratræden skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse af den løn, arbejdsgiveren har udbetalt under orloven. Hvis en lønmodtager - som har ret til løn under ferie - i barselperioden går fra at få løn fra arbejdsgiveren til kun at få dagpenge, skal der ikke afregnes feriegodtgørelse til lønmodtageren, medmindre lønmodtageren reelt fratræder sin stilling. På findes flere oplysninger om ferielovens regler. Marts

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere