Evaluering af case-by-case-kontrollen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af case-by-case-kontrollen 2007-2010"

Transkript

1 1 Evaluering af case-by-case-kontrollen Indhold 1 Introduktion Formål med evalueringen Baggrund for indførelsen af case-by-case-kontrollen Case-by-case-kontrollen i dens nuværende form Datagrundlag Forekomsten af Salmonella og Campylobacter i de undersøgte partier Campylobacter i fjerkrækød Salmonella i fjerkrækød Salmonella i oksekød Salmonella i svinekød Opsummering Forekomst af antibiotikaresistens Antibiotikaresistens hos salmonellaisolater Multiresistens og kritiske resistensforekomster Opsummering Resultater af risikovurdering Risikovurdering af campylobacterpositive partier Risikovurdering af salmonellapositive partier Opsummering Størrelsen af de positive partier Gennemsnitlig partistørrelse for positive partier Opsummering Forekomst af Salmonella og Campylobacter i kølet og frosset kød Resultater fordelt på køl/frys Opsummering Undersøgte partier og oprindelseslande Volumen af import af svine-, okse- og fjerkrækød Forekomsten af Campylobacter i relation til oprindelsesland Forekomsten af Salmonella i relation til oprindelsesland...25 DTU Fødevareinstituttet/Juli 2012

2 Opsummering Undersøgte partier og prøveudtagningssteder Prøveudtagningssteder og prøvetyper Prøvetagningsfrekvens i virksomheder Opsøgende indsats Opsummering Spørgeskemaundersøgelse blandt importører af fersk kød Resultater fra undersøgelsen Opsummering Effekten af at anvende samleprøver (pools) Muligheder for optimering Opsummering Diskussion Evaluering af udviklingen i perioden Evaluering af prøvetagningen Forslag til optimering af case-by-casekontrollen Opsummering...38 Bilag Bilag Bilag

3 Introduktion 1.1 Formål med evalueringen Case-by-case-kontrollen har eksisteret siden 2007, og der skal som et led i Fødevareforlig 2 gennemføres en evaluering af de hidtidige resultater. Case-by-case-kontrollen er en omkostningskrævende indsats, og det er vigtigt at evaluere betydningen af denne indsats og sikre, at den videreudvikles. Evalueringen bygger på det meget store materiale fra fire års kontrol samt en mindre spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt importører af fersk kød. Fødevarestyrelsens opfølgning på positive fund er ikke en del af den nærværende evaluering. Den fødevaresikkerhedsmæssige effekt af kontrollen er ikke alene knyttet til de partier, der fjernes fra markedet, men i lige så høj grad til producenternes og importørernes fokus på Salmonella og Campylobacter, således at der generelt sikres en høj fødevaresikkerhed. 1.2 Baggrund for indførelsen af case-by-case-kontrollen Case-by-case-kontrollen blev iværksat i 2007 (pilotprojekt ultimo 2006) og har kørt lige siden. I 2007 var det dog i reduceret form (75% af prøveprogrammet) og kontrollen var fuldt udrullet fra I case-by-case-kontrollen udtages der stikprøver i et ikke-diskriminerende forhold fra dansk og importeret kød, der skal markedsføres som fersk kød i detailhandlen i Danmark. Andelen af humane salmonellatilfælde har været faldende siden 1997, bl.a. som følge af iværksættelse af en række handlingsplaner på området. For at følge salmonellaudviklingen udarbejder Fødevareinstituttet hvert år et smittekilderegnskab, som er en matematisk model, der tilskriver årets humane tilfælde til forskellige kilder baseret på ligheder i sero- og fagtype mellem de humane isolater og isolater fra overvågningsprogrammerne. Blandt andet på baggrund af smittekilderegnskabet (1) blev det klart, at reduktionen i antal salmonellatilfælde i Danmark i høj grad skyldtes, at færre blev syge af danskproduceret kød og æg, mens antallet af mennesker, der blev syge af importeret kød og æg eller efter udlandsrejser, forblev stort set uændret. På den måde bidrog importeret kød forholdsmæssigt mere til salmonellatilfældene i Danmark end kød produceret i Danmark. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i danske og importeret kød og æg fra 2006 (2) blev mulige tiltag til nedbringelse af forekomsten af Salmonella og Campylobacter i kød og æg undersøgt. Dette mundede ud i en række anbefalinger, heriblandt at der skulle iværksættes en intensiveret overvågning af både dansk og importeret kød, hvor resultaterne blev håndteret på baggrund af en individuel, videnskabelig risikovurdering (case-by-case). Denne kontrol må ikke udgøre en ulovlig handelshindring, dvs. at danskproducerede fødevarer ikke må behandles mere gunstigt end importerede fødevarer, og prøveudtagningen skal fastlægges, så den ikke er diskriminerende. 3

4 Det juridiske grundlag for case-by-case-kontrollen er artikel 14 i Fødevareforordningen (178/2002/EC)(3). I henhold til stk. 1, i art. 14 må fødevarer ikke markedsføres, hvis de er farlige. I vurderingen af hvorvidt en fødevare bør regnes for farlig, skal der tages højde for en række forhold, så som fødevarens forventede anvendelse og oplysning til forbrugeren om håndtering af fødevaren (Art. 14, stk. 2-5). Stk. 8 i art. 14 danner grundlag for, at et medlemsland kan foretage en konkret vurdering af, om et parti fødevarer må anses for farligt og forbyde markedsføring af partiet, såfremt dette vurderes at være tilfældet. 1.3 Case-by-case-kontrollen i dens nuværende form Prøvetagningen i case-by-case-kontrollen varetages af Fødevarestyrelsens tilsynsførende. Kontrollen omfatter dansk og importeret fersk kød (både frosset og kølet) fra okse, svin, kylling (herunder poussiner) og kalkun til omsætning i detailleddet (inkl. cateringvirksomheder, virksomhedskantiner o. lign.). Prøvetagningen omfatter ikke hakket kød. Siden 2008 har case-bycase-kontrollen for Campylobacter også omfattet såkaldt tilberedt fjerkrækød af typen neutralmarineret kød 1, som har karakter af fersk kød. Tilberedt fjerkrækød undersøges også for Salmonella i henhold til Kommissionens forordning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (forordning 2073/2005/EF). Prøverne udtages på modtagelageret for produkter importeret fra et andet EU-land eller på grænsekontrolstedet for produkter fra lande uden for samhandelsområdet, hvor partierne underkastes veterinærkontrol. Prøver af dansk kød udtages på det sted, hvor partiet er klar til levering til detailleddet i Danmark. Det vil typisk være på opskærings- og/eller pakkevirksomheder, men afhængig af handelsmønstret kan prøverne også udtages på slagterier eller andre relevante virksomheder. Antallet af partier, der skal undersøges fra hver dyreart, samt fordelingen mellem dansk og importeret kød fastsættes inden starten af hvert år på baggrund af importmængde og tidligere kontrolresultater. En detaljeret prøveplan udarbejdes af fødevareafdelingerne på baggrund af deres detailkendskab. Denne prøveplan finjusteres i løbet af året efter behov forårsaget af ændringer i produktion, importmønster eller ændringer i modtagelager og lignende. Såfremt en virksomhed kan dokumentere, at den har et egenkontrolprogram, der sikrer et lavt niveau af Salmonella og/eller Campylobacter i de relevante produkter, skal dette inddrages i planlægningen af prøvetagningen på virksomheden. Fra partier af fjerkræ (kylling eller kalkun) udtages der altid 12 enkeltprøver til kvantitativ undersøgelse for Campylobacter på Fødevarestyrelsens laboratorier. Fra hver prøve udtages 10 g, der undersøges kvantitativt ud fra fortyndingerne 10-2 og 10-3 (NMKL 119, 2007, punkt 10). Til undersøgelse for Salmonella udtages der et antal prøver som multiplum af 12 fra 1-5, dvs prøver, hvor antallet afhænger af partiets størrelse (antal enheder). Prøverne, der analyseres som 12 samleprøver med 1-5 delprøver, undersøges for Salmonella på Fødevarestyrelsens laboratorier, og fra eventuelle positive prøver indsendes et isolat per prøve til sero- og fagtypning samt resistensbestemmelse hos Zoonoselab på DTU, Fødevareinstituttet. Af hensyn til hurtig 1 Kød marineret i barbecuemarinade o.lign. er ikke omfattet af kontrollen. 4

5 tilbagemelding til virksomheden anvendes hurtigmetoder ved den kvalitative undersøgelse for Salmonella. Hvis der bliver fundet Salmonella eller Campylobacter i partiet, indsendes der via indtastning af sagsoplysninger i en webdatabase (QRA-basen) straks en anmodning om risikovurdering til DTU Fødevareinstituttet. Risikovurderingen skal foreligge senest en arbejdsdag efter, at anmodningen er indsendt, og sendes til den ansvarlige kontrolafdeling med kopi til fødevareberedskabsenheden. Risikovurderingen af campylobacterfund bygger på en tidligere publiceret model (5, 6), hvori de kvantitative testresultater indgår. Ved beregning af den relative humane risiko benyttes der samme baseline for både kyllinge- og kalkunkød. Risikovurderingen af salmonellafund bygger ligeledes på en tidligere publiceret matematisk model for smittekilderegnskabet (7), der er tilpasset den type resultater, der opnås i case-by-case-kontrollen. I modellen indgår prævalens, kødtype (okse-, svine, kyllinge- eller kalkunkød) og serotype som de vigtigste parametre. Ved fund af S. Typhimurium indgår den overordnede resistensprofil (kinolonresistent/multiresistent/ resistent/fuldt-følsom) ligeledes i beregningen af den relative humane risiko. Såfremt Fødevarestyrelsen på basis af risikovurderingen og andre relevante oplysninger vurderer, at et parti kød er at regne for farligt i henhold til artikel 14 i Fødevareforordningen (3), må det ikke markedsføres og skal trækkes tilbage fra markedet, hvis det er markedsført. Hvis der er tale om et parti, der også er handlet på tværs af landets grænser, udsendes der via EU Kommissionen en rapid alert til de øvrige EU-lande. En virksomhed, der får et parti kød vurderet farligt i case-by-case-kontrollen, vil få sit virksomhedsnavn offentliggjort på en liste på Fødevarestyrelsens hjemmeside ( En virksomhed vil stå på listen, indtil det er vurderet, at virksomheden ikke længere forhandler partier, der udgør en sundhedsrisiko. Hvis produkter fra en virksomhed bliver vurderet som farlige, vil Fødevarestyrelsen udtage mistankeprøver af efterfølgende partier af kød fra samme leverandør (ved indførsel) eller pakkevirksomhed (for danske produkter). Kødet undersøges kun for den bakterie, som det tidligere parti er dømt farligt på. For kød fra tredjelande vil der blive etableret skærpet kontrol med udtagning af prøver af de næste partier, der indføres fra samme virksomhed, indtil ti partier efter hinanden vurderes at værefavorable, jf. Veterinærkontrolbekendtgørelsen 18, stk. 4 (8). Hvis kødet stammer fra en virksomhed i EU, vil der først blive udtaget prøver af det efterfølgende parti fra samme virksomhed. Hvis dette parti ligeledes vurderes farligt, skal de efterfølgende partier undersøges, indtil fem partier efter hinanden er vurderet favorable, jf. Veterinærkontrolbekendtgørelsen 7, stk. 2 og 3. For danske produkter udtages prøver af et parti kød fra samme virksomhed, og der vil endvidere ske en gennemgang af egenkontrolprogrammet. Hvis der i mistankeprøverne eller ved den skærpede kontrol ikke findes Salmonella eller Campylobacter i et omfang, så partiet vurderes farligt, og hvis egenkontrolprogrammet for danske virksomheder vurderes at være tilfredsstillende, vil virksomheden blive fjernet fra listen på FVSTs hjemmeside. 5

6 En virksomhed fjernes fra listen efter et halvt år, hvis partier fra den pågældende virksomhed i denne periode er fundet favorable Datagrundlag Efter 4 års drift foreligger der et stort datamateriale fra case-by-case-kontrollen. De præsenterede tal og figurer i denne rapport bygger på dataudtræk fra: FVSTs database, DTU Fødevareinstituttets database for anmodninger om risikovurderinger (QRAbasen), sero- og fagtype samt resistensinformation for salmonellaisolater fra DTU Fødevareinstituttets laboratoriedatabase i DataWareHouse (DWH), lister fra FVST over partier, som er vurderet farlige, samt de officielle case-by-case-tal offentliggjort i udgaverne af Annual Report on Zoonoses (1) og i FVSTs årsrapporter for case-by-case-kontrollen. Ved sammenligning af data fra ovennævnte kilder har det ikke været muligt at få data til at stemme fuldstændigt overens. Derfor kan der i denne rapport forekomme mindre variationer i værdierne for visse parametre. Under hver tabel og figur er der i det følgende angivet, hvilket datagrundlag disse bygger på. FVSTs database indeholder information om prøveudtagningssted for de udtagne prøver. I de tilfælde hvor prøveudtagningen sker på modtagelagre, bør navnet på den enkelte importør også indtastes. Da registreringen af importører ikke er fuldstændig, er det ikke muligt at evaluere, om prøverne udtages repræsentativt og risikobaseret. En oversigt over de overordnede resultater i case-by-case-kontrollen i perioden rapporteret i Annual Reports on Zoonoses (1), fremgår af bilag 1, tabel B1 for Campylobacter og tabel B2 for Salmonella Forekomsten af Salmonella og Campylobacter i de undersøgte partier 3.1 Campylobacter i fjerkrækød Gennem projektets fire år er andelen af de undersøgte partier fjerkrækød, hvor en eller flere prøver findes campylobacterpositive, faldet støt i både dansk og importeret kød (figur 1). Andelen af danske campylobacterpositive partier er faldet fra 16,9 % i 2007 til 7,6 % i 2010, mens andelen i det importerede kød er faldet fra 29,7 % i 2007 til 13,7 % i Således er det importerede kød i 2010 på niveau med andelen af positive partier i det danske kød ved case-by-case-kontrollens begyndelse. Faldet i andelen af campylobacterpositive partier af importeret fjerkrækød kan formentlig tilskrives adfærdsændringer hos nogle importører, der har fravalgt leverandører, som tidligere har leveret partier med høj campylobacterforekomst. I hele perioden er andelen af partier, der bliver vurderet farlige pga. en uacceptabelt høj forekomst af Campylobacter forholdsvis lav; varierende fra 0,3-1,0 % af det danske kød til 0,1-4,7 % af det importerede kød. 6

7 35 30 Kilde: FVST og DTU Fødevareinstituttet (Annual Report on Zoonoses (1)) 25 % af undersøgte partier Positive Vurderet farlige Positive Vurderet farlige Dansk Import Figur 1. Andel positive partier fjerkrækød undersøgt for Campylobacterog andel partier vurderet farlige, Kilde: FVST database (andel positive partier) og Annual Report on Zoonoses (andel vurderet farlig). Mistankeprøver er ikke inkluderet. Antal undersøgte partier per år er angivet i bilag 1, tabel B1 3.2 Salmonella i fjerkrækød Andelen af salmonellapositive partier af dansk fjerkrækød har været lav i case-by-casekontrollen i hele perioden , og i 2009 og 2010 er der ikke fundet positive partier (figur 2). Dette har da også ført til, at antallet af danske partier kyllingekød, der undersøges for Salmonella, er nedsat til ca. 100 partier årligt fra 2009 mod tidligere 248 partier i 2007 og 307 partier i Udviklingen i andelen af salmonellapositive partier af importeret fjerkrækød ligner lidt andelen af campylobacterpositive partier, idet andelen af positive partier overordnet set har været faldende i årene fra 2007 til Tendensen ser ud til at afspejle det generelle billede i Europa, hvor EU s salmonellahandlingsplaner i slagtekyllingeproduktionen har en effekt (13). Andelen af partier af importeret fjerkrækød, der blev vurderet farlige som følge af tilstedeværelse af Salmonella i uacceptable niveauer, lå på samme niveau i 2007 og 2008 (hhv. 5,1 % og 5,3 %) men på lavere niveau i 2009 og 2010 (2,1% af de undersøgte partier begge år). 16 Kilde: FVST 14 og DTU Fødevareinstituttet (Annual Report on Zoonoses (1)) % af undersøgte partier Positive Vurderet farlige Positive Vurderet farlige Dansk Import Figur 2. Andel positive partier af fjerkrækød undersøgt for Salmonella og andel vurderet farlige, Kilde: FVST database (andel positive partier) og Annual Report on Zoonoses (andel vurderet farlig). Mistankeprøver er ikke inkluderet. Antal undersøgte partier per år er angivet i bilag 1, tabel B2 7

8 Salmonella i oksekød Andelen af salmonellapositive partier oksekød var lav i alle årerne fra og sammenlignelig i dansk (2,4-4,0 %) og importeret oksekød (2,2-4,0%)(figur 3). I alt blev 0,8-3,4 % af de danske partier og 2,2-3,1 % af de udenlandske partier vurderet farlige. Sammenlignet med kød fra de øvrige dyrearter blev en meget stor del af de positive partier oksekød vurderet farlige. Dette skal primært tilskrives, at størstedelen af salmonellafundene i oksekødet var af serotypen Dublin, der oftere giver anledning til human sygdom end de fleste andre serotyper og typisk forårsager sygdom af alvorligere karakter. Tilstedeværelsen af denne serotype resulterer derfor i, at risikovurderingen angiver en relativt høj human risiko også ved lave forekomster Kilde: FVST og DTU Fødevareinstituttet (Annual Report on Zoonoses (1)) 14 % af undersøgte partier Positive Vurderet farlige Positive Vurderet farlige Dansk Import Figur 3. Andel positive partier af oksekød undersøgt for Salmonella og andel partier vurderet farlige, Kilde: FVST database (andel positive partier) og Annual Report on Zoonoses (andel vurderet farlig). Mistankeprøver er ikke inkluderet. Antal undersøgte partier per år er angivet i bilag 1, tabel B2 3.4 Salmonella i svinekød Andelen af de undersøgte partier dansk og importeret svinekød, hvorfra der blev isoleret Salmonella, lå på et relativt stabilt niveau i perioden (figur 4). Andelen af positive partier af dansk svinekød varierede fra 9,8-12,6 %, mens andelen af positive partier i det importerede svinekød lå på 11,1-13,8 %. I et enkelt år, 2008, var andelen af danske positive partier (12,2%) en anelse højere end i det importerede kød (11,1%). Forskellen er dog så lille, at den kan tilskrives den tilfældige variation samt udsving i oprindelsen af de undersøgte partier. Andelen af importerede (1,6-3,1 %) og danske (2,0-4,2%) partier svinekød, der blev vurderet farlige, har i de sidste år været på et sammenligneligt niveau. 8

9 18 16 Kilde: FVST og DTU Fødevareinstituttet (Annual Report on Zoonoses (1)) 14 % af undersøgte partier Positive Vurderet farlige Positive Vurderet farlige Dansk Import Figur 4. Andel positive partier af svinekød undersøgt for Salmonella og andel partier vurderet farlige, Kilde: FVST database (andel positive partier) og Annual Report on Zoonoses (andel vurderet farlig). Mistankeprøver er ikke inkluderet. Antal undersøgte partier per år er angivet i bilag 1, tabel B2 3.5 Opsummering I perioden ses der en relativt stor gradvis reduktion i andelen af både danske og importerede partier fjerkrækød, der findes positive for Campylobacter. Der er kun fundet få salmonellapositive partier dansk kyllingekød i case-by-case-kontrollen og ingen positive partier i 2009 og Andelen af partier af importeret kyllingekød kontamineret med Salmonella har været for nedadgående i perioden , dog blev der observeret en lille stigning i Andelen af salmonellapositive partier okse- og svinekød har ligget på et relativt stabilt niveau i perioden Forskellen på forekomsten af Salmonella i dansk og importeret svine- og oksekød på det danske marked er begrænset, og indførelsen af case-by-case-kontrollen ser ikke ud til at have ændret på denne balance. Der er gennem årene sket en stigning i antal undersøgte partier importeret fjerkrækød, da det var i denne gruppe, der blev fundet flest partier positive for Salmonella og Campylobacter og flest partier, der blev afvist. Denne tendens var mest udtalt i de første år. For oksekød er antallet af undersøgte partier faldet, fordi der var få partier positive for Salmonella og få afviste partier. For svinekød er antallet justeret, så der udtages lige mange prøver af dansk og importeret kød Forekomst af antibiotikaresistens 4.1 Antibiotikaresistens hos salmonellaisolater Som nævnt i introduktionen bliver et isolat fra hver af de salmonellapositive samleprøver (dvs isolater per parti) sendt til serotypning og resistensbestemmelse i Zoonoselaboratoriet på DTU Fødevareinstituttet. Indtil sommeren 2007 blev kun et isolat per parti indsendt til serotypning og resistensbestemmelse. Salmonellaisolaterne resistenstestes overfor et standardpanel, der består af: amoxicillin/clavanulat, ampicillin, apramycin, cefotaxime, ceftiofur, chloramphenicol, 9

10 ciprofloxacin, colistin, florfenicol, gentamicin, nalidixan, neomycin, spectinomycin, streptomycin, sulfamethoxazole, tetracyklin og trimethoprim. Resultaterne tolkes som resistente/følsomme i henhold til EUCASTs cut-off values. Ved risikovurderingen indgår det for S. Typhimuriumisolater i beregningen af den relative risiko, om isolatet er fuldt følsomt, resistent, kinolonresistent eller multiresistent, eftersom det i smittekilderegnskabet har været muligt at adskille disse fire typer isolater og dermed beregne separate risici (q-værdier) for hver af disse fire grupper af S. Typhimuriumisolater. På grund af det begrænsede tilgængelige datamateriale for de øvrige serotyper har det ikke været muligt, at inkludere resistensen i beregningen af den relative risiko for disse. Teksten i risikovurderingerne fremhæver, hvis der forekommer multiresistens (resistens overfor fire eller flere antibiotika hvor der i case-by-case tælles ciprofloxacin- og nalidixanresistens separat). I 2009 blev det besluttet at ændre reglerne for håndtering af fødevarer med fund af resistente salmonellabakterier, så man i stedet for at fokusere på multiresistent S. Typhimurium DT104 fokuserer på resistens overfor antibiotika, som er kritisk vigtige i behandlingen af alvorlige infektioner hos mennesker. Indtil disse ændringer blev effektueret i slutningen af 2009, blev caseby-case-sager med fund af multiresistente S. Typhimurium DT 104 ikke sendt til risikovurdering, idet fund af denne type blev betragtet som nok til, at det pågældende parti blev regnet for farligt. Ved tilstedeværelse af resistens overfor udvalgte antibiotika, der af WHO regnes for kritisk vigtige (11), fremhæves dette i risikovurderingen. Dette drejer sig om resistens overfor kinoloner (nalidixan og ciprofloxacin), resistens overfor 3. generations cephalosporiner (ceftiofur og cefotaxime), samt resistens overfor amoxicillin/clavanulatsyre og gentamicin. 4.2 Multiresistens og kritiske resistensforekomster Forekomsten af multiresistens samt resistens overfor antibiotika, der vurderes at være kritisk vigtige i behandlingen af humane infektioner, i partier undersøgt i case-by-case-kontrollen fremgår af tabel 1. Der ses en tydelig forskel på andelen af partier med resistente salmonellaisolater for dansk og importeret kød. Visse typer resistens ses primært i kød fra bestemte dyrearter, for eksempel blev resistens overfor cephalosporiner (ceftiofur) udelukkende observeret i importeret fjerkrækød (0-2% af de undersøgte partier). Multiresistens forekom oftest i importeret kød og blev påvist i 3-10 % af alle undersøgte partier svine- og fjerkrækød (figur 5 og tabel 1). Multiresistens forekommer dog også i dansk svinekød, hvorfra der blev isoleret multiresistente isolater fra % af de salmonellapositive partier hvert år i perioden (appendix 1, tabel A3), svarende til i 2-5 % af alle undersøgte danske partier. Til sammenligning blev der isoleret multiresistent Salmonella fra % af de positive partier importeret svinekød (svarende til 6-9 % af de undersøgte importerede partier). Der blev kun isoleret multiresistente salmonellaisolater fra oksekød i to tilfælde (et dansk parti i 2010 samt et parti importeret oksekød i 2008). Der blev ikke isoleret Salmonella fra de undersøgte partier dansk kylling i 2009 og 2010, hvorfor der ikke var nogen isolater at resistensundersøge. 10

11 Resultaterne er baseret på et relativt lille antal positive partier, hvorfor det ikke er muligt at udtale sig med stor sikkerhed om udviklingen fra år til år. Andelen af undersøgte partier af importeret kyllingekød med multiresistente Salmonella varierede igennem hele perioden (3-9%), mens multiresistente Salmonella blev påvist i 6-9 % af de undersøgte partier importeret svinekød og 6-10 % af de undersøgte partier importeret kalkunkød i perioden Andelen af de undersøgte partier med multiresistens var i 2010 højere end i 2009 for både importeret svine-, kyllinge- og kalkunkød (figur 5 og tabel 1). Blandt de positive partier steg andelen af multiresistente isolater markant i importeret kyllingekød i 2010 (53% af de positive partier) sammenlignet med i de tre foregående år, hvor andelen lå på ca. 30 %(27-32%). For kalkunkød var andelen af multiresistente isolater i de positive partier meget høj (75-89%) gennem alle fire år (bilag 1, tabel B3). 30 % af undersøgte partier Okse Svin Kylling Okse Svin Kylling Kalkun Dansk Import Multiresistens Resistens Fuld følsom Figur 5. Procent undersøgte partier med resistente salmonellaisolater, Kilde: DTU Fødevareinstituttet (DWH) vedr. antal positive partier og forekomst af resistens, samt FVST database vedr. antal testede partier. Multiresistens angiver her resistens overfor fire eller flere antibiotika. Både ciprofloxacinresistens og nalidixanresistens er inkluderet i optællingen af antibiotika. Se tabel 1 for antal undersøgte partier og antal partier med resistens

12 Tabel 1. Antal og andel af partier undersøgt for Salmonella med forekomst af multiresistens eller resistens overfor kritisk vigtige antibiotika Antal undersøgte partier Antal positive partier Multiresistens Amoxicillin / clavulansyre Ceftiofur Ciprofloxacin/ Nalidixan Gentamicin Dansk Okse (0,8 %) Svin (5,0%) 0 0 1(0,5 %) (2,6 %) 0 0 1(0,3 %) 1(0,3 %) (3,9 %) (0,3 %) (2,0 %) Kylling (0,8 %) 0 0 1(0,4 %) Importeret Okse (1,2 %) (0,7 %) 0 0 1(0,7 %) Svin (6,0 %) 0 0 2(0,9 %) (7,1 %) 0 0 1(0,2 %) 1(0,2 %) (6,3 %) 0 3(1,0 %) (9,0 %) 0 0 1(0,3 %) 0 Kylling (7,2 %) (8,5 %) 0 6(1,8 %) 17(5,1 %) 1(0,3 %) (2,6 %) (2,9 %) (4,9 %) 0 1(0,2 %) 24(4,1 %) 0 Kalkun (9,7 %) 4(1,2 %) 0 21(6,2 %) 19(5,6 %) (8,5 %) 8(1,4 %) 2(0,3 %) 33(5,7 %) 20(3,5 %) (6,4 %) 4(0,5 %) 2(0,3 %) 27(3,7 %) 9(1,2 %) (9,0 %) 8(1,6 %) 1(0,2 %) 29(5,9 %) 18(3,7 %) Kilde: FVST (FVSTs database) og DTU Fødevareinstituttet. Der kan forekomme isolater med forskellige resistensprofiler i samme parti. Partiet er inkluderet, hvis mindst et isolat isoleret herfra har den angivne resistens. Multiresistens er defineret som resistens overfor fire eller flere antibiotika Andelen af partier med kinolonresistente salmonellaisolater(nalidixan- og/eller ciprofloxacinresistens) var ligesom for multiresistens højest i importeret kød. Denne resistenstype forekommer kun sjældent i salmonellaisolater fra dansk kød. Udover fra et parti dansk kyllingekød i 2008 blev isolater med kinolonresistens kun isoleret fra to undersøgte partier dansk svinekød i 12

13 hhv og 2008, mens der slet ikke blev fundet kinolonresistente isolater i dansk kød i 2009 og 2010 (figur 6 og tabel 1). Andelen af kinolonresistente isolater i de undersøgte partier importeret svinekød ( %) lå generelt lidt højere end i dansk svinekød i perioden Andelen af de undersøgte partier med kinolonresistens lå højere i fjerkrækød, idet andelen af de undersøgte partier med kinolonresistens i kyllinge- og kalkunkød varierede fra 3-6 % i perioden Andelen af de undersøgte partier med kinolonresistens steg for både importeret kyllinge- og kalkunkød fra 2009 til Gennem de 4 år var der en stigende andel isolater med kinolonresistens blandt de positive partier importeret kyllingekød, idet denne resistenstype ikke blev fundet i positive partier i 2007, for derefter at stige fra 20 % af de positive partier i 2008 med ca. 10 % om året til 44 % af de positive partier i En mulig forklaring på denne stigning kunne være forskelle i forbruget af kinoloner i oprindelseslandet for de partier kylling, der blev fundet positive i de pågældende år. Stigningen kan næppe forklares med ændret importmønster, da det har været relativt stabilt i de pågældende år (tabel 6). 7 % af undersøgte partier Okse Svin Kylling Okse Svin Kylling Kalkun Dansk Import Figur 6. Procent undersøgte partier med kinolonresistente salmonellaisolater, Kilde: DTU Fødevareinstituttet (DWH) vedr. antal positive partier og forekomst af resistens, samt FVST database vedr. antal testede partier. Kinolonresistens inkluderer ciprofloxacinresistens og nalidixanresistens. Bemærk at forekomsten i oksekød kun bygger på ganske få partier. Antal undersøgte partier fremgår af tabel Opsummering Der var en markant forskel på andelen af undersøgte partier af dansk og importeret kød, som indeholdt antibiotikaresistente salmonellabakterier. Andelen af de undersøgte partier med multiresistens varierede gennem de fire år ( ) for kød fra alle fire dyrearter men lå generelt højest i importeret kalkun- og svinekød efterfulgt af importeret kyllingekød. For disse tre kødtyper blev der observeret en stigning i andelen af undersøgte partier med multiresistens fra 2009 til Resistens overfor 3. generations cefaspoloriner forekom kun i importeret fjerkræ. Resistens overfor kinoloner forekom også primært i importeret kød, idet der ikke er isoleret 2 Kalkunkød var den eneste type kød, hvor der blev fundet mere ciprofloxacinresistens end nalidixanresistens; i kød fra de øvrige dyrearter var forekomsten af resistens overfor disse to antibiotika den samme 13

14 kinolonresistente salmonellaisolater fra dansk kød i forbindelse med case-by-case i de sidste to år af evalueringsperioden. Hvis man kun ser på de positive partier kalkunkød, var der en meget høj andel partier med multiresistens (75-89%) og resistens overfor kinoloner (>40% i alle årene fra ) Resultater af risikovurdering 5.1 Risikovurdering af campylobacterpositive partier Antallet af partier, der blev fundet campylobacterpositive, samt gennemsnit og interval for antal cfu/g, estimeret relativ human risiko og antal partier, der blev vurderet farlige, fremgår af tabel 2. Tabel 2. Resultater af risikovurdering af campylobacterpositive partier, Antal positive partier Antal partier vurderet farlige Gennemsnitlig prævalens i positive partier Laveste - højeste prævalens Gennemsnitligt antal cfu/g i positive partier Mean log(cfu/g) i positive prøver ± std.afv Gennemsnitlig relativ human risiko i positive partier Dansk Kylling ,2 % 8,3-100 % 412 2,23± 0,54 2, ,2 % 8,3-100 % ,34± 0,55 2, ,6 % 8,3-100 % ,44± 0,59 3, ,9 % 8,3-100% 643 2,34± 0,52 3,4 Importeret Kylling ,8 % 8,3-100 % ,70±0,60 5, ,2 % 8,3-100 % ,53±0,57 3, ,2 % 8,3-100 % 643 2,33±0,47 1, ,5 % 8,3-100 % 567 2,39±0,43 2,0 Kalkun ,0 % 8,3-100 % 219 2,21± 0,30 1, ,6 % 8,3-41,7% 125 2,05± 0,16 0, ,7 % 8,3-66,7% 168 2,15 ± 0,23 0, ,5 % 8,3-91,7% 206 2,16± 0,28 1,1 Kilde: DTU Fødevareinstituttet (QRA-basen), oplysning om antal partier vurderet farlige fra FVST (Annual Report on Zoonoses (1)) Note: Som følge af afvigelser mellem de forskellige datakilder benyttet i denne rapport, stemmer antal positive partier i denne tabel ikke nødvendigvis fuldstændigt overens med data præsenteret i de øvrige tabeller Den gennemsnitlige campylobacterprævalens i de positive partier af dansk kyllingekød varierede mellem 29 % og 40 % i perioden, mens den gennemsnitlige prævalens i positive partier af importeret kyllingekød faldt fra 46 % i 2007 til 29 % i 2010 (tabel 2). Da den anslåede prævalens er baseret på 12 enkeltprøver (én prøve antages for positiv ved påvisning af mere end 100 cfu/g), vil en positiv prøve medføre en gennemsnitlig prævalens på 8,3 %, hvilket derfor er den lavest forekommende prævalens blandt de positive partier. Der var større variation i estimeret campylobacterprævalens i partier med dansk og importeret kyllingekød (8,3-100%) end i partier af kalkunkød, som i havde noget lavere maksimale prævalensestimater på 41,7-66,7 %. Af tabellen ses desuden, at det gennemsnitlige antal cfu/g i de positive prøver i kalkunkød ( cfu/g) er betydeligt lavere end i kyllingekød ( cfu/g). I 2007 havde de positive partier af importeret kyllingekød den højeste gennemsnitlige andel positive prøver med det højeste gennemsnitlige antal cfu/g, hvilket også medførte det højeste gennemsnitlige estimat af relativ 14

15 risiko. Mere end halvdelen af de partier, der i hele perioden blev vurderet farlige på grund af Campylobacter, var importeret kyllingekød. 5.2 Risikovurdering af salmonellapositive partier Af tabel 3 fremgår gennemsnittet af samleprøveprævalenserne (andel af de 12 samleprøver, som er positive) samt de gennemsnitlige, estimerede enkeltprøveprævalenser beregnet på baggrund af antallet af positive samleprøver samt antallet af delprøver per samleprøve. De positive partier oksekød har generelt nogle meget høje, relative humane risici (tabel 3). Dette skyldes især, at der i mange af disse partier findes S. Dublin, som vurderes at være særligt farlig. Desuden er der forholdsvis mange partier oksekød, hvorfra der kun udtages 12 enkeltprøver, idet partierne ofte består af et mindre antal enheder. En positiv ud af 12 prøver giver et prævalensestimat på 8,3 %, hvilket er betydeligt højere end den basisværdi, der anvendes for den gennemsnitlige prævalens på markedet (0,9%). De gennemsnitlige, beregnede relative risici for dansk og importeret svinekød varierede i perioden fra hhv. 4,2-12,6 og 4,6-7,2. De få danske partier kyllingekød, der har været kontamineret med Salmonella (5 i alt), har alle været lavkontaminerede med en estimeret enkeltprøveprævalens på 1,7 %. I importeret kyllingeog kalkunkød har der alle år derimod været partier med både den lavest mulige enkeltprøveprævalens i et positivt parti (1,7%) og den højest mulige værdi, hvor alle prøver er positive (100%). 5.3 Opsummering Den gennemsnitlige campylobacterprævalens i de positive partier af dansk kyllingekød varierede mellem 29 % og 40 % i perioden, mens den gennemsnitlige prævalens i positive partier af importeret kyllingekød faldt fra 46 % i 2007 til 29 % i I det undersøgte kalkunkød var både andelen af positive prøver (i de positive partier) samt graden af kontaminering (gennemsnitligt antal cfu/g i positive prøver) betydeligt lavere end for kylling, og den gennemsnitlige relative risiko for kalkunkød var i hele perioden tæt på 1 (0,7-1,3). Da størstedelen af de salmonellapositive partier oksekød har været kontamineret med S. Dublin, der indgår i risikovurderingsmodellen med en høj værdi, var de estimerede, relative humane risici for kontaminerede partier oksekød ofte betydeligt højere, end hvad der observeres for kød fra de øvrige dyrearter. De gennemsnitlige, beregnede relative risici for Salmonella i dansk og importeret svinekød varierede i perioden fra hhv. 4,2-12,6 og 4,6-7,2. I modsætning til kød fra de øvrige dyrearter er der kun fundet få salmonellapositive partier dansk kyllingekød (5 partier). Disse partier har alle været lavkontaminerede. 15

16 Tabel 3. Resultater af risikovurdering af salmonellapositive partier, Antal positve partier Antal partier vurderet farlige Gennemsnitlig andel positive samleprøver Gennemsnitlig enkeltprøve prævalens i positive partier Laveste - højeste prævalens Gennemsnitlig relativ human risiko i positive partier Dansk Okse ,3% 4,8% 1,7-8,3% 56, ,9% 10,3% 1,7-16,7% 110, ,7% 6,7% 1,7-13,4% 28, ,9% 13,9% 8,3-25,0% 103,7 Svin ,0% 15,4% 1,7-71,1% 6, ,3% 12,6% 1,7-58,3% 12, ,4% 12,3% 1,7-91,7% 4, ,4% 19,3% 1,7-100% 9,6 Kylling ,2% 1,7% 2% 0, ,3% 1,7% - 0, Importeret Okse ,0% 10,3% % 56, ,4% 36,1% 8,3-50,0% 95, ,3% 5,7% 1,7-15,9% 47, ,4% 23,8% 1,7-71,1% 456,9 Svin ,7% 7,7% 1,7-59,2% 4, ,3% 6,9% 1,7-100 % 4, ,6% 5,5% 1,7-42,3% 5, ,8% 6,5% 1,7-56,3% 7,2 Kylling * 46,1% 12,4% 1,7-39,3% 1, * 33,0% 19,4% 1,7-100% 2, ,7% 8,7% 1,7-100% 0, ,3% 8,6% 1,7-100% 0,7 Kalkun * 43,0% 23,4% 1,7-100% 1, * 31,1% 16,0% 1,7-100% 1, ,1% 10,7% 1,7-100% 0, ,5% 10,3% 1,7-100% 0,7 Kilde: DTU Fødevareinstituttet (QRA-basen) oplysning om antal partier vurderet farlige fra Annual Report on Zoonoses (1).* Antal partier vurderet farlige er for 2007 og 2008 er opgjort samlet for importeret fjerkrækød, og var hhv. 29 og 50 partier 442 Note: Som følge af afvigelser mellem de forskellige datakilder benyttet i denne rapport stemmer antal positive partier i denne tabel ikke nødvendigvis fuldstændigt overens med data præsenteret i de øvrige tabeller. For hvert positivt parti estimeres enkeltprøve prævalensen ved: 1-1(Npos/N)(1/n), hvor N = antal samleprøver, Npos = antal positive samleprøver og n = antal delprøver Størrelsen af de positive partier 6.1 Gennemsnitlig partistørrelse for positive partier Der er i løbet af perioden sket en reduktion af den gennemsnitlige vægt af de positive partier; dette er særligt markant for partierne testet i 2010 i forhold til 2007/2008 (tabel 4). Siden 2007 er 16

17 partistørrelsen faldet, så den gennemsnitlige partistørrelse for importeret fjerkrækød i 2010 udgjorde hhv. 79 %(campylobacterpositive) og 44 %(salmonellapositive) af den gennemsnitlige partistørrelse i Den gennemsnitlige partistørrelse af campylobacterpositive partier af dansk fjerkrækød har varieret betydeligt i perioden. For salmonellapositive partier af dansk svinekød er den gennemsnitlige partistørrelse i 2010 kun en femtedel (17%) af, hvad den var i 2007, og for det importerede svinekød har reduktionen i partistørrelse været næsten lige så markant (33% i fht. 2007). Der er relativt få salmonellapositive partier af dansk og importeret oksekød, men her ses også en tydelig tendens til reduktion i partistørrelsen. Det har ikke været muligt at beregne den gennemsnitlige partistørrelse for alle testede partier, da informationen om vægt ikke umiddelbart kan trækkes ud af FVST databasen, men de tilsynsførende i Fødevarestyrelsen bekræfter, at de har bemærket en generel reduktion i partistørrelse. Det er uvist, om denne reduktion er et resultat af case-by-case-kontrollen (se også afsnit 10.1), men alt andet lige har tendensen den konsekvens, at færre tons kød kontrolleres ved undersøgelse af det samme antal partier. Tabel 4. Gennemsnit og median for partistørrelsen af positive partier i kg År N Middel Median N Middel Median N Middel Median N Middel Median Campylobacter Dansk Fjerkræ Import Fjerkræ Salmonella Dansk Okse Svin Fjerkræ Import Okse Svin Fjerkræ Kilde : QRA basen. Inkluderer kun partier, hvor information om partistr. blev indsendt til DTU ved anmodning om risikovurdering 6.2 Opsummering Der er i løbet af perioden sket en reduktion af den gennemsnitlige vægt af de positive partier; dette er særligt markant for partierne testet i 2010 i forhold til 2007/2008. Det er ikke muligt at konkludere, om dette er en konsekvens af case-by-case-kontrollen eller skyldes andre forhold. 17

18 Forekomst af Salmonella og Campylobacter i kølet og frosset kød 7.1 Resultater fordelt på køl/frys Ved prøvetagningen skal det angives, om varen er frosset eller skal sælges som kølet ferskvare. Resultaterne fra FVST-databasen viser, at størstedelen af de partier af fjerkrækød, der blev undersøgt for Campylobacter, var kølede produkter (73%). Andelen af campylobacterpositive partier i denne gruppe (20%) var højere end i frosset fjerkrækød (13%)(figur 7). Ud fra data i QRA-basen kan det vises, at det gennemsnitlige antal cfu/g var lavere i de frosne partier fjerkrækød (275 cfu/g, 160 positive partier) end i partierne med kølet fjerkrækød (360 cfu/g, 683 positive partier). Dette er i overensstemmelse med adskillige studier, der viser, at frysning er en af de mest effektive teknikker til reduktion af campylobacterniveauet på kyllinger (14). 481 % positive partier Frost Køl 0 Okse (1144 partier) Svin (2329 partier) Fjerkræ (4061 partier) Fjerkræ (4638 partier) Salmonella Campylobacter Figur 7. Andel positive partier fordelt på frost eller køl, (summerede data, antal undersøgte partier med køl/frys information er angivet over hver søjle) Kilde: FVST (FVSTs database). Andelen af salmonellapositive partier fjerkrækød adskiller sig ikke nævneværdigt fra hinanden i frosset kød, kølet kød og kød uden angivelse af opbevaringsform. Blandt de undersøgte partier svinekød var en større andel af de undersøgte frosne salmonellapositive (25%) sammenlignet med kølede partier (11%). Dette er dog primært på grund af kød fra et enkelt oprindelsesland i Andelen af salmonellapositive partier af oksekød var meget lav for både kølede og frosne partier (3-4%, heraf kun 1 isolat fra frossent oksekød) (figur 7). I 2008 og 2009 var der relativt flere af de positive partier af kølet svinekød, som blev vurderet farlige i forhold til det frosne svinekød (tabel 5). I 2010 var andelen af partier vurderet farlige 18

19 størst for det frosne svinekød (bemærk meget få positive partier). Det samme gjorde sig gældende i det frosne fjerkrækød. I hele perioden har der ikke været campylobacterpositive partier frosset fjerkrækød, der har været kontamineret i niveauer, som medførte, at de blev vurderet som værende farlige. Også for kølet fjerkrækød er kun ret få af de campylobacterpositive partier vurderet farlige. Tabel 5. Antal positive partier og andel positive partier (%) vurderet af hhv. kølet og frosset kød, Salmonella Antal positive % vurderet farlige Antal positive % vurderet farlige Antal positive % vurderet farlige Okse Frosset Kølet 11 81, ,0 7 71,4 Svin Frosset 11 9, ,3 5 60,0 Kølet 72 23, , ,0 Fjerkræ Frosset 29 24,1 6 50, ,3 Campylobacter Kølet 98 19, , ,4 Fjerkræ Frosset 47 0,0 49 0,0 29 0,0 Kølet 177 8, , ,9 Kilde: FVST, opgørelser over partier, der er vurderet farlige suppleret med oplysning om køl og frost fra QRA basen. Bemærk antallet af positive partier og partier vurderet farlige er lavere end rapporteret i Annual Report (1) Forekomsten af Campylobacter i kyllingekød udviser normalt sæsonvariation med højest forekomst i sensommeren (1). Ved afbildning af den månedlige andel af positive partier for kyllingekød på køl ses, at det danske kød ligger lavere end det importerede kød i stort set hele perioden med undtagelse af en periode over sommeren. Det danske kyllingekød har en betydeligt mere markant sommertop end det importerede kød (figur 8). Sommertoppen ser dog ud til at komme en smule senere for de frosne partier (ikke afbildet). Andelen af positive partier (kølede), der var så højkontaminerede, at de blev vurderet farlige, var ikke højere i sommerperioden (junnov) end i vinterperioden (dec-maj). Perioderne er defineret ud fra forekomsten af Campylobacter i slagtekyllingeflokke. 19

20 % positive partier Dansk Import Figur 8. Andel positive partier kølet fjerkrækød per måned, (pooled data). Kilde: FVST (FVSTs database), inkluderer 340 danske og 3048 importerede partier kølet fjerkrækød. For Campylobacter anses partier positive, hvis der er påvist over 100 cfu/g i minimum en prøve. Data for december er ikke inkluderet, da der var undersøgt meget få partier 7.2 Opsummering Andelen af salmonellapositive partier (uafhængig af kødtype) adskiller sig ikke nævneværdigt fra hinanden i frosset og kølet kød, hvorimod andelen af campylobacterpositive partier kølet fjerkræ (20%) var markant højere end i frosset fjerkrækød (13%). Den lavere andel af campylobacterpositive partier frosset kyllingekød er på linje med studier, der har demonstreret, at frysning reducerer campylobacterniveauet i kyllinger. Ingen partier af frosset kyllingekød er blevet vurderet farlige på grund af for høje niveauer af Campylobacter. 20

21 Undersøgte partier og oprindelseslande 8.1 Volumen af import af svine-, okse- og fjerkrækød Antallet af partier, der skal undersøges i et givent år i case-by-case-kontrollen, fastsættes på baggrund af resultaterne af tidligere års kontrol. Endvidere anvendes dataudtræk fra Danmarks Statistik med importtal for fersk kød (okse-, svine- og fjerkrækød) for at opnå en rimeligt repræsentativ partifordeling på landeniveau (9). For fjerkrækød trækkes data fra Danmarks statistik samlet for kylling og kalkun, da Fødevarestyrelsen har et samlet mål for antal fjerkræpartier i case-by-case-kontrollen. I tabel 6 findes data med de totale mængder af importeret fersk kød i perioden , hvor de fem største eksportlande af fersk okse-, svine- og fjerkrækød til Danmark fremgår. Fuldstændige lister med alle eksportlandene findes i bilag 1, tabel B4, B5 og B6. 21

22 Tabel 6. Mængde importeret fersk kød i tons for de 5 største importlande indenfor hver kødtype, Total Mgd (t) % Mgd (t) % Mgd (t) % Mgd (t) % Mgd (t) % Oksekød Tyskland Holland Polen Irland Italien Øvrige EU lande Tredjelande Total oksekød Svinekød Tyskland Holland Spanien Frankrig Polen Øvrige EU lande Tredjelande Total svinekød Fjerkrækød Tyskland Sverige Holland Frankrig Polen Øvrige EU lande Tredjelande Total fjerkrækød Kilde: FVST projektbeskrivelser (9) I perioden var Tyskland den største eksportør til Danmark af både fersk okse-, svinekød og fjerkrækød. I 2007 blev der dog importeret lidt mere fjerkrækød fra Sverige end fra Tyskland. Holland var også et dominerende eksportland af fersk oksekød. Derudover importeredes mest oksekød fra Polen, Irland og Italien, idet disse lande dog tegnede sig for betydeligt mindre mængder. Den samlede import af oksekød varierede en del fra år til år, mens balancen mellem eksportlandene ikke ændrede sig væsentligt. Tyskland dominerede markedet for eksport af svinekød til Danmark efterfulgt af Holland, Spanien, Frankrig og Polen, som eksporterede betydeligt mindre mængder. Forholdet mellem eksportlandene er relativt konstant over tid. Balancen mellem de lande, som efter Tyskland eksporterede mest fersk fjerkrækød til Danmark: Sverige, Holland, Frankrig og Polen varierede en del over tid (figur 9). 22

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Virksomhedernes ansvar... 3 3. Case-by-case kontrollen...

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 18. marts 2011 FVM 878 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella

Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 9. marts 2009/JAM/- Kritisk eftersyn af systemerne til overvågning og kontrol med Salmonella Problem Danmark har i mange år haft systemer

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 15. juni 2011 FVM 899 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i dansk og importeret kød og æg

Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i dansk og importeret kød og æg Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i dansk og importeret kød og æg Fødevarestyrelsen August 2006 Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og Campylobacter i dansk

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

Handlingsplan for Campylobacter i slagtekyllinger 2008-2012

Handlingsplan for Campylobacter i slagtekyllinger 2008-2012 Handlingsplan for Campylobacter i slagtekyllinger 2008-2012 20-05-2008 Indhold 1 Sammendrag...4 2 Indledning...8 3 Formål, mål og indsatsområder...9 4 Smittekilder og human sygdom...10 4.1 Udviklingen...10

Læs mere

Campylobacter hvor står vi?

Campylobacter hvor står vi? Campylobacter hvor står vi? Lene Lund Sørensen Seniorkonsulent Fjerkrækongres, Brædstrup, 2. februar 2012 Hvorfor er Campylobacter relevant? Antal humane tilfælde 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 20 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. oktober 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Delprojekt 2: Tilberedt kød 2012-2013 J. nr.: 2011-20-64-00328 (under hovedprojekt 2011-20-64-00326, Offentlig kontrol af mikrobiologiske kriterier for produkter i

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød håndteret i en gros J. nr.: 2010-20-64-00220 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at forekomsten af Salmonella i hele svinekødstykker

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

NOTAT. Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr , Ref. GUSL Den 7. marts 2016

NOTAT. Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr , Ref. GUSL Den 7. marts 2016 NOTAT Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2015-28-31-00124, 2015-28-31-00125 Ref. GUSL Den 7. marts 2016 Notat om høringssvar til udkast til slagtefjerkræbekendtgørelsen og konsumægsbekendtgørelsen Ændringen

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

CLK review - Salmonella i svine- og oksekød

CLK review - Salmonella i svine- og oksekød Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 08, 2016 CLK review - Salmonella i svine- og oksekød Aabo, Søren Published in: Review over resultater af Fødevarestyrelsens CKL projekter 2000-2010 Publication date:

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, DTU Fødevareinstituttet Seniorforsker Anette M. Hammerum, Statens Serum Institut Formålet

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010.

Regeringen indgik den 31. maj 2007 et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget udløber med udgangen af 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 28. juni 2010 Fødevareforlig 2.0. Regeringen indgik den 31. maj 2007 et treårigt forlig om fødevarekontrollen med alle Folketingets partier. Forliget

Læs mere

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU

Notat om sagen vedrørende hestekød deklareret som oksekød i færdigretter i EU Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Kontor for Kemi og Fødevarekvalitet/SVSH/METH, Foder- og Fødevaresikkerhed/AMAR, Veterinærmedicin/TIPE, International Handel/RAM Sagsnr./dok.nr.: 2013-29-261-02477

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA. Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol

LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA. Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol LABORATORIEBASERET OVERVÅGNING AF SALMONELLA Mia Torpdahl Fødevarebårne Infektioner Mikrobiologi & Infektionskontrol SALMONELLA OVERVÅGNINGEN Registrering: Laboratoriet: Registrering af patienter i TarmBakteriologisk

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Tale til åbent samråd AX og AY i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tale til åbent samråd AX og AY i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 30. marts 2011 Tale til åbent samråd AX og

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Bilag I Produkter med skærpet risikoprofil; kokos-, bomuld-, palmekager, rismel/skaller (såvel økologisk som konventionelt), og økologiske majs

Bilag I Produkter med skærpet risikoprofil; kokos-, bomuld-, palmekager, rismel/skaller (såvel økologisk som konventionelt), og økologiske majs Bilag I Produkter med skærpet risikoprofil; kokos-, bomuld-, palmekager, rismel/skaller (såvel økologisk som konventionelt), og økologiske majs Risikoprofil Ovenstående produkter udgør en specifik risiko

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. april Uge 18 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Salmonella er der flere problemer nu?

Salmonella er der flere problemer nu? Introduktion Baggrund Salmonella er der flere problemer nu? Veterinært Orienteringsmøde 2013 Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Stigende antal indsendelser fra sygdomstilfælde med

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Notat. Det Sociale Udvalg. 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud

Notat. Det Sociale Udvalg. 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud Notat Til: Fra: Notat til sagen: Det Sociale Udvalg Malene Herbsleb 20100414 - Status på ernæringsstatus i Fleksibelt madtilbud Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Baggrund

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager Supplement til rapporten Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil Hamborg Jensen Juni 2014 Supplement til rapporten Pesticider

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

De danske systemer til overvågning og kontrol af salmonella De danske systemer til overvågning og kontrol af salmonella

De danske systemer til overvågning og kontrol af salmonella De danske systemer til overvågning og kontrol af salmonella De danske systemer til overvågning og kontrol af salmonella De danske systemer til overvågning og kontrol af salmonella - Et kritisk eftersyn - Et kritisk eftersyn Fødevarestyrelsen oktober 2009 De danske

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: 2009-20-64-00171 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet er at afklare håndteringens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 271/17

Den Europæiske Unions Tidende L 271/17 15.10.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 271/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMPBR Sags nr.: 1405230 Dok. Nr.:

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Tilbagetrækning af fødevarer

Tilbagetrækning af fødevarer Tilbagetrækning af fødevarer 27. april 2015 Syg af mad sådan findes årsagen Møde den 27 april 2015 kl 19 til 21:30 i Ingeniørforeningen, København Gitte Ortved Bjerager gorb@fvst.dk Specialkonsulent i

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER

TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN 17. NOVEMBER Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 69 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. november 2010 TALE TIL SAMRÅD M og N OM MRSA DEN

Læs mere

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer

Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer Human risiko for infektioner med E. coli ESBL og CPE fra fødevarer 1. udgave, januar 2016 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto/Illustration:

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010

Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010 Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010 Formål Formålet med kampagnen er at give erhvervet en indikation på indholdet af DON (deoxynivalenol) og

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere