Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler København 2011 Center for Undervisningsmidler Bornholm Administration og direktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler København 2011 Center for Undervisningsmidler Bornholm Administration og direktion"

Transkript

1 årsrapport 2011

2 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade søborg t F CVr. nr Rektor Laust joen jakobsen Bestyrelsesformand ove E. Dalsgaard Næstformand Leo H. Knudsen Institutionsrevisor pricewaterhousecoopers statsautoriseret revisionspartnerselskab strandvejen Hellerup Fotos jacob Nielsen stig Nørhald thomas arnbo Grafisk tilrettelæggelse Bording a/s Tryk Bording a/s

3 årsrapport 2011 PRofessionshøjskolen ucc 5 Indledning administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og 6 Forord interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overens- 7 Hovedtal 12 stemmelse Institutionsoplysninger med meddelte bevillinger, - Professionshøjskolen love og andre UCC 13 forskrifter UCC s organisation samt med indgåede aftaler og sædvanlig 16 praksis. Uddannelsesudvalg 17 Regional tilstedeværelse UDtaLELsE om LEDELsEsBErEtNiN- 18 Tværgående strategiske indsatser GEN og MåLrapportEriNGEN 20 Campusstrategi Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrapporteringen. 22 Partnerskaber Vi har ikke foretaget yderligere handlinger Udviklingskontrakt i tillæg til den udførte revision af 23 årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at op- 25 lysningerne ProfessionsbaCHeloruddannelser i ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 26 Fakta om uddannelserne 32 UCC Eksempler på Uddannelsesudvikling 36 Synliggørelse af UCC s uddannelser og viden 39 videreuddannelser 40 diplomuddannelser og kurser 43 Center for Undervisningsmidler 47 Udvikling og forskning 48 Videncirkulation Forskningsprogrammerne og Genvej til Viden Udvalgte projekter igangsat i Årsregnskab 54 anvendt regnskabspraksis 58 Resultatopgørelse 59 København, Balance pr. den marts Pengestrømsopgørelse 62 Noter mv. 66 Særlige specifikationer 68 Bo Personaleressourcer Madsen 69 statsautoriseret ledelsespåtegning revisor 70 pricewaterhousecoopers Den uafhængige revisors erklæringer Carsten Nielsen statsautoriseret revisor pricewaterhousecoopers 71 årsrapport 2011

4 4 Årsrapport 2011

5 5 Årsrapport 2011 Indledning

6 forord Professionshøjskolen UCC har nu arbejdet på fuld kraft gennem 4 år, og har medvirket til at kridte banen op for et uddannelseslandskab, hvor professionshøjskolerne er placeret som centrale leverandører af uddannelse, vækst og velfærd. UCC skal uddanne til praksis i samarbejde med praksis. Det er UCC s ansvar og opgave at tiltrække og fastholde kvalificerede studerende gennem en målrettet og videnbaseret udvikling af uddannelserne. Nye stærke faglige sammenhænge og innovative læringsmiljøer skal forbedre kvaliteten af de mellemlange videregående uddannelser. Det var indholdet i den strategi, som bestyrelsen for UCC fastlagde i april De strategiske mål har været de helt centrale pejlemærker og fundamentet for den udvikling, som er gennemført hidtil. Derfor var det en særlig begivenhed, da UCC s bestyrelse i december 2011 kunne godkende rammerne for det aftalegrundlag, der skal sikre etableringen af UCC s kommende campus på Carlsberg. Med en attraktiv og bæredygtig campus centralt i København, vil UCC få de bedste betingelser for at realisere målsætningerne for fremtidens uddannelser. Nu arbejdes der med at færdiggøre det beslutningsgrundlag, der i løbet af foråret 2012, skal fremlægges for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse til endelig godkendelse. Udviklingen af UCC s campus i Hillerød er allerede godt på vej. Der har været holdt rejsegilde i 2011 og dørene åbnes for de studerende til sommer. Campus København er et centralt element i udviklingen af UCC s uddannelser. UCC vil skabe et nyt stærkt regionalt centrum for professionsbacheloruddannelse, Ove E. Dalsgaard Formand for bestyrelsen Laust Joen Jakobsen Rektor for videreuddannelse og for udviklingen af forskningsbaseret viden, der kan anvendes direkte i løsningen af fremtidens udfordringer på velfærdsområdet. UCC har parallelt med campusforberedelserne iværksat et større uddannelsesudviklingsprojekt UCC 2020 uddannelse, udvikling og vækst, der skal give svarene på fremtidens uddannelsesudvikling har på mange måder også været et vanskeligt år. Der er gennemført en række helt nødvendige tilpasninger af UCC s økonomi som følge af faldende aktivitet, besparelser på finansloven og afmatning i kommunernes økonomi. UCC har i 2011 måtte sige farvel til mange dygtige medarbejdere, der har løftet vigtige opgaver for UCC. UCC skal også i 2012 kunne formå at balancere udvikling, se nye forretningsområder og samtidig løse en række bundne opgaver for stadig færre ressourcer. Dette er et vilkår, der ikke kun gælder for UCC, men rammer hele den offentlige velfærd i disse år. UCC s uddannelser har igen i 2011 og nu for tredje år i træk oplevet en stigning i antallet af unge der har søgt ind på UCC s videregående uddannelser. Det er en vigtig forudsætning for at fastholde UCC s udviklingskraft. Aktivitetsfremgangen på stort set alle UCC s uddannelser er særdeles glædelig og medvirker til at konsolidere UCC s position og forbedre økonomien. UCC skal i 2012 bringe uddannelserne og uddannelsesudviklingen endnu mere i centrum. Derfor ændrer UCC sin organisation. Med virkning fra 1. januar 2012 samles uddannelserne i tre centrale programområder, der i samspil med effektive administrative fællesfunktioner og en profileret forsknings- og internationaliseringsindsats skal sikre retning og fokus i overensstemmelse med den uddannelsesvision, der er indeholdt i UCC s uddannelses- og campusstrategi. UCC s organisation og ledelsesmodel skal synliggøre uddannelsesopgavernes indhold og attraktivitet og afspejle åbenhed og orientering mod omverdenen. Partnerskaber og samarbejde med eksterne interessenter skal udvides og integreres i den fortsatte uddannelsesudvikling. 6 Årsrapport 2011

7 hovedtal Hoved- og nøgletal mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Resultatopgørelse Omsætning Driftsomkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Nøgletal Overskudsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Soliditetsgrad (%) Finansieringsgrad (%) Årsrapport 2011

8 Årets resultat viser et underskud på 22,9 mio. kr. Regnskabet for 2011 er som i regnskabsårene 2009 og 2010 påvirket af en række særlige omkostninger i forbindelse med planlagte tilpasninger af UCC s infrastruktur, hvoraf langt de fleste vedrører ejendomme og lejemål. Tab på ejendomme i forbindelse med salg, omkostninger til ombygninger og nødvendige driftsomkostninger på fraflyttede, men endnu ikke solgte ejendomme, udgør alene 13,7 mio. kr. af det samlede underskud i Et andet væsentligt punkt er arbejdet i forbindelse med etableringen af Campus København, hvor forudsætningerne ændrede sig i løbet af året, hvilket medførte at projektomkostninger på 4,0 mio. kr. ikke kunne aktiveres som forventet. forbindelse med gennemførelsen af en række nødvendige tilpasninger af UCC s økonomi. Det er centralt for UCC at sikre balance på driften af kerneopgaverne. Set i det lys må resultatet for den ordinære drift betegnes som tilfredsstillende. UCC omsatte i 2011 for i alt 748,0 mio.kr. hvilket svarer til en nedgang på 24,2 mio. kr. i forhold til Nedgangen skyldes udelukkende faldende studentertal (STÅ) i form af reducerede taxameterindtægter, da omsætningen vedrørende øvrige aktiviteter er fastholdt på et niveau svarende til Faldet i STÅ skyldes primært tidligere års lave optag, som stadig slår igennem samt overgangen til ny læreruddannelse. Endelig medførte sommerens skybrud skader på UCC s ejendomme, som måtte udbedres. Omkostningerne til dette er med til at forringe årets resultat med 1,7 mio. kr. Af det samlede driftsresultat vedrører alene 3,4 mio. kr. UCC s kerneaktiviteter og skyldes udelukkende hensættelser til afskedigede medarbejdere i Derudover er der også registreret et større fald i tilskuddet til pædagoguddannelserne samt på bygnings- og fællestaxametrene. Omsætningens fordeling på kerneaktiviteterne viser, at både grunduddannelsernes og videreuddannelsens andel af omsætningen er faldet. Til gengæld er andelen fra aktiviteter, der ligger i forlængelse af aktiviteterne på grunduddannelser og videreuddannelsen, øget Ordinær drift Bygningsmæssige tilpasninger, inkl. vandskadeomkostninger Figur 1. Resultat fordelt på ordinær drift og bygningsmæssige tilpasninger, herunder vandskade 8 Årsrapport 2011

9 12% 8% 11% 7% 9% 5% 9% 9% 20% 23% 20% 20% Grunduddannelserne Videreuddannelsen CFU Øvrige 58% 60% 60% 68% Figur 2. Omsætningen fordelt på kerneydelser i form af udviklingsopgaver og -projekter, som falder ind under kategorien Andre. Som eksempel på dette kan nævnes projektet Sprogpakken samt udviklingsarbejde finansieret af globaliseringsmidlerne. På finansieringssiden udgør taxametre, som ventet, en mindre procentdel af omsætningen, mens særlige tilskud udgør en større procentdel sammenlignet med Dette skyldes at en større andel af UCC s globaliseringsmidler er forbrugt i 2011 sammenholdt med Deltagerbetalingers andel er ligeledes faldet, mens andre indtægter i 2011 udgør en større procentdel af den samlede finansiering. Omkostningssiden er i 2011 særligt præget af de ovenfornævnte tilpasninger i UCC s ejendomme og 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 8% 13% 15% 17% 15% 60% 62% Taxameter Særlige Deltagerbet Andre Figur 3. Omsætningen fordelt på finansieringskilder 9 Årsrapport 2011

10 lejemål som er gennemført siden To ejendomme er solgt i 2011, og det forventes at en tredje ejendom bliver solgt i første kvartal Derudover er en enkelt bygning udlejet, med overtagelsesforpligtelse ultimo Undervisningens gennemførelse i 2011 fastholdt på niveau svarende til UCC s samlede omkostninger til undervisnings- og udviklingsaktiviteter, omfatter såvel Undervisningens gennemførelse som Aktiviteter med særlige tilskud. Samlet udgør disse poster 67 % af UCC s samlede omkostninger og er udtryk for en stigning siden 2008 og Den økonomiske styring har fortsat sit fokus på omkostningssiden af den ordinære drift, og herunder ikke mindst på sammenhængen mellem omkostninger og udsving i aktiviteterne. Omkostninger til Ledelse og administration er fortsat faldende, mens omkostninger til Bygningsdriftsområdet er steget, hvilket primært kan henføres til de tidligere nævnte tilpasningsomkostninger mv. Som det fremgår af figur 4, er omkostningerne til Omkostningerne til Markedsføring udgør fortsat ca. 1 % af de samlede omkostninger % 50% 47% 47% 20% 20% 15% 8% 21% 22% 19% 16% 15% 13% 12% 13% 1% 1% 1% 1% Undervisningens gennemførelse Aktiviteter med særlige tilskud Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Figur 4. Omkostningerne fordelt på formål 10 Årsrapport 2011

11 UCC s egenkapital og økonomiske nøgletal Egenkapitalen udgør 164,6 mio. kr. ved udgangen af Overskudsgraden er negativ i konsekvens af årets resultat. Overskudsgraden er steget fra -3,5 % i 2010 til -3,1 % i Årets resultat har medført en svækkelse af soliditetsgrad og finansieringsgrad. Soliditetsgraden er faldet fra 28,5 % i 2010 til 26,8 % i 2011, mens finansieringsgraden er steget fra 45,0 % til 46,5 %. De nævnte nøgletal ligger forsat på et tilfredstillende niveau. Likviditetsgraden er forbedret med 6,0 procentpoint og udgør 61,9 %. Forbedringen kan primært henføres til de ejendomssalg, der blev foretaget i nuet fra det forventede ejendomssalg vil konsolidere UCC s økonomi og umiddelbart påvirke de centrale nøgletal i positiv retning. I forlængelse af finanslovsaftalerne fra 2011 og 2012 er UCC pålagt en række besparelser i 2012 og i årene frem. De meget store besparelser forventes med fuld virkning fra 2014 at ville udgøre omkring 100 mio.kr. årligt. Denne besparelse svarer til ca. 15 % af UCC s omsætning i UCC iværksatte allerede i 2011 en masterplan der skal sikre UCC en sammenhængende økonomi, der kan imødekomme de kommende års besparelser og samtidig sikre UCC den nødvendige udviklingskraft. Planen omfatter bl.a. besparelser, en ændret arbejdstilrettelæggelse og en række organisatoriske tilpasninger. De fleste tiltag i planen er implementeret i løbet af 2011 og vil få fuld effekt i Forventninger til regnskabsåret 2012 Bestyrelsen godkendte i november 2011 UCC s budget for perioden Budgettet forventer balance på den ordinære drift i hele perioden og allerede med virkning fra budgetåret UCC forventer i løbet af 2012 at kunne afhænde eller indgå bindende aftaler om salg af en række ejendomme. Ejendomssalget skal ses forlængelse af implementeringen af UCC s campusvision i København. Prove- De seneste år har der været en fremgang i optagelsestallene til UCC uddannelser. Det samlede studentertal forventes for første gang i en årrække at stige i Det forøgede studentertal vil grundlæggende forbedre UCC s økonomi både i 2012 og i årene frem. Masterplanen, aktivitetsfremgangen, uddannelsesudviklingen samt perspektiverne for UCC s campusvision er sammenfattende de helt centrale elementer, der skal forbedre UCC s økonomi i de kommende år. 11 Årsrapport 2011

12 Institutionsoplysninger - Professionshøjskolen UCC UCC er en af i alt syv professionshøjskoler i Danmark. UCC er en selvejende institution for videregående uddannelse. Professionshøjskolernes ressortministerium er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Den engelske betegnelse for UCC er University College Capital. Formål og hovedopgaver I henhold til Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser er det UCC s formål at: Udbyde og udvikle mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og videreuddannelse til og med diplomniveau. Uddannelserne skal på et internationalt fagligt niveau imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor. Udbyde og udvikle videreuddannelse inden for de professionsområder som UCC dækker. Varetage udviklingsopgaver og fungere som videncenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som UCC retter sig imod. Varetage opgaver i henhold til Lov om centre for undervisningsmidler. UCC startede sin virksomhed den 1. januar 2008, som en fusion af en række mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner og videncentre. UCC udbyder syv professionsrettede mellemlange videregående uddannelser: Uddannelsen til pædagog, lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, tegnsprogstolk og tekstilformidler, samt en række diplomuddannelser inden for ledelse, sundhed og det pædagogisk-didaktiske område. UCC arbejder målrettet med udvikling og anvendt forskning og leverer såvel konsulentydelser som individuelt tilrettelagte uddannelses- og udviklingsforløb til fx skoler, institutioner, kommuner og virksomheder. Studerende i tal I 2011 havde UCC i alt studerende, hvoraf var tilknyttet en af de syv mellemlange videregående uddannelser. Det svarer til en samlet studieaktivitet på studenterårsværk (STÅ). I alt deltog studerende på diplomuddannelser og kurser i Årsrapport 2011

13 UCC s organisation Bestyrelse UCC s bestyrelse varetager den overordnede ledelse af professionshøjskolen. Det juridiske grundlag for UCC s virksomhed er beskrevet i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, og de overordnede rammer for UCC s opgaver og organisation er fastlagt i Vedtægt for Professionshøjskolen UCC. Bestyrelsen består af 15 medlemmer, hvoraf fire er valgt af og blandt medarbejdere og studerende, syv repræsenterer aftagere, interesseorganisationer og øvrige samarbejdspartnere og yderligere fire udpeges af bestyrelsen selv. Den siddende bestyrelse tiltrådte i maj 2010 og har en funktionsperiode på fire år. Formand Ove E. Dalsgaard Udpeget af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Næstformand Leo H. Knudsen Udpeget af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Finn Hauberg Mortensen Udpeget af Københavns Universitet Lone Njor Hulth Udpeget af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Ingo Østerskov Udpeget af Københavns Erhvervsakademi Dorthe Pedersen Udpeget af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Michael Egelund Udpeget af FTF Martin Alexandersen Valgt af og blandt de studerende Klaus Nørskov Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen Daniel Larsen Valgt af og blandt de studerende Kit Claudi Udpeget af Foreningen af social-,sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark Finn Juul Munk Valgt af og blandt medarbejderne Pernille Fendrich Schmidt Udpeget af Region Hovedstaden Gitte Funch Valgt af og blandt medarbejderne Kirsten Jensen Udpeget af KKR 13 Årsrapport 2011

14 Ny organisation med uddannelserne i centrum UCC s uddannelser skal i centrum og UCC skal udvide sin markesorintering. Derfor har UCC i efteråret 2011 forberedt en omfattende organisationsændring. Den tidligere afdelingsopdelte organisation samles med virkning fra 1. januar 2012 i tre centrale programområder, der i samspil med effektive administrative fællesfunktioner og en profileret forsknings- og internationaliseringsindsats skal sikre retning og fokus for den videre udvikling af UCC s uddannelser i overensstemmelse med den uddannelsesvision, der er indeholdt i UCC s uddannelsesog campusstrategi. UCC s nye organisation skal synliggøre de faglige opgavers indhold og attraktivitet og afspejle åbenhed og orientering mod omverdenen. Partnerskaber og samarbejde med eksterne interessenter skal udvides og integreres i den fortsatte uddannelsesudvikling. Sammenfattende er det ambitionen for den kommende tilpasning af organisationen, at UCC imødekommer følgende væsentlige udfordringer: 1. UCC skal sætte nytænkning og udvikling af vores grunduddannelser og videreuddannelser i centrum i forhold til omverdenens udfordringer, forventninger og muligheder. 2. UCC skal skærpe profil og indsats inden for forskning og udvikling og sikre finansieringen af den fremtidige udviklingskraft. 3. UCC skal opnå større synlighed og gennemslagskraft som uddannelses- og videninstitution med en klar, attraktiv og differentieret profil. 4. UCC skal styrke engagement og ejerskab for UCC s udvikling bredt blandt UCC s medarbejdere gennem involvering og medinddragelse. 5. UCC skal sikre en bæredygtig økonomi bl.a. gennem styrket effektivitet i kerneprocesserne. 14 Årsrapport 2011

15 Bestyrelse Rektorat Ledelsessekretariat PROGRAMOMRÅDE Læreruddannelse og Formidling PROGRAMOMRÅDE Videreuddannelse PROGRAMOMRÅDE Pædagog- og Sundhedsuddannelser Studieadministration Program Læreruddannelse Program Videreuddannelser Børn og Unge Program Pædagoguddannelse Økonomi Program Tekstilformidleruddannelse Program Videreudd. Inklusion og Integration Program Sygeplejerskeuddannelse HR Program CFU Program Videreudd. Ledelse og Organisation Program Fysioterapeutuddannelse IT Program Videreuddannelser Borger og Sundhed Program Psykomotorikuddannelse Bygningsdrift Forskning og udvikling Program Videreudd. Skoleudvikling og Didaktik Program Videreudd. Vejl. og Voksenpædagogik Program Tegnsprogstolkeuddannelse Program Ungdomspædagoguddannelse Kvalitetssikring Program Teori og Metode Program Pædagogisk Assistent Uddannelse Bibliotek Program Arbejdsmarkedsuddannelser UCC organisation pr. 1. januar 2012 Målet med organisationsændringen er samtidig, at UCC kan reducere omkostningerne til central ledelse. Omdrejningspunktet for den nye organisation er etableringen af de tre nye faglige programområder: Programområde for læreruddannelse og formidling Programområde for videreuddannelse Programområde for pædagog- og sundhedsuddannelser Der er igangsat en proces der skal sikre den bredest mulige involvering af medarbejderne i forhold til at designe, planlægge og tilrettelægge indhold og formulere succeskriterier og strategier for de nye programområder og enkeltprogrammer. De bærende elementer i ledelsessystemet og de organisatoriske kompetenceforhold omfatter primært en fælles, forpligtende udmøntning af UCC s strategi, forpligtende aftaler i tilknytning til UCC s udviklingskontrakt, fælles rammer for den ledelsesmæssige kompetenceudvikling, resultatlønskontrakter for chefer og ledere, fælles kvalitetsudviklingssystemer mv. 15 Årsrapport 2011

16 Uddannelsesudvalg UCC har syv uddannelsesudvalg, der tilsammen dækker de uddannelsesretninger, UCC udbyder. Det er uddannelsesudvalgenes opgave at rådgive UCC s bestyrelse og ledelse om forhold vedrørende uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger om konkrete studieordninger til bestyrelsen. Hvert uddannelsesudvalg består af 12 medlemmer. Udvalgene er nedsat af bestyrelsen. Det er UCC s ambition, at udvalgene er en aktiv medspiller og samarbejdspartner i udviklingen af UCC s uddannelser. Samtlige udvalg mødes med UCC s bestyrelse og ledelse to gange årligt til fælles drøftelse af initiativer, der retter sig mod udviklingen af UCC s uddannelser. Ved de to fællesmøder der blev afholdt i 2011 har fokus været rettet mod UCC s store uddannelsesudviklingsprojekt: UCC 2020 uddannelse, udvikling og vækst. Temaerne for uddannelsesudvalgenes arbejde har i særlig grad orienteret sig imod udviklingsområderne professionstilknytning, markedsorienteret videnproduktion og internationalisering, og udvalgenes bidrag indgår i UCC s videre arbejde med udvikling af uddannelserne. 16 Årsrapport 2011

17 Regional tilstedeværelse UCC skal dække behovet for udbud af professionsuddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. UCC skal dække behovet for udbud af professionsuddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. 17 Årsrapport 2011

18 Tværgående strategiske indsatser UCC s strategi består af tre niveauer: Strategisk Grundlag, Strategisk Fokus og strategiens implementering: UCC s strategiske arbejde er dynamisk og understøtter en handlings- og resultatorienteret tilgang til strategiens udmøntning, som inddrager alle dele af organisationen i det strategiske ansvar. Udmøntningen af de formål og opgaver, der er formuleret i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, og som i Strategisk Grundlag er omsat i en konkret mission og vision og overordnede strategiske mål for UCC s virksomhed, sker i to-årige implementeringsbølger. Hvert andet år fastsætter bestyrelsen et Strategisk Fokus med en række prioriterede strategiske fokusområder, som tilsammen sætter en ramme om strategiens konkrete implementering gennem afdelingsspecifikke udmøntningsstrategier samt for prioriteringen inden for en række tværgående indsatsområder. Digitalisering Digitalisering er et tværgående indsatsområde, der indgår som et centralt element i UCC s strategi. I løbet af 2011 er der igangsat en række initiativer på digitaliseringsområdet. En Sharepointbaseret, digital samarbejdsportal, UCC Portalen, for alle medarbejdere og studerende har i 2011 været under opbygning og lanceres i januar UCC Portalen rummer redskaber til brug for undervisning, videndeling, samarbejde og administration. For de administrative fællesfunktioner har der gennem hele 2011 været arbejdet intensivt på en yderligere professionalisering og effektivisering gennem digitalisering, ligesom der inden for det pædagogiske og didaktiske område har været et særligt fokus på netuddannelse og på udvikling af uddannelsernes kvalitet via digitalisering. I 2010 godkendte UCC s bestyrelse det strategiske fokus for 2011 og 2012 med tre strategiske fokusområder, der skal fastholde, at UCC systematisk og målrettet arbejder med kvalitetsudvikling af de kernefaglige forretningsområder: Uddannelsesudvikling Videnudvikling Eksternt samarbejde Parallelt med afdelingsstrategierne udmøntes Strategisk Fokus gennem en række tværgående, strategiske indsatsområder, som prioriterer den del af strategiimplementeringen, der er fælles for hele organisationen. 18 Årsrapport 2011

19 Det Digitale Laboratorium I 2011 blev det besluttet, at etablere et Digitalt Laboratorium som et tværorganisatorisk projekt i UCC. Projektet blev igangsat i januar 2012 med det formål at etablere et åbent, dynamisk og tværorganisatorisk mediepædagogisk og didaktisk miljø for udvikling, formidling og implementering af digitale medier og interaktive multimodale nyskabelser indenfor UCC s uddannelser, undervisningsaktiviteter og udviklingsprojekter. Det Digitale Learning Lab skal understøtte såvel videnudvikling/-deling som koordinering i forbindelse med større opgaver og projekter vedr. digitalisering af uddannelser i UCC. UCC s overordnede mål for digitaliseringsindsatsen : UCC vil øge anvendelsen af digitale læringsressourcer som led i kvalitetsudviklingen af de forskellige læringsrum: undervisning, vejledning, gruppestudier, individuelle studier mv. UCC vil anvende digitalisering til at udvikle mødet og dialogen mellem underviser og den studerende. UCC vil udruste de studerende med stærke, professionsrettede kompetencer på det digitale område, så UCC s dimittender kan blive frontløbere i forhold til digitalisering inden for de erhverv og funktioner, som UCC s uddannelser retter sig imod. UCC vil samarbejde med aftagerne med henblik på en løbende afdækning af nødvendige, digitale kompetencer i professionsfeltet. UCC vil gøre studie- og læringsmiljøerne mere attraktive gennem indførelse og videreudvikling af digitale værktøjer. UCC vil udvikle og effektivisere ledelsesmæssige, administrative og kommunikative processer ved hjælp af digitalisering. UCC vil anvende digitalisering til at styrke dialogen mellem UCC og partnere/andre interessenter. UCC vil stille formelle krav til medarbejdernes digitale indsigt og færdigheder samt kompetence til at gennemføre administrations-, undervisnings- og udviklingsprojekter, der integrerer digitale medier. UCC vil indfri de forventninger til øget digitalisering, der omfattes af projekt Ambitiøs it i staten. 19 Årsrapport 2011

20 Campusstrategi Professionshøjskolen UCC ønsker med virkning fra 1. januar 2016 at samle en række uddannelsesaktiviteter i en ny attraktiv og bæredygtig campus på Carlsberg i København. Campus København skal i sammenhæng med UCC s campusløsning i Nordsjælland (Hillerød) og uddannelsesaktiviteterne på Bornholm sikre en kvalificeret uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. Beslutningen om etablering af Campus i København følger den vision og den uddannelsesstrategi som bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC fastlagde allerede i UCC s uddannelsesstrategi er udarbejdet med henblik på at imødekomme målsætningerne i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser om at skabe større og stærkere uddannelses- og videnmiljøer omkring professionsbacheloruddannelserne på et bæredygtigt grundlag. Bestyrelsen for UCC har vurderet, at den fremtidige uddannelsesudvikling og videnudvikling bedst understøttes ved at samle UCC s aktiviteter i fagligt og økonomisk bæredygtige campusser. Ved at samle en række af UCC s uddannelsesaktiviteter i en ny tværfaglig campus i København vil UCC markere en ny synlighed. UCC vil etablere en stor uddannelsesinstitution med klare visioner for fremtidens professionsbacheloruddannelser til bl.a. lærer og pædagog. UCC vil skabe et nyt stærkt regionalt centrum for professionsbacheloruddannelse, for fremtidens videreuddannelse og for udviklingen af forskningsbaseret viden, der kan anvendes direkte i løsningen af fremtidens udfordringer i professionernes praksis. UCC forhandler med Carlsberg Byen PS om de økonomiske og bygningsmæssige rammer for UCC s fremtidige campus i København. UCC forventer inden sommerferien 2012 at kunne fremlægge et egentligt beslutningsgrundlag for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Målsætningerne for Campus i København er: UCC vil være et nationalt pejlemærke for høj faglig kvalitet i uddannelserne med globalt udsyn og i en anerkendt international målestok. UCC vil skabe nye og attraktive læringsmiljøer, der skal styrke professionernes anerkendelse og prestige og tiltrække flere og kvalificerede ansøgere til uddannelserne. UCC vil etablere nye fleksible og innovative rammer for udvikling af forskningsbaseret viden og for bedre anvendelse af denne viden. UCC vil skabe rammer for tværfaglig udvikling af uddannelser og viden på tværs af professionerne. UCC vil i nye partnerskaber og samarbejder med kommuner og andre skabe nye rum for stærkere, mere fleksible efter- og videreuddannelsestilbud og kompetenceudvikling. UCC vil sikre økonomisk bæredygtige viden- og uddannelsesmiljøer med en effektiv administration og ledelse, der sikrer UCC robusthed i forhold til udsving i søgning til uddannelserne, og i grundlaget for udvikling af forskningsbaseret viden mv. UCC vil skabe fundamentet for en attraktiv arbejdsplads, hvor der gives plads til kompetenceudvikling og et godt arbejdsmiljø. I november 2011 blev der afholdt rejsegilde for UCC s nye campusbyggeri Hillerød, der etableres i samarbejde med en privat investor, SEB. Den nye uddannelsescampus er indrettet på baggrund af et tæt samarbejde mellem studerende, undervisere og arkitekter, og vil tilbyde en tidssvarende og attraktiv ramme for uddannelse og studiemiljø. Campusbyggeriet vil rumme alle UCC s aktiviteter i Hillerød og danne ramme om fem professionsbacheloruddannelser, udvikling, forskning og videreuddannelsesaktiviteter inden for det sundhedsfaglige og det pædagogiske område. Byggeriet påbegyndtes april 2011 og forventes at stå færdigt i august Årsrapport 2011

21 Fakta om Campus Nordsjælland UCC får en ny regional uddannelsescampus centralt i Nordsjælland med plads til flere end studerende og ca. 200 ansatte. Campus Nordsjælland samler: Pædagoguddannelsen Nordsjælland Fysioterapeutuddannelsen Uddannelsen til psykomotorisk terapeut Sygeplejerskeuddannelsen Socialrådgiveruddannelsen (udbydes af Professionshøjskolen Metropol) Udvikling, forskning og videreuddannelsesaktiviteter inden for det sundhedsfaglige og det pædagogiske område UCC Nordsjælland opbygger tydelig profil som videncenter indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område. Det er en central vision for den kommende campus i Nordsjælland, at UCC også udadtil bliver opfattet som et lokalt forankret og dynamisk uddannelses- og videncentrum i regionen. Derfor har afdeling Nordsjælland også i 2011 afholdt en række eksternt rettede temaarrangementer, som bringer faglige temaer fra afdelingens centrale videnområder i spil for professionelle og borgere i Hillerød og omegn. Temaarrangementerne har som formål at skabe et forum for kvalificeret videnudveksling mellem lokale borgere og professionsudøvere om videnproduktion og uddannelse. De afholdes to gange om måneden som henholdsvis et dags- og et aftenarrangement. Dagsarrangementerne, som afholdes indenfor alm. arbejdsog studietid, sætter centrale pædagogiske og sundhedsfaglige perspektiver i spil og er primært henvendt til professionelle aktører indenfor UCC s professionsområder samt til UCC s medarbejdere og studerende, mens aftenarrangementerne udbyder temaer af mere almen karakter og er målrettet almindelige borgere. 21 Årsrapport 2011

22 Partnerskaber I 2011 satte UCC et særligt fokus på eksternt samarbejde. Dette resulterede bl.a. i formulering og udmøntning af et partnerskabsprogram, særligt rettet mod kommunerne i regionen. Sigtet med programmet er dels at bringe UCC og aftagerne af UCC s kandidater og viden tættere på hinanden, dels at kvalificere samspillet mellem UCC og aftagerne gennem et tæt samarbejde mellem UCC og danske og internationale forskning- og uddannelsesinstitutioner. Et konkret eksempel på dette er partnerskabet mellem UCC og Center for Skoleledelse fra CBS/LPF omkring forskning og udredning, der i 2011 resulterede i en række videndelingsarrangementer samt forskningsrapporter om skoleledelse. Koblingen mellem UCC og aftagerne er væsentlig for UCC s bestræbelser på fortsat og løbende at levere viden og kandidater, der matcher professionernes udfordringer og behov. Samtidig drager aftagerne og brugerne af UCC s uddannelsesydelser, videnproduktion og -formidling nytte af at kunne trække på kvalificeret, opdateret og anvendelsesorienteret viden. Der er i 2011 indgået partnerskabsaftaler med hovedparten af kommunerne i Region Hovedstaden samt to kommuner uden for regionen. Partnerskabsaftalerne vedrører især dagtilbud- og folkeskoleområdet, hvor væsentlige temaer er inklusion og innovation. Det udvidede samarbejde med aftagerfeltet har ført til en øget omsætning og indtjening i Eksempler på temaer for partnerskaber: Adjunkten i praksisfeltet Anvendelse af vejledere i folkeskolen Undervisningsobservation Aktionslæring Forandringsformidlere på dagtilbudsområdet Arbejdende konference på dagtilbudsområdet Klyngeledelse på dagtilbudsområdet Inklusion og inkluderende organisationsudvikling på dagtilbudsområdet og for folkeskolen Udskoling Profilskoler Teamudvikling Strategisk kompetenceudvikling Sprogpakke Innovation 22 Årsrapport 2011

23 Udviklingskontrakt UCC indgik i 2010 en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet gældende for perioden 1. juni dec I udviklingskontrakten indgår fire hovedmålsætninger i overensstemmelse med de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger: Høj faglig kvalitet, uddannelse til flere, udviklingsorienterede institutioner og effektiv institutionsdrift. Indenfor de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger indeholder udviklingskontrakten desuden resultatkrav, indikatorer og milepæle for følgende politisk fastsatte indsatsområder: Kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis i uddannelserne Øget gennemførelse Udviklingsbasering og produktion af ny viden Internationalisering Anvendelse af IT i uddannelserne Fleksibilitet i det videregående uddannelsessystem Regional uddannelsesdækning Det har i processen frem mod indgåelsen af udviklingskontrakt og opdatering af UCC s strategi være en ambition at sikre sammenhæng mellem udviklingskontraktens krav og UCC s strategiske målsætninger. Det er vurderingen, at det flerårige sigte for begge, gør UCC i stand til at balancere disse krav. Seneste afrapportering til Undervisningsministeriet april 2011 viste, at udviklingskontraktens målsætninger i al væsentlighed er blevet indfriet med et tilfredsstillende resultat. Udviklingskontrakten har fungeret som det tidligere undervisningsministeriums grundlag for udmøntning af udviklingsmidler fra Globaliseringspuljen. Afrapporteringen af UCC s anvendelse af disse midler sker således også via udviklingskontrakten. Globaliseringsmidlerne er anvendt på en række konkrete udviklingsprojekter under de enkelte overskrifter i udviklingskontrakten. 23 Årsrapport 2011

24 24 Årsrapport 2011

25 25 Årsrapport 2011 ProfessionsbacheloRuddannelser

26 Fakta om uddannelserne I 2011 var studerende aktivt tilmeldt en af UCC s syv mellemlange videregående uddannelser. UCC s uddannelser retter sig mod især det pædagogiske og sundhedsfaglige område; pædagog, lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, tegnsprogstolk, tekstilformidler og psykomotorisk terapeut. UCC lægger vægt på at udvikle og værne om de levende studiemiljøer, og uddannelsernes attraktivitet sikres gennem ambitiøse studieordninger med fokus på høj faglighed og studieelementer, som lægger op til fordybelse, engagement og kreativitet. Antal studerende fordelt på uddannelsestyper Læreruddannelsen (4.114) Pædagoguddannelsen (4.900) Sygeplejerskeuddannelsen (471) Tekstilformidleruddannelsen (168) Psykomotorisk terapeut (195) Tegnsprogstolkeuddannelsen (171) Fysioterapeutuddannelsen (156) Fakta om læreruddannelsen Læreruddannelsen tager 4 år og omfatter fællesfag, som giver pædagogisk, psykologisk og didaktisk indsigt i det at undervise, specialiserende linjefag samt praktikperioder på 5-7 uger hvert år. Uddannelsen kvalificerer til at arbejde på folkeskoler, privatskoler, højskoler, efterskoler, specialskoler, friskoler og voksenskoler. Færdiguddannede lærere kan specialisere sig ved at tage en diplomuddannelse eller en master og blive fx læsevejleder, skolebibliotekar, SSP-medarbejder, it-vejleder, pædagogisk konsulent eller skoleleder. Læreruddannelsen kan også læses om aftenen. For aftenstuderende er 50 % af undervisningen i fællesfagene og en del linjefag netbaseret. Meritlæreruddannelsen læses som fuldtidsstudium. Det tager to til tre år og består af to af folkeskolens linjefag, tre pædagogiske fag og praktik. Uddannelsen henvender sig til personer, der allerede har en faglig, akademisk eller pædagogisk uddannelse, og sammensætningen af meritforløbet afhænger af disse forudgående kvalifikationer Antal studerende Ordinær uddannelse Merit- og enkeltfagsstuderende Ialt Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) STÅ STÅ STÅ STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 321 STÅ 308 STÅ 311 STÅ 364 STÅ Ordinær uddannelse i alt STÅ STÅ STÅ STÅ Merit- og enkeltfagsstuderende 360 STÅ 391 STÅ 393 STÅ 292 STÅ Udvekslingsstuderende 41 STÅ 40 STÅ 67 STÅ - Antal optagne Antal færdiguddannede Årsrapport 2011

27 Fakta om pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen tager 3½ år og veksler mellem undervisning på uddannelsen og tre praktikforløb på henholdsvis tre måneder og to gange seks måneder. Under uddannelsen vælges specialer inden for arbejde med enten børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. Færdiguddannede pædagoger kan specialisere sig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse eller en master og blive fx institutionsleder, pædagogisk konsulent eller praktikvejleder. Merituddannelsen til pædagog er tre-årig, delvist netbaseret og læses som fuldtidsstudium første år og deltidsstudium de to sidste. Uddannelsen henvender sig til personer, der har mindst fem års erhvervserfaring som fx pædagogmedhjælper eller dagplejer Antal studerende Ordinær uddannelse Merit- og enkeltfagsstuderende I alt Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) STÅ STÅ STÅ STÅ Ordinær uddannelse (praktik) STÅ STÅ STÅ STÅ Ordinær uddannelse i alt STÅ STÅ STÅ STÅ Meritstuderende 369 STÅ 454 STÅ 396 STÅ 450 STÅ Udvekslingsstuderende 243 STÅ 135 STÅ 237 STÅ - Antal optagne Antal færdiguddannede Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen tager 3½ år og er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoriforløb og klinisk undervisning, som udgør 43 % af uddannelsen og foregår som praktik på et sygehus. Uddannelsen kvalificerer til arbejde på hospitaler og private klinikker samt til arbejde med sundhedsfremme hos privatpraktiserende læger, i kommunalt regi eller i hjemmeplejen. Desuden giver uddannelsen mulighed for at arbejde internationalt gennem eksempelvis udviklings- og nødhjælpsorganisationer og andre NGO er. Færdiguddannede sygeplejersker kan specialisere sig indenfor specifikke sygeplejefaglige områder eller tage en diplomuddannelse inden for fx klinisk sygepleje, ledelse, undervisning eller anvendt forskning. Uddannelsen til sygeplejerske kan læses som netbaseret fuldtidsstudium. Den kliniske del af uddannelsen er dog obligatorisk. Der udbydes særligt tilrettelagte merituddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter, ligesom der kan søges merit for dele af sygeplejerskeuddannelsen ved besiddelse af kvalifikationer i de enkelte fag Antal studerende Studenterårsværk STÅ 183 STÅ Ordinær uddannelse (teori) 233 STÅ 212 STÅ 147 STÅ 150 STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 152 STÅ 138 STÅ 326 STÅ 333 STÅ Ordinær uddannelse i alt 385 STÅ 350 STÅ 2 STÅ - Udvekslingsstuderende 11 STÅ 3 STÅ Antal optagne Antal færdiguddannede Fakta om tekstilformidleruddannelsen Tekstilformidleruddannelsen tager 3½ år og kombinerer det tekstile håndværk med teoretiske fag som kulturanalyse, design, æstetik, kommunikation og formidling. I uddannelsen indgår desuden to praktikophold af hhv. 2 og 13 ugers varighed. De tekstile fag er beklædningsformgivning, broderiformgivning og tekstiltryk. Tekstilformidlere finder beskæftigelse indenfor bl.a. beklædningsdesign, formidling, projektledelse og undervisning fx på teatre, historiske centre og kulturprojekter, højskoler, efterskoler, SFO er og klubber eller som selvstændige. Færdiguddannede tekstilformidlere kan bl.a. fortsætte på kandidatuddannelsen Materielle kulturstudier på DPU, gå videre på IT-Universitetet eller tage meritlæreruddannelsen Antal studerende Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) 109 STÅ 94 STÅ 80 STÅ 84 STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 17 STÅ 13 STÅ 12 STÅ 14 STÅ Ordinær uddannelse i alt 126 STÅ 107 STÅ 92 STÅ 98 STÅ Antal optagne Antal færdiguddannede Årsrapport 2011

28 Fakta om uddannelsen til psykomotorisk terapeut Uddannelsen til psykomotorisk terapeut tager 3½ år. Den består i både teoretiske og praktiske fag med fokus på sammenhængen mellem krop og psyke. Hovedområderne er psykomotorisk behandling og bevægelse med undervisning i bl.a. psykologi, anatomi, fysiologi, pædagogik, samfundsvidenskab og videnskabsteori. I løbet af uddannelsen er der både enkelte dage med observationspraktik og længerevarende praktikforløb på forskellige behandlingssteder. Psykomotoriske terapeuter arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, bevægelse og rehabilitering bl.a. på private klinikker, i dansestudier og på kommunale arbejdspladser Antal studerende Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) 103 STÅ 84 STÅ 76 STÅ 65 STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 17 STÅ 14 STÅ 12 STÅ 11 STÅ Ordinær uddannelse i alt 120 STÅ 98 STÅ 88 STÅ 76 STÅ Antal optagne Antal færdiguddannede Fakta om tegnsprogstolkeuddannelsen Tegnsprogstolkeuddannelsen er en sproguddannelse i tegnsprog og dansk. Den tager 3½ år og består af to dele. Det 1. år læses tegnsprogsuddannelsen, der er uddannelsens basisdel med fokus på tegnsprogsgrammatik samt døves kultur og historie. Herefter læses selve tolkeuddannelsen, som indeholder teoretisk og praktisk undervisning i tolkning, introduktion til tolkning for døvblinde samt fag som tolkeetik, grammatik, dansk, mundhåndsystem og tegnstøttet kommunikation. I uddannelsen indgår desuden tre praktikperioder af henholdsvis en, to og tre ugers varighed. Tolke i tegnsprog og mundhåndsystem finder bl.a. beskæftigelse ved Center for Døves regionale tolkeadministrationer, som hustolk ved arbejdspladser eller som selvstændig. Færdiguddannede kan specialisere sig gennem kurser i fx retstolkning Antal studerende Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) 120 STÅ 94 STÅ 106 STÅ 102 STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 1 STÅ 2 STÅ 2 STÅ 2 STÅ Ordinær uddannelse i alt 121 STÅ 96 STÅ 108 STÅ 104 STÅ Antal optagne Antal færdiguddannede Fakta om fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen varer 3½ år og omfatter en teoretisk og en klinisk undervisningsdel. Den kliniske undervisning finder sted på hospitaler, i kommuner og fysioterapiklinikker og fysioterapeutiske træningscentre. Uddannelsen har fokus på mennesket, dets bevægelser og funktionsevne med vægt på fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter. Den giver teoretisk viden om kroppens opbygning og kvalificerer til arbejde med behandling og forebyggelse på private klinikker, hospitaler, plejehjem, kommunale rehabiliterings- og sundhedscentre, psykiatriske centre, hjælpemiddelcentraler, specialskoler og børnehaver, i træningscentre og Arbejdstilsynet. Færdiguddannede fysioterapeuter kan efter- og videreuddanne sig gennem bl.a. sundhedsfaglige diplomuddannelser eller masteruddannelser i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling Antal studerende Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) 91 STÅ 79 STÅ 74 STÅ 82 STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 21 STÅ 19 STÅ 23 STÅ 20 STÅ Ordinær uddannelse i alt 112 STÅ 98 STÅ 97 STÅ 102 STÅ Udvekslingsstuderende 4 STÅ 4 STÅ 3 STÅ - Antal optagne Antal færdiguddannede Antal studerende er ikke opgjort for uddannelserne i For pædagog- og læreruddannelsen er antal studerende ikke opgjort differentieret for Årsrapport 2011

29 Efter endt uddannelse er beskæftigelsesmulighederne for UCC s dimittender gode. I oversigten nedenfor er udviklingen i beskæftigelsesprocenten opgjort for perioden fordelt på uddannelser. Beskæftigelsesprocent for UCC s nyuddannede 0-1 år efter dimission Psykomotorisk terapeut (tidl. afspændingspædagog) 74% 95% 75% 100% 75% Fysioterapeut 100% 88% 95% 100% 88% Tekstilformidler 45% - 100% 50% 41% Lærer 91% 93% 94% 93% 92% Pædagog 88% 92% 93% 92% 90% Sygeplejerske 95% 97% 92% 95% 100% Tegnsprogstolk 100% 75% 100% 100% 100% Beskæftigelsesprocent for tekstilformidler ikke opgjort i 2009 Kilde: UNI C på data fra RAS (Danmarks Statistik) Netstøttede uddannelser i UCC Følgende uddannelser blev i 2011 også udbudt som netbaserede uddannelser: Merituddannelsen på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Merituddannelse til pædagog, Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn, Pædagoguddannelsen Nordsjælland, Pædagoguddannelsen Sydhavn Merituddannelse til sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Ordinær uddannelse til pædagog, Pædagoguddannelsen Nordsjælland og Pædagoguddannelsen Sydhavn Ordinær uddannelse til sygeplejerske, Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Medier og Kommunikation alle moduler på Skolebibliotekaruddannelsen og Medievejlederuddannelsen Ud over de mere etablerede netstøttede uddannelsesaktiviteter, eksperimenteres der bredt i UCC med forskellige uddannelsestilbud med inddragelse af it. Konkret er der fx gjort erfaringer med anvendelse af spil i undervisningen, undervisning/vejledning via Skype, kvalificering af undervisning på nettet, styrke de studerendes aktivitet på nettet/netdebat, fortrolighed med nettet og interaktive assistenter. Det er karakteristisk ved disse tiltag, at de søger at kvalificere de netstøttede uddannelsesaktiviteter og i høj grad er undersøgende og eksperimenterende i forhold til de teknologiske muligheder, udviklingen af dem og de studerendes og underviseres brug af forskellige teknologier og interaktive medier. 29 Årsrapport 2011

30 I sammenhæng med professionsuddannelserne udbyder UCC en pædagogisk assistentuddannelse (PAU), som er adgangsgivende til pædagoguddannelsen, en akademiuddannelse i ungdomspædagogik samt en række AMU-kurser indenfor det pædagogiske område. Fakta om akademiuddannelsen i ungdomspædagogik Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik er en videregående voksenuddannelse, der udbydes som Åben Uddannelse. Uddannelsen består af i alt 6 moduler, hver svarende til 10 ECTS point og er samlet normeret til 1 studenterårs-værk (60 ECTS). Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde, herunder udviklingsarbejde med større børn og unge med psykiske vanskeligheder, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver Antal studerende Studenterårsværk 60 STÅ 50 STÅ 37 STÅ 34 STÅ Fakta om PAU Den pædagogiske assistentuddannelse er en ungdomsuddannelse, som tager to år og tre måneder og består af både skoleperioder (54 uger) og praktik (2*26 uger). Uddannelsen har fokus på praktisk pædagogik og viden om pædagogik og psykologi indenfor fagområderne omsorgsopgaver i forhold til børn, unge og voksne, bevægelse og idræt, naturaktiviteter, sundhed og sundhedsfremme, pædagogiske lære- og handleplaner, sprog og sproglig udvikling, konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Uddannelsen giver kompetence til at arbejde med praktiske, kreative og fysiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for unge og voksne og i borgeres eget hjem eller til at bistå pædagoger i arbejdet med fx lære- og handleplaner, sproglig udvikling og stimulation og specialpædagogiske opgaver. Uddannelsen giver desuden direkte adgang til uddannelsen til professionsbachelor i pædagogik Studenterårsværk 161 STÅ 117 STÅ 84 STÅ Antal færdiguddannede UCC udbyder et særligt forberedelseskursus (FIF), som giver personer med indvandrer- eller flygtningebaggrund adgang til optagelse på UCC s pædagogeller læreruddannelser på samme vilkår som andre. Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge FIF er et 1-årigt forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge, som bibringer kursisten tilstrækkelige sproglige, kulturelle og videnmæssige forudsætninger for at følge UCC s lærer- eller pædagoguddannelse. Optagelseskravene til FIF er en skolebaggrund, der svarer til en dansk studenter- eller HF eksamen, eventuelt kombineret med erhvervserfaring samt dokumenterede danskkundskaber på 10. klasses niveau. Til den læreruddannelsesrettede FIF knytter sig desuden en optagelsesprøve. UCC udbyder forberedelseskurset til pædagoguddannelsen på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn og til læreruddannelsen på Blaagaard/KDAS. Mere end 80 % af alle kursister fortsætter på en professionsbacheloruddannelse Antal studerende FIF-lærer FIF-pædagog Studenterårsværk i alt 47 STÅ 45 STÅ 37 STÅ Antal optagne i alt Antal studerende er ikke opgjort for 2008 og Årsrapport 2011

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler 2010 København Center for Undervisningsmidler Nordsjælland Center for Undervisningsmidler

Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler 2010 København Center for Undervisningsmidler Nordsjælland Center for Undervisningsmidler årsrapport 2010 årsrapport 2010 professionshøjskolen ucc 5 Indledning 6 Forord 7 Hovedtal 2010 12 Professionshøjskolen UCC 14 UCC s organisation 16 Uddannelsesudvalg 17 Regional tilstedeværelse 18 Strategiimplementering

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. juni 2013 Onsdag den 19. juni 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Pernille

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg Telefon: 41897000 Fax: 39561236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVR. nr.

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg Telefon: 41897000 Fax: 39561236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVR. nr. årsrapport 2009 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg Telefon: 41897000 Fax: 39561236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVR. nr. 30 78 79 86 Rektor Laust Joen Jakobsen Bestyrelsesformand Ove E.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020 Velfærdsuddannelser i vækst UCC 2020 VELFÆRDSUDDANNELSER I VÆKST Velfærdsprofessionerne under forandring. Krav

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 søborg t 4189 7000 F 3956 1236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVr. nr. 30 78 79 86

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 søborg t 4189 7000 F 3956 1236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVr. nr. 30 78 79 86 årsrapport 2012 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 søborg t 4189 7000 F 3956 1236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVr. nr. 30 78 79 86 Rektor Laust joen jakobsen Bestyrelsesformand ove E. Dalsgaard

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Året der gik WWW.UCC.DK

Årsrapport 2014. Året der gik WWW.UCC.DK Årsrapport 2014 Året der gik WWW.UCC.DK Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 4189 7000 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVR. nr. 30 78 79 86 Rektor Laust Joen Jakobsen Bestyrelsesformand Carsten

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet Onsdag den 20. juni 2012 Tilstede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra 29. marts 2012 Ove E. Dalsgaard,

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Marts, 2015 Indhold 1. Forord... 1 2. Indhold, ECTS-omfang,

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 10. december 2014 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg

Bestyrelsesmøde REFERAT. Onsdag den 10. december 2014 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg REFERAT Bestyrelsesmøde Onsdag den 10. december 2014 Buddinge Hovedgade 80, 2860 Søborg Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Agi Csonka, Michael Egelund, Niels Peter Møller

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Torsdag den 19. september 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Torsdag den 19. september 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. september 2013 Torsdag den 19. september 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus.

INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus. ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD Side 3 Forord Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage Side 8-9 Campus. Strukturdebat Side 10-11 Strategiplan 2012 og Udviklingskontrakt Side

Læs mere

Fremtid VIA uddannelse

Fremtid VIA uddannelse Fremtid VIA uddannelse Møde med KKR den 8. november 2011 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 2020! 1 FAKTA OM VIA Danmarks største professionshøjskole Ca. 17.000 STÅ Ca. 2100

Læs mere

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Bilag 1. Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Erhvervsfaglige krav social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen Ændringerne i uddannelserne afspejler samfundsudviklingen og behovet

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 157 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 27. marts 2015 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

LÆRER PÆDAGOG PÆDAGOGISK ASSISTENT SYGEPLEJERSKE FYSIOTERAPEUT PSYKOMOTORISK TERAPEUT TEGNSPROGSTOLK TEKSTILFORMIDLER

LÆRER PÆDAGOG PÆDAGOGISK ASSISTENT SYGEPLEJERSKE FYSIOTERAPEUT PSYKOMOTORISK TERAPEUT TEGNSPROGSTOLK TEKSTILFORMIDLER LÆRER PÆDAGOG PÆDAGOGISK ASSISTENT SYGEPLEJERSKE FYSIOTERAPEUT PSYKOMOTORISK TERAPEUT TEGNSPROGSTOLK TEKSTILFORMIDLER Professionshøjskolen UCC har lærer- og pædagoguddannelser samt sundheds- og formidlingsuddannelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere