Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere"

Transkript

1 Pædagogmedhjælper liii AR 237 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (udfyldes afansøgeren) Navn Personnummer Adresse Postnummer By Telefonnummer Mak adresse A. Jeg har en uddannelse Q Nej Q Ja Hvis Ja, hvilken uddannelse B. Jeg arbejder på deltid eller driver selvstændig virksomhed Q Nej Q Ja 0. Jeg får udbetalt anden ydelse end dagpenge under jobrettet uddannelse Q Nej 0 Ja D. Jeg er medlem af følgende A-kasse/A-kasses lokalafdeling B. A-kassens eller lokalafdelingens adresse A-kassens eller lokalafdelingens adresse Hvilken A-kasse/A-kasses lokalafdeling Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige Underskrift Rubrik 2: Kursus/udda:n:sesforløb, der ønskes som jobrettet uddannelse Hvilket kursus/uddannelsesforløb ønskes som jobrettet uddannelse? (Oplysninger om uddannelsessted udfyldes under Bilag 1) Titel på kursus/uddannelsesforløb Pakke 34 - i hvilken periode skal kurset/uddannelsesforløbet følges? Til: Dag Màned Ar (ved uddannelsesforløb skal den samlede periode incl, alle delelementer oplyses) Arbejdsmarkedsstyrelsen Side 1 af 5

2 - jobrettet Udfyldes ved uddannelsesforløb: Hvilket delelement forløbet ønskes som første kursus? (Nærmere oplysninger om kurset/de kurser, der indgår i det samlede uddannelsesforløb udfyldes i Bilag 1) Titel på kursus Udfyldes ved deltagelse i uddannelsesforløb, hvor alle delelementer ikke søges på en gang: øvrige kurser under uddannelsesforløbet og eventuelle planlagte perioder Kursuskode Titel på kursus Periode (udfyldes hvis kendt) Erklæring og underskrift ved ansøgning om uddannelsesforløb: Jeg erklærer på tro og love, at jeg, hvis jeg fortsat er ledig, vil deltage i alle dele af det uddannelsesforløb, jeg hermed har søgt om, og at jeg løbende indenfor den periode, hvor jeg har ret til jobrettet uddannelse, forpligter mig til at søge relevant udbyder om de delelementer, som jeg ikke på nuværende tidspunkt har søgt om. Underskrift Rubrik 3: ndkvartering (udfyldes af ansøgeren) Jeg søger om indkvartering under kurset/uddannelsen Q Nej Q Ja Rubrik 4: Udfyldes af a-kassen/afdelingen Ansøger har søgt og uddannelsessted/-stederne har bekræftet optagelse ift. alle delelementer i uddannelsesforløbet Q Nej Q Ja Hvis nej, - ansøger har erklæret at ville søge alle delelementer i uddannelsesforløbet El Ja - ansøger har tidligere gennemført de delelementer, der ikke er ansøgt om El Ja uddannelse har tidligere været afbrudt på grund af sygdom eller beskæftigelse Q Nej Q Ja Hvis ansøger tidligere har gennemført delelementer, eller ved tidligere afbrud på grund af sygdom eller beskæftigelse oplyses det resterende antal timer til jobrettet uddannelse Hvornår har ansøgeren været ledig i Q 6 mdr. Q 9 mdr. Dag Måned Ar Samtale med jobcentret om jobrettet uddannelse/jobsamtale har været holdt A-kassen bekræfter hermed, at ansøgeren er berettiget til jobrettet uddannelse til det kursus/det uddannelsesforløb, som er nævnt i Rubrik 2 og Bilag 1, herunder at kurset/uddannelsesforløbet er omfattet af positivlisten, og at forløbet sammenlagt med eventuelle tidligere perioder med 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke overstiger i alt 6 uger. A-kassens stempel og underskrift El Ja Arbejdsmarkedsstyrelsen Side 2 at 5 AR

3 Bilag 1: Ansøgers og uddannelsesstedets oplysninger om kurser i uddannelsesforløbet (Se vejledning om udfylde/se i Rubrik 2) Uddannelsesstedets navn mv. (udfyldes af uddannelsesstedet) Navn P-nummer CVR-nummer SOSU Sjælland Adresse Skolekode Selandia Park Postnummer By Telefonnummer 4100 Ringsted Mail adresse Uddannelselkursus Uddannelsens titel/fagtitel udfyldes at ansøgeil Planlægning al pædagogiske aktiviteter Uddannelseskode (Uddsted) hvilken periode skal kurset/uddannelsen følges?: datoer og timer (Ansøger) Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) Ja Q Nej Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes af uddannelsesstedet) 37,00 Samlet normeret timetal ved kursetiuddannelsen (Udfyldes af uddannelsesstedet) 37,00 Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv moms) (Udfyldes at uddsted) 2.627,50 Uddannelse/kursus 2 jj Uddannelsens titel/fagtitel (udfyldes at ansøger) Uddannelseskode (Udd.sted) Leg og læring med digitale medier i dagtilbud hvilken periode skal kurset/uddannelsen følges? Asøget datoer og timer Ansøgei Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes at uddannelsesstedet) Ja Q Nej Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes af uddannelsesstedet) 37,00 Samlet normeret timetal ved kurset/uddannelsen (Udfyldes af uddannelsesstedet) 37,00 Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv moms) (Udfyldes af uddsted) 2.950,25 Arbeidsmarkedsstyrelsen Side 3 at 5

4 - Uddannelselkursus 3 Uddannelsens titel/fagtitel (udfyldes at ansøger) Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner j Uddannelseskode (Udd.sted) hvilken periode skal kurset/uddannelsen følges? datoer og timer Ansøge Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) Ja 0 Nej Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes at uddannelsesstedet) 37,00 Samlet normeret timetal ved kurset/uddannelsen (Udfyldes af uddannelsesstedet) 37,00 Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv moms) (Udfyldes af udd.sted) 7.402,50 Uddannelselkursus 4 Uddannelsens titel/fagtitel (udfyldes af ansøger) Uddannelseskode (Uddsted) nkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SF hvilken periode skal kurset/uddannelsen følges? datoer og timer (Ansager Er der tale om heltidsuddannelse? (Udfyldes af uddannelsesstedet) Ja Q Nej Antal kursustimer pr. uge (Udfyldes at uddannelsesstedet) 37,00 Samlet normeret timetal ved kurset/uddannelsen (Udfyldes at uddannelsesstedet) 37,00 Pris for kurset på videregående niveau pr. fuldtidsuge (eksklusiv moms) (Udfyldes af udd.sted) 2.950,25 z1 Uddannelsesstedet bekræfter hermed, at ansøgeren er optaget på den uddannelse/de uddannelser/det kursus/de kurser, sct1nt af, at a-kassen har bekræftet, at pågældendeeetinge\q serne for ret til jcbrannelj Sjlnr UdSLJ!t n cl ja Park 6 DK-4100 Ringsted Arbejdsmarkedsstyrelsen Side 4 at 5

5 - a-kassen - a-kassen - du give Vejledning Som forsikret ledig har du ret til op til 6 ugers jobrettet uddannelse i dagpengeperioden, hvis du er ufaglært, faglært eller har en uddannelse på erhvervsakademi niveau og samtidig har en erhvervsuddannelse, der kan sidestilles hermed. Du skal afslutte uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Hvis du er under 25 år dog inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. For at deltage i jobrettet uddannelse pâ videregående niveau er det en betingelse, at du er fyldt 25 år. Tidligere deltagelse i selvvalgt uddannelse tæller med i retten til i alt 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvis du vil benytte dig af din ret forud for første jobsamtale i jobcentret, skal jobcentret ved en samtale vejlede dig, før du søger om jobrettet uddannelse. Hvis du er påbegyndt en uddannelse i en opsigelses periode, kan den fortsættes som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Du skal anvende denne attest til at ansøge om jobrettet uddannelse. Attesten er samtidig en bekræftelse over for jobcenteret på, at du har ret til jobrettet uddannelse, og at du er optaget på en uddannelse, som er på positivlisten. Hvad skal du gøre? Du skal udfylde Rubrik i med dine personlige oplysnin ger. herunder hvilken a-kasse (og lokalafdeling), du er medlem af. Det er vigtigt, at du oplyser adressen på a-kassen eller lokalafdelingen, så uddannelsesstedet ved, hvor attesten skal sendes hen. Herefter skal du datere og underskrive i Rubrik 1, hvor du på tro og love erklærer, at de oplysninger du har afgivet er rigtige. Du skal også udfylde Rubrik 2, og du skal sammen med kursusstedetlkursusstederne udfylde Bilag 1, hvoraf det skal fremgå, hvilket kursus eller kurser i et uddannelsesforløb, du ønsker at tage, og i hvilken periode du ønsker at modtage undervisningen. Endvidere skal det angives, om der er tale om heltidsuddannelse samt det samlede antal timer for uddannelsen. Herefter skal du datere og underskrive på tro og love i Rubrik 2, hvis du ikke på ansøgningstidspunktet for deltagelse i uddannelsesforløb søger alle de delkurser, der er omfattet af det forløb, som du søger. Personer, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser, kan søge om indkvartering, hvis de skal indkvarteres uden for deres bopæl i forbindelse med en uddannelse. Der skal som hovedregel være mere end 120 kilometer mellem bopæl og uddannelsesstedet. Du skal i Rubrik 3 oplyse, om du søger om indkvartering i forbindelse med uddannelsen. Hvad skal uddannelsesstedet gøre? Uddannelsesstedet skal i Bilag i - en række oplysnin ger om uddannelsen og bekræfte, at du er optaget på uddannelsen(erne), hvis a-kassen bekræfter, at du har ret til jobrettet uddannelse. skal aftale, hvem der sørger for, at attesten bringes videre til a-kassen. Hvad skal a-kassen gøre? A-kassen skal i Rubrik 4 oplyse. hvor lang tid du har været ledig og antal timer, hvis du tidligere har brugt nogle. Hvis betingelserne for at deltage i den ønskede uddan nelse som jobrettet uddannelse er opfyldt, skal a-kassen attestere dette. A-kassen skal sikre sig, at uddannelsen er optaget på positivlisten for jobrettet uddannelse. Når a-kassen har godkendt og underskrevet attesten, skal a-kassen sende den til jobcenteret og en kopi til uddannelsesstedet som dokumentation for, at du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Dokumentationen skal være jobeenteret i hænde. inden du kan begynde på uddannelsen. Hvad skal jobcenteret gøre? Når jobcenteret modtager denne attest med de nødven dige oplysninger og underskrifter, skal jobcenteret sørge for tilmelding og betaling for uddannelsen, jf. Undervis ningsministeriets betalingsbekendtgørelse. Kontrol og anden information De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. henhold til persondataloven skal det oplyses, at kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afkla ring af dine rettigheder og pligter, reg istrerer modtagne oplysninger har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og - du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Dagpenge Under deltagelse i jobrettet uddannelse kan du få dagpenge. På dit dag pengekort skal du oplyse om uddannelsen. Befordringsgodtgørelse Personer, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser kan søge om befordringsgodtgørelse. Der skal som hovedregel være mere end 24 kilometer i transport mellem kursusstedet og din bopæl. Vær opmærksom på, at der er en frist for ansøgning om befordringsgodtgørelse. Du skal henvende dig til din a-kasse, hvis du ønsker at søge om befordringsgodtgørelse. Er du i tvivl - Spørg a-kassen Arbejdsmarkedsstyrelsen AR Side 5 af 5 H

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

II fl II IIIIIIIIII1IUIIIj Ansøgning orn og bekraeftelse at ret

II fl II IIIIIIIIII1IUIIIj Ansøgning orn og bekraeftelse at ret Adresse Navn Personnummer Rubrik 1: Navn my. (dfyldes at ansøgeren) side, før du udfylder blanketten Husk at isse vefledningen pa sidste for ledige dagpengemodtagere AR 245 til optagelse pa selvvalgt uddannelse

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere