Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain"

Transkript

1 Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain

2 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, udlæg m.v. jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det fremgå af bemærkningerne til hæftelsen. Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling, f. eks. I henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån skal derfor medtages i denne kolonne. 3. Kolonne Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes pkt. 6A. Betaling af ejerskiftefradrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 4. Kolonne Hæftelser, der kræves indfriet. Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. Bemærk: På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger. Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser pågældende vilkår. Afgifter m.v. til det offentlige, jfr. vilkårenes pkt. 6 C: Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfrit. Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr. 1400,00. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr. Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.

3 HjulmandKaptain Salgsopstilling Sofievej 14, 9900 Frederikshavn

4 EMO/bda HjulmandKaptain INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Omkostninger udenfor budsummen Panthaverregnskab Tingbogsattest Beskrivelse af ejendommen Skatteattest 2013 Vurderingsattest BBR-ejermeddelelse Ejendomsdatarapport m. bilag Energimærke Forsikringspolice Auktionsopgørelse Frederikshavn Kommune Auktionsopgørelse Frederikshavn Forsyning A/S Auktionsopgørelse Totalkredit A/S Auktionsopgørelse Spar Nord Bank A/S Auktionsvilkår S l d e Advokatfirma

5 J.NR /BDA Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: 112 db Bangsbo, Frederikshavn Jorder Sofievej 14, 9900 Frederikshavn Per Morten Andersen under konkurs 4 Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening boende: v/kurator Karsten Madsen, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn Auktionstidspunkt: Mandag den 28. oktober 2013 kl. 10:00 Auktionssted: Rekvirent, hæftelses nr.: Retten i Hjørring, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Per Morten Andersen under konkurs v/kurator Karsten Madsen, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn Ved advokat: Gert Gandrup, Frederikshavnsvej 215, 9800 Hjørring Ej endomsoply sninger Ejendomskategori: beboelsesejendom Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen: 512 m 2 heraf vej: Om 2 Forsikringsforhold: Alrn. Brand A/S, policenr Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. jf. vedlagte opgørelse Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): SE VEDHÆFTEDE BESKRIVELSE Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest samt Ejendomsdatarapport.

6 z Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE 1 rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport Hæftelse nr. 1: Totalkredit A/S, v/spar Nord Bank A/S, att: Tina Hornshøj Jensen, Skelagervej 15, 9100 Aalborg, obl.lån, restgæld pr. 1. oktober 2013 kr ,00, kvartårlige ydelser , , ,44 0,00 i alt ved budsum kr , , ,44 0,00 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr.: i alt ved ' budsum kr. Hæftelse nr.: Transport i alt ved budsum kr.

7 3 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE 1 rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport , , ,44 0,00 Hæftelse nr. 2: Ejerpantebrev kr ,00 til Spar Nord Bank A/S, att.: Henrik Tolstrup Petersen, Danmarksgade 48, 9900 Frederikshavn ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum , , , ,00 A. Total kr , , , ,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: Max. kr ,00 Heraf kontant at betale inden 4 uger: Max. kr ,00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: Se vedhæftede omkostninger udenfor budsummen a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) kr. b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. kr. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. 4. andre offentlige bidrag kr. 5. vandafgifter kr. 6. brandforsikringsbidrag kr. 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. kr. 8. andet, jfr. specifikation kr. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr ,44. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 19. september 2013 af Advokat Gert Gandr

8 HjulmandKaptain EMO/bda OMKOSTNINGER UDEN FOR BUDSUMMEN I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR (EJENDOMSVÆRDIEN) Panthaverunderskud jf. salgsopstillingens side 5 kr ,86 Frederikshavn Kommune - Ejendomsskat m.m. kr ,55 Frederikshavn Forsyning A/S, Renovation og miljøafgift kr ,46 Gebyr auktionsbegæring kr. 800,00 Ejendomsoplysninger kr. 325,00 Kopier salgsopstilling kr. 562,50 Annonceudgifter-anslået kr ,00 Rekvirentsalær, inkl. moms kr ,00 Mødesalærer, inkl. moms kr ,00 alt kr ,37 MAX kr ,00 hvortil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen incl. omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse af auktionsskøde. Advokatfirma

9 363p HUA/hth HjulmandKaptain FORELØBTIGT PANTHAVERREGNSKAB Indtægter: vedrørende ejendommen Sofievej 14, 9900 Frederikshavn Husleje februar 2013 kr ,00 Lejemålet er opsagt 28. februar 2013 med fraflytning pr. 30. maj Lejer har ikke indbetalt husleje i opsigelsesperioden. Depositum svarende til 3 måneders husleje er dermed anvendt til dækning af manglende husleje. Udgifter: Tingbogsoplysning kr. 200,00 Ejendomsskat rate kr ,21 Alrn. Brand-husforsikring kr ,97 Forsyningen - renovation kr. 916,92 Forsyningen-el, varme & vand kr ,85 Forsyningen-el, varme & vand kr ,91 Foreløbigt beregnet honorar for administration af ejendommen, herunder bland andet korrespondance og telefonsamtaler med panthaver og lejer, opkrævning af husleje, modtagelse af opsigelse af lejemål, opfølgning på indbetaling af husleje i opsigelsesperioden, kontakt til forsyningsselskab og forsikringsselskab med videre fastsættes til kr ,00 Balance kr ,86 Foreløbigt underskud kr ,86 kr ,86 kr ,86 o* JlJlNIliWNAl I I.II li II.. I Advokatfirma

10 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :34:24 EJENDOM: Adresse: Sofievej Frederikshavn Samlet areal: Heraf vej: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: 512 m2 0 m Bangsbo, Frederikshavn Jorder 0112db 512 m2 0 m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CPR: Ejerandel: Per Morten Andersen **** 1 /1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK TILLÆGSTEKST: Konkurs Der er den tinglyst notering af konkurs. HÆFTELSER :34:24 Side 1 af 4

11 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Låntype: Særlige lånevilkår: Realkreditpantebrev DKK 3,5 % Obligationslån Mulighed for afdragsfrihed KREDITORER: Navn: CVR: TOTALKREDIT A/S DEBITORER: Navn: CPR: Per Morten Andersen **** BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Ejerpantebrev DKK var OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Ejerpantebrev med medd KREDITORER: Navn: CPR: Per Morten Andersen **** MEDDELELSESHAVERE: Navn: CVR: Spar Nord Bank A/S :34:24 Side 2 af

12 FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: Spar Nord Bank A/S CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. TILLÆGSTEKST: Tillægstekst opr lyst for kr UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK SparNord Bank A/S SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 80 L-F 594 BEBYGGELSE: Brandmur ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fælles brandmur/gavl mv ØVRIGE OPLYSNINGER :34:24 Side 3 af 4

13 EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr.): DKK DKK INDSKANNET AKT: Filnavn: 80 M-F :34:24 Side 4 af 4

14 EMO/bda HjulmandKaptain BESKRIVELSE Villaen har fået en gennemgribende renovering og i 2002 er alle døre og vinduer skiftet. Villaen er beliggende i kort afstand til Bangsbostrand skole, Søsportshavnen og motorvejen til Ålborg kan nåes på få minutter. Villaen indeholder: Lyst køkken/alrum med gulvvarme, udgang til flisebelagt terrasse samt alt i hårde hvidevarer bl.a. gaskomfur og Amerikansk køleskab - Opholdsstue med trægulv med gulvvarme, indbygget Rais brændeovn, fuldspartlet gipslofter samt kig til vandet - gæstetoilet med klinkegulv - Entre med trappe til 1. sal - Badeværelse med bruseniche samt lyse klinker på gulv og vægge - Udhusareal som er indrettet som kontor og bryggers. 1. sal indeholder: Badeværelse med bruseniche - Soveværelse med skydedørsgarderobe og havudsigt - 3 børneværelser med trægulv - Fordelingsgang - Lille opbevaringsrum. I stuen samt i alle værelser på 1. sal er der trægulve. Villaen er anlagt på en 512 m 2 stor grund. Advokatfirma

15 RÅDHUS ALLE 100 INDBETALINGSSTEDER: BORGERSERVICE SÆBY, SKAGEN OG TLF SAMTLIGE PENGEINSTITUTTER POSTDANMARK FR.HAVN Modtager Ejendommens beliggenhed: Sofievej 014 Matrikelbetegnelse: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER 112db B Udskrevet den: Moms-n r.: 18/ Debitornummer: XXX XX XXXXXX XX XX Vurderet areal: Kommunenr.: 813 Vurderingsår: (01/ ) Ejendomsnr.: Ejendomsværdi Grundværdi Stuehusgrundværdi Grundskatteloftværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom Side 01 af 01 Specifikation Beløb Heraf moms KOMMUNE promille af grundlag Grundskyld 29,900 : /01-31/ ,22 SKORSTENSFEJN. FRHAVN Fast bidrag2013 ROTTEBEKÆMPELSE 466,20 50, 00 93,24 Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice. Indb.kort vedlægges ikke MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først I A L T 4636,42 93,24 medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate Forfaldsdato 01 01/ / Sidste rettidige indb.dag 01/ / Ratebeløb 2343, ,21 Fakturadato 01/ / Moms beløb 46, 62 46, 62 Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

16 Ejendomsvurdering 2012 Detaljerede vurderingsoplysninger Adresse: Vurderingsår: Kommune; Vurderingskreds: Benyttelse: Matrikel: Ejendomsværdi: SOFIEVEJ 014, 9900 FREDERIKSHAVN 2011 Kopi FREDERIKSHAVN Ejendomsnr.: FREDERIKSHAVN Beboelse Lejligheds antal: DB, BANGSBO Grundareal: Grundværdi: Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris standard Bygretpris standard 1 Grundværdi: 105 kr kr kr kr kr. Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: kr. Ejendomsværdi 2002: Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: kr kr.

17 BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSHAVN KOMMUNE RADHUSALLE 100, 9900 FREDERIKSHAVN Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Sofievej 14 (vejkode: 7346), 9900 Frederikshavn BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Sofievej 14 (vejkode: 7346), 9900 Frederikshavn Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. 112db Ejerlav BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Oplysninger om tekniske anlæg Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: Sofievej 14 (vejkode: 7346), 9900 Frederikshavn Beliggende på matrikel 112db Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Etableringsår: 1965 Tanken er afblændet Størrelsesklasse: Under I Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Sofievej 14 (vejkode: 7346), 9900 Frederikshavn Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne), (anvendelseskode: 130) Matrikelnr.: 112db Ejerlav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1921 OnWtilbygningsår: 2004 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 147 Samlet bygningsareal 220 Samlet boligareal 170 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 49 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 2 Overdækkende arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: B B R Sofievej 14 (vejkode: 7346), 9900 Frederikshavn /2

18 Afvigende etager: Bygningen har afvigende etager Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Bemærkninger for bygning HALVT DOBBELTHUS Diverse ombygninger er lovliggjort i år Ændret fra tofamiliehus til enfamiliehus, 2008 OPTAGET I REGISTRANT Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: Sofievej 14 (vejkode: 7346), 9900 Frederikshavn Fritliggende enfamilieshus (parcelhus), (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 170 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: 0 m2 Boligareal: 170 m2 Andet areal: 0 m2 Fællesareal: 0 m2 Åben overdækning: 0 m2 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 5 Antal toiletter: 2 Antal badeværelser: 2 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 4 Adresse: Sofievej 14 (vejkode: 7346), 9900 Frederikshavn Udhus (anvendelseskode: 930) Matrikelnr.: 112db Opførelsesår: 2004 Materialer Ydervæg: Træbeklædning Tagdækning: Andet materiale Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 9 m2 Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning Bemærkninger for bygning Cykelskur. Cykelskur lovliggjort i år Ejeriav: BANGSBO, FREDERIKSHAVN JORDER Ejendommens beliggenhed: Sofievej 14 (vejkode: 7346), 9900 Frederikshavn Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: /2

19 EJENDOMS DATA RAPPORT Resumé Sofievej Frederikshavn Rapport købt 18/ MINISTERIET FOR ' < V L BY, BOLIG OG, LANDDISTRIKTER M

20 Q EJENDOMS DATA RAPPORT Læsevejlednin: Sofievej 14 Frederikshavn kapret; l-obt 13// 201J Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter frem søg ning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendcm. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et sporgsmåi og evt. et bilag. De henlede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten i et resumé. Alle ejendomsdatarappoi tens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrorende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport eller resumé. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Om resuméet Dette dokument indeholder et resumé af svarene i ejendomsdatarapporten. De uddybende, detaljerede svar findes i rapporten. Nedenfor kan du se en liste over de biiag, der kan hentes. Bagerst i resuméet er der en kort beskrivelse af de enkelte oplysninger. Yderligere uddybende oplysninger og kontaktoplysninger til relevante myndigheder findes i Appendiks. Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstailationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun [or ejer eller de der har samtykke fra ejer) S'.sL-'IO

21 o EJENDOMS DATA RAPPORT Sofievej Frederikshavn rv.pi.ort i* lav - DU Ejendommen Ejendommens adresse: Matr.nr Grundareal Ejendomsnummer: Kommune: Ejerforhold: Enhedens samlede area!: Anvendelse: Antal værelser: Antal bygninger: Sofievej 14,9900 Frederikshavn. 112db Bangsbo, Fredenkshavn jorder 512m FREDERIKSHAVN KOMMUNE.. Privatpersoner eller interessentskab 170m 2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). 5 Siue3d1J

22 Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findos der en BBR-meddelelse for ejendommen? Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke? Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? Elinstailationsrapport Findes der en elinstailationsrapport for ejendommen? Byggesag Er der igangværende byggefag for ejendommen? ja Se energimærkerapporten Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommon? Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommon? Ejendoms- og grundværdi Hvad or ejendommens værdi ifolge den offentlige vurdering? Vurderingsmeddelelse Finoes der en vurderingsmeddelelse fcr ejendommen? ja kr. ja kr. ja Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til komrrunen, der hæfter pa ejendommen og dermed overtages af køberen? Ja Huslejenævnssager tr de; registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsaga for ejendommen? Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? Jordrente Er ejendommen palagt jordrenteforpiigtelse? Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning ellor gentilplantning af skov efter stormfald? Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmetorsyning eller er der forsyningsforbud? Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? byzone Ja Se bilag, Kommunale anlægsprojekter Side 4 af 10

23 Har kommunalbestyrelsen givel bevilling til anlægsarbejder, der påvirker ejendommen fysisk eller medfører en udgift? Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke aløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Af lab til spildevandsforsyningens renseanlæg Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Aiment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Spildevandsplan Er der i kommuner is spildevandsplan (inkl. tillæg) vedtagelser, der vil ændre ejendommens afløbsforhold? Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et omrade med drikkevandsinteresser? Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsohrt indvindingsområde? Jordforurening Jordforureningsattest Find' -,- der jordforureningsattest for ejendommen? Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lottere forurenet? Ja ja Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen palagt fredskovspligt? Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen? Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandlob på ejendommen? Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde pa ejendommen? Landbrugspligt Er ejendommen palagt landbrugspligt? Naturperler Er der arealer, dor er udpeget som naturperler pa ejendommen? Særligt folsomme landbrugsområder (SFL) Fr dor SFI -områder pa ejendommen? Bygge- og beskyttelseslinier Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kii kebyggelinje? Kiitfredningslinje Er ejendommen boliggen de indenfor en kiitfredningslinje? Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinie? Beskyttede sten- og jorddiger

24 o EJENDOMS DATA RAPPORT Sofievej 14 Frederikshavr Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendomme Miljøsai Miljøsag Er der igangværende miljosag pa ejendommen' ' uf ort--;/ 1-t / 2j1o

25 o EJENDOMS DATA RAPPORT Sofievej Frederikshavn Rapacrtkal-'-1&VC013 Om oplysninger i ejendomsdatarapporten BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Bol^registret (BBR). Oplysn^gerne pa BBR-modddk-lson er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis or lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed pa BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En belig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsraoport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn pa skader. Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller de lvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx um byggeriets omfang, anmoldoise/ansogning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har ptolessionelle bygherrer været forpligtet til al tegne en byggeskadefoi sikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde ogsa, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen cr orr.fat+e* af bvggeskajeiorsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Opiysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke I sig setv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet Ira ejendommen. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden bcognes som en prcmillssats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indga grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholde' oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat ('grundskyld mv.), som ejeren er fordigtet til at betale til kommunen. EjerxfomsskattsbiTétten kan ogsa indeholde andre aigiiter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skon, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vude-er alie ejendomme 1. oktober hvert andei år. Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen er et skon, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år i ulige år. Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er gæld (herunder lån), restance eiler garanti, hvor det er kommunen, der er kreditor, eller hvor garantien er afgivet a; kommunen. Der oplyses typisk om folgende former for gæid, restance eller lån: vand, vej, kloak, rensningsanlæg, el og varme.

26 o EJENDOMS DATA RAPPORT Sofievej Frederikshavn Rapport Høtt 18/72013 Huslejenævnssager I alle kommuner lindes et huslejenævn, som afgor de tvister, der opauir imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen om latter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og'eller afgjorte sagor om fx orn huslejens storrelse. Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvo' der er yciet statslån iil kob af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansoge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren pa ejendommen. Jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenføfcrr. ligtelse, skal betaie en halvårlig afgift på 2?;' af ejendommens kontante grundværd: til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en kober af ejendommen. Jordrenteforpligtelson kan endvidere afløses ved indbetaling af en aflosningssum. Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som folge af storme. Tilskuddet pives kun til skovejere, som nar tegnet en basisforsikring mod stormfald. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx soges om landzonetilladelse ved storre byggeri, mens der i byzono ofto cr lokalplaner, der fastsætter regler om bcbyggeisc og anvendelse af arealer. Lokalplaner En lokaiplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens omrade. Grundejerne må ikkf- bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - efter nabohning - dispensere fra er. lokalplan, hvis dispensationen 'kke er i strid med principperne i nhnon. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutning -pligt/forblivebcsoligt til en forsyning-'"orm samt om eventuelle forbud mod visse- opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje. som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. oftentiige, privat fællesveje dier private/almene veje. Status for > - ; e i den Lrvemarkering er ikk-- oi iyst. Kontakt kommunen ior oplysninger om disse. Kommunale anlægsprojekter 1 ; " cp : j.er ken.rnuo'm, em der inr ejendomrr r n '' arlæj-saru- id:, hvortil kommunalbeo-t reisen har c,,?t anlægsbevilling, eller hvor der er afsagt kendelse, som vil medføre, at ejendommen berøres fysisk, fx ved ekspropriation, eller medforer en udgift for ejeren. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og reg' ivand bortledes fra ejendommen. Hvis svaret er "Se detaljeret besvarelse", skal svaret ses i den ejendomsdatarapport, som kan ses online. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form lor vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. Hvis svaret er "Se detaljeret besvar else", skal svaret ses i den éjendomsdatarapport, som kan ses online. Spildevandsplan Her oplyser kommunen, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre øjen lommens aflobsforhold. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne pa ejendommen. Su? r-zi'o

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Landevejen 133 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-006293 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

El,n"rgimærkning for følgende ejendom:

El,nrgimærkning for følgende ejendom: SIDE I AF 9 ^ô. El,n"rgimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gyldigt 1O år fra: Programversion: Bommerlundvej 2 6630 Rødd ng 575-085543 28-03- 2011 EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 75 MWh Fjernvarme, 51 kwh el. 103 MWh Fjernvarme, 89 kwh el SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilh.Bergsøes Vej 49 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-545088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere