af det uhyre spændende stof, som den norske kritikhistorie vitterligt er, havde denne bog også været en mere berigende oplevelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af det uhyre spændende stof, som den norske kritikhistorie vitterligt er, havde denne bog også været en mere berigende oplevelse."

Transkript

1 Edda book Page 89 Tuesday, February 26, :22 PM B OKMELDINGER 89 kontroversielle synspunkter, bliver aldrig nogensinde kedelig, men der mangler i alt for mange tilfælde argumentation for de firkantede og ofte urimelige påstande, der fremsættes. Havde der været en grundig fordybelse og gennemarbejdning af det uhyre spændende stof, som den norske kritikhistorie vitterligt er, havde denne bog også været en mere berigende oplevelse. Peter Stein Larsen Johan Schimanski, Cathrine Theodorsen og Henning Howlid Wærp (red.): Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis Tapir Akademisk Forlag: Trondheim Skønlitterære fremstillingsmåder er privilegerede, i og med at de i højere grad end andre tekster både har evnen til at udøve samtidskritik og muligheden for at gå over i historisk hukommelse. Men på samme tid kan alle tekster, også de såkaldte videnskabelige, siges at indeholde»litterære«strategier. Disse forhold danner grundlag for en overvejende litteraturvidenskabelig og postkolonial informeret tilgang til det, som her sammenfattes under betegnelsen arktiske diskurser. Undersøgelserne skal belyse, hvordan stereotyper om det høje nord opstår i skæringspunktet mellem egentlige erfaringer og forskellige konventioner, herunder de skønlitterære, og hvordan klichéerne (re)produceres, forandres og formidles i såvel rejse- og ekspeditionslitteratur som i forskellige andre genrer og medier. Arktis er spændende, fordi stereotyperne bevæger sig i meget forskellige til dels direkte modsatte retninger. Det, der kendetegner Arktis som forestilling, er netop denne på en gang stereotype flertydighed, som påberåber sig det koldes og hvides»lyse«felt (uskyld, renhed, jomfruelighed) eller koncentrerer sig om de»mørke«sider (faren, døden, det uhyggelige, det djævelske) eller også spiller på begge siders konnotationer samtidigt. Når Arktis opfattes som uberørt, kommer det polare nord til at stå for det oprindelige og primitive, som enten reservat for noget, der ellers desværre er gået tabt for altid, eller også noget, der skal erobres i fremskridtes tegn. Modsætningen mellem natur og henholdsvis civilisation eller kultur spiller selvfølgelig en meget fremtrædende rolle. Det nordlige bruges enten som eksempel på udviklingsmuligheder (sml. f.eks. Komarovas og Gaupseths bidrag) eller instrumentaliseres med civilisations-, imperialismeeller tilmed menneskehedskritisk sigte (sml. f.eks. Hanssons og Theodorsens læsninger). Nogle gange imagineres arktis som sted for renselse, som modgift mod civilisatorisk dekadence (sml. f.eks. Kudrjavtseva), eller også i mindre spirituel forstand som ultimativ prøvelse af fysisk og mental styrke, med det resultat at polarhelten bliver alle mandlige dyders bærer arktis er i det hele taget velegnet til at gøre det ud for mange versioner af»det andet«i såvel positiv som negativ forstand. Officielle og uofficielle ekspeditionsrapporter, videnskabelig litteratur, populære beretninger og dagbøger fra ekspeditioner, men også romaner, film, karikaturer og illustreret børnelitteratur fra begyndelsen af 1800-tallet til i dag udgør analysekorpusset. Bogen, som er en af flere publikationer indenfor det tværfaglige forskningsprojekt»arktiske Diskurser«ved Universitetet i Tromsø, rummer 15 bidrag i tre afdelinger. Første sektion belyser materiale fra videnskabelige ekspeditioner under en historisk, men frem for alt litteraturvidenskabelig synsvinkel, anden del fokuserer på kulturmøder i arktiske egne, mens tredje del behandler kulturelle produkter, der nærmer sig det høje nord på mere decideret fiktionale præmisser.

2 Edda book Page 90 Tuesday, February 26, :22 PM 90 BOKMELDINGER Selv om de enkelte analyser tager afsæt i nogle forskelligartede tekster, gælder det»litterære«fra bogens titel for de enkelte bidrag for så vidt, at forhandlinger mellem fiktion og realitet er et af de centrale temaer for hele bindet. Desuden har de fleste artikler en fremgangsmåde tilfælles, der sætter fokus på narratologien. Den udforsker, hvordan og ud fra hvilket perspektiv der fortælles, og ved hjælp af hvilke strategier fortællestemmens autoritet skrives. Den ovennævnte postkoloniale forståelsesramme bevirker at blikket vendes mod de hybride genrer, hybride identiteter samt det, at læsningerne fremanalyserer asymmetriske magtforhold af forskellig art. Denne interesse for det politiske i det æstetiske og omvendt resulterer i, at læseren får præsenteret et udvalg af materiale, der stadigvæk er aktuel og relevant i dag, selv om det måske ikke i alle tilfælde er fuldt ud tidstypisk i den forstand, at det som oftest kun spejler majoritetsopfattelsen ex negativo. Vægten lægges ikke på de respektive tidspunkters dominerende former men netop på moddiskurserne, der muliggøres af det samme historiske apriori. Bogen viser, at disse ikke-hegemoniale arktiske diskurser er til stede i hele den undersøgte periode, sommetider skal der bare lidt arbejde til, for at hive dem frem fra glemslen hvilket er et af formålene med bogen (sml. s. 26), andre gange ligger de forbavsende tæt på overfladen. Udgiverne kommenterer i deres instruktive indledningskapitel som deres mest overraskende fund, at der hele vejen var så meget plads til ironisk moddiskurs, vel at mærke fra vestlig/hvid/europæisk hold (ibid.) fra aktører med andre ord, der kunne have benyttet sig af den hegemoniale matrice. Det er måske ikke så forunderligt, at man finder det, man leder efter, men der ligger helt klart en pointe i at få øjnene op for, at ikke engang grupper, der kunne bedømmes som overlegne med hensyn til magtfordelingen i samfundet, nødvendigvis er homogene i deres kulturelle produktion. I bogens første afdeling, Arktis i ekspeditionslitteraturen, præsenteres læseren for berømte ekspeditioners mere ukendte sider. Nils Magne Knutsen analyserer endda en stort set glemt ekspedition fra 1800-tallets første halvdel og leverer på denne baggrund et mønster for en vellykket ekspedition. Geografiske opdagelser og andre banebrydende forskningsresultater skal der helst til, for at en ekspedition kan huskes, men først og fremmest skal det være en god historie med lidt dramatik og nogle heltegerninger. I forlængelse af dette viser Henning Howlid Wærp og Silje Solheim Karlsen i deres respektive bidrag, hvorledes den vellykkede litterære præsentation efter endt ekspedition er afgørende for bedriftens eftermæle. Teoretisk tager Wærp afsæt i dokumentarfilmteorien, ifølge hvilken dokumentaren kendetegnes ved en kreativ omgang med realiteten ingen dokumentar uden fortælleteknik, og i John Tallmadges undersøgelser af fortællestrategier i ekspeditionslitteratur. Også Karlsen refererer til Tallmadge og fremhæver især tre strategier: at vise, at man har forberedt sig ordentlig, hvilket man gør ved at citere forgængere; at føre bevis for egen ekspertise ved at formidle tekniske detaljer, gerne angående udstyret; og især: at skabe en»narrative persona«, en kraftfuld fortællestemme til sig selv (sml. s. 117). Måske lidt utilsigtet fremstår Nansen endnu en gang som genrens overfader, når det skildres, hvorledes det for andre mislykkes at konstruere et holdbart plot ud af begivenhederne eller iscenesætte sig selv lige så genialt som Nansen. Karlsen udvider sit materiale med senere, skønlitterære værker, der på en eller anden måde tager samme stof op (her: Fram-ekspeditionen ). Hun tolker de rent litterære værker som»korrigerende stemmer«(s. 134), der sætter et lille spørgsmålstegn ved Nansens heltestatus, men som alligevel i lang udstrækning følger den diskurs, Nansen selv fik etableret med sin tekst om Fram-færden. Johan Schimanski og Ulrike Spring er inde på de måske mest interessante

3 Edda book Page 91 Tuesday, February 26, :22 PM B OKMELDINGER 91 emner i denne del af bogen, når de undersøger modtagelsen af den østrig-ungarske nordpolsekspedition under ledelse af Weyprecht og Payer ( ). De er især optagede af processer, der leder frem til litterære behandlinger af begivenheden, og det, de kalder for»diskursive overføringer«, som når f. eks. festtalernes hyldningsretorik invaderer andre genrer, eller føljetonens refleksive ironi kan genfindes i de satiriske vittighedsblade. Ikke bare karakteriseres føljetonen i sig selv med Matthias Nöllkes ord som»interdiskurs«, også selve 1870'ernes realistiske litteratur ses i sin hybriditet mellem romantik og videnskab, journalistik og samfundskritik. Jules Vernes egen hybridgenre med sin popularisering af videnskaben, som er nærtbeslægtet med ekspeditionslitteraturen (sml. s. 85), fastslås som et vigtigt orienteringspunkt for tidens forfattere. De fire bidrag i bogens mellemste del, Rejsebeskrivelser og arktiske kulturmøder, spænder vidt og byder på alt fra mindre almindelige emner i skandinavisk arktisdiskussion til et eksempel fra en af yndlingsslagmarkerne. Olga Komarova gør læseren bekendt med etnografen, krigskorrespondenten og forfatteren Vasilij Nemirovitj-Dantjenkos forskningsrejse fra Arkhangelsk ved Hvidehavet til Vadsø i Nordnorge i år Ifølge Komarova betragtes Nordvestrusland traditionelt som et reservat for den russiske essens. I virkeligheden har det altid været det interetniske samspil i regionen, der har frembragt dette»urrussiske«(sml. s. 163). Rejse- og forskningsberetningen er ingen selviscenesættelse som sådan, men Nemirovitj-Dantjenko træder alligevel i karakter i møderne. Hans sans for humor er til stor hjælp, specielt når sprogkundskaberne ikke slår til (sml. s. 173). Det kan slås fast, at humor er en vigtig kvalifikation for etnografer i almindelighed. Den er afgørende for at etablere kontakt, og den fremmer forståelsen, i og med ægte humor indebærer evnen til at træde et skridt tilbage og se sig selv udefra med andres øjne. Marie-Theres Federhofer vælger Adelbert von Chamissos deltagelse i den anden russiske jordomsejling under Otto von Kotzebue ( ) som udgangspunkt for at belyse ambivalenserne i forestillingen om Arktis i begyndelsen af 1800-tallet. Chamisso er et oplagt eksempel, fordi hans litterære og videnskabelige tekster skildrer det samme rum ved hjælp af fuldstændigt forskellige kulturelle teknikker (sml. s. 139), hans tekster i de forskellige genrer vidner om»en bemerkelsesverdig samtidighet av ulike polardiskurser«(s. 158). Som en af de første tyske forskere dokumenterer Chamisso et etnologisk møde. Han er sig sine egne begrænsninger som iagttager bevidst og reflekterer over sit eget ståsted, samtidigt med at han bestræber sig på kun at præsentere det andet og så vidt muligt at glemme sig selv. Chamissos beretning adskiller sig markant fra Kotzebues nedladende syn på de urbefolkningsgrupper, de møder i Alaska og Sibirien. I sin selvforståelse som tolk og kulturoversætter virker Chamisso højaktuel den dag i dag. Silje Gaupseth bevæger sig på mere klassisk terræn, når hun med støtte i Johannes Fabians teoridannelse skitserer, hvilke strategier Vilhjalmur Stefanssons tekst»the Friendly Arctic: The Story of Five Years in Polar Regions«(1921) anvender i sin skildring af de canadiske inuitter (allokroni, etnografisk præsens, kommentar-genre). Selv om inuitterne får tildelt en rolle som arktiske eksperter, betragtes de samtidigt som børn i forhold til»supereskimoen«(richard Finnies, s. 218) Stefansson, der tilegner sig deres færdigheder som en bonuskvalifikation, uden af den grund at opgive sin overlegenhed med hensyn til»logisk tænkning«:»selv om Stefansson utvilsomt både beundrer og respekterer inuittene, er han i motsetning til dem med andre ord i posisjon til å skille fakta fra fiksjon. Han kan skrelle vekk de overtroiske elementene i de inuittiske fangstmetoder og omforme dem til polarteknikk eller vitenskap.«(s. 217). Anden dels højdepunkt er Fredrik Chr. Brøggers indlæg i debatten om Knud

4 Edda book Page 92 Tuesday, February 26, :22 PM 92 BOKMELDINGER Rasmussens eventuelle indre splittelse. Der er skrevet så meget om dette emne og ud fra så mange vinkler, at man kunne tro, det var unødvendigt med endnu en gennemgang men ved at koncentrere sig om den succesfulde, midaldrende Rasmussens tobindsværk Fra Grønland til Stillehavet og læse den meget grundigt, leverer Brøgger, klogt og sagligt argumenterende, et tiltrængt overblik. Brøgger tager udgangspunkt i en tese om Knud Rasmussens»to persepsjonsfiltre, et som er inuitisk og et som er eurosentrisk«(s. 183) og undersøger, hvordan dette viser sig i beretningen fra 5. Thule-ekspedition ( ) gennem bratte skift i fortælleperspektivet. I visse passager handler det endda om et gennemført dobbeltperspektiv, der stiller vurderinger fra modsat hold side om side med hinanden uden at kommentere eller hierarkisere. Rasmussen udviser ifølge Brøgger respekt og kritik, identifikation og distance over for begge kulturer (sml. s. 183), hans holdning er præget af en dobbelt kulturel loyalitet (sml. s. 191). Hvis Rasmussen skal forsøges syntetiseret, så kun som pluralistisk identitet i overensstemmelse med f.eks. Gloria Anzaldúas konception af»mestiza«-bevidstheden, der overvinder dualiteten og udvikler en tolerance mod flertydigheder og modsigelser. Rasmussens tekst viser ingen steder tegn på problematisk identitetssplittelse og Brøgger konkluderer:»hvis det er grunntone i Rasmussens personlige livsanskuelser på den femte Thule-ekspedisjon, er den humoristisk snarere enn tragisk.«(s ). Med sine syv bidrag er bogens sidste afdeling, Fortællinger om Arktis, samtidigt den mest omfangsrige og den mest heterogene. Den lægger ud med en tekst af Liv Lundberg, der skiller sig markant ud fra de andre i bogen. Mens antologiens øvrige bidrag mange gange analyserer hybride genrer, er Lundbergs tekst selv en lyrisk-essayistisk hybrid. En kobling til andre tekster, der beskæftiger sig med Arktis, kan muligvis etableres via abstraktions- og frigørelsesproblematikken. Lundberg er klar over illusionen, der ligger i at tage til et formentligt øde sted og formentligt uden bagage, når hun med umiskendelig ironi skriver:»uten fast bopel og vanedannende familie / reiser jeg lett med plastkort og pass / mot de ytterste strøk«(s. 235). Fortællinger om Arktis indeholder to bidrag om film, Tanja Kudrjavtseva undersøger den arktiske ø som liminalt rum i Pavel Lungins film»ostrov«(øen; 2006) og Roswitha Skare bedriver editionsfilologi på filmens område med sit forsøg på at finde frem til den originale udgave af Robert Flahertys»Nanook of the North«(1922). Navnlig retter Skare opmærksomheden mod de forskellige forord, som filmen i tidens løb har fået. Disse og andre paratekster, som f.eks. filmplakater eller anden reklame, spiller en vigtig rolle i receptionsprocessen, men de kan også være interessante i sig selv, i og med at de rummer information om den respektive historiske opførelsessituation. Filmen bringer ellers uundgåeligt spørgsmålet om fakta og fiktion på bane. Flahertys forståelse af»autentiske inuitter«har blandt andet ført til Vilhjalmur Stefanssons dom, at det hele er så sandt som historien om julemanden (sml. s. 350). Uanset hvad blev filmen en stor publikumssucces og var med til at præge forestillingen om inuitterne i lang tid fremover, hvilket leder til spørgsmålet om ansvaret af massekulturens producenter. Lill Tove Fredriksen bidrager med en præsentation af samisk litteratur, nærmere bestemt af Jovnna- Ánde Vests romantrilogi Árbbola at (Arvingerne), hvis sidste bind udkom i Mere givende med hensyn til teoretiske overvejelser virker dog afdelingens resterende tre kultur- og litteraturvidenskabelige artikler. Heidi Hansson behandler alternative arktiske diskurser i britisk populærkultur i perioden Der er tale om en maskulinitetskrise og en frygt for civilisatorisk svækkelse i samfundet, som leder til, at især beretninger fra polarekspeditioner anses som velegnet læsning for børn og unge. De formidler mandlige værdier og er således moralsk

5 Edda book Page 93 Tuesday, February 26, :22 PM B OKMELDINGER 93 opbyggelige. Det er denne officielle og klassebevidste heltediskurs, karikaturtegnerne reagerer på. Samtidigt med, at helterollen dekonstrueres, latterliggøres etablissementet og den imperiale diskurs. Med Alan Alexander Milnes Winniethe-Pooh (Peter Plys/Nalle Puh/Ole Brumm) som eksempel diskuterer Hansson, om imperialistisk tænkning endda gennemsyrer børnelitteraturen, eller om Milnes bog subtilt kritiserer al erobringsvirksomhed, når den diskrediterer Nordpolen som mål og skildrer hele ekspeditionsforetagendet som lattervækkende. Ifølge Kirsten Thisteds gennemkomponerede artikel er Kim Leines romaner et af de mest markante nutidige forsøg på at bryde med gængse danske grønlandsstereotyper. Navnlig lever den danske selvopfattelse som»de gode kolonisatorer«i bedste velgående. Leines selvbiografiske roman»kalak«(2007) er efter Thisteds mening mere vellykket end efterfølgeren»tunu«(2009), selv om lighederne i stoffet er åbenlyse.»kalak«vedkender sig sit subjektive ståsted, og det faktum, at bogens danske protagonist Kim bærer på et ungdomstraume og udvikler et voldsomt medicinmisbrug, bryder med det sædvanlige mønster, der stiller»et velfungerende beskrivende os over for et dysfunktionelt beskrevet dem, som i den grad præger den danske grønlandsdiskurs«(s. 283). Forsøget på at skrive en kollektivroman i»tunu«leder derimod til at tekstens udsagn kan opfattes som et almengyldigt helhedsbillede, hvorigennem det får mere autoritativ karakter. Der findes ikke noget endegyldigt svar på, hvilken rolle Grønland spiller i Kims deroute i»kalak«. Men i Thisteds læsning af romanen bliver det tydeligt, at forholdet»kun lader sig beskrive og forstå, hvis man ophæver det tabu, der hviler over det faktum, at gamle koloniale relationer mellem Danmark og Grønland fortsat er indskrevet i krop og køn og gengangeragtigt genopføres hver eneste dag i de mest intime relationer mellem mennesker.«(s. 270). Dette betyder til syvende og sidst, at Kim gentager sin fars misbrugsstrategier. Han udnytter de grønlandske kvinder, simpelthen fordi han kan, alt imens det hele påstås at være frivilligt. Cathrine Theodorsen analyserer, hvordan de tre fortællenivauer i Christoph Ransmayrs hybridroman»die Schrecken des Eises und der Finsternis«(1984; på norsk som»isens og mørkets redsler«, 1991) overlejrer hinanden og blandes sammen, sådan at selve fortællestrukturen og det, der skildres på de enkelte niveauer, samles i et fælles udsagn om absurditet, tab af orientering og udviskede grænser mellem fiktion og realitet, skønt Ransmayr i vid udstrækning bruger kildemateriale fra Weyprecht-Payer-ekspeditionen. Theodorsen argumenterer for, at fiktionen på en måde er mere sandfærdig end de officielle ekspeditionsberetninger, der dog ifølge genrekonventionen skulle være forpligtede til at levere sandheden. Fiktionen afmystificerer helten, sådan at han pludselig fremstår i naturlig størrelse. Theodorsen afslutter sit bidrag med et af de klassiske topoi angående det polare. Arktis mærker menneskene for livet, men forbliver selv et ubeskrevet blad, et projektionsrum:»isverden, som det tomme stedet det representerer, kan fylles av de mest fantastiske historier og derav finnes det noen historier som faktisk også har skjedd i virkeligheten.«(s. 309). Set ud fra en norsk synsvinkel håber man med publikationen af Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis at kunne udvide horisonten ved at fremme kendskabet til andre landes polarforskere og -tekster, men også ved indirekte at berøre det skift i diskursiv strategi, der er på færde, når det subarktiske Nordnorge af regeringen omdefineres til en del af Arktis. Men også i et mere globalt perspektiv tror udgiverne, at det kan være nyttigt med grundforskning med udgangspunkt i mere historiske tekster. Beskæftigelsen med såvel fiktionalt som faktuelt orienterede bearbejdelser af kulturmøder gennem tiderne kan bidrage til et nyt syn på problemer, der aktuelt trænger sig på.

6 Edda book Page 94 Tuesday, February 26, :22 PM 94 BOKMELDINGER Bogen indeholder mange interessante faktuelle oplysninger og leverer til tider glimrende nær- og krydslæsninger af teksterne. Det er helt klart positivt, at der er tale om en fælles referenceramme de enkelte bidrag imellem. Sammensætningen virker langt hen ad vejen gennemtænkt, og selv om ikke alle bidrag holder samme høje standard som især Schimanski/ Spring, Brøgger og Thisted, lykkes det antologien at give et bemærkelsesværdigt overblik over et stort felt af (populær)videnskabelig, skønlitterær og populærkulturel tekstproduktion. Michaela Hanke

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Stå sammen og bevæg jer

Stå sammen og bevæg jer Rosenkvist Consult www,rosenkvistconsult.dk Stå sammen og bevæg jer Indledning Først vil jeg gerne anerkende Brinkmanns intention i hans opgør med tidens udviklingstvang og fremhæve nogle af de synspunkter,

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning

Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning Det Røde Hav og de fire fokusøer Lærervejledning Asymmetrisk tænkning - det vi plejer at gøre Assymmetrisk tænkning er den tænkning, som oftest bruges, når en gruppe af personer skal blive enige om noget.

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Tværfaglighed på Den Kreative Platform

Tværfaglighed på Den Kreative Platform Tværfaglighed på Den Kreative Platform Af Christian Byrge & Søren Hansen Kreativitetslaboratoriet, Aalborg universitet 2007 Abstrakt At kunne anvende viden uhæmmet på tværs af fag, er en væsentlig kompetence

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Faglighed. Vibeke Hetmar

Faglighed. Vibeke Hetmar Faglighed Vibeke Hetmar Betegnelsen faglighed kalder på præcisering når den anvendes som grundlag for beslutninger i de politiske, de administrative og de didaktiske domæner. Det kan være det ikke er muligt

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Jeg er ikke en særlig god underviser!!! Historier eller hændelser der understøtter den historie om mig selv. Min egen fortælling og andres

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere