Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C"

Transkript

1 Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

2 Indholdsfortegnelse Introduktion for arbejdet Registreringer Målinger Beregninger Brugeradfærd Uddannelse af energiansvarlige Hvad kunne målene være Hvad kunne handlinger omfatte Holdningsmæssige barrierer Mål og belønning Belysning Ventilationsanlæg Tommelfingerregler Anlægsgennemgang Driftstider Udskiftning af ventilatorer Udskiftning af filtre Ombygning til VAV Udsugningsanlæg Ventilationsaggregater Varme- og brugsvandsanlæg Anlægsgennemgang Udskiftning af kedler Varmtvandsbeholder Isolering af varmerør Udskiftning af pumper Varmegenvinding af vand fra brusere Temperatursænkning Vandbesparende foranstaltninger Toiletter med 2-skylsfunktion Sparebrusere Etablering af perlatorer på vandhaner Belysningsanlæg Lyskilder Armaturer Styring VE-anlæg Solcelleanlæg Solvarme Varmepumper Styring/Automatik Belysningsanlæg / 44

3 8.2 Varmeanlæg Ventilationsanlæg Lokalebegrænsninger Klimaskærm Vinduer Hulmursisolering Loftsisolering Diverse Apparater/udstyr Standby strøm Fremtidens byggeri Klimaskærm Ventilationsanlæg Belysningsanlæg Varmeanlæg Brugsvand Vedvarende energi Solceller Solvarme Varmepumper / 44

4 1. for arbejdet Introduktion Dette katalog er resultatet af projektet udført i et samarbejde mellem UC og VIA; Mulighedskatalog for energioptimering af professionsskoler. Kataloget er opbygget af skemaer, som indeholder energibesparelsesforslag. Forslagene er herefter inddelt i relevante afsnit, fx Ventilationsanlæg. Afslutningsvis er opstillet et afsnit omhandlende centrale fokuspunkter og løsninger ved opførelse af nybyggeri bygget efter bygningsklasse 2020, fremtidens lavenergibyggeri. Resultaterne i kataloget bygger på overordnede betragtninger, beregninger og erfaringstal, og sigter derved efter at favne bredt, og optræde som en generel guide, som kan benyttes i den indledende fase af energioptimeringen ved flere forskellige bygninger. Dette betyder dog, at resultaterne og anbefalingerne skal betragtes som vejledende, og konkrete beregninger og målinger er derfor nødvendige for at bestemme og uddybe besparelsespotentialet på det enkelte uddannelsessted. Formålet med nærværende katalog bliver derved, at opbygge et grundlag, så man på en nem og overskuelig måde kan danne sig et billede af, hvilke energitiltag der økonomisk og udførelsesmæssigt er fornuftige i den aktuelle bygning. Med dette katalog i hånden gennemgås bygningen, og ud fra de to indledende kriterier (økonomi og udførelse) udarbejdes der en bruttoliste. Efterfølgende gennemarbejdes bruttolisten ved at gå et spadestik dybere, og lave en grundig vurdering, herunder målinger og beregninger, af de udvalgte tiltag. Udover økonomi og udførelse skal der også være fokus på bygningens indeklima. Det er vigtigt, at de tiltag som udføres i bygningen ikke påvirker indeklimaet i negativ retning, således at brugerne har det godt og gerne bedre efter tiltaget er udført. Fokus punkter ved udvælgelse af energitiltag: Økonomi Udførelse Indeklima Til slut står man, ideelt set, med en liste indeholdende forslag til energibesparelser, som alle er økonomisk fordelagtige, mulige at realisere og til glæde for bygningens brugere. Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at for at opnå betydelige energibesparelser på et uddannelsessted er det nødvendigt, at alle parter, herunder bygningschefer og ledelse, har et fælles mål og ønske om, at det skal blive til reelle projekter, som bliver udført med langsigtede visioner. NB: Alle priser i dette katalog er overslagspriser eller estimater fra lignende opgaver, og er altid ekskl. moms og eventuel rådgiverhonorar. Derfor skal der altid indhentes konkrete tilbud for vurdering af økonomien og tilbagebetalingstiden på den enkelte opgave. Udarbejdet af: Bascon A/S Jonathan Juel Kusk / 4 / 44

5 1. for arbejdet 1 for arbejdet Inden der igangsættes større energioptimeringsprojekter, er det nødvendigt at have et overblik over den aktuelle bygnings nuværende energiforbrug (el, vand og varme), for at kunne bestemme besparelsen ved de enkelte tiltag. Derfor tilrådes det at lave en detaljeret kortlægning af bygningens energiforbrug, og gerne helt ned på anlægsniveau. Ved at lave en detaljeret kortlægning af bygningens energiforbrug, er det muligt at bestemme, hvorhen fokus skal rettes for at opnå de største energibesparelser pr. investeret krone. Nedenfor ses metoder til at bestemme bygningens energiforbrug. 1.1 Registreringer For at få et udgangspunkt for besparelser, er det væsentligt at vide hvor meget man bruger, hvor meget det er rimeligt at bruge, og om der er et spild. Forbruget finder man i størst muligt omfang ved hjælp af målere, der aflæses jævnligt, således at resultaterne kan registreres systematisk. Resultaterne af registreringerne kan sammenlignes med forbruget i andre lignede bygninger eller de kan sammenlignes med resultater af tidligere registreringer. På den måde kan man se, om man bruger mere eller mindre energi end andre i samme situation, og man kan se, om man bruger mere eller mindre energi end fx tidligere år. 1.2 Målinger Hvor det ikke er muligt at aflæse en stationær måler, kan der laves målinger med bærbare måleinstrumenter fx måling af luftmængder, rumtemperaturer, CO 2 -niveauer mv. 1.3 Beregninger Ved fx efterisolering af specifikke bygningsdele, kan det være svært at bestemme hvor meget den enkelte bygningsdel bidrager til det totale varmeforbrug, og det kan derfor være nødvendigt at lave en beregning af bygningsdelens varmetab, som kan danne grundlag for isoleringsarbejdets rentabilitet. 5 / 44

6 2. Brugeradfærd 2 Brugeradfærd Brugeradfærd eller energi- og miljørigtigadfærd kan med en række forskellige tiltag erfaringsmæssigt bidrage med betydelige energibesparelser (erfaringsmæssigt i størrelsesorden 5 15 %). Via målrettede energisparekampagner kan det lade sig gøre, at ændre adfærden og uhensigtsmæssige vaner hos medarbejdere og elever, så klimabelastningen og energiforbruget mindskes samt, at skolerne opnår en økonomisk besparelse. Nedenfor ses to former for adfærd man aktivt kan påvirke gennem f.eks. energisparekampagner. Den personlige adfærd omhandler dét, den enkelte gør eller ikke gør, og den kan f.eks. påvirkes gennem adfærdskampagner, konkurrencer, nudging (hjælpe brugerne til at tage det rigtige valg) og information. Den tekniske adfærd handler om, hvordan vi bruger teknikken og her kan f.eks. teknisk personale blive bedre gennem information og kurser. Der skal i de enkelte indsatsområder være en tovholder en energiansvarlig som kan igangsætte tiltag, fastholde indsatser og afholde jævnlige begejstringsmøder med brugerne og få skabt og videreformidlet de gode historier. Opret evt. en energigruppe /energiteam der kan bakke op om de enkelte områders energiansvarlige op og evt. stå for indsamling af resultatdata og oplysning om fremdrift på en mere overordnet plan. 2.1 Uddannelse af energiansvarlige Afholdelse af opstartskursus for de valgte energiansvarlige, hvor den nødvendige viden og fælles grundlag for visionen kan fastlægges. De energiansvarlige skal på kurset bibringes tilstrækkelig viden om og indsigt i, hvordan de efterfølgende i det daglige kan initiere og medvirke til at sikre en energi- og miljørigtig anvendelse af bygninger og de energitekniske installationer samt, hvordan de proaktivt og via stærke virkemidler kan medvirke til at udbrede og forankre en energi- og miljørigtig adfærd hos alle brugergrupper. Endvidere skal de på kurset erhverve sig viden om de vigtigste sammenhænge mellem bygning/klimaskærm, bygningsdrift og energiforbrug med fokus på, hvilke driftsparametre, der skal observeres, kontrolleres og registreres i egen bygning og på egne installationer med det formål at reducere samt undgå unødvendigt energiforbrug. De energiansvarlige skal med baggrund i kurset og den erhvervede viden efterfølgende kunne opleve en stadig motivation og anerkendelse af deres betydning som energiansvarlige med observer- /controllerfunktion til fremme af de iværksatte energisparetiltag i de respektive bygninger. Ligeledes skal de energiansvarlige lære at kunne registrere og præsentere effekten af indsatsen gennem energibesparende - og miljøreducerende talværdier (kwh, CO2 o. lign.), der kan synliggøre betydningen af de iværksatte indsatser. 2.2 Hvad kunne målene være Eksempel på mål: at reducere CO2 udslippet med 20 % inden 2015 gennem ændret adfærd ved at reducere energiforbruget at reducere driftsomkostninger at forbedre indeklimaet at agere energi- og miljørigtigt i dagligdagen at opnå indflydelse på en positiv klima- og miljøudvikling 6 / 44

7 2. Brugeradfærd at sikre en energirigtig bygningsanvendelse at sikre en energirigtig installationsdrift 2.3 Hvad kunne handlinger omfatte Interesseskabende handlinger for energirigtig adfærd! Få indsigt i nye metoder til at skabe nye vaner Påvirk og bevidstgør brugere til at ændre adfærd Skab synlighed og tilgængelighed for det nye initiativ Få gode indpiskere og stærke inspiratorer Udpege / skabe ildsjæle Undgå eller håndter bagstopperne - de findes alle steder Afgræns tiltagene i starten og opnå solid forankring i dagligdagen Vær præcist med enkle og klare budskaber Opnå synergi gennem og synlighed og samarbejde Skab aha-oplevelser Få øje på de usynlige barrierer Viden stopper energispild 2.4 Holdningsmæssige barrierer Uvidenhed om bygningsdrift og energiforbrug koster! Jeg ved absolut intet om el-, varme- og vandforbrug til bygningsdrift Jeg har intet reelt kendskab til apparaters energiforbrug Jeg har ingen viden om min virksomheds energiomkostninger Jeg regner med at andre tager sig af bygningsdrift og indeklima Jeg forventer bare, at der er nok lys, varme og frisk luft Jeg hører en del om miljø, klima, energi og ressourcer, men Jeg forventer da at drifts-/serviceafdelingen tager miljøinitiativer Jeg har svært ved at forholde mig til, hvad CO 2 -emission og drivhuseffekt er! 2.5 Mål og belønning Hvordan belønnes ildsjælene for en synlig og holdningsbærende indsats? Og hvordan belønnes medarbejderne for opnåede energibesparelser? Målkriterier: Kan holde gejsten oppe hos hinanden Kan motivere og støtte hinanden Kan vise løbende fremdrift og energispareresultater Kan opfange og korrigere for uheldig energiforbrugsudvikling Blive bakket op af overordnede/forvaltningen Belønning: Prioriteres ved nyanskaffelser Et indkøb efter eget valg En ugentlig kage til kaffe En biograf- eller teatertur eller besøg i Tivoli En strand- eller skovtur 7 / 44

8 2. Brugeradfærd I det følgende afsnit opstilles et eksempel på den personlige adfærd, hvor det ses, at selv en lille adfærdsmæssig ændring kan give en stor økonomisk besparelse. 2.6 Belysning Slukke lys Brugeradfærd Belysning Beskrivelse af forslag Opfordre og guide bygningens brugere til at slukke for lyset og andre apparater. Et 80 m² klasselokale med en lyseffekt på 20 watt pr. m 2 kan spare ca. 160 kwh årligt pr. 1 time der slukkes for lyset. Ca. 640 kr./år pr. time pr. klasselokale. En skole med 50 klasselokaler, hvor lyset slukkes i bare 2 timer ekstra pr. dag, kan spare ca kr. årligt. Evt. ulemper El pris: 2 kr./kwh Brugstid: 200 dage pr. år. Eventuelle omkostninger ved kampagner og undervisning for at sætte fokus på energirigtig adfærd. Kampagner Opsættelse af fx klistermærker Husk lyset. Belønninger Undervisning og vidensdeling med fokus på hvorfor?. 8 / 44

9 3. Ventilationsanlæg 3 Ventilationsanlæg Mange ventilationsanlæg bruger unødigt meget energi. Dette kan skyldes mange forskellige parametre, og i nærværende afsnit beskrives de mest centrale besparelsesområder. Nedenfor ses i hovedtræk besparelsesmulighederne ved et ventilationsanlæg. Ændre luftmængder Ændre temperaturer Ændre driftstider for ventilationen Montere varmegenvinding hvis den ikke findes Udskiftning af ineffektive ventilatorer eller varmegenvindere 3.1 Tommelfingerregler Luftmængder Hvis der er mulighed for at sænke luftmængderne, bør det gøres. Varmeforbruget reduceres proportionalt med luftmængderne. Hvis luftmængden nedsættes 10 %, så spares der 10 % på varmeforbruget. Indblæsningstemperatur Indblæsningstemperaturen bør være 19 C, hvis temperaturen er højere, bør den sænkes. Hvis temperaturen sænkes 1 C, falder varmeforbruget med 20 %. 3.2 Anlægsgennemgang Inden man begynder at lave nye løsninger kunne en gennemgang af de eksisterende anlæg være en fornuftig ide. I bygningens levetid kan mange parametre være ændret, hvilket kan påvirke de nødvendige luftmængder. Nedenfor er opstillet nogle punkter, som kan være relevante at tage stilling til ved en anlægsgennemgang, og deraf få bygningens ventilationsanlæg til at køre optimalt. Vær sikker på, at der ikke ventileres mere end nødvendigt. Både inden- og udenfor brugstiden. Herunder indstilling af driftstider. Fastsæt indblæsningstemperaturen så lavt som muligt. Udsug ved så høj en temperatur som muligt. Generel rengøring af ventilationsanlægget samt udskiftning af filtre. Indregulering af anlægget. Sørg for bedst mulig balance mellem indblæsningsmængde og udsugningsmængde. Temperaturvirkningsgraden falder ved mindre udsugningsmængde. 9 / 44

10 3. Ventilationsanlæg 3.3 Driftstider Beskrivelse af forslag Driftstider Ventilationsanlæg Energiforbrug Kontrol af driftstider på ventilationsanlæg. Mange anlæg kører unødigt uden for bygningens brugstid. I nogle tilfælde kan man lukke helt ned for ventilationsanlæggene uden for brugstiden. Lav en gennemgang af bygningens ventilationsanlæg for at bestemme driftstider: Hvornår skal anlægget reelt levere? Hvornår kører anlægget i dag? Ved at lukke ned for ventilationsanlæg kan der spares på både el- og varmeregningen: Varmeforbrug til opvarmning af indblæsningsluften. Elforbrug til drift af anlæggets ventilatorer. Besparelse ved et anlæg på m 3 /h, hvor driftstiden nedjusteres med 4 timer dagligt, svarende til 1040 timer årligt. Besparelse på elforbruget: kwh Besparelse på varmeforbruget: kwh Svarende til ca kr. årligt Evt. ulemper Ved justering af ventilationsdriften kan der forekomme forandringer indeklimamæssigt. Elpris på 2 kr./kwh Fjernvarmepris på 0,5 kr./kwh Specifikt elforbrug på J/m 3 (kravet fra BR08). Krydsvarmeveksler med en temperaturvirkningsgrad på 60 %. Indblæsning og udsugning på 20 C, og en gennemsnitlig udetemperatur på 8,5. Som udgangspunkt er dette tiltag uden omkostninger, medmindre der skal installeres teknik til styring af anlægget. Udføre datalogning af indetemperaturer og CO 2 -niveauer i diverse lokaler for at klarlægge ventilationsbehovet, og derved bestemme i hvilken udstrækning driftstiden kan nedjusteres. 10 / 44

11 3. Ventilationsanlæg 3.4 Udskiftning af ventilatorer Udskiftning af ventilatorer inkl. motorer Ventilationsanlæg Elforbrug Beskrivelse af forslag Gamle centrifugalventilatorer og remdrevne motorer udskiftes med nye kammerventilatorer med direkte drevne lavenergi EC-motorer. Erfaringstal viser, at en udskiftning af gamle ventilatorer og motorer til nye kammerventilatorer med lavenergi EC-motorer kan give en årlig el besparelse på op til 30 %. Nedenfor ses besparelsen ved et anlæg på m 3 /h med et specifikt elforbrug på J/m 3 og en driftstid på 10 timer dagligt. Nuværende elforbrug: kwh/år Besparelse: kwh/år Svarende til ca kr. årligt Simpel tilbagebetaling: ca. 4 år. Evt. ulemper Det skal sikres, at de nye ventilatorer kan indbygges i det eksisterende aggregat. Elpris: 2 kr. pr. kwh Ca kr. inkl. montering (iht. ØLAND). Ca kr. for demontering og bortskaffelse I alt: kr. Udføre målinger/beregninger for at finde den korrekte ventilator/motor størrelse (de eksisterende komponenter kan være under-/ overdimensioneret). Sikre sig, at det udførselsmæssigt kan lade sig gøre. Etablering af styring således, at ventilatorerne effektiviseres mest muligt. 11 / 44

12 3. Ventilationsanlæg 3.5 Udskiftning af filtre Udskiftning af filtre Ventilation Elforbrug Beskrivelse af forslag Udskiftning af gamle filtre, så unødigt højt tryktab og derved energiforbrug undgås. Udover energibesparelse har rene filtre positiv indflydelse på indeklimaet. Filtre skal ikke udskiftes grundet økonomisk gevinst, men skal skiftes for at opretholde et sundt indeklima. Evt. ulemper kr. pr. filter (F7 filtre). Etablering af trykvagt over filtre, således kan denne give alarm når det er tid til udskiftning af filtre. Såfremt der ikke er særlige krav til rensning af afkast luften, skal filteret på udsugning være F5, og derved mindske tryktabet herover. 3.6 Ombygning til VAV Ombygning til VAV Ventilation Styring Beskrivelse af forslag Montering af komponenter til styring af luftmængder; VAV-spjæld, frekvensregulerende motorer m.m., som efterfølgende kan danne grundlag for central styring. Bygningens ventilationsanlæg gennemgås, og det bestemmes hvilke anlæg det er fordelagtigt at ombygge til VAV-systemer; fx ved store anlæg, som betjener mange rum. Mindre anlæg, som betjener ét rum, vil ikke være fordelagtigt at bygge om. t afhænger meget af ventilationsanlæggets nuværende tilstand, og hvor nemt det er at bygge om. Beregningseksempel: En bygningsfløj med 15 klasselokaler ventileres af et samlet ventilationsanlæg, som kan yde m 3 /h. Anlægget er ur-styret, og starter på fuld kraft klokken 07:00 og slukker igen klokken 17:00. Herved forsynes alle lokaler med samme luftmængde i hele brugstiden (CAV-anlæg). 12 / 44

13 3. Ventilationsanlæg Ventilationsanlægget ombygges med regulerende spjæld og rumfølere, for automatisk regulering af luftmængder. Samlet besparelse: El: kwh pr. år = ca kr. årligt Varme: kwh pr. år = ca kr. årligt I alt: kr. årligt Simpel tilbagebetalingstid: ca. 12 år. Evt. ulemper Langt fra alle anlæg kan på en simpel måde ombygges til VAV-anlæg, og mere komplicerede anlæg vil betyde en væsentlig forhøjelse af omkostninger. Større udgifter til drift og vedligehold. Besparelse ved ombygning fra CAV til VAV: Energiforbrug til opvarmning (varmeflade): 28 % Energiforbrug til lufttransport (ventilatorer): 37 % Beregning af energiforbrug til opvarmning og energiforbrug til lufttransport for kontorbygninger udført af Exhausto A/S. /HVAC 8, august 2006/ Nuværende forbrug: El: kwh pr. år (2500 J pr. m 3 ) Varme: ca kwh pr. år (70 % varmegenvinding) El pris: 2,00 kr. pr. kwh Fjernvarme pris: 0,5 kr. pr. kwh Det er i beregningseksemplet forudsat, at det på en simpel måde er muligt at ombygge anlægget. Overslagspriser: 30 stk. vav-spjæld: ca kr. 70 stk. CTS styringspunkter: ca kr. Montering: ca kr. (2 mand i 2 uger). Rumfølere: ca kr. Frekvensomformere: ca kr. I alt: kr. Det er vigtigt at de enkelte ventilationsanlæg tilses grundigt af fagmand inden ombygning, for at kunne lave en vurdering af om hvorvidt det er realistisk at ombygge anlægget til VAV (både økonomisk og udførelsesmæssigt). Det er fornuftigt, at udføre datalogning/beregning i et antal lokaler for at bestemme de nødvendige luftmængder, og herved optimeringsmuligheder. 13 / 44

14 3. Ventilationsanlæg 3.7 Udsugningsanlæg Demontering af gamle udsugningsanlæg Ventilation Energiforbrug Beskrivelse af forslag Lukke gamle tagventilatorer, som ikke varmegenvinder udsugningsluften. Lokaler med udsugningsanlæg kan eventuelt tilkobles et eksisterende anlæg, eller der kan monteres et nyt anlæg, hvis der er tale om et større område. Beregningseksempel: Udsugningsanlæg (5.000 m 3 /h) demonteres og der etableres et ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning inkl. roterende veksler med høj virkningsgrad. Samlet besparelse: Varme: = kwh årligt Svarende til ca kr. årligt Simpel tilbagebetalingstid: ca. 13,5 år Evt. ulemper Pladskrav til kanalføring og ventilationsanlæg Driftsmæssige udgifter til et nyt anlæg Nuværende varmegenvinding: 0 %, udsugning direkte til det fri Ny varmegenvinding: 82 % (roterende veksler) Nuværende forbrug: Varme: ca kwh pr. år Fjernvarme pris: 0,5 kr. pr. kwh Nyt aggregat inkl. levering og montering: ca kr. Det er forudsat, at anlægget kan etableres nemt i tilslutning til det berørte lokale. Er det muligt, at opstille anlægget i det aktuelle lokale eller i tæt tilknytning, vil dette forsimple kanalføringen. Beregning/måling af nødvendig luftmængde. Der er mulighed for optimering. 14 / 44

15 3. Ventilationsanlæg 3.8 Ventilationsaggregater Nye ventilationsaggregater Ventilation Energiforbrug Beskrivelse af forslag Demontering af gamle udtjente anlæg, hvor motorer, ventilatorer, varmeveksler og selve aggregathuset (hvis der er et) er klar til udskiftning. Efterfølgende montering af nye energieffektive ventilationsaggregater. Beregningseksempel: Eksisterende anlæg på m 3 /h med krydsveksler, gamle ventilatorer og remdrevne motorer, udskiftes til et nyt aggregat med høj varmegenvinding og kammerventilatorer med direkte drevne motorer. Samlet besparelse: Varme: = kwh pr. år = kr. årligt El: = kwh pr. år = kr. årligt Simpel tilbagebetalingstid: ca. 10 år. Evt. ulemper Pladsmæssige udfordringer Tilkobling til eksisterende anlæg Nuværende elforbrug: 3000 J pr. m 3 transporteret luft Nyt elforbrug: 2100 J pr. m 3 transporteret luft Nuværende varmegenvinding: 55 % (krydsveksler) Ny varmegenvinding: 82 % (roterende veksler) Nuværende forbrug: El: kwh pr. år Varme: ca kwh pr. år El pris: 2,00 kr. pr. kwh Fjernvarme pris: 0,5 kr. pr. kwh Ca kr. for levering og montering af nyt aggregat. Ca kr. for demontering og bortskaffelse af eksisterende anlæg. Ca kr. vvs-arbejder I alt: kr. Inddrag fagmand til vurdering af de enkelte anlæg. Gamle anlæg uden varmegenvinding, ældre centrifugal-ventilatorer og gamle motorer vil ofte kunne betale sig at udskifte med et nyt energieffektivt anlæg. Få udført nye beregninger for luftmængder. Der kan være opstået nye behov. Såfremt luftmængderne bliver større skal kanaldimensioner inddrages i overvejelserne. Er det pladsmæssigt muligt at få leveret og monteret et nyt anlæg? 15 / 44

16 4. Varme- og brugsvandsanlæg 4 Varme- og brugsvandsanlæg 4.1 Anlægsgennemgang Gennemgang af fyrrummet Hvis der kan siges ja til et eller flere af punkterne, så kan der spares energi. Der er for varmt i fyrrummet Anlægget er ikke afbrudt om sommeren Der er uisolerede rør, beholdere eller andre komponenter i fyrrummet. Fremløbstemperaturen kan sænkes. Kører cirkulationspumpen til varmeanlægget om sommeren. Er der en lille afkøling over varmeveksleren for fjernvarmen. Gennemgang af lokaler/rum Tiltag ude i lokalerne, som kan reducere energiforbruget. Der er potentiale for energibesparelser hvis: den aktuelle rumtemperatur om morgenen er højere end anbefalet morgentemperatur dårlig afkøling over radiatorer der er samme ønskede rumtemperatur hele døgnet 16 / 44

17 4. Varme- og brugsvandsanlæg 4.2 Udskiftning af kedler Udskiftning af ældre gaskedler Varme- og brugsvandsanlæg Gasforbrug Beskrivelse af forslag Det kan i mange tilfælde betale sig at udskifte ældre gaskedler med nye kondenserende gaskedler. Det skyldes, at nye kedler udnytter energien betydeligt mere effektivt. Årsnyttevirkningen for en moderne gaskedel ligger på % afhængig af kedeltype, energiforbrug og temperaturforholdene i varmeanlægget. Se efter kedler som er 15 år eller mere. Disse er ofte klar til udskiftning. Erfaringstal viser, at udskiftning af en ældre gaskedel til en ny kondenserende gaskedel vil give en gasbesparelse på %. Evt. ulemper De nye kondenserende gaskedler kræver en lavere fremløbstemperatur, hvilket kan kræve større radiatorer. Erfaringstal indhentet fra Energitjenesten. Meget afhængigt af størrelse/antal. Kontrollere at det nuværende varmeanlæg er egnet til kondenserende drift. Kan radiatoranlægget spille sammen med den nye kedel? Vælg en A-mærket kedel. 4.3 Varmtvandsbeholder Udskiftning af varmtvandsbeholdere Varme- og brugsvandsanlæg Varmeforbrug Beskrivelse af forslag Udskiftning af ældre varmtvandsbeholdere, og derved opnå besparelse på varmeforbruget. Udskiftning af en gammel 200 liters varmtvandsbeholder til en ny lavenergibeholder: Besparelse: Fjernvarme: ca. 450 kwh pr. år = 225 kr. pr. år Gas: ca. 450 kwh pr. år = 500 kr. pr. år Simpel tilbagebetalingstid: 23 år ved naturgas Da det økonomisk ikke er fordelagtigt at udskifte varmtvandsbeholder, er det andre parametre man må vurdere vigtigheden af ift. om man vil skifte den eksiste- 17 / 44

18 4. Varme- og brugsvandsanlæg rende beholder ud. Nedenfor ses fordele ved at installere en ny beholder: Mindre varmetab fra varmtvandsbeholderen Lavere CO2-udledning Bedre udnyttelse af varmen fra beholderen Bedre afkøling (ved fjernvarme) Bedre sikring mod bakterier Mindre kalkudfældning Evt. ulemper Økonomisk ufordelagtigt Fjernvarme pris: 0,5 kr. pr. kwh Naturgas pris: ca. 10 kr. pr. m 3 En ny varmtvandsbeholder koster ca kr. Montering: ca kr. (1 dag) I alt: kr. Uføre en ny dimensionering af beholderen. Den eksisterende kan være for stor, hvilket resulterer i unødigt varmetab. Udskift kun udtjente beholdere. Hvis varmtvandsbeholderen er vandretliggende, bør den udskiftes. For at undgå varmetab bør varmtvandsbeholderen stå så tæt på den varmeproducerende enhed (f.eks. naturgaskedlen) som muligt. 18 / 44

19 4. Varme- og brugsvandsanlæg 4.4 Isolering af varmerør Isolering af varmerør Varme- og brugsvandsanlæg Varmeforbrug Beskrivelse af forslag Isolering af varmerør, som ikke er isoleret i dag. Der påføres som minimum en 40 mm rørskål. Varmetab pr. meter rør uden isolering: 22 W = 192,7 kwh/m pr. år Varmetab pr. meter rør med 40 mm isolering: 6 W = 52,6 kwh/m pr. år Årlig besparelse pr. meter rør: 192,7 43,8 = 140,1 kwh/m pr. år Med de givne forudsætninger samt omkostninger, vil isolering af rør til varmt brugsvand have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 2 år (dette ved en fjernvarmepris på 0,5 kr./kwh). NB: Varmetab fra rør er udregnet i beregningsprogrammet ROCKTEC. Evt. ulemper Pladsen omkring rørene kan være begrænset, og det kan blive nødvendigt at indsnævre rørskålene på givne rørstrækninger, eller at flytte rørene. Ved disse omstændigheder kan der være en øget tilbagebetalingstid. Der er regnet med Universal Rørskål fra Rockwool samt 22 mm rustfri stålrør. Der er forudsat en brugsvandstemperatur på 55 C. Det er forudsat at rør er placeret i opvarmede rum (20 C). Driftstiden er sat til 8760 timer. Iht. V&S Prisdata. (53)26.05 Isolering af kolde rør med lamelmåtter od dampspærre af armeret alufolie at levere og udføre: Isoleringstykkelse 40 mm. Rørdiameter 22 mm: 114,- pr. lbm. Det er vigtigt, at rørskåle monteres så samlinger er tætte. I samme ombæring kan ventiler, pumper og varmtvandsbeholder med fordel isoleres. Det er vurderet, at det ikke er økonomisk fordelagtigt at efterisolere rør, som allerede er isoleret (tyndt isoleringslag). Og det anbefales derfor at kigge efter uisolerede rør, hvor en hurtig tilbagebetalingstid normalt kan opnås. 19 / 44

20 4. Varme- og brugsvandsanlæg 4.5 Udskiftning af pumper I skemaet nedenfor er opstillet et eksempel på udskiftning af en standard cirkulationspumpe. Som det fremgår af skemaet er der en relativ kort tilbagebetalingstid ved udskiftning af den givne pumpe. Dette kan godt anses som et generelt billede ved udskiftning af ældre pumpetyper. Pumper Varme- og brugsvandsanlæg Elforbrug Beskrivelse af forslag Energibesparelse ved udskiftning af trinregulerende cirkulationspumper til nye trinløse regulerbar A-mærket cirkulationspumper. Ved udskiftning af en ældre UPS trins pumpe til en ny trinløs Alpha , kan følgende årlig besparelse opnås: Evt. ulemper Effekt for UPS 25-20: 70 W (ved trin 3) Effekt for Alpha : gennemsnitligt 10 W (regulerende) Besparelse på: 525 kwh/år eller 1050 kr./år Simpel tilbagebetalingstid: ca. 1,8 år Effekter på de to pumper er fra Grundfos data-tabeller. Der er valgt UPS da dette er en standard pumpe størrelse. Alpha er valgt da denne passer i størrelse og ydelse ift. UPS Der er forudsat en elpris på 2 kr. Investeringen er prisen på en Alpha iht. vvs-eksperten.dk samt en vurdering af arbejdsomkostninger. Investering: 1475 kr. inkl. moms kr. til montering Valg af den rigtige pumpe. Den nuværende pumpe kan være overdimensioneret, og en ny beregning af pumpen kan være fornuftig. 20 / 44

21 4. Varme- og brugsvandsanlæg 4.6 Varmegenvinding af vand fra brusere Genvinding på vand fra brusere Varme- og brugsvandsanlæg Varmeforbrug Beskrivelse af forslag Etablering af bruseafløb med indbygget varmeveksler, som kan genvinde varmen fra spildevandet. Skal kun etableres i større omklædningsrum, som benyttes flittigt. I et omklædningsrum med 20 stk. brusere (dame og herre) etableres der varmegenvinding på afløbet. Nedenfor ses den årlige besparelse. Varmeveksleren regnes med en genvindingsgrad på 40 % (iht. produktblad fra HEI-TECH kan der opnås en varmegenvindingsgrad op til 47 %). Årligt kan der spares ca. 16 % varmt brugsvand (55 C) ved at benytte genvinding af spildevandet. Årlig besparelse: liter varmt vand eller ca kwh kr. Simpel tilbagebetalingstid på ca. 6,5 år. Evt. ulemper Rengøring af varmevekslere Generel drift og vedligehold Ved et brusebad forbruges ca. 75 l vand med en temperatur omkring 40 C. Det antages at hver bruser benyttes 10 gange dagligt og 200 dage pr. år, hvilket resulterer i liter pr. bruser pr. år. Ca kr. ved installation i underliggende kælder (pris fra et tidligere projekt). Ca kr. for montering/timer (2 mand i 3 dage). I alt: kr. Skal kun etableres i større omklædningsrum, som benyttes flittigt. Mest optimalt, hvis der er underliggende kælder. Herved er det nemmere at tilkoble varmevekslere. 21 / 44

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Haldum-Hinnerup Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Haldum-Hinnerup Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004097 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Summary EPC Greve Kommune - skoler

Summary EPC Greve Kommune - skoler Summary EPC Greve Kommune - skoler I forbindelse med EPC-projektet i Greve Kommune har Siemens i perioden den 5. august til den 2. september 2009 gennemgået de resterende 11 skoler med henblik på energibesparelser

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 10 8900 Randers 730-015556-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 815 m³ Naturgas 3332 kwh Elvarme, 473 kwh el. 2325 m³ Naturgas, 165 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 815 m³ Naturgas 3332 kwh Elvarme, 473 kwh el. 2325 m³ Naturgas, 165 kwh el SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lejrevej 15B 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010037 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 77 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008239 Energikonsulent: Robert Grünberger Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gevninge Bygade 17B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008988 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 17 8900 Randers 730-009848-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Bausager 008 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008440-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Buegade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003422 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere