Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.11.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Onsdag kl Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag , D1/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Før mødet havde Kultur- og Fritidsudvalget inviteret styregruppen for Kulturnatten til evaluering og fremadrettet drøftelse af indhold og rammer for Kulturnatten Efter mødet havde KFU inviteret Idrætsrådet til en idrætspolitisk drøftelse omkring revision af idrætspolitikken. Meddelelser: Formanden præciserede regler og rammer for meddelelser, affødt af den megen tid meddelelser tog på seneste møde. Hørsholm Kommune har modtaget anmodning om deltagelse i et fælles museumsråd for kommunerne i Region Hovedstaden. Punktet behandles på næste møde i Hørsholm Egns Museums bestyrelse og på KFU såfremt Egnsmuseet kan støtte deltagelse. Orientering om status på arbejdet med kommissorium for idrætsparkens udvikling. Orientering om baggrunden for den midlertidige lukning af svømmehallen. Rullehockey-klubben Hørsholm Bandits kan ikke længere anerkendes som folkeoplysende forening. Amtskredsen af Biblioteksforeningen nedlægges til gengæld for en ny afdeling der omfatter den nye Region Hovedstaden. Takkekort fra Hørsholm-Rungsted Tennisklub for det bevilgede kommunale tilskud. Takkekort fra foreningen Øre-Sound for deltagelse og check ved foreningens jubilæum. Kultur- og Fritidsudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-96/06-B Foreningen Madam Mangor ansøger om tilskud Foreningen Madam søger om tilskud til sangkomedien Sangen har vinger i Beslutning: Administrationens indstilling godkendt. Ingen Side 7 KFU-97/06-B Hørsholm Scenen ansøger om tilskud til sæsonen 2006/07 Hørsholm Scenen ansøger om tilskud på kr til foreningens aktiviteter i sæson 2006/07. Beslutning: Ansøgningen imødekommes med kr. som underskudsgaranti i hver af de kommende 3 sæsoner (2006/2007 til og med 2008/2009). Ingen. Side 8 KFU-98/06-B Hørsholm Egns Museum: Årsrapport, Revisionsprotokollat og Årsberetning 2005 Hørsholm Kommune er hovedtilskudsyder til Hørsholm Egns Museum og skal derfor godkende Årsrapport og Revisionsprotokollat Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsrapport, Revisionsprotokollat og Årsberetning for Ingen. Side 10 KFU-99/06-B Kongelig Dansk Yachtklub - Ansøgning om støtte til Team Danmark Kraftcenter Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) søger om kr. pr. år over en Kultur- og Fritidsudvalget Side 3

4 fireårig periode begyndende den 1. januar 2007 til et Team Danmark kraftcenter til eliteudvikling af sejlere på Rungsted Havn. Beslutning: Administrerende direktør Morten Lorenzen fra KDY og elitechef Michael Staal fra Dansk Sejl Union var inviteret til at uddybe KDY's ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Hørsholm Kommune støtter etableringen af et Team Danmark Kraftcenter på Rungsted Havn med kr. hvert af årene i en 4 års periode fra Finansieringen sker indenfor rammen af det samlede politikområde 61. Michael Medom Hansen (V). Side 12 KFU-100/06-B HUI årgang 93 søger om tilskud til fodboldtur til Hamborg Hørsholm Usserød Idrætsklubs årgang 93 søger om tilskud til fodboldtur. For i alt 19 deltagere (15 drenge og 4 voksne) søges kr. 400 kr. pr. deltager. Beslutning: Administrationens indstilling godkendt. Henrik Klitgaard (D) deltog ikke i drøftelsen grundet inhabilitet. Side 14 KFU-101/06-D Hørsholm Kommune som eliteidrætskommune Foranlediget af ansøgning fra Kongelig Dansk Yachtklub drøftes det, om Hørsholm Kommune skal arbejde for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Beslutning: Udsat til næste møde. Ingen. Side 16 KFU-102/06-D Sundhedspolitiske initiativer på kultur- og fritidsområdet Drøftelse af sundhedspolitiske initiativer på kultur- og fritidsområdet. Beslutning: Udsat til næste møde. Kultur- og Fritidsudvalget Side 4

5 Ingen. Side 18 KFU-103/06-O Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn: Evaluering af Slotshavefesten 2006 Museumsforeningen har evalueret festen i Slotshaven Rundt 30 erne den 20. august Beslutning: Taget til efterretning. Ingen. Side 20 KFU-104/06-D Forebyggelse og Sundhed ØU har afsat 1. mio. til forebyggelse i 2006, hvor der pr. 1. nov. er et indestående på kr. Styregruppen En sund Kommune søger om realisering af puljemidler til forebyggende projekter for i alt kr. Styregruppen for En sund Kommune har modtaget forslag til syv forebyggende projekter som retter sig mod børn og unge, den voksne befolkning og ældreområdet. Der søges om økonomisk støtte til opstart, gennemførelse og evaluering af indsats. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale realisering af puljemidler til projekt med livsstilshold for overvægtige børn. Ingen. Side 21 KFU-105/06-D Servicestrategi 2006 Økonomiudvalget besluttede på sit seneste møde, at de enkelte fagudvalg skal høres vedr. kommunens servicestrategi i perioden Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale godkendelse af udkast til Servicestrategi Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 5

6 Side 26 Kultur- og Fritidsudvalget Side 6

7 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-96/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Foreningen Madam Mangor ansøger om tilskud Resume Foreningen Madam søger om tilskud til sangkomedien Sangen har vinger i Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer ansøgningen med kr for at støtte en kulturel aktivitet af høj kvalitet i nærområdet. Bilag 1: Ansøgning 2: Kultur- og Fritidspuljen 2006: Budgetopfølgning Sagsfremstilling Foreningen Madam Mangor ansøger om et tilskud til den forestilling, der planlægges til opførelse i Der er vedlagt budget for forestillingen og der søges om det højst mulige beløb som tilskud til projektet. Foreningen Madam Mangor har til formål at gennemføre egnsspil i Nordsjælland og medvirke til kulturelle aktiviteter, der kan styrke nærheden mellem borgerne og fremme samarbejdet mellem amatører og professionelle. Foreningen blev bevilliget kr på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. maj 2006 (KFU-40/06-B) til forestillingen Balletmesterens luner, der blev opført i august Beslutning Administrationens indstilling godkendt. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget Side 7

8 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-97/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Scenen ansøger om tilskud til sæsonen 2006/07 Resume Hørsholm Scenen ansøger om tilskud på kr til foreningens aktiviteter i sæson 2006/07. Forslag Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og bevilliger et fast årligt tilskud på kr , under den forudsætning at det nuværende aktivitetsniveau fastholdes. Bilag 1: Ansøgning med bilag 1-6 2: Frederiksborg Amt: Godkendelse af teaterforeningernes budgetter for sæsonen 2006/07. 3: Frederiksborg Amt: Teaterabonnementsordningen. 4: Kultur- og Fritidspuljen Budgetopfølgning 5. Kultur- og Fritidspuljen Budgetopfølgning Sagsfremstilling Hørsholm Scenen præsenterer 10 forestillinger i Trommen i indeværende sæson, plus et tilbud til foreningens medlemmer om at se Den Jyske Operas opsætning af Mozarts Figaros bryllup i Hillerød. Hørsholm Scenens program for sæson 2006/07 er vedlagt i bilag 1. Ansøgningen om tilskud på kr begrundes af Hørsholm Scenen med, at der dels søges om et kommunalt tilskud på kr , som er indarbejdet i Bilag 4: Budget 2006/07, dels søges om et aktivitetstillæg på kr Hørsholm Scenen foreslog ved mødet med Kultur- og Fritidsudvalgets formand den at der blev et ydet et tilskud fra Hørsholm Kommune på kr , som et fast årligt tilskud til Hørsholm Scenens aktiviteter, således at foreningen har et sikrere grundlag at kunne indgå aftaler om den kommende sæsons teaterforestillinger. Et fast årligt tilskud kunne eventuelt ydes som en underskudsgaranti. Kultur- og Fritidsudvalget Side 8

9 Frederiksborg Amts ekstra tilskud til erstatning for den tidligere underskudsgaranti bortfalder med amternes nedlæggelse Beslutning Ansøgningen imødekommes med kr. som underskudsgaranti i hver af de kommende 3 sæsoner (2006/2007 til og med 2008/2009). Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-98/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Hørsholm Egns Museum: Årsrapport, Revisionsprotokollat og Årsberetning 2005 Resume Hørsholm Kommune er hovedtilskudsyder til Hørsholm Egns Museum og skal derfor godkende Årsrapport og Revisionsprotokollat Forslag Administrationen foreslår, at Kultur-, og Fritidsudvalget godkender Årsrapport, Revisionsprotokollat og Årsberetning Bilag 1: Deloitte: Årsrapport 2005 fremlægges på mødet 2: Revisionsprotokollat 2005 fremlægges på mødet 3. Hørsholm Egns Museum: Årsberetning Sagsfremstilling Revisonsfirmaet Deloitte har udarbejdet Årsrapport og Revisionsprotokollat 2005 for Hørsholm Egns Museum. I Revisionspåtegningen skriver Deloitte denne konklusion: Det er vores opfattelse, at årsrapporten givet et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med museumsloven. Bestyrelsen for Hørsholm Egns Museum har godkendt og underskrevet dokumenterne. Hørsholm Kommune skal godkende dokumenterne som hovedtilskudsyder inden videresendelse til Kulturarvsstyrelsen, som bevilliger statstilskuddet. Hørsholm Egns Museum har udarbejdet bilag 3: Årsberetning Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget godkender årsrapport, Revisionsprotokollat og Årsberetning for Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

11 Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 11

12 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-99/06-B Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kongelig Dansk Yachtklub - Ansøgning om støtte til Team Danmark Kraftcenter Resume Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) søger om kr. pr. år over en fireårig periode begyndende den 1. januar 2007 til et Team Danmark kraftcenter til eliteudvikling af sejlere på Rungsted Havn. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om udvalget vil støtte et Team Danmark kraftcenter på Rungsted Havn i den fireårige periode og i givet fald med hvor meget og på hvilke betingelser. Administrationen anbefaler, at projektet i det første år finansieres med kr. (restmidler fra politikområde 61) samt kr. fra Gentofte Kommune. Fra og med anbefaler administrationen, at kr. pr. år tages fra ekstraordinære tilskud under forudsætning af, at samme støtte udvises fra Gentofte Kommune. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra KDY. Herunder: 1. Orientering om Hørsholm Kommunes muligheder i et samarbejde med Team Danmark, Dansk Sejlunion og KDY. 2. Budget. 3. Kapsejladsresultater i KDY s regnskab medtages på mødet. Sagsfremstilling KDY har i mange lavet en målrettet indsats for de unge sejlere i klubben. Det drejer sig om i alt 270 unge aktive sejlere, hvoraf der i dag er 150 unge sejlere i Rungsted Havn og 120 i Skovshoved Havn. Pr var 56 af de unge sejlere bosiddende i Hørsholm Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget Side 12

13 Som resultat af den målrettede indsats er seks unge sejlere på det danske sejlerlandshold og 13 på ungdomslandsholdene. Derudover har de tre sejlere, Jonas Høgh Kristensen, Henriette Koch og Lene Sommer, alle vundet VM i Udvalget støttede de tre sejlere med kr. på mødet i maj Det er på baggrund af de flotte resultater, at KDY har opnået den særlige ære at blive tilbudt at etablere et Team Danmark kraftcenter i Rungsted. Der er uforbrugte midler i 2006 på konto 373 ekstraordinære tilskud, hvilket betyder, at der er økonomisk råderum til at støtte projektet det første år. Administrationen anbefaler imidlertid, at Gentofte Kommune også inddrages i projektet, da størstedelen af de unge sejlere er bosiddende i Gentofte Kommune. For de resterende år anbefales det, at beløbet tages fra ekstraordinære tilskud, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vælger at indgå i samarbejdet. Gentofte Kommune har også modtaget en ansøgning, men har ikke drøftet det endnu på politisk niveau. Administrationen i Gentofte Kommune, ser imidlertid også samarbejde som en oplagt mulighed i forhold til realisering af projektet. Konto 373 Ekstraordinære tilskud: Budget inkl. overførsel fra 2005: Disponeret 2005 og 2006: Rest 2006: Beslutning Administrerende direktør Morten Lorenzen fra KDY og elitechef Michael Staal fra Dansk Sejl Union var inviteret til at uddybe KDY's ansøgning. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Hørsholm Kommune støtter etableringen af et Team Danmark Kraftcenter på Rungsted Havn med kr. hvert af årene i en 4 års periode fra Finansieringen sker indenfor rammen af det samlede politikområde 61. Michael Medom Hansen (V). Kultur- og Fritidsudvalget Side 13

14 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-100/06-B Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B HUI årgang 93 søger om tilskud til fodboldtur til Hamborg Resume Hørsholm Usserød Idrætsklubs årgang 93 søger om tilskud til fodboldtur. For i alt 19 deltagere (15 drenge og 4 voksne) søges kr. 400 kr. pr. deltager. Forslag Administrationen anbefaler ikke, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter HUI s årgang 93 med den begrundelse, at udgiften allerede er afholdt. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra holdet. HUI s regnskab medbringes på mødet. Sagsfremstilling Den november tog HUI s årgang 93 til Hamborg. Det forlængede weekendophold var dels et træningsophold og dels en mulighed for at se Hamburger Sport Verreins imponerende nye stadion, træningsforberedelser og selvfølgelig en hjemmekamp. Det skal nævnes, at udgifterne til turen foreløbigt er finansieret af et lån fra HUI, som dog har en forventning om, at pengene tilbagebetales via højere deltagerbetaling, eller som det fremgår via tilskud fra dels HUI s venner dels Hørsholm Kommune. Da holdet tilstræber, at egenbetalingen holdes inden for kr. pr. deltager, søger klubben om 400 kr. i tilskud pr. deltager. I alt kr. Ud af de i alt 19 deltagere er alle på nær en leder bosiddende i Hørsholm Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget Side 14

15 Budget: Udgifter: Kr. Indtægter: Kr. Tog Rungsted Kyst - Hamborg Tilskud fra KFU Arrangement HSV-Reisen Tilskud fra HUI's venner Udgifter i alt Indtægter i alt Udgifter hvis tilskud opnås: Udgifter pr. deltager: HUI har ikke modtaget tilskud i perioden Konto 373 Ekstraordinære tilskud: Budget inkl. overførsel fra 2005: Disponeret 2005 og 2006: Rest 2006: Beslutning Administrationens indstilling godkendt. Henrik Klitgaard (D) deltog ikke i drøftelsen grundet inhabilitet. Kultur- og Fritidsudvalget Side 15

16 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-101/06-D Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Kommune som eliteidrætskommune Resume Foranlediget af ansøgning fra Kongelig Dansk Yachtklub drøftes det, om Hørsholm Kommune skal arbejde for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af bilag 1 og udvalgets visioner på eliteidrætsområdet tager stilling til, om administrationen skal undersøge Hørsholm Kommunes muligheder for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune. Administrationen anbefaler, at såfremt der er stemning for, at administrationen skal arbejde videre med Hørsholm Kommunes muligheder for at blive en Team Danmark eliteidrætskommune, så skal udvalget drøfte og beslutte, hvilke 5-6 idrætsgrene, Hørsholm Kommune vil inddrage processen. Bilag Bilag 1: Randers som elitekommune Et eksempel på hvad det kan forventes, at der skal til for at opnå status som eliteidrætskommune. Bilag 2: Team Danmarks strategi for samarbejdet med eliteidrætskommuner Sagsfremstilling Med eliteidrætslovens ikrafttræden den 1. juni 2004 blev det muligt for Kommuner at støtte eliteidræt. På denne baggrund har Team Danmark udarbejdet en strategi for arbejdet med eliteidrætskommuner. Det overordnede mål er, at forøge antallet af internationale talenter i dansk eliteidræt og sikre udviklingen af hele mennesker. Midlet er en langsigtet strategi for udvidelsen af samarbejdet med kommunerne se bilag 2. Målsætningen er endvidere, at der årligt indgås samarbejdsaftaler med 3-5 kommuner, således at der i 2010 er etableret et landsdækkende netværk af eliteidrætskommuner. Hørsholm Kommune er et godt stykke på vej i forhold til at opnå status som eliteidrætskommune, idet Hørsholm Kommune allerede på nuværende tidspunkt jf. bilag 3 Kultur- og Fritidsudvalget Side 16

17 har Idrætsordningen og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Hørsholm Kommune har imidlertid ikke en fyldestgørende målsætning om organiseringsudvikling i forhold til at kunne leve op til Team Danmarks målsætninger til samarbejdet om udviklingen af eliteidrætten i kommunerne, hvilket Kultur- og Fritidsudvalget derfor kan vælge at tage op i forbindelse med udarbejdelsen af Idrætspolitikken. Det samme gælder målsætningen om, at der i en eliteidrætskommune skal være en idrætsskole. Dette er netop blevet diskuteret i forbindelse planerne om Idrætsparkens udbygning og bør også overvejes i forhold til formuleringen af idrætspolitikken. Med en evt. status som eliteidrætskommune får Hørsholm Kommune chancen for at profilere sig udover det sædvanlige, og på den måde vil det blive attraktivt for eliteidrætsudøvere at bo i Hørsholm Kommune. Derudover vil de resultater, som talenterne skaber, være med til at skabe en identitet omkring det at bo i Hørsholm. Det er imidlertid ikke omkostningsfrit at være eliteidrætskommune. Derfor må beslutningen bero på i hvor høj grad Kommunalbestyrelsen i den generelle satsning på idrætten ønsker at satse specifikt på eliteidrætten i en tid, hvor Hørsholm Kommune generelt set og derfor også i forhold til idrættens muligheder har fokus på den borgerrettede forebyggende sundhedsindsats. Administrationen anbefaler, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget lægger op til videre undersøgelser med henblik på Hørsholm Kommune som eliteidrætskommune, så skal disse overvejelser nøje medtænkes i idrætspolitikken og i planerne om den nye Hørsholm Idrætspark. Beslutning Udsat til næste møde. Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 17

18 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-102/06-D Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Sundhedspolitiske initiativer på kultur- og fritidsområdet Resume Drøftelse af sundhedspolitiske initiativer på kultur- og fritidsområdet. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med sundhedspolitiske initiativer på kultur- og fritidsområdet. Bilag Bilag 1: Eksempel på sundhedsfremmende initiativ (medtages på mødet). Bilag 2: Bemærkninger til Lovforslag om fleksible tilrettelæggelsesformer. Bilag 3: Idéen om partnerskaber. Bilag 3a: Partnerskab med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Sagsfremstilling Fra 2007 får kommunerne en række nye opgaver på forebyggelsesområdet. En af opgaverne er at sætte fysisk aktivitet højt på dagsordenen, så borgerne i højere grad bliver bevidste om, hvordan de med daglig fysisk aktivitet kan være med til at øge livskvaliteten samt mindske risikoen for en lang række sygdomme. Der arbejdes i øjeblikket på, at alle fagudvalg, administrationen, institutioner mm. tager del i sundhedspolitikken i forhold til den forebyggende indsats. Derfor anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med sundhedspolitiske initiativer på kultur- og fritidsområdet. Kommunalbestyrelsen skal fra den 1. januar 2007 jf. Sundhedslovens 119, stk. 2 etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Derfor anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget: 1. Drøfter hvordan henholdsvis den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige foreningsliv kan skabe forebyggende initiativer gennem ændrede retningslinjer for henholdsvis Hørsholm-ordningen og aftenskoleområdet. Kultur- og Fritidsudvalget Side 18

19 2. Drøfter hvordan Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige foreningsliv og andre udvalg kan skabe forebyggende og sundhedsfremmende initiativer. 3. Drøfter hvordan Kultur- og Fritidsudvalget kan få indflydelse på fordelingen af de foreløbigt 2 millioner kr. i årene , som Hørsholm Kommune råder over til forebyggende projekter (ØU-puljemidler). Ad 1: Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget vurderer, om der skal sættes krav i forhold til aktivitetstilskuddet og eller det ekstraordinære tilskud. For eksempel at 50 kr. pr. medlem under 25 år bosiddende i Hørsholm Kommune kun kommer til udbetaling, hvis foreningen forpligter sig i forhold til at lave et sundhedsfremmende initiativ. Det ekstraordinære tilskud eller dele deraf kunne evt. reserveres til sundhedsfremmende initiativer. Samme princip kunne gøre sig gældende i forhold til udbetaling af aftenskolernes rammebevilling se bilag 2. Ad 2: Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget tænker i samarbejdsrelationer og partnerskaber (se bilag 3 + 3a) i forhold til forebyggende sundhed. Ad 3: Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget kommer med idéer til konkrete forebyggende projekter inden for kultur- og fritidsområdet. Administrationen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om og i givet fald hvilke idéer administrationen skal arbejde videre med. Beslutning Udsat til næste møde. Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 19

20 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-103/06-O Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn: Evaluering af Slotshavefesten 2006 Resume Museumsforeningen har evalueret festen i Slotshaven Rundt 30 erne den 20. august Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager evalueringen til efterretning. Bilag 1. Evaluering Sagsfremstilling Hørsholm Kommune bevilligede kr til Slotshavefesten 2006 (KFU 15/06-B). Arrangementet havde titlen Rundt om 30 erne og temaet var Poul Henningsen og hans samtid. I arrangementet medvirkede både professionelle og amatører. Slotshavefesten blev gennemført efter planen på trods af det våde og regnfulde vejr, og der var skønsmæssigt ca. 300 tilhørere, hvor der tidligere år har været op mod et par tusinde. Museumsforeningen planlægger at søge om midler til at gennemføre et Slotshavearrangement i august Beslutning Taget til efterretning. Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 20

21 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Udviklingssekretariat Punkt: KFU-104/06-D Sagsbehandler: Kirsten Falk Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Forebyggelse og Sundhed Resume ØU har afsat 1. mio. til forebyggelse i 2006, hvor der pr. 1. nov. er et indestående på kr. Styregruppen En sund Kommune søger om realisering af puljemidler til forebyggende projekter for i alt kr. Styregruppen for En sund Kommune har modtaget forslag til syv forebyggende projekter som retter sig mod børn og unge, den voksne befolkning og ældreområdet. Der søges om økonomisk støtte til opstart, gennemførelse og evaluering af indsats. Forslag At administrationen indstiller styregruppens forslag til ØU om realisering af puljemidler for kr. til projekt med livsstilshold for overvægtige børn Bilag Bilag 1 Projektbeskrivelse Livsstilshold for overvægtige børn Bilag 2 Kriterier for tildeling. Sagsfremstilling Baggrund Hørsholm Kommune stiller skarpt på sundhed som et resultat af kommunalreformen. Der er nu oprettet et særligt politisk udvalg med fokus på forebyggelse samt en bred projektorganisation med navnet En sund Kommune. For at sætte pondus på de sunde initiativer har ØU afsat en pulje på 1 mio. kr. til forebyggende projekter og projektledelse i perioden Derudover modtager Hørsholm Kommune fra mio. kr. som følger med de nye forebyggende opgaver i kommunerne. Status på det forebyggende arbejde Hørsholm Kommune er ved at afslutte kortlægningen af borgernes sundhedstilstand, som skal danne grundlag for forebyggende indsatser i årene fremover. Resultaterne af sundhedsprofilen (25-79 årige) er klar i december 2006 og planen er, at fremlægge en samlet sundhedsprofil for børn og unge samt de årige i januar Herefter lægges der op til politisk drøftelse og prioritering. Kultur- og Fritidsudvalget Side 21

22 Sideløbende med denne proces foreslår styregruppen for En sund Kommune, at der snarest iværksættes pilotprojekter på områder, hvor vi ved, der er brug for opmærksomhed og at udvalgte projekter støttes økonomisk gennem ØU s forebyggelsespulje. Fordelen er for det første at medarbejderne opnår en nyttig kompetenceudvikling af det forebyggende arbejde i praksis, for det andet bliver det synligt for borgerne at vi tager opgaven alvorligt og for det tredje vil projekterne kunne bygge bro på tværs af fagområder og sektorer. Projekter Styregruppen har modtaget syv projektbeskrivelser fra fagområderne, som søger om økonomisk støtte fra ØU s forebyggelsespulje: Projekterne er: 1. Vandvaner. Frisk vand i skolerne 2. Børn med ondt i livet 3. Forebyggelse af syreskader på tænderne 4. Kostprojekt SFO 5. Livsstilshold overvægtige børn 6. Sundhedsklinik hjemmeplejen 7. Udskrivningsprojekt svage ældre. KFU bedes forholde sig til projekt nr. 5, som er et projekt, der udspringer fra Fritidsafdelingen i samarbejde med på Familieafdelingen. Projektet behandles både i KFU og BSU. Projektbeskrivelse (bilag 1) samt kriterier for tildeling af ØU midler (bilag 2), danner baggrund for styregruppens anbefalinger til KFU: Forslag til økonomisk støtte Styregruppen anbefaling til økonomisk støtte: 1. Vandvaner - der søges om kr. Styregruppen anbefaler, at projektet omformes til et reelt pilotprojekt med forsøg på en skole. Herefter stillingtagen til en eventuel udbredelse på alle skoler. Styregruppen foreslår, at forældresamarbejde indgår i projektet og at projektet koordineres med Tandplejens projekt om syreskader på tænderne. SKIN udvælger projektskole i samarbejde med skolerne. Der anbefales en støtte på kr. 2. Børn med ondt i livet der søges om kr. Der anbefales en støtte på kr. 3. Syreskader på tænderne der søges om kr. Styregruppen foreslår at projektet koordineres med projekt Vandvaner. Styregruppen finder, at omfanget af kampagnematerialer er betydeligt og anbefaler at tandplejen selv peger på en reduktion i ambitionsniveauet. Der anbefales en støtte på kr. 4. Kostprojekt SFO der søges om kr. Projektet er både ambitiøst og spændende. Kost er et politisk indsatsområde i 2007, hvor der er planer om en fælles kostpolitik på børne- og ungeområdet. Styregruppen finder, at Kultur- og Fritidsudvalget Side 22

23 en politisk involvering og stillingtagen vil være gavnlig før der iværksættes et større projekt. Styregruppen anbefaler, at projektet udskydes indtil temaet kost har været politisk behandlet. 5. Livsstilshold, overvægtige børn der søges om kr. Der anbefales en støtte på kr. 6. Sundhedsklinik der søges om kr. Der anbefales en støtte på kr. 7. Udskrivningsprojekt der søges om kr. Falder fint i tråd med den obligatoriske sundhedsaftale med udskrivning af svage ældre. Der anbefales støtte på kr. ØU s puljemidler I forebyggelsespuljen er der pt. et indestående på kr. Styregruppen foreslår at en del af beløbet realiseres til forebyggende projekter, primært på børne- og unge området, hvor vi har solide data om børn og unges sundhed og livsstil. Livsstilsprojektet indgår i den samlede oversigt under puljemidler til BSU/KFU. Midlerne ønskes fordelt således: Resterende puljemidler i 2006 til forebyggende kr. sundhed Puljemidler forslag til BSU/KFU: 1. Vandvaner: kr. 2. Børn med ondt i livet: kr. 3. Syreskader på tænderne: kr. 4. Kostprojekt SFO: 0 kr. 5. Livsstilshold overvægtige børn: kr kr. Puljemidler forslag til SSU: 6. Sundhedsklinik: kr. 7. Udskrivningsprojekt: kr kr. I alt til forebyggende sundhedsprojekter i kr. Restbeløb til forebyggende sundhed, som kr. ønskes overført til 2007 Organisering af projekt En sund Kommune Forebyggelse skal tænkes ind i planlægning og udvikling i kommunen som helhed og i den individuelle borgerkontakt. Organiseringen lægger op til en bred involvering dels politisk og dels i forhold til medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere og med borgerinvolvering. Politisk Det særlige udvalg med fokus på forebyggelse ( 17 stk. 4 udvalg) holder et indledende møde i december. Udvalget er sammensat på tværs af de stående udvalg og består af formændene for fagudvalgene samt 2 fra valggruppe 2 (Susanne Rohde og Anne Grethe). Kultur- og Fritidsudvalget Side 23

24 Projektorganisation Projektet En sund Kommune er organiseret i en struktur som består af styregruppe og projektledelse, et sundhedsforum samt projektgrupper. Samtidig arbejdes på at styrke samarbejdet med interessenter i en eventuel følgegruppe og at undersøge muligheder for god borgerinddragelse. Styregruppe og projektledelse Direktøren for Børn og Kultur har direktøransvaret for den forebyggende sundhed. Projektet og projektlederen (Kirsten Falk) for sundhedsfremme refererer således til direktøren. Der er tilknyttet bistand fra Økonomiske Sekretariat til økonomisk sparring. Styregruppen består af: Direktør Jesper Daugaard direktør for børn og Kultur Louise Høg afdelingschef Sundhed Ældre Hanne Deichmann afdelingschef Familieafdelingen Katrine Langer, afdelingschef vej og Ejendomsafdelingen Kirsten Falk sundhedskoordinator og projektleder Sundhedsforum For at sikre en bred forankring med sammenhæng i indsatser er der oprettet et sundhedsforum som består af 12 ledere og medarbejdere på tværs af fagområder. Sundhedsforum skal: Kvalificere og rådgive i faglige spørgsmål Koordinere og skabe sammenhæng på tværs i borgerforløb Udvikle konkrete forebyggende projekter i samarbejder på tværs Skabe et ideforum og være formidler til fagområderne. Projektgrupper Projektgrupperne er indtil videre de syv forebyggende projekter, som søger om puljemidler under ØU og som behandles i dette punkt. Projektgrupperne har til formål at udvikle konkrete sundhedstilbud til borgerne. Der kan fx være projektgrupper på børne- og ungeområdet, en gruppe omkring folkesygdomme eller en gruppe, der er arbejder med KRAM generelt. Projektgrupperne skal: Arbejde systematisk med en konkret indsats eller målgruppe Styrke viden og kompetenceudvikling på fagområder Rapporterer proces, resultater og økonomistyring til projektledelse/styregruppe. Følgegruppe Følgegruppen er endnu ikke oprettet. Følgegruppen kan bestå af fx praktiserende læger, patientforeninger, idrætsforeninger mv. Følgegruppen skal: Kvalificere og rådgive i faglige sammenhænge Medvirke til at etablere samarbejder mellem Hørsholm kommune og andre aktører Være sparringspartner for sundhedsforum og styregruppe. Være talerør for andre organisationer. Kultur- og Fritidsudvalget Side 24

25 Organiseringen evalueres efter 1 år Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale realisering af puljemidler til projekt med livsstilshold for overvægtige børn. Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 25

26 Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-105/06-D Sagsbehandler: Birgitte Ertberg Pedersen Mødedato: Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Servicestrategi 2006 Resume Økonomiudvalget besluttede på sit seneste møde, at de enkelte fagudvalg skal høres vedr. kommunens servicestrategi i perioden Forslag Administrationen foreslår, at udvalget forholder sig til ØU pkt 127: Servicestrategi Bilag Bilag 1: ØU pkt 127 (med ØU s beslutning) Bilag 2: Servicestrategi for Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16. november 2006 at sende punktet om kommunens servicestrategi til høring i de enkelte fagudvalg. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale godkendelse af udkast til Servicestrategi Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget Side 26

27 Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag den Slut kl. Isabella Meyer Formand Henrik Klitgaard Næstformand Thorkild Gruelund Michael Medom Hansen Hanne Lommer Kultur- og Fritidsudvalget Side 27

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 19. november 2008 Onsdag 19.11.2008 kl. 15:00 KDY s lokaler, Havnen Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 "Velvære i vand" og "Gang i

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 26-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Rådhuset mødelokale D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 26-08-2015 17:00 1 (Åben) Ansøgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 08-12-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 08-12-2016 17:00 1 (Åben) Orientering

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT den 12.01.2010 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Kultur & Fritidsudvalgets møder i 2010... 4 3 Valg af næstformand for Kultur

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 29.08.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere