Business online Solution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business online Solution"

Transkript

1 Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg hjælp, sparring, rådgivning og netværk Undersøg om din ide er salgbar Udarbejd en forretningsplan Registrer din virksomhed hos SKAT Planlæg salg og markedsføring af din idé/dit produkt Plan for lukning af vikrsomhed / Sikring imod ledighed Kontakt din fagforening, hvis du er ledig og vil starte selvstændig bibeskæftigelse Kontakt din a-kasse vedrørende ændring af medlemskab til selvstændig Starter du en virksomhed, hvor du skal opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter og ansætte flere medarbejdere, kan du få gratis hjælp og sparring i de fem regionale væksthuse. SKAT holder gratis kurser for iværksættere og nystartede virksomheder, hvor de gennemgår de almindelige regler inden for moms og skat i forbindelse med opstart af egen virksomhed. Du kan få god basisviden på et iværksætterkursus, før du starter. Både erhvervsservicecentrene og væksthusene afholder iværksætterkurser og temamøder. Flere private kursusudbydere har specialiseret sig i kurser for selvstændige, hvor man får en grundig gennemgang af emner som salgs- og markedsføring, moms og skatteforhold, regnskab og bogføring samt juridiske forhold. Disse kurser koster et mindre beløb. Den Grå Zone (Our twilight zone) Arbejder du i en gråzone og er du i tvivl om du har et sikkerhedsnet iform af dagpenge og eventuelle muligheder for supplerende dagpenge, VIGTIGT! Arbejder du i en gråzone mellem lønarbejde og selvstændig, så lad din fagforening og/eller din a-kasse vejlede dig. NÆRVÆRENDE DOKUMENT ER EN VEJLEDNING. A-KASSE REGLERNE ÆNDRER SIG HELE TIDEN. DET ER DERFOR VIGTIGT AT DU HELE TIDEN HOLDER DIG AJOUR OMKRING ÆNDRINGER I LOVGIVNINGEN. HOLD DIG AJOUR HOS DIN A-KASSE, hvis du ønsker at skabe sikkerhed, når du IKKE længere kan leve af dine aktiviteter. HAR DU EN OK-FAGFORENING, KAN DE (FORMENTLIG) GUIDE DIG IGENNEM GRÅ- ZONERNE. Business online Solution 1

2 1. Hvornår er du selvstændig i forhold til dagpengesystemet? Ikke alle træffer et bevidst valg om, at de er selvstændige, men de arbejdsopgaver du får, kan betyde, at du betragtes som selvstændig i forhold til dagpengesystemet. Er du selvstændig? Flere arbejder i dag i en gråzone mellem lønmodtager og selvstændig. Det gælder fx nogle typer konsulentopgaver, honorarmodtagere eller arbejde som freelancer. 1.1 Du er selvstændig, når Du er selvstændig, når du arbejder for egen regning og risiko. Heri ligger, at du er personligt forpligtet af dine aftaler, og at du ikke kan være sikker på, at du kan få dine penge, hvis den, der har bedt dig om at lave et stykke arbejde, er utilfreds med det. opnå et økonomisk udbytte. Det betyder også, at du normalt hæfter for virksomhedens gæld og for ansattes fejl og ulykker. Derimod er det uden betydning, om virksomheden aktuelt giver overskud, selv om formålet med virksomheden er at Du anses altid for selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har ansat arbejdskraft (ikke foreneligt med status som lønmodtager). du overfører beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle. du foretager nedskrivning af varelager. / du foretager skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende. du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. du er omfattet af mindst to af følgende fire kriterier: 1. momsregistrering/fakturering af moms, 2. anvender virksomhedsskatteloven for et givet skatteår, 3. angiver over-/underskud af selvstændig virksomhed eller 4. deltager i et interessentskab. 1.2 Arbejder du i din ægtefælles virksomhed Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, vil du næsten altid blive anset for at drive selvstændig virksomhed som medarbejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles med ægtefæller. 1.3 Foreninger Du vil som udgangspunkt blive betragtet som selvstændig, hvis du ønsker at oprette en forening, udfører dit arbejde gennem foreningen og foreningen aflønner dig ved hjælp af de midler, du eller andre kan skaffe til foreningen. Business online Solution 2

3 1.4 Honorar- og freelancearbejde Mange befinder sig i en slags gråzone, hvor det er svært at afgøre, om du er selvstændig eller lønmodtager, fordi du arbejder freelance eller har honoraropgaver. Du kan således have opgaver, hvor du ikke er ansat i traditionel forstand, men har kontrakt på en bestemt opgave. Lønnen udbetales som regel som et honorar, hvor du skal betale B-skat og også selv sørge for at tage penge fra til ferie mv. Lønnen udbetales som regel som et honorar, hvor du skal betale B-skat, og også selv sørge for at tage penge fra til ferie mv. A-kasserne skal vurdere konkret, om der er tale om selvstændig virksomhed eller lønarbejde. Vurderingen af, om der er tale om selvstændig virksomhed eller lønmodtagerarbejde, skal foretages efter de retningslinjer, som er beskrevet under selvstændig bibeskæftigelse. I hvert enkelt tilfælde skal vi foretage en konkret vurdering. Vi har derfor ingen endelig facitliste. Har du honorararbejde? Indberetter din arbejdsgiver dine løntimer til SKATs indkomstregister som A-indkomst, er det disse timer, som a-kassen bruger for fradraget i dine dagpenge. Det er derfor dette antal arbejdstimer, du skal oplyse på dit dagpengekort. Har du ikke en aftale med din arbejdsgiver om et timetal for arbejdet, fx hvis du arbejder på ren provisionsløn (såkaldt ukontrollabelt arbejde), eller dit honorar udbetales som B-indkomst, skal opgørelsen af dine arbejdstimer og dit fradrag i dagpengene ske efter omregning af din indtægt. Omregningen sker efter Arbejdsmarkedsstyrelsens sats og reguleres hvert år i januar måned. I 2014 er omregningssatsen 217,03 kr. Honorararbejde på ydelseskortet Svarer honoraret til færre timer, end du har opgivet på ydelseskortet og er blevet trukket for, vil der ske en regulering. Du skal kun trækkes for det antal timer, det omregnede honorar svarer til. Og omvendt: Svarer det til flere timer, end du har opgivet, bliver du trukket for differencen. Hvordan vurderer a-kasserne freelancearbejde? Du er altid selvstændig, hvis freelance-/honorararbejdet er for egen regning og risiko. Det betyder, hvis du ikke er sikret et honorar for arbejdet, og altså ikke kan være sikker på at få betaling for den tid, du har brugt, eller de udgifter, du eventuelt har haft, eller hvervgiveren kan lade være med at betale, fordi han ikke er tilfreds. Det spiller også ind, om du selv skal være med til at finansiere et projekt ved at søge om midler fra fonde mv. Hvis du har aftalt betaling eller i øvrigt er sikret et vederlag for arbejdet fra hvervgiveren, er det alligevel selvstændig virksomhed, hvis du fx er momsregistreret skattemæssigt angiver over- eller underskud af selvstændig virksomhed deltager i interessentskab eller annoncerer med dine ydelser på din hjemmeside, i flyers, tidsskrifter mv. udelukkende lever af freelance opgaver for mange forskellige hvervgivere. Business online Solution 3

4 Omvendt kan freelance arbejde godt være lønarbejde, hvis du og arbejdsgiveren på forhånd har aftalt et bestemt honorar for arbejdet, og der ikke i øvrigt er nogen af de kendetegn, der er karakteristiske for selvstændig virksomhed. Dette er altså situationer, hvor den eneste forskel fra et almindeligt ansættelsesforhold er, at lønnen udbetales på en anden måde. To eksempler, der illustrerer, at du er selvstændig: Får du en opgave, hvor du ikke er underlagt kontrol eller instruktion, hvor du selv har fastlagt honoraret/arbejdets pris, udfører arbejdet i eget navn, og hvor du selv beregner arbejdstimer, vil du som udgangspunkt være selvstændig. Du har sammensat nogle uddannelsesforløb, som du udbyder til virksomheder. Det vil sige, du ikke er garanteret at få penge for det arbejde, som du allerede har udført, da du planlagde forløbene. Du indgår aftaler med virksomheder om oversættelsesopgaver. Hvis din oversættelse ikke godkendes af virksomheden, kan de lade en anden overtage opgaven, og du får intet eller kun en mindre del af det aftalte honorar. Eksempel, der illustrerer, at du er lønmodtager: Får du en opgave, hvor den, der har givet dig opgaven, har bestemt indholdet af den, størrelsen på dit honorar, den tid det må tage dig at lave opgaven og i øvrigt har mulighed for at give dig instruktioner under arbejdets udførsel, så er du som udgangspunkt lønmodtager, selvom du modtager et honorar og selv betaler skat af honoraret. Du modtager dagpenge og får en honoraropgave på kr. Du har ikke en aftale med din arbejdsgiver om et timetal, da du arbejder på ren provisionsløn (også kaldet ukrontollabelt arbejde). A-kasserne vil formentlig vurdere, at der er tale om lønmodtagerarbejde, og vi omregner derfor dit honorar med en omregningssats på 217,03 kr. (2014). Dine arbejdstimer udregnes efter omregning således: kr./217,03 kr. = 23 timer, som modregnes i dine dagpenge. Timerne kan du bruge til et nyt beskæftigelseskrav. det vil sige, de tæller med i de arbejdstimer, man skal have for at få en ny periode på dagpenge. Hvem gør hvad? Kontakt din a-kasse for at få en vurdering, inden du siger ja til freelance-/honoraropgaven, eller du primært gerne vil leve som freelance arbejdende. Har du honorararbejde, som ikke indberettes med løntimer til e-indkomstregistret, skal du skrive de timer, du bruger på arbejdet samt din bruttolønudbetaling, på ydelseskortet, på de dage, hvor du rent faktisk udfører arbejdet. 1.5 Selvstændig bibeskæftigelse? Har du planer om at drive selvstændig virksomhed ved siden af dit arbejde som lønmodtager - fx 50/50 - skal du som hovedregl (fortsat) være forsikret som lønmodtager. Din selvstændige virksomhed er din bibeskæftigelse, hvis det er meningen, at du skal have den ved siden af dit almindelige lønarbejde. Her er det altså lønarbejdet, der er dit primære forsørgelsesgrundlag. Business online Solution 4

5 Under visse betingelser kan du få dagpenge, samtidig med at du driver din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse. Ledig med selvstændig bibeskæftigelse Har du selvstændig virksomhed i mindre omfang, har du mulighed for at drive virksomheden, samtidig med at du får dagpenge i op til 78 uger. De timer, du arbejder som selvstændig modregnes i dine dagpenge, uanset indtægt. Kun dit lønarbejde tæller med, når vi skal beregne dine dagpenge. (v/udbetaling) Gå i dialog med din a-kasse for at få godkendt din bibeskæftigelse For at få ret til dagpenge, samtidig med at du driver din virksomhed, skal vi vurdere, om det er sandsynligt, at du kan have et lønarbejde på fuld tid, samtidig med din bibeskæftigelse. Hvis du oplyser, at du arbejder mere end timer ugentligt i din virksomhed over en længere periode, vil vi spørge ind til, om dette er foreneligt med lønarbejde på 37 timer ugentligt. Da du skal kunne passe et lønarbejde inden for normal arbejdstid (8-17), kan du ikke være bundet af, at du skal være til rådighed i din selvstændige virksomhed i dagtimerne. Du kan altså ikke have træffetid eller lignende i dette tidsrum. Du kan supplere din bibeskæftigelse med dagpenge i 78 uger Opfylder du betingelserne, kan du modtage supplerende dagpenge sideløbende med din bibeskæftigelse i 78 uger. Når de 78 uger er gået, har du ret til en ny 78-ugers periode, når du har haft lønarbejde svarende til 26 ugers fuldtidsarbejde (962 timer, eller 840 timer inden for gymnasieskolen) inden for de seneste 78 uger. Ellers er du nødt til at lukke virksomheden, hvis du fortsat vil modtage dagpenge. De timer, du bruger på din virksomhed, skal du skrive på dit ydelseskort, og timerne bliver modregnet i dine dagpenge. Men timerne kan ikke bruges til at genoptjene ret til dagpenge eller til beregning af din dagpengesats. Det kan kun dine eventuelle timer fra et lønarbejde. Du optjener ikke ret til dagpenge, ved bibeskæftigelse. Hvis vi vurderer, at du arbejder som selvstændig, som bibeskæftigelse, skriver du de timer på dagpengekortet, du bruger på opgaven. Er det 10 timer, bliver du trukket 10 timer. Bibeskæftigelses tæller ikke med i genoptjeningskravet. Du kan ikke bruge timerne til at få en ny periode på dagpenge. Sådan afgør a-kasserne om du har ret til dagpenge, samtidig med din bibeskæftigelse: Du kan sandsynliggøre, at du kan drive din virksomhed uden for normal arbejdstid, hvis du får fuldtidsarbejde. Du har ikke faste træffetider eller andet, der vil forhindre dig i at overtage fuldtidsarbejde med dags varsel. Du er aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. Du står til rådighed for fuldtidsarbejde. Det indebærer blandt andet, at du kan deltage i fuldtidsaktivering, uanset hvor meget tid du bruger på din bibeskæftigelse. Business online Solution 5

6 Case: Bi-beskæftigelse MA. læser matematik og fysik og har gennem sin studietid løst opgaver for små virksomheder og for sine venner og bekendte. For vennerne har det handlet om opgaver med installation af pc er og ipads og om programmer, der driller. Opgaverne for de små virksomheder har bestået i kortere konsulentopgaver som implementering af nye programmer, opbygning af kundedatabaser og applikationer til optimering af forretningen. Alt arbejde kan Mathias udføre hjemme på de tidspunkter, han selv ønsker. Hans kontakt til virksomhederne foregår pr. mail, og han kan svare, når det passer ham. Mathias dimitterer som cand.scient. og melder sig ind i sin a-kasse. Han får ikke lønarbejde med det samme, og beder derfor om dagpenge. Da Mathias kan løse sine opgaver i sin virksomhed uden for normal arbejdstid, vil han kunne få ret til dagpenge, samtidig med at han beholder sin bibeskæftigelse. Case: Selvstændig virksomhed har læst psykologi og arbejder i en større organisation med rådgivning og undervisning af medarbejdere. På grund af nedskæringer bliver hun fyret. Mille modtager dagpenge. Hun bliver kontaktet af nogle af sine tidligere kolleger i sit netværk. De vil gerne have Mille til at løse nogle opgaver for dem. Mille overvejer, om hun skal starte sin egen virksomhed, men hun er i tvivl, om hun har tilstrækkeligt med opgaver, til hun kan leve af dem og gøre sin virksomhed til sin hovedbeskæftigelse. Mille spørger MA, hvad fordelen er ved henholdsvis hoved- og bibeskæftigelse. Hun får at vide, at hvis hun vælger bibeskæftigelse, skal hun kunne have det uden for normal arbejdstid og samtidig søge job, aktiveres og deltage i de møder, som hun bliver indkaldt til. Mille beslutter, at med alle de forpligtigelser, som følger med dagpenge, vil hun ikke have tid til at få kørt sin virksomhed ordentligt i gang. De opgaver hun skal løse for kunderne vil ofte ligge i dagtimerne inden for normal arbejdstid. Mille tager derfor chancen og bliver selvstændig på fuld tid. Hun har stadig sikkerhedsnettet hvis hun ophører med sin virksomhed. 2. Supplerende dagpenge for lønmodtagere Deltidsarbejde som fuldtidsforsikret Har du arbejde i 29,6 timer eller mindre på en uge, kan du få supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger. Kun uger, hvor du får supplerende dagpenge, tæller med i de 30 uger. Hvis du skal give din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel, hvis du selv vil sige op, skal du have en frigørelsesattest. Vi kan først udbetale dine supplerende dagpenge, når du har sendt os frigørelsesattesten. Har du arbejde i 29,6 timer eller mindre på en uge, kan du få supplerende dagpenge under visse betingelser. Du skal fortsat være tilmeldt jobnet.dk, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde og du skal være aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. Business online Solution 6

7 Du skal bruge en frigørelsesattest, så du kan fratræde uden varsel Med frigørelsesattesten accepterer din arbejdsgiver, at du kan fratræde uden varsel, hvis du får tilbudt arbejde med flere timer et andet sted. Vi skal have frigørelsesattesten (eller din ansættelseskontrakt med den indbyggede frigørelse) senest fem uger fra din ansættelsesdato (ikke fra den dag, du starter på arbejdet), eller fra den dag hvor du ønsker at modtage supplerende dagpenge. Får vi den senere, må vi først begynde at udbetale dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Du bør ikke starte på et arbejde på nedsat tid, før din kommende arbejdsgiver har underskrevet en frigørelsesattest. Hvis din arbejdsgiver af den ene eller anden grund ikke vil udstede en frigørelsesattest, skal du tage sagen op med din fagforening vi kan desværre ikke hjælpe dig i den situation. Du behøver ikke en frigørelsesattest, hvis du ikke har et opsigelsesvarsel, fx fordi du er ansat fra dag til dag (løsarbejde). Eller hvis din arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for, at du kan overtage andet arbejde. A-kassen skal have din frigørelsesattest senest efter fem uger Vi skal have modtaget frigørelsesattesten eller din ansættelseskontrakt med indbygget frigørelsesattest senest fem uger efter, du er startet på deltidsarbejdet, eller fra det tidspunkt, du ønsker at få supplerende dagpenge. Fristen løber fra den første dag, hvor din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel det vil sige fra og med ansættelsesdatoen på ansættelseskontrakten, uanset hvornår du første gang er på arbejde. Hvis vi modtager frigørelsesattesten senere, får du først supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi har modtaget attesten. Også deltidsforsikrede, der er omfattede af et opsigelsesvarsel, og som ønsker at modtage supplerende dagpenge, skal have frigørelsesattest. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger Du har ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger (to år). Det er kun uger, hvor du både har arbejde og får udbetalt ydelser, der tæller med i de 30 uger. Hvor meget kan du få i supplerende dagpenge? For hver time du har arbejde, bliver du trukket en time i dine dagpenge. Har du mere end 29,6 arbejdstimer (svarende til fire fulde arbejdsdage af 7,4 time) i løbet af en uge, kan du ikke modtage supplerende dagpenge den uge. Denne regel kaldes mindsteudbetalingsreglen. Det betyder, at det mindste, du kan få udbetalt i supplerende dagpenge, er 7,4 timer pr. uge (37 timer 29,6 timer). Når du har fået udbetalt 30 ugers supplerende dagpenge Når du har mistet retten til supplerende dagpenge, har du ret til at opsige dit arbejde uden at få tre ugers karantæne. Det kræver dog, at du fratræder senest 26 uger efter din ret til supplerende dagpenge er ophørt. Optjening af ny ret til supplerende dagpenge Opbruger du retten til supplerende dagpenge, har du mulighed for at genoptjene en ny ret. Du kan dog først begynde at genoptjene den, når du har opbrugt alle dine uger med ret til supplerende dagpenge. Business online Solution 7

8 Du optjener en ny ret ved at have seks måneders lønarbejde inden for en sammenhængende periode af 12 måneder. De seks måneders lønarbejde behøver ikke at være sammenhængende. Dog skal du i hver af de seks måneder have indberettet mindst 130 løntimer i SKATs indkomstregister. Lønansættelsen skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår og må ikke være støttet arbejde. Hvem gør hvad? Er du ledig og får deltidsarbejde, sender du a-kassen din ansættelseskontrakt og frigørelsesattest inden for fem uger. Går du fra fuldtidsarbejde til deltidsarbejde, skal du foruden ansættelseskontrakt for både gammelt og nyt job plus opsigelse også udfylde en ledighedserklæring og en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten kan være indbygget i din ansættelseskontrakt. A-kassen kan først udbetale dine supplerende dagpenge, når du har sendt frigørelsesattesten. Du skriver timerne på dit dagpengekort. A-kassen beregner dine supplerende dagpenge og udbetaler på din NemKonto. 3. Ledig efter selvstændig hovedbeskæftigelse Har du drevet selvstændig virksomhed og har besluttet, at du vil lukke virksomheden og modtage dagpenge? Din virksomhed skal lukkes fuldstændigt ned, før du kan få dagpenge. Vi skal bruge dokumentation fra dig, før vi kan udbetale dine dagpenge. Der er en karenstid på tre uger. Efter konkurs dog kun en uge. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Bliv vejledt af din a-kasse. Du skal dokumentere, at din virksomhed er endeligt ophørt for at have ret til dagpenge. Det er den typisk, hvis du har lukket den helt ned og afmeldt dig de forskellige offentlige registre, eller hvis du har solgt den. Fx driver mange konsulentvirksomhed. Betingelsen for at få dagpenge eller efterløn er som udgangspunkt, at vi har fået Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmelding og at en eventuel hjemmeside er nedlagt. Du kan ikke få dagpenge de første tre uger efter ophøret. Er din virksomhed gået konkurs, er det dog kun en uge. Vi ser primært på omsætningen i din virksomhed, når vi skal opgøre, om du opfylder beskæftigelseskravet og dermed har ret til dagpenge. Det gør du typisk, hvis du inden for de seneste tre år har drevet din virksomhed i mindst 52 uger og arbejdet mere end 30 timer ugentligt i gennemsnit. Du kan også opfylde beskæftigelseskravet med en kombination af lønarbejde og perioder, hvor du har drevet selvstændig virksomhed. Hvad bliver min dagpengesats? Du kan aldrig få mere end 90 pct. af din tidligere indtægt og ikke højere end maksimumsatsen. Business online Solution 8

9 Har du drevet din virksomhed i mindst tre hele sammenhængende regnskabsår, beregnes satsen på baggrund af de to bedste regnskabsår af de seneste fem. Du skal have været medlem af en a-kasse i perioden. Case: Malene Andersen M.A. er uddannet cand.mag. med engelsk som hovedfag. Hun har p.t. ikke lønarbejde, men har løbende oversættelsesopgaver for en virksomhed. Hun kan helt selv bestemme, hvornår arbejdet udføres, og hun har også tilstrækkelig tid til hver enkelt opgave, således at det vil kunne passes ind med et arbejde på fuld tid. Men Malene har en aftale med virksomheden om, at oversættelsesopgaverne aftales ved to månedlige møder, der ligger inden for normal arbejdstid, altså i tidsrummet Derfor er Malenes bibeskæftigelse ikke foreneligt med lønarbejde på fuld tid, og hun får afslag på at få dagpenge, samtidig med at hun har bibeskæftigelse. Hvis Malene vil have dagpenge, er hun desværre nødt til at lukke sin selvstændige virksomhed. Hvem gør hvad? Du skal lukke dit firma helt. Du melder dig ledig på jobnet.dk. Du sender blanket AR 256 og en Væsentlighedserklæring til din a-kasse. A-kassen vil som regel kontakte dig for flere oplysninger, så vi har al nødvendig dokumentation. Du får brev fra a-kassen om dine dagpenge. De kan først starte efter tre uger. Du udfylder dit dagpengekort og a-kassen udbetaler dine dagpenge på din NemKonto. 4. Ekstra sikkerhed 1. Du kan sælge din kontrakt til Teknik og Design (TL), og blive registreret som lønmodtager Du kan sælge dine opgaver til T&L. Du udfører opgaven. T&L sørger for opkrævning af din løn hos dem du har tegnet kontrakt med, og sørger for at du får udbetalt din løn, afregner din a-skat, din ferie og forsikrer dig imod sygdom i x-antal dage. For denne ydelse betaler du en %-del af din kontrakt. Da du er lønmodtager optjener du ret til nye dagpenge. Læs mere om Teknik og Design her på Bisonline.dk... Velgenet for freelancere og konsulenter 2. Ekstra sikring imod ledighed Personlig Lønsikring Der er enkelte forsikringsselskaber som gør det muligt for selvstændige at forsikre sig, udover dagpenge... Forsikringsselskaberne er meget forsigtige omkring disse ordninger, så tjek de forskellige forsikringsselskaber, om de har nogle tilbud til selvstændige. På skrivende stund fandt vi - GF forsikring => som tilbyder en Lønsikrinsordning for selvstændige. En personlig lønforsikring kan give dig en ekstra dækning, i en periode, hvis du bliver ledig. Business online Solution 9

10 4. Opsummering Forsikret som selvstændig, suppl. Dp m.m. Selvstændige erhvervsdrivende kan være forsikret mod arbejdsløshed på samme måde som lønmodtagere. For at blive optaget som selvstændig skal virksomheden være din hovedbeskæftigelse. Som selvstændig skal du være fuldtidsforsikret hos a-kassen. Er du lønmodtager og påbegynder drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, behøver du ikke gøre andet end at meddele det til din a-kasse, så kan vi vejlede dig korrekt om dine rettigheder. Desuden skal du være opmærksom på at Skattemyndighederne ikke har samme regler for, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde, som de regler a-kasserne administrerer. I forhold til dagpengesystemet er det a-kassen, der efter en konkret vurdering afgør, om du er selvstændig. Arbejder du på kontrakt, og kun har 1 arbejdsgiver, vil skat formentlig vurdere at du er lønmodtager. Mulighederne er dog flg.: 1. Du kan få dagpenge (dp) i 78 uger ved siden af dit selvstændige arbejde Du kan få dagpenge i 78 uger, hvis du til enhver tid kan udføre alt arbejdet inkl. transport, kundekontakt mv. uden for normal arbejdstid. Det vil faktisk sige, at du skal kunne begynde på et lønarbejde på 37 timer med op til tre timers offentlig transport om dagen med en dags varsel og kunne have sådan et job samtidig med, at du har selvstændig virksomhed. Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at du kan aflyse et arrangement eller møder, eller give en opgave til en anden. Det kan også være et problem, hvis du har stramme tidsfrister for at aflevere projekter eller lignende. Hvis arbejdet som selvstændig er din hovedbeskæftigelse, det vil sige aktiviteter du gerne vil leve af, kan du ikke få dagpenge og andre ydelser, før du er helt ophørt med aktiviteterne. 2. Du kan få supplerende dp i op til 30 uger hvis deltids-/lønmodtagerarbejde Du har mulighed for at få dagpenge mellem opgaverne og måske også samtidig med opgaverne, hvis de ikke er på fuld tid. I de perioder, hvor du har brug for dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, som hvis du var helt ledig. Det vil sige, at du skal kunne bryde din aftale med arbejdsgiveren fra den ene dag til den anden, hvis du får et andet job. Vær også opmærksom på, at stramme tidsfrister kan være et problem her. Har du arbejde i 29,6 timer eller mindre på en uge, kan du få supplerende dagpenge under visse betingelser. Du skal fortsat være tilmeldt jobnet.dk, du skal stå til rådighed for fuldtidsarbejde og du skal være aktivt jobsøgende til fuldtidsarbejde. Du skal bruge en frigørelsesattest, så du kan fratræde uden varsel Business online Solution 10

11 3. Du skal aktivt søge om din efterløn, hvis du har selvstændig virksomhed Udbetaling af efterløn samtidig med freelance-/honorararbejde som selvstændig eller mere traditionel selvstændig virksomhed forudsætter, at du har fået tilladelse til arbejdet i efterlønsperioden. Tilladelse skal søges i god tid, helst et halvt år inden overgang til efterløn. Kontakt din a-kasse, hvis det bliver aktuelt for dig. Hvem gør hvad? Hvis du mister dit lønarbejde, melder du dig ledig på jobnet.dk. Du skal udfylde en ledighedserklæring Du skal udfylde blanket AR 259. Vi skriver til dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger. Dagpenge ved bibeskæftigelse Får du tilladelse, modtager du brev fra os om, hvornår dine 78 uger starter. Du udfylder dit dagpengekort og skriver antal timer, du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse. Vi sætter dine dagpenge ind på din NemKonto den sidste hverdag i hver måned. Vi giver dig besked, når de 78 uger er ved at udløbe og fortæller dig, hvordan du skal forholde dig. 6. Ophør som selvstændig Reglerne kan være lidt forvirrende idet du som hovedregl skal lukke din virksomhed for at få dagpenge. Omvendt kan du får dagpenge i op til 78 uger, ved siden af dit selvstændige arbejde, hvis du driver din virksomhed som bibeskæftigelse. Der kan være mange gode grunde til, at du ophører med din virksomhed. Kan du ikke få økonomien til at køre rundt, via egen virksmhed, kan dagpenge i en midlertidig periode måske være en mulighed... Uanset årsagen skal du være opmærksom på, at der er en række betingelser, du skal opfylde, før du kan få dagpenge. Betingelser for at få dagpenge efter hovedbeskæftigelse. Du skal være endeligt ophørt med din virksomhed. Du skal have haft arbejde af en vis varighed (såkaldte beskæftigelseskrav, se senere afsnit) og samtidig have været medlem af en a-kasse. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal have beregnet en dagpengesats. Særligt om konsulentvirksomhed Mange driver en eller anden form for konsulentvirksomhed, hvor der ud over en hjemmeside ofte hverken er driftsmidler, varelager, personale, erhvervsforsikringer eller erhvervstelefon. Hvis du lukker din konsulentvirksomhed, vil du normalt først kunne anses for at være endeligt ophørt med at drive selvstændig virksomhed, når hjemmesiden er lukket, og vi har modtaget en bekræftelse på momsafmeldingen fra Erhvervsstyrelsen. I det følgende gennemgår vi de enkelte betingelser. Business online Solution 11

12 Endeligt ophørt med din virksomhed Du skal dokumentere, at din virksomhed er endeligt ophørt for at have ret til dagpenge. Der er flere ophørsmåder, men her er de to mest almindelige: Salg Hvis du sælger din virksomhed, skal følgende være opfyldt: Hele virksomheden skal være solgt vi skal have kopi af hele salgskontrakten med underskrifter. Du må ikke sælge til ægtefælle, samlever eller umyndige børn. Salget skal være endeligt. Status om selvstændig i relation til offentlige myndigheder og lignende skal være bragt til ophør. Vi skal have en kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. Lukning Hvis du lukker din virksomhed skal følgende være opfyldt: Status som selvstændig i relation til offentlige myndigheder skal være bragt til ophør. Vi skal have en kopi af den underskrevne momsafmeldingsblanket eller kopi af Erhvervsstyrelsens bekræftelse på momsafmeldingen. Eventuelle lokaler skal være afviklet, solgt eller udlejet. Hvis virksomheden har været drevet fra bopælen, skal du erklære, at lokalet er overgået til privat brug. Eventuelle samarbejdsaftaler skal være opsagt. Vi skal have kopi af breve eller s om ophør af samarbejde eller bekræftelse fra tidligere samarbejdspartner om, at samarbejdet er stoppet. Hjemmeside skal være lukket. Eventuel opsigelse af forsikringer. Eventuel erhvervstelefon skal være lukket. Eventuelle driftsmidler og inventar skal være afviklet. Eventuelt varelager skal være afviklet. Eventuelt personale skal være opsagt og fratrådt. Andre former for ophør Går du konkurs eller på tvangsauktion eller trues af en sådan, skal du henvende dig til din a-kasse for at få vejledning, hvis du skal på dagpenge. Det samme gælder, hvis du i stedet for at lukke eller sælge ønsker at bortforpagte eller at udleje din virksomhed. Arbejde i din ægtefælles virksomhed Ønsker du at ophøre med at arbejde i din ægtefælles virksomhed, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt bliver betragtet som selvstændig efter regler, vi skal administrere efter, selv om du har en lønaftale, betaler A-skat m.m. Kontakt os i god tid inden du holder op, da der gælder særlige regler, afhængigt af om du er medejer af virksomheden eller ej. Særligt om selskaber Driver du din virksomhed som aktieselskab eller anpartsselskab, skal du enten sælge alle anparter eller aktier til andre end ægtefælle/samlever eller umyndige børn eller opløse selskabet. I begge tilfælde skal du sende dokumentation til os - enten i form af en salgskontrakt eller kopi af det dokument, der viser, at selskabet er opløst. Du kan også vælge at beholde selskabet som en slags pengekasse. I givet fald skal følgende tre betingelser være opfyldt: Formålsparagraffen i selskabet skal ved en ekstraordinær generalforsamling ændres til formueadministration, formuepleje eller formueforvaltning. Der må ikke stå andet som selskabets formålsparagraf. Business online Solution 12

13 Du skal skriftligt erklære, at der ikke længere er erhvervsmæssige aktiviteter i selskabet. Du skal sende kopi af udskriften fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at formålsparagraffen er ændret. Grå-zone Befinder du dig stadig i en Grå-Zone. Forvirret på et højere plan...? I dagpengesystemet er man altid enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er vigtigt at vide, hvilken gruppe man tilhører, fordi de rettigheder, man har, er ret forskellige. Mange medlemmer af en a-kasse er i en slags gråzone, hvor det er svært at afgøre, om man er selvstændig eller lønmodtager. Du kan have opgaver, hvor du ikke er ansat i traditionel forstand, men har kontrakt på en bestemt opgave. Mange arbejder på deltid som fx vidensiværksættere eller såkaldte frie agenter. Som regel er du ikke i tvivl om, at du er selvstændig erhvervsdrivende. Du har et momsregistreret firma, som sælger produkter eller forskellige tjenesteydelser. Du er heller ikke i tvivl om, at du er lønmodtager, hvis din arbejdsgiver tilbageholder A-skat, ATP m.v. før udbetaling af løn, og du får feriepenge af din løn. Nogle medlemmer, der fx laver konsulentarbejde uden momspligt, kommer i tvivl, om de er lønmodtager eller selvstændig, når en arbejdsgiver forlanger, at de bliver cvr-registreret og sender faktura på en fuldført opgave. Kontakt din a-kasse for en afklaring. af regler. Kontakt din fagforening for hvordan du navigerer bedst som selvstændig, indenfor den branche du opererer i... Og selvfølgelig skal vi ikke glemme alle andre nyttige kanaler som i skrivende stund findes; Business online Solution 13

14 Nyttige Links Bisonline.dk Tjek relevante links til din fagforening / din a-kasse. Branchelink.dk giver en samlet oversigt over danske branche- og erhvervsorganisationer. BusinessModelCanvas.com. Forretningsmodel udviklet til små og mellemstore virksomheder. Ivaerk.dk er Danmarks største inspirationsforum for iværksættere og vækstvirksomheder. Iværksætterhjælpen.dk giver gratis rådgivning af eksperter og erfarne iværksættere inden for emner, der er relevante for at starte og drive virksomhed. Retsinfo.dk. Statens juridiske informationssystem, som indeholder al dansk lovgivning. Skat.dk. Informationer og regler for fx håndteringen af moms, told og lønsumsafgift. Startvaekst.dk er en portal, der blandt andet giver et overblik over de regionale væksthuses tilbud. Virk.dk. Samler en række offentlige og private informationer og digitale ydelser på erhvervsområdet blandt andet elektroniske overførsler samt diverse blanketter og skemaer. Vækstguiden.dk er en portal, der samler alle offentlige tilbud til virksomheder omkring vækst, innovation og udvikling. Netværk Bisonline.dk. Netværksplatform for konsulenter / freelancere / selvstændige. Startupsvar.dk. Giver svar på (mindst) 100 spørgsmål om at være freelancer/ selvstændig. Dansk Iværksætterforening, d-i-f.dk, politisk netværk for iværksættere. Mikronet.dk er et netværk for freelancere og mikrovirksomheder i syd-sjælland. LinkedIn, professionelt netværk for erhvervsfolk Viljestyrke.dk. Internetforum for freelancere/selvstændige. Amino.dk. Netværksplatform for studerende / semi-professionelle - små til ml.store opgaver. Særligt for kvinder Foreningen for kvindelige virksomhedsejere, kv.dk, er en landsdækkende forening for kvinder, der helt eller delvist ejer deres virksomhed. Wib-danmark.dk er et både internationalt og lokalt businessnetværk for kvinder. Webrrls.dk. Netværk for kvinder, der interesserer sig for it. Women-in-business.dk. Netværk for kvinder med passion for vækst. Primær Ref: Fagforbundet MA Business online Solution 14

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA HAR SVARENE PÅ DINE SELVSTÆNDIGE SPØRGSMÅL 05 DET VIL VI RÅDE DIG TIL AT UNDERSØGE PÅ FORHÅND 08 SÅDAN KAN DU FORSIKRE DIG 12 HONORAR- OG FREELANCEARBEJDE

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig Tænk større Kom godt i gang som selvstændig 1 Indhold 1. MA har svarene på dine spørgsmål som selvstændig 4 2. Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 5 3. Sådan kan du forsikre dig 8 4. Honorar-

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse A-kassen LH 6 udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse... 3 3. Offentlige

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Se, om du kan få supplerende dagpenge Sådan får du ret til supplerende dagpenge Du skal vælge... Når du ikke længere kan få supplerende

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid April 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.............................................................. Side Betingelserne for ret til supplerende

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om At drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn 4 3. Selvstændig virksomhed

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

ASE ANALYSE September 2012

ASE ANALYSE September 2012 Dagpengereglerne fungerer i dag i vidt omfang som en spand koldt vand på de ildsjæle, der vil være iværksættere. Dermed er reglerne og ikke mindst de offentlige myndighederes fortolkning af dem i voldsom

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere