Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte resterende glødepærer kwh el kr kr. 0,5 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte resterende glødepærer. 6.219 kwh el 11.200 kr. 6.000 kr. 0,5 år"

Transkript

1 SIDE 1 AF 15 Adresse: Gåseholmvej 59 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: Oplyst for perioden: kr./år kwh fjernvarme Fjernvarme: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 1 Udskifte resterende glødepærer kwh el kr kr. 0,5 år 2 Udskiftning af pumper kwh el kr kr. 4,4 år 3 Isoleringen i varmecentralen ved opgang kwh el kwh fjernvarme 4 Isolering af ventiler -14 kwh el kwh fjernvarme 5 Etablering af automatisk tænding i kældergange kr kr. 3,2 år kr kr. 3,2 år kwh el kr kr. 4,5 år 6 Etablere styring på trappeopgange i samtlige gule opgange kwh el kr kr. 5,6 år

2 SIDE 2 AF 15 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering

3 SIDE 3 AF 15 Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring 7 Etablere helt nyt behovsstyret centralt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Udgift 16.5 mio. kr. Årlig besparelse i energienheder kwh el kwh fjernvarme Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr. 8 Udskiftning plastvinduer fra Udgift 6,2 mio. kr. 570 kwh el kwh fjernvarme 9 Udskiftning af hoveddøre. Udgift kr. 34 kwh el kwh fjernvarme kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Toftegård er beliggende på følgende adresser: Engløbet Gåseholmvej Stumpedal 2-24 Sønderlundvej 1-5, 9-33 Herlev Hovedgade Bebyggelsen er fra 1952, og består af 551 boliger (oplyst af Poul Erik) 91 af disse er tagboliger fra Der var ved registreringsdato 21 tomme lejligheder. Der er igangsat et ingeniørprojekt med henblik på udskiftning af tage. Erhverv: Stueetage blok 2 er udlejet som aktivitetscenter (café og værested) og der er etableret ejendomskontor, der er en fodlæge i kælderlokaler i blok 3 og en praktiserende læge på 1 sal i blok 4. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag

4 SIDE 4 AF 15 Bygningsdele Isolering i etageadskillelse mod loft: Røde blokke 300 mm indblæst granulat. Gule tagboliger 250 mm i vægge, 300 mm i lofter, 350 mm mod underbo. Ydervægge Hulmursisolering: Der er hulmursisolering i alle blokkene fra 1. Sal og opefter. I stueetagerne er hulmuren massiv pga. diverse opfyld. Efterisolering af brystninger er udført udvendigt på de gule blokke mod haven under stuevinduer. Udført i Efterisoleringer af gavle er udført i 1989 med ca. 100 mm. sprøjteisolering, net og puds. Vinduer, døre og ovenlys Vinduer er alle, bortset fra udskiftninger, over 30 år gamle (1977) og stort set alle indgangs- og opgangsdøre er oprindelige døre fra Ved de nye 3. salsbebyggelser er der monteret BD90 døre til samtlige boliger. Der er etableret altanlukninger ved samtlige altaner i år og de er udført i aluminium med 1-lags glas i de fleste blokke. I blok 7 (Engløbet 21-25) samt i blok 12 (Stumpedal 22-24) er fyldninger isolerede og der er monteret termoruder i altanlukning.. Der er store problemer med utætte døre og vinduer. De oprindelige døre er gamle og slidte og lukker ikke ordentligt til, lister er væk eller beskadigede mv. og plastvinduer er i en kvalitet som ikke giver ordentlig tæthed. I de nyere tagboliger er der problemer med vinduernes kvalitet og derfor kræver de stor vedligeholdelse. Forslag 8: Udskiftning af samtlige utætte og utidssvarende plastvinduer fra 1977 til energiruder. Forslag 9: Udskiftning af samtlige utætte og slidte indgangs- og opgangsdøre til nye med energiruder. Gulve og terrændæk

5 SIDE 5 AF 15 Bygningsdele Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af baumadæk med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 50 mm mineraluld. Den oprindelige isolering mod kælder er ikke længere funktionel. Mange steder hvor der er blevet lagt nye gulve kunne isoleringen fejes op med en kost. Det var ren støv. Udskiftning af samtlige gulve for at skifte isolering er dog ikke rentabel Kælder Kælder er uopvarmet, bortset fra vaskeri og tørrerum. Ventilation Ventilation Naturlig ventilation: Samtlige badeværelser og køkkener er med aftrækskanaler for naturlig ventilation. Mekanisk ventilation: Der er etableret udsugning til alle boliger i opgang 91 og 93 samt til alle tagboliger (7 stk.) ved opgang 87 og 89. Anlægget er fra Der er i flere køkkener (ca. 30%) etableret emhætte med kulfilter og recirkulering. Ventilationsanlægget er planlagt til service, kontrol, oprensning og indregulering i september og oktober Der er friskluftsventiler i vinduer og flere steder er der etableret riste til erstatningsluft i facader. Forslag 7: Etablere helt nyt behovsstyret centralt ventilationsanlæg med varmegenvinding i alle boliger med udsugning fra bad og køkken og indblæsning i entre og stue. Ventilationsanlæg sikrer et godt indeklima og en sund bygning og varmegenvinding giver en energibesparelse i forhold til eksisterende forhold. Varme Varmeanlæg

6 SIDE 6 AF 15 Varme Varmecentraler, generelt: Der er i alt 5 varmecentraler til de 551 boliger. 2 hovedcentraler ved opgang 33 (blok 16) og opgang 135 (blok 3). 3 undercentraler ved opgang 24 (blok 12), opgang 159 (blok 1) og opgang 25 (blok 7). Der er 2 separate fjernvarmestik til de 2 hovedcentraler. Det er oplyst, at varmecentralerne inkl isolering er ombygget år Der er ligeledes sket en mindre ombygning af varmecentralerne i forbindelse med installation af CTS i 1997, hvor der blev monteret 4 nye hovedpumper, samt pumpe på alle kredse for regulering med VLT styring. VLT tavler er siden fjernet i forbindelse med ombygning af BUS styring på de 2 hovedcentraler i blok 3 og blok 7 i Der er ingen problemer med tilstrækkelig og stabil forsyning til varmecentralerne og i øvrigt synes systemet at køre upåklageligt. Der er igangsat et ingeniørprojekt med henblik på at øge afkølingen på returvarmen. Der er planer om gennemgang og fornyelse af hovedvarmecentral ved opgang 135 (blok 3). Hovedvarmecentral, opgang 135 (blok 3): Varmecentral er med 3 stk. RECI rørvarmevekslere type VT fra 1988 til centralvarme og varmt brugsvand. Pumper til centralvarme, blok 1 og 12-2 stk. Grundfos Magna F, W. Pumper ved blandesløjfe, blok 4. Grundfos Magna F, W. Pumper ved blandesløjfe, blok 5. Grundfos UPE , W. Pumper ved blandesløjfe, blok 3. Grundfos UPE , W. Trykekspansionsbeholder: Pneumatex 700L. Styring, Pneumatex PAE-A0. Krüger elektrolyse ved VVB. Aflæsning af temperaturer: FVF:85 C FVR:50 C FVRveksler 1-3:** (60-64) C FVRbeholder:** C VFradiator:** C VRradiato:** (30) C BVbeholder:58 C

7 SIDE 7 AF 15 Varme BC:52 C ** Centralvarmeanlæg var ikke i drift ved besigtigelsen. Energimåler viste følgende: 7.878,6 MWh m drifttimer 86,88 C frem 48,24 C retur 38,64 C afkøling 112 KW 659 KWP 2,59 M3/h Heraf kan beregnes en gennemsnitlig afkøling i målerens levetid på 39,7 C hvilket er acceptabelt Hovedvarmecentral, opgang 33: Varmecentral er med 2 stk. RECI rørvarmevekslere type VT fra Pumper ved blandesløjfe, Grundfos Magna F, W. Pumper ved blandesløjfe, Grundfos UPE , W. Pumper ved blandesløjfe, Grundfos UPE , W. Aflæsning af temperaturer: FVF:82 C FVR:47 C VFradiator:25 C VRradiator:25 C Der blev aflæst følgende temperaturer: Fjernvarme frem: 85 C (på termometre) Brugsvand cirkulation: 52 C (på termometre) Centralvarmeanlæg var ikke i drift ved besigtigelsen. Isolering var flere steder beskadiget og bør gennemgås. Energimåler viste følgende: ,6 MWh

8 SIDE 8 AF 15 Varme m drifttimer 81,37 C frem 50,87 C retur 30,48 C diff 68 KW 130 KWP 1,79 M3/h Heraf kan beregnes en gennemsnitlig afkøling i målerens levetid på 37,8 C hvilket er tilfredsstillende Undercentraler, opgang 24, 25 og 159: Pumper ved blandesløjfer og cirkulation er en blanding af bl.a. Grundfos Magna F, W, Grundfos UPE , W. Forslag 2: Samtlige ældre Grundfos pumper udskiftes til nye automatiske modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg og brugsvandscirkulation. Det vurderes at pumper kan udskiftes til pumper med lavere effekt, som Grundfos Magna. Varmt vand

9 SIDE 9 AF 15 Varme I boliger er der både stigstrenge køkken og bad. Stigstrenge i køkkener er isolerede mens synlige stigstrenge på badeværelser er uisolerede. Hovedvarmecentral, opgang 135: Varmtvandsbeholder, type Kähler og Breum TUR.GE.C, 4000L årgang Trykekspansionsbeholder Hovedvarmecentral, opgang 33: Varmtvandsbeholder, type Kähler og Breum TUR.GE.C, 5000L fra Undercentral opgang 24: Varmtvandsbeholder, type Kähler og Breum, 4500L årgang Varmtvandsbeholder, type Kähler og Breum, 7000L årgang 1989, buffertank for demonteret solvarmeanlæg (luft til vand), anlægget er nedlagt og ikke i brug. Undercentralr opgang 25: Varmtvandsbeholder, type Kähler og Breum, 3500L årgang Varmtvandsbeholder, type Kähler og Breum, 7000L årgang 1989, buffertank for solvarme (luft til vand) til forvarmning af vand til varmtvandsbeholder. Anlægget er i brug. Undercentral opgang 159: Varmtvandsbeholder, type Kähler og Breum, 3500L årgang Varmtvandsbeholder, type Kähler og Breum, 3500L årgang Varmtvandsbeholdere i undercentraler er opvarmet med centralvarme fra hovedcentralernes sekundærside. Afkølingen ville forbedres, hvis de blev opvarmet med direkte fjernvarme, men investering i føring af nye fjernvarmerør vil være urentabel. Det bør undersøges om solvarme til forvarmning af vand til varmtvandsbeholder i opgang 25 kan genetableres. Cirkulationspumpe til beholder var i drift, det bør kontrolleres om det er nødvendigt, når solvarmen er frakoblet. Hovedvarmecentral, opgang 135: Brugsvandscirkulationspumpe: Grundfos UMS F10 model B. Hovedvarmecentral, opgang 33: Brugsvandscirkulationspumpe: Grundfos UPS /2F. Undercentraler, opgang 24, 25 og 159: Brugsvandscirkulationspumpe: Pumper ved blandesløjfer og cirkulation er en blanding af bl.a. Grundfos Magna F, W, Grundfos UPE , W. Forslag 3: Isoleringen i varmecentralen ved opgang 33 bør eftergås.

10 SIDE 10 AF 15 Varme Forslag 4: Isolering af uisolerede strengreguleringsventiler med isoleringskapper, flere ventilerne er uisolerede. Mængde anslået: 100 stk. Fordelingssystem Centralvarmeanlægget i boliger er 1-strenget med nedre fordeling. Afspærringsventiler på strenge i kælder er ældre Saunders membranventiler. Strengreguleringsventiler er hovedsageligt gamle STAD ventiler. Der er i blok og 17 monteret nye Flowcon ventiler fra 3-4 år siden, hvilket har løst problemer med tilstrækkelig varmetilførsel. Flowconventilerne blev indreguleret ved montering, øvrige STAD ventiler er ikke blevet indreguleret siden de blev monteret. Opvarmning sker med radiatorer med termostatiske ventiler (97,5 %) hovedsagligt fabrikat Danfoss. Der er radiator i badeværelse. Radiatorer er ældre søjleradiatorer, højst sandsynligt årgang 1952 og termostatventiler er udskiftet og monteret løbende. Vaskerum og tørrerum i kælder er opvarmet med radiator. På forsyningsledninger uden for varmecentraler er isolering den oprindelige fra Der er ca. 30 mm isolering på hovedledninger på loft, samt på returledningen i kælder. På forsyningsledninger uden for varmecentraler er isolering den oprindelige fra Der er ca. 30 mm isolering på hovedledninger på loft, samt på returledningen i kælder. Automatik Varmecentralerne er alle CTS styret fra ejendomsmesterens kontor og bliver kontrolleret mindst 2 gange dagligt. Der er ingen natsænkning på anlægget. Anlægget er lukket ned juni og juli og alt efter vejr ind i august. El Belysning

11 SIDE 11 AF 15 El Udebelysning: Udebelysning er med lavenergiarmaturer (9W kompaktrør) med dagslysstyring, 1-2 skumringsrelæer pr blok. Kælder: Der er fuld belysning 24 timer i samtlige kældre og vaskerier med 18 W lysstofrør. Trappeopgange: Røde blokke (blok 1, 2, 3 og 4): Trappebelysning er med lavenergiarmaturer (9W kompaktrør). Styret med skumringsrelæer sammen med udebelysning. Gule Blokke (blok 5-17) Trappebelysning er med lavenergiarmaturer (9W kompaktrør). Der er fuld belysning 24 timer i døgnet. Generelt: Der blev registreret enkelte glødepærer i bebyggelsen. Forslag 1: Udskifte resterende ca. 20 stk. glødepærer på hovedtrapper til lavenergi. Forudsætning, Reduceret 31 Watt pr armatur, forventet drifttid 24 timer / døgnet. Forslag 5: Etablering af automatisk tænding i kældergange med en kombination af bevægelsesfølere og lydfølere, så lyset tænder lidt før eller samtidig med at man træder ind i kældergang. Armaturer i kælder, mængde anslået: 290 stk. Forudsætning, reduceret brændetid 20 timer/døgnet. Forslag 6: Etablere styring på trappeopgange i samtlige gule opgange, tilsvarende som i røde opgange med skumringsrelæer sammen med udebelysning. Mængde anslået: 300 pærer. Forudsætning, reduceret brændetid 12 timer/døgnet Andre elinstallationer

12 SIDE 12 AF 15 El Udebelysning: Udebelysning er med lavenergiarmaturer (9W kompaktrør) med dagslysstyring, 1-2 skumringsrelæer pr. blok. Der er 9 vaskerier i bebyggelsen: 7 vaskerier indeholder, 3 stk. VM, 2 stk. TT, 1 stk. Cent., 1 strygerulle. 2 vaskerier indeholder, 2 stk. VM, 1 stk. TT, 1 stk. Cent. VM og TT er af meget forskellige årgange fra 5-15 år og bliver løbende udskiftet. Der blev udskiftet en stor mængde maskiner i år 2003, omkostninger for ca kr. Der er magnetisk vandbehandling på rør i vaskeriet. Der er ikke blødgøringsanlæg. Forslag Skifte de ældre vaskemaskiner (15 stk.) og tørretumblere (5 stk.) til nye vand- og energibesparende vaskemaskiner med tilslutning af forvarmet vand til vaskemaskine og energibesparende tørretumblere med varmepumpe. Udgift: kr.. Besparelse: kr. Vand Toiletter Brugsvandsledninger er galvaniserede rør. Der er vandsparetoiletter, 3,5 L og 18L spulehæverter i kælder Samtlige armaturer er vandsparearmaturer fra Gustavsberg af typen Vårgårda fra år

13 SIDE 13 AF 15 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1952 År for væsentlig renovering: 1992 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ikke oplyst Boligareal ifølge BBR: m² Erhvervsareal ifølge BBR: 450 m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,40 kr. pr. kwh 1,80 kr. pr. kwh ,60 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

14 SIDE 14 AF 15 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 1 Rum - Ungdomsbolig kr. 1 Rum Familiebolig kr. 2 Rum Familiebolig kr. 3 Rum Familiebolig kr. 4 Rum Familiebolig kr.

15 SIDE 15 AF 15 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: Henrik Larsen Rådgivende Adresse: Godthåbsvænget 4, 2000 Telefon: Frederiksberg Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 12 Adresse: Rådmandsløkken 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024759-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 433 GJ Fjernvarme, 7224 kwh el, 504 m³ varmt vand SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 223 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-056824 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3.3 MWh Fjernvarme. 415 MWh fjernvarme. 8.9 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 122 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-018557 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere