BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Jesper Hau Firma: Leif Hansen Engineering A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning nr.: 200017158 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Jesper Hau Firma: Leif Hansen Engineering A/S"

Transkript

1 SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 247 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: liter olie 5431 kwh elvarme Oplyst for perioden: 01/01/08-31/12/08 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Bygning 3 - Hulmursisolering 1162 liter Fyringsgasolie 822 kwh Elvarme kr kr. 2.2 år 1 Bygning 2 - Hulmursisolering 4371 kwh Elvarme 9360 kr kr. 1 år 1 Bygning 1 - Efterisolering af loft 1725 liter Fyringsgasolie, 87 kwh el kr kr år 2 Bygning 2 - Efterisolering af tag 1012 kwh Elvarme 2170 kr kr. 8.5 år 2 Bygning 3 - Efterisolering af loft 207 liter Fyringsgasolie 151 kwh Elvarme 3 Bygning 3 - Nye vinduer. 283 liter Fyringsgasolie 204 kwh Elvarme 1850 kr kr år 2540 kr kr år 3 Bygning 2 - Nye vinduer 219 kwh Elvarme 470 kr kr. 4 år 4 Bygning 2 - Etablering af centralvarme liter Fyringsgasolie kwh Elvarme kr kr. 0.8 år

2 SIDE 2 AF 10 4 Bygning 3 - Etablering af centralvarme -251 liter Fyringsgasolie 2540 kwh Elvarme 3550 kr kr. 2.3 år 4 Bygning 1 - Etablering af automatik -105 liter Fyringsgasolie, 6349 kwh el kr kr. 1.6 år 5 Bygning 1 - Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt vand 20 liter Fyringsgasolie, 334 kwh el 860 kr kr. 3.5 år 5 Bygning 2 - Etablering af automatik -126 kwh Elvarme, 228 kwh el 220 kr kr. 9.9 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetaligstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering

3 SIDE 3 AF 10 Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 2 Bygning 1 - Nye vinduer 732 liter Fyringsgasolie, 37 kwh el 5530 kr. 3 Bygning 1 - Ny køkkenventilator -26 liter Fyringsgasolie, 265 kwh el 380 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Skolen i Vinkel består af tre sammenbyggede bygninger og en 4. selvstændig bygning rummende: - Administration, lærerværelse, undervisningslokaler. - Køkken, undervisningslokaler, faglokaler - Gymnastiksal, omklædning mv. - Gårdtoiletter og cykelskur o.lign. Ejendommen trænger til vedligeholdelse inde og ude, navnlig sekundære rum (loft, skunk, krybekælder og fyrrum) og vinduer i facade mod vest og bagdør til redskabsrum v. gymnastiksal. Ejendommens fremtidige brug er usikker. Skolefunktionen flytter i forbindelse med skolestart august 2010 til andre lokaliteter. Som følge heraf er der ikke stillet forslag om generel udskiftning af belysningsarmaturer, da dette er relativt omkostningstungt men alene forslag om etablering af bevægelsesmeldere, hvilket er et prismæssigt billigt forslag. FORBRUGSTAL: Fyringsolie: liter El: kwh Vand: 536 liter Beregningen viser et merforbrug (varme) i forhold til det oplyste forbrug på ca 7,5% totalt. Olieforbruget stemmer fornuftigt overens, men el-forbruget til opvarmning, er ca. 2,5 gange højere end oplyst. Antagelig skyldes det, at indetemperaturen i bygning 2 er mindre end 20 grd. C, som forudsat. Ved en indvendig temperatur på 15 grd. C falder elforbruget til opvarmning fra ca kwh/år til ca kwh/år. ANBEFALINGER: - Isolering på loftet over gymnastiksalen øges med 200 mm granulat. - Isolering på loftet over bygning 3 øges ligeledes med 200 mm granulat. - Forsatsrude monteres på et-lagsrude i vindue og på et-lagsrude i dør i fyrrum. - Nederste fyldning i dør til fyrrum skiftes, ventil til forbrændingsluft etableres. - Loftslem på 1. sal bygning 1 gøres tæt. Grundlag: Som grundlag for energimærket er anvendt oplysninger fra BBR-meddelelse, fotos taget på stedet samt tegningsmateriale (planer, facader, snit samt enkelte installationstegninger). Bygningsgennemgang: Bygningsgennemgangen blev foretaget af energikonsulenten i hovedparten af bygningens rum inkl. kælder og loft samt udvendigt.

4 SIDE 4 AF 10 Der blev ikke foretaget destruktive indgreb for kontrol af klimaskærm. Der bør inden evt. iværksættelse af forslag indhentes priser på arbejdets udførelse. De i energimærket anvendte priser er erfaringspriser for større arbejder, hvorfor der kan forekomme afvigelser i konkrete tilfælde af mindre udbedringer, ligesom der kan være sæson- og konjunkturafhængige afvigelser. Mærkningsgrundlag: Ejendommen er mærket efter retningslinier i Håndbog for Energikonsulenter version 2 af Ejendommen er mærket med udgangspunkt i anvendelseskode 420 undervisning. Almene energispareråd: - Ved fornyelse af hårde hvidevarer bør anskaffes apparater med A, A+ eller A++. - Lysarmaturer bør forsynes med lavenergipærer hvor muligt. - Nye lysarmaturer skal være med effektive reflektorer og skærme således, at lyset ikke "opsluges" i armaturet. Armaturer skal være forsynede med enten lysrør (med HF-spoler) eller sparepærer. - Nye pumper skal være sparepumpe min. som A+. Een ejendom, tre bygninger Alle rum var tilgængelige, alle rum blev gennemgået Bygning 1: Skolebygning m. køkken, klasselokaler, faglokaler, EDB lokale og gymnastiksal m. bad og omklædning. Bygningens opvarmede areal er på 770 kvm. Bygning 3: Oprindelig lærerbolig m. lærerværelse, administration, og klasselokaler. Bygningens opvarmede areal er på 154 kvm. Bygning 2: Gårdtoiletter til drenge og piger, redskabsrum, cykelparkering. Bygningens opvarmede areal er på 23 kvm. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Alle bygninger: Røde tegl - tagsten på lægter, intet undertag, hanebåndsspær, mm isolering, etagedæk (bygning 1) / bjælkelag (bygning 3). Skråvægge er isoleret med 50 mm Lodret skunk er isoleret med 50 mm Vandret skunk er isoleret med mm Forslag 1: Bygning 1: Vandret og lodret skunk efterisoleres med op til 200 mm fastholdte mineraluldsbatts. Hanebåndsloft efterisoleres ligeledes med 200 mm mineraluld i batts eller 250 mm granulat. Forslag 2: Bygning 3:

5 SIDE 5 AF 10 Isolering på loft er fladtrådt og beskadiget. I den udstrækning eksisterende isolering kan anvendes, lægges den ud, og ubrugelig isoleringsmateriale fjernes. Isoleringstykkelsen øges med 200 mm til 300 mm. Forslag 2: Bygning 2: Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering inkl. ny tagpap. Ydervægge Alle bygninger: Røde blødstrøgne facadeklinker med farvespil Bygning 1 isoleret ved indblæsning med RockWool - granulat. Øvrige bygninger er ikke hulmursisolerede. Forslag 1: Bygning 3: Ydervæg er tilsyneladende ikke isoleret. Jeg anbefaler derfor en hulmursisolering vha. indblæsning af isoleringsgranulat. Forslag 1: Bygning 2: Ydervæg er tilsyneladende ikke isoleret. Jeg anbefaler derfor en hulmursisolering vha. indblæsning af isoleringsgranulat. Vinduer, døre, ovenlys mv. Bygning 1: Hovedparten af vinduerne er de oprindelige - dog er vinduer i gymnastiksal og gavl mod nord nyere trævinduer m. energiruder. Bygning 2: Trævinduer m. enkeltglas. Bygning 3: Vinduer er nyere plast m. termoruder. Forslag 2: Bygning 1: Originale vinduer og døre (meget dårlig stand) udskiftes med nye monteret med energiglas. U- værdi < 1,4 W/m2/K. for hele elementet. Forslag 3: Bygning 3: Termoruder i vinduer skiftes til energiruder. Forslag 3: Bygning 2: Originale vinduer (meget dårlig stand) udskiftes med nye monteret med energiglas. U-værdi < 1,4 W/m2/K. for hele elementet. Gulve og terrændæk Alle bygninger:

6 SIDE 6 AF 10 Gulve er linoleum, klinker i undervisning og køkken i stueplan - træ på 1. sal og i gymnastiksal. Kælder Kælder er indrettet til faglokaler. Der er adgang til krybekælder u. gymnastiksal fra kældergang. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation på hele skolen på nær faglokaler i kld. og i køkken, hvor der er udsugning. Der er etableret udsugning fra faglokaler i kld. Fabrikat af anlæg ukendt. Forslag 3: Bygning 1: Ventilationsaggregat til udsugning fra køkken udskiftes. Varme Køling Der er ikke køling på ejendommen. Varmeanlæg Varmen bliver leveret fra en nyere (2002) kondenserende oliekedel. Fabrikat: Weishaupt, W1,10/2.C Ydelse: kw Forslag 4: Etablering af centralvarme i de rum der i dag er elopvarmede Forslag 4: Bygning 2: Genetablering af centralvarme i toiletbygningen Varmt vand Det varme brugsvand produceres i varmtvandsbeholder i teknikrum. Forslag 5: Bygning 1: Cirkulationspumpe for varmt vand udskiftes til sparepumpe som f.eks. Grundfos Alpha+ Fordelingssystem Varme: Varmeanlægget er et lukket tostrengsanlæg. Varmerør føres primært frem langs facader.

7 SIDE 7 AF 10 Radiatorer er placerede under vinduer. Varmerør i kælder er isolerede med mm isolering. Ventiler er ikke isolerede. Varmerør i teknikrum er isolerede. Cirkulationspumper er fabr. Grundfos - alle elektroniske. Pumper er uisolerede. Radiatoranlægget lukkes ned udenfor fyringssæsonen. Varmt brugsvand: Systemet er et cirkulationssystem. Cirkulationspumpe: Grundfos UPS. Varmtvandsrør føres ikke gennem uopvarmede rum. Armaturer Armaturer på håndvaske er eet-grebs. Automatik Der er termostatventiler på alle radiatorer. Der er vejrkompensering og natsænkning på anlæg. El Belysning Kontorer: Ældre 2-rørs armaturer à 18 W, manuel betjening. Køkken: Ældre 2-rørs armaturer à 36 W, manuel betyening. Wc/bad/: Lamper m. A-pærer à 11 W, uden bevægelsesmeldere. Gymnastiksal: 2 rørs armaturer. Forslag 4: Bygning 1: Eksisterende lysrørs armaturer bevares, automatik til styring af lyset vha. en bevægelsesmelder og et skumringsrelæ etableres. Forslag 5: Bygning 2: Etablering af automatik på lyset. Hårde hvidevarer Komfurer, køleskabe, frysere, emhætte. Andre elinstallationer Maskiner i sløjdlokale (sjældent brugt). Vand Vand

8 SIDE 8 AF 10 Alle wc-kummer er med stort og lille skyl. Vedvarende energi Solvarme Der er ikke solvarme på ejendommen. Da ejendommen opvarmes af et nyt og effektivt naturgasfyr, og da institutionen tillige er lukket i sommermånederne (ca. 2 måneder), vil jeg ikke anbefale etablering af solvarme. Varmepumpe Der er ikke varmepumper på ejendommen. Solceller Der er ikke solceller på ejendommen. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1900 År for væsentlig renovering: 1965 Varme: Supplerende opvarmning: Fyringsgasolie (liter) Elvarme (kwh) Boligareal i følge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 801 m² Opvarmet areal: 915 m² Anvendelse ifølge BBR: 420 Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Udnyttet areal af tagetagen er opgjort til 115 kvm. i BBR. Mine opmålinger viser 163 kvm., hvilket jeg har anvendt i nærværende beregning. Også 93 kvm. af kælderens 125 kvm. er indregnet, da disse er opvarmede og anvendes til undervisningsformål. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 7.45 kr./liter Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 2.14 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

9 SIDE 9 AF 10

10 SIDE 10 AF 10 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m², samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Lautrupvang 4B 2750 Ballerup Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Ny behovstyret Alpha pumpe 598 kwh el 1180 kr. 4000 kr. 3.4 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 19 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 12 Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024759-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.1 MWh Fjernvarme, 142 kwh el. 1.6 MWh Fjernvarme, 362 kwh el SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Plantagevej 11 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-109088 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Landevejen 133 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-006293 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere