Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl."

Transkript

1 Samarbejdsplan marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning Denne samarbejdsplan er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelsen i retsplejelovens 113. Planen er godkendt i Kredsrådet for Østjyllands Politi på et møde den 5. marts 2013, og den offentliggøres på politikredsens hjemmeside. Samarbejdsplanen indeholder en overordnet beskrivelse af samarbejdet mellem på den ene side politiet og på den anden side kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og andre lokale samarbejdspartnere og interessenter. Denne overordnede beskrivelse af samarbejdet bliver naturligvis suppleret gennem den fortsatte styrkelse og udvikling af de mange mere uformelle kontakter og erfaringsudvekslinger mellem politiet, kommunerne og andre samarbejdspartnere m.v. Der vil også løbende kunne opstå nye samarbejdsfora, der vil blive indarbejdet i politikredsens samarbejdsplan. Østjyllands Politi anser samarbejdet i såvel Kredsrådet som lokalrådene for et særdeles væsentligt omdrejningspunkt for den stadige udvikling af det kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde i politikredsen. Også derfor vil Østjyllands Politi i 2013 virke for en fortsat udbygning og styrkelse af dette samarbejde. Organiseringen af det lokale samarbejde Der er oprettet lokalråd i samtlige syv kommuner i politikredsen. I Aarhus kommune er der oprettet tre lokalråd for henholdsvis SSP-indsatsen, PSP og for Aarhus Vest. Lokalrådene udgør basis for det lokale samarbejde i de enkelte kommuner, og i 2009 blev de særlige banderåd ligeledes knyttet til arbejdet i lokalrådene. Overordnede mål for samarbejdet og prioriteringen af politiets ressourcer Samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, samarbejdspartnere og andre interessenter i politikredsen skal bevare, styrke og udbygge lokalkendskabet og den tætte kontakt til lokalsamfundet. Det sker ved at Kredsrådet fungerer som et strategisk forum, hvor de langsigtede mål for samarbejdet bliver fastlagt, og hvor de nødvendige overordnede aktiviteter, metoder og ressourcer bliver prioriteret og koordineret

2 at lokalrådene fungerer som lokale fora, hvor parterne aktivt samarbejder om at udarbejde og gennemføre fælles handleplaner og fokuserede generelle og konkrete kriminalitetsforebyggende indsatser i forhold til Kredsrådets langsigtede mål og de aktiviteter, metoder og ressourcer, der er til rådighed, samt og ikke mindst i forholdt til de lokale problemstillinger og behov. Side 2 Det er målet, at samarbejdet på alle niveauer skal fungere så godt, at information, viden og gode ideer deles og formidles frit på tværs mellem samarbejdsparterne, så der skabes grundlag for en sammenhængende kriminalpræventiv og kriminalitetsbekæmpende indsats i alle politikredsens kommuner. Arbejdet i Kredsrådet og de enkelte lokalråd tager udgangspunkt i de udarbejdede forretningsordener. Østjyllands Politi vil i 2013 i vid udstrækning fortsætte indsatserne på de områder, der har været i fokus i de foregående år; herunder de krav, der følger af den politiske aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi for Østjyllands Politi vil således fortsat indgå i: den intensiverede bandeindsats i særligt udsatte boligområder, og herunder fortsat deltage i den fleksible bande TaskForce, der dækker Fyn og Jylland den tværgående indbrudsenhed, som har intensiveret den fremadrettede efterforskning mod organiseret indbrudskriminalitet, hælernetværk og hjemmerøverier Med baggrund i blandt andet de politiske aftaler om politiets virksomhed i vil Østjyllands Politi i 2013 især fokusere på 1. den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet, hvor Østjyllands Politi på baggrund af lokalt definerede målsætninger vil arbejde for at nedbringe den kriminalitet f.eks. gaderøverier, vold i nattelivet, narkotikasalg til unge og anden generelt utryghedsskabende kriminalitet der lokalt generer borgerne mest, 2. en intensiv og konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer, så de ikke kan begå kriminalitet, 3. at reducere antallet af indbrud i privat beboelse, samt hælerivirksomhed 4. en intensiv og konsekvent indsats i de mest social udsatte boligområder med henblik på at bekæmpe kriminaliteten i områderne, samt bekæmpe den kriminalitet, der begås af beboere i områderne 5. at styrke færdselssikkerheden gennem en styrket politiindsats 6. at effektivisere straffesagsbehandlingen 7. at styre sager vedrørende økonomisk kriminalitet og organiseret kriminalitet. Østjyllands Politi vil løbende supplere og justere de fastsatte mål, så de til stadighed afspejler samfundsudviklingen, herunder kriminalitetsudviklingen. Med henblik herpå foretager Østjyllands Politi løbende analyser af kriminalitetsmønstre i politikredsen og tilpasser sin indsats i forhold hertil. Herudover modtager politiet henvendelser fra kommuner,

3 borgere og andre interessenter, som ønsker en særlig indsats i et bestemt område. Sådanne henvendelser indgår naturligvis i Østjyllands Politis almindelige prioritering af opgaverne både på lokalt og på politikreds-niveau, herunder også i forhold til samarbejdet i Kredsrådet og i lokalrådene. Side 3 Endvidere vil politikredsens ledelse sammen med relevante medarbejdere fortsat deltage i borgermøder og tilsvarende arrangementer, hvor beboere i lokalområder og lignende interessegrupper får mulighed for at drøfte aktuelle, lokale problemer direkte med politiets ledelse. Kredsrådet Kredsrådet er det grundlæggende forum for det overordnede samarbejde mellem politiet og kommunerne i politikredsen, og Kredsrådet består af politidirektøren (formand) og borgmestrene i de syv kommuner, hvoraf én vælges som næstformand. Kredsrådets opgave er at drøfte alle væsentlige spørgsmål vedrørende politiets drift og borgerbetjening, herunder spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og politiets samarbejde med lokalsamfundet. Det er navnlig vigtigt at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre den bedst mulige sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse. Som et led i den såkaldte indbrudspakke fra efteråret 2010 deltager en repræsentant fra Kriminalforsorgen i Kredsrådets møder mindst én gang årligt. Der er for Kredsrådet sat følgende mål for 2013: Kredsrådet skal afholde mindst fire møder i Referaterne fra kredsrådsmøderne skal offentliggøres på politikredsens hjemmeside Politidirektøren udarbejder inden 1. februar 2014 en redegørelse om Østjyllands Politis virksomhed i Politidirektøren udarbejder løbende en analyse af de lokale kriminalitetsproblemers omfang, udvikling og geografiske fordeling. Kredsrådet skal på baggrund af blandt andet kriminalitetsudviklingen løbende på det strategiske niveau overveje behovet for at iværksætte nye initiativer. Kredsrådet skal i 2013 evaluere arbejdet i politikredsens ungesamråd. Kredsrådet skal i 2013 sikre videreudvikling af det tværgående samarbejde mellem Kriminalforsorgen, socialforvaltningen og politiet med henblik på sikker løsladelse efter afsoning (KSP-samarbejdet) K er tovholder på projektet. Kredsrådet skal løbende drøfte udviklingen af samarbejdet med henblik på udarbejdelse af udkast til samarbejdsplan for 2014 til drøftelse på Kredsrådets sidste møde i Kredsrådet skal i 2013 endvidere fortsætte og styrke arbejdet med at gennemføre fælles kompetenceudviklingstiltag, der kan styrke samarbejdet og arbejdet i lokalrådene. Lokalrådene Lokalrådenes hovedarbejdsområde er at sikre, at de overordnede rammer og mål for den konkrete kriminalpræventive og kriminalitetsbekæmpende indsats drøftes og udmøntes lokalt i forhold til de lokale kriminalitetsproblemer. Lokalrådene skal endvidere opmærk-

4 somt følge udviklingen og udviklingstendenserne lokalt og agere i forhold hertil. Herunder skal lokalrådene drøfte spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP- og PSPsamarbejdet samt politiets øvrige samarbejde i lokalområdet. Hvert lokalråd har udarbejdet en handlingsplan for 2013, der udmønter Kredsrådets overordnede beslutninger og lokalrådets egne fokusområder til lokale indsatser. Side 4 Lokalrådene skal bidrage til at skabe et aktuelt billede af problem- og kriminalitetsbilledet i politikredsen, og lokalrådenes handlingsplaner for 2013 indarbejdes derfor også i relevant omfang i Østjyllands Politis samarbejdsplan. Banderådene Med baggrund i ny lovgivning om en styrket indsats mod bandekriminaliteten blev der efter drøftelse i kreds- og lokalrådene i Østjyllands politikreds i 2009 oprettet banderåd i samtlige kommuner for at styrke den kriminalpræventive indsats. Disse banderåd er lokale samarbejdsfora, hvor alle relevante aktører løbende drøfter de konkrete problemer og kommer med forslag til forebyggende og tryghedsskabende tiltag med primært fokus på at dæmme op for rekrutteringen til de kriminelle bander. Banderådenes arbejde indgår som et særligt prioriteret element i lokalrådenes arbejde, og banderådene er i alle kommunerne knyttet til de mødefora, der arbejder inden for rammerne af retsplejelovens 115. Banderåds-ordningen i Østjyllands politikreds vil blive evalueret i løbet af 2013 med henblik på at effektivisere arbejdet og tilpasse indsatsen til de øvrige forebyggende tiltag på bandeområdet. Det kriminalitetsforebyggende samarbejde Det lokale kriminalitetsforebyggende arbejde er i kommunerne forankret i SSPsamarbejdet, som er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Ud over det lokale samarbejdet på ledelsesniveau er der på en lang række områder samarbejde og kontakt mellem politiet og kommunerne på sagsbehandlerniveau, f.eks. inden for rammerne af SSP-samarbejdet og i form af faste kontaktmøder, særlige indsatsgrupper med fokus på potentielle kriminelle (ungdomsbander mv.), bekæmpelse af socialt bedrageri og illegal arbejdskraft. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSPsamarbejdet giver mulighed for at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår så tidligt, at der kan gøres en indsats for at hindre, at de unge kommer ud i en kriminel løbebane. Samtidig er SSP-samarbejdet et velegnet forum til at afklare mulighederne for lokalt forebyggende arbejde mellem de involverede myndigheder. SSP-samarbejdet kan desuden gennem projekter være med til at modvirke, at der opstår grupper eller bander af unge med kriminel adfærd. SSP-samarbejdet omfatter også unge over 18 år (det såkaldte SSP+), og derfor indgår det som et væsentligt led i det forebyggende arbejde at samarbejde med erhvervsvirksomheder i lokalområdet om at skaffe lære- eller arbejdspladser til unge, som har behov for en særlig støttende indsats.

5 SSP-samarbejdet skal også i 2013 fortsættes og søges udbygget med vægt på et tæt samarbejde med hver enkelt kommune i politikredsen. Side 5 Der har siden 2008 været arbejdet efter en særlig plan for en strategisk kriminalpræventiv indsats over for børn og unge i Østjyllands politikreds, og dette arbejde fortsætter i Planen indeholder følgende emner: Et systematisk forløb med en generel indsats, der bør finde sted løbende under børnenes og de unges opvækst med inddragelse af skoler, klubber, ungdomsskoler og andre ungdomsuddannelsessteder mv. Det vil f.eks. kunne omfatte oplysningskampagner, særlige SSP-dage, faste møder mellem politiets og kommunernes SSP-medarbejdere og forældrebestyrelser i børneinstitutioner og på skoler, fælles aktiviteter som led i skolernes projektarbejde mv. En specifik indsats rettet mod udsatte grupper af børn og unge, som er ved at udvikle en kriminel adfærd. Den specifikke indsats vil naturligt kunne gennemføres i samarbejde med f.eks. lokale fædregrupper, skoler, ungdomsklubber mv., og der kan iværksættes opsøgende gadearbejde mv. En individorienteret indsats i forhold til unge, som allerede har begået kriminalitet, med henblik på at forebygge, at de pågældende begår ny kriminalitet. Den individorienterede indsats vil bl.a. kunne omfatte egentlig behandling mv. Indsatsen vil også kunne sigte mod, at de pågældende personer får nye sociale relationer uden for deres hidtidige miljø, f.eks. ved et samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser mv. For at sikre en forankring og koordinering af den kriminalpræventive indsats i lokalrådene deltager lederen af Østjyllands Politis kriminalpræventive sektion i lokalrådsmøderne. Ungesamråd Kredsrådet nedsatte i 2010 en arbejdsgruppe, der på baggrund af et forslag fra politiet om organiseringen af ungesamråds-arbejdet udarbejdede en indstilling om ungesamrådets praktiske virke i Østjyllands politikreds. Ungesamrådet skal komme med indstillinger til anklagemyndigheden og retterne om sanktioner m.v. i straffesager mod unge under 18 år. Ungesamrådet skal bestå af repræsentanter for anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen, kommunen, regionen, de sikrede institutioner og en eller flere sagkyndige. Ungesamrådets organisering har løbende været drøftet på Kredsrådets møder i 2011 og 2012, og ordningen vil blive evalueret i løbet af Samarbejde mod radikalisering af børn og unge Østjyllands Politi og Aarhus kommune samarbejder om et projekt, der skal modarbejde radikalisering af børn og unge. Projektet styres af politidirektøren, socialdirektøren og børn- og unge direktøren, og lederen af Østjyllands Politis kriminalpræventive sektion er projektleder. Andre myndigheder indgår i forskellige af projektets faser, blandt andet Socialministeriet og Politiets Efterretningstjeneste.

6 Også dette projekt består af en generel indsats, en række specifikke indsatser og egentlige individorienterede indsatser, og sidstnævnte del af projektet støttes af EU-midler. Side 6 Projektet omfatter blandt andet målrettet orientering til relevante fag- og personalegrupper i politiet og kommunen om risikoen for radikalisering, samt en bredere orientering til forældre og andre borgere om radikalisering. Den individorienterede del af projektet er banebrydende og omfatter blandt andet etablering af mentor-ordninger til de børn og unge, der i særlig grad vurderes at være i risiko for at blive radikaliseret. Projektet fortsætter i Projekt Social Pejling Kredsrådet besluttede i 2008 at iværksætte Projekt Social Pejling i alle kommuner i politikredsen. Social pejling er en metode til forebyggelse af risikoadfærd og kriminalitet hos børn og unge, og projektet er et samarbejde mellem kommunernes socialforvaltninger, børn- og unge forvaltninger og lokalpolitiet, og projekterne er forankret i lokalrådene. Projektet retter sig mod skolernes 5. klasser og indebærer blandt andet, at der som udgangspunkt gennemføres undervisningsforløb og forældremøder i alle femteklasser i politikredsens skoler. Under Projekt Social Pejling får eleverne og deres forældre forståelse for den risikoadfærd og de sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, der kan påvirke børn og unge i en negativ retning, fordi de søger at leve op til det, de tror er den accepterede/normale adfærd hos andre børn og unge. Projektet har haft stor succes og fortsætter i Samarbejdet mellem politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien (PSP) I Østjyllands politikreds er der etableret PSP-samarbejder i samtlige kommuner, og PSParbejdet er forankret i Lokalpolitiet, hvor linjechefen for Lokalpolitiet sammen med de tre lokalpolitiledere fra Aarhus, Randers og Grenaa varetager den overordnede og tværgående koordinering af arbejdet. Også lokalt er PSP-arbejdet forankret hos lokalpolitiet, og på hver lokalpolitistation er der udpeget en formand/tovholder, der sammen med kommunerne står for afviklingen af møderne i PSP-udvalgene. PSP-samarbejdet er et led i indsatsen over for socialt udsatte personer, så disse personer hjælpes på den rigtige måde, og så det forebygges, at de pågældende personer udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. Lovgivningen giver politiet, de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien mulighed for udveksling af oplysninger på individplan Region Midt indgår i samtlige PSP-udvalg dog er Region Syddanmark repræsenteret i PSP-udvalget i Odder kommune. Der er ligeledes tilknyttet en repræsentant for Kriminalforsorgen til PSP-samarbejdet.

7 Samarbejdet mellem Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet (KSP) Der er i 2011etableret et nyt tværgående samarbejde mellem Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet. Samarbejdet blev igangsat i hele politikredsen i 2012 med kriminalforsorgen som tovholder, og det fortsætter i Side 7 Tværgående samarbejde i indsatsen på bandeområdet Østjyllands Politi, Kriminalforsorgen, SKAT og flere af kommunerne i politikredsen arbejdet har etableret et helhedsorienteret og tværgående samarbejde for at skabe kontakt til og understøtte de personer, som ønsker at komme ud af det kriminelle bandemiljø. Dette samarbejde vi blive fortsat i Tværgående samarbejde i de særligt udsatte boligområder I de særligt udsatte boligområder indgår Østjyllands Politi i et tæt tværsektorielt samarbejde med blandt andet Aarhus kommune, SKAT, Kriminalforsorgen og de relevante boligforeninger. Dette samarbejde indebærer blandt andet, at de enkelte forvaltningsmyndigheder inden for deres respektive myndighedsområder foretager en række undersøgelser, hvorefter der iværksættes koordinerede initiativer på baggrund af specifikke aftaler myndighederne og interessenterne i mellem. Den særlige koordinerede indsats sker med baggrund i reglerne i retsplejelovens 115, og vilkårene for samarbejdet er nærmere fastlagt i Kommissorium for SSP+ og koordineret indsats over for kriminelle familier, der er udfærdiget af Aarhus kommunes sekretariat. Disse tværgående indsatser koordineres i øvrigt med SSP- og SSP+-arbejdet, indsatsen mod radikalisering, bandeindsatsen m.v., og derudover deltager Østjyllands Politi som led i den styrkede indsats i de særligt udsatte boligområder også i personalemøder hos samarbejdspartnerne og i arbejdet omkring Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj boligområderne. Færdselssikkerhedsråd og samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik På færdselsområdet fortsætter Østjyllands Politi samarbejdet i de færdselssikkerhedsråd, der er nedsat i kommunerne Aarhus, Nord- og Syddjurs og Favrskov. Der er fortsat ingen afklaring på det regionale færdselssikkerhedssamarbejde efter at Vejdirektoratet i 2012 nedlagde blandt andet Vejcenter Østjylland, men Rigspolitiet og politikredsene arbejder i fællesskab med et oplæg til et "regionalt" samarbejde, hvor politikredsene bliver tovholder på samarbejdet. Det forventes at komme til at betyde, at der etableres et færdselssikkerhedsudvalg i hver politikreds. Endelig beslutning afventer forhandlinger mellem Transportministeriet og Justitsministeriet om pengene til kampagnearbejdet. Som led i færdselssikkerhedsarbejdet gennemfører flere af kommunerne og politiet i samarbejde blandt andet årlige kørekurser for unge, der netop har erhvervet kørekort, og for ældre bilister.

8 Østjyllands Politis samarbejde med Rådet for Sikker Trafik varetages i dag i et samarbejde mellem Lokalpolitiet og Færdselsafdelingen, og Østjyllands Politi vil i 2013 arbejde for at fastholde og udbygge forbindelsen mellem rådet og politikredsens præventive afdelinger. Det indebærer blandt andet, at politiet vil forestå og formidle rådets kampagne- og undervisningsvirksomhed i politikredsen, formidle og koordinere politiets bistand i forbindelse med færdselsundervisningen i skolerne og supplere undervisning med kontrol omkring skolerne. Side 8 Konfliktråd Den 1. januar 2010 trådte en ny lov om konfliktråd i kraft. Konfliktråd er et frivilligt møde mellem en gerningsmand og den forurettede, hvor en neutral mægler skaber mulighed for, at parterne på en ordentlig måde kan tale sammen om den kriminelle handling. Et konfliktråd er et supplement til den sædvanlige straffesag, og det kan således ikke træde i stedet for straf eller andre retsfølger af den strafbare handling. Østjyllands Politi har ansat en konfliktrådskoordinator og otte konfliktmæglere. Konfliktrådskoordinatoren er fuldtidsansat og tilknyttet politikredsens Kriminalpræventive sektion, mens konfliktmæglerne er civile borgere rekrutteret fra lokalsamfundet, der udfører konfliktråd på deltidsbasis. Konfliktrådet giver gerningsmanden mulighed for at se og forholde sig til de menneskelige følger af den kriminelle handling og påtage sig ansvaret for handlingen, mens den forurettede i sagen får mulighed for at bearbejde den angst og vrede, som den kriminelle handling kan have medført. Konfliktråd kan således have såvel en kriminalitetsforebyggende som en tryghedsskabende effekt, og Østjyllands Politi har siden ordningens etablering gennemført et stort antal konfliktråd. Dette arbejde vil blive fortsat i Offerrådgivning Offerrådgivningsvirksomheden er organiseret som en fælles offerrådgivning, der forestås af Offerrådgivningen i Østjyllands politikreds. Det er politiet, der finansierer driften af offerrådgivningen, men arbejdet udføres af frivillige, og politiet har ingen indflydelse på offerrådgivningens arbejde. Samarbejdet mellem politiet og offerrådgivningen drøftes og koordineres gennem kontaktpersoner i lokalpolitiet i Grenaa, Randers og Aarhus. Repræsentanter for offerrådgivningen og politiets kontaktpersoner drøfter på kvartalsvise møder samarbejdet og vejledningen/informationen til offentligheden om offerrådgivningen. Der er etableret faste kontaktpunkter, hvor borgere med ønsker om rådgivning kan henvende sig, og der er på politikredsens hjemmeside et link til offerrådgivningens hjemmeside, hvor både den landsdækkende og den lokale afdeling er beskrevet.

9 Indsatsen mod social dumping Det etablerede lokale samarbejde om den lokale indsats mod illegalt arbejde og social dumping fortsætter i 2013, og Østjyllands Politi vil i løbet af året aktivt deltage i mindst otte landsdækkende og otte regionale aktioner i samarbejde med Arbejdstilsynet og SKAT. Politiets indsats er forankret i Udlændingesektion, og i netværket deltager desuden repræsentanter for relevante fagforeninger, brancheorganisationer, SKAT, Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesregion Midtjylland m.fl. Side 9 Bevillingsnævn og andet samarbejde omkring restaurationsmiljøet Der er etableret bevillingsnævn i alle kommuner i Østjyllands politikreds, bortset fra i Syddjurs Kommune, hvor sagsområdet varetages af Økonomiudvalget. Repræsentanter fra lokalpolitiet og Østjyllands Politis Bevillings- og tilladelsessektion deltager i alle kommunernes møder om bevillingssager. Udover den almindelige sagsbehandling på restaurationsområdet drøfter bevillingsnævnene/udvalget også de aktuelle, politimæssige indsatser og problemstillinger, der knytter sig til restaurationsmiljøet i kommunen. Derudover indgår lokalpolitiet og politikredsens Bevillings- og tilladelsessektion flere steder også i både formaliserede og mere uformelle samarbejder med lokale restauratører, hvor der blandt andet drøftes fælles anliggender og problemstillinger. Denne form for samarbejde kan blandt andet sikre en fælles holdning til bortvisninger og karantæner, hvilket letter både restauratørernes og politiets arbejde med at skabe et roligt og trygt restaurationsmiljø. Andre lokale samarbejdsrelationer Politiets relationer til lokalsamfundet relaterer sig ikke kun til kredsrådet, lokalrådene og samarbejdet med kommunerne i øvrigt. Det findes en lang række andre formelle og uformelle samarbejdsrelationer, der involverer lokale myndigheder, foreninger og interesseorganisationer. Dette gælder eksempelvis: SKAT Det daglige samarbejde med SKAT om skatte- og momssager og anden grov økonomisk kriminalitet sker indtil videre mellem Økonomisk Kriminalitet og lokalpolitiet og de lokale skattecentre. Østjyllands Politi og SKAT har udarbejdet en samarbejdsmodel for myndighedsindsatsen mod organiseret kriminalitet, og der blev i 2008 indgået en fremadrettet samarbejdsaftale mellem Østjyllands Politi og SKAT vedrørende indsatsen mod økonomisk kriminalitet blandt andet på bandeområdet. Pengeinstitutter og postvæsen Østjyllands Politikreds har etableret et samarbejdsfora med samtlige pengeinstitutter og posthuse beliggende i politikredsen. Som led i dette samarbejde afholdes et årligt ERFA-møde på strategisk lederniveau, hvor politiet har formandsposten.

10 Emnet på disse møder er samarbejdet i det forløbne år, orientering fra politiet, herunder om nye tiltag i forbindelse med efterforskning, røverier og lignende, orientering fra pengeinstitutterne og PostDanmark samt andre relevante emner. Referat af møderne udveksles med Finansrådet. Side 10 Ud over det årlige ERFA-møde holder Lokalpolitiet møder med de enkelte filialer efter behov. Der er tale om såkaldte kassemøder eller fyraftensmøder, hvor der sker undervisning/vejledning på det operative niveau. Hospitaler Politikredsen deltager i det sundhedsberedskabs- og præhospitale udvalg, som er nedsat af Region Midtjylland. Udvalget planlægger den samlede aktivitet, der indgår i den præhospitale fase, jfr. bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Den præhospitale indsats omfatter alle de aktiviteter, der iværksættes ved akut sygdom eller ulykkestilfælde og er en integreret del af det akutte beredskab. Psykiatrisamarbejde Udover det allerede beskrevne PSP-samarbejde afholdes der møder mellem politiet, statsadvokaten, regionspsykiatrien Distrikt Øst og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. Disse møder er et forum for drøftelse af praktiske forhold vedrørende det daglige samarbejde mellem politiet, statsadvokaten og psykiatrien. Center for børn udsat for seksuelle overgreb Center for børn udsat for overgreb (CBO) er beliggende på Skejby Sygehus. Centeret drives i fællesskab mellem Retsmedicinsk Institut, Aarhus, Børneafdelingen, Skejby Sygehus samt Østjyllands Politi. Politiets videoafhøringer foregår på centeret, og Østjyllands Politi er repræsenteret i både centerets styregruppe og arbejdsgruppe, samt i en særlig forskningsgruppe. Center for voldtægtsofre Center for Voldtægtsofre i Aarhus (CFV) er beliggende på skadestuen, Aarhus Sygehus, Nørrebrogade, Aarhus C. Her modtages personer, der har været udsat for voldtægt eller forsøg herpå. Østjyllands Politi er repræsenteret i centerets styregruppe og arbejdsgruppe. Beredskabsstyrelsen Der pågår løbende et tæt samarbejde med beredskabsstyrelsen omkring stabsarbejde, udarbejdelse af beredskabsplaner, gennemførelse af beredskabsmæssige øvelser m.v. ligesom der afholdes årlige møder både på chefniveau og på operativt niveau. Beredskabsstyrelsen indgår også i det regionale totalforsvarssamarbejde. Forsvaret og hjemmeværnet Østjyllands Politi arbejder tæt sammen med forsvaret og hjemmeværnet på flere områder. I forbindelse med løsning af større opgaver, f.eks. særlige vejrfænomener, deltager forsvaret og hjemmeværnet typisk som støtte i løsningen af rednings- og humanitære opgaver. Hjemmeværnets politikompagnier støtter ofte po-

11 litiet i forbindelse med større arrangementer, hvor opgaven typisk vil være færdselsregulering og afspærring. Politiet støtter op omkring forsvarets uddannelser, Hærens Basisuddannelse og Hjemmeværnets funktionsuddannelse, hvor politiet stiller undervisere til rådighed inden for flere områder. Forsvaret indgår også i det regionale totalforsvarssamarbejde. Side 11 Totalforsvarsregionen Samarbejdet mellem totalforsvarets forskellige aktører er blandt andet forankret i den regionale stab, hvor også totalforsvarsregionen og Østjyllands Politi indgår. Totalforsvarsregionen er en væsentlig samarbejdspartner i forhold til planarbejdet og gennemførelse af øvelser i dette regi. Regionerne Østjyllands Politi samarbejder på en række områder med Region Midtjylland, herunder bl.a. i forbindelse med en række beredskabsmæssige forhold. I 2011 blev de syv tidligere 112-alarmcentraler erstattet af to nye landsdækkende alarmcentraler, hvoraf den ene er placeret i Østjyllands Politi, på politigården i Aarhus.Dette indebærer, at 112-Alarmcentralen i Aarhus modtager nødopkald fra alle dele af landet, der i de tilfælde, hvor der er tale om syge eller tilskadekomne personer skal omstilles til den relevante region med henblik på vurdering af, om der skal sendes en ambulance m.v. Østjyllands Politi samarbejder som følge heraf med alle landets regioner i relation til ambulanceberedskabet og 112-alarm systemet Havnevæsenet Østjyllands Politi har et nært samarbejde med havnene i politikredsen, hvor politiet godkender sårbarhedsvurderinger, sikkerhedsplaner, ISPS-sikringer og yder bistand med gennemførelse af lovpligtige sikkerhedsøvelser. Særlige risiko-virksomheder Østjyllands Politi har et meget omfattende samarbejde med en lang række virksomheder i politikredsen. Samarbejdet omfatter blandt andet udarbejdelse og godkendelse af (miljø-)sikkerhedsplaner, rådgivning om beredskabsplaner for særligt kriminalitetstruede virksomheder og bistand ved gennemførelse af sikkerheds- og beredskabsøvelser og lignende. Stadions og sportsklubber Der er et tæt samarbejdet mellem politiet og stadions, idrætsanlæg og sportsklubber om planlægning og gennemførelse af de sportsarrangementer, hvor der kan påregnes mange/særlige grupper af tilskuere og deraf følgende potentielle ordensmæssige eller trafikale problemer. Her kan blandt nævnes superliga fodboldkampe, større nationale og internationale idrætsstævner og kulturelle arrangementer. Østjyllands Politis samarbejdsrelationer til andre myndigheder, organisationer, virksomheder o.a. er kendetegnet ved, at de samme interessenter ofte indgår i mange forskellige

12 samarbejdsfora. Desuden omfatter politiets samarbejdsrelationer en meget lang række parter udover dem, der er allerede er omtalt ovenfor. Her kan blandt andet nævnes: Side 12 Kommunernes beredskabskommissioner. Kommunernes bevillingsnævn. Vejteknisk samarbejde med kommuner og vejcentre. Andet miljøsamarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder. Embedslægeinstitutionen. Læger. Falck. Fødevarestyrelsen og Fødevareregionen. Dyrlæger. Arbejdstilsynet. Retterne i Aarhus og Randers. Arresthusene i Aarhus og Randers. Skoler og uddannelsesinstitutioner. Repræsentanter for de religiøse samfund. Landsforeningen for bøsser og lesbiske, Aarhus afd. Advokater. Tolke. Diverse kollektive trafikselskaber. Hyrevognsselskaber. Pressen. Beboerrådsformænd. Klubledere. Forældregrupper. Behandlings- og forsorgshjem. Opfølgning Samarbejdsplanen for Østjyllands politikreds udarbejdes for ét år af gangen, men der er tale om en dynamisk plan, der dels skal sikre stabil, flerårig indsats, dels skal kunne suppleres løbende med nye oplysninger i takt med udviklingen og etableringen af nye samarbejdsrelationer. Samarbejdsplanen for 2013 indeholder hovedsagelig mere generelle beskrivelser af de samarbejdsfora, som politiet indgår i, og planen viderefører i vid udstrækning de overordnede tiltag, der er blevet iværksat i henhold til de tidligere samarbejdsplaner. Arbejdet med udviklingen af samarbejdsplanen for 2014 påbegyndes i 2. halvår 2013, så Kredsrådet kan drøfte et udkast til denne plan på sidste møde i Det endelige forslag til samarbejdsplan for 2014 forelægges på Kredsrådets første møde i 2014.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Kredsrådets organisering og ansvar... 3 2. Lokalrådenes organisering og ansvar... 3 3. Øvrige råd og nævns

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering

52. Forslag om temaemne til kredsrådsmødet den 30. september Samarbejde om polarisering, ekstremisme og radikalisering Referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Onsdag den 22. juni 2011 kl. 10.00 11.30 Sted: Politigården i Odense Afbud: Hans Jørgensen, Erik Christensen og Bjarne Nielsen, Curt Sørensen, Anker Boye, Arne

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Notat SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE BØRN OG UNGE

Notat SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE BØRN OG UNGE Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Møde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi den 25. februar 2014 Thomas Medom og Bünyamin Simsek Nils Petersen, Erik Kaastrup-Hansen, Lotte Henriksen Toke Agerschou

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia.

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia. November 2012 Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Skanderborg Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia SYDØSTJYLLANDS Kolding 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi og kommunerne... 4 2.1 Det strategiske niveau... 4 2.2 Det operative niveau... 4 2.3 Det taktiske niveau

Læs mere

4. Trafiksikker kommune er en vigtig del af en trafiksikker politikreds.

4. Trafiksikker kommune er en vigtig del af en trafiksikker politikreds. Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 12. februar 2009 kl. 1030 1200. Sted Rådhuset, Langeland Kommune. Afbud Bo Andersen, Faaborg Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS PO LOLLAND FALSTERS POLITI 2013 SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 side ForoRD 3 Mission, vision og mål 4 rammerne for samarbejdet 5 samarbejdsfora 6 sådan arbejder vi 7 Lokalpolitiet

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune,

REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune, 1 27. marts 2014 Sagsbehandler: pkr LOKALPOLITIET Lokalstation Kalundborg lokalpolitilederen Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg. Telefon: 25107709 E-mail: pkr002@politi.dk REFERAT, møde i Lokalrådet (brutto)for

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds

Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Referat af møde i Lokalrådet for Assens i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag d. 12. august 2008 kl. 13.30 Sted: Fyns Politi, Assens, Toftevej 33, 5610 Assens. Afbud: Dorthe Dahlstrup og Jan Anker Skytte Ankersen,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Onsdag den 3. december 2008 kl. 1400 forventet varighed ca. 1,5 time. KMD, Odense, Niels Bohrs Alle 185, 5220 Odense SØ

Onsdag den 3. december 2008 kl. 1400 forventet varighed ca. 1,5 time. KMD, Odense, Niels Bohrs Alle 185, 5220 Odense SØ Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Sted Afbud Knud Gether Onsdag den 3. december 2008 kl. 1400 forventet varighed ca. 1,5 time. KMD, Odense, Niels Bohrs Alle 185, 5220 Odense SØ Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro Generel handleplan 2016 Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro Lokalpolitiet i Holstebro Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2016 for Midtog Vestjyllands

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2012 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere