Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt"

Transkript

1 Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015

2 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for energirenovering af murede facader Støttet af EUDP Projektsamarbejde mellem: Teknologisk Institut, Randers Tegl A/S, Møller Nielsens Tegnestue, ekolab, Thyholm Murer A/S samt Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Udarbejdet af: Teknologisk Institut Kongsvang Allé Aarhus C Tlf Byggeri og Anlæg Murværk Thea Bech-Petersen Kvalitetssikring: Sagsansvarlig: Thea Bech-Petersen, tlf , Godkendt af: Abelone Køster, tlf , Opgavenr. P Dato: 18. maj 2015 Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 2 af 36

3 Indhold 1. Indledning Konceptbeskrivelse Bygningsbeskrivelse, Saturnvej Forundersøgelser og tilstandsbeskrivelse Vurdering af egnethed for koncept Udførelsen Klargøring og nedrivning Anvendte materialer Tagarbejder Energiberegninger og -besparelser Økonomien i projektet Konklusion og afrunding Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 3 af 36

4 1. Indledning Typehuse fra 60 erne og 70 erne er dårligt isolerede sammenlignet med nye huse, derfor har en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut udviklet et nyt koncept til at energirenovere facademurene og herved opnå en markant bedre isoleringsevne. Formålet med projektet er desuden at dokumentere et koncept, som ikke alene reducerer energitab, men også skaber merværdi for bygherren. Den nye teglfacade giver mulighed for at bibeholde husets kvaliteter og/eller opdatere huset rent æstetisk og derved øge salgsværdien af husene, samtidig med at energiomkostningerne til opvarmning reduceres, og komforten i bygningen forbedres ved eliminering af kuldebroer og trækgener. Hvis man tilmed påtænker at bygge til, kan man i forbindelse med energirenoveringen få en fuldt integreret tilbygning med samme facade. Som dokumentation for konceptets effekt er der gennemført et demonstrationsprojekt i fuld skala. Forsøgshusets teglstensfacade, vinduer, døre samt tegltag er blevet udskiftet, så huset opnår en isoleringsevne på et såkaldt BR 2015-niveau i lighed med nye huse. Man kan i andre tilfælde nøjes med at renovere facaden Konceptbeskrivelse Konceptet er baseret på, at den eksisterende formur nedrives, og udmuringer/faste bindere fjernes, hvorefter der opføres en ny, slank formur i tegl. Dette giver plads til mere isolering, uden at murtykkelsen øges. Den nye isolering udføres med højeffektive isoleringsmaterialer, hvorved U-værdien reduceres kraftigt. Forudsætningen for at kunne reducere tykkelsen på den nye formur, uden at reducere hulmurens bæreevne samlet set, er at der etableres såkaldte EPS-søjler. En EPS-søjle udnytter bæreevnen i stiv isolering i form af EPS (ekspanderet polystyren) ved, at isoleringen med limmørtel er klæbet sammen med såvel for- som bagmur samt en indlagt armering. På den måde virker det sammenklæbede murfelt som en sandwich-konstruktion, der effektivt afstiver et helt murfelt. I princippet det samme som en stålsøjle gør, men uden at skabe en kuldebro. Når EPS-søjlerne er etableret, er der herefter frit slag for valg af isolering mellem søjlerne, da denne ikke skal bidrage styrkemæssigt. Der kan anvendes billig mineraluld, hvis man lægger mere vægt på pris end energibesparelse, eller moderne højeffektive isoleringsmaterialer som eksempelvis PIR-skum. I nogle tilfælde er det af hensyn til konstruktionen og arkitekturen nødvendigt at bevare præcis samme tykkelse på hulmuren. I andre tilfælde kan man med fordel øge den samlede tykkelse med f.eks. 60 mm, og dermed få en kold sokkel isoleret og samtidig få plads til et tykkere lag isolering i facaden. Det er således muligt at anvende flere alternative koncepter, afhængigt af den originale konstruktion og en afvejning mellem økonomi og ønsket energibesparelse. Der er udgivet en dokumentationspakke, som findes på med nærmere beskrivelser og vejledning til konceptet. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 4 af 36

5 2. Bygningsbeskrivelse, Saturnvej 17 Udgangspunktet for demonstrationsprojektet er et typisk murermesterhus fra 1956, som er et 1½-etages hus med fuld kælder og udnyttet 1. sal. Huset er opført med facader i massive gule maskinsten og afvalmet tag med røde vingetagsten med understrygning, og har et etageareal på 130 m 2. Bygningens gavle er orienteret syd-nord. Der er udmuringer som trappegesims ved hushjørnerne og synlige spærender. Huset findes i to ens eksemplarer på egnen. Bygningen er opført med hulmur, hvor formur som nævnt er af gule maskinsten, mens bagmuren er af molersten. Til opmuringen er benyttet ren (svag) kalkmørtel. Kælderydervægge er af støbt beton, og indervægge i kælder er af hårdt brændte, massive mursten. Vinduerne er fastgjort i formur, og der er udmurede false kun adskilt med pap. Vinduer er udskiftet til hvide og grønne, indadgående pvc-vinduer og terrassedøre med termoruder i 70 erne. Døre er tilsvarende pvc-døre med glasudskæring med termorude. Fig. 1: Oprindeligt udtryk 3. Forundersøgelser og tilstandsbeskrivelse Huset er omfuget ad flere omgange, og således er de yderste mm fuge stærk kalkcementmørtel. Ved den indledende besigtigelse konstateredes omfattende afskalninger fra sten, især mod syd og vest, samt fugeforvitring ligeledes særligt mod syd og vest (se fig. 3 og 4). Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 5 af 36

6 Fig. 2: Som en del af forundersøgelsen udtages et murfelt Fig. 3: Udmuring ved hjørne og tydelig fugeforvitring Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 6 af 36

7 Fig. 4: Afskalninger fra sten Ved udtagelse af sten i formuren mod syd blev der konstateret tærede trådbindere, desuden en støbt sålbænk, som dog ikke er gennemgående. Hulmurkonstruktionen sås isoleret med mineraluldsgranulat og indblæst skum. Isoleringen syntes ujævnt fordelt i hulmuren trods indblæsning. Fig. 5: Udtagelse af sten i formur, bagved ses forskellige isoleringsmaterialer Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 7 af 36

8 Fig. 6: Murpap og bagmur af molersten blotlagt Fig. 7: Tæret trådbinder Ved åbning ind til bagmur ved spærende ses bjælkelag og tagremmen, der ligger på bagmuren. Herved kan det konstateres, at bagmuren er bærende, hvilket er en del af forudsætningen for at kunne anvende konceptet uden særlig afstivning under nedrivning. Læs mere om disse forudsætninger i Vejledning i forundersøgelser. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 8 af 36

9 Fig. 8: Bjælke og murrem blotlagt mod vest Ved undersøgelse af tagrum var det tydeligt, at taget har betydelige utætheder mellem tagsten, og der er voldsom træk. Understrygning er medtaget og mangelfuld. Fig. 9: Utætheder mellem tagsten Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 9 af 36

10 Det oplyses af beboerne, at det årlige varmeforbrug tæller 2000 l olie samt en palle brænde (ca. 950 kg). Beboerne kan desuden berette om kuldenedfald ved vinduer og døråbninger. Den støbte trappe ved indgangsparti mod øst og soklen generelt udgør en stor kuldebro. 4. Vurdering af egnethed for koncept På baggrund af tilstandsvurderingen og mulige energibesparelser samt opgradering af huset rent komfortmæssigt og æstetisk vurderes bygningen velegnet til konceptet. Husets størrelse og konstruktion med hulmur med bærende bagmur af molersten gør, at konceptet kan anvendes; desuden er kælderen og de faste udmuringer omkring vinduer og døre yderligere forhold, der tilsiger renovering. Huset er i generel god stand indvendigt, og omfanget af hindringer for nedrivning af formur er begrænsede. Facaden er nedslidt, særligt tydeligt er det på de mest udsatte facader, men sten og fuger er generelt set på huset slidt, ligesom der kunne konstateres tærede bindere i hulmuren. Tagets tilstand og vinduer og døres beskaffenhed giver ligeledes anledning til overvejelser om udskiftning således, at en større renovering kan foregå samtidig. Æstetisk vil en samlet renovering kunne give et løft til bygningen og give mulighed for et mere moderne udtryk. Der konstateres kuldebroer mange steder i bygningen, og beboerne fortæller om generende kulde og træk. Hulmuren er isoleret, men isoleringsmaterialerne synes ujævne og utilstrækkelige, hvorfor energitabet gennem facademuren forventes at kunne nedbringes væsentligt. Energibesparelserne kan ikke alene forsvare anvendelse af konceptet, men ved eliminering af kuldebroer forventes komforten at øges markant for beboere. I rapporten Nyt koncept til energirenovering af murede facader analyse vedrørende energibesparelser og indeklima (ekolab, marts 2015) er der udført en detaljeret undersøgelse af energisparepotentialet ved renoveringsmetoden. Det specifikke hus på Saturnvej 17, Uglev, som er renoveret, forventes at opnå en absolut besparelse i rumvarmeforbrug på ca kwh årligt. Dette svarer til en reduktion af rumvarmeforbrug på 49 %. Ser man udelukkende på den forventede besparelse ved renovering af ydervæggen for huset på Saturnvej 17 (renoveret væg med lav U-værdi, bedre vindues/dørindbygning, isolering af fundament/kældervæg), forventes en besparelse på ca kwh årligt. Dette svarer til en reduktion af rumvarmeforbruget på ca. 22 %. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 10 af 36

11 5. Udførelsen På baggrund af vurdering af bygningen fra 1956 vælger vi, da projektet også gerne må vise, at det kan være muligt at skifte ham, en mere moderne stentype end den gule maskinsten. Da både facade og tag trænger til at blive skiftet, vælger vi endvidere at ændre huset, så mødet mellem facade og tag bliver mere klassisk med en 3 stens udkraget gesims i stil med Bedre Byggeskik-husene. Det giver også et visuelt løft til huset. I gavlene benytter vi lejligheden til at vise nogle af de klassiske afslutningsløsninger med omløbende gesimser og gesimser langs tagkant, som samtidig giver et godt vederlag for vingetegltagstenens imuring. Valget af facadesten faldt på RT 517 sammen med en fugefarve nr ift. Webers FM 5 fugeprøver. Der vælges ud fra en prøveopmuring med tre forskellige fugefarver. Fig. 10: Fugefarve har afgørende betydning for facadeudtrykket kun fugefarven varierer i prøvemuren! Da husets har kælder, og der tydeligt er tegn på kondensering øverst på facadekældervæggene, besluttes det at udføre den nye facade med 60 mm fremrykning, så der bliver mulighed for 50 mm isolering af kældervægge/sokkel over terræn. Der er for få år siden lavet dræn og drænlag langs kældervægge under terræn. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 11 af 36

12 Fig. 11: Kælder med kondensproblemer Mod nord, øst og syd er facader passende afstivet af indvendige skillevægge, men mod vest er facadefeltet ikke afstivet i hele husets længde. Der beregnes derfor behov for en EPS-søjle midt på facaden og en i hjørnet, hvor der er hjørnevindue på begge sider af muret hjørnepille. Se også Vejledning i projektering af EPS-søjler. EPS-søjle i hjørnet bliver opgivet på grund af manglende plads. Her udføres i stedet ny RHS-søjle, som isoleres med PIR-isolering mod facademur. Da vi med forsøgshuset vil vise det bedst mulige energibesparelsesresultat, vælges PIRpladeisolering fra Kingspan klasse 22. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 12 af 36

13 Fig. 12: Kingspan pladeisolering med folieforside og 30 mm blød mineraluldsisolering på bagsiden for optagelse af ujævnheder i bagmuren Bygherre beslutter, at der skal nye vinduer i, da de eksisterende er en uskøn blanding af hvide og grønne i vidt forskellige typer og udformninger. Fig. 13: Eksisterende vinduer med rodet/blandet udtryk Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 13 af 36

14 5.1. Klargøring og nedrivning Der klargøres rundt om huset ved, at alle belægninger, betontrapper og træterrasse fjernes. Da der også skal skiftes tag, er der behov for plads til haki-stillads. Da der endvidere skal isoleres sokkel/kældervæg, afgraves herfor. Fig. 14: Stillads og levering af materialer Forundersøgelsen har vist, at bærende bagmur er 110 mm molersten. Formur og bagmur er adskilt med pap i alle lysninger. Til gengæld er formur og bagmur muret sammen ved tagfod og langs tag i gavle. Det vurderes dog, at huset vil være stabilt iht. de foreliggende vejrdata, som lover lav vindhastighed de næste 5 dage. Der er sat en grænse for maks. vindhastighed på 10,4 m/s. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 14 af 36

15 Fig. 15: Kuldebro mellem formur og bagmur ved mødet med tag Nedrivning af formur opstartes. Der nedrives en facade ad gangen men begge gavle på én gang. Selv om de gamle vinduer skal udskiftes, fastgøres de undervejs til bagmuren, så huset kan bebos under projektets realisering. Vinduer monteres til bagmuren med vinkelbeslag. Der tætnes/stoppes omkring vinduer, så det ikke kan støve ind. Dette skal gøres meget omhyggeligt, da nedrivning af formur giver meget støv. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 15 af 36

16 Fig. 16: Gavlvindue midlertidigt fastgjort til bagmur med vinkelbeslag Bagmurene eftergås herefter. Manglende fuger udfyldes og løse sten/partier i bagmuren udbedres både af hensyn til stabilitet, men også for øget tæthed. Mørtelpølser og andre ujævnheder fjernes, så bagmuren har en rethed på +/- maks. 15 mm. over en retskede på 200 cm. Beboerne har ønske om ny kabling til udvendigt stik på terrasse. Den rilles ind i bagmur, og riller tilstøbes. Det tjekkes, at skillevægge er muret i forbandt med bagmur. Det tjekkes, at tagkonstruktion er tilstrækkelig forankret til fundamentet. Entreprenør vurderer, at tyngden på tagkonstruktionen og fastgørelse mellem remme og bagmur er tilstrækkelig, da det nye tag vurderes at blive tungere end den oprindelige. Da der skal laves nyt tag, demonteres tagrender, nedløb og udhæng. Der laves afdækning af murværk med presenninger, indtil nyt undertag yder beskyttelse af bagmur og opmuret hulmur. På trods af alle gode intentioner forårsager udlagte krydsfinersplader på stilladset, at et skybrud ledes direkte ind på de frilagte gamle vinduer på vestfacaden og derfra ind i stuen, til stor irritation og gene for beboerne. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 16 af 36

17 Fig. 17: Tagvand skal ledes væk fra muren, og stilladset må ikke kunne lede vand ind mod den blotlagte bagmur Da det er besluttet at udvide hulmur for bedre isoleringstykkelse, monteres der vinkelskinne båret af konsoller på soklen. Der er lavet konservativ beregning af konsoller (som er 50 mm tykke) og en problematisk placering af vinkeljern, som forhindrer vand i hulmur i at kunne løbe ud. Vinkeljernet vendes derfor. Sammen med vinkeljern viser det sig, at der knap nok er plads til sokkelpuds. Det kan gøres bedre. Konsollerne er i denne case blot udført af U-profiler, som er rigeligt kraftige. Det vurderes, at en spinklere version kan anvendes ved nærmere beregning, eller der kan udvikles konsoller, som er optimeret til formålet. Det reducerer kuldebro ved konsollen og giver en bedre løsning ved udførelse af sokkelpuds. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 17 af 36

18 Fig. 18: Konsoller kan med fordel optimeres for bedre plads til sokkelisolering og facadepuds Fig. 19: Konsoljern og vinkelskinne (her vist med ny muret facade) Fugtspærre (vandfalspap) etableres ved sokkel. Generelt skal fugtspærre i den nye skalmur monteres på helt sædvanlig vis ved sokkel og over vinduer og døre. Vejledning herom kan findes på Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 18 af 36

19 Fig. 20: Vandfalspap bag ny isolering på facaden og ført om hjørnet til gavlen, hvor den eksisterende formur endnu ikke er nedrevet Så udføres der EPS-søjle til stabilisering af facadefelt mod vest, hvor der ikke er afstivende skillevægge. Det er beregnet at EPS-søjle skal være 400 mm bred. Der skal anvendes 2 x 2 Murtec Dista RF armering. EPS-søjler udføres iht. den generelle anvisning herom (www.mur-tag.dk, hvor der findes en udførelsesvejledning med fotos, såvel som detaljetegninger). Husk at den sidste del af EPS-søjlen, nemlig sammenklæbning med formuren, først kan udføres i takt med opmuring, idet klæberen skal udføres vådt-i-vådt med formuren. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 19 af 36

20 Fig. 21: Bag stilladset ses EPS-søjle Så er der klar til montering af ny hulmursisolering og bindere. Til dette projekt er der valgt en hård PIR-pladeisolering fra Kingspan på 140 mm med 30 mm blød isolering af mineraluld på bagsiden til at optage ujævnheder i bagmur. Isoleringen monteres nu med nye bindere, der bores ind i bagmur. Der anvendes i dette projekt 8-10 bindere pr. m 2. Antallet af bindere projekteres på sædvanlig vis, hvor minimum er 4 stk. pr. m 2. Langs alle åbninger placeres bindere per minimum 400 mm. Ved alle hjørner skal friholdes 750 mm for bindere. Da dette ikke er muligt grundet pilleløsning ved hjørnevinduer, armeres hjørner i stedet, og der placeres bindere jævnt herud til. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 20 af 36

21 Fig. 22: Hjørne armeres. Der er anvendt tilskårne hjørnesten, så der kan mures med normale murmål Fig. 23: 1. lag isolering monteret med bindere. Der er midlertidigt fastgjort en reglar ved sokkelskinne for at lette monteringen af første række af de hårde isoleringsplader Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 21 af 36

22 Da soklen ikke er vandret, rettes den op med det nye vinkeljern, som skal bære ny formur. Det viser sig senere at give en vis udfordring, da vinduer skal monteres. Der er valgt Futura+ I vinduer fra Idealcombi. De har absolut ingen indbygningstolerance med deres meget elegante, men supertynde indvendige karm. De er bestilt i god tid, inden nedrivning opstartes. Der bliver fundet en løsning indvendigt for indpasning af vinduerne. Opsætning styres af land i bund og på sædvanlig vis med snor både for skiftegang og for tykkelse. Isolering skal monteres, så der er minimum mm til bagside formur. Det skyldes valget af Kingspan isolering, som skal friholdes fra kontakt med bagside af formuren. Hvis der isoleres med mineraluld, kan der på sædvanlig måde isoleres tæt mod bagsiden af formuren. Fig. 24: Isolering opstartet der monteres efter snor for både skiftegang og tykkelse Når der anvendes hård isolering i plader er det ligeledes meget vigtigt, at isolering udføres omhyggeligt og med helt tætte samlinger, også med fuld isoleringstykkelse ved hjørner, og hvor hulmursisolering samles med tagisolering. Utætheder i samlinger mellem plader forringer isoleringsevnen betydeligt. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 22 af 36

23 Fig. 25: Inderst ses blød isolering til optagelse af ujævnheder i bagmur Fig. 26: Isolering i facade og tag mødes, så kuldebroer undgås Ny formur opmures i en KC 50/50/750 indfarvet mørtel i valgt farve og udføres i vildt forbandt med stenen RT 517. Der er fokus på, at den nye slanke formur er opmuret med 100 % fyldte fuger for styrke, holdbarhed og tæthed. Dette opnås bedst ved at mure Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 23 af 36

24 med slåede studser. De nye 78 mm slanke facadesten er bestilt med skårne hjørnesten til hjørner og false, så der kan mures efter sædvanlige murmål. Fig. 27: Sidefalse muret med skårne vinkelsten forsynet med inserts til montering af nye vinduer. Fig. 28: Sidefalse muret med 78 mm sten. Vinduer kan maksimalt rykkes 50 mm tilbage Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 24 af 36

25 Omkring vinduer kan der mures med 78 mm sten eller skårne vinkelsten, alt efter hvor dybt i falsen vinduer og døre ønskes placeret. Placering af de nye vinduer og døre i falsen bør tilpasses husets stil. Her er valgt en placering langt fremme, som passer til vinduerne og huset. Der stoppes, renses, primes og fuges omhyggeligt omkring vinduer og døre for 100 % tæthed. Fig. 29: Klassiske murede løsninger er mulige i konceptet her muret sålbænk Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 25 af 36

26 Fig. 30: Vinduer monteret nye lysninger færdiggøres Når vinduer og døre rykkes frem, skal nye vinduer enten være udført med påforingskarme for at dække hulmur, eller der skal udføres nye indvendige kuldebroisolerende tilsætninger og nye bundplader. Fig. 31: Da vinduerne er rykket frem, udføres nye lysninger Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 26 af 36

27 Sålbænke kan udføres valgfrit med klinker, rulleskifte, zink, skifer osv. Her er valgt at skifte de gamle klinkersålbænke ud med klassisk muret rulleskifte, som harmonerer med husets nye murede detaljer ved tagfod. Fig. 32: Sålbænk mures helt lige 5.2. Anvendte materialer Mursten: Til dette projekt blev der bestilt/brugt følgende mængde sten: Facadesten: 78 mm facadesten: 93,2 m 2 a 65 = mm facadesten til gesims: mm facadesten til skorsten: mm speciel gesims skrå topsten i gavle iht. tegning: mm speciel sålbænkesten iht. tegning: mm hjørne og lysningssten skåret ind til 78 mm vinkelsten: mm tegloverliggere mål iht. tegning (udføres til vildt forbandt) 11 stk. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 27 af 36

28 Isolering, sokkel: Til sokkelisolering blev der anvendt hårde PIR-isoleringsplader klasse 22, hvor der ikke er vandpåvirkning dvs. 15 cm over terræn. Herunder og under terræn blev der anvendt EPS-isolering. Sokkelpuds blev udført med sokkelpudssystem med armering fra Weber. Der blev afsluttet med puds og sokkelmaling. Fig. 33: Sokkel med ny isolering pudses 5.3. Tagarbejder I dette projekt besluttede bygherre sig for også at skifte taget, som var nedslidt. Dels var tagsten ved at være slidte, som de relativt hurtigt bliver i Vestjylland, men især var understrygning mange steder ved at være fraværende og umulig at retablere på grund af udnyttet tagetage. Beboerne kunne fortælle om, hvor meget træk der var i huset, når det blæste. Selv når taget ikke renoveres, vil det ofte være nødvendigt at foretage indgreb i tagfoden/tagudhæng for at give plads til opmuring af den nye formur. Det vil også ofte være en fordel at eftergå isolering af tagfoden, hvor der typisk findes en alvorlig kuldebro. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 28 af 36

29 Fig. 34: Eksisterende tag med fraværende eller utæt understrygning Der blev indhentet pris på to tagløsninger. Dels med traditionel påforing på spærhoveder med isolering imellem, ventilationsspalte, undertag osv. og dels med en nyudviklet tysk løsning med PIR-skumplader, klasse 20, med formonteret, diffusionsåbent undertag. Den sidste løsning var den dyreste, men medførte også en langt bedre isoleringsevne. Da tilbagebetalingstiden på de to løsninger var den samme, blev den dyreste løsning valgt for at afprøve den i praksis. Løsningen viste sig at være meget nem at arbejde med, og således kunne der opnås virkelige gode og tætte samlinger overalt. Først blev den eksisterende nedslidte og begrænsede mængde oprindelig isolering fjernet. I bunden af spærfag isoleres først med 50 mm mineraluld for at beskytte ny dampspærre fra at blive ødelagt af indvendig forskalling med puds diverse søm, pudsnet mv. Ny damspærre monteres og klæbes minimum 50 mm op ad spærhoveder iht. anvisning fra Videncenter for energibesparelser. Der gøres stor umage med at lave tætte løsninger overalt og der er mange udfordringer. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 29 af 36

30 Fig. 35: Dampspærre monteres tæt til bagmur og sikrer lufttæthed i tagkonstruktionen Oven på damspærre isoleres fuldt op til overkant spærhoved. Så er der klar til afslutning med PIR-skumpladerne med diffusionsåben undertagsfolie fra Klöber. Den danske forhandler Tacodan A/S hjælper til med råd og vejledning. Der kan indhentes yderligere oplysninger om produktet Permo Therm på Fig. 36: Permo Therm tagisolering under montering Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 30 af 36

31 Fig. 37: Mens der mures gesims, holdes undertag oppe. Overskydende tagisolering skæres bort Det formonterede undertag har overlæg, og så snart undertaget er monteret, er taget i princippet tæt. I kippen føres undertagsfolie over og klæbes. I bunden skal der dog monteres en ekstra folie når undertagsfolien har været løftet op da denne bliver utæt. Der afsluttes med en traditionel løsning med fodplade og tagfodselement, der leder undertagsvand i tagrende. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 31 af 36

32 Fig. 38: Ny fodplade og rendejern klar til tagfod og folieoverlæg Der monteres klemlister direkte på isoleringen ned i taghovedet. Så er der klar til lægtning, inddækninger ved skorsten og nye tagsten. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 32 af 36

33 Fig. 37: Det færdige hus med nyt udtryk Resultatet er blevet et helt nyt hus. Ikke moderne, men traditionelt på en ny måde. Huset er blevet tæt det har beboerne givet udtryk for. Stearinlys blafrer ikke mere. Der er ingen træk og kuldenedfald. Også lydmæssigt er der sket en forandring. Udrykningskøretøjer og trafik på hovedlandevejen kan ikke længere høres, kun ses. Om det er blevet for tæt, det vil vise sig. Vi har tilføjet huset ny kontrollerbar naturlig ventilation i form af ventiler i alle vinduer og terrassedøre og aftrækskanaler på første sal. Herudover er der tvangsventilation i bad og køkken samt oplukkelige ovenlysvinduer. 6. Energiberegninger og -besparelser Renovering efter den udviklede metode giver både en betragtelig energibesparelse samt forbedret indeklima. Reduktionen i energiforbrug og forbedringen af indeklima er naturligvis afhængig af bygningen tilstand før renoveringen. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 33 af 36

34 U-værdien for en renoveret 29 cm ydervæg kan reduceres til 0,14-0,15 W/m 2 *K, hvilket svarer fuldt ud til niveauet for nye lavenergihuse. Indbygningslinjetab ψsa ved vinduer og døre kan reduceres til 0,02 W/m, hvilket også svarer fuldt ud til niveauet for nye lavenergihuse. I rapporten Nyt koncept til energirenovering af murede facader analyse vedrørende energibesparelser og indeklima (Ekolab, marts 2015), er der udført en detaljeret undersøgelse af energisparepotentialet ved renoveringsmetoden. Eksempler på besparelser gives i det følgende: For en uisoleret 29 cm væg, som i forbindelse med renoveringen opgraderes til en 35 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. For en uisoleret 29 cm væg, som fastholdes som 29 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse på 123 kwh pr. m 2 ydermur. For en hulmursisoleret 29 cm væg, som i forbindelse med renoveringen opgraderes til en 35 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. For en hulmursisoleret 29 cm væg, som fastholdes som 29 cm væg, ligger den årlige typiske besparelse fra kwh pr. m 2 ydermur. Forbedret indbygning af vinduer og døre (eliminering af kuldebroer fra udmuringer) giver en estimeret besparelse på 8 kwh pr. m indbygningslængde. 50 mm fundamentisolering giver en estimeret besparelse på 7 kwh pr. m fundament. Det specifikke hus på Saturnvej 17, Uglev, som er renoveret, forventes at opnå en absolut besparelse i rumvarmeforbrug på ca kwh årligt. Dette svarer til en reduktion af rumvarmeforbrug på 49 %. Ser man udelukkende på den forventede besparelse ved renovering af ydervæggen for huset på Saturnvej 17 (renoveret væg med lav U-værdi, bedre vindue/dørindbygning, isolering af fundament/kældervæg), forventes en besparelse på ca kwh årligt. Dette svarer til en reduktion af rumvarmeforbruget på ca. 22 %. Renoveringen giver mere ensartede temperaturer, hvilket minimerer kuldestråling og træk. Af særlig betydning er også de forøgede indvendige overfladetemperaturer, som giver markant større sikkerhed imod skimmelvækst. Beregninger i rapporten udført af Ekolab inklusiv termografi-undersøgelse viser, at der er et oplagt forbedringspotentiale for konsolløsningen til understøtning af ydermuren. I metoden er benyttet stålvinkeljern til understøtning af formur, monteret på konsoller fremstillet af U-profil, hvilket giver en tydelig kuldebro; ved eksempelvis at benytte beslag med lav varmeledningsevne (eller anden forbedret metode til understøtning) kan der for huse uden kælder opnås en årlig energibesparelse pr. m fundament på ca. 3 kwh samt en stigning i indvendig overfladetemperatur på ca. 0,5 grader i vinterperioden. Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 34 af 36

35 7. Økonomien i projektet Samlet har projektet kostet kr ,- inkl. moms, inkl. tag, nye facader, isolering af kælder og sokkel samt nye vinduer og døre. Der har naturligvis været en del førstegangsudgifter, som gør, at den faktiske pris er blevet større end budgetteret. Prisen for den udførte facadeløsning er opgjort til kr ,- inkl. moms, dvs. kr ,- inkl. moms/m 2. Den udførende murermester Thyholm Murer A/S har efterfølgende lavet flere projekter og har her kunnet konstatere en noget lavere pris for den samme løsning, dvs. +60 mm. på konsoller og udført med Kingspan PIR-isolering. Prisen her har inklusive alle omkostninger til byggeplads, udførelse mv. været kr ,-/m 2 inkl. moms. Iht. V&S data og egne beregninger vil en løsning med udvendig mineraluldsisolering og puds samt fremrykning af vinduer i falsen beløbe sig til mindst det samme. Prisen på tagrenovering har beløbet sig til kr ,- inkl. moms og inkl. ny muret skorsten. Det giver en pris på kr ,- inkl. moms pr. m 2 tagflade. Der har det pt. ikke været muligt at udføre efterkalkulation, da der ikke har været et efterfølgende tilsvarende projekt. 8. Konklusion og afrunding Formålet med projektet har været at udvikle og dokumentere et koncept, som ikke alene reducerer energitab, men også skaber merværdi for bygherren, og dette mål er nået. Den nye teglfacade giver mulighed for at bibeholde husets kvaliteter og/eller opdatere huset rent æstetisk og derved øge salgsværdien af huset, samtidig med at energiomkostningerne til opvarmning reduceres, og komforten i bygningen forbedres ved eliminering af kuldebroer og trækgener. I demonstrationsprojektet gælder dette særligt, fordi den eksisterende facade er meget nedslidt, og huset ikke har et attraktivt udseende. Hvis man, som i denne case, har en hulmur i dårlig stand, vil en øget tæthed af klimaskærmen også få væsentlig indflydelse på energibesparelsen ved renovering. Demonstrationsprojektet har vist, at renoveringen kan gennemføres med kendte håndværksmæssige løsninger, og håndværkerne har konstateret, at konceptet er bygbart og ikke frembyder større vanskeligheder end sædvanlige ombygninger og renoveringer. Opmuring af den nye facademur sker med gængs murerteknik, herunder vedrørende fugtspærre, bindere og omuring, hvor kun udførelse af EPS-søjler er en relativt ny teknik. I Thyholm har renoveringen medført en varmemæssige besparelse, men lige så vigtigt en stærkt forbedret termisk komfort pga. højere og mere ensartede temperaturer på de indvendige overflader. Renoveringen har omfattet den fulde pakke, dvs. renovering af ydervæg, fundamentsisolering, tagrem- og loftsisolering, nye energivinduer, hvormed der er opnået gode termiske forhold ikke langt fra det, man opnår i nye lavenergihuse anno Case - Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Side 35 af 36

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Konceptet er udviklet i projektet Bæredygtig

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015 EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima Marts 2015 Troels Kildemoes, Ekolab EUDP - J.nr. 64012-0112 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi!

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Efterisolering af af en bygning udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte husejer et stort potentiale for energibesparelse. Men

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Næssevej 53 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-043109 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26.

(96)01. Tegningsnr. Emne Dato 27.01-2012. Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)01. (96)12.100 Niveaufri adgang 27.01-2012 26. Tegningsnr. Emne Dato Dato rev. (96)01 Tegningsliste 27.01-2012 27.01-2012 (96)12.0 Niveaufri adgang (96)12.1 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 26.20-2012 04.03-2013 (96)21.0 Indvendig hjørnesamling

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere