Business online Solution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business online Solution"

Transkript

1 Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg hjælp, sparring, rådgivning og netværk Undersøg om din ide er salgbar Udarbejd en forretningsplan Registrer din virksomhed hos SKAT Planlæg salg og markedsføring af din idé/dit produkt Plan for lukning af vikrsomhed / Sikring imod ledighed Kontakt din fagforening, hvis du er ledig og vil starte selvstændig bibeskæftigelse Kontakt din a-kasse vedrørende ændring af medlemskab til selvstændig Starter du en virksomhed, hvor du skal opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter og ansætte flere medarbejdere, kan du få gratis hjælp og sparring i de fem regionale væksthuse. SKAT holder gratis kurser for iværksættere og nystartede virksomheder, hvor de gennemgår de almindelige regler inden for moms og skat i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Du kan få god basisviden på et iværksætterkursus, før du starter. Både erhvervsservicecentrene og væksthusene afholder iværksætterkurser og temamøder. Flere private kursusudbydere har specialiseret sig i kurser for selvstændige, hvor man får en grundig gennemgang af emner som salgs- og markedsføring, moms og skatteforhold, regnskab og bogføring samt juridiske forhold. Disse kurser koster et mindre beløb. Den Grå Zone (Our twilight zone) Arbejder du i en gråzone og er du i tvivl om du har et sikkerhedsnet iform af dagpenge og eventuelle muligheder for supplerende dagpenge, VIGTIGT! Arbejder du i en gråzone mellem lønarbejde og selvstændig, så lad din fagforening og/eller din a-kasse vejlede dig. NÆRVÆRENDE DOKUMENT ER EN VEJLEDNING. A-KASSE REGLERNE ÆNDRER SIG HELE TIDEN. DET ER DERFOR VIGTIGT AT DU HELE TIDEN HOLDER DIG AJOUR OMKRING ÆNDRINGER I LOVGIVNINGEN. HOLD DIG AJOUR HOS DIN A-KASSE, hvis du ønsker at skabe sikkerhed, når du IKKE længere kan leve af dine aktiviteter. HAR DU EN OK-FAGFORENING, KAN DE (FORMENTLIG) GUIDE DIG IGENNEM GRÅ- ZONERNE. Business online Solution 1

2 1. Hvornår er du selvstændig i forhold til dagpengesystemet? Ikke alle træffer et bevidst valg om, at de er selvstændige, men de arbejdsopgaver du får, kan betyde, at du betragtes som selvstændig i forhold til dagpengesystemet. Er du selvstændig? Flere arbejder i dag i en gråzone mellem lønmodtager og selvstændig. Det gælder fx nogle typer konsulentopgaver, honorarmodtagere eller arbejde som freelancer. 1.1 Du er selvstændig, når Du er selvstændig, når du arbejder for egen regning og risiko. Heri ligger, at du er personligt forpligtet af dine aftaler, og at du ikke kan være sikker på, at du kan få dine penge, hvis den, der har bedt dig om at lave et stykke arbejde, er utilfreds med det. opnå et økonomisk udbytte. Det betyder også, at du normalt hæfter for virksomhedens gæld og for ansattes fejl og ulykker. Derimod er det uden betydning, om virksomheden aktuelt giver overskud, selv om formålet med virksomheden er at Du anses altid for selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har ansat arbejdskraft (ikke foreneligt med status som lønmodtager). du overfører beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle. du foretager nedskrivning af varelager. / du foretager skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende. du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. du er omfattet af mindst to af følgende fire kriterier: 1. momsregistrering/fakturering af moms, 2. anvender virksomhedsskatteloven for et givet skatteår, 3. angiver over-/underskud af selvstændig virksomhed eller 4. deltager i et interessentskab. 1.2 Arbejder du i din ægtefælles virksomhed Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, vil du næsten altid blive anset for at drive selvstændig virksomhed som medarbejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller. 1.3 Foreninger Du vil som udgangspunkt blive betragtet som selvstændig, hvis du ønsker at oprette en forening, udfører dit arbejde gennem foreningen og foreningen aflønner dig ved hjælp af de midler, du eller andre kan skaffe til foreningen. Business online Solution 2

3 1.4 Honorar- og freelancearbejde Mange befinder sig i en slags gråzone, hvor det er svært at afgøre, om du er selvstændig eller lønmodtager, fordi du arbejder freelance eller har honoraropgaver. Du kan således have opgaver, hvor du ikke er ansat i traditionel forstand, men har kontrakt på en bestemt opgave. Lønnen udbetales som regel som et honorar, hvor du skal betale B-skat og også selv sørge for at tage penge fra til ferie mv. Lønnen udbetales som regel som et honorar, hvor du skal betale B-skat, og også selv sørge for at tage penge fra til ferie mv. A-kasserne skal vurdere konkret, om der er tale om selvstændig virksomhed eller lønarbejde. Vurderingen af, om der er tale om selvstændig virksomhed eller lønmodtagerarbejde, skal foretages efter de retningslinjer, som er beskrevet under selvstændig bibeskæftigelse. I hvert enkelt tilfælde skal vi foretage en konkret vurdering. Vi har derfor ingen endelig facitliste. Har du honorararbejde? Indberetter din arbejdsgiver dine løntimer til SKATs indkomstregister som A-indkomst, er det disse timer, som a-kassen bruger for fradraget i dine dagpenge. Det er derfor dette antal arbejdstimer, du skal oplyse på dit dagpengekort. Har du ikke en aftale med din arbejdsgiver om et timetal for arbejdet, fx hvis du arbejder på ren provisionsløn (såkaldt ukontrollabelt arbejde), eller dit honorar udbetales som B-indkomst, skal opgørelsen af dine arbejdstimer og dit fradrag i dagpengene ske efter omregning af din indtægt. Omregningen sker efter Arbejdsmarkedsstyrelsens sats og reguleres hvert år i januar måned. I 2014 er omregningssatsen 217,03 kr. Honorararbejde på ydelseskortet Svarer honoraret til færre timer, end du har opgivet på ydelseskortet og er blevet trukket for, vil der ske en regulering. Du skal kun trækkes for det antal timer, det omregnede honorar svarer til. Og omvendt: Svarer det til flere timer, end du har opgivet, bliver du trukket for differencen. Hvordan vurderer a-kasserne freelancearbejde? Du er altid selvstændig, hvis freelance-/honorararbejdet er for egen regning og risiko. Det betyder, hvis du ikke er sikret et honorar for arbejdet, og altså ikke kan være sikker på at få betaling for den tid, du har brugt, eller de udgifter, du eventuelt har haft, eller hvervgiveren kan lade være med at betale, fordi han ikke er tilfreds. Det spiller også ind, om du selv skal være med til at finansiere et projekt ved at søge om midler fra fonde mv. Hvis du har aftalt betaling eller i øvrigt er sikret et vederlag for arbejdet fra hvervgiveren, er det alligevel selvstændig virksomhed, hvis du fx er momsregistreret skattemæssigt angiver over- eller underskud af selvstændig virksomhed deltager i interessentskab eller annoncerer med dine ydelser på din hjemmeside, i flyers, tidsskrifter mv. udelukkende lever af freelance opgaver for mange forskellige hvervgivere. Business online Solution 3

4 Omvendt kan freelance arbejde godt være lønarbejde, hvis du og arbejdsgiveren på forhånd har aftalt et bestemt honorar for arbejdet, og der ikke i øvrigt er nogen af de kendetegn, der er karakteristiske for selvstændig virksomhed. Dette er altså situationer, hvor den eneste forskel fra et almindeligt ansættelsesforhold er, at lønnen udbetales på en anden måde. To eksempler, der illustrerer, at du er selvstændig: Får du en opgave, hvor du ikke er underlagt kontrol eller instruktion, hvor du selv har fastlagt honoraret/arbejdets pris, udfører arbejdet i eget navn, og hvor du selv beregner arbejdstimer, vil du som udgangspunkt være selvstændig. Du har sammensat nogle uddannelsesforløb, som du udbyder til virksomheder. Det vil sige, du ikke er garanteret at få penge for det arbejde, som du allerede har udført, da du planlagde forløbene. Du indgår aftaler med virksomheder om oversættelsesopgaver. Hvis din oversættelse ikke godkendes af virksomheden, kan de lade en anden overtage opgaven, og du får intet eller kun en mindre del af det aftalte honorar. Eksempel, der illustrerer, at du er lønmodtager: Får du en opgave, hvor den, der har givet dig opgaven, har bestemt indholdet af den, størrelsen på dit honorar, den tid det må tage dig at lave opgaven og i øvrigt har mulighed for at give dig instruktioner under arbejdets udførsel, så er du som udgangspunkt lønmodtager, selvom du modtager et honorar og selv betaler skat af honoraret. Du modtager dagpenge og får en honoraropgave på kr. Du har ikke en aftale med din arbejdsgiver om et timetal, da du arbejder på ren provisionsløn (også kaldet ukrontollabelt arbejde). A-kasserne vil formentlig vurdere, at der er tale om lønmodtagerarbejde, og vi omregner derfor dit honorar med en omregningssats på 217,03 kr. (2014). Dine arbejdstimer udregnes efter omregning således: kr./217,03 kr. = 23 timer, som modregnes i dine dagpenge. Timerne kan du bruge til et nyt beskæftigelseskrav. det vil sige, de tæller med i de arbejdstimer, man skal have for at få en ny periode på dagpenge. Hvem gør hvad? Kontakt din a-kasse for at få en vurdering, inden du siger ja til freelance-/honoraropgaven, eller du primært gerne vil leve som freelance arbejdende. Har du honorararbejde, som ikke indberettes med løntimer til e-indkomstregistret, skal du skrive de timer, du bruger på arbejdet samt din bruttolønudbetaling, på ydelseskortet, på de dage, hvor du rent faktisk udfører arbejdet. 1.5 Selvstændig bibeskæftigelse? Har du planer om at drive selvstændig virksomhed ved siden af dit arbejde som lønmodtager - fx 50/50 - skal du som hovedregl (fortsat) være forsikret som lønmodtager. Din selvstændige virksomhed er din bibeskæftigelse, hvis det er meningen, at du skal have den ved siden af dit almindelige lønarbejde. Her er det altså lønarbejdet, der er dit primære forsørgelsesgrundlag. Business online Solution 4

5 Under visse betingelser kan du få dagpenge, samtidig med at du driver din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse. Ledig med selvstændig bibeskæftigelse Har du selvstændig virksomhed i mindre omfang, har du mulighed for at drive virksomheden, samtidig med at du får dagpenge i op til 78 uger. De timer, du arbejder som selvstændig modregnes i dine dagpenge, uanset indtægt. Kun dit lønarbejde tæller med, når vi skal beregne dine dagpenge. (v/udbetaling) Gå i dialog med din a-kasse for at få godkendt din bibeskæftigelse For at få ret til dagpenge, samtidig med at du driver din virksomhed, skal vi vurdere, om det er sandsynligt, at du kan have et lønarbejde på fuld tid, samtidig med din bibeskæftigelse. Hvis du oplyser, at du arbejder mere end timer ugentligt i din virksomhed over en længere periode, vil vi spørge ind til, om dette er foreneligt med lønarbejde på 37 timer ugentligt. Da du skal kunne passe et lønarbejde inden for normal arbejdstid (8-17), kan du ikke være bundet af, at du skal være til rådighed i din selvstændige virksomhed i dagtimerne. Du kan altså ikke have træffetid eller lignende i dette tidsrum. Du kan supplere din bibeskæftigelse med dagpenge i 78 uger Opfylder du betingelserne, kan du modtage supplerende dagpenge sideløbende med din bibeskæftigelse i 78 uger. Når de 78 uger er gået, har du ret til en ny 78-ugers periode, når du har haft lønarbejde svarende til 26 ugers fuldtidsarbejde (962 timer, eller 840 timer inden for gymnasieskolen) inden for de seneste 78 uger. Ellers er du nødt til at lukke virksomheden, hvis du fortsat vil modtage dagpenge. De timer, du bruger på din virksomhed, skal du skrive på dit ydelseskort, og timerne bliver modregnet i dine dagpenge. Men timerne kan ikke bruges til at genoptjene ret til dagpenge eller til beregning af din dagpengesats. Det kan kun dine eventuelle timer fra et lønarbejde. Du optjener ikke ret til dagpenge, ved bibeskæftigelse. Hvis vi vurderer, at du arbejder som selvstændig, som bibeskæftigelse, skriver du de timer på dagpengekortet, du bruger på opgaven. Er det 10 timer, bliver du trukket 10 timer. Bibeskæftigelses tæller ikke med i genoptjeningskravet. Du kan ikke bruge timerne til at få en ny periode på dagpenge. Sådan afgør a-kasserne om du har ret til dagpenge, samtidig med din bibeskæftigelse: Du kan sandsynliggøre, at du kan drive din virksomhed uden for normal arbejdstid, hvis du får fuldtidsarbejde. Du har ikke faste træffetider eller andet, der vil forhindre dig i at overtage fuldtidsarbejde med dags varsel. Du er aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. Du står til rådighed for fuldtidsarbejde. Det indebærer blandt andet, at du kan deltage i fuldtidsaktivering, uanset hvor meget tid du bruger på din bibeskæftigelse. Business online Solution 5

6 Case: Bi-beskæftigelse MA. læser matematik og fysik og har gennem sin studietid løst opgaver for små virksomheder og for sine venner og bekendte. For vennerne har det handlet om opgaver med installation af pc er og ipads og om programmer, der driller. Opgaverne for de små virksomheder har bestået i kortere konsulentopgaver som implementering af nye programmer, opbygning af kundedatabaser og applikationer til optimering af forretningen. Alt arbejde kan Mathias udføre hjemme på de tidspunkter, han selv ønsker. Hans kontakt til virksomhederne foregår pr. mail, og han kan svare, når det passer ham. Mathias dimitterer som cand.scient. og melder sig ind i sin a-kasse. Han får ikke lønarbejde med det samme, og beder derfor om dagpenge. Da Mathias kan løse sine opgaver i sin virksomhed uden for normal arbejdstid, vil han kunne få ret til dagpenge, samtidig med at han beholder sin bibeskæftigelse. Case: Selvstændig virksomhed har læst psykologi og arbejder i en større organisation med rådgivning og undervisning af medarbejdere. På grund af nedskæringer bliver hun fyret. Mille modtager dagpenge. Hun bliver kontaktet af nogle af sine tidligere kolleger i sit netværk. De vil gerne have Mille til at løse nogle opgaver for dem. Mille overvejer, om hun skal starte sin egen virksomhed, men hun er i tvivl, om hun har tilstrækkeligt med opgaver, til hun kan leve af dem og gøre sin virksomhed til sin hovedbeskæftigelse. Mille spørger MA, hvad fordelen er ved henholdsvis hoved- og bibeskæftigelse. Hun får at vide, at hvis hun vælger bibeskæftigelse, skal hun kunne have det uden for normal arbejdstid og samtidig søge job, aktiveres og deltage i de møder, som hun bliver indkaldt til. Mille beslutter, at med alle de forpligtigelser, som følger med dagpenge, vil hun ikke have tid til at få kørt sin virksomhed ordentligt i gang. De opgaver hun skal løse for kunderne vil ofte ligge i dagtimerne inden for normal arbejdstid. Mille tager derfor chancen og bliver selvstændig på fuld tid. Hun har stadig sikkerhedsnettet hvis hun ophører med sin virksomhed. 2. Supplerende dagpenge for lønmodtagere Deltidsarbejde som fuldtidsforsikret Har du arbejde i 29,6 timer eller mindre på en uge, kan du få supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger. Kun uger, hvor du får supplerende dagpenge, tæller med i de 30 uger. Hvis du skal give din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel, hvis du selv vil sige op, skal du have en frigørelsesattest. Vi kan først udbetale dine supplerende dagpenge, når du har sendt os frigørelsesattesten. Har du arbejde i 29,6 timer eller mindre på en uge, kan du få supplerende dagpenge under visse betingelser. Du skal fortsat være tilmeldt jobnet.dk, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde og du skal være aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. Business online Solution 6

7 Du skal bruge en frigørelsesattest, så du kan fratræde uden varsel Med frigørelsesattesten accepterer din arbejdsgiver, at du kan fratræde uden varsel, hvis du får tilbudt arbejde med flere timer et andet sted. Vi skal have frigørelsesattesten (eller din ansættelseskontrakt med den indbyggede frigørelse) senest fem uger fra din ansættelsesdato (ikke fra den dag, du starter på arbejdet), eller fra den dag hvor du ønsker at modtage supplerende dagpenge. Får vi den senere, må vi først begynde at udbetale dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Du bør ikke starte på et arbejde på nedsat tid, før din kommende arbejdsgiver har underskrevet en frigørelsesattest. Hvis din arbejdsgiver af den ene eller anden grund ikke vil udstede en frigørelsesattest, skal du tage sagen op med din fagforening vi kan desværre ikke hjælpe dig i den situation. Du behøver ikke en frigørelsesattest, hvis du ikke har et opsigelsesvarsel, fx fordi du er ansat fra dag til dag (løsarbejde). Eller hvis din arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for, at du kan overtage andet arbejde. A-kassen skal have din frigørelsesattest senest efter fem uger Vi skal have modtaget frigørelsesattesten eller din ansættelseskontrakt med indbygget frigørelsesattest senest fem uger efter, du er startet på deltidsarbejdet, eller fra det tidspunkt, du ønsker at få supplerende dagpenge. Fristen løber fra den første dag, hvor din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel det vil sige fra og med ansættelsesdatoen på ansættelseskontrakten, uanset hvornår du første gang er på arbejde. Hvis vi modtager frigørelsesattesten senere, får du først supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi har modtaget attesten. Også deltidsforsikrede, der er omfattede af et opsigelsesvarsel, og som ønsker at modtage supplerende dagpenge, skal have frigørelsesattest. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger Du har ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger (to år). Det er kun uger, hvor du både har arbejde og får udbetalt ydelser, der tæller med i de 30 uger. Hvor meget kan du få i supplerende dagpenge? For hver time du har arbejde, bliver du trukket en time i dine dagpenge. Har du mere end 29,6 arbejdstimer (svarende til fire fulde arbejdsdage af 7,4 time) i løbet af en uge, kan du ikke modtage supplerende dagpenge den uge. Denne regel kaldes mindsteudbetalingsreglen. Det betyder, at det mindste, du kan få udbetalt i supplerende dagpenge, er 7,4 timer pr. uge (37 timer 29,6 timer). Når du har fået udbetalt 30 ugers supplerende dagpenge Når du har mistet retten til supplerende dagpenge, har du ret til at opsige dit arbejde uden at få tre ugers karantæne. Det kræver dog, at du fratræder senest 26 uger efter din ret til supplerende dagpenge er ophørt. Optjening af ny ret til supplerende dagpenge Opbruger du retten til supplerende dagpenge, har du mulighed for at genoptjene en ny ret. Du kan dog først begynde at genoptjene den, når du har opbrugt alle dine uger med ret til supplerende dagpenge. Business online Solution 7

8 Du optjener en ny ret ved at have seks måneders lønarbejde inden for en sammenhængende periode af 12 måneder. De seks måneders lønarbejde behøver ikke at være sammenhængende. Dog skal du i hver af de seks måneder have indberettet mindst 130 løntimer i SKATs indkomstregister. Lønansættelsen skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og må ikke være støttet arbejde. Hvem gør hvad? Er du ledig og får deltidsarbejde, sender du a-kassen din ansættelseskontrakt og frigørelsesattest inden for fem uger. Går du fra fuldtidsarbejde til deltidsarbejde, skal du foruden ansættelseskontrakt for både gammelt og nyt job plus opsigelse også udfylde en ledighedserklæring og en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten kan være indbygget i din ansættelseskontrakt. A-kassen kan først udbetale dine supplerende dagpenge, når du har sendt frigørelsesattesten. Du skriver timerne på dit dagpengekort. A-kassen beregner dine supplerende dagpenge og udbetaler på din NemKonto. 3. Ledig efter selvstændig hovedbeskæftigelse Har du drevet selvstændig virksomhed og har besluttet, at du vil lukke virksomheden og modtage dagpenge? Din virksomhed skal lukkes fuldstændigt ned, før du kan få dagpenge. Vi skal bruge dokumentation fra dig, før vi kan udbetale dine dagpenge. Der er en karenstid på tre uger. Efter konkurs dog kun en uge. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Bliv vejledt af din a-kasse. Du skal dokumentere, at din virksomhed er endeligt ophørt for at have ret til dagpenge. Det er den typisk, hvis du har lukket den helt ned og afmeldt dig de forskellige offentlige registre, eller hvis du har solgt den. Fx driver mange konsulentvirksomhed. Betingelsen for at få dagpenge eller efterløn er som udgangspunkt, at vi har fået Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmelding og at en eventuel hjemmeside er nedlagt. Du kan ikke få dagpenge de første tre uger efter ophøret. Er din virksomhed gået konkurs, er det dog kun en uge. Vi ser primært på omsætningen i din virksomhed, når vi skal opgøre, om du opfylder beskæftigelseskravet og dermed har ret til dagpenge. Det gør du typisk, hvis du inden for de seneste tre år har drevet din virksomhed i mindst 52 uger og arbejdet mere end 30 timer ugentligt i gennemsnit. Du kan også opfylde beskæftigelseskravet med en kombination af lønarbejde og perioder, hvor du har drevet selvstændig virksomhed. Hvad bliver min dagpengesats? Du kan aldrig få mere end 90 pct. af din tidligere indtægt og ikke højere end maksimumsatsen. Business online Solution 8

9 Har du drevet din virksomhed i mindst tre hele sammenhængende regnskabsår, beregnes satsen på baggrund af de to bedste regnskabsår af de seneste fem. Du skal have været medlem af en a-kasse i perioden. Case: Malene Andersen M.A. er uddannet cand.mag. med engelsk som hovedfag. Hun har p.t. ikke lønarbejde, men har løbende oversættelsesopgaver for en virksomhed. Hun kan helt selv bestemme, hvornår arbejdet udføres, og hun har også tilstrækkelig tid til hver enkelt opgave, således at det vil kunne passes ind med et arbejde på fuld tid. Men Malene har en aftale med virksomheden om, at oversættelsesopgaverne aftales ved to månedlige møder, der ligger inden for normal arbejdstid, altså i tidsrummet Derfor er Malenes bibeskæftigelse ikke foreneligt med lønarbejde på fuld tid, og hun får afslag på at få dagpenge, samtidig med at hun har bibeskæftigelse. Hvis Malene vil have dagpenge, er hun desværre nødt til at lukke sin selvstændige virksomhed. Hvem gør hvad? Du skal lukke dit firma helt. Du melder dig ledig på jobnet.dk. Du sender blanket AR 256 og en Væsentlighedserklæring til din a-kasse. A-kassen vil som regel kontakte dig for flere oplysninger, så vi har al nødvendig dokumentation. Du får brev fra a-kassen om dine dagpenge. De kan først starte efter tre uger. Du udfylder dit dagpengekort og a-kassen udbetaler dine dagpenge på din NemKonto. 4. Ekstra sikkerhed 1. Du kan sælge din kontrakt til Teknik og Design (TL), og blive registreret som lønmodtager Du kan sælge dine opgaver til T&L. Du udfører opgaven. T&L sørger for opkrævning af din løn hos dem du har tegnet kontrakt med, og sørger for at du får udbetalt din løn, afregner din a-skat, din ferie og forsikrer dig imod sygdom i x-antal dage. For denne ydelse betaler du en %-del af din kontrakt. Da du er lønmodtager optjener du ret til nye dagpenge. Læs mere om Teknik og Design her på Bisonline.dk... Velgenet for freelancere og konsulenter 2. Ekstra sikring imod ledighed Personlig Lønsikring Der er enkelte forsikringsselskaber som gør det muligt for selvstændige at forsikre sig, udover dagpenge... Forsikringsselskaberne er meget forsigtige omkring disse ordninger, så tjek de forskellige forsikringsselskaber, om de har nogle tilbud til selvstændige. På skrivende stund fandt vi - GF forsikring => som tilbyder en Lønsikrinsordning for selvstændige. En personlig lønforsikring kan give dig en ekstra dækning, i en periode, hvis du bliver ledig. Business online Solution 9

10 4. Opsummering Forsikret som selvstændig, suppl. Dp m.m. Selvstændige erhvervsdrivende kan være forsikret mod arbejdsløshed på samme måde som lønmodtagere. For at blive optaget som selvstændig skal virksomheden være din hovedbeskæftigelse. Som selvstændig skal du være fuldtidsforsikret hos a-kassen. Er du lønmodtager og påbegynder drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, behøver du ikke gøre andet end at meddele det til din a-kasse, så kan vi vejlede dig korrekt om dine rettigheder. Desuden skal du være opmærksom på at Skattemyndighederne ikke har samme regler for, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde, som de regler a-kasserne administrerer. I forhold til dagpengesystemet er det a-kassen, der efter en konkret vurdering afgør, om du er selvstændig. Arbejder du på kontrakt, og kun har 1 arbejdsgiver, vil skat formentlig vurdere at du er lønmodtager. Mulighederne er dog flg.: 1. Du kan få dagpenge (dp) i 78 uger ved siden af dit selvstændige arbejde Du kan få dagpenge i 78 uger, hvis du til enhver tid kan udføre alt arbejdet inkl. transport, kundekontakt mv. uden for normal arbejdstid. Det vil faktisk sige, at du skal kunne begynde på et lønarbejde på 37 timer med op til tre timers offentlig transport om dagen med en dags varsel og kunne have sådan et job samtidig med, at du har selvstændig virksomhed. Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at du kan aflyse et arrangement eller møder, eller give en opgave til en anden. Det kan også være et problem, hvis du har stramme tidsfrister for at aflevere projekter eller lignende. Hvis arbejdet som selvstændig er din hovedbeskæftigelse, det vil sige aktiviteter du gerne vil leve af, kan du ikke få dagpenge og andre ydelser, før du er helt ophørt med aktiviteterne. 2. Du kan få supplerende dp i op til 30 uger hvis deltids-/lønmodtagerarbejde Du har mulighed for at få dagpenge mellem opgaverne og måske også samtidig med opgaverne, hvis de ikke er på fuld tid. I de perioder, hvor du har brug for dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som hvis du var helt ledig. Det vil sige, at du skal kunne bryde din aftale med arbejdsgiveren fra den ene dag til den anden, hvis du får et andet job. Vær også opmærksom på, at stramme tidsfrister kan være et problem her. Har du arbejde i 29,6 timer eller mindre på en uge, kan du få supplerende dagpenge under visse betingelser. Du skal fortsat være tilmeldt jobnet.dk, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde og du skal være aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. Du skal bruge en frigørelsesattest, så du kan fratræde uden varsel Business online Solution 10

11 3. Du skal aktivt søge om din efterløn, hvis du har selvstændig virksomhed Udbetaling af efterløn samtidig med freelance-/honorararbejde som selvstændig eller mere traditionel selvstændig virksomhed forudsætter, at du har fået tilladelse til arbejdet i efterlønsperioden. Tilladelse skal søges i god tid, helst et halvt år inden overgang til efterløn. Kontakt din a-kasse, hvis det bliver aktuelt for dig. Hvem gør hvad? Hvis du mister dit lønarbejde, melder du dig ledig på jobnet.dk. Du skal udfylde en ledighedserklæring Du skal udfylde blanket AR 259. Vi skriver til dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger. Dagpenge ved bibeskæftigelse Får du tilladelse, modtager du brev fra os om, hvornår dine 78 uger starter. Du udfylder dit dagpengekort og skriver antal timer, du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse. Vi sætter dine dagpenge ind på din NemKonto den sidste hverdag i hver måned. Vi giver dig besked, når de 78 uger er ved at udløbe og fortæller dig, hvordan du skal forholde dig. 6. Ophør som selvstændig Reglerne kan være lidt forvirrende idet du som hovedregl skal lukke din virksomhed for at få dagpenge. Omvendt kan du får dagpenge i op til 78 uger, ved siden af dit selvstændige arbejde, hvis du driver din virksomhed som bibeskæftigelse. Der kan være mange gode grunde til, at du ophører med din virksomhed. Kan du ikke få økonomien til at køre rundt, via egen virksmhed, kan dagpenge i en midlertidig periode måske være en mulighed... Uanset årsagen skal du være opmærksom på, at der er en række betingelser, du skal opfylde, før du kan få dagpenge. Betingelser for at få dagpenge efter hovedbeskæftigelse. Du skal være endeligt ophørt med din virksomhed. Du skal have haft arbejde af en vis varighed (såkaldte beskæftigelseskrav, se senere afsnit) og samtidig have været medlem af en a-kasse. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal have beregnet en dagpengesats. Særligt om konsulentvirksomhed Mange driver en eller anden form for konsulentvirksomhed, hvor der ud over en hjemmeside ofte hverken er driftsmidler, varelager, personale, erhvervsforsikringer eller erhvervstelefon. Hvis du lukker din konsulentvirksomhed, vil du normalt først kunne anses for at være endeligt ophørt med at drive selvstændig virksomhed, når hjemmesiden er lukket, og vi har modtaget en bekræftelse på momsafmeldingen fra Erhvervsstyrelsen. I det følgende gennemgår vi de enkelte betingelser. Business online Solution 11

12 Endeligt ophørt med din virksomhed Du skal dokumentere, at din virksomhed er endeligt ophørt for at have ret til dagpenge. Der er flere ophørsmåder, men her er de to mest almindelige: Salg Hvis du sælger din virksomhed, skal følgende være opfyldt: Hele virksomheden skal være solgt vi skal have kopi af hele salgskontrakten med underskrifter. Du må ikke sælge til ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Salget skal være endeligt. Status om selvstændig i relation til offentlige myndigheder og lignende skal være bragt til ophør. Vi skal have en kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. Lukning Hvis du lukker din virksomhed skal følgende være opfyldt: Status som selvstændig i relation til offentlige myndigheder skal være bragt til ophør. Vi skal have en kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. Eventuelle lokaler skal være afviklet, solgt eller udlejet. Hvis virksomheden har været drevet fra bopælen, skal du erklære, at lokalet er overgået til privat brug. Eventuelle samarbejdsaftaler skal være opsagt. Vi skal have kopi af breve eller s om ophør af samarbejde eller bekræftelse fra tidligere samarbejdspartner om, at samarbejdet er stoppet. Hjemmeside skal være lukket. Eventuel opsigelse af forsikringer. Eventuel erhvervstelefon skal være lukket. Eventuelle driftsmidler og inventar skal være afviklet. Eventuelt varelager skal være afviklet. Eventuelt personale skal være opsagt og fratrådt. Andre former for ophør Går du konkurs eller på tvangsauktion eller trues af en sådan, skal du henvende dig til din a-kasse for at få vejledning, hvis du skal på dagpenge. Det samme gælder, hvis du i stedet for at lukke eller sælge ønsker at bortforpagte eller at udleje din virksomhed. Arbejde i din ægtefælles virksomhed Ønsker du at ophøre med at arbejde i din ægtefælles virksomhed, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt bliver betragtet som selvstændig efter regler, vi skal administrere efter, selv om du har en lønaftale, betaler A-skat m.m. Kontakt os i god tid inden du holder op, da der gælder særlige regler, afhængigt af om du er medejer af virksomheden eller ej. Særligt om selskaber Driver du din virksomhed som aktieselskab eller anpartsselskab, skal du enten sælge alle anparter eller aktier til andre end ægtefælle/samlever eller umyndige børn eller opløse selskabet. I begge tilfælde skal du sende dokumentation til os - enten i form af en salgskontrakt eller kopi af det dokument, der viser, at selskabet er opløst. Du kan også vælge at beholde selskabet som en slags pengekasse. I givet fald skal følgende tre betingelser være opfyldt: Formålsparagraffen i selskabet skal ved en ekstraordinær generalforsamling ændres til formueadministration, formuepleje eller formueforvaltning. Der må ikke stå andet som selskabets formålsparagraf. Business online Solution 12

13 Du skal skriftligt erklære, at der ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i selskabet. Du skal sende kopi af udskriften fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at formålsparagraffen er ændret. Grå-zone Befinder du dig stadig i en Grå-Zone. Forvirret på et højere plan...? I dagpengesystemet er man altid enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er vigtigt at vide, hvilken gruppe man tilhører, fordi de rettigheder, man har, er ret forskellige. Mange medlemmer af en a-kasse er i en slags gråzone, hvor det er svært at afgøre, om man er selvstændig eller lønmodtager. Du kan have opgaver, hvor du ikke er ansat i traditionel forstand, men har kontrakt på en bestemt opgave. Mange arbejder på deltid som fx vidensiværksættere eller såkaldte frie agenter. Som regel er du ikke i tvivl om, at du er selvstændig erhvervsdrivende. Du har et momsregistreret firma, som sælger produkter eller forskellige tjenesteydelser. Du er heller ikke i tvivl om, at du er lønmodtager, hvis din arbejdsgiver tilbageholder A-skat, ATP m.v. før udbetaling af løn, og du får feriepenge af din løn. Nogle medlemmer, der fx laver konsulentarbejde uden momspligt, kommer i tvivl, om de er lønmodtager eller selvstændig, når en arbejdsgiver forlanger, at de bliver cvr-registreret og sender faktura på en fuldført opgave. Kontakt din a-kasse for en afklaring. af regler. Kontakt din fagforening for hvordan du navigerer bedst som selvstændig, indenfor den branche du opererer i... Og selvfølgelig skal vi ikke glemme alle andre nyttige kanaler som i skrivende stund findes; Business online Solution 13

14 Nyttige Links Bisonline.dk Tjek relevante links til din fagforening / din a-kasse. Branchelink.dk giver en samlet oversigt over danske branche- og erhvervsorganisationer. BusinessModelCanvas.com. Forretningsmodel udviklet til små og mellemstore virksomheder. Ivaerk.dk er Danmarks største inspirationsforum for iværksættere og vækstvirksomheder. Iværksætterhjælpen.dk giver gratis rådgivning af eksperter og erfarne iværksættere inden for emner, der er relevante for at starte og drive virksomhed. Retsinfo.dk. Statens juridiske informationssystem, som indeholder al dansk lovgivning. Skat.dk. Informationer og regler for fx håndteringen af moms, told og lønsumsafgift. Startvaekst.dk er en portal, der blandt andet giver et overblik over de regionale væksthuses tilbud. Virk.dk. Samler en række offentlige og private informationer og digitale ydelser på erhvervsområdet blandt andet elektroniske overførsler samt diverse blanketter og skemaer. Vækstguiden.dk er en portal, der samler alle offentlige tilbud til virksomheder omkring vækst, innovation og udvikling. Netværk Bisonline.dk. Netværksplatform for konsulenter / freelancere / selvstændige. Startupsvar.dk. Giver svar på (mindst) 100 spørgsmål om at være freelancer/ selvstændig. Dansk Iværksætterforening, d-i-f.dk, politisk netværk for iværksættere. Mikronet.dk er et netværk for freelancere og mikrovirksomheder i syd-sjælland. LinkedIn, professionelt netværk for erhvervsfolk Viljestyrke.dk. Internetforum for freelancere/selvstændige. Amino.dk. Netværksplatform for studerende / semi-professionelle - små til ml.store opgaver. Særligt for kvinder Foreningen for kvindelige virksomhedsejere, kv.dk, er en landsdækkende forening for kvinder, der helt eller delvist ejer deres virksomhed. Wib-danmark.dk er et både internationalt og lokalt businessnetværk for kvinder. Webrrls.dk. Netværk for kvinder, der interesserer sig for it. Women-in-business.dk. Netværk for kvinder med passion for vækst. Primær Ref: Fagforbundet MA Business online Solution 14

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere