En vej til flere og billigere energibesparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej til flere og billigere energibesparelser"

Transkript

1 En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008

2 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse, NIRAS, RUC og 4-Fact Kontakt: Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 220 København K, Danmark December 2008

3 Teknisk bilag Forord Dette dokument er en af flere tekniske bilagsrapporter til en evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 0. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen af 2. februar 2008 mellem regeringen og S, DF, SF, R og NA om den danske energipolitik i årene I 2005-aftalen blev det fastlagt, at der i 2008 skal gennemføres en samlet vurdering af den danske energispareindsats og de opnåde resultater med henblik på at sikre, at virkemidlerne er tilstrækkelige og organiseringen af indsatsen er effektiv i forhold til de aftalte mål. Og i energiaftalen fra februar 2008 blev det præciseret, at den samlede evaluering af energibesparelsesindsatsen skal gennemføres inden udgangen af 2008 og forelægges til drøftelse mellem parterne i aftalen senest. februar Energistyrelsen udbød den 3. marts 2008 evalueringsprojektet, og et konsortium bestående af Ea Energianalyse, Niras, Institut for Samfund og Globalisering (RUC) og 4-fact blev valgt til at gennemføre opgaven. Det konkrete grundlag for projektet er konsortiets projektbeskrivelse af 2. april Arbejdet har været forankret i en styregruppe og endvidere har Koordinationsudvalget for energibesparelser og en række øvrige interessenter bidraget med information og kommentarer. I styregruppen deltog Peder Andersen, Økonomisk institut, Københavns Universitet, Lars J Nilsson, Environmental and Energy s Studies, Lund University, Olaf Rieper, AKF samt Peter Bach og Renato Ezban, Energistyrelsen. Ud over nærværende tekniske bilagsrapport forligger der en række af andre tekniske bilag, som tilsammen dokumenterer de gennemførte analyser, som ligger til grund for evalueringens hovedrapport og bilagsrapport.

4 Teknisk bilag Indhold Energiselskabernes vurdering af system... 5 Introduktion... 5 Spørgeskemaet... 5 Energiselskabernes svar del... 6 Energiselskabernes svar del Opsamling Energiselskabernes dokumentationssystem... 5 Introduktion... 5 Emner for besøg Krav til dokumentation for energibesparelser Dokumentationen overordnet set Indhold af dokumentationssystemet De tre dokumentationsmetoder Dokumentation fordeling på sektorer Kontrol Opsamling Standardværdikataloget Introduktion Formål med evalueringen... 6 Peer-review af udvalgte standardværdier... 6 Opsamling Energiselskabernes virkemiddelomkostninger Bilag Spørgeskema til energiselskaberne Bilag 2 Udsagn, El Bilag 3 Udsagn, Fjernvarme Bilag 4 Udsagn, Naturgas Bilag 5 Oversigt over revisioner af standardværdikataloget Bilag 6 Spørgeskema og frekvenstabeller fra rundspørge blandt virksomheder med store realiserede spareprojekter En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

5 Teknisk bilag Energiselskabernes vurdering af system Introduktion Som led i evalueringen af samtlige danske energispareaktiviteter for Energistyrelsen ønsker vi systematisk at belyse energiselskabernes egen opfattelse og erfaring med den nuværende portefølje af danske energispareaktiviteter. Til dette formål har vi udarbejdet et spørgeskema (se bilag x), som vi har bedt el-, fjernvarme- og gasselskaber om at udfylde, således at vi kan danne os et samlet indtryk af den samlede branches erfaringer og forslag. I forbindelse med denne delundersøgelse er spørgeskemaet blevet sendt ud til alle gasselskaber, 69 elselskaber og 58 fjernvarmeselskaber med spareforpligtigelse. (alle net og distributionsselskaber). Til grund for nedenstående ligger modtagelsen af svar fra 2 gasselskab, 27 elselskaber og 60 fjernvarmeselskaber. Der er således modtaget svar fra 38,7 procent af de adspurgte energiselskaber. Olieselskaberne har været repræsenteret gennem møde med deres brancheorganisation, hvor de samme emner som der præsenteres i nedenstående, er blevet gennemgået. De vil dog ikke blive behandlet i dette bilag, men indgår i slutrapport og andre bilagsrapporter. Spørgeskemaet Med henblik på spørgeskemaet kan dette i dets fulde længde ses i bilag. Overordnet har skemaet været delt op i to dele bestående af følgende elementer: Første del består af en række udsagn, hvor energiselskaberne giver udsagnet karakter efter enighed (meget uenig -5 meget enig) og efter vigtighed i forhold til at opnå mål (uvæsentligt -5 meget vigtigt). Anden del består af åbne spørgsmål, hvor selskaberne har fået mulighed for at tilkendegive erfaringer og meninger om forhold vedrørende energiselskabernes energispareindsats samt den samlede danske energispareindsats. Denne anden del er delt op i to.. Energiselskabernes spareforpligtigelse 2. Generelt om de samlede danske energisparevirkemidler En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

6 Teknisk bilag Energiselskabernes svar del I nedenstående behandles del et af spørgeskemaet, som blev sendt ud til energiselskaberne. Som det ses er hvert udsagn listen med følgende enighed og vigtighed. Værdien for enighed og vigtighed er således et gennemsnit af samtlige svar der er modtaget i forbindelse med denne del af spørgeskemaet. Der er som gennemsnit for enighed, modtaget svar fra 82 af de 89 energiselskaber der har besvaret spørgeskemaet. Hvad angår vigtighed er der i gennemsnit modtaget svar fra 77 af de selskaber, der har besvaret skemaet. Det er således ikke alle selskaber der har vurderet alle udsagn. Tabel : Samlet opgørelse over svar om vigtighed og enighed for de udsagn Udsagn (samlet for alle selskaber) Potentialet for billige besparelser er ikke udtømt. Selv ved den planlagte forøgelse af selskabernes spareforpligtelse kan der realiseres besparelser til omtrent samme pris som med den nuværende forpligtelse. Enighed Vigtighed 2 Kravene til selskabernes dokumentation af de indrapporterede besparelser er ikke en væsentlig omkostningsbyrde (=ubureaukratisk). Udsagn 3 De friere rammer for udformningen af energisparetilbuddene giver flere omkostningseffektive besparelser end det tidligere system (før 2006). 4 Det nye system gør det muligt i højere grad at imødekomme kundernes behov for assistance. 5 Forbedringer af klimaskærmen (f.eks. isolering) vil ikke forekomme i væsentligt omfang fra selskabernes side uden en ændring af rammebetingelserne. (antaget ramme = indtægtsramme) 6 Det nuværende system varetager problematikken omkring additionalitet i passende omfang (dvs. der realiseres i passende omfang ekstra besparelser under hensyntagen til en enkel administration) 7 Udbetaling af tilskud for at få retten til at registrere en besparelse er i høj grad tilskud til besparelser, som alligevel ville blive gennemført (altså ikke-additionelle besparelser). 8 Kravet om en bred balanceret indsats bør ophæves. Det vil sige, at der ikke bør være et krav om, at der skal findes besparelser f.eks. inden for boliger. 9 Generel information mv. om energibesparelser til forsyningsområdets kunder (kap. 2 i bekendtgørelsen) bør overgå til en ny central aktør, der udfører oplysning, frivillige mærkningsaftaler mv. informative energiregninger undtaget. 0 Den nuværende samfundsøkonomiske pris for fjernvarmen tager ikke højde for forskelle i det enkelte fjernvarmeselskabs marginale CO 2 udslip og kan dermed resultere i at tiltag, der er skadelige for CO 2 balancen fremstår som hensigtsmæssige. Forpligtelsen bør placeres på handelsselskaberne (de konkurrenceudsatte) frem for net- og distributionsselskaberne (monopolselskaberne). 2,2 3 2,5 3,4 3,3 3 3, 3,7 3,6 4,0 2,6 3,5 3,4 3,6 3,3 3 3,0 3,8 3,7 3,7 2,7 3,7 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

7 Teknisk bilag I vedlagte bilag 2-4 findes lignende skema opgjort på de individuelle energiarter (el, fjernvarme og naturgas). I nedenstående punktgrafer repræsenterer hvert punkt et, af de i spørgeskemaet præsenterede udsagn. Punktgraferne er et resultat af energiselskabernes tilkendegivelse af mening i forhold til enighed i udsagnet og vigtighed af udsagnet, i forhold til Danmarks ambition om omkostningseffektivt, at nå de fastlagte mål for slutforbrug og bruttoenergiforbrug indenfor den givne tidsramme. Samlet set har energiselskabernes svar fordelt sig således, at vi med baggrund i nedenstående tabel, har valgt specifikt at fokuserer på de fem vigtigste udsagn, nemlig udsagn, 3, 5, 8 og 9. I første omgang præsenteres resultaterne af energiselskabernes besvarelse, i form af deres samlede vurdering. Herefter præsenteres resultaterne delt ud på de forskellige energiarter (el, fjernvarme og naturgas). Dette sker for at kunne vurdere forskellen blandt de enkelte energiarter, da disse erfaringer og interesser er forskellige. Det udsagn selskaberne samlet set, har vurderet som værende vigtigst er - Forbedringer af klimaskærmen (f.eks. isolering) vil ikke forekomme i væsentligt omfang fra selskabernes side uden en ændring af rammebetingelserne (udsagn 5). Energiselskaberne er mest enig i udsagn 0 Den nuværende samfundsøkonomiske pris for fjernvarmen tager ikke højde for forskelle i det enkelte fjernvarmeselskabs marginale CO2 udslip og kan dermed resultere i at tiltag, der er skadelige for CO2 balancen fremstår som hensigtsmæssige. Mens selskaberne er mest uenige i at sparemålet kan øges uden at prisen på besparelserne øges, udsagn. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

8 Teknisk bilag Figur : Udsagn, samlet tal angiver nr. på udsagn s a Som det ses ud fra ovenstående punktgraf, forekommer der en hvis centrering af alle udsagn. Der er således ikke udsagn der vurderes som værende ikke markant vigtigere end andre og ligeledes er der ikke udsagn, hvor energiselskaberne er markant enige eller uenige i forhold til det samlede billede. Alle listede udsagn er således nogenlunde relevante og vigtige hvad enten energiselskaberne er enige eller uenige i deres rigtighed. Elselskaberne har vurderet udsagn 3 som værende det vigtigst. For elselskaberne gør det sig gældende, at de, samtidig med de vurderer det som værende det vigtigste, også er mest enige i udsagn 3 - De friere rammer for udformningen af energisparetilbuddene giver flere omkostningseffektive besparelser end det tidligere system (før 2006). Mens elselskaberne er mest uenige i udsagn - Forpligtelsen bør placeres på handelsselskaberne (de konkurrenceudsatte) frem for net- og distributionsselskaberne (monopolselskaberne). a Selskabernes vurdering af udsagn 3 og 8 er næsten identiske, derfor kan der umiddelbart ikke ses forskel i placeringen i punktgrafen. 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

9 Teknisk bilag Figur 2: Udsagn, el tal angiver nr. på udsagn Hvad angår fjernvarmeselskaberne vurderes udsagn 9 - Generel information mv. om energibesparelser til forsyningsområdets kunder (kap. 2 i bekendtgørelsen) bør overgå til en ny central aktør, der udfører oplysning, frivillige mærkningsaftaler mv. informative energiregninger undtaget, som værende det vigtigste. Fjernvarmeselskaberne er mest enige i udsagn 0 - Den nuværende samfundsøkonomiske pris for fjernvarmen tager ikke højde for forskelle i det enkelte fjernvarmeselskabs marginale CO2 udslip og kan dermed resultere i at tiltag, der er skadelige for CO2 balancen fremstår som hensigtsmæssige. Mens de er mest uenige i udsagn 2 - Kravene til selskabernes dokumentation af de indrapporterede besparelser er ikke en væsentlig omkostningsbyrde (=ubureaukratisk). Figur 3: Udsagn, fjernvarme tal angiver nr. på usagn En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

10 Teknisk bilag Naturgasselskaberne vurderer både udsagn 3, 4, 5, 6, 7 og 0 som værende de vigtigste, mens de er mest enige i, samtidig med de vurdere det som værende det vigtigste, udsagn 0. Naturgasselskaberne er mest uenige i udsagn 7,8 og. Nedenstående er svar fra 2 naturgasselskaber, hvilket resulterer i væsentlig større spredning af udsagn, end for de andre energiarter. Figur 4: Udsagn, naturgas tal angiver nr. på udsagn Gennemgang af udsagn I det følgende gennemgås de 5 svar, der samlet vurderes som værende vigtigst et efter et. Fx svar 5 fra fælles synspunkt og så med angivelse af afvigelser indenfor den enkelte branche. Ligeledes vil der blive udarbejdet grafer over frekvens over svar af enighed, således vi for et indblik i, hvordan den procentmæssige fordeling af svar fra -5 er. Dette vil forhåbentlig bidrage til større indsigt i de bagvedliggende mekanismer af statistikken i de nedenstående skemaer. Samlet set vurderer energiselskaberne udsagn 5, som værende det vigtigste. Forbedringer af klimaskærmen (f.eks. isolering) vil ikke forekomme i væsentligt omfang fra selskabernes side uden en ændring af rammebetingelserne. Det vil sige, at energiselskaber vurderer at i forhold til Danmarks ambition om at opnå de fastlagte mål for reduktion af slutforbrug og bruttoenergiforbrug på en omkostningseffektiv måde, spiller forbedringer af klimaskærmen en vigtig rolle. 56 selskaber har således svaret er de er enige i eller meget enige i, at dette er det vigtigste (3,6). Dette stemmer godt overens med nogle af de svar vi har modtaget i forbindelse med de åbne spørgsmål, del 2 af spørgeskemaet. Her gives svar som fx: 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

11 Teknisk bilag Det er vores erfaring, at klimaskærmsbesparelser er meget sværere at realisere, derfor kan man overveje at disse besparelser tæller mere end år og dermed har en større værdi for kunder/selskaberne. Da det ellers kan være svært at overbevise kunderne om at efterisolere. Fokus er flyttet helt til erhvervsrådgivning. Energibesparelser realiseret ved eksempelvis forbedringer af ejendommens klimaskærm vil typisk være rentable men forudsætter en længere tilbagebetalingstid end mange kunder sædvanligvis opererer med. Her giver nogle selskaber udtryk for, at besparelser i form af forbedring klimaskærmen, ikke kan betale sig for selskabet, blandt andet på grund af den korte levetid besparelsen kan indberettes med. Besparelsen kan således kun indberettes med et års levetid, hvilket er forholdsvist kort i forhold til den store omkostning der er, i forbindelse med realiseringen af besparelsen. Omkostningseffektiviteten for dette område er således lavt for de enkelte energiselskaber, der hellere vil fokusere på områder hvor prisen pr sparet kwh er lavest og der således er høj omkostningseffektivitet. Hvad angår enigheden, er frekvensen af de enkelte svar for udsagnet, fordelt som understående søjlediagram viser: Figur 5: Udsagn 5 frekvens af enighed, samlet Det ses således, at det specielt er fjernvarmeselskaberne der er enige i at der skal foretages ændringer i rammebetingelserne før der i større grad end i dag, vil blive realiseret energibesparelser i forbindelse med forbedringer af klimaskærm. Som det ses er elselskaberne af mere blandet holdning til dette spørgsmål. Samlet set hælder 63 % dog til at der er brug for ændringer i rammebetingelserne for dette område. Selv om udsagnet samlet set vurderes som værende det vigtigste, forholder det sig ikke sådan, når vi ser på de enkelte energisegmenters prioritering. Det gør sig således gælden, at udsagn 5 er nummer 3 på både elselskabernes og fjernvarmeselskabernes prioriteringsliste En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

12 Teknisk bilag over vigtige udsagn. Hvad angår naturgasselskaberne vurderer disse dog udsagnet som værende et af de 7 udsagn der er vigtigst. Nummer 2 på listen over udsagn der vurderes som værende vigtigst, samlet set, er udsagn 3. De friere rammer for udformningen af energisparetilbuddene giver flere omkostningseffektive besparelser end det tidligere system (før 2006). 55 selskaber har således svaret er de er enige i eller meget enige i, at dette udsagn er det andet vigtigste. Samtidig er selskaberne forholdsvis enige (3,3) i, at de friere rammer har øget antallet af omkostningseffektive besparelser. Dette stemmer godt overens med nogle af de svar vi har modtaget i forbindelse med de åbne spørgsmål. Her gives svar som fx: Den nye ordning med metodefrihed er en styrkelse og opfylder i meget højere grad kundernes behov og ønsker om en totalrådgivning (både el- og varmeforbruget). Det at rådgivningen ikke er "bundet" til et bestemt forsyningsområde har gjort at der kan laves bedre koncernaftaler end tidligere - dvs. ensartet kvalitetsniveau. Anvendelse af tilskud og finansiering, samt involvering i gennemførelsen af projekterne har øget antallet af realiserede energibesparelser væsentligt. Realiseringen af besparelser steget og omkostningen pr. sparet kwh er faldet. Mange selskaber giver udtryk for at en af styrkerne ved det nye system, netop er den øgede metodefrihed. Dette gør sig dog hovedsageligt gældende for elselskaberne, hvorimod flere af de mindre fjernvarmeselskaber har givet udtryk for, at dette har haft en negativ effekt på deres virke i forbindelse med energispareindsatsen, på grund af de andres energiselskabers mulighed for også at realisere besparelser i fjernvarmeområder: For mindre fjernvarmeselskaber er muligheden for at kunne gå uden for eget forsyningsområde en svaghed, idet andre større energiselskaber har mulighed for at snuppe energibesparelser i fjernvarmeselskabernes område, mens fjernvarmeselskaberne har mindre kapacitet til at gå udenfor eget område. Den ensidige fokusering på slutforbrug er en stor svaghed. Hvad angår enigheden, er frekvensen af de enkelte svar for udsagn 3, fordelt som understående søjlediagram viser: 2 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

13 Teknisk bilag Figur 6: Udsagn 3 frekvens af enighed, samlet Det ses ud fra ovenstående, at det specielt er elselskaberne der er enige i at de friere rammer er en positiv ting for energispareindsatsen. Som det ses er fjernvarmeselskaberne af en mere blandet holdning. Hvad angår de to naturgasselskaber er disse af delte mening om hvorvidt de friere rammer er en positiv ting. Samlet set hælder 52 % til at de friere rammer for udformningen af energisparetilbuddene er en positiv ting og, at de giver flere omkostningseffektive besparelser end det tidligere system. Selv om udsagn 3 samlet set vurderes som værende det vigtigste, forholder det sig ikke sådan, når vi ser på de enkelte energisegmenters prioritering. Fjernvarmeselskaberne har således udsagn 3 som nummer 7 på deres liste over vigtige udsagn. Det er dog anderledes i forbindelse med elselskaberne. Her er udsagn 3 nemlig nummer på prioriteringslisten over vigtige udsagn og anden pladsen indtages her af udsagn 4. Hvad angår naturgasselskaberne deler udsagn 3, førstepladsen med 6 andre udsagn. Nummer 3 på listen over de samlede selskabers prioritering af vigtige udsagn, er udsagn nummer 8. Kravet om en bred balanceret indsats bør ophæves. Det vil sige, at der ikke bør være et krav om, at der skal findes besparelser f.eks. inden for boliger 48 selskaber har således svaret at de er enige i eller meget enige i, at dette udsagn er det næst vigtigste. Samtidig er selskaberne forholdsvis enige (3,3) i, at kravet om en bred og balanceret indsats bør ophæves, fx i forbindelse med at der skal findes besparelser inden for boliger. Dette stemmer godt overens med nogle af de svar vi har modtaget i forbindelse med de åbne spørgsmål. Her gives svar som fx: Det er vigtigt, at selskaberne får frie rammer til at realisere besparelser der hvor effekten er størst. Dermed sikres det, at spareforpligtigelser bliver gennemført mest muligt omkostningseffektivt. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 3

14 Teknisk bilag På grund af en lav varmepris er kundernes økonomiske incitament for at investere i energibesparelser begrænsede. Dette forhold tilgodeser et en generel spareforpligtigelse ikke. Hvad angår enigheden, er frekvensen af de enkelte svar for udsagn 8, fordelt som understående søjlediagram viser: Figur 7: Udsagn 8 frekvens af enighed, samlet Det ses ud fra ovenstående, at det specielt er fjernvarme- og naturgasselskaberne der er enige i at der bør ændres i kravet om en bred og balanceret indsat. Som det ses er elselskaberne af mere blandet holdning til dette spørgsmål. Samlet set hælder 53 % af energiselskaberne til, at der er brug for ændringer i rammebetingelserne for dette område. Selv om udsagn 8 samlet set vurderes som værende det tredje vigtigste, forholder det sig ikke sådan, når vi ser på de enkelte energisegmenters prioritering. Fjernvarmeselskaberne har udsagn 8 som nummer 2 på deres liste over vigtige udsagn. Det er dog anderledes i forbindelse med elselskaberne. Her er udsagn 8 nummer 5 på prioriteringslisten over vigtige udsagn. Hvad angår naturgasselskaberne er udsagn 8 placeret på tredjepladsen. Nummer 4 på listen over udsagn der vurderes som værende vigtigst, samlet set, er udsagn. Potentialet for billige besparelser er ikke udtømt. Selv ved den planlagte forøgelse af selskabernes spareforpligtelse kan der realiseres besparelser til omtrent samme pris som med den nuværende forpligtelse. 54 selskaber har således svaret er de er enige i eller meget enige i, at dette udsagn er det fjerde vigtigste. Selskaberne er dog forholdsvist uenige (2,2) i dette udsagn. Energiselskaberne er således, over en bred kam, enige om at potentialet ved billige besparelser er ved at være udtømt og at der kan forventes en prisstigning i fremtiden pr sparet kwh. Dette stemmer godt overens 4 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

15 Teknisk bilag med nogle af de begrundelser energiselskaberne har givet i forbindelse med del to af spørgeskemaet: Først og fremmest vil det formentlig føre til en højere pris pr. realiseret MWh, da udbuddet ikke nødvendigvis stiger tilsvarende efterspørgslen. En stigning i sparemålene vil ikke kunne findes inden for vores målgruppe og forsyningsområdet. Skal sparemålene findes uden for forsyningsområdet vil vi komme i konkurrence med andre forsyningsselskaber og vil medføre urimelige resursemæssige og økonomiske byrder. Vi skal have fat i SMV og boligkunderne, hvor det er langt dyrere at realisere besparelserne. Tager længere tid at finde besparelser og det bliver dyrere. Sværere at finde virksomheder der vil realisere besparelser og dermed dyrere. Det bliver svært, hvor andelen af erhvervskunder og dermed andelen af lavthængende frugter er begrænset.. Hvad angår enigheden, er frekvensen af de enkelte svar for udsagn, fordelt som understående søjlediagram viser: Figur 8: Udsagn frekvens af enighed, samlet Det ses ud fra ovenstående at der som før nævnt, er stor enighed på tværs af energiarter om at dette udsagn ikke er korrekt. Hele 67 % er enige eller meget enige i at potentialet for billige besparelser er ved at være udtømt, mens kun 2.5 % er af modsatte holdning. Selv om udsagn samlet set vurderes som værende det fjerde vigtigste, forholder det sig ikke sådan, når vi ser på de enkelte energisegmenters prioritering. Hvad angår fx naturgasselskaberne deler udsagn således første pladsen over vigtige udsagn med 6 andre. Det femte vigtigste udsagn vurderes, af de samlede energiselskaber, som værende udsagn 9. Generel information mv. om energibesparelser til forsyningsområdets kunder (kap. 2 i bekendtgørelsen) bør overgå til en ny central aktør, der udfører oplysning, frivillige mærkningsaftaler mv. informative energiregninger undtaget. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

16 Teknisk bilag 50 selskaber har således svaret er de er enige i eller meget enige i, at dette udsagn er det fjerde vigtigste. Holdningen til enighed angående dette udsagn er dog jævnt fordelt (3,0)mellem enig og uenig. Frekvensen af de enkelte svar for udsagn 9, fordelt som understående søjlediagram viser: Figur 9: Udsagn 9 frekvens af enighed, samlet 43 procent af de adspurgte selskaber er således enige eller meget enige i rigtigheden af dette udsagn, mens 43 procent er uenige eller meget uenige. Det ses at det specielt er elselskaberne og naturgasselskaberne, der er uenige og omvendt specielt er fjernvarmeselskaberne der er enige i udsagnet. Dette kan forklares ved at flere af de mindre fjernvarmeselskaber ønsker at undgå denne forpligtigelse. I forbindelse med de åbne spørgsmål giver nogle fjernvarmeselskab således udtryk for at: Transaktionsomkostningerne kan nedbringes ved at generel information om energibesparelser kan varetages af en central aktør. Herudover kredser en del af fjernvarmeselskaberne, i de åbne spørgsmål, omkring emner som manglende ressourcer og kompetencer til opfyldelse krav i forbindelse med spareforpligtigelsen, fx krav om bred og generel information til kunder. Selv om udsagn 9 samlet set vurderes som værende det femte vigtigste, forholder det sig ikke sådan, når vi ser på de enkelte energisegmenters prioritering. Fjernvarmeselskaberne har således fx udsagn 9 som nummer på deres liste over vigtige udsagn. 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

17 Teknisk bilag Energiselskabernes svar del 2 I denne del er der som nævnt tidligere foretaget en opdeling mellem:. Energiselskabernes spareforpligtigelse 2. Generelt om de samlede danske energisparevirkemidler Vi vil i nedenstående gennemgå de enkelte spørgsmål med en opdeling af svar, på henholdsvis elselskabernes, fjernvarmeselskabernes, naturgasselskabet og fælles svar. Med fælles svar menes her de svar, hvor selskaber uafhængigt af hinanden og på tværs af energiart har angivet samme mening. Det skal oplyses at nedenstående svar, ikke er alle de svar vi har modtaget, men er et billede af samtlige meninger der er gengivet i spørgeskemaerne indsendt af de enkelte selskaber. Det har således været intentionen at genigive bredden i svar i det nedenstående. Den følgende tekst er baseret på svar fra 39 % af de adspurgte elselskaber, 38 % af de adspurgte fjernvarmeselskaber og 66 % af de adspurgte naturgasselskaber. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

18 Teknisk bilag Energiselskabernes spareforpligtigelse Spørgsmål : Nævn nogle styrker og svagheder ved den nye regulering (spareforpligtigelse) sammenlignet med det gamle system (før 2006). Er der regulering, der fremmer eller uretfærdigt begrænser mulighederne for at gennemføre energibesparelser under den nuværende ordning med spareforpligtigelse? Opsummering Det står klart at der bred opbakning og tilfredshed med den nye metodefrihed og muligheden for at bevæge sig på tværs af energiarter. Dog ser nogle af de mindre fjernvarmeselskaber dette som en svaghed, da andre selskaber har mulighed for at hente besparelser i deres område. Samtidig er mange af selskaberne af den mening, at den nye regulering har været et vigtigt bidrag til realisering af flere energibesparelser og har øget fokus på dette område. Dog nævnes også en række svagheder, specielt fra fjernvarmens side. Her ses de nye regler som en ekstra byrde, især for de mindre selskaber der ikke har den nødvendige erfaring eller administrative kompetencer til at opfylde kravene i den nye regulering. Samtidig kan muligheden for at elselskaber fx kan realisere besparelser i et fjernvarmeområde være et problem for mindre fjernvarmeselskaber, da disse ikke har samme mulighed/kapacitet for at realisere besparelser i andre områder end deres eget. Herudover nævnes også at den manglende mulighed for at realisere besparelser i produktions- og distributionsdelen er en svaghed. Det vurderes at det specielt er de mindre selskaber, med færre ressourcer til rådighed, der stiller sig negativ over for den nuværende regulering og de byrder denne medfører. Derudover nævnes det også fra nogle selskaber at der er mange besparelser der ikke er additionelle, samt at muligheden for tilskud kan være et problem da det fx kan være free-riders der opnår disse. Nedenstående er de enkelte svar citeret: El: Rigtig godt med målstyring og kommercialisering, men problemer med dobbelttælling. Rigtig godt med fokus på realiserede besparelser. Svaghed, at der kan gives tilskud, da det er free-riders, der i visse tilfælde får tilskuddet. Den nye ordning er absolut en fordel for mulighederne for at realisere besparelser. Netop det at realisere er den store forskel fra før, hvor man blot skulle påvise for at tage besparelser til indtægt. Endvidere kan vi nu realisere på alle energiarter. Problemer/besværligt at få kundernes underskrift i forbindelse med rådgivning + forøget administration. Styrke: det er en styrke at vi ser på det samlede energiforbrug og på alle forsyningsarter. Det giver en mere effektiv indsats og større kundetilfredshed. Effektivitet for selskabet og kunden, når én aktør kan dække alt omkring energieffektivisering. De frie rammer omkring geografi er en stor fordel for vores koncernkunder. Det er en styrke at forpligtelsen ligger ved netselskabet, som har bevillingen. Svaghed: Den balancerede indsats er ikke klart defineret. Valg af frie virkemidler herunder økonomisk støtte har skabt usikkerhed om rådgivningens værdi. Økonomisk støtte kan vanskeliggøre den øgede målopfyldelse på sigt. Mangler standardværdier for adfærdspåvirkning. 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

19 Teknisk bilag Det er vores, erfaring at klimaskærmsbesparelser er meget sværere at realisere, derfor kan man overveje at disse besparelser tæller mere end år og dermed har en større værdi for kunder/selskaberne. Da det ellers kan være svært at overbevise kunderne om at efterisolere. Mindre bureaukratisk indberetning = nemmere og mindre tidskrævende. Styrker: Metodefrihed. Svagheder: Med de stramme krav er der behov for at sikre sig at det i det hele taget kan betale sig at påbegynde rådgivning. Der er ikke råd til at spilde tid og penge på rådgivning der ikke realiseres. Før kunne man få godtgjort rådgivning der ikke nødvendigvis blev realiseret, men som alligevel måske gjorde kunderne bevidste om muligheden. Mere effektiv gennemførelse af besparelser. Fjernvarme: Styrken: I systemet har vi nu et helt klart mål for hvad det er vi skal nå og hvordan. Svaghed: Ikke alle tiltag giver en reduktion i brændselsforbruget. + dokumentation for besparelserne. forkert gruppe til udførsel ved kunder. Opgaven er for omkostningstung og tidsrøvende hvilket medfører at mere nærliggende sparemuligheder ikke bliver realiseret. Den nye regulering er meget omkostningstung og i mange tilfælde opnås kun pseudobesparelser. På grund af en lav varmepris er kundernes økonomiske incitament for at investere i energibesparelser begrænsede. Dette forhold tilgodeser et en generel spareforpligtigelse ikke. Væsentlig mere bureaukratisk. Styrker: Indberetninger skal følge den udarbejdede kvalitetssikringsprocedure med egenkontrol og med jævne mellemrum underkastes ekstern revision. Svagheder: Lovbekendtgørelse inkluderer ikke energibesparelser i ledningsnettet, som vil komme mange kunder til gode (mistet incitamentseffekt). Fokus på.års-besparelser kan bevirke, at de indberettede energibesparelser er langt mindre end de faktiske besparelser set over en flerårig periode Den største svaghed er muligheden for at købe sig til besparelserne. For at sikre sig mod snyderi, skal besparelserne efterfølgende tjekkes særdeles grundigt. Den første periode er der en del, der sikkert vil prøve grænserne af mht. dobbeltregistrering/indsats. Ja nu er der kommercielle interesser ofte med 3. part, der dels fordyrer besparelserne dels forsinker beslutningen da kunden lige skal bruge en masse tid på at indhente den bedste finansiering af den besparelse, der med 99 % sikkerhed alligevel var blevet gennemført. De penge diverse dalere mm og nok senere også fra ENS i form af en bøde - trækker ud af fjernvarmeværket f. eks på at etablere et drivhusgardin fragår de midler fjernvarmeværket afsætter til at optimere distributionsnettet hvor der typisk tabes ca. 20 % af energien der sendes ud fra centralerne. De ca MWh der spildes bare i kommunen er der ikke nogle krav til at reducere helt vildt! Det er en styrkelse at selskaberne selv må vælge målgruppe. Til gengæld er systemet med aftaler og kvalitetssikring meget bureaukratisk. For mindre fjernvarmeselskaber er muligheden for at kunne gå uden for eget forsyningsområde en svaghed, idet andre større energiselskaber har mulighed for at snuppe energibesparelser i fjernvarmeselskabernes område, mens fjernvarmeselskaberne har mindre kapacitet til at gå udenfor eget område. Den ensidige fokusering på slutforbrug er en stor svaghed. Styrke- der er frit valg på alle hylder for forsyningsselskaberne jf. listen med standardværdierne til at finde besparelser, men vi som ansatte i fjernvarmebranchen bevæger os ind på områder med rådgivning om f.eks. klimaskærm, nye vinduer mm, som går ud over vores fagområder og som vi ikke er uddannet til. Dette er svagheden. Styrker: Mere fokus generelt på energibesparelser og energirådgivning nu end før vi var nok ikke gode til at gøre noget særligt før 2006 ud over den almindelige råd og vejledning til kunderne om brugen af fjernvarme og vi havde selv gennemført et par afkølingskampagner af selskabsøkonomisk interesser. Svaghed: De værker der har fået pålagt en spareforpligtelse, skal udelukkende hentes ude hos slutbrugerne og varmeværker har hidtil kun tænkt på fjernvarme ikke på husets isolering, m.v. så det er en hel branches måde at tænke på der skal ændres tager tid. Uretfærdig begræns- En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

20 Teknisk bilag ning: Desuden tælles evt. energibesparelser ved driftseffektiviseringer i net, produktion og distribution ikke med i det værket kan godskrives for Værket kan så miste incitamentet til i første omgang at gøre noget her. Der er ingen gevinst ved at udføre energibesparelser inde på værket, som f. eks. forbedringer på kedel- eller motoranlæg. Der bliver brugt en masse penge og resurser på at registrer energibesparelser som ville blive udført under alle omstændigheder. Svagheder: kun besparelser hos slutbrugere der tæller. Hos selskaberne er der meget at spare og dette kan som regel opnås ved små tiltage og med små omkostninger. Styrker: der blev mere fokus på besparelser end før og forbrugerne er blevet mere bevidste omkring de forskellige muligheder for at kunne spare. Det synes uhensigtsmæssigt, at besparelser i eget system (som optimering og bedre isolering af ledningsnet) ikke belønnes i det nuværende system. Ordningen har sat fokus på energibesparelser hos mange fjernvarmeværker. Dog giver ordningen en større udgift til de selskaber som har forpligtigelsen, i forhold til de selskaber, som ikke har forpligtigelsen. I kommunen er der 2 fjernvarmeselskaber ud af 7, som har forpligtigelsen, og de 2 selskaber har 9000 målere ud af målere. Det vil sige at de 9000 forbrugere betaler for, at der bliver lavet energibesparelser hos de sidste 6000 forbrugere, da potentialet jo også er hos de sidste 6000 forbrugere. Derudover vil der være besparelser på ledningsnettet, som mange gange vil være mere rentabelt end de tiltag der udføres hos forbrugerne. Og disse nedprioriteres måske en smule. Naturgas: Styrker: metodefrihed, mindre administration for selskaberne. Svagheder: købe indberetningsret, ubalance i økonomiske ressourcer mellem brancherne. Fælles: Den nye ordning med metodefrihed er en styrkelse og opfylder i meget højere grad kundernes behov og ønsker om en totalrådgivning (både el- og varmeforbruget). Det at rådgivningen ikke er "bundet" til et bestemt forsyningsområde har gjort at der kan laves bedre koncernaftaler end tidligere - dvs. ensartet kvalitetsniveau. Anvendelse af tilskud og finansiering, samt involvering i gennemførelsen af projekterne har øget antallet af realiserede energibesparelser væsentligt. Kun styrker: på tværs af energigrænser og metodefrihed. Der er mange realiserede besparelser som ikke er additionelle. 20 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Ea Energianalyse. Energisparebeviser - Hvad kan vi lære af udlandet?

Ea Energianalyse. Energisparebeviser - Hvad kan vi lære af udlandet? Ea Energianalyse Energisparebeviser - Hvad kan vi lære af udlandet? Mikael Togeby, Kirsten Dyhr-Mikkelsen og Edward James-Smith Ea Energianalyse a/s, November 2007 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere