ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG"

Transkript

1 ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet

2 1. Indholdsfortegnelse Side Indhold 1 0 Forord 2 1 Indledning 5 2 Baggrund 10 3 Energiforhold og energiforsyning 21 4 Sundhed og indeklima 29 5 Kontekst 31 6 Arkitektonisk kvalitet 33 7 Teknologi og materialer Bygningsmæssige forbedringer Installationsmæssige forbedringer 60 8 Best practise 74 9 Konklusion

3 0. Forord Siden 70 erne har først sanering, siden byfornyelse i forskelligt omfang og med forskellige strategier gjort bydele og bygninger tidssvarende, både teknisk og socialt. Nu står vi over for den største opgave til dato, nemlig at energirenovere hele den eksisterende bygningsmasse som et led i indsatsen mod klimakrisen. Det er en opgave, der udfordrer den samlede byggebranche, både nationalt og internationalt. Det er samtidig en opgave, der - med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre årtiers renoveringer - kan blive starten på et paradigmeskift. Arkitekter, ingeniører og konstruktører må samarbejde på tværs af de traditionelle faggrænser for at løse problemerne, for at se sammenhænge og muligheder. Generelt ses det ikke som et udfordrende arbejde at renovere for eksempel boligblokke fra tresserne og halvfjerdserne. Arkitekterne ser ikke udfordringerne i rummets kvalitet, i bymiljøet, i bebyggelsen, i uderummets indretning, i bygningens indretning og helt ned til detaljerne i bygningerne. Selv arkitekter, ingeniører og konstruktører, der arbejder med renovering, og som skulle være klogere, ser hovedsagelig dette arbejde som en teknisk udfordring, der ofte er reduceret til spørgsmål om varmeisolering, bedre glaskvalitet og en varmepumpe eller andre tekniske forbedringer. Denne holdning er en af de centrale problemstillinger og barrierer for gennemførelsen af den af miljømæssige årsager meget nødvendige energirenoveringsstrategi! Dette Idékatalog har til formål at udfordre til refleksion og nytænkning vedrørende renoveringsstrategier, samt - med udgangspunkt i en række danske og internationale eksempler - at inspirere til sunde og energirigtige renoveringer. Idékataloget tager udgangspunkt i renovering af større renoveringsprojekter af etageboligbyggeri, men kan også benyttes til inspiration ved enkeltforanstaltninger. Idékataloget er blevet til i et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen Aarhus, Arkitektskolen Aarhus, Esbensen og Ellehauge & Kildemoes rådgivende ingeniører. I Idékataloget er samlet en række eksempler, der danner baggrund for en diskussion af en energirenoveringsstrategi for boliger opført frem til 20 erne, 50 erne og 70 erne. På hjemmesiden er der lejlighed til at komme med indlæg i debatten omkring energirenoveringsstrategierne. Århus, juni 2009 Ingeniørhøjskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus Esbensen Ellehauge & Kildemoes rådgivende ingeniører 1

4 1. Indledning Dette Idekataloget har til formål at inspirere til sunde og energirigtige renoveringer af etageboliger. Idekataloget tager udgangspunkt i renovering af større renoveringsprojekter af etageboligbyggeri, men det kan dog også bruges til inspiration ved enkeltforanstaltninger. 1.1 Hvorfor renovere? Der kan være mange grunde til, at man ønsker at renovere en eksisterende ejendom, men ofte er der tale om slidte boliger med et højt energiforbrug og en indretning, der ligger langt fra den øvrige standard i Danmark. Afhængig af hvad renoveringen omfatter, er der flere muligheder for energimæssige forbedringer. Mange ældre etageboliger er opført længe før man havde oplevet energikriser. De er derfor bygget med ringe eller slet ingen isolering. Vinduerne er tilsvarende gamle og dårligt isolerede. Bygningerne er utætte og dårligt ventilerede. Selv boliger opført i 70-erne har et meget lille isoleringsniveau. Ældre etageboliger har derfor et meget stort energiforbrug i forhold til nutidig standard. Renoveringsprojekter giver mange muligheder for at nedsætte dette. En konsekvens af energirenovering er foruden det reducerede energiforbrug også, at det er muligt at opnå et langt bedre indeklima mht. til temperatur, lys og luftkvalitet. Desuden giver en større renovering mulighed for at tilpasse boligindretning til en mere moderne med bedre udnyttelse af pladsforhold. Det er disse forhold, der får størst betydning for beboerne. Idet en stor del af investeringen i renoveringen skal betales via huslejestigninger, går der mange år før energibesparelsen bliver økonomisk synlig for beboerne. Selv enkeltforanstaltninger har en meget lang tilbagebetalingstid set i forholdet mellem investering og den tilsvarende energibesparelse. Tiltag til Passivhus niveau har typisk meget lange tilbagebetalingstider og kræver en indsats, der ikke er beskrevet til bundsgående i dette idekatalog. Renoveringen af etageboliger giver normalt følgende kvaliteter: Forbedring af sundhed og komfort Reduktion af energiforbruget Opnå miljørigtig løsning Forøgelse af bygningsværdien Bevarelse af bykultur Der er dog en række barriererne for renovering af etageboliger: Lovgivning understøtter ikke motivation for renovering Økonomi er ofte for dårlig ved renovering Adfærdspåvirkning er vanskelig 1.2 Kom godt i gang Det er vigtigt fra starten af projektet, at lave en klar definition af, hvad målet med renoveringen er, herunder hvor meget energiforbruget skal reduceres. Vil man energirenovere en gammel dårligt isoleret boligblok til nutidig standard, er der rigtig mange muligheder at vælge imellem. Enkelte tiltag kan alene reducere energiforbruget væsentlig. Vil man derimod ned i energiforbrug svarende til lavenergibyggeri, vil der være flere tiltag, der er nødvendige. Herved begrænses muligheden for at vælge fra for at nå ned i energiforbrug. set alle mulige tiltag er krævet for at 2

5 Renovering frem for nybyggeri men hvor omfattende? Livcyklusanalyser viser at renovering af etageboliger i storbyerne er en miljømæssig bedre løsning end nedrivning og genopbygning og så er en bevarelse af bygningsfacaderne ofte en fordel for bymiljøet. Forskellige barrierer og en vurdering af miljøforhold ved energiforsyning kan påvirke valget mellem renovering eller nybyggeri 1.3 Læsevejledning Der er igennem tiden udarbejdet en del litteratur om energirenovering af byggeri og herunder etageboliger. På hjemmesiden om er der samlet et udpluk af relevant litteratur som giver et godt grundlag for forståelsen af potentialet i energirenovering. Modtagergruppen af dette Idekatalog er fordelt på flere grupper med forskellige fagligheder og erfaringer indenfor byggeri og energi. Materialet er tilstræbt at være anvendeligt ved både efteruddannelseskurser af arkitekter og ingeniører samt offentlige- og private boligadministratorer samt kunne anvendes af studerende på både arkitekt- og ingeniør uddannelser. Idekataloget er derfor udformet i flere dele, som tilsammen udgør en tredelt helhed. De enkelte dele kan læses adskilt og består af: Kompendium: perspektivering og grundlæggende vurderinger af forskellige virkemidler Eksemplerne: kortfattet fremvisning og kommentering af udførte (forsøgs)projekter Værktøjerne: overblik over- og overordnet muligheder for analyse af virkemidler Kompendium består af indledende afsnit med arkitektonisk og ingeniørmæssig vurdering af baggrund og forudsætninger for renovering af etageboliger på en sund og energirigtig måde. Eksemplerne er udvalgt til at vise en bredde i renoveringsmetoder og de enkelte renoveringers virkemidler er kommenteret ud fra en vurdering af sundhed og energirigtige valg. I kompendium henvises til eksemplerne. Værktøjerne består af et udvælgelsesprogram + analyseblade + forberedelses- ark til bygningsgennemgang: Figur 1.1 3

6 Flere veje til inspiration Idekataloget er opbygget under hensyntagen til læsernes forskellige tilgange mht. faglighed, erfaringer og læringsstile. Der er ikke forudsat en bestemt tilgang til materialet - du kan gå i gang hvor du vil og gå videre til andre dele, som det passer dig. 4

7 2. Baggrund 2.0 En generel vurdering af best practise eksemplerne fra Idékataloget Byfornyelsen i storbyer, købstæder og småbyer i Danmark har en relativ kort historie. Den startede for alvor i 1970 erne, hvor industrien forlod brokvartererne i de største byer. Her stod man så med nedslidte bydele og utidssvarende boliger, som skulle fornys. På samme tid kom energikrisen, som startede en række initiativer for at spare på bygningers energiforbrug. Boliger opført frem til 1920 Brokvartererne er typisk opført i perioden fra 1860 og frem til ca.1920 til udbruddet af første verdenskrig. De var karakteriseret ved en overvægt af små lejligheder, opført som spekulation i hastigt tempo, med høj tæthed og af dårlige materialer. Samtidig må man konstatere, at der er en håndværksmæssig kvalitet og en byarkitektonisk robusthed med mange fine detaljer, der holder den dag i dag. Befolkningen i brokvartererne bestod typisk af unge, ældre og indvandrere. Fornyelsen af brokvartererne havde fokus på den fysiske nedslidning af bygningerne, manglen på sanitære installationer (bad og toilet), manglen på friarealer og de mange socialt svage og små husstande. Udfordringen var at rette op på disse forhold, men samtidig at bevare de positive elementer i det tætte og mangfoldige byliv. I første omgang rev man de gamle boliger ned. Men det var ikke løsningen, og det afstedkom en bred folkelig modstand, som bevirkede, at politikken blev ændret til bevarende byfornyelse. Byfornyelsen af brokvartererne ændrede sig over årene fra at have fokus på den basale forbedring of bygningerne til en bredere indsats overfor det samlede bymiljø. Boliger opført frem til 1950 I perioden mellem de to verdenskrige blev der i Danmark opført boliger, præget af tidens funktionalistiske arkitekturidealer med vægt på solorientering, lys og luft. De blev opført mestendels af boligselskaber eller andelsboligforeninger og er typisk opført i gode materialer, med god håndværksmæssig kvalitet og rummer ofte fine, arkitektoniske kvaliteter. Befolkningen var typisk ikke de mest ressourcestærke. Kommunerne havde anvisningsret til de almene boliger, og det var ofte folk med sociale problemer, der flyttede ind. Boligerne har derfor i dag typisk behov for bygningsteknisk fornyelse, men der er også behov for kvartersløft, der imødegår konsekvenserne af byens sociale opdeling. Boliger opført frem til 1970 I 60 erne efter følgerne af anden verdenskrig var overvundet og samfundet var kommet i gang igen eksploderede byvæksten og efterlod ikke alene store parcelhusområder, men også store etageboligbebyggelser. De store bebyggelser kunne rumme op til mennesker som en mellemstor provinsby. I starten var det attraktivt at bo i de nye bebyggelser, men de ressourcestærke familier flyttede videre til parcelhuset og efterlod de mindre ressourcestærke og indvandrerne i noget, der med tiden udviklede sig til ghettoer. Bebyggelserne var udover ved deres omfang - karakteriserede ved den industrielle byggeteknik. Kvaliteten var god, men efter år er der behov for forbedringer. Samtidig er der mange sociale problemer i bebyggelserne. Fokus har derfor været på at kombinere bygningsfysiske forbedringer med friarealforbedringer og kulturelle forbedringer. Livcyklusanalyser viser at renovering af etageboliger i storbyerne er en miljømæssig bedre løsning end nedrivning og genopbygning og så er en bevarelse af bygningsfacaderne ofte en fordel for bymiljøet. Forskellige barrierer og en vurdering af miljøforhold ved energiforsyning kan påvirke valget 5

8 Energirenovering I 1983 nedsatte FN Brundtlandkommissionen, som 4 år senere barslede med rapporten om Vores fælles Fremtid, der for alvor gjorde opmærksom på verdens miljøproblemer. Med rapporten blev miljøproblemerne alment anerkendt i det etablerede samfund, og rapportens anbefalinger er siden blevet forsøgt inddraget i den overordnede planlægning. En af erkendelserne var, at omkring halvdelen af energiforbruget i verden går til bygningsopvarmning. Det satte fokus på byggebranchen og dens rolle i miljøkampen. Igennem en årrække er der gennemført forsøg i byfornyelsen, der som overordnet fokus har haft, at det bedre kan betale sig økologisk at bevare end at rive ned og bygge nyt. Der er således blevet eksperimenteret med, hvordan man kan gøre gamle utidssvarende boliger tidssvarende også hvad angår miljø og energi. Indsatsen har været i de ældste ejendomme først, dvs. ejendomme opført frem til 1920 bestemt af Lov om Byfornyelse. Sidenhen er tidsrammen udvidet, så der også kunne gives støtte til ejendomme opført frem til På det seneste er der også eksempler på støtte til kvarterløft, der omfatter ejendomme opført frem til De første byøkologiske renoveringsprojekter blev gennemført som forsøg i en periode i 80 erne. De havde glasinddækkede, sydvendte altaner og passiv solvarme som forsøgstema. Imidlertid viste det sig hurtigt, at man i de små lejligheder prioriterede det ekstra boligareal højere end energien og stillede en el-radiator derud, så glasaltanen kunne bruges til ophold hele året. Siden blev der fokus på teknologisk udvikling og byøkologibegrebet udvidedes, så der ikke kun var fokus på energibesparelser, men også på vandbeparelser, begrønning og den sociale kontekst, herunder adfærd. Elbesparende installationer og individuel måling af energiforbruget er i dag naturlige dele af byfornyelsen, ligesom vinduernes isoleringsevne er forbedret gennem nye vinduer eller fortsatsruder. Her betyder den teknologiske udvikling fortsatte forbedringsmuligheder. Vandbesparelser er også implementeret i form af vandbesparende installationer toiletter, armaturer og hvidevarer. Der er, anslås det, opnået op mod 70 % af den mulige vandbesparelse. Yderligere besparelser kan bl.a. opnås ved at anvende regnvand og genanvende det grå spildevand. Der er gennemført forsøg med både regnvand og gråt spildevand, men resultaterne er endnu ikke overbevisende. Parallelt hermed har der været både revisioner i Bygningsreglementets energibestemmelser, der har omfattet større renoveringer (over 25 % af det samlede areal) samt Energimærkningsordningen, der også har spillet ind på udviklingen indenfor renovering. I de senere år har udviklingen i Danmark været sat lidt i stå, mens man i for eksempel Tyskland, Østrig og Schweitz har udviklet nye standarder for hvor langt man kan nedbringe energiforbruget i eksisterende ejendomme - den såkaldte Passivhusstandard. Klimatopmødet i København i december 2009 har igen sat gang i udviklingen, og der er kommet fokus på den eksisterende bygningsmasse. Kom godt i gang Det er vigtigt fra starten af projektet, at lave en klar definition af, hvad målet med renoveringen er, herunder hvor meget energiforbruget skal reduceres. Vil man energirenovere en gammel dårligt isoleret boligblok til nutidig standard, er der rigtig mange muligheder at vælge mellem. Enkelte tiltag kan alene reducere energiforbruget væsentligt. Vil man derimod ned i et energiforbrug svarende til lavenergibyggeri, vil der være flere tiltag, der er nødvendige. Herved begrænses muligheden for at vælge til og fra, da stort set alle mulige tiltag er krævet for at nå ned i energiforbrug. 6

9 2.1 Boligernes betydning for energiforbruget Problematikken om tilstanden af vores globale klima og forsyningssikkerhed har medvirket til, at der er kommet stort fokus på byggeri. Det er der god grund til, da 40 % af Danmarks energiforbrug anvendes i bygningsmassen. Gennem markante stramninger i Bygningsreglementet til nybyggeri forsøges dette forbrug reduceret, men det ændrer ikke på den eksisterende boligmasse. Energiforbruget til husholdninger har til trods for energimæssige stramninger igennem tiden samlet set været konstant igennem de sidste 30 år. En del af forklaringen er en udvidelse i bygningsmassen, men også at elforbruget i husholdninger er stigende. Figur 2.1: Energiforbrugets fordeling på anvendelse og udvikling (kilde: Danmarks Statistik) Fig. 2.1 viser, at der generelt er et stabilt energiforbrug indenfor de forskellige anvendelsesområder. Der ses dog en markant stigning i energibehov til transportområdet, som netop har stor afhængighed af forsyning med fossile brændsler. Det ses også at husholdningernes andel af energiforbruget er betragtelig og eksempelvis udgør mere end produktionsvirksomhedernes energibehov. Udviklingen i energiforbruget viser, at tilvæksten i byggeriet af boliger modsvares af skærpet energi lovgivning og oplysningskampagner. (Se figur 2.2) Figur 2.2: Energiforbrug i den eksisterende boligmasse (kilde: Danmarks Statistik) 2.3 Energiforbrug i den eksisterende boligmasse 7

10 Mere end halvdelen af alle boliger i Danmark er opført inden oliekrisen i Boligerne er altså opført på et tidspunkt, hvor der hverken var et økonomisk incitament for at isolere bygningen synderligt eller opmærksomhed på forsyning eller klima. Hvis Danmark skal opfylde sine miljømæssige forpligtigelser i forhold til EU- og Kyotoaftaler, er energirigtig (og sund) renovering af den nuværende bygningsmasse et oplagt sted at sætte ind. Faktum er at kun ca.1 % af bygningsmassen udskiftes med nybyggeri årligt. Figur 2.3: Fordelingen af den eksisterende boligmasse i Danmark (kilde: Danmarks Statistik) Som det ses af figur 2.3, så har tilvæksten af byggeri haft store udsving igennem de sidste 100 år. Etageboligerne har haft opsving undervejs, men er generelt repræsenteret i alle tidsaldre. Figur 2.4 nedenfor viser, at der gennemsnitligt ikke er den store forskel på varmeforbruget i en gennemsnitlig 30 er bebyggelse og en gennemsnitlig 60 er bebyggelse. Først efter oliekrisen 1973 med efterfølgende stramningerne i bygningsreglementet falder det gennemsnitlige energiforbrug til opvarmning. Figuren viser også, at energiforbruget til varmt brugsvand ikke ændrer sig. Med de i Bygningsreglementet forventede markante stramninger til energikrav for renovering, vil energiforbrug til varmt brugsvand udgøre halvdelen af varmeforbruget. Figur 2.4: Fordelingen af energiforbrug til opvarmning i bygninger (Kilde: By og Byg Dokumentation 057) 8

11 Husk fokus på varmt brugsvand Energiforbruget til varmt brugsvand vil komme til at udgøre halvdelen af energibehovet. Etageboligers placering i byerne medfører samtidigt potentielle udfordringer for vandforsyningen, så der er derfor alt mulig grund til at fokusere på varmtvandsforbruget. Udviklingen af bygningers kvalitet mht. isolering og tæthed siden 1920 havde i starten sit udgangspunkt i sundhed og senere i energihensyn. Det interessante er, om den fremtidige udvikling i større grad tager sit udgangspunkt i mere individuelle forhold f.eks. som forskellige forsyningsformer. Se udviklingen i figur 2.5. Figur 2.5: Udviklingen af kvaliteten i bygningers isolering og tæthed (Kilde: Energihåndbogen) Nedenfor viser Figur 2.6 den markante energiforbedring af byggeriet igennem tiden og de store forskelle på energibehov til bygninger i én etage og til etagebyggeri. Kurverne viser imidlertid også, at antal etager over én etage, samt størrelsen af byggeriet, har mindre betydning for energibehovet i velisoleret byggeri. Figur 2.6: Udviklingen i bygningers energibehov (Kilde: Energihåndbogen) 9

12 3. ENERGIFORHOLD OG ENERGIFORSYNING 3.1 Lovgivning - Bygningsreglementet BR08 Krav til energiforbrug i nye boliger er defineret i det danske bygningsreglement BR08 i form af en energiramme. Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og el til bygningsdrift må maksimalt udgøre den angivne ramme. I beregningen tages dog hensyn til solindfald, personvarme og bygningens akkumulerende egenskaber mm. Bygningens energibehov dokumenteres via et EDB-program som eksempelvis Be06, udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut SBI. I BR08 er der endvidere defineret 2 lavenergiklasser ligeledes i form af en energiramme. Disse er betegnet Lavenergiklasse 2 og Lavenergiklasse 1. Energiforbruget i lavenergiklasse 2 svarer til ca. 75 % af det almindelige krav, mens energiforbruget i lavenergiklasse 1 svarer til 50 % af standardkravet. Energirammen beregnes alene ud fra bygningens opvarmede bruttoetageareal og fremgår af følgende tabel. Figur 3.1: Energiklasser i BR08. A er det opvarmede bruttoetageareal Be06 Be06-beregningen bygger på en forenklet beregningsmetode, der er udviklet på baggrund af EU-aftaler og standarder. I beregningen indgår en række forudsætninger og metoder, der ikke umiddelbart kan ændres. Desuden foretages beregningen på baggrund af et referenceår, og der vil således nemt opstå afvigelser mht. de energiforbrug, der efterfølgende måles. Det skal også bemærkes, at der i Be06-beregningen kun indgår el til bygningsdrift og ikke til belysning, hårde hvidevarer og andre elforbrugende apparater. Er man derfor interesseret i det samlede energiforbrug skal man på anden måde beregne forbrugsel. Angående vandforbrug beregner Be06 kun energiforbrug til opvarmning af varmt brugsvand. Det samlede vandforbrug skal således findes af anden vej. Figur 3.2 Parametre i Be06 10

13 3.1.3 Ombygning og renovering Først med indførelsen af de nye energibestemmelser i bygningsreglementet den 1. januar 2006 er der indført krav til energiforbrug, når der foretages større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer i en bygning. Ved større ombygninger forstås renovering, hvor mere end 25 % af klimaskærmen berøres, eller hvor den samlede ombygning udgør mere end 25 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering med fradrag af grundværdien. Herved skal klimaskærm og installationer bringes til nutidig standard hvis det er rentabelt. Såfremt den årlige besparelse gange forventet levetid i forhold til investeringen er større end 1,33 anses tiltaget som rentabelt. Det bemærkes, at der ikke må laves en fiktiv opdeling af renoveringsarbejder for at undgå 25%-reglen. Men det er ok at opdele processen i etaper, der f.eks. udføres med 1 års mellemrum. Der sker så ikke opsummering Enkeltforanstaltninger Også ved mindre ombygninger (udskiftning/etablering af ny tagdækning, udskiftning af ydervæggens regnskærm, facadevis udskiftning af vinduer eller samlet udskiftning af tagvinduer) stilles der krav til isoleringsniveau Krav ved ombygning For klimaskærmen betyder det krav til U-værdier og linietab for de enkelte bygningsdele. For øvrige installationer betyder det krav til kedler, ventilation mm. BR08 s krav til U-værdier og linietab ved ombygninger fremgår af nedenstående tabel, som er taget fra BR08s kapitel

14 Figur 3.3 Tabel over U-værdier og linietab ved tilbygninger/ombygninger Effektiv U-værdi for vinduer Det bemærkes, at der findes et alternativ til U-værdien for vinduer benævnt U eff. Den effektive U-værdi tager hensyn til solindfaldet under antagelse af typisk orientering og størrelsesmæssig fordeling af vinduerne i forhold til verdenshjørnerne. Herved kan det ofte accepteres med en lidt højere U-værdi for det samlede vindue Udskiftning af kedler Ved udskiftning af kedler for henholdsvis olie, gas eller biobrændsel, stilles krav til de CE-mærkede nyttevirkningsgrader afhængig af kedelstørrelse og belastning. For nærmere henvises til BR08 kapitel 8. Figur 3.4 BR-krav til nyttevirkningsgrader for kedler optil 400 kw Etablering af ventilationsanlæg Ved etablering af mekanisk balanceret ventilation stilles krav til virkningsgrad for varmegenvinder på minimum 65%. Desuden stilles krav om et max. energiforbrug til lufttransport den såkaldte SEL-værdi, der afhænger af anlæggets type og omfang. Figur 3.5 Maksimalt energiforbrug til lufttransport - SEL-værdi 12

15 Dokumentation Ved renovering af eksisterende byggeri stilles der således kun krav til ombygningens enkelte deles U-værdi og altså ikke krav om overholdelse af en samlet energiramme. Derfor vil et renoveringsprojekt altid i første omgang tage udgangspunkt i varmeisolering af klimaskærmen. Det kan alligevel være en god idé at lave en Be06-beregning for beregningsmæssigt at kunne dokumentere det reducerede energiforbrug. Særligt hvis det ønskes at dokumentere, at bygningen overholder krav til en lavenergiklasse. Dette er nødvendigt, hvis man ønsker fritagelse for forsyningspligt, idet der evt. udelukkende anvendes alternative energiformer. En Be06-beregning giver også et godt grundlag for sammenligning med andre projekter. Det forventes at krav til isolering ved renovering øges væsentligt ved de kommende revisioner af bygningsreglementet allerede fra Tilbygninger I forbindelse med renovering vil der ofte samtidig foregå en udvidelse af etagearealet eller en anden udbygning. Eksempelvis inddragelse af uudnyttet tagrum til beboelse. Ved tilbygninger/ udvidelse af etagearealet stilles også krav til U-værdier, svarende til tabellen vist i figur 3.3, hvor arealet af døre/ vinduer max må udgøre 22% af bruttoetagearealet. Ved tilbygninger er det dog tilladt at øge U-værdier, linietab og vinduesareal, såfremt varmetabsrammen (se nedenfor) er overholdt. Bygningen opdeles i områder for ombygning og tilbygning, således at de hver især kan dokumenteres at overholde bygningsreglementet krav. Figur 3.6 Eksisterende areal er omfattet af reglerne for ombygning. Udvidelse af etagearealet er omfattet af reglerne for tilbyggning Varmetabsramme En varmetabsramme er en opgørelse, der viser at en bygnings aktuelle transmissionstab er mindre end en tilsvarende bygning, hvor alle U-værdier svarer til tabellen i figur 33 og et maksimalt dør/vinduesareal på 22% af det opvarmede bruttoetageareal. Det er tilladt at øge U-værdier og vinduesareal, bare bygningen ikke overstiger den samlede ramme. På den måde kan man således spare lidt gulvisolering, hvis man i stedet isolerer lidt ekstra i ydervæggen. U-værdierne må dog aldrig overstige de angivne værdier i følgende tabel: 13

16 Fig Mindste isoleringskrav 3.2 Lavenergikonceptet (nybyggeri) Der er i byggeriet meget stor fokus på lavenergibyggeri og der arbejdes med mange forskellige projekter. Således florerer der mange mere eller mindre veldefinerede koncepter bare i Danmark såsom Bolig+, bolig for Livet, 0-energi, Aktivhus, Energi+, Svanemærkning, Passivhuse osv. Her stilles der forskellige krav til eksempelvis energiforbrug, materialevalg, bæredygtighed, CO2 og økologi. I flere projekter arbejdes med bygninger, der skal være helt selvforsynende eller måske endda energiproducerende. Nogle koncepter opererer med mærkningsordninger og certifikater. Bemærk at alle ordninger er frivillige og altså ikke officielt defineret af de danske myndigheder. Det er dog efterhånden ret udbredt at bruge mærkninger og certificeringer indenfor byggeriet. Hvis man ser på tendenser i udlandet, vil mærkninger og certificeringer ikke kun blive mere udbredt, men der vil også blive langt flere typer af mærkninger. I Tyskland har man et veldefineret koncept kaldet Passivhaus. Ordningen er frivillig og er udviklet på Passivhausinstituttet i Darmstadt. Konceptet bliver brugt i flere lande, herunder også i Danmark, men forventes ikke indført af de danske myndigheder. For at opnå certifikat som passivhus stilles følgende krav: 1. Nettoenergiforbrug til rumopvarmning må ikke overstige 15 kwh/m 3 /år 2. Tæthedskriterium: Luftskiftet må max. udgøre 0,6 h-1 ved en trykforskel på 50 Pa målt i Blowerdoortest 3. Primærenergiforbruget må max. udgøre 120 kwh/m 3 /år (alt inklusive) Punkt 1 handler mest om konstruktioner herunder kuldebroer, isoleringstykkelser og en effektiv varmegenvinding på ventilationsluften. Punkt 2 stiller krav om at alle samlinger sikres mod utætheder, således der opnås et fuldt ud kontrolleret luftskifte. Sidste punkt stiller krav om det samlede behov for tilført energi og hjælper således med til at sikre, at der vælges installationer med høje effektiviteter (COP-værdier), fornuftig produktion af varmt brugsvand og hvidevarer med lavt elforbrug. Alt dette dokumenteres gennem en beregning i programmet PHPP. Beregningen er mere omfattende end en beregning i Be06 og kræver dermed en del mere dokumentation. Dette kan 14

17 være svært at fremskaffe, da en del producenter ikke har de nødvendige prøvningsrapporter og viden endnu. Passivhuse er nemmest at udføre som nybyggeri, men er også opnået ved flere renoveringsprojekter i bl.a. Tyskland og Østrig. (Se eksempelsamling). For renovering arbejder man i Tyskland også med begrebet faktor 10, der går ud på at nedsætte energiforbruget til 10 % Be06/PHPP Den tyske og den danske beregningsmodel er altså ikke baseret på samme forudsætninger. Foruden selve beregningsmetoderne tages der udgangspunkt i 2 forskellige lovgivninger. Den største forskel ligger i arealberegning. Hvor vi i Danmark udelukkende opgør alt i bruttoarealer anvender den tyske metode nettoarealer. Dette skal man være særlig opmærksom på, når man sammenligner opgørelser af diverse forbrug og behov. Figur 3.8 Forskelle i Be06 og PHPP Når vi taler passivhuse er der tale om et meget skrapt tæthedskriterium. Hvor vi i Danmark angiver et tæthedskrav ud fra bruttoarealet, benyttes i Passivhusbegrebet nettovolumen. En anden stor forskel i den danske og den tyske metode er hvilket elforbrug, der medregnes. I Danmark medtager vi som nævnt beregningsmæssigt udelukkende el til bygningsdrift, hvor man i Passivhuse medtager det samlede elforbrug herunder el til belysning, hårde hvidevarer og husholdning. Det kan således være meget omfattende at udføre en PHPP-beregning, idet der kræves viden om privatforbrug, der kan variere meget fra familie til familie. I danske beregningsmetoder medregnes tilskud fra solceller som fradrag i energibehovet, mens dette ikke tillades i den tyske metode. Det forventes, at der ved kommende revisioner af det danske bygningsreglement, at fradrag for solceller vil udgå. Det er endnu uvist hvornår det vil ske. I de 2 metoder anvendes ligeledes forskellige værdier for den interne belastning, behov for varmt brugsvand, forskellig beregning af jordtemperatur og jordisolans osv. Dette har naturligvis også en indvirkning på resultatet. Alt dette sammen med forskellige beregninger af varmepumper, ventilatorer mm. gør sammenligningen mellem resultaterne fra de 2 metoder meget vanskelig. For nærmere sammenligning af de 2 beregningsmetoder henvises til artiklen På kan der downloades et program med vejledning, der kan oversætte en PHPP til Be Bygningers varmebalance I en bygning er der et meget varierende energibehov, dels afhængig af bygningens brug, dels afhængig af årstiden. Alligevel forventer man, at der konstant kan opretholdes en rumtemperatur på 20 22ºC. Energibehovet afhænger af hvor stort energitabet er i forhold til hvor meget energi, der tilføres. For at opretholde den ønskede temperatur i Figur 3.9 Bidrag til varmebalance 15

18 boligen, er det nødvendigt, at der tilføres bygningen den samme energi, som der tabes til omgivelserne. Er den tilførte energi større end tabet, øges rumtemperaturen. Er energitabet større end den tilførte energimængde, falder temperaturen. Bygningens varmebalance danner grundlag for hvilken indetemperatur, der opnås. Om vinteren er det nødvendigt at tilføre ekstra energi for at opretholde temperaturen. Om sommeren kan det derimod være et problem at komme af med overskudsvarmen, således der ikke fås uacceptable høje rumtemperaturer Transmissionstab Transmissionstabet i bygningen er al den energi, der transmitteres ud gennem tag, vinduer, vægge og gulv. Størrelsen afhænger af de enkelte bygningsdeles U-værdi og kuldebroer samt forskellen i temperaturerne mellem inde og ude. I perioder om sommeren kan transmissionstabet være negativt, hvilket betyder at bygningen tilføres varme. Transmissionstabet varierer meget over året Ventilationstab Ventilationstabet er den energimængde, der tabes ved ventilation herunder infiltration. Ventilation foregår dels gennem vinduer, men kan også foregå via et ventilationssystem. Infiltrationen er luftudskiftning gennem utætheder mm Solvarme tilskud Bygningen tilføres energi fra solen gennem vinduerne. Bidraget for solen er altid positivt og kan være meget stort i specielt i sommerperioden. Solindfaldet afhænger meget af vinduernes orientering og varierer således over dagen og året Interne tilskud.3.4 Interne tilskud Personer og diverse apparater tilfører også boligen en del energi. De interne tilskud afhænger meget af hvor mange personer, der er til stede og hvilken aktivitet de har. Andre interne tilskud er f.eks. afgivelse af varme fra elektriske apparater, madlavning, pumper o lign. Interne belastninger er forholdsvis uafhængige af årstiden Opvarmning I perioder hvor varmetabet er større end varmetilskuddet, er det nødvendigt at tilføre ekstra energi eksempelvis i form af en radiator. 3.4 Varmeforsyning af eksisterende boliger De danske boliger er forsynet primært med fjernvarme og sekundært med individuel varmeproduktion med fossile brændsler (olie/ naturgas). Fjernvarme forsyner 60 % af det det opvarmede etageareal i Danmark og alle byer over landsbystørrelsen har fjernvarme. Størstedelen af boligetageejendomme er beliggende i byer og den primære varmeforsyning i etageboliger er således fjernvarme. Figur 3.10: Fordelingen af opvarmningsformer i boliger i perioden (kilde: Danmarks Statistik) 16

19 Energiforbrugene i byggeriet samles i nøgletal, herunder en fordeling på energiforsyning. Energieffektivitet af energiforsyningen skal vurderes ud fra en samlet systemvurdering. Figur 3.11 viser at fjernvarmeforsynede etageboliger har et lavere energibehov end individuelt opvarmet byggeri med olie eller naturgas. Årsagen til forskellen skal findes i virkningsgraderne på olie- og gaskedlerne, som er medregnet og dette således er et bruttoenergiforbrug. Tallene for fjernvarme er nettoenergiforbrug. Indregnes distributionstab på fjernvarmeforsyningen vil fjernvarme nærme sig samme bruttoenergiforbrug som individuel opvarmning. Figur 3.11: Opgørelse af varmeforbrug afhængig af forsyningsformen ((Kilde: Energihåndbogen) Distributionstab i fjernvarmeanlæg er gennemsnitlig i størrelsesordenen ca. 20 %, men er meget afhængig af energiintensiteten i fjernvarmeområdet. De store byer med store forbrugere tæt placeret vil have et mindre distributionstab og mindre lokale fjernvarmeanlæg (f.eks. de såkaldte barmarksprojekter ) vil have et meget højt distributionstab, fordi forbrugerne er små og placeringen er spredt. I fremtidens lavenergibyggeri er energiforbrug endnu lavere og dermed vokser distributionstabets andel. I sådanne områder vil den individuelle energiforsyning ofte være langt mere energieffektiv end fjernvarme. Indregnes en fremtidig anvendelse af kedler med forbedrede virkningsgrader vil den individuelle varmeforsyning grundlæggende have lavere bruttoenergiforbrug end fjernvarme. Fjernvarmen står overfor udfordringer Fjernvarmen er således nødsaget til at være baseret på kraftvarme delvis baseret på biobrændsler for at være mere energieffektiv og miljørigtige end individuel opvarmning. 17

20 3.5 Fjernvarmens betydning for renovering Elforsyningen i Danmark er en blandings-el, baseret på DK s egen el-produktion på kraftvarmeværker (samproduktion af el og varme), vindkraftanlæg (ca. 15 %) og import af el (vandkraft, A-kraft). Fjernvarmen er primært (ca. 80 %) produceret på kraftvarmeværker og i størstedelen af året er elproduktionen styrende for kraftvarmeanlægget. Fjernvarmen kan derfor i en vis grad benævnes som et restprodukt fra elproduktionen. Når der skal ske en fordeling af forureningsbelastningen fra et kraftvarmeanlæg (allokering af emissioner) tilgodeses dette forhold ved at tilskrive el-produktionen størstedelen af forureningen. Der er således tale om begrebet energikvalitet, hvor el i praksis kan sættes til at have højere kvalitet end varme. Fjernvarme er i øvrigt ved de større byer baseret på affaldsforbrænding, som i det danske energiregnskab defineres som biomassebaseret varme og dermed kan anses for CO2 neutral. Brændslet på kraftvarmeværker er en blanding af kul, naturgas, biobrændsler og olie samt en meget lille andel af solvarme (dog stigende andel). Fjernvarme har et distributionstab fra produktionstedet og ud til forbrugerne. I større byer med høj energiintensitet dvs mange forbrugere som ligger tæt er andelen af varmetabet relativt beskedent. I mindre bysamfund eller i større byers yderområder, udgør varmetab fra fjernvarmerør en langt større andel (op til 40 %). Dette forhold har derfor betydning for, hvilken forurening, man kan tillægge fjernvarmen. Der er således en lang række forhold, som har betydning for bestemmelse af forureningen fra varmeforsyningen. Hvis emissionen indgår som parameter i valg af forskellige løsninger, er det meget vigtigt, at forudsætningerne kendes. De store energiselskaber skal lave en miljøvurdering af deres produktion, og der udarbejdes miljødeklarationer, som er en varedeklaration. Se i øvrigt mere nedenfor vedr. beregning af miljøbelastningen ved el og varme. Etageboligejendomme har ofte en relativ miljørigtig varmeforsyning Etageboliger er ofte placeret i større bysamfund og er derfor forsynet med energieffektiv fjernvarme med relativ lav CO2 belastning og ingen forurening i lokalområdet. Der er dog variationer afhængig af det anvendte brændsel og produktionsform, som skal tages i med i miljøbetragtningen 3.6 Samspil mellem forsyningsforhold og energikrav til renovering Energiaftalen fra 2008 siger, at energiforbruget i nye bygninger skal reduceres med 75 % i I princippet gælder disse regler også for renovering, hvor mere end 25% af klimaskærmen renoveres. Energikravene i dag til et nyt hus består af en energiramme på ca. 85 kwh pr. kvm pr. år. dag. I 2010 forventes energirammerne strammet til ca. 61 kwh pr. kvm pr. år og i 2015 til ca. 42 kwh pr. kvm pr. år. Erhvervs og Boligstyrelsen stiller forslag om lempeligere energikrav i områder med miljøvenlig fjernvarme. I oplægget står der, at hvis man ønsker at reducere Danmarks samlede CO2-udledning på en omkostningseffektiv måde, kan der tages hensyn til, at en stor del af fjernvarmen har et lavt CO2 indhold, fordi den er baseret på kraftvarme og/eller baseret på biomasse 18

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere