Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3"

Transkript

1 J.nr.: BOR/MBI/MDK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, vedrørende boets forhold. For en nærmere redegørelse vedrørende overdragelsesaftalen mellem Spar Salling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse samt Spar Salling Sparekasses efterfølgende konkurs den 14. maj 2012 skal jeg henvise til den af mig tidligere udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1, dateret den 4. juni Om forløbet op til og baggrunden for konkursen henvises til den af mig tidligere udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, dateret den 12. september Boets aktiver og passiver kan opstilles som følger: AKTIVER 1. Tilgodehavender i henhold til overdragelsesaftale indgået imellem Spar Salling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon Fax v1

2 I henhold til overdragelsesaftale af 22. april 2012 har Den Jyske Sparekasse overtaget samtlige af Spar Salling Sparekasses aktiver efter værdiregulering. Købesummen herfor er berigtiget ved overtagelse af gæld efter værdiregulering. Der er i denne forbindelse fra Garantifonden for Indskydere og Investorer betalt en medgift, idet den regulerede værdi af aktiverne var mindre end de overtagne ikke-efterstillede passiver. Købesummen for aktiver er fremkommet efter en negativ værdiregulering af de overtagne aktiver i forhold til en balance pr. 20. april Værdireguleringerne er primært sket ved regulering af værdiansættelsen af overdragne udlån til amortiseret kostpris. Det forventes ikke, at der fra overdragelsen vil tilflyde konkursboet midler. DKK 0,00 2. Tilgodehavende i henhold til aktieoverdragelsesaftale indgået mellem Spar Salling Sparekasse og Finansiel Stabilitet A/S (eller ordre) vedrørende ejerandel af aktier i DLR Kredit A/S Købesummen ses forud for "closing" indbetalt af køber til Spar Salling Sparekasse og er efter det oplyste herefter omfattet af den ovenfor omtalte overdragelsesaftale. I konsekvens heraf forventes der ej heller foretaget yderligere betalinger til boet i denne anledning. DKK 0,00 AKTIVER I ALT (FRIE) DKK 0,00 Side 2/14

3 PASSIVER På tidspunktet for konkursdekretets afsigelse blev det anslået, at der var hybrid kernekapital for kr. 33 mio. og garantkapital for kr. 86 mio. fordelt på ca garanter. Siden konkursdekretets afsigelse har kurator modtaget anmeldelser fra 325 kreditorer. Anmeldelserne fordeler sig således: Krav i medfør af konkurslovens 97 kr ,82 Krav i medfør af konkurslovens 98 kr ,07 Det bemærkes, at det anmeldte krav i medfør af konkurslovens 97 er overtaget af Den Jyske Sparekasse, men at den anmeldende kreditor endnu ikke har trukket det anmeldte krav i konkursboet tilbage. De anmeldte krav i medfør af konkurslovens 98 er ikke fordringsprøvet og vil heller ikke vil blive fordringsprøvet, medmindre der viser sig at blive dividende til de efterstillede kreditorer, hvilket for nærværende ikke vurderes som sandsynligt. Endelig bemærkes det, at der fra et antal kreditorer med krav på efterstillet garantkapital er fremkommet synspunkter om, at Spar Salling Sparekasse har ydet fejlagtig rådgivning i forbindelse med tegningen af garantkapitalen, med den konsekvens at garanterne mener at have er erstatningskrav i medfør af konkurslovens 97 mod Den Jyske Sparekasse. Disse forhold bliver undersøgt nærmere, både konkret af Den Jyske Sparekasse, som behandler de respektive klagesager, og mere generelt af konkursboet i forbindelse med konkursboets undersøgelse af processen ved tegning af garantkapital i Spar Salling Sparekasse, jf. nærmere herom nedenfor. Det understreges, at konkursboet ikke tager stilling til de konkrete klagesager. KONKURSBOETS UNDERSØGELSER For en beskrivelse af de overordnede konklusioner på boets undersøgelse af forløbet op til og baggrund for Spar Salling Sparekasses konkurs henvises til den af mig tidligere udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, dateret den 12. september I nærværende redegørelse beskrives de overordnede konklusioner på boets undersøgelse af den generelle proces ved tegningen af garantkapital i Spar Salling Sparekasse og de foreløbige konklusioner på konkursboets undersøgelse af eventuelle omstødelige dispositioner. Side 3/14

4 I næste redegørelse vil kurator redegøre nærmere for den gennemførte overdragelse til Den Jyske Sparekasse og fastlæggelsen af den aftalte købesum. Herudover vil kurator foretage visse undersøgelser vedrørende omstødelige dispositioner, ledelsesansvar og strafbare forhold, i det omfang det vurderes at være relevant. DEN GENERELLE PROCES VED TEGNING AF GARANTKAPITAL Kurator har modtaget en række henvendelser fra garanter, som har klaget over den rådgivning, som Spar Salling Sparekasse ydede i forbindelse med garanternes tegning af garantkapital i Spar Salling Sparekasse. Herudover har Den Jyske Sparekasse modtaget klager fra garanter, som mener at have et erstatningskrav mod Den Jyske Sparekasse som følge af manglende eller mangelfuld rådgivning fra Spar Salling Sparekasse. Kurator har på den baggrund undersøgt Spar Salling Sparekasses rådgivning af garanterne i forbindelse med deres tegning af garantkapital, herunder om der måtte være gennemgående forhold i garanternes klager, som tegner et overordnet billede af, at rådgivningen af garanterne på konkrete punkter har været mangelfuld. Undersøgelsen er afgrænset til perioden fra den 1. januar 2010 til Spar Salling Sparekasses konkurs den 14. maj Kurator har gennemgået 23 klagesager. Hertil kommer enkelte sager, hvor det ikke har været muligt at identificere, hvilke konkrete forhold garanterne har været utilfredse med. Kurator har i sin undersøgelse ikke taget stilling til de konkrete klagesager eller Den Jyske Sparekasses afgørelser af klagesagerne. De henvendelser og klager, som har dannet grundlag for kurators undersøgelser, vedrører overordnet følgende fire forhold: - at Spar Salling Sparekasse stoppede for indløsning af garantkapital med virkning fra og med den 2. februar 2012, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 1, - at garanterne ikke modtog tilstrækkelig rådgivning om økonomien i Spar Salling Sparekasse, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 2, - at garanterne ikke modtog tilstrækkelig rådgivning om risikoen ved tegning af garantkapital, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 3, og - at der i enkelte tilfælde ikke blev indgået en skriftlig aftale om tegning af garantkapital, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 4. Side 4/14

5 Kurator har herudover undersøgt Spar Salling Sparekasses forpligtelse til at rådgive om sparekassens egeninteresse i tegning af garantkapital, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit STOP FOR INDLØSNING AF GARANTKAPITAL Kurator har modtaget otte klagesager, hvor garanter gør gældende, at bestyrelsen i Spar Salling Sparekasse ikke havde ret til at lukke for indløsning af garantkapitalen. Det fremgår af Spar Salling Sparekasses vedtægter; - at ingen garant - uanset de aftalte opsigelsesvarsler - havde krav på at få sin garantkapital indløst helt eller delvist, jf. 2, stk. 5 i vedtægterne, - at Spar Salling Sparekasse kun var berettiget til at indløse garantkapitalen, såfremt antallet af stemmer ikke ved indløsningen bragtes under 1.000, såfremt garantkapitalen ikke blev mindre end kr. 1 mio., og såfremt basiskapitalen ikke blev mindre end kapitalkravet i lov om finansiel virksomhed, jf. 2, stk. 5 i vedtægterne, og - at en garant kun kunne frigøres for sine forpligtelser med bestyrelsens godkendelse, jf. 2, stk. 6 i vedtægterne. På den baggrund er det kurators opfattelse, at bestyrelsen i Spar Salling Sparekasse var berettiget til at lukke for indløsning af garantkapitalen, herunder også for opsagt men endnu ikke indløst garantkapital, med virkning fra og med den 2. februar Det bemærkes i den forbindelse, at Pengeinstitutankenævnet i sag nr. 201/2012 af 28. november 2012 har fundet, at Spar Salling Sparekasse var berettiget til at lukke for indløsning af allerede opsagt garantkapital. Efter 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. (herefter "bekendtgørelsen om god skik") havde Spar Salling Sparekasse en særlig forpligtelse til at sikre, at garanterne blev tilbudt rådgivning ved tegning af garantkapital og fik den nødvendige information, herunder oplysninger om reglerne for indløsning jf. Finanstilsynets vejledning til bekendtgørelsen om god skik. Konkursboet har undersøgt Spar Salling Sparekasses interne retningslinjer for garantkapital/garantbeviser, som i overensstemmelse med 7, stk. 2 og 3, i bekendtgørelsen om god skik foreskriver, at Spar Salling Sparekasse skulle rådgive garanterne om reglerne for indløsning af garantkapital, herunder at Spar Salling Sparekasse ikke var forpligtet til at indløse garantkapital og i visse tilfælde ikke var berettiget til at indløse garantkapital, at opsagt garantkapital blev noteret på en venteliste og skulle udbetales i takt med, at der skete nytegning af garantkapital, og at Spar Salling Sparekasse kunne udskyde udbetaling af opsagt garantkapital. Side 5/14

6 Efter det oplyste foretog Spar Salling Sparekasse ikke en intern kontrol af, om den mundtlige rådgivning i praksis blev foretaget i overensstemmelse med de interne retningslinjer for garantkapital/garantbeviser. Det kan imidlertid konstateres, at Spar Salling Sparekasses markedsføringsbrochurer om tegning af garantkapital indeholdte oplysninger om bestyrelsens ret til at stoppe for indløsning af garantkapital ved citat herom fra Spar Salling Sparekasses vedtægter. Det fremgår endvidere af aftalen om tegning af garantkapital i Spar Salling Sparekasse, at ingen garant havde krav på at få indløst sin garantkapital, og at bestyrelsen kunne beslutte at udskyde/udsætte/stoppe indløsningen af garantkapital, herunder "også af allerede opsagte beløb". Herudover var aftalen om tegning af garantkapital bilagt en kopi af Spar Salling Sparekasses vedtægter, som redegør nærmere for reglerne om indløsning. På den baggrund er det kurators opfattelse, at garanterne senest ved tegningen af garantkapitalen vidste eller burde vide, at bestyrelsen havde ret til at stoppe for indløsningen af garantkapital, herunder opsagt men endnu ikke indløst garantkapital. Der er ikke i konkursboets regi foretaget interviews vedrørende den konkrete rådgivning i forbindelse med de enkelte garanters tegning af garantkapital. 2. RÅDGIVNING OM ØKONOMIEN I SPAR SALLING SPAREKASSE Kurator har modtaget seks klagesager, hvor garanter gør gældende, at de ikke modtog tilstrækkelig rådgivning om den økonomiske situation i Spar Salling Sparekasse. Spar Salling Sparekasses årsrapporter og udlånsredegørelser i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter var offentligt tilgængelige på Spar Salling Sparekasses hjemmeside, ligesom Spar Salling Sparekasses årsrapporter var offentligt tilgængelige på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Oplysninger om Spar Salling Sparekasses økonomiske situation, som ikke var offentlig tilgængelige, herunder oplysninger om Spar Salling Sparekasses forhandlinger om en mulig fusion, var fortrolige oplysninger, som bestyrelsen, direktøren og de ansatte i Spar Salling Sparekasse ikke uberettiget måtte videregive, jf. 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. På den baggrund er det kurators opfattelse, at oplysninger om fusionsforhandlingerne ikke skulle indgå i Spar Salling Sparekasses rådgivning af garanterne, uanset om disse oplysninger måtte være relevante for garanterne. Side 6/14

7 Efter fusionforhandlingerne brød sammen ultimo januar 2012, meddelte Spar Salling Sparekasse ved brev af 2. februar 2012 til garanterne, at der var usikkerhed om årsresultatet for Det fremgik af brevet, at Finanstilsynet havde udsendt nye retningslinjer for fastsættelse af værdien af landbrugsjord, som medførte behov for nye nedskrivninger, og at dette ville påvirke resultatet for 2011 negativt. På den baggrund er det kurators opfattelse, at Spar Salling Sparekasse gav garanterne tilstrækkelige oplysninger om den økonomiske situation i Spar Salling Sparekasse. I det omfang ansatte i Spar Salling Sparekasse af egen drift eller på garanternes forespørgsel måtte have oplyst, at Spar Salling Sparekasses økonomi var god, på et tidspunkt hvor denne betegnelse ikke var passende for Spar Salling Sparekasses økonomi, kan rådgivningen dog efter omstændighederne have været i strid med 7, stk. 3, i bekendtgørelsen om god skik, hvorefter rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. 3. RÅDGIVNING OM RISIKOEN VED TEGNING AF GARANTKAPITAL Kurator har modtaget ti klagesager, hvor garanter gør gældende, at de ikke modtog tilstrækkelig rådgivning om risikoen ved tegning af garantkapital. Efter 4, stk. 1, i bekendtgørelsen om god skik må et pengeinstitut ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlig information, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet. Herudover skal kunden rådgives om de risici, der er relevante for kunden, jf. 7, stk. 3, i bekendtgørelsen om god skik. Dette indebærer, at Spar Salling Sparekasse skulle give garanterne en afbalanceret beskrivelse af både fordele og risici ved at investere i garantkapital, ligesom Spar Salling Sparekasse skulle gøre det klart for garanterne, at garantkapital var ansvarlig kapital og ikke indskud på en konto, jf. Finanstilsynets vejledning til bekendtgørelsen om god skik. Det er kurators opfattelse, at den konkrete anvendelse af begreberne "risikovillig" og "ansvarlig" i forbindelse med beskrivelsen af risikoen ved tegning af garantkapital i Spar Salling Sparekasses markedsføringsbrochurer om tegning af garantkapital i perioden indtil september 2011 kan have været uklar, jf. formuleringen: "Som indbetaler af Garantkapital viser du, at du er villig til at gøre en ansvarlig og risikovillig indsats for sparekassen og dermed også for lokalområdet". Det fremgår imidlertid klart af aftalen om tegning af garantkapital i Spar Salling Sparekasse, at: Side 7/14

8 "Garantkapital er ansvarlig indskudskapital, som er efterstilet al anden gæld i Spar Salling Sparekasse. Kapitalen hæfter for Spar Salling Sparekasses forpligtelser. Tegnet garantkapital er risikovillig kapital og ikke dækket af nogen form for indskydergarantiordning." Herudover bekræfter garanten ved sin underskrift at være indforstået med, at: "( ) jeg i særlige tilfælde vil kunne miste min tegnede kapital helt eller delvist". På den baggrund er det kurators opfattelse, at garanterne senest ved indgåelsen af aftalen om tegning af garantkapital vidste eller burde vide, at garantkapital var/er ansvarlig kapital. 4. SKRIFTLIG AFTALE OM TEGNING AF GARANTKAPITAL Kurator har modtaget to klagesager, hvor garanter gør gældende, at der ikke blev indgået en skriftlig aftale om tegning af garantkapital. Spar Salling Sparekasse var forpligtet til at indgå eller efterfølgende bekræfte alle væsentlige aftaler med sine kunder i papirformat eller på andet varigt medium, f.eks. som en elektronisk fil, jf. 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om god skik. Dette er specifikt fremhævet i vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder nr. 86 af 13. oktober Indtil dette tidspunkt synes det hos Spar Salling Sparekasse i et vist omfang at have været sædvanligt, at der blev afgivet en ensidig kvittering fra Spar Salling Sparekasses side om tegning af garantkapital. Det er i den forbindelse kurators opfattelse, at aftalen om tegning af garantkapital var en væsentlig aftale. Det er fremhævet i aftalen om tegning af garantkapital i Spar Salling Sparekasse, at aftalen kun var gyldig, såfremt aftalen var forsynet med maskinafstempling eller to underskrifter. Den tidligere compliance-ansvarlige i Spar Salling Sparekasse har oplyst, at en kontrol af processen for tegning af garantkapital omfattende et udsnit på i alt 120 garanter i garantklasse B, C og D viste, at der i 25 % af tilfældene ikke forelå en underskrevet aftale om tegning af garantkapital. En efterfølgende intern efterkontrol i Spar Salling Sparekasse af de omtalte 120 sager viste dog, at der med enkelte undtagelser var de fornødne underskrifter, alternativt tilsvarende mailkorrespondance, mellem garanten og Spar Salling Sparekasse. Side 8/14

9 Spar Salling Sparekasse havde ca garanter, da Spar Salling Sparekasse blev taget under konkursbehandling, og kurator er kun bekendt med to tilfælde, hvor garanter gør gældende, at der ikke er indgået en skriftlig aftale om tegning af garantkapital. Kurator kan derfor ikke påpege en generel tendens til, at dokumentationskravet i 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om god skik eller det skærpede dokumentationskrav i aftalen om tegning af garantkapital i Spar Salling Sparekasse ikke blev overholdt, i hvert fald ikke for perioden efter den 15. oktober INFORMATION OM SPAR SALLING SPAREKASSES EGENINTERESSE Spar Salling Sparekasse var forpligtet til at informere garanterne om Spar Salling Sparekasses særlige interesse i tegningen af garantkapital, inden rådgivning om tegning af garantkapital blev påbegyndt, jf. 11, stk. 1, i bekendtgørelsen om god skik. Af Spar Salling Sparekasses interne retningslinjer for garantkapital/garantbeviser fremgår et forslag til et rådgivningsforløb ved tegning af garantkapital, hvor informationen om Spar Salling Sparekasses egeninteresse skulle oplyses, efter rådgivningen om tegning af garantkapital var gennemført. Kurator har ikke kendskab til, hvorvidt Spar Salling Sparekasse i praksis informerede garanterne om Spar Salling Sparekasses egeninteresse i tegningen af garantkapital, inden rådgivningen blev påbegyndt, eller efter rådgivningen var gennemført. Det kan under alle omstændigheder konstateres, at det fremgår af aftalen om tegning af garantkapital, at Spar Salling Sparekasse havde interesse i garanternes tegning af garantkapital og den til garantkapitalen knyttede opsigelsesperiode. På den baggrund er det konkursboets opfattelse, at garanterne vidste eller burde vide, at Spar Salling Sparekasse havde egen interesse i tegningen af garantkapital. OMSTØDELIGE DISPOSITIONER Kurators undersøgelser af mulige omstødelige dispositioner er begrænset til en undersøgelse af, (1) hvorvidt selve overdragelsen til Den Jyske Sparekasse er omstødelig, og (2) hvorvidt der er foretaget omstødelige indløsninger af garantkapital i Spar Salling Sparekasse i perioden op til konkursen. 1. OVERDRAGELSEN AF SPAR SALLING SPAREKASSE Kurator undersøger fortsat overdragelsen til Den Jyske Sparekasse. Undersøgelsen knytter sig primært til de yderligere nedskrivninger af Spar Salling Sparekasses udlån, der skete i forbindelse med opgørelsen af overdragelsesbalancen. Side 9/14

10 Færdiggørelsen af kurators undersøgelse koordineres med ad hoc kurator, som for nyligt påbegyndte sine undersøgelser i relation til overdragelsen. Der redegøres for konklusionerne af kurators undersøgelse i næste redegørelse. 2. INDLØSNING AF GARANTKAPITAL Bestyrelsen i Spar Salling Sparekasse besluttede at lukke for indløsning af garantkapital med virkning fra den 2. februar 2012, men som det fremgår af min seneste redegørelse af 12. september 2012, er der i fire tilfælde sket indløsning af garantkapital i perioden efter den 2. februar Kurator har undersøgt forholdene nærmere og kan konstatere, at den udbetalte garantkapital i alle fire tilfælde blev opsagt i oktober 2011 med 3 måneders varsel til udbetaling den 1. februar Da bestyrelsens beslutning om at lukke for indløsning af garantkapital først fik virkning fra den 2. februar 2012, havde de fire garanter krav på udbetaling af den opsagte garantkapital den 1. februar Den sene udbetaling skyldes formentlig en fejl. Kurator finder derfor ikke, at der er grundlag for at kræve udbetalingerne tilbagebetalt eller omstødt. Det bemærkes i øvrigt, at der er tale om et samlet beløb på kr for alle fire garanter, og at ingen af de fire garanter var medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller ledende medarbejdere i Spar Salling Sparekasse. Kurator har foretaget en nærmere gennemgang af ændringerne i garantkapitalen både før og efter den 2. februar I den forbindelse er kurator blevet opmærksom på, at en enkelt garant rettidigt opsagde sin garantkapital på kr ,-, men at den pågældende garant fik udbetalt kr ,-. Kurator har rettet henvendelse til den pågældende garant, som har tilbagebetalt differencen på kr ,-. Tilbagesøgningskravet var et aktiv i Spar Salling Sparekasse, som blev overdraget til Den Jyske Sparekasse i medfør af overdragelsesaftalen. Beløbet tilhører derfor Den Jyske Sparekasse. Side 10/14

11 STRAFBARE FORHOLD Kurator har på nuværende tidspunkt ikke konstateret forhold, som efter kurators vurdering kan give anledning til at anmode om en politimæssig efterforskning mod Spar Salling Sparekasse eller andre, jf. konkurslovens 110, stk. 4. Kurators undersøgelser pågår imidlertid stadig, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at der kan konstateres forhold, som kan give anledning til at rette henvendelse til politiet. UDPEGNING AD HOC-KURATOR Ved brev af 13. juli 2012 rettede advokat Sophus Bøgeskov Christensen henvendelse til Den Jyske Sparekasse, den tidligere ledelse i Spar Salling Sparekasse og Finanstilsynet på vegne af en gruppe af 141 garanter i Spar Salling Sparekasse med anmodning om en række ikke offentliggjorte oplysninger. Samtidig tog advokat Sophus Bøgeskov Christensen forbehold for at rejse et erstatningskrav, dels på grundlag af mangelfuld og vildledende markedsføring og rådgivning i forbindelse med omsætning af garantbeviser, dels på grundlag af uforsvarlig drift ledende til sparekassens økonomiske kollaps og garantkredsens økonomiske tab. Idet anmodningen alene omfattede ikke offentliggjorte oplysninger, som var at anse for fortrolige i medfør af 117 i lov om finansiel virksomhed, blev anmodningen afvist. Konkursboet modtog ved brev af 8. august 2012 en tilsvarende henvendelse fra advokat Sophus Bøgeskov Christensen. Kurator oplyste som svar herpå, at konkursboet var i besiddelse af størstedelen af det efterspurgte materiale, og at konkursboet ville foretage en række nærmere undersøgelser og redegøre for konklusionerne i boets redegørelser. Advokat Thomas Heering stillede herefter spørgsmålstegn ved, hvorvidt kurator opfyldte habilitetsbetingelserne i konkurslovens 238, og foreslog advokat Michael Gregersen indsat som ad hoc kurator til at undersøge en række forhold vedrørende sparekassens konkurs. Kurator tilbød at holde et møde med advokat Thomas Heering om sagen, hvilket dog blev afvist. Ved brev af 26. september 2012 rettede advokat Thomas Heering henvendelse til Retten i Viborg, Skifteretten, med anmodning om, at advokat Michael Gregersen blev udpeget som ad hoc kurator i konkursboet med henblik på at undersøge, om Finanstilsynet afgørelser vedrørende Spar Salling Sparekasse var korrekte, og om overdragelsen af virksomheden i Spar Salling Sparekassen kunne danne grundlag for et erstatningskrav. Side 11/14

12 Baseret på henvendelsens indhold var det umiddelbart ikke muligt at vurdere, om der var grund til at antage, at ledelsen eller offentlige myndigheder kunne have handlet ansvarspådragende optil eller i forbindelse med overdragelsen. Det var dog væsentligt for såvel kurator som Finanstilsynet, at der ikke opstod mistanke om, at noget blev søgt holdt skjult. Kurator og Finanstilsynet erklærede sig derfor - under hensyntagen til den foreliggende henvendelse - indforstået med, at skifteretten - såfremt skifteretten fandt grundlag herfor - udpegede en ad hoc kurator. Den 13. november 2012 udpegede Retten i Viborg, Skifteretten, advokat Kristian Dalsgaard som ad hoc kurator i konkursboet. Skifteretten lagde i den forbindelse vægt på, at advokat Michael Gregersen alene repræsenterede et mindretal af kreditormassen opgjort efter "hoveder", og tilsvarende et mindretal af den samlede kreditormasse opgjort efter fordringernes størrelse, samt at advokat Michael Gregersens anmodning om at blive udpeget som ad hoc kurator mest af alt var begrundet i ønsket om at få adgang til oplysninger til brug for et muligt sagsanlæg på vegne de garanter, som advokaten selv repræsenterede. For skifteretten (som for kurator og Finanstilsynet) var det afgørende, at ad hoc kurators undersøgelser hvilede på et objektivt grundlag, og at der ikke som følge af særinteresser i forhold til enkeltkreditorer kunne stilles spørgsmål ved resultatet af undersøgelserne. Skifteretten fandt derfor, at opgaven som ad hoc kurator skulle foretages af en advokat uden tidligere tilknytning til sagen og sagens parter. Skifteretten udpegede herefter af egen drift advokat Kristian Dalsgaard. Advokat Kristian Dalsgaard fik til opgave at vurdere spørgsmålet om, hvorvidt en eller flere offentlige myndigheder måtte have handlet ansvarspådragende i forbindelse med (1) fastsættelse af solvenskrav og formalia herom samt (2) godkendelse af overdragelsesaftalen. Gruppen af garanter kærede skifterettens afgørelse til Vestre Landsret, som den 9. januar 2013 stadfæstede skifterettens afgørelse. Ad hoc-kurator forventer at kunne redegøre for konklusionerne i sine undersøgelser i næste redegørelse. TIDSFORBRUG Kurators og ad hoc kurators arbejde med bobehandlingen har siden seneste redegørelse af 12. september 2012 andraget ca. 690 juristtimer, hvortil kommer et antal sekretærtimer. Arbejdet har primært omfattet følgende forhold: Side 12/14

13 1) Kurators almindelige bobehandling - anslået ca. 145 timer. Arbejdet har omfattet diverse bobehandlingsopgaver, herunder udarbejdelse af cirkulæreskrivelser og redegørelser, håndtering af post mv., korrespondance med SKAT vedrørende ophør af indberetningspligt, omfattende undersøgelser vedrørende værdiansættelse og skattemæssig behandling af tab på garantbeviser samt korrespondance med SKAT og Den Jyske Sparekasse herom, besvarelse af henvendelser fra journalister m.m. 2) Kurators korrespondance med garanter - ca. 10 timer. Arbejdet har omfattet telefonisk og skriftlig korrespondance med sparekassens garanter vedrørende sparekassens konkurs og den nødvendige dokumentation i forbindelse med anmeldelse af krav i konkursboet. 3) Kurators undersøgelser i forbindelse med konkursen - ca. 360 timer. Arbejdet har omfattet nedenstående undersøgelser, i hvilken forbindelse konkursboet har gennemgået en omfattende mængde materiale modtaget fra Den Jyske Sparekasse. a) Undersøgelser vedrørende baggrunden for og forløbet op til sparekassens konkurs, herunder gennemgang af referater af bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder, korrespondance med Finanstilsynet, revisionsprotokollater, overdragelsesaftaler m.m. b) Nærmere undersøgelser vedrørende overdragelsen af sparekassen til Den Jyske Sparekasse og opgørelsen af købesummen i forbindelse med overdragelsen, herunder gennemgang af overdragelsesaftaler, overtagelsesbalancer, korrespondance m.m. c) Undersøgelser vedrørende processen ved tegning af garantkapital, herunder gennemgang af aftalegrundlag, Spar Salling Sparekasses interne retningslinjer, klagesager m.m. d) Undersøgelser vedrørende eventuelle omstødelige dispositioner, herunder undersøgelser af hvorvidt selve overdragelsen til Den Jyske Sparekasse er omstødelig, og hvorvidt der er foretaget omstødelige indløsninger af garantkapital i Spar Salling Sparekassen i perioden op til konkursen, herunder gennemgang af ændringer af garantkapitalen, konto- og engagementsoversigter m.m. e) Undersøgelser vedrørende eventuelt ledelsesansvar. f) Undersøgelser vedrørende eventuelle strafbare forhold. 4) Kurator og ad hoc kurators arbejde i forbindelse med udpegningen af ad hoc-kurator - samlet ca. 120 timer. Side 13/14

14 Arbejdet omfatter udarbejdelse af processkrifter i forbindelse med sagen ved Skifteretten i Viborg og den efterfølgende kæresag ved Vestre Landsret. Derudover har arbejdet omfattet efterfølgende facilitering af ad hoc-kurator, herunder telefonisk korrespondance, kuratormøde, udveksling af materiale m.m. 5) Ad hoc-kurators undersøgelser - ca. 55 timer. Arbejdet omfatter etablering af kontakt til kurator og repræsentanter for køberen med henblik på at få tilstillet relevant sagsmateriale. En del af dette materiale er nu modtaget og gennemgået, ligesom der har været afholdt møder med kurator og repræsentanter for køberen. Derudover har der været ført drøftelser med advokat Michael Gregersen, som repræsenterer nogle af garanterne, og henvendelse fra garanter til ad hoc kurator er besvaret. Ad hoc kurators videre arbejde afventer nu modtagelse af yderligere materiale. ØVRIGE FORHOLD På nuværende tidspunkt forventer konkursboet ikke, at der bliver dividende til de efterstillede kreditorer, herunder garanter. Bobehandlingen er blevet forsinket på grund af arbejdet med sagen om udpegning af ad hoc kurator Kristian Dalsgaard og den efterfølgende kæresag for Vestre Landsret. Afslutningen af bobehandlingen afventer færdiggørelsen af kurators og ad hoc kurators undersøgelser og forventes at finde sted i Konklusionerne på kurator og ad hoc kurators undersøgelser vil blive beskrevet i næste og forventeligt sidste redegørelse, som udsendes til garanterne i Spar Salling Sparekasse, så snart undersøgelserne er færdiggjort, dog senest et halvt år fra dato. Spørgsmål til kurator kan rettes til advokat Boris Frederiksen på direkte telefon eller eller advokat Maria Birkkjær Räder på direkte telefon eller Spørgsmål til ad hoc kurator kan rettes til advokat Kristian Dalsgaard på direkte telefon eller København, den 14. marts 2013 Boris Frederiksen Advokat Side 14/14

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE/pb Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schxmth

Advokatfirmaet Poul Schxmth Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33156115 mall@poulschmlth.dk www.poulschmlth.dk Dato: 18. februar 2010 Mv. Boris Fredenksen Sekr.: Mette Myhre Til kreciitorerne Direkte: 72307304 J.nr.: 89-9149 BOR/am am@poulschmitll.dk

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 l.................... J.nr. : 8915383 BORICWZirXR Redegørelse i medfør af. konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Jeg skal herved som kurator

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011

Cirkulæreskrivelse nr juli 2011 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 15 8. juli 2011 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8914888 BOR Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Fjordbank Mors A/S under konkurs Skifteretten i Holstebro - SKS 8D-240/2011 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i medfør

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10.

BOOPGØRELSE SKS 6-342/2011. DP Ejendomme ApS. under konkurs. Hauløkkevej 4. 7000 Fredericia. CVR nr. 11 13 37 38. Fristdag den 10. Henrik Steen Jensen Partner hsj@holst-law.com T +45 8934 1115 J.nr. K5895-0001 HSJ/BLJ Juni 2014 BOOPGØRELSE i SKS 6-342/2011 DP Ejendomme ApS under konkurs Hauløkkevej 4 7000 Fredericia CVR nr. 11 13

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schinith

Advokatfirmaet Poul Schinith Ti! kreditorerne Direkte: 72 30 73 04 3.nr.: 89-9149 BOR/bam am@poulschmith.dk Telefax: 33 1561 15 Sekr.: Anette Myhre Dato; 18. februar 2011 Adv. Boris Frederiksen www.poulschmith.dk mail@poulschmith.dk

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BORIDER/bam Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C Redegørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr.

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2010 Holdingselskabet af 17. juni 2010 ApS under konkurs CVR-nr. Kurt Siggaard Partner Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5850-0001 CHE/SDH/LHH 12. juni 2013 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 47-21027/2010 Holdingselskabet

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BORIKRM/JEK Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-528112012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skal jeg herved i

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2013 Købmand Møller ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K6059-0001 CHE/AKR/CGA 15. maj 2014 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 41-20806/2013 Købmand Møller ApS under konkurs

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørels i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDER/barn Redegørels

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 J.nr.: 8915383 BOR/am Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 1 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers - SKS 60-5281/2012 Konkursdag: 23. april 2012 Fristdag: 23. april 2012

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere