6. november Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse"

Transkript

1 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om indførelse af en obligatorisk tømningsordning for alle ukloakerede ejendomme i Gribskov Kommune. De i indstillingen nævnte priser for indsamling af slam og spildevand, er alle indhentet efter udbud og forestås af firmaet ISS. Det indstilles til bestyrelsen at godkende budget 2012 for behandling af spildevand og slam indsamlet via tømningsordningerne for samletanke og septiktanke. Budgettet indebærer en omsætning på ca ,- kr. og ,- kr. for henholdsvis samletanke og septiktanke, der modsvarer omkostninger på samme niveau, da tømningsordningerne hver især er hvile i sig selv"- forretningsområder i henhold til Betalingsvedtægtsloven. Hertil kommer inddækning af underskud fra 2010 på henholdsvis ca ,- kr. og ,- kr., som helt naturligt opstår når forventningerne til antallet af ejendomme der vil benytte ordningen ikke helt viser sig at holde. Endvidere skal inddækkes et underskud fra før 2010 på ca ,- kr. for septiktanke. Ledelsen indstiller følgende takster(bidrag) for 2012 til godkendelse, idet det bemærkes, at de øvrige takster der fremgår af denne redegørelse alle er omfattet af tidligere afholdte udbud om indsamling og transport af spildevand og slam. 1

2 Tabel 1 Faste og variable bidrag for 2012 ekskl. moms Behandlingsbidrag Behandlingsbidrag for septiktanke - helårshuse 815,00 579,25 Behandlingsbidrag for septiktanke - sommerhuse 407,50 289,60 Behandlingsbidrag for samletanke - fast bidrag 492,00 347,00 Behandlingsbidrag for samletanke - variabelt bidrag 16,15 24,20 Underskud Underskud for septiktanke - helårshuse 0,00 172,00 Underskud for septiktanke - sommerhuse 86,00 Underskud for samletanke - fast bidrag 0,00 17,10 Fast bidrag i alt Behandlingsbidrag for septiktanke - helårshuse 815,00 751,25 Behandlingsbidrag for septiktanke - sommerhuse 407,50 375,60 Behandlingsbidrag for samletanke - fast bidrag 492,00 364,10 behandlingsbidrag for samletanke pr. m3 16,15 24,20 Som det fremgår af tabel 1, falder de faste behandlingsbidrag med ca ,- kr. Som følge af underskuddene fra 2010 og forrige år, bliver reduktionen i 2012 dog noget reduceret, men taksterne for 2012 er stadig lavere end i I 2013 når underskuddene er inddækket, vil taksterne formentlig lægge sig tæt op ad de behandlingsbidrag der fremgår af tabel 1. Grunden til at det variable behandlingsbidrag for samletanke er steget, er at forureningen af det tilkørte spildevand fra samletanke, har vist sig mere forurenet end antaget ved takstfastsættelsen for Terminologi Der anvendes følgende terminologier i dette notat: PE: Personækvivalent (Den forureningsmængde som en person genererer på et år) Samletank: Tank hvor vand fra toiletter, bad, vask og gulvafløb samles og køres til rensning på renseanlæg ved tankvogn. Ejendomme med samletanke er i BBR registreret som - Kode 20: Ejendomme der leder alt spildevand til samletank - Kode 21: 2

3 Ejendomme der kun leder spildevand fra toilet til samletank og alt andet spildevand til nedsivningsanlæg, køkkenbrønde mv. Septiktank: Tank hvor vand fra toiletter, bad, vask og gulvafløb samles i en tank og hvor der sker en biologisk nedbrydning af en del af forureningen og resten nedsives i jorden. Tanken tømmes for slam ved slamsuger en gang årligt (helårshuse) eller hvert andet år (sommerhuse). Ejendomme med septiktanke er i BBR registreret som kode 29, 30 og 32. Septiktank benævnes og som bundfældningstank. I nærværende indstilling anvendes betegnelsen septiktank. Beregningsgrundlag Sammensætningen af behandlingsbidragene Miljøbeskyttelsesloven fastsætter ikke præcise regler for beregning af størrelsen af behandlingsbidragene. Det nærmeste man kan læne sig op af er, at der er tale om en brugerfinansieret virksomhed, der økonomisk skal hvile i sig selv. I en offentlig brugerfinansieret ordning ligger implicit, at alle brugere skal opnå ens service for ens betaling. På den baggrund kan det begrundes, at brugerne af tømningsordningerne, skal bidrage til dækning af de samme udgifter som de brugere der er kloakeret. Gribvand forudsætter derfor, at følgende hovedposter ved behandlingen af spildevandet og slammet dækkes: Variable omkostninger Faste omkostninger Administration Afskrivninger De enkelte udgiftsposter gennemgås i det kommende afsnit. Det forudsættes, at ejendommene kun skal betale for behandlingen af spildevandet og slammet på det konkrete renseanlæg som behandlingen sker på og ikke for drift af ledningsnettet eller driften af de øvrige renseanlæg. Antal tanke Antallet af tanke der for ventes tømt i 2012 er beregnet ud fra det samlede antal tanke i Gribskov Kommune og under hensyn til at sommerhuse kun får tømt septiktanke hvert andet år. Endvidere er beregningen sket med udgangspunkt i at alle tanke fra 2012 vil være omfattet af ordningerne, i det alle tidligere meddelte fritagelse anses for tilbagekaldt i forbindelse med vedtagelsen af de nye regulativer. Nedenstående tabeller 1 og 2 viser forventningerne til 2012: 3

4 Tabel 2 Antal ejendomme i dag med septik og samletanke Antal ejendomme i alt Septik. Antal tanke fordelt på samletanke og septiktanke Septik. Samle. og samle. I alt Sandet etape Sandet etape Sandet etape 3A Sandet etape 3B Sandet etape 3C Ejendomme udenfor Sandet I alt Tabel 3 Antal tanke som forventes at benytte tømningsordningen i 2012 Antal tanke der forventes tømt i 2012 Antal tanke fordelt på samletanke og septiktanke Septik. Samle. Septik. og samle. I alt Sandet etape Sandet etape Sandet etape 3A *) Sandet etape 3B **) Sandet etape 3C ***) Ejendomme udenfor Sandet I alt *) Ejendomme på etape 3A skal være kloakeret senest ved dec Ejendomme der benytter ordningerne i 2012, vil være få og vil være ejendomme der af forskellige årsager tilsluttes senere end de øvrige **) Ejendomme på etape 3B kan påbegynde kloakering midt i En del ejendomme vil derfor komme til at benytte ordningerne, hvis de først kloakeres sidst i 2012 eller evt. først i 2013 ***)Ejendomme på etape 3C kan muligvis påbegynde kloakering sidst i Langt de fleste ejendomme vil benytte ordningerne - dem der ikke tømmes i 2012 er enten ejendomme med septiktank der ikke tømmes i 2012 eller samletanke der blot ikke benytte si Beregning af omkostninger ved behandling af spildevand og slam fra samletanke og septiktanke Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske belastning af Helsinge Renseanlæg 4

5 i 2011 og de afholdte driftsudgifter for 2011 ekstrapoleret op til helt år. Belastningen af Helsinge Renseanlæg er i 2011 er opgjort til ca PE med baggrund i de årlige 12 tilløbsanalyser tillagt de tilkørte slam- og spildevandsmængder fra ukloakerede ejendomme. Belastningen er meddelt Forsyningssekretariatet der har godkendt belastningsopgørelsen i forbindelse med benchmarkingen for Belastningen er noget højere end opgjort ved takstberegningen der blev gennemført i 2010 for Det skyldes, at der fra 1. januar 2011 er blevet kørt væsentligt mere slam og spildevand til renseanlægget fra de ukloakerede ejendomme. De variable omkostninger ved rensning af spildevand svarende til 1 PE De variable omkostninger omfatter bl.a. spildevandsafgift til staten, el, fosforfjernelse og bortskaffelse af ristegods: Rensning på renseanlægget Variable omkostninger relateret til rensning: 92,50 kr. /PE Afvanding i slammineraliseringsanlægget Variable omkostninger relateret til afvanding: 6,25 kr. /PE Tømning af slammineraliseringsanlægget og bortskaffelse af slammet 1,48 mio. kr./år 0,10 mio. kr./år Variable omkostninger relateret til tømning/bortskaffelse: 1,00 mio. kr./år 62,50 kr./pe I alt variable omkostninger ved rensning af spildevand svarende til 1 PE: 161,25 kr./pe ======== De faste omkostninger ved rensning af spildevand De faste omkostninger omfatter bl.a. driftsledelse, almindelig drift og vedligeholdelse, reparationer og laboratorieudgifter: Faste omkostninger relateret til rensning: 126,25 kr. /PE ========= 2,02 mio. kr./år 5

6 Afskrivninger på Helsinge Renseanlæg samt på slammineraliseringsanlægget Afskrivningerne på renseanlægget og slammineraliseringsanlægget er fraregnet de afskrivninger der relaterer sig til den mekaniske afvanding, da denne kun anvendes til afvanding af det slam der tilkøres fra de 9 øvrige renseanlæg: Afskrivninger på Helsinge Renseanlæg (ekskl. mekanisk afvanding): Afskrivninger pr. år: kr./år ( PE, se ovenfor vedr. PE-belastningen af Helsinge Renseanlæg) 127,50 kr. /PE 2,04 mio. Afskrivninger på slammineraliseringsanlægget: Afskrivninger pr. år: kr./år ( PE, se ovenfor vedr. PE-belastningen af Helsinge Renseanlæg) 41,25 kr. /PE 0,66 mio. I alt afskrivninger på Helsinge Renseanlæg og slammineraliseringsanlægget svarende til 1 PE: 168,75 kr./pe ======== Opsummering, omkostninger pr. PE Ovenstående opsummeres som følger: Variable omkostninger: Drift af renseanlæg, slammineraliseringsanlæg og bortskaffelse af slam: Faste omkostninger: Faste omkostninger ved rensning Afskrivninger: Afskrivninger renseanlægget og slammineraliseringsanlægget: 161,25 kr./pe 126,25 kr./pe 168,75 kr./pe I alt ekskl. administration Administrative omkostninger 6 456,25 kr./pe ========= De administrative omkostninger omfatter bl.a. drift af FAS-systemet, rådgivning og løn til medarbejder i forbindelse med borgerbetjening og information. Hertil kommer

7 udgifter til diverse informationsmateriale: Løn FAS Borgerbetjening Rådgivning (budget og regnskab) Markedsinformation I alt administration 40,- kr./pe 38,- kr./pe 31,- kr./pe 10,- kr./pe 4,- kr./pe 123,- kr./pe ======= Samlet udgift pr. PE Den samlede udgift ved behandling af 1 PE bliver således 579,25 kr./pe inkl. afskrivninger og administration. Budget for tømningsordningerne I nedenstående skema er angivet de samlede omkostninger ved behandling af spildevandet og slammet. I skemaet er tillige angivet de behandlingsbidrag der skal opkræves pr. tank hvis der skal opnås balance i regnskaberne. Tabel 4 Budget for tømningsordningerne Antal tanke fordelt på samletanke og septiktanke Antal tanke Tanke der tømmes i 2012 Faktor PE der belaster renseanlægget i 2012 Udgift Årligt bidrag pr. tank Samlet indtægt Septiktanke, sommerhuse , , Septiktanke, helårshsue , , I alt septiktanke Samletanke, sommerhuse - kode , , Samletanke, sommerhuse - kode , , Samletanke, helårshuse - kode , , Samletanke, helårshuse - kode , , I alt samletanke Den angivne faktor anvendes ved beregning af belastningen på renseanlægget ved tilkørsel af spildevand og slam. For samletankene er beregningen baseret på at helårshuse bebos af 2,5 personer i gennemsnit og at sommerhuse bebos af 1,25 personer i gennemsnit. For samletanke kode 21 reduceres tallet med en faktor 0,75, svarende til at en del af spildevandet ledes udenom tanken (jf. indledende bemærkninger under terminologi). Det lavere persontal for sommerhuse skyldes ikke at færre personer benytter huset, men at de ikke opholder sig i huset hele året. Den vægtede faktor for samletanke bliver 1,25. 7

8 For septiktanke er beregningen lidt simplere, fordi det er erfaringen generelt, at en tank der tømmes enten en gang årligt eller en hvert andet år rummer en forurening svarende til 1 PE uanset om der er tale om sommerhuse eller helårshuse. Udgiften til behandlingen af slammet og spildevandet er den samme pr. PE, uanset om der er tale om sommerhuse eller helårshuse. Behandlingsbidragene skal sikre, at ovenstående omkostninger dækkes i de enkelte år, jf. kravet om, at ordningerne økonomisk skal hvile i sig selv. Som det fremgår af tabel 3, er der balance i hvert af de to regnskaber. Det er vigtigt at der i de enkelte år sikres balance i de enkelte regnskaber, fordi antallet af ejendomme er faldende og fordi evt. underskud kun kan dækkes hjem af brugerne af ordningerne i de efterfølgende år. Antallet af tanke falder i de kommende år på grund af kloakering af Sandet. Variabelt og fast behandlingsbidrag for samletanke Byrådet vedtog i december 2010, at samletanke skal afregnes efter et fast og et variabelt behandlingsbidrag. Det ovenfor beregnede behandlingsbidrag på 579,25 kr. skal således opdeles i et fast og et variabelt behandlingsbidrag for samletanke. Fast årligt behandlingsbidrag for samletanke Det faste behandlingsbidrag er beregnet efter afskrivningerne, de faste driftsudgifter på Helsinge Renseanlæg, som er det anlæg der modtage og behandler spildevandet fra samletankene samt en vis del af de administrative omkostninger. Det faste årlige behandlingsbidrag er endeligt beregnet efter det forventelige antal ejendomme der vil benytte ordningen i 2012 jf. tabel 3. Administrative omkostninger De administrative faste omkostninger omfatter drift af FAS-systemet, rådgivning og informationsmateriale: FAS Rådgivning (budget og regnskab) Markedsinformation 38,- kr./pe 10,- kr./pe 4,- kr./pe De faste omkostninger ved rensning af spildevand De faste omkostninger omfatter bl.a. driftsledelse, almindelig drift og vedligeholdelse, reparationer og laboratorieudgifter: Faste omkostninger relateret til rensning: 2,02 mio. kr./år 8

9 126,25 kr./pe ========= Afskrivninger på Helsinge Renseanlæg samt på slammineraliseringsanlægget Afskrivningerne på renseanlægget og slammineraliseringsanlægget er fraregnet de afskrivninger der relaterer sig til den mekaniske afvanding, da denne kun anvendes til afvanding af det slam der tilkøres fra de 9 øvrige renseanlæg: Afskrivninger på Helsinge Renseanlæg (ekskl. mekanisk afvanding): Afskrivninger pr. år: kr./år ( PE, se ovenfor vedr. PE-belastningen af Helsinge Renseanlæg) 127,50 kr. /PE 2,04 mio. Afskrivninger på slammineraliseringsanlægget: Afskrivninger pr. år: kr./år ( PE, se ovenfor vedr. PE-belastningen af Helsinge Renseanlæg) 41,25 kr. /PE 0,66 mio. De samlede faste udgifter pr. PE udgør således 347,- kr./år/pe. Det årlige faste behandlingsbidrag for samletanke bliver dermed 347,- kr./år. Variabelt behandlingsbidrag for samletanke Det variable behandlingsbidrag er beregnet efter de omkostninger der er direkte afhængige af de tilkørte spildevandsmængder samt en vis del af de administrative omkostninger. De variable udgifter er således uafhængige af det forventelige antal ejendomme, der vil benytte ordningen i 2012, men budgettet for de variable udgifter er estimeret ud fra det antal ejendomme der forventes at benytte ordningen i 2012 jf. tabel 3. De variable omkostninger ved rensning af spildevand svarende til 1 PE De variable omkostninger omfatter bl.a. spildevandsafgift til staten, el, fosforfjernelse og bortskaffelse af ristegods: Rensning på renseanlægget Variable omkostninger relateret til rensning: 92,50 kr. /PE Afvanding i slammineraliseringsanlægget 1,48 mio. kr./år 9

10 Variable omkostninger relateret til afvanding: 6,25 kr. /PE Tømning af slammineraliseringsanlægget og bortskaffelse af slammet Variable omkostninger relateret til tømning/bortskaffelse: 62,50 kr./pe 0,10 mio. kr./år 1,00 mio. kr./år Administrative omkostninger De administrative faste omkostninger omfatter løn primært i forbindelse med at holde regnskab med de enkelte ejendommes tilkørsel af spildevand: Løn Borgerbetjening 40,- kr./pe 31,- kr./pe De variable udgifter pr. PE udgør således 232,25- kr./år/pe. Fastsættelse variabelt behandlingsbidrag pr. m3 Indledningsvist bemærkes, at erfaringen fra 2010 og 2011 er, at de ejendomme der benytter ordningen, i gennemsnit vil tilkøre ca. 12 m 3 spildevand pr. år. En ejendom med en samletank belaster renseanlægget med 1,25 PE pr. år i gennemsnit beregnet med udgangspunkt i en antagelse om at ejendommene tilkører alt spildevandet. I beregningen er taget højde for at der findes både sommerhuse og helårshuse samt at der for disse findes typer af samletanke med og uden afledning af køkkenvand til nedsivning. Erfaringen fra 2010 pegede i retning af, at belastningen fra ejendomme med samletanke kun svarer til ca. 0,7 PE i gennemsnit. Erfaringen med tømningsordningen i 2011, hvor der er blevet kørt en del mere spildevand til Helsinge Renseanlæg fra samletanke end i 2010, peger dog i retning af at belastningen faktisk er svarende til 1,25 PE. Det variable behandlingsbidrag skal dække en forventelig samlet årlig udgift på ,- kr. (550 ejendomme * 1,25 * 232,25 kr.). Udgiften skal dækkes hjem over en forventelig tilkørt vandmængde på m 3, hvilket genererer et variabelt behandlingsbidrag på 24,20 kr./m 3. Fast behandlingsbidrag for septiktanke Da belastningen af renseanlægget fra septiktanke er uafhængig af vandforbruget, er 10

11 det ikke relevant at overveje afregning efter en m3-takst. Det årlige behandlingsbidrag for helårshuse bliver 579,25 kr. Det årlige behandlingsbidrag for sommerhuse bliver 289,60 kr. da de kun tømmes hvert andet år. Underskud fra 2010 og tidligere år Af årsregnskabet for Gribvand Spildevand A/S for 2011, figurerer et underskud i tømningsordningen for samletanke på 9.409,- kr. og et underskud i tømningsordningen for septiktanke på ,- kr. Disse underskud inddækkes ved et tillæg i de faste bidrag. For tømningsordningen for septiktanke er endvidere overført et underskud fra før 2010 på ,- kr. Dette underskud inddækkes ligeledes ved et tillæg i bidraget for septiktanke. Underskuddene pålignes taksterne for septiktanke og samletanke i Det er valgt ikke at sprede inddækningen af underskuddene over flere år, fordi antallet af ejendomme der kommer til at benytte ordningerne i 2013 og 2014 er kraftigt faldende og dermed vil de tilbageblevne ejendomme skulle betale en relativ stor andel af underskuddene. Faste bidrag for behandling og underskud Det faste bidrag for samletanke inkl. inddækning af underskud fra 2010 på 17,10 kr. bliver 347,00 kr. + 17,10 kr. = 364,10 kr. Det faste bidrag for septiktanke inkl. inddækning af underskud fra 2010 på 17,70 kr. og fra før 2010 på 154,30 kr. bliver 579,25 kr. + 17, ,30 kr. = 751,25 kr. for helårshuse og 289,60 + 8, ,15 = 375,60 for sommerhuse Priserne i forhold til 2011 Som det fremgår af tabel 5, vil priserne for 2012 vil være faldet i forhold til

12 Tabel 5 Faste og variable bidrag for 2012 ekskl. moms Behandlingsbidrag Behandlingsbidrag for septiktanke - helårshuse 815,00 579,25 Behandlingsbidrag for septiktanke - sommerhuse 407,50 289,60 Behandlingsbidrag for samletanke - fast bidrag 492,00 347,00 Behandlingsbidrag for samletanke - variabelt bidrag 16,15 24,20 Underskud Underskud for septiktanke - helårshuse 0,00 172,00 Underskud for septiktanke - sommerhuse 86,00 Underskud for samletanke - fast bidrag 0,00 17,10 Fast bidrag i alt Behandlingsbidrag for septiktanke - helårshuse 815,00 751,25 Behandlingsbidrag for septiktanke - sommerhuse 407,50 375,60 Behandlingsbidrag for samletanke - fast bidrag 492,00 364,10 behandlingsbidrag for samletanke pr. m3 16,15 24,20 Som det fremgår af tabel 5, falder de faste behandlingsbidrag med ca ,- kr. Som følge af underskuddene fra 2010 og forrige år, bliver reduktionen i 2012 dog noget reduceret, men taksterne for 2012 er stadig lavere end i I 2013 når underskuddene er inddækket, vil taksterne formentlig lægge sig tæt op ad de behandlingsbidrag der fremgår af tabel 5. Prisfaldet skyldes, at merbelastningen af Helsinge Renseanlæg i 2011 i forhold til 2010, ikke har medført tilsvarende højere udgifter ved driften af renseanlægget. Både de faste og variable udgifter ved driften af renseanlægget har været lavere pr. PE ved den højere belastning. Den højere belastning af renseanlægget skyldes bl.a. at der i 2011 er blevet kørt væsentligt mere slam fra septiktanke og spildevand fra samletanke til renseanlægget end der blev i Grunden til at det variable behandlingsbidrag for samletanke alligevel er steget, er, at antagelsen som blev gjort i 2010 da budgettet for 2011 blev lagt om at en samletank reelt kun belaster renseanlægget med 0,7 PE, har vist sig ikke at holde. Belastningen fra samletanke er snarere 1,25 PE pr. tank, hvilket øger den variable behandlingspris tilsvarende. Andre tanke Slam fra køkkenbrønde og fedtudskillere Afregnes som behandlingsbidraget for septiktanke pr. m3 slam. Slam fra toiletvogne 12

13 Afregnes efter det variable behandlingsbidrag for samletanke. Slam fra sivebrønde Afregnes som behandlingsbidraget for septiktanke pr. m3 slam. Slam eller spildevand tilkørt fra anden kommune Afregnes efter ovenstående principper. Takster 2012 Tømningsordning for bundfældningstanke Behandlingsbidrag for bundfældningstanke kr./tømning 751,25 939,06 Bundfældningstank tømning - ordinær 285,00 356,25 Bundfældningstank tømning - ekstra tømning 490,00 612,50 Tillæg for forgæves kørsel 200,00 250,00 Tillæg for slangelængde udover 60 m pr tømning 100,00 125,00 Tillæg for håndtering af dæksler over 50 kg for gamletanke og 25 kg for nye tanke efter ,00 250,00 Tillæg for tømning på ejendomme med SPD- svinebesætning 500,00 625,00 Tømningsordning for samletanke Behandlingsbidrag for samletanke, fast bidrag pr år 364,10 455,13 Behandlingsbidrag for samletanke, variabelt bidrag, kr. m3 24,20 30,25 Samletanke transport - ordinær tømning på 2,5 m? 490,00 612,50 Samletanke transport - Akut tømning på 2,5 m? 1.400, ,00 Tillæg for tømning af samletank over 2,5 m?, pr m? 50 62,5 Tillæg for slangelængde udover 60 m pr tank 100,00 125,00 Tillæg for håndtering af dæksler over 50 kg for gamletanke og 25 kg for nye tanke efter ,00 250,00 Modtagelse af spildevand udenfor tømningsordning Septisk slam fra køkkenbrønde, sivebrønde, 751,25 939,06 pumpebrønde mm kr./m3 Spildevand fra toiletvogne og spildevand fra andre 24,20 30,25 kommuner kr./m3 13

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn for at sikre, at bundfældningstanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5 Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 LOVGRUNDLAG 4 REGULATIVETS OMRÅDE 4 BENYTTELSESPLIGT 4 3.

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Kundeforum møde 20. januar 2017

Kundeforum møde 20. januar 2017 Kundeforum møde 20. januar 2017 Dagsorden Takster 2017 Restrukturering status Holløse undersøgelse af fejlkoblinger Status kloakering Rågeleje-Udsholt MSRA bakterier Beredskabsplan Regler og bestemmelser,

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 Indhold Indledning...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Tømning af septiktanke I det følgende gives en generel beskrivelse af, hvordan en septiktank tømmes:

Tømning af septiktanke I det følgende gives en generel beskrivelse af, hvordan en septiktank tømmes: SØNDERBORG KOMMUNE 1 Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanketanke. 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældnings- og samletanke i Sønderborg kommune.

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Gældende fra 1. januar 2010 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke

Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke Forsyning Helsingør Spildevand Rev. september 2010 Helsingør Kommune indførte fra 2003 en kommunal ordning for tømning af bundfældningstanke. Alle ejendomme

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke TØMNINGSORDNING Tømning af bundfældningstanke 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt

Læs mere

Tømningsordning for bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 3 Hvad kommer det til at koste?. 3 Hvilke regler gælder... 3 Klagemulighed?... 3 Hvorfor skal septiktanken

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Tømningsordning i Gribskov Kommune

Tømningsordning i Gribskov Kommune Tømningsordning i Gribskov Kommune Informationsfolder om tømning af bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke Denne folder beskriver ordningen for tømning af bundfældningstanke, som gælder

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5 m³ 2,5 m³ kr./måler/år 559,00 698,70 Fast bidrag for

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5m³ 2,5m³ kr./måler/år 552,00 690,00 Fast bidrag for

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten N O T A T Ringkøbing-Skjern Kommune Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten Udarbejdet den 28. september 2015 M i l j ø m æ s s i g v u r d e r i n g a f s p i l d e v a n d s a f l

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune skal gennemføres en fælles bortskaffelse

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere

Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere Velkommen til orienteringsmøde vedr.: Modtagelse af slam mv. fra slamsugere Orienteringsmøde d. Baggrund Baggrunden for indkaldelsen til mødet Gribvand Spildevand lukker i løbet af de kommende år, samtlige

Læs mere

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3, PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 600,72 750,90 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53 3,16 AFGIFTER - FÆLLES

Læs mere

tømningsordning for bundfældningstanke

tømningsordning for bundfældningstanke tømningsordning for bundfældningstanke septiktanke i Norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre se bagsiden 2 3 tømning af tanke Alle bundfældningstanke tømmes én gang årligt ved alle helårsboliger,

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd Tømningsordning Slambehandling af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en fælles, obligatorisk tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at

Læs mere

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd

Tømningsordning. af bundfældningstanke. Ansvar. Adgang. Afregning. Andre gode råd Tømningsordning Slambehandling af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en fælles, obligatorisk tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Takstblad 1997. TAKSTBLAD for GREVE KOMMUNES OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG 1997. Maksimalt boligbidrag 24000 * 143 / 129 = 26605 kr.

Takstblad 1997. TAKSTBLAD for GREVE KOMMUNES OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG 1997. Maksimalt boligbidrag 24000 * 143 / 129 = 26605 kr. Takstblad 1997 TAKSTBLAD for GREVE KOMMUNES OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG 1997 Indeks oktober 1992 = 129 Indeks oktober 1996 = 143 Tilslutningsbidrag : Maksimalt boligbidrag 24000 * 143 / 129 = 26605 kr.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3, Prisen på drikkevand Fast bidrag Abonnement pr. måler 592,00 740,00 Variabelt bidrag Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. inkl. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2014. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2018 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2018 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere