NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER"

Transkript

1 NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Tel: , Fax: Abstract Dæk-vejbanestøjen er den ene af de to dominerende støjkilder fra vejtrafik. Trafiksikkerheds og Miljøafdelingen i Vejdirektoratet har i de seneste 7 år gennemført et forsøg, med det mål at udvikle støjreducerende vejbelægninger til hovedlandeveje (80 km/t), som kunne bevare en støjreduktion i hele belægningens levetid. I hele perioden har de udlagte drænasfalt belægninger haft en støjreduktion på 3-4 db(a) i forhold til en reference belægning. Forsøget har samtidig givet et indblik i hvordan støjudsendelsen udvikles, efterhånden som belægninger ældes. I projektet er ligeledes inkluderet et forsøg på bygader (50 km/t) hvor en drænasfalt gav en støjreduktion på 3 db(a). Denne reduktion forsvandt dog i løbet af 2 år, formodentlig fordi belægningens porer blev tilstoppet. Der inddrages internationale erfaringer fra dette forskningsområde, og der opstilles vejledninger i hvordan støj fra vejbelægninger kan inddrages i praktisk planlægning og vedligeholdelse af veje. 1. Problemformulering Omkring ½ mill. boliger i Danmark er belastet med støj fra veje på over 55 db(a), som er den vejledende grænseværdi. I Trafik 2005" opstilles den målsætning, at antallet af stærkt støjbelastede boliger (med over 65 db(a)) skal reduceres med 65 % inden år Der kræves en indsats på mange områder for at nå dette mål. Det er vejmyndighederne der bestemmer hvilke belægningstyper der anvendes ved bygning af nye veje samt ved udskiftning af belægninger på eksisterende veje. Hovedformålet med de projekter der gennemgås i det følgende er at fremskaffe viden vejbelægninger og deres støjmæssige egenskaber herunder at udvikle støjreducerende belægninger. En viden der kan give vejmyndighederne et aktivt værktøj, som kan anvendes til at give et bidrag til at reducere vejstøjsproblemets omfang og dermed opfylde målsætningen i Trafik 2005". Den støj der genereres, når bilers dæk ruller hen over vejbanen, er en af de væsentligste kilder til den samlede støj, der kommer fra vejtrafik. For veje med hastigheder over 50 km/t er dækvejbanestøjen den dominerende støjkilde, hvorimod motorstøj er dominerende ved lavere hastigheder. Det er derfor væsentligt, at undersøge mulighederne for at reducere dækvejbanestøjen. Der er siden 1990 gennemført 2 danske forsøg med følgende formål: At udvikle og afprøve støjreducerende vejbelægninger på henholdsvis en bygade med hastighed på 50 km/t (Østerbrogade) og på en hovedlandevej med hastighed på 80 km/t (ved Viskinge).

2 At afprøve finkornet drænasfalt med et stort indbygget hulrum og kommunikerende porer under danske forhold, da den internationale litteratur indikerer, at disse belægninger kan være støjreducerende (3). At undersøge langtidsholdbarheden af en eventuel støjdæmpning i hele belægningernes levetid. At sammenholde målinger af støj med målinger af belægningernes asfalttekniske egenskaber. Forsøgene blev fulgt af en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra Vestsjællands Amt, Københavns kommune, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, Asfaltindustrien, Miljøstyrelsen samt DELTA Akustik og Vibration. 2. Forsøg på hovedlandevej Figur. 1 Forsøgsstrækningen ved Viskinge hvor støjdæmpningen af 3 drænasfalter og en åben belægning testes ved landevejstrafik med hastighed omkring 80 km/t. Med det formål at undersøge mulighederne for at reducere støjen på veje med høj fart har Vejdirektoratet i samarbejde med Vestsjællands Amt i 1990 etableret en forsøgsstrækning på hovedlandevej nr. 120 ved Viskinge. Der blev udlagt følgende 5 belægninger, alle med en tykkelse på ca. 4 cm: En tæt asfaltbeton (AB12t) som støjmæssig reference. Internationalt anvendes denne belægningstype som støjmæssig reference. En finkornet drænasfalt (maksimal kornstørrelse 8 mm) med kommunikerende porer og et indbygget hulrum omkring 20 % (DA %). Det var forventningen at

3 belægninger med finkornet drænasfalt ville have en støjreducerende effekt. En finkornet drænasfalt (maksimal kornstørrelse 8 mm) med kommunikerende porer og et stort indbygget hulrum over 22 % (DA8 >22%). En lidt mere grovkornet drænasfalt (maksimal kornstørrelse 12 mm) med kommunikerende porer og et stort indbygget hulrum over 22 % (DA12 >22%). Måleresultat hovedlandevej En åben asfaltbeton (maksimal kornstørrelse 12 mm), som følgegruppen mente kunne have en mindre støjreducerende effekt, pga. den åbne overfladestruktur (AB12å). Figur 2 Støjniveauet for forsøgsstrækningerne ved Viskinge i db(a) ved 80 km/t for perioden år 0 til år 6 (udtrykt som L AE værdier) (1,7). Støjniveauet ved referencebelægningen (AB12t) er gradvist øget med ca. 2 db(a) i løbet af femårs perioden. Figur 2 indikerer, at støjniveauet fra referencebelægningen har stabiliseret sig omkring 80,4 db(a) i løbet af belægningens første 4 leveår. Disse målinger indikerer, at støjen for alle belægningstyperne udvikler sig med omkring 2 db(a) i de første 2 til 4 år af

4 belægningens levetid. Belægning år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 DA % +3,6 +4,4 +4,0 +3,7 +3,3 +3,4 +2,6 DA8 >22% +3,2 +4,4 +4,3 +4,1 +4,2 +3,0 +3,3 DA12 +1,5 +3,8 +4,0 +2,5 +2,4 +1,4 +1,0 AB12å -0,8-0,6-0,3-0,6-0,9-1,2-1,4 Tabel 1 Udviklingen i støjdæmpningen fra år 0 til år 6 i db(a) ved 80 km/t i forhold til de årlige støjniveauer ved referencebelægningen (AB12t) (1,7). Åben asfaltbeton Støjniveauet ved den åbne asfaltbeton (AB12å) er ligeledes øget med godt 2 db(a) i perioden. I løbet af perioden har den åbne belægning været lidt mere støjende end referencen. Det øgede støjniveau er omkring 1 db(a). Forventningerne om at denne åbne belægning skulle have en vis støjdæmpende effekt er afkræftet. Det er formodentlig belægningens lidt grove overfladestruktur med 12 mm sten, som er årsagen til dette. Det kan dog ikke afvises, at der stadig kan findes et lille støjreducerende potentiale i belægninger med åbne overflader med lille stenstørrelse i størrelsesordenen 5 til 8 mm. Der er behov for yderligere forskning på dette felt! Drænasfalt Støjniveauet ved drænasfaltbelægningerne har i alle årene været lavere end ved referencebelægningen. For de 2 finkornede belægninger (DA8) var støjreduktionen i år 0 henholdsvis 3,2 og 3,6 db(a). I år 1 og 2 er dæmpningen steget til henholdsvis 4,0 og 4,4 db(a) for i de efterfølgende 4 årige periode at falde til 2,6 og 3,3 db(a) hvilket stort set svarer til situationen i år 0. Drænasfalten med maksimal kornstørrelse på 12 mm (DA12) gav som ny en dæmpning på 1,5 db(a) og havde således et 2 db(a) højere støjniveau end de 2 finkornede drænasfalter. I år 1 og 2 var dæmpningen stort set det samme for de 3 drænasfalter, hvorefter støjniveauet for DA12 i de efterfølgende år igen stiger. I år 6 er dæmpningen for DA12 kun på 1,0 db(a).

5 Figur. 3 Nærbillede af nyudlagt finkornet drænasfalt med maksimal stenstørrelse på 8 mm samt et indbygget hulrum på 23,5 %. Udvikling i hulrumsprocent Slidlag DA % år 0 år 2 DA8 >22% år 0 år 2 DA12 år 0 år 2 Sten<2 mm% 10,0 15,5 8,0 13,8 10,0 14,9 Filler vægt-% 4,5 6,4 4,8 7,7 5,2 7,9 Hulrum % 21,0 18,1 23,5 19,3 20,5 17,0 Darcy cm/sek 0,26 0,05 0,22 0,06 0,27 0,06

6 Tabel 2 Faktorer der knytter sig til drænasfalternes hulrum i år 0 og i år 2 ved Viskinge. Der er foretaget en række målinger af belægningernes fysiske struktur (se tabel 2). Det ses, at drænasfaltbelægningernes indhold af meget fint materiale (filler) er steget fra et vægtindhold omkring 5 % til 7,5 %. Indholdet af sten under 2 mm er ligeledes steget med omkring 50 %. Hulrumsprocenten er faldet med 3-4 procent. Disse resultater kan tolkes som, at snavs mv. har sat sig i drænbelægningernes porer som små sten og filler, og har reduceret hulrummet. Darcy værdien, der er et udtryk for belægningernes evne til at lade vand strømme igennem og dermed ligeledes et udtryk for størrelsen og mængden af sammenhængende hulrum, er reduceret kraftigt. Det kan forklares ved, at snavset især har sat sig i de helt små porer, som forbinder de forskellige hulrum i belægningen. Trods disse hulrums markante reduktion, er der ikke sket nogen reduktion i drænbelægningernes støjdæmpning i forhold til referencebelægningen i perioden fra år 0 til år 2! Første hypotese om gentætning En hypotese kan være, at gentætningen især er sket i bunden af de ca. 4 cm tykke belægninger. Det vil i så fald betyde, at det tætte lag i bunden af belægningen i år 2 reducerer vandgennemstrømningen (Darcy værdien) markant, samtidig med at der stadig er en åben pore struktur i belægningernes øvre lag, der kan reducere støj fra luftpumpning og derved give en støjreduktion. Dette understøttes af en hypotese om, at der løbende foregår en rensning af belægningernes porer når regnvand med stor kraft presses ned i belægningsstrukturen af bilenes dæk, hvorved der foregår en højtryksspuling. Jo større hastighed jo større tryk. En samlet hypotese kunne være, at drænbelægningernes øvre lag holdes åbne af højtryksspulingen. 3. Forsøg på bygade Vejdirektoratet har i et samarbejde med Københavns kommune i 1991 etableret en forsøgsstrækning på Østerbrogade med stor trafik og en hastighed omkring 50 km/t. På strækningen lå der oprindeligt en gammel nedslidt vejbelægning med revner og forsætninger, som af flere omgange var blevet repareret. Den blev medtaget som et eksempel på gamle belægninger. Der blev anvendt en 4 cm tyk drænasfalt med et indbygget hulrum på 24% svarende til den mest porøse finkornede drænasfalt (DA8 >22%) ved Viskinge og samme maksimale kornstørrelse på 8 mm. Der blev anvendt modificeret bitumen for at sikre en god holdbarhed. Støjmålinger Alder Gammel AB12t Ref. Dræn-asfalt Støjdæmp -ning år 0 75,0 70,8* 68,0 2,8

7 Alder Gammel AB12t Ref. Dræn-asfalt Støjdæmp -ning år 1-70,8* 69,8 1,0 år 2-71,2 71,0 0,2 år 3-72,8 72,7 0,1 Tabel 3 Måleresultater for Østerbrogade i db(a) (angivet som L Aeq værdier). * Disse værdier er skønnede(1,8). Det kan konkluderes, at støjdæmpningen for drænasfalten i forhold til en referencebelægning (AB12t) var på ca. 3 db(a) da belægningerne var nye. Dæmpningen aftog i år 1 til ca.1 db(a) for stort set at forsvinde i år 2 og år 3. Hvis der foretages en sammenligning mellem den gamle belægning og referencebelægning, der støjmæssigt er faldet til efter 3 år, har den nedslidte gamle belægning et ca. 2 db(a) højere støjniveau. Hulrummets udvikling Lige som ved Viskinge er der foretaget undersøgelser af udviklingen af drænasfaltens indbyggede hulrum og resultaterne, som fremgår af tabel 4, er analoge til tendenserne fra Viskinge. Slidlag DA8 år 0 år 2 Sten < 2 mm 10,0 14,5 Filler vægt-% 8,1 10,1 Hulrum % 24,1 23,5 Darcy cm/sek 0,36 <0,1 Tabel 4 Faktorer der knytter sig til drænasfaltens hulrum i år 0 og i år 2 på Østerbrogade (1). Resultaterne indikerer, at der er sket en mindre tilstopning af de sammenhængende porer i drænasfalten, hvor støjdæmpning i år 2 stort set var forsvundet. I Viskinge skete der i de 2 første år en større tilstopning af drænbelægningerne, idet hulrummet faldt med ca. 4 % mod kun under 1 % på Østerbrogade, samtidig med at der stadig i år 2 var en støjreduktion på 4 db(a). Anden hypotese om gentætning En hypotese kan være, at gentætningen på Østerbrogade især er sket i toppen af den ca. 4 cm tykke belægning. Det vil i så fald betyde, at det tætte lag i toppen af belægningen i år 2 reducerer vandgennemstrømningen (Darcy værdien) markant, samtidig med at der stadig er en

8 åben pore struktur i belægningernes nedre lag og dermed et stort målt hulrum på 23,5 %. Er belægningen blevet tæt i overfladen, kan den ikke reducere støj fra luftpumpning, hvorfor der ikke forekommer en støjreduktion. En forklaring kan være, at drænbelægningens øvre lag på Østerbrogade modsat ved Viskinge ikke holdes åbne af højtryksspulingen, fordi trykket ikke er stort nok pga. trafikkens lavere hastighed. 4. Hovedkonklusion Efter 6 års støjmålinger er hovedkonklusionen for finkornet drænasfalt, at der stadig er en 3 db(a) støjreduktion på hovedlandeveje. På byveje er den oprindelige støjreduktionen på ca. 3 db(a) efter 2 år formindsket til 0 db(a), formodentlig pga. tilstopning af den øverste del af belægningens porer. Det er endnu ikke muligt, at sige noget om effekten i den resterende del af belægningens levetid, men målingerne ved Viskinge fortsættes i efteråret Undersøgelserne har vist, at det er meget betydningsfuldt, hvilken belægning, der anvendes som reference. Forsøgene ved Viskinge har vist, at støjniveauet fra vejbelægninger udvikler sig de første 3-4 år af belægningens levetid. Der er tale om en stigning på omkring 2 db(a). Støj klassificering De seneste års forskning har vist, at det er muligt groft at opdele vejbelægninger i 3 støjmæssige klasser: 1. De særligt støjende, som har en meget grov overfladestruktur. Det er f.eks. åbne belægninger med stor maksimal stenstørrelse typisk 12 til 20 mm, samt asfaltbeton med nedtromlede skærver og overfladebehandling (OB) med stor stenstørrelse. Støjniveauet forøges 1 til 3 db(a) i forhold til tætte belægninger. Nedslidte gamle belægninger har ligeledes et forøget støjniveau. 2. Normale belægninger, der har en tæt overfladestruktur. Det er f.eks. tæt asfaltbeton med lille maksimal stenstørrelse typisk 8 til 12 mm. Støjniveauet fra sådanne belægninger svarer til niveauet fra en referencebelægning (AB12t). 3. Støjreducerende belægninger med en overfladestruktur, stort indbygget hulrum og lille maksimal kornstørrelse. Når belægningerne er i første halvdel af deres levetid, reduceres støjniveauet på hovedveje med høj fart 3 til 4 db(a) i forhold til tætte belægninger. Praktisk anvendelse Med den viden som i dag findes, får vejbyggere og planlæggere nye muligheder, når trafikkens støjudsendelse skal vurderes. Skal der vælges belægning til en ny vej i nærheden af et boligområde, er der støjmæssigt et spektrum på op til 5-7 db(a) mellem den mest støjende asfaltbeton med nedtromlede skærver og en nyere støjreducerende drænasfalt. En tilsvarende støjreduktion kan i stedet opnås ved at reducere trafikken med 80% eller sænke hastigheden fra 110 til 55 km/t.

9 Når nedslidte belægninger skal fornys, kan støj ligeledes spille en rolle ved valget af fremtidig belægning. Eksempelvis kan der, mindst de første 6 år, opnås en støjreduktion på 3-4 db(a) i forhold til tæt asfaltbeton, svarende til en halvering af trafikken. Der skal altid foretages en samlet vurdering, hvor forhold som pris, styrke, levetid vintervedligeholdelse og friktion m.v. medtages. Det nye er, at støj nu kan medtages som en aktiv parameter i disse vurderinger. 5. Fremtidig forskning Forsøgene har vist nye områder, hvor der er behov for yderligere forskning og udvikling på området. Støjreduktion på bygader, rensning af drænasfalt, støjens temperatur afhængighed, støjreduktion på motorveje, langtidsholdbarhed af støjdæmpning, finkornede åbne belægninger, bilisters støj komfort samt økonomiske helhedsvurderinger er blandt de relevante nye temaer. Målingerne på forsøgsstrækningen ved Viskinge fortsættes i I 1997 igangsætter Grenå kommune i samarbejde med Vejdirektoratet et forsøg, hvor der udlægges en finkornet drænasfalt og en referencebelægning på en bygade (hastighed km/t), med en væsentlig mindre trafikbelastning end på Østerbrogade. Formålet er bl.a. at teste en hypotese om, at der ved en mindre trafikmængde kan opnås en længere levetid for belægningens støjreduktion. I Holland afprøves nogle belægninger der består af 2 lag drænasfalt på bygader. I forsøgene indgår rensning af belægningerne. Det er lykkedes at bevare en væsentlig støjreduktion i en årrække. Disse belægningstyper kunne afprøves under danske trafik og vejrforhold. 6. Litteratur 1. Bendtsen, Hans. Forsøg med støjreducerende vejbelægninger - Statusrapport Rapport nr. 45. Vejdirektoratet Bendtsen, Hans. Fremtidens støj fra vejtrafik - belægninger og køretøjer. Paper til Trafikdage på AUC Konferencerapport 2. Transportrådet og Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet. 3. Sandberg, Ulf; Bendtsen, Hans; Johansen, Johnny; Kragh, Jørgen; Storeheier, Svein Å. Lågbullerbeläggningar. Et nordisk samarbejdsprojekt under NKTF. VTI rapport nr. 388, 1993.NKTF. 4. Bendtsen, Hans. Støjdæmpende vejbelægninger ved bygader. Vejdatalaboratoriet, Statens Vejlaboratorium, Københavns Kommune - Vejafdelingen, Vestsjællands Amtskommune, Planstyrelsen. Rapport 101, Bendtsen, Hans; Kragh, Jørgen. Dæk-vejbanestøj. En støjundersøgelse af udvalgte danske vejbelægninger. Vejdatalaboratoriet, Statens Vejlaboratorium, Driftsområdet,

10 Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen. Rapport 88, Kragh, Jørgen. Støjdæmpning ved hjælp af porøse vejbelægninger. Vejdatalaboratoriet, Statens Vejlaboratorium, Planstyrelsen, Vestsjællands Amtskommune. Rapport 98, Kragh, Jørgen; Jessen, Birger Bech. Måling af støj fra biler på forsøgsstrækninger på hovedlandevej 120, Viskinge, Rapport AV 1140/96. DELTA Akustik & Vibration. 8. Kragh, Jørgen; Jessen, Birger Bech. Dæmpning af trafikstøj ved drænasfalt på Østerbrogade over en periode på 3 år. Rapport AV 1104/94. DELTA Akustik & Vibration.

Hvad bliver egentlig den fremtidige støjudsendelse fra biltrafik? Dette er hovedspørgsmålet, som jeg vil forsøge at belyse på de kommende

Hvad bliver egentlig den fremtidige støjudsendelse fra biltrafik? Dette er hovedspørgsmålet, som jeg vil forsøge at belyse på de kommende FREMTIDENS STØJ FRA VEJTRAFIK -belægninger og køretøjer Hans Bendtsen, seniorforsker Forskningssektionen Trafiksikkerheds og miljøafdelingen Vejdirektoratet Niels Juelsgade 13 1020 København K Tel: 33

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Vejbelægninger SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Som led i de fortsatte bestræbelser på at udvikle og optimere støjdæmpende belægninger er der gennemført et EU forsknings- og udviklingsprojekt,

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjreducerende asfalt, international status. Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Støjreducerende asfalt, international status. Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Støjreducerende asfalt, international status Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Trafikdage på AUC 28-29 august 2006 Hvem er VI? Asfaltafdelingen (FPA) Hans Jørgen Ertman Larsen

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer Brændstofbesparende vejbelægninger Indledning Transportsektoren bidrager på verdensplan med ca. 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Implementering af brændstofbesparende vejbelægninger vil

Læs mere

Vejforum 2005, program nr. 34

Vejforum 2005, program nr. 34 Drænasfalt - vejbelægninger i CT-skanner Af Civilingeniør, ph.d. Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, can@vd.dk Vejteknisk Institut kan nu se ind i vejbelægninger uden at bruge

Læs mere

Modellen kan nu anvendes for hastigheder ned til 30 km/t, hvorimod den tidligere kun gik ned til 50 km/t.

Modellen kan nu anvendes for hastigheder ned til 30 km/t, hvorimod den tidligere kun gik ned til 50 km/t. $EVWUDFW 1\YHUVLRQDIGHQQRUGLVNHEHUHJQLQJVPRGHOIRUYHMWUDILNVW M Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38,

Læs mere

Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer

Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer Bent Andersen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut København 2006-11-10, BEA@vd.dk 1 Indledning støj generelt 1. Generelt om støj meget kort 2. Delstøjkilder

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

Udvikling af støjreducerende vejbelægninger

Udvikling af støjreducerende vejbelægninger Udvikling af støjreducerende vejbelægninger til bygader Statusrapport efter 3 års målinger Rapport 4 2002 Hans Bendtsen Lars Ellebjerg Larsen Poul Greibe Udvikling af støjreducerende vejbelægninger til

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Miljøstyrelsen og Trafikministeriet. Begrænsning af trafikstøj på det nationale niveau. Indlæg på Trafikdage 24-25 august 98

Miljøstyrelsen og Trafikministeriet. Begrænsning af trafikstøj på det nationale niveau. Indlæg på Trafikdage 24-25 august 98 Miljøstyrelsen og Trafikministeriet Begrænsning af trafikstøj på det nationale niveau Indlæg på Trafikdage 24-25 august 98 Rapport nr.: 30541-02 Udgave nr: 1 Udgivelsesdato: 2 august 1998 Udarbejdet: SRS/COWI

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Økonomi og oplevet effekt ved støjdæmpning med drænasfalt

Økonomi og oplevet effekt ved støjdæmpning med drænasfalt Økonomi og oplevet effekt ved støjdæmpning med drænasfalt Lars Ellebjerg Larsen og Hans Bendtsen, Atkins Danmark A/S, Pilestræde 58, DK-1112 København K, tlf.: 8233 9000, fax: 8233 9001, e-mail: lars.ellebjerg.larsen@atkinsglobal.com,

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger. Hans Bendtsen Bent Andersen Lykke Møller Iversen Jens Oddershede Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger. Hans Bendtsen Bent Andersen Lykke Møller Iversen Jens Oddershede Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger Hans Bendtsen Bent Andersen Lykke Møller Iversen Jens Oddershede Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Konklusion Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

TB-k (tyndlagsbelægninger)

TB-k (tyndlagsbelægninger) TB-k (tyndlagsbelægninger) Af Teknisk Chef Poul Henning Jensen, phj@pankas.dk Pankas A/S, Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk Introduktion Tyndlagsbelægninger af kombinationstypen også benævnt TB-k belægninger

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Rundkørsler og støj. Målinger ved to nye rundkørsler ved Fredericia og Nyborg. Rapport nr. 508

Rundkørsler og støj. Målinger ved to nye rundkørsler ved Fredericia og Nyborg. Rapport nr. 508 Rundkørsler og støj Målinger ved to nye rundkørsler ved Fredericia og Nyborg Rapport nr. 508 Rundkørsler og støj Målinger ved to nye rundkørsler ved Fredericia og Nyborg. Forfattere: Gilles Pigasse og

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Overfladebehandling. Overfladebehandling benyttes bl.a. som slidlag og kørebaneafmærkning på:

Overfladebehandling. Overfladebehandling benyttes bl.a. som slidlag og kørebaneafmærkning på: O V E R F L A D E B E H A N D L I N G Overfladebehandling Overfladebehandling er en holdbar, flot og økonomisk god løsning til vedligeholdelse af veje, stier, pladser - kort sagt til alle områder hvor

Læs mere

Holdbarhed af Drænasfalt

Holdbarhed af Drænasfalt Holdbarhed af Drænasfalt Vejteknisk Institut Rapport 139 2005 Vejdirektoratet Guldalderen 12 Postbox 235 2640 Hedehusene Tlf.: 4630 7000 Fax.: 4630 7105 Titel Drænasfalt af Drænasfalt Dato Januar 2005

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22 Teknisk Notat Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 22 15. maj 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Støj fra lastbiler på tynde støjreducerende asfaltslidlag. Sammenligning af SPB måleresultater fra Rapport nr. 531

Støj fra lastbiler på tynde støjreducerende asfaltslidlag. Sammenligning af SPB måleresultater fra Rapport nr. 531 Støj fra lastbiler på tynde støjreducerende asfaltslidlag Sammenligning af SPB måleresultater fra 2003 2012 Rapport nr. 531 Støj fra lastbiler på tynde støjreducerende asfaltslidlag Sammenligning af SPB

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

Internoisestøjkonferencen

Internoisestøjkonferencen REJSERAPPORT Internoisestøjkonferencen 2012 Vejdirektoratet, notat 124, 2012 Internoise-støjkonferencen 2012 Rejserapport REDAKTør: Hans Bendtsen FOTOS: Vejdirektoratet Forfattere: Hans Bendtsen, Jakob

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Brabrand Fællesråd har stor sympati for Kommunens planlagte indsats for at mindske generne

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Bump kan anvendes i to forskellige typer af trafiksaneringer:

Bump kan anvendes i to forskellige typer af trafiksaneringer: 6W MIUDYHMEXPS Seniorforsker Hans Bendtsen, Ingeniør Lars Ellebjerg Larsen og Økonom Karen Reif Vejdirektoratet, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø Niels Juels Gade 13, 1020 København K Tel: 33 93

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

med cementbundne bærelag

med cementbundne bærelag Vejdirektoratets erfaringer med cementbundne bærelag Udviklingsprojekt 2003-2004 Demonstrationsprojekt Høgild 2005-2008 Finn Thøgersen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Definition Halvstiv belægning

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Juni 2009 (3. udgave) Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden 3 DK 5580 Nr. Aaby jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indhold 1. Forord. 2. Udfordringer. 3.

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Demonstration 08 evaluering og planer

Demonstration 08 evaluering og planer Demonstration 08 evaluering og planer Fremtidens Vej skal være holdbar, vedligeholdelses- og miljøvenlig og så vidt muligt bygget af lokale råstoffer. Grundlaget for dagens vejbygning er skabt gennem erfaringer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere