Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003

2 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange. Derfor kan det virke som noget af et paradoks, at mange ledige seniorer oplever, at det er endog særdeles vanskeligt at komme i arbejde igen, hvis man er så uheldig at blive ledig. Esbjerg Senior Erhverv har på den baggrund gennemført en undersøgelse af beskæftigelsessituationen for seniorer med vægten lagt på virksomhedernes holdninger til ansættelse og. Med denne rapport, som er resultatet af undersøgelsen, håber Esbjerg Senior Erhverv at have kastet mere lys over såvel muligheder som barrierer, og at der herigennem er åbnet op for en mere nuanceret og konstruktiv dialog med erhvervslivet om skabelse af jobs for seniorer. Esbjerg Senior Erhverv vil samtidig hermed rette en tak til alle de virksomheder, som har ofret sig tid til at besvare spørgeskemaet samt bidraget med kommentarer, synspunkter og forslag. Jan Christensen, Projektleder Arly Runge, adm. medarb. Esbjerg Senior Erhverv Marts 2003 Marts 2003 Side 2 af 24

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 RESUMÉ...4 SENIORPOLITIK...5 BESKÆFTIGELSEN...6 VIRKSOMHEDSSTØRRELSE...8 KENDSKAB...8 FUNKTIONER OG JOBTYPER...9 NYE FORRETNINGSOMRÅDER...10 UDDANNELSE...11 HOLDNINGER GENERELT...11 TILKNYTNING...12 FLEKSIBILITET OG TILPASNINGSEVNE...13 STABILITET OG ANSVARLIGHED...15 PERSONLIGE OG FAGLIGE KVALIFIKATIONER...16 ARBEJDSBELASTNING...19 ARBEJDSMILJØ...20 REKRUTTERING...21 Marts 2003 Side 3 af 24

4 Indledning Esbjerg Senior Erhverv har i perioden december 2002 januar 2003 gennemført en spørgeskemaundersøgelse af virksomhedernes holdninger til ansættelse og. Baggrunden herfor var et ønske om at belyse de mulige holdningsmæssige barrierer i virksomhederne, som kan gøre det unødigt vanskeligt for ledige seniorer at komme i beskæftigelse igen. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med besvarelse over internettet. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 433 virksomheder i regionen med hovedvægten på virksomheder i Esbjerg, samt større virksomheder i regionen. I alt knapt 100 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, dette svarende til en svarprocent på ca. 23 %. ESE er tilfreds med den store opbakning. Ud fra en statistisk synsvinkel er undersøgelsen selvsagt ikke repræsentativ, men det er vores vurdering, at undersøgelsen giver et bredt dækkende billede især af de mindre og mellemstore virksomheders syn på sagen. Ikke alle respondenter har svaret på samtlige spørgsmål. Derfor er det i tabellerne nedenfor oplyst hvor mange svar, der ligger til grund for de enkelte resultater. Virksomhederne i undersøgelsen har mellem 1 og 685 ansatte. Heraf er mellem 0 og 164 seniorer. Virksomhederne har i gennemsnit 65 ansatte, hvoraf de 13 er seniorer, svarende til en senior-procent på ca. 19% i virksomhederne. I det følgende redegøres for resultatet af undersøgelsen. Resumé Op mod 30% af virksomhederne har eller ønsker at få en skriftligt formuleret seniorpolitik, men generelt er seniorpolitik som personalepolitisk instrument ikke højt prioriteret. Dette kan dog skyldes, at virksomhederne ser seniorpolitik som en integreret del af personalepolitikken. Mulighederne for ser i øvrigt ud til at være bedst blandt de små og mellemstore virksomheder. Det er også disse virksomheder, som samlet forventer størst vækst. Marts 2003 Side 4 af 24

5 Hele 10 virksomheder vurderer, at der er uudnyttede forretningsområder, som kunne udvikles gennem ansættelse af seniorer. Det er helt klart et potentiale, der skal følges op i det videre arbejde. På spørgsmålet om virksomhedernes forventninger til seniorernes uddannelsesbaggrund, siger undersøgelsen, at virksomhederne primært lægger vægt på den uddannelse, der foregår hos virksomheden selv. Dette resultat understreger behovet for, at seniorerne kommer i arbejde eventuelt gennem midlertidige jobs og får videreuddannelsen i virksomheden frem for via generelle kurser. Virksomhederne har generelt et positivt syn på seniorer som ledere og medarbejdere. Således er 80-90% enige i, at seniorer er en stabil og ansvarlig arbejdskraft, og at en aldersmæssig spredning er godt for arbejdsmiljøet i virksomhederne. Undersøgelsen afliver en del af myterne omkring beskæftigelsen af seniorer, således vurderes seniorer ikke som værende mindre fleksible og med ringere tilpasningsevne end andre aldersgrupper. Dog bør seniorerne nøjere overveje hvad de fremadrettet kan tilbyde arbejdsmarkedet, frem for fokusering på hvad de hidtil har erfaring med altså et bedre og bredere afklaringsgrundlag for et fremtidigt virke. Den generelt positive holdning til skaber ikke i sig selv de nødvendige jobs, men er et godt udgangspunkt for den fortsatte dialog med erhvervslivet om jobskabelse for seniorer, især hvis seniorerne samtidig bliver mere bevidste om, hvad de vil og kan tilbyde arbejdsmarkedet i den resterende del af deres arbejdsliv. Seniorpolitik 15 af virksomhederne - svarende til knapt 17% - har en skriftligt formuleret seniorpolitik. Og yderligere 10 - svarende til 13,5% - planlægger inden for de nærmeste år at formulere en seniorpolitik, jf. tabel 1.1 og 1.2 nedenfor. Generelt må vi dog konkludere, at formulering af en seniorpolitik ikke står specielt højt på dagsordenen i de virksomheder, der har svaret på undersøgelsen. Hele 83% svarer således nej til, at de har en skriftligt formuleret seniorpolitik. Hertil kommer, at ud af de 83% nej-sigere svarer 58%, at de heller ikke har planer om at formulere en seniorpolitik inden for de nærmeste år. En del af forklaringen herpå kan være, at virksomhederne ser seniorpolitikken som en integreret del af deres generelle personalepolitik. Dette spørgsmål kunne egentlig være ret interessant at få nærmere belyst - ligesom indholdet af de konkrete seniorpolitikker. Marts 2003 Side 5 af 24

6 Tabel 1.1 Har virksomheden en skriftligt formuleret seniorpolitik? Antal Ja 15 16,9% Nej 74 83,1% Ved ikke 0 0,0% I alt ,0% Tabel 1.2 Hvis nej, planlægger virksomheden inden for de nærmeste år at formulere en seniorpolitik? Antal Ja 10 13,5% Nej 43 58,1% Ved ikke 21 28,4% I alt ,0% Beskæftigelsen Virksomhederne er blevet spurgt om deres forventninger til udviklingen i beskæftigelsen over de næste 3 år, herunder deres forventninger til beskæftigelsen af seniorer. Hele 40% af virksomhederne forventer en stigning i beskæftigelsen over de næste 3 år, medens 48% forventer, at beskæftigelsen vil være uændret, jf. tabel 2.1 Marts 2003 Side 6 af 24

7 Tabel 2.1 Forventer virksomheden, at beskæftigelsen i virksomheden over de næste 3 år totalt set vil være stigende, uændret eller faldende? Svar Stigende 36 40,4% Uændret 43 48,3% Faldende 9 10,1% Ved ikke 1 1,1% I alt ,0% Forventningerne til stigning i beskæftigelsen smitter også af på seniorerne, om end noget mere behersket. Således forventer 25% blandt virksomhederne en stigning i beskæftigelsen af seniorer over de næste 3 år. 54% forventer, at seniorbeskæftigelsen vil være uændret. Og for 14% forventes et fald, jf tabel 2.2 Tabel 2.2 Forventer virksomheden, at beskæftigelsen af seniorer i virksomheden over de næste 3 år vil være stigende, uændret eller faldende? Stigende 22 24,7% Uændret 48 53,9% Faldende 12 13,5% Ved ikke 7 7,9% I alt ,0% En væsentlig del af denne udvikling er formentlig udtryk for, at de ansatte bliver ældre, og at der totalt set vil være flere seniorer i arbejdsstyrken, medens seniorerne relative andel af arbejdsstyrken vil være faldende. Den beherskede interesse for formulering af en seniorpolitik er ikke mindst på denne baggrund bemærkelsesværdig, med mindre seniorpolitikken - som tidligere anført - er en integreret del af virksomhedernes personalepolitik. Tallene kan også tolkes som udtryk for en vis fastholdelseseffekt i virksomhederne. Marts 2003 Side 7 af 24

8 Virksomhedsstørrelse Seniorernes chancer for beskæftigelse ser ud til at være bedst i de mindre og mellemstore virksomheder under 50 ansatte. Derimod er mulighederne generelt ikke gode i de større virksomheder med over 200 ansatte, jf. tabel 3.1 og Tabel 3.1 Virksomhedernes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen over de næste 3 år, fordelt efter antal ansatte. < 25 ansatte ansatte ansatte ansatte 200 > ansatte Stigende 23 47,9% 5 33,3% 4 33,3% 2 50,0% 2 25,0% Uændret 24 50,0% 8 53,3% 4 33,3% 1 25,0% 5 62,5% Faldende 0 0,0% 2 13,3% 4 33,3% 1 25,0% 1 12,5% Ved ikke 1 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% I alt ,0% ,0% ,0% 4 100,0% 8 100,0% Tabel 3.2 Virksomhedernes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen af seniorer over de næste 3 år, fordelt efter antal ansatte. < 25 ansatte ansatte ansatte ansatte 200 > ansatte Stigende 10 20,8% 5 33,3% 3 25,0% 3 75,0% 1 10,0% Uændret 26 54,2% 8 53,3% 7 58,3% 1 25,0% 6 60,0% Faldende 6 12,5% 2 13,3% 2 16,7% 0 0,0% 2 20,0% Ved ikke 6 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% I alt ,0% ,0% ,0% 4 100,0% ,0% Kendskab Forventningerne til væksten i beskæftigelsen af seniorer er størst i de virksomheder, der i forvejen har stort kendskab til. Men det er dog også bemærkelsesværdigt, at i virksomheder med nogen eller lille kendskab og som derfor har relativt færre seniorer ansat - er den forventede vækst i beskæftigelsen større en det forventede fald, jf. tabel 4 nedenfor. 1 I kategorien ansatte er der for få svar til, at man kan lægge nogen betydning i %- fordelingen Marts 2003 Side 8 af 24

9 Tabel 4 Virksomhedernes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen af seniorer over de næste 3 år, fordelt efter kendskab til. Stort kendskab Nogen kendskab Lille kendskab Stigende 35,3% 23,4% 21,7% 25,3% Uændret 47,1% 57,4% 56,5% 55,2% Faldende 11,8% 12,8% 13,0% 12,6% Ved ikke 5,9% 6,4% 8,7% 6,9% I alt I alt Funktioner og jobtyper Med undtagelse af produktion af varer og tjenesteydelser er der ingen funktioner og jobtyper, der udskiller sig særligt m.h.t. den forventede udvikling i beskæftigelsen af seniorer. For produktion af varer og tjenesteydelser forventer virksomhederne totalt set en vækst på ca. 21% i beskæftigelsen af seniorer over de næste 3 år, formentlig fordi der inden for denne gruppe er betydelige medarbejdergrupper, der er på vej ind i en senior-status. For øvrige funktioner og jobtyper er der helt overvejende en forventning om uændret seniorbeskæftigelse over de næste 3 år, jf. tabel 5.1 og 5.2. Tabel 5.1 Funktioner og jobtyper Stigende 0,1% Uændret 53,0% Faldende 6,3% Ved ikke 7,6% Ej relevant 33,0% I alt 100,0% Marts 2003 Side 9 af 24

10 Tabel 5.2 Funktioner og jobtyper - Produktion af varer og tjenesteydelser Antal Stigende 15 20,5% Uændret 31 42,5% Faldende 6 8,2% Ved ikke 5 6,8% Ej relevant 16 21,9% I alt ,0% Nye Forretningsområder På spørgsmålet om virksomheden vurderer, at der er uudnyttede forretningsområder, som kunne udvikles genne ansættelse af seniorer svarer hele 65% nej, jf tabel 6 nedenfor. Det er dog bemærkelsesværdigt, at hele 12% faktisk svarer ja til at der er basis for forretningsudvikling i samarbejde med seniorer et potentiale, som naturligvis skal følge op i det videre arbejde. Det fremgår endvidere, at det især er i de mindre virksomheder, at potentialet er størst set fra senior-side. Tabel 6 Nye forretningsområder Vurderer virksomheden, at den har uudnyttede forretningsområder, i form af nye produkter eller nye markeder, som kunne udvikles gennem ansættelse af seniorer eller ved på anden måde at knytte seniorer til udviklingsarbejdet? Total <25 ansatte ansatte ansatte ansatte 200 > ansatte Ja 10 11,6% 6 12,5% 1 7,1% 3 27,3% 0 0,0% 0 0,0% Nej 56 65,1% 33 68,8% 6 42,9% 6 54,5% 3 75,0% 8 88,9% Ved ikke 20 23,3% 9 18,8% 7 50,0% 2 18,2% 1 25,0% 1 11,1% I alt ,0% ,0% ,0% ,0% 4 100,0% 9 100,0% Marts 2003 Side 10 af 24

11 Uddannelse Det er uddannelse i virksomhederne selv, der er højest i kurs, når virksomhederne skal give bud på hvilken baggrund, de helst ser hos seniorerne. Det kunne tyde på, at det kunne være vigtigere for seniorerne at komme i arbejde - eventuelt midlertidigt som vikarer i tidsbegrænsede stillinger - og derigennem få den konkrete uddannelse/ videreuddannelse i virksomhederne - frem for gennem generelle kurser. Derudover fremgår det, at der ventes stigende interesse for faglærte og håndværkere, jf. tabel 7 nedenfor. Tabel 7 Virksomhedernes forventninger til uddannelsesbaggrund for seniorer Ufaglært/ ingen uddannelse Faglært/ håndværker Kortere videreg. Udd. Akademisk udd. Uddannelse hos virksomheden Stigende 6 8,2% 19 26,4% 16 21,3% 10 13,3% 26 31,7% Uændret 28 38,4% 25 34,7% 30 40,0% 32 42,7% 36 43,9% Faldende 6 8,2% 1 1,4% 3 4,0% 4 5,3% 2 2,4% Ved ikke 10 13,7% 9 12,5% 10 13,3% 10 13,3% 7 8,5% Ej relevant 23 31,5% 18 25,0% 16 21,3% 19 25,3% 11 13,4% I alt ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Holdninger generelt Virksomhederne har generelt et mere positivt end negativt syn på beskæftigelsen af seniorer. Således er 80-90% helt eller delvist enige i, at seniorer er stabil arbejdskraft, man kan regne med, og som er meget ansvarlige såvel som ledere og medarbejdere. Også seniorernes erfaring og overblik vurderes højt. Det må også bemærkes, at mere end halvdelen af virksomhederne er helt enige i, at aldersmæssig spredning blandt ledere og medarbejdere er godt for arbejdsmiljøet i virksomheden. Det skal også understreges, at hele 72% svarer nej til, at det er generel firmapolitik, at der ikke ansættes ledere og medarbejdere over 50 år. Mange ledige seniorer har her en noget anden opfattelse, så på dette område er der nok noget at tage fat på. Virksomhedernes svar på de enkelte holdningsudtryk fremgår af tabellerne nedenfor. Marts 2003 Side 11 af 24

12 Tilknytning Tabel 8.1 Seniorer ønsker jo blot at forlade arbejdsmarkedet Helt enig 0 0,0% Delvis enig 7 7,9% Neutral 12 13,5% Delvis uenig 31 34,8% Helt uenig 39 43,8% I alt ,0% Hovedparten af virksomhederne er således overvejende uenige i, at seniorerne blot ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Tabel 8.2 Seniorer føler sig presset til at stoppe for at yngre kræfter kan komme til Helt enig 2 2,2% Delvis enig 12 13,5% Neutral 29 32,6% Delvis uenig 25 28,1% Helt uenig 21 23,6% I alt ,0% Marts 2003 Side 12 af 24

13 Fleksibilitet og tilpasningsevne Tabel 8.3 Seniorer er ikke så villige som yngre medarbejdere til at påtage sig nye opgaver Helt enig 1 1,1% Delvis enig 19 21,3% Neutral 19 21,3% Delvis uenig 24 27,0% Helt uenig 26 29,2% I alt ,0% Tabel 8.4 Seniorer er sjældent blege for at påtage sig nye opgaver og at lære nyt Helt enig 6 6,8% Delvis enig 31 35,2% Neutral 42 47,7% Delvis uenig 9 10,2% Helt uenig 0 0,0% På disse spørgsmål er spredningen lidt større, men flertallet af virksomheder opfatter dog seniorer som værende lige så villige som yngre medarbejdere til at påtage sig nye opgaver. Marts 2003 Side 13 af 24

14 Tabel 8.5 Seniorer er ikke tilstrækkeligt dynamiske og fleksible i jobbet Helt enig 2 2,3% Delvis enig 22 25,0% Neutral 25 28,4% Delvis uenig 24 27,3% Helt uenig 15 17,0% Svarene fordeler sig jævnt mellem enige og uenige, dog med en lille overvægt til dem der er uenige i, at seniorer ikke er tilstrækkeligt dynamiske og fleksible. Svaret må give ledige seniorer anledning til at overveje, hvordan de bedre afklarer, hvad de vil og kan tilbyde arbejdsmarkedet, frem for fokusering på hvad de har konkret erfaring med. Tabel 8.6 Seniorerne har ringe tilpasningsevne til nye ledelsesformer og virksomhedsstrukturer Helt enig 1 1,1% Delvis enig 23 26,1% Neutral 29 33,0% Delvis uenig 27 30,7% Helt uenig 8 9,1% Svarene fordeler sig ligeligt og tyder således ikke på, at seniorer m.h.t. tilpasningsevne adskiller sig fra andre aldersgrupper. Marts 2003 Side 14 af 24

15 Stabilitet og ansvarlighed Tabel 8.7 Seniorer er stabil arbejdskraft man altid kan regne med Helt enig 42 47,2% Delvis enig 38 42,7% Neutral 6 6,7% Delvis uenig 1 1,1% Helt uenig 2 2,2% I alt ,0% Der er i virksomhederne bred enighed om, at seniorer er en stabil arbejdskraft, man kan regne med. Tabel 8.8 Seniorer er meget ansvarlige som ledere og medarbejdere Helt enig 37 41,6% Delvis enig 35 39,3% Neutral 14 15,7% Delvis uenig 2 2,2% Helt uenig 1 1,1% I alt ,0% Besvarelsen her falder helt i tråd med den positive vurdering i tabel 8.7. Marts 2003 Side 15 af 24

16 Tabel 8.9 Når en senior påtager sig en opgave kan man altid regne med at den bliver løst. Helt enig 12 13,6% Delvis enig 41 46,6% Neutral 27 30,7% Delvis uenig 7 8,0% Helt uenig 1 1,1% Besvarelsen støtter de øvrige holdningsudsagn om stabilitet og ansvarlighed blandt seniorer. Personlige og faglige kvalifikationer. Tabel 8.10 Seniorernes personlige og faglige kvalifikationer er ofte forældede i forhold til nutidens krav Helt enig 3 3,4% Delvis enig 20 22,7% Neutral 32 36,4% Delvis uenig 22 25,0% Helt uenig 11 12,5% Her er fordelingen nogenlunde lige mellem enige og uenige, d.v.s. at der er behov for at se nærmere på hvordan seniorerne bedre kan matche fremtidens kvalifikationskrav i jobbene. Marts 2003 Side 16 af 24

17 Tabel 8.11 Det kan ikke betale sig at bruge ressourcer på at uddanne seniorer Helt enig 0 0,0% Delvis enig 12 13,6% Neutral 18 20,5% Delvis uenig 28 31,8% Helt uenig 30 34,1% Virksomhederne har altså i modsætning til hvad myterne siger - en overvejende positiv holdning til at bruge ressourcer på at uddanne seniorer. Tabel 8.12 Seniorer er overkvalificerede i forhold til de jobs vi skal have besat Helt enig 1 1,1% Delvis enig 11 12,5% Neutral 35 39,8% Delvis uenig 24 27,3% Helt uenig 17 19,3% Det er - hos virksomhederne - ikke den generelle opfattelse, at seniorerne er overkvalificerede til de pågældende ledige job et udsagn som ledige seniorer ellers ofte møder ved jobsøgning. Marts 2003 Side 17 af 24

18 Tabel 8.13 Seniorerne er uddannelsesmæssigt ikke fulgt med inden for IT-området Helt enig 8 9,1% Delvis enig 37 42,0% Neutral 26 29,5% Delvis uenig 10 11,4% Helt uenig 7 8,0% Resultatet bekræfter det generelle billede af, at det er nødvendigt at seniorer videreuddanner sig mere på IT-området. Men kan også udmærket tages som et billede af den generelle holdning til IT som sådan, idet mange virksomheder ikke i fornøden omfang udnytter mulighederne på dette område. Tabel 8.14 Seniorernes erfaring og overblik er af uvurderlig betydning for virksomheden Helt enig 20 22,7% Delvis enig 40 45,5% Neutral 25 28,4% Delvis uenig 2 2,3% Helt uenig 1 1,1% Der er bred enighed om, at seniorernes erfaring og overblik er betydningsfuld for virksomheden. Marts 2003 Side 18 af 24

19 Arbejdsbelastning Tabel 8.15 Seniorer tåler ikke fysisk og psykisk belastende arbejde Helt enig 1 1,1% Delvis enig 17 19,5% Neutral 35 40,2% Delvis uenig 20 23,0% Helt uenig 14 16,1% I alt ,0% Besvarelsen er nogenlunde jævnt fordelt mellem enige og uenige, dog er relativ flest uenige i at seniorer ikke tåler fysisk og psykisk belastende arbejde. Den almindelige myte om, at seniorer ikke tåler fysisk og psykisk belastende arbejde, bliver således ikke bekræftet af undersøgelsen. Tabel 8.16 Seniorer er bedre til at bevare roen og overblikket i stressede situationer Helt enig 7 8,0% Delvis enig 34 38,6% Neutral 39 44,3% Delvis uenig 3 3,4% Helt uenig 5 5,7% Flest er her enige i, at seniorerne nok er bedst til at bevare roen og overblikket. Marts 2003 Side 19 af 24

20 Tabel 8.17 Vore chefer er ikke meget for at ansætte medarbejdere, der er ældre end dem selv Helt enig 2 2,3% Delvis enig 9 10,2% Neutral 19 21,6% Delvis uenig 20 22,7% Helt uenig 38 43,2% En af de mest sejlivede myter bliver ikke bekræftet af undersøgelsen her. Arbejdsmiljø Tabel 8.18 Aldersmæssig spredning blandt ledere og medarbejdere er godt for arbejdsmiljøet i virksomheden Helt enig 46 52,3% Delvis enig 27 30,7% Neutral 10 11,4% Delvis uenig 2 2,3% Helt uenig 3 3,4% Der er langt overvejende enighed om, at en aldersmæssig spredning er godt for arbejdsmiljøet i virksomheden - et udsagn der bør kunne drages nytte af i personalepolitikken. Marts 2003 Side 20 af 24

21 Rekruttering Tabel 8.19 Det er vor firmapolitik, at vi ikke ansætter ledere og medarbejdere over 50 år Helt enig 1 1,1% Delvis enig 1 1,1% Neutral 11 12,5% Delvis uenig 12 13,6% Helt uenig 63 71,6% Langt den overvejende del af virksomhederne er således uenige i, at det er almen firmapolitik ikke at ansætte seniorer. Denne opfattelse harmonerer dog ikke med seniorers oplevelser i forbindelse med jobsøgning og må derfor give anledning til videre analyse. Tabel 8.20 Når vi ansætter, er det de personlige og faglige kvalifikationer hos ansøgeren der tæller. Ikke ansøgerens alder Helt enig 40 46,0% Delvis enig 30 34,5% Neutral 9 10,3% Delvis uenig 8 9,2% Helt uenig 0 0,0% I alt ,0% Marts 2003 Side 21 af 24

22 Taber 8.21 Der er ingen prestige i at ansætte seniorer Helt enig 5 5,7% Delvis enig 10 11,5% Neutral 31 35,6% Delvis uenig 18 20,7% Helt uenig 23 26,4% I alt ,0% Svarfordelingen er nogenlunde jævn, men flest er dog uenige i, at der ikke er prestige i at ansætte seniorer. Tabel 8.22 Vi ville gerne beskæftige flere seniorer, hvis der kunne aftales mere fleksible ansættelsesformer (vikar, konsulent m.v.) Helt enig 12 13,6% Delvis enig 22 25,0% Neutral 40 45,5% Delvis uenig 9 10,2% Helt uenig 5 5,7% Flest er neutrale på dette spørgsmål, men der antydes dog en vis interesse for at se på mere fleksible ansættelsesformer, som ikke mindst er interessante set i forbindelse med forventningerne til uddannelse, jf. tabel 7. Marts 2003 Side 22 af 24

23 Tabel 8.23 Seniorer har høje lønforventninger Helt enig 7 8,0% Delvis enig 15 17,0% Neutral 45 51,1% Delvis uenig 17 19,3% Helt uenig 4 4,5% Svarfordelingen er ligelig mellem enig og uenig, d.v.s. at lønforventningerne ikke kan anses for at være nogen væsentlig barriere. Tabel 8.24 Det er et problem, at seniorer forhindrer generationsskifte blandt ledere og medarbejdere Helt enig 0 0,0% Delvis enig 10 11,4% Neutral 31 35,2% Delvis uenig 26 29,5% Helt uenig 21 23,9% Heller ikke generationsskifte blandt ledere og medarbejdere anses for en væsentlig barriere i forhold til. Marts 2003 Side 23 af 24

24 TAK Hermed skal atter lyde en tak til vore respondenter og øvrige samarbejdspartnere, som har været med til at tegne et billede af nogle væsentlige holdninger til seniorer contra det aktive arbejdsmarked. Givtig læringsproces Selve processen med undersøgelsen har været meget lærerig, specielt fordi den havde basis i frivillig arbejdskraft og med hjælp fra et værktøj, som var rimeligt ukendt land for de implicerede. Men alt i alt et godt og positivt resultat. History Vil I gode læsere erfare mere omkring Senior netværkene, så gå ind på vor hjemmeside - her har vi ikke alene beskrevet de overordnede dele af det lokale netværksarbejde, nogle af dets aktiviteter, en jobbank for vore medlemmers mini-cv er, hvor arbejdsgiverne i ro og mag kan se de enkelte erhvervsprofiler, men der er også et link indeholdende ikoner til vigtige adressater herunder selve det overordnede netværk se venligst dette. Yderligere omkring rapporten vil kunne erhverves gennem henvendelse til os, og kopi af rapporten vil kunne tilsendes mod et mindre administrationsgebyr: - vejen til nye medarbejdere Exnersgade Esbjerg - Tlf Marts 2003 Side 24 af 24

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006. vejen til en attraktiv arbejdsplads

Motivationsundersøgelsen 2006. vejen til en attraktiv arbejdsplads Motivationsundersøgelsen 2006 Motivationsundersøgelsen 2006 vejen til en attraktiv arbejdsplads Oktober 2006 Personalestyrelsen 1220 København K Tlf. 33 92 40 49 www.perst.dk Oktober 2006 Frederiksholms

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

HK s seniorpolitik: Fastholdelse i stedet for fratrædelse

HK s seniorpolitik: Fastholdelse i stedet for fratrædelse Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk www.hk.dk HK s seniorpolitik: Fastholdelse i stedet for fratrædelse HK s seniorpolitik - fastholdelse i stedet for fratrædelse

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for sundhedsservicesekretæruddannelsen

Beskæftigelsesundersøgelse for sundhedsservicesekretæruddannelsen Beskæftigelsesundersøgelse for sundhedsservicesekretæruddannelsen Handelsskolen Sjælland Syd Juni 2008 Udarbejdet af Peer Johannsen, Susanne Simonsen og Carina Larsen Indledning Handelsskolen Sjælland

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere