Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2012 Erhverv og Teknik"

Transkript

1 Beretning 2012 Erhverv og Teknik

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Byggesagsteam Opgaver Status for Årets tendenser Ejendomsskatteteam Opgaver Status for Det kommunale Bygningsteam Opgaver Status for Teknisk Servicekorps/Facility Management Opgaver Status for Naturteam Opgaver Status for Landzoneteam Opgaver Status for Affaldsteam Opgaver Status for Årets tendenser Vej- og trafikteam Opgaver Status for Vandteam Opgaver Status for Årets tendenser GISteam Opgaver Status for Årets tendenser Miljøteam Opgaver og status for Planteam Opgaver Status for Årets tendenser /40

3 1. Indledning Det tekniske område løser en lang række opgaver inden for fysisk planlægning, byggeri, miljø, grundvand, spildevand, natur, affald, veje, busdrift, energi, bygningsdrift og vedligehold m.v. Det er opgaver af meget forskellig karakter omfattende planlægning, myndighedsudøvelse, tilrettelæggelse og styring af drift samt styring af anlægsopgaver. For at give et overblik over omfanget og karakteren af de opgaver, der er løst i 2012, har vi for anden gang lavet en samlet årsberetning. Beretningen er primært tænkt som en rapportering til de to udvalg, Plan- og Udviklingsudvalget samt Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget som området betjener. Det er imidlertid vores håb, at beretningen vil kunne være til glæde for mange andre med interesse for området. Når beretningen har været forelagt de to udvalg vil den derfor blive lagt på hjemmesiden, således at den er tilgængelig for alle. Det tekniske område er 2012 organiseret med tre afdelinger: Byggeri og Natur Plan og Miljø Vej. Trafik og Affald De enkelte afdelinger er organiseret i teams med ansvar for løsning af opgaver på hvert deres område (se nedenstående organisationsdiagram). 3/40

4 2. Byggesagsteam I byggesagsteamet er vi ti byggesagsbehandlere inkl. landzonebehandlere, og tre medarbejdere i forkontoret. I løbet af 2012 er to salgsbehandlere gået på pension, og de er blevet erstattet af to nye. En af sagsbehandlerne er kommet tilbage fra barselsorlov. 2.1 Opgaver Vores hovedarbejdsopgaver består i: byggesagsbehandling (byggetilladelser, anmeldelser, andre afgørelser) BBR-registreringer behandling af sager vedrørende matrikelændringer behandling af sager vedrørende tilslutning til offentlig varmeforsyning behandling af indeklimasager (herunder skimmelsvampesager, se særligt afsnit) medvirken i udarbejdelse af nye lokalplaner forespørgsler fra borgere og teknikere (mails, telefonhenvendelser, dialog- og forhåndsmøder) arkivering Ligesom i 2011 omhandler byggetilladelserne især udvidelse af bolig- og erhvervsarealer, lige fra tilbygninger til enfamiliehuse til store erhvervsbyggerier, hvorimod mindre bygninger som garager, carporte, udhuse, mobiltelefonantenner mv. skal anmeldes. Andre afgørelser kan f.eks. være dispensationer i forhold til lokalplaner og servitutter, ændringer på bevaringsværdige bygninger og godkendelse af tagbelægninger, dvs. byggearbejder, som ikke kræver egentlig byggetilladelse, men som alligevel skal opfylde bestemmelserne i en lokalplan, og som derfor skal behandles i henhold til planloven. Herudover behandler vi en del klagesager som er meget forskelligartede vedrørende byggeri, hegn og afløb mv. Forespørgslerne omhandler f.eks. muligheden for opsætning af solceller, om et byggemateriale kan godkendes i forhold til et lokalplankrav eller muligheden for etablering af erhverv i et boligområde, og ikke mindst vejledning i brugen af den rette lovgivning. 2.2 Status for 2012 Solceller I 2012 modtog vi 151 ansøgninger om solceller. I ca. 36 % af sagerne har solcellerne krævet en dispensation fra en lokalplan eller anden tilsvarende særlig sagsbehandling og/eller høring. Interessen for at opsætte solceller faldt mærkbart, da regeringen fjernede den fordelagtige tilskudsordning i slutningen af året. Geokodning Byggesagsteamet har i samarbejde med GIS-teamet haft fokus på arbejdet med geodkodning af bygningerne i kommunen som et redskab til at vurdere omfanget af ikke-godkendte bygningsforhold. Geokodningen giver en identifikation på det digitale kort (GIS-kortet) både af det, der er registreret i BBR og af det, der er på luftfotoet, så det er let at se, hvis der er uoverensstemmelser. BBR/DIADEM I efteråret 2012 fik ejendomsmæglerne mulighed for at trække oplysninger elektronisk om verserende byggesager på en ejendom via DIADEM-systemet. For at systemet skal give de rigtige oplysninger, blev der vedtaget en ændring i BBR-loven. Det betyder bl.a. at Byggeri og Natur nu skal registrere byggeri i BBR i to 4/40

5 tempi: 1. del, når vi modtager en ansøgning, og 2. del når vi giver selve tilladelsen. Tidligere foretog vi én registrering, efter meddelt tilladelse. (3. del, hvor sagen bliver lukket i BBR, når byggeriet er afsluttet er fortsat uændret). Ud over disse ændrede arbejdsrutiner, betød lovændringen også, at vi måtte lokalisere alle verserende byggesager i arkivet, hvor 1. del af BBR-registreringen manglede. Lovliggørelsessager fra Kommunale Bygninger Kommunale Bygninger har i 2012 opstartet et projekt med at få registreret alle småbygninger, så som udhuse, overdækninger o. lign. på kommunens ejendomme, i BBR. Dette projekt har resulteret i at vi har modtaget en del lovliggørelsessager fra dem. Forkontoret Gennem hele året har forkontoret i samarbejde med tre medarbejdere, som er ansat til sortering, arbejdet med klargøring af byggesager til scanning. I 2012 er gammel Slangerup kommune blevet færdigindscannet og en stor del af sagerne kan tilgås via web-lageret. I sommeren 2012 fik vi åbnet for offentlig adgang til weblageret, så borgerne selv kan tilgå sagerne. Vi tilstræber i så høj grad som muligt at medvirke til, at borgerne bruger de forskellige web-løsninger, som fx weblageret med indscannede byggesager. Dette er ikke blot en lettere løsning for borgerne, men det frigør også arbejdskraft til andre opgaver i teamet. 2.3 Årets tendenser Byggesagsteamet har i 2012 behandlet 1223 byggesager, inkl. sager, som vedrører afgørelser i forhold til lokalplaner eller kommuneplanen samt forespørgsler, hvor vi ikke træffer egentlige afgørelser, og derfor ifølge lovgivningen ikke kan opkræve gebyr. Skemaet nedenfor viser henholdsvis det samlede antal sager fordelt på årstal og det antal sager, vi har kunnet opkræve gebyr for i 2012 sammenlignet med de fire foregående år Antal sager Antal gebyrsager Sagsbehandlingstiden for byggetilladelserne, fra det tidspunkt alle oplysninger er indsendt, lå ved årets udgang på mellem 6 og 8 uger. I 2011 var sagsbehandlingstiden mellem 4 og 12 uger. Der foreligger ikke nogen lovmæssig tidsramme for byggetilladelser, men vi bestræber os på, at behandle ansøgningerne hurtigst muligt. Anmeldelserne skal ifølge lovgivningen besvares indenfor to uger, hvis der ikke skal gives nogen dispensationer. Der søges ofte om dispensation i anmeldelsessagerne. Digital byggesagsbehandling Vi har i 2012 tilmeldt kommunen Byg og Miljø, en webbaseret it-løsning, som er under udarbejdelse af KOMBIT, kommunernes it-fælleskab. Webprogrammet skal gøre livet nemmere for borgere og virksomheder, der ønsker at søge om tilladelse til at bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om visse miljøtilladelser. Med løsningen kan vi stille en webbaseret ansøgningsproces til rådighed, men vi skal fortsat udstede byggetilladelser mm. Hjemmesiden Byggesagsteamet arbejder løbende på at forbedre selvbetjeningsløsningerne på hjemmesiden. I forbindelse med den store stigning i solcellesager udarbejdede vi fx en side for dette tema, så borgerne nemt kunne søge information om ansøgningsprocedure mv. 5/40

6 Som noget nyt i 2012 har lovgivningen givet os mulighed for udelukkende at offentliggøre landzonetilladelser og dispensationer fra naturbeskyttelsesloven på hjemmesiden. Borgerne kan abonnere på nyheder fra hjemmesiden og kan dermed blive informeret samme dag, som en afgørelse er offentliggjort. Skabeloner Med henblik på at sikre, at vi laver ensartede breve, har vi i løbet af året arbejdet med at revidere de fleste af vores brevskabeloner til fx nabohøringer, påbud, byggetilladelser, dispensationsmeddelelser og deklarationsafgørelser. Temamøder Vi har i løbet af 2012 afholdt nogle temamøder, hvorpå de vigtigste emner har været: Lovliggørelse af byggeri, servitutter, brandkursus, skabeloner (flere møder), geokodning (se desuden under statusafsnittet) og solceller. 3. Ejendomsskatteteam Ejendomsskatteteamet varetager alle opgaver i forbindelse med Ejendomsskat og Lån. Der er 4 personer tilknyttet ejendomsskatteteamet. 3.1 Opgaver Hovedopgaverne er: ESR (ejendomsstamregister) Nye ejendomme Matrikelændringer Adgangsadresser Skatteberegning og bidragsregister Samarbejde med SKAT og Opkrævningen og tilbagebetalinger Skorstensfejerbidrag m.m. Afstemninger Lån til betaling af ejendomsskat Netforvaltning/ejendomsoplysningsskemaer/Diadem 3.2 Status for 2012 ESR (Ejendomsstamregistret) Et af teamets højt prioriterede opgaver er at sikre, at Ejendomsstamregistrets (ESR) grunddata, der er registreret på de enkelte ejendomme i kommunen, er korrekte. Oplysningerne overføres fra ESR til SKAT, OIS, Netborger m.fl., så borgere, kollegaer, ejendomsmæglere, advokater o.a. kan trække oplysningerne. Arbejdet består i indberetning og opdatering af grunddata; ejerforhold, matrikelændringer, notater efter besked fra ejere, grundejerforeninger, advokater m.fl., samt kontrolopgaver i forbindelse med lister der fremsendes fra KMD. Opdatering af ESR sker også i forbindelse med dødsfald og alternative adresser. Ved dødsfald kontaktes skifteretten for at få oplysninger om bobestyrer eller kontaktperson ved privat skifte. Endvidere opdateres ejerforholdene i forbindelse med tinglysningshændelserne. I 2012 har der gennem tinglysningssystemet været 967 hændelser vedr. ejerskifte på ejendomme i Frederikssund Kommune. Alle hændelser er gennemgået og behandlet. Enheden trækker lister efter anmodning fra grundejerforeninger med ejerforhold, så foreningerne kan ajourføre deres medlemskartotek. 10 foreninger benyttede sig af denne ordning i 2012, mens andre telefonisk får oplyst ejers nye adresse ved uanbringelige breve. 6/40

7 Nye ejendomme Ved frasalg og udstykninger skal der oprettes nye ejendomme. Byggesagsteamet rundsender udstykningsplaner og arealoverførsler. Inden skemaet tilbagesendes til landinspektøren, skal det være påført et ejendomsnummer og ejendommen skal være oprettet i ESR med ejendomsnummer, ny adresse/husnummer. Borgerservice opretter nye vejkoder via CPR-registret og Vejafdelingen tildeler udstykningen husnumre. Der er i 2012 oprettet 14 nye ejendomme. Ved nye ejerlejlighedsopdelinger skal der oprettes ejendomsnumre og fordelingerne indberettes i ESR under matriklen. Matrikelændringer Opdatering og kontrol af de matrikulære ændringer fra Kort & Matrikelstyrelsen, når udstykninger, arealoverførsler og jordfordelinger er godkendt samt ved registrering af jordforurening. Der er opdateret 33 godkendelsesskrivelser fra KMS matrikler er berørt på ejendomme. Når opdateringen er færdig kan eventuelle bygninger flyttes i BBR. Adgangsadresser I BBR er der en adressedel, hvor alle nye adgangsadresser indberettes. F.eks. ved udstykninger, udvidelse af husnumre, tilbygninger af boligenheder og erhvervsenheder samt ved nye ejerlejligheder. Det er vigtigt med korrekte og præcise adresser, når ulykkesberedskab, borgere m.fl. skal orientere sig frem f.eks. via gps. Der er et samarbejde med GIS, Byggeri og Vej med opdatering af adgangsadresserne, da der p.t. er mange adresser der ikke findes i BBR men er i GIS-kortet og omvendt. Det er en omfattende opgave, hvortil der afsættes ugentlige timer. Skatteberegning og bidragsregistret. Teamet skal sikre, at skatter og afgifter bliver opkrævet, udsendt og håndteret korrekt indenfor den gældende lovgivning og efter de retningslinjer som Byrådet har udstukket. Skattebilletten udsendes én gang årligt med 2 opkrævningsterminer. Ejendomsskatterne forfalder til betaling den 1. januar og den 1. juli med sidste rettidige indbetalingsdag den 10. i samme måneder. En gang årligt sker der en opdatering og fuldstændig kontrol til ejendomsskattekørslen efter anvisninger fra Kommunedata, så der kan udsendes skattebilletter for det nye år. Opgaven er et sammendrag af opgaverne i ESR, Bidrag, Debitor og Kommunetabellerne. I kommunetabellerne indberettes de af Byrådet godkendte promiller til grundskyld, dækningsafgift og rottebekæmpelse. Bidragsregistret indeholder oplysning om opkrævning af grundejerens bidrag til skorstensfejning, rottebekæmpelse, renter og gebyr samt bidrag til landvindingslag. KMD havde udviklet et nyt og forbedret bidragsregister, der er tilknyttet KMD Struktura. Der opkræves i 2012 ejendomsskat for 275 mio. kr. inkl. bidrag og vi udsender skattebilletter til ejendomme. Skatteberegningen løses i oktober og i november måned. Udsendelsen af ejendomsskattebilletterne i december måned forløb tilfredsstillende uden fejl. Samarbejde med SKAT og Opkrævningen og tilbagebetalinger. Selvom vurderingsopgaven blev flyttet fra kommunerne den 1. januar 2003 til SKAT, ligger opgaven med at ajourføre og vedligeholde grundlaget for vurderingen i kommunerne. Ejendomsværdien bruges bl.a. til beregning af ejendomsværdiskat, der fremgår af ejers årsopgørelse og selvangivelse. Grundværdien danner grundlag for beregning af grundskyld til kommunen. Enheden får stadig mange henvendelser fra borgere med spørgsmål om vurdering, ejendoms- og ejendomsværdiskat, da 7/40

8 borgeren er af den opfattelse at opkrævning af grundskyld til kommunen også er omfattet af skattestoppet på samme måde som ejendomsværdiskatten. Enheden har også en løbende kontakt med SKAT når bl.a. erhverv på ejendomme bliver nedlagt, da vurderingen skal ændres m.h.t. opkrævning af dækningsafgift. Samtidig varsles SKAT, når der sælges ejendomme med fritagelser (kommunale ejendomme) og når der bevilges fritagelser jf. 8 i ejendomsskatteloven. I 2012 blev der tilbagebetalt kr. 1,7 mio i dækningsafgift til erhverv Når SKAT giver borgeren medhold i klager over ejendomsværdien eller grundværdien, bliver ændringerne varslet i Structura. Det bevirker, at der skal beregnes nye ejendomsskatter for de år som SKAT har ændret. Borgeren skal have tilbagebetalt forskellen i opkrævet grundskyld eller dækningsafgift til erhverv tillagt renter. Fradrag for forbedringer (FFF) Advokat Rafn og Søn har gennem flere år på borgerens vegne klaget over FFF ved nyudstykninger. Nogle af disse klager behandles i Vurderingsrådet, Vurderingsankenævnet og til sidst i Landsskatteretten. I forbindelse med kendelserne fra klagenævnene skal vi tilbagebetale FFF tilbage til Efter en nylig kendelse i nævnet gives der nu også fradrag for forbedringer til ekstrafundering. I 2012 er der tilbagebetalt ejendomsskat til 219 ejendomme. I mange tilfælde har der været adskillige ejere, hvilket betyder at tilbagebetalingen skal deles mellem samtlige ejere eller/og deres efterkommere. De udbetalte beløb vedrørende FFF/ejendomsskat andrager omkring 8,5 mio. kr. I forbindelse med skattereformen blev fradrag for grundforbedringer (anlæg af veje, kloak og lign. Byggemodningsomkostninger) afskaffet for arbejde, der er påbegyndt efter den 1. januar Fradrag for forbedringer for arbejder påbegyndt inden 2013 skal være ansøgt inden 1. maj 2013 ellers bortfalder muligheden for at få tilkendt fradraget. Der er samtidig sket en ændring af klage- og genoptagelsesmulighederne. Enheden samarbejder med opkrævningsenheden om bl.a. tilbagebetaling af for meget indbetalt ejendomsskat, renter og gebyr. I forbindelse med skatteberegningen laver enheden en overførsel af renter og gebyr fra debitorsystemet på de ejendomme, der har indbetalt deres ejendomsskat for sent, så de kan blive opkrævet på ejendomsskattebilletten for det kommende år. Der er i 2012 opkrævet renter og gebyr for kr Skorstensfejerbidrag og bidrag til landvindinglagene og afregninger og afstemninger De opkrævede bidrag til skorstensfejning og landvindingslag afregnes direkte til henholdsvis Skorstensfejerne og Lagene. Tinglysningsafgiften for skadesløsbreve og servitutter afregnes til SKAT. Lån til betaling af ejendomsskat (Indefrosne ejendomsskatter) Den 1. januar 2012 var der registreret aktive lån. I løbet af året blev der oprettet 44 nye lån, indfriet 146 lån og behandlet 235 sager med henblik på forhøjelse, fordi lånegrænsen på skadesløsbrevene var opbrugt. Det samlede antal lån optaget hos kommunen til betaling af ejendomsskat var med udgangen af 2012 dermed aktive lån. Der er i 2012 blevet optager færre lån og indfriet et større antal, end vi tidligere har set. Det skyldes sandsynligvis, at loven er ændret, således at renten er ændret fra halvdelen af diskontoen til et gennemsnit af markedsrenter. 8/40

9 I forbindelse med SKATs ændringer af ejendomsvurderingerne i nedadgående retning, har vi måtte afvise en del ansøgere og har ligeledes måtte berostille yderligere 32 lån, som kom over lånegrænsen på 95 % af tinglyste skadesløsbrevs pålydende. Tilskrevne renter på de berostillede lån, opkræves på efterfølgende års ejendomsskattebillet som et bidrag der pålignes ejendommen. Dette sker manuelt, hvorefter der, når det nye år er startet, skal laves en á conto indbetaling på lånet, som dækker det opkrævede beløb. Det nedjusterede boligmarked har også medført, at der har været sager, som er blevet afskrevet i forbindelse med tvangsauktion eller salg uden provenu for Frederikssund Kommunes tilgodehavende, da skadesløsbrevene, der er tinglyst til sikkerhed, ofte har plads nederst i prioritetsrækkefølgen. I 2012 er der afskrevet 5 sager som tab med et samlet beløb på kr Rentetilskrivningen har givet en indtægt på kr Rentesatsen i 2012 udgjorde 2,93% og beregnes som et gennemsnit af markedsrenten i de foregående 12 måneder fra 1. oktober i det pågældende år. Ifølge lovændringen skal der ved indfrielse af lån gives et rentenedslag af de årligt tilskrevne renter. Hvert år beregnes rentenedslaget på årsopgørelsen til borgeren. I 2011 beregnes 33 % af de tilskrevne renter. I 2012 beregnes rentenedslaget på 32 %. Rentenedslagsprocenten falder med 1 % pr. år indtil den i 2019 er 25 %. Til sikkerhed for lånene har vi aktive skadesløsbreve ultimo 2012, som efter indførelsen af den digitale tinglysning alle er konverteret over til det nye system. Denne opgave skal være udført inden 5 år efter indførelse af den digitale tinglysning, hvilket vil sige inden september Denne opgave er færdiggjort i Der har været mange forespørgsler fra banker og kreditforeninger om rykning for nye lån i forbindelse af låneomlægninger hos låntagerne. Kommunens politik er, at der ikke rykkes hvis der udbetales provenu til låntager, eller hvis løbetiden og afdragsfriheden forlænges. Netforvaltning/Diadem I 2011 har der været 939 ejendomsoplysningsskemaer, der skulle udfyldes og returneres til ejendomsmæglerne. Der er udsendt ejendomsskattebilletter, vurderingsattester og BBR i forbindelse med en stor del af forespørgslerne. I november 2012 lancerede Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en ny såkaldt ejendomsdatarapport, der gør det væsentligt enklere at indhente oplysninger, der er relevante ved køb og salg af fast ejendom. En ejendomsdatarapport indhenter oplysninger fra offentlige registre og myndigheder. Samtlige oplysninger leveres automatisk til køberen. Hovedparten af oplysningerne hentes fra registre og vil være tilgængelige online få minutter efter bestilling. For de få oplysninger, der indhentes hos kommunen, kan der være en leveringstid på op til ti arbejdsdage. Herefter er rapporten komplet. Der har været nogle opstartsvanskeligheder, men vi er nu ved at opnå de forventede besparelser ved det nye system. 4. Det kommunale Bygningsteam Det Kommunale bygningsteam varetager opgaver i forbindelse med drift og opførelse af kommunens bygninger. Pt. ejer og driver kommunen ca. 180 ejendomme med et bygningsareal på samlet kvadratmeter. Der er 7 medarbejdere i teamet. Teamet har i 2012 arbejdet med teambuilding og fastlagt 2 visioner: Vi skal have gode, sunde og energirigtige bygninger Med gode bygninger mener vi: Velvedligeholdte Rengøringsvenlige 9/40

10 Drifts og areal-optimerede bygninger Bygningerne opfylder brugernes behov Bygningerne er sikret i tilstrækkelig grad Med sundhed mener vi: Godt indeklima Sundt materialevalg og sunde konstruktioner Det kommunale bygningsteam skal være professionelle og helhedstænkende med blik for udvikling. Med ovenstående mener vi: Høj opdateret faglighed Ensartethed i opgaveløsning Kommunikation, information og forventningsafstemning Vidensdeling Optimering Vi vil være på forkant Ønsker planlagt vedligehold frem for akut vedligehold Vi vil udnytte de ressourcer vi har til rådighed bedst muli. Vi vil være opmærksomme på grænseflader f.eks. rengøring, IKT, sikring, brugernes behov, ejendomsadministrationen, Vej & Park mv. 4.1 Opgaver Teamets hovedopgaver er: Hovedvedligeholdelse af bygningsmassen Bygherrerådgivning på nybyggeri og ombygningssager Rådgivning og prisudregning. Driftsfunktion Energibesparende foranstaltninger Energistyring Klimaaftale med dansk naturfredningsforening Ledelse af servicekorps. 4.2 Status for 2012 Hovedvedligeholdelse af bygningsmassen Planlagt hovedvedligehold I 2012 var det overordnede budget til hovedvedligeholdelse på knap 18 mio. kr. Der er gennem de sidste år løbende lavet en overordnet bygningsgennemgang af de kommunale bygninger hvor bygningens vedligeholdelsesstand er blevet registreret. Ud fra denne gennemgang prioriteres hvilke vedligeholdelsestiltag der igangsættes. Midlerne prioriteres således at lovkrav og kritiske tilstande på bygningernes klimaskærm kommer i første række. Det betyder at der ikke er mange midler til overs til f.eks. maling af lokaler. Vedligeholdelsesprogram. For at styre den planlagte vedligeholdelse benyttes programmet DBD. I sidste kvartal 2012 opstartede teamet et projekt med at få bygningernes grunddata rigtigt indrapporteret i DBD. Ligeledes tilknyttes digitale plantegninger og oversigtstegninger til den enkelte bygning, så at det er let og hurtigt at tilgå informationer om ejendommen. Dataene rettes også i BBR, hvis der er 10/40

11 uoverensstemmelser og indrapporteres til Giskodning. Teamet arbejder samtidig på at få digitale grundplaner af alle de kommunale bygninger. Der var ved udgangen af 2012 lavet digitale tegninger af alle børneinstitutionerne, de fleste skoler og en del plejehjem. Opfattelsen af en bygnings tilstand beror i høj grad på hvilke øjne der ser. For at vurdere bygningstilstand ens, har teamet også i 2012 arbejdet på at ensrette vurderingen omkring dette. Teamet har gennemgået ca. 40 % at bygningsmassen i Økonomi Hovedparten af hovedvedligeholdelsesmidlerne benyttes til planlagt vedligehold, men en del af budgettet friholdes fra starten af året til pludseligt opståede problemer/udgifter. I 2012 blev der afsat 14 mio. til planlagte vedligehold, og ca. 4 mio. til uforudsigelige udgifter eksempelvis nedbrudte kloakker pludselig opståede utætheder i gamle varmerør m.v. Det er vigtigt for teamet at skabe opmærksomhed omkring afledte driftsudgifter i forlængelse af anlægssager eller i forbindelse med køb af ejendomme, med henblik på at sikre hensigtsmæssig allokering af ressourcer. Teamet har oprettet en internetside hvor håndværksfirmaer har mulighed for at byde ind med ønsket om at give pris på de forskellige vedligeholdelses og anlægsopgaver. Vedligeholdelsesopgaverne kan ses på Oprettelsen af denne kontakt til kommunen har været en succes og bliver løbende fulgt op med udbud på nettet. Bygherre/Bygherrerådgivning på nybyggeri og større ombygninger I 2012 har teamet haft rollen som bygherre/bygherrerådgiver og til dels byggeledelse på bl.a. følgende byggesager Ombygning af plejehjemmet Østergården i Frederikssund til kontorer mm Renovering af varmerør på plejehjemmet de Tre Ege i Jægerspris Forberedelse/skitseprojekt på nybygning af Østersvej 4 i Strandparken Pædagogisk opdatering af Marienlystskolen Pædagogisk opdatering af Marbækskolen Udvidelse af Marienlystskolens hal Nedrivning af bygning på Falkenborgskolen Nyopførelse af bygning på Falkenborgskolen Ombygning af Skibby Fritidscenter Ombygning af køkkener på plejecentrene Udskiftning af tag på Højagergård (længer + driftsbygning) Rådgivning og prissætning Der er i 2012 kommet mange henvendelser til teamet fra andre afdelinger vedrørende rådgivning og prissætning af byggeopgaver (ideer). Især prissætningen er ofte ressourcekrævende for teamet, idet der kan være behov for flere beregninger på forskellige modeller på samme projekt. Driftsfunktion En række af kommunens ejendomme har ikke en egentlig driftsansvarlig. Det gælder bl.a. en række af kommunens udlejningsejendomme og mindre kulturejendomme. 11/40

12 Disse steder har det kommunale bygningsteam hjulpet i forskelligt omfang med driften. Bl.a. nævnes: Problemer med varme Kontakt til håndværkere/konsulenter ved skader eller mangler f.eks. ved manglende vand, el eller mangler ved huset. Træk fra vinduer, dårligt indeklima mistanke om skimmel mv. Betaling af regninger I forbindelse med oprettelse af ejendomsadministrationen i byrådssekretariatet er teamet i øjeblikket i dialog med ejendomsadministrationen for at få klarlagt og aftalt snitfladerne mellem de to afdelinger. Energibesparende foranstaltninger. Ved energibesparende foranstaltninger menes i det følgende investeringer på det tekniske område der medfører energibesparelser i driften. I 2012 er der anvendt ca. 4, 7 mio kr. i energibesparende foranstaltninger. Der er blandt andet sket følgende: Udskiftning af ca. 300 cirkulationspumper fordelt på de fleste af de kommunale ejendomme Udskiftning af 7 mindre kedler, primært i daginstitutioner Udskiftning af 1 større kedel på Hanghøj Udskiftning af 2 større kedler på Marbækskolen samt en opgradering af varmestyringen. Udskiftning af belysning på to daginstitutioner Udskiftning af belysning på Administrationscenter Slangerup Hulmursisolering af 5 større ejendomme. Indregulering af Skuldelev Skole Ca. 90 % af opgaverne har været i udbud på nettet og lokale håndværkere har budt ind på alle opgaver. Tildelingen af opgaverne har været således af ca. 70% af opgaverne er gået til de lokale håndværkere den øvrige til håndværkere i andre sjællandske kommuner. På de større kedler kunne allerede i 2012 ses store besparelser på varmeforbruget, mellem 15 og 20 %. B&N udarbejder i løbet af foråret 2013 en årsrapport vedørende energiforbrug og energibesparelser i de kommunale ejendomme. Alle energibesparelser er solgt til el-selskabet SEAS-NVE og gas-selskebet HMN. Indtægterne ved salg har været på ca kr.. Det har ikke været muligt for B&N tidsmæssigt at nå at anvende det afsatte budget til energibesparende foranstaltninger i Et beløb på ca. 4 mio. er overført til 2013 hvor det kommunale bygningsteam vil gøre sit yderste for at nå at anvende budgettet på 10. mio. kr. De 5 mio. er afsat til ny belysning i kommunens daginstitutioner. 12/40

13 Energistyring I januar 2012 blev der indført energistyring i Frederikssund kommune på alle Skoler og kommunale dagtilbud. Herudover blev der indført systematisk måleraflæsning på idræts, ældre og administrationsområdet. Ved energistyringen forstås at institutionslederen nu er ansvarlig for at overholde bygningens energibudget for el og varme og ved overskridelse selv skal finde en finansiering inden for egen ramme. Til gengæld, hvis institutionen bruger mindre energi end forudsat, får institutionen beløbet tillagt i rammen for næste års budget (besparelse i 2012 overføres til 2014 af hensyn til regnskabsreglerne for serviceloftet) Ved opgørelsen i januar 2013 kunne der ses følgende billede i forhold til forbruget i 2010: For skoleområdet drejer det sig om et fald i varme på ca. 450 mwh eller ca kr. og et fald i el på ca kwh. svarende til ca kr. På varmesiden er der ikke foretaget investeringer, besparelsen kan derfor kun forklares med et øget fokus og adfærdsændringer. På el-siden er der foretaget en række investeringer og den forventede besparelse ligger meget tæt op af den der er opnået. Dagtilbud har været virkelig gode til at spare på el- der er adfærdsbesparelser for ca kwh svarende til ca kr., der er også besparelse på varme, primært på grund af investeringer, på 38 Mwh. Svarende til ca kr. Der er endnu ikke lavet opgørelser for de øvrige områder. Dette vil ske i den omtalte årsrapport for energiforbrug der kommer i løbet af foråret. Klimaaftale med Dansk Naturfredningsforening. Kommunen har indgået en klimaaftale med Dansk naturfredningsforening hvor vi har forpligtet os til at spare 2% af den samlede co2 udledning for de kommunale bygninger og den kommunale transport hvert år gældende fra år Opgørelserne er ca. ½ år bagud i forhold til årsskiftet. Det betyder at opgørelsen udført i 2012 omhandler 2011, og at opgørelsen for 2012 endnu ikke er udarbejdet. Resultatet for 2011 er at der er sparet 3 % i forhold til Teknisk Servicekorps/Facility Management 5.1 Opgaver Den 1. april 2012 startede teknisk servicekorps, som varetager al mindre bygningsvedligehold af kommunens ejendomme samt yder forskellige serviceopgaver som affaldshåndtering, vareindkøb og håndtering, åbne / lukkefunktion, inventar, kørsel af post og biblioteksbøger samt meget mere i forskelligt omfang afhængigt af, om vi er repræsenteret fast på stedet eller ej. Der er 55 medarbejdere i Teknisk Servicekorps, som generelt har taget godt imod forandringen og i dag samarbejder i de 6 distrikter, som kommunen er opdelt i. Budgettet for servicekorpset var i 2012 ca. kr. 30 mio. incl. lønninger. I forbindelse med dannelsen af servicekorpset har der været behov for en mere ensartede praksis om hvilke opgaver der løses hvordan samt en enighed om principperne for arbejdsvilkår, da der tidligere var forskelligheder fra de 4 gamle kommuner. 13/40

14 5.2 Status for 2012 I årets løb har der været en del tiltag for udvikling af korpset og dets medarbejdere med administrative og praktiske kurser samt teamdage. Korpset har bl.a. fået ansvaret for det beløb, der er afsat til at genoprette legepladser i kommunens mindre institutioner. Ansvaret for løsning af de mangeartede opgaver er lagt decentralt sammen med økonomien og det har været en stor succes, hvor kommunen i dag får mere udført for de samme penge, da der købes større og billigere ind samt at der udføres mere af kommunens egne dygtige medarbejdere. Det kommende år vil der blive udviklet yderligere på det gode samarbejde og det helt store fokusområde bliver at få styr på de mange serviceaftaler, der er på de forskellige bygningsanlæg i kommunens ejendomme. Det drejer sig om ventilationsanlæg, fyr mm., hvor overblikket skal bruges til at vurdere, hvad servicekorpset selv kan udføre og hvad der skal udbydes. Rengøring I forbindelse med en organisationsændring i august 2012 blev rengøring og sikring af kommunens ejendomme lagt ind under lederen af servicekorpset. Hermed har man taget et skridt i retningen af at etablere en Facility Management enhed, hvilket er en stor gevinst for samarbejdet mellem de 3 områder, da der er mange snitflader, som er godt at tænke sammen. I de første 1½ år af kontrakten med ISS, fra august 2010 og i 2011, var der, trods intens opfølgning fra kommunens side, fortsatte problemer med leverancen og på den baggrund var der utilfredshed med leverandøren. I 2012 er det dog lykkes ISS at levere et godt produkt og gennem året har der generelt været stor tilfredshed med leverancen. Faktisk viser de månedlige tilfredshedsmålinger, at over 90 % er tilfredse eller meget tilfredse med kvaliteten og 98 % eller mere er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med vores leverandør. Frederikssund Kommune har imidlertid valgt ikke at forlænge kontrakten, som man havde mulighed for at gøre, da der skulle tages beslutning om eventuel forlængelse af kontrakten med ISS for et år siden, hvor der endnu ikke var tilfredshed med rengøringen. I foråret 2013 kører en ny udbudsrunde af rengøringsydelsen med ny kontraktstart den 1. august Sikring Sikring af kommunens ejendomme omhandler de muligheder, der findes for at gøre bygningerne sikre i forhold til at undgå / begrænse de ulykker, der kan ske. Det gælder f.eks. hærværk, tyveri, brand, elskader, vandskader, herunder også skader fra opstigende kloakvand mm.. Området har i 2012 lidt under, at der ikke har været en samlet plan for, hvad kommunen vil på de enkelte områder samt et dårligt samarbejde med leverandøren på adgangskontrol området, som havde kontraktudløb i november Derfor har der primært været fokus på at holde gang i de eksisterende anlæg, da der også kun har været tilknyttet et beskedent driftsbudget til området. Da der er opstartet en ny leverandør på adgangskontrol området i starten af 2013 samt at der er kommet en ny sikringskoordinator, er det besluttet at starte med at få adgangskontrolanlæggene op at køre 100 %, da der er fundet mange uregelmæssigheder på anlæggene. Dernæst vil fokus være at få lagt en plan for, hvilket sikringsniveau der ønskes på de forskellige sikringsområder, samtidigt med at det fastlægges, hvad niveauet er i dag, således at der kan udarbejdes en investeringsplan for at nå de opstillede mål. 14/40

15 6. Naturteam Naturteamet består af 4 fastansatte medarbejdere og har dertil i perioder tilknyttet elever / praktikanter og lignende. 5.1 Opgaver Naturteamet varetager myndighedsbehandling indenfor naturbeskyttelsesvandløbs-, miljømåls- og husdyrloven samt varetager naturpleje, naturgenopretning, badevand m.v. Hertil kommer sagsbehandling vedrørende udkørsel af affaldsprodukter til jordbrugsformål og rottebekæmpelse. 5.2 Status for 2012 Teamet har i det følgende givet en beskrivelse af en del af de emner som har optaget naturteamet i løbet af 2012: Varetagelse af naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3 og handler om søer, moser, enge, overdrev, strandenge, heder og vandløb. Naturbeskyttelsesloven skal værne disse naturtyper mod ændringer i naturtilstanden. Ønsker ejeren at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt. Besigtigelser af natur som er beskyttet jf. 3 i naturbeskyttelsesloven udføres dels i forbindelse med andre sager som f.eks. landbrugstilsyn eller som egentlige besigtigelser af beskyttet natur. Ved naturbesigtigelserne udfyldes et feltskema vedrørende arealets struktur og tilstand samt en planteliste. Disse oplysninger inddateres efterfølgende på Miljøportalen. I 2012 har Naturteamet blandt andet været på besigtigelse på Jægerspris skydeterræn øst i en sag om renovering af kørespor og Jægerspris skydeterræn vest i sagen om den bevægelige målbane. En eng og et overdrev blev besigtiget i forbindelse med en sag om miljøgodkendelse af et husdyrbrug på Nakkedamsvej. Strandeng og fersk eng ved Stubbevej er blevet besigtiget i forbindelse med en anden husdyrsag. Der er ført flere tilsyn i forbindelse med oprensning af søer og udvidelse af en sø. Færgegårdens enge er blevet besigtiget da man havde et ønske om at lægge både ud på engarealerne og der er udført besigtigelse ved Vellerupvej af både vandløb, sø og eng i forbindelse med et landbrugstilsyn. Der udføres mange naturbesigtigelser i forbindelse med andre sager og de ovennævnte er kun et udpluk. Der er som regel en del af naturbesigtigelserne som giver anledning til håndhævelsessager eller aftaler om hegning og græsning af arealerne. Natura 2000 planer Naturteam har i 2012 udarbejdet udkast til Natura 2000 handleplaner for Natura 2000 områderne: Nr. 136 for Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Nr. 244 for Kyndby Kyst. Derudover er der i Frederikssund Kommune to andre Natura 2000 områder. Det ene er Jægerspris Skydeterræn, hvor forsvaret har udarbejdet handleplan mv. Det andet er Natura 2000 område nr. 139 Øvre Mølleådal, Fure Sø og Frederiksdal Skov, hvor Frederikssund Kommune ikke har været med til at udarbejde handleplanen, da kommunens areal kun udgør en meget lille andel af områdets samlede areal. 15/40

16 Udkastene til Natura 2000 handleplanerne var i offentlig høring over sommeren Der kom kun få bemærkninger til planerne og disse indarbejdede Naturteamet. Natura 2000 handleplanerne blev endeligt vedtaget af byrådet i november Naturteamet afholdt møde med alle lodsejerne i Natura 2000 området Kyndby Kyst og dette medførte bl.a. at der blev indsendt 2 ansøgninger om tilskud til rydning og hegning i området en naturpleje i henhold til intensionerne i statens Natura 2000 plan for området. Bevægelig målbane Forsvaret ønsker at etablere en bevægelig målbane på Natura 2000 området, Jægerspris Skydeterræn. Sagsbehandlingen af denne sag skulle have været genoptaget i efteråret 2012, men kommunen har endnu ikke modtaget den reviderede ansøgning og konsekvens vurdering. Det forventes at Forsvaret indsender dette i Søer/vandhuller Naturteam behandler ansøgninger om etablering af nye søer i landzonen (landzonetilladelse) samt ansøgninger om oprensning / ændring af søer ( 3 dispensationer). I 2012 er der behandlet flere ansøgninger om etablering /ændring af søer. Når Naturteam har modtaget en ansøgning, besigtiges de berørte arealer sammen med ansøger, for en faglig vurdering, før der tages stilling til det ansøgte. Naturteam har i 2012 bl.a. meddelt landzonetilladelse til etablering af 5 nye søer i Sømer Skov samt meddelt 3 dispensation til oprensning af søer på hhv. på Jørlunde Overdrev i Slangerup og på Nordmandsvænget i Skibby. Ligeledes er der i vinteren 2012 meddelt dispensation til oprensning af 2 gadekær i kommunen og til oprensning af søen på Museet Færgegården så skoleelever og andre besøgende kan sejle med stammebåde på søen. Naturteam vejleder endvidere borgere om pleje og brug af søer og vandhuller dette sker ved henvendelser samt ved tilsyn bl.a. landbrugstilsyn. Administration af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) og beskyttede arter (bilag IV arter) Habitatbekendtgørelsen fastsætter krav om at der skal laves en foreløbig vurdering af planer og projekter, for at vurdere om disse kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område. Hvis den foreløbige vurdering viser, at en plan eller et projekt kan have en væsentlig påvirkning, så skal der laves en konsekvensvurdering. Teamet har lavet foreløbige vurderinger ved en sag om nogle hytter (bed and breakfast) og ved en sag om udspredning af spildevandsslam på en mark i et Natura 2000-område. I henhold til Habitatbekendtgørelsen må der ikke gives tilladelser, dispensationer eller besluttes planer (lokalplaner, spildevandsplaner mv.), hvis det ansøgte kan medføre beskadigelse af yngle- og rasteområder for en række beskyttede arter (f.eks. stor vandsalamander, markfirben, flagermu m.fl.). Naturteam bliver løbende af andre afdelinger bedt om at komme med en vurdering om et givent projekt vurderes at kunne have en påvirkning af beskyttede arter. I 2012 har vi løbende vurderet om byggeprojekter, jordvarme- og spildevandsanlæg, mv. kan skade beskyttede arter eller deres levesteder. F.eks. en vurdering af flagermus ved Topsøe. Naturpleje I Lille Rørbæk fredningen har naturteamet i samarbejde med tre lodsejere plejet orkidelokaliteten (Langakset Trådspore) i strandengene ved at renovere og udvide hegningsarealerne. På den lidt mere tørre natur driver og passer naturteamet 500 ha hegnede arealer med en hegnslinie på ca. 100 km. Disse arealer ligger hovedsagelig i natura 2000 områderne Roskilde Fjord og Kyndby Bakker. Der udvides årligt med 5-10 ha. Der planlægges at udbyde 65 ha strandenge og enge til afgræsning. 16/40

17 Et projekt på Skibby Ås, rydning af overdrev, er gennemført i samarbejde med lodsejer for at fremme overdrevsvegetationen og forbedre lokaliteten for markfirben. Naturteamet har detailplanlagt et større reguleringsprojekt i Sillebro Ådal. Ialt reguleres 2,5 km vandløb og ådalen åbnes for uønsker beplantning, Projektet gennemføres i 2013 i samarbejde med Frederikssund Forsyning Badevand I 2012 kontrollerede Naturteamet badevandskvaliteten på 14 badelokaliteter, 7 i Roskilde Fjord og 7 i Isefjord. Ved yderligere 4 kontrolstationer blev udtaget prøver ved spildevandsudledninger for at opspore eventuelle forureninger ved de nærliggende strande. Ved samtlige 14 badestrande findes en badevandsprofil, der beskriver strandens omgivelser og sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed. Badestrandene er klassificeret på baggrund af en statistisk analyse af målinger af fækale colibakterier og enterokokker i badevandet. På baggrund af målinger i badesæsonerne har 10 badelokaliteter med den højeste klassificering Udmærket og de øvrige 4 badelokaliteter næsthøjeste klassificering God. På baggrund af badevandsanalyserne blev kommunens hjemmeside om badevand løbende opdateret i perioden maj til september, således at borgerne kan ajourføre sig om den aktuelle kvalitet af badevandet på de enkelte strande. Badevandskvaliteten var i 2012 rigtig god. Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes som lav. De seneste større opblomstringer blev registreret i 2006 og Der har tidligere i Frederikssund Kommune været 3 Blå Flag strande; Kulhuse Strand, Marbæk Strand og Skuldelev Strand. Ved året slutning blev der for badesæson 2013 ansøgt om Blå Flag for Kulhuse Strand og Marbæk Strand. Landbrug og husdyr Landbrugstilsyn Kommunerne skal udføre miljøtilsyn på ejendomme med husdyr. I henhold til aftale mellem KL og Miljøministeriet om minimumsfrekvenser, skal ejendomme med mellem 3 og 75 DE have totaltilsyn mindst hvert 6. år og ejendomme med over 75 DE have totaltilsyn mindst hvert 3. år. Naturteamet har i 2012 udført totaltilsyn på 21 ejendomme med mellem 3 og 75 DE og på 6 ejendomme med over 75 DE. Vi har i vores tilsynsdatabase registreret 116 ejendomme med mellem 3 og 75 DE og 12 ejendomme med over 75 DE og har derfor overholdt ovennævnte aftale. Dertil har vi i kommunen 2 IPPC svinebrug samt 2 pelsdyrhold (mink) som har særskilte tilsynsfrekvenser disse er også overholdt. Derudover har vi en del ejendomme med dyrehold, som ligger lige under 3 DE typisk hesteejendomme. Ejendomme med under 3 DE skal også tilses, men er ikke omfattet af minimumsaftalen og kun nogle få er besøgt i Ved et miljøtilsyn gennemgås bl.a. antallet af dyr på ejendommen, indretning af stalde, opbevaringsanlæg og opbevaringskapacitet for husdyrgødning, anvendelse af gødningen, spildevands- og drikkevandsforhold, diesel- og olietanke mv. På de ejendomme, som har en miljøgodkendelse kontrolleres det om vilkårene overholdes. Grødeskæring med le 17/40

18 Godkendelser mv. til udvidelse/ændring af husdyrbrug Ejendomme med dyrehold på over 15 DE skal have en tilladelse eller miljøgodkendelse hvis de ønsker at udvide eller ændre dyrehold, stalde, møddinger mv. Frederikssund Kommune har i 2012 meddelt 2 16 godkendelser og en 11 godkendelse i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I 2012 ikrafttrådte nye regler til forenkling af husdyrområdet, idet en række ændringer og udvidelser på husdyrejendomme nu kan klares med en anmeldelse, i stedet for en godkendelse. Brug af anmeldereglerne kræver dog at en række miljøforhold mv. er oplyst og overholdt. Naturteam har i 2012 behandlet 3 anmeldelser hvoraf de 2 har omhandlet ændring af dyretype i eksisterende stalde og i en om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde. Klagesager Naturteam behandler endvidere klager over gener fra dyrehold mv. I 2012 har vi bl.a. haft sager med klager over hanegal. Andre henvendelser har drejet sig om klager over lugt fra dyrehold, udbringning af gylle mv. Fjordstien Frederikssund Kommune har arbejdet videre med at etablere den sidste delstrækning af Fjordstien. Fjordstien er en regional sti rundt om Roskilde fjord og Isefjord på 275 km. I efteråret er der indgået aftaler med flere lodsejere på strækningen mellem Skibby og Skuldelev og anlægsarbejdet er planlagt til foråret Fugletælling i Roskilde Fjord Der udarbejdes årligt og publiceres en rapport over Ynglefuglene i Roskilde Fjord hvor Frederikssund Kommune sammen med de øvrige kommuner i Roskilde Fjord tæller ynglefugle på 25 lokaliteter i fjorden. Havternen er en af de arter der holdes skarpt øje med da den er af arterne der danner grundlag i udpegningen af Roskilde Fjord. Vandløbs området I 2012 har naturteam fået udført vandløbsvedligeholdelse på 100 km vandløb, dels med kommunens eget personale og dels med enkelte fremmede entreprenører. På de private vandløb hvor kommunen er tilsynsmyndighed er der en tendens til at der kommer flere tvister om brug og vedligeholdelse af private dræn. I 2012 har der været 6 nye sager om tvister. Naturteamet udfører registreringer af fisk i vandløbene 18/40

19 Vådområde Apholm Naturteamet har i 2 år forsøgt at gennemføre et vådområdeprojekt på ca. 100 ha i området Apholm ved Havelse Å. Projektet skulle gennemføres gennem Grøn vækst, for at reducere belastningen af kvælstof til Roskilde fjord. Projektet kunne tilbageholde 9,3 ton N/År. Projektet blev opgivet på grund af lodsejermodstand. Bekæmpelse af rotter I bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter stilles der krav om at kommunen udarbejder en handlingsplan for rottebekæmpelsen i kommunen. Frederikssund Kommune har taget kontakt til en rådgiver med henblik på udarbejdelse af handlingsplanen og dette samarbejde vil blive påbegyndt i starten af Landzoneteam Landzoneteamet består af 3 medarbejdere, som desuden indgår som en del af byggeteamet. Det er primært 1 medarbejder fra landzoneteamet, der arbejder med dispensationer fra naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer. 6.1 Opgaver Landzoneteamet arbejder med Landzonebestemmelserne (planlovens 34-38), som har til formål at forhindre spredning af bebyggelse i det åbne land, der ikke er nødvendig for erhvervsmæssig landbrugsdrift, skovbrug eller fiskeri. Landzonetilladelse er generelt nødvendigt til ny bebyggelse, udstykning og ændring i anvendelse af arealer i landzone. Der er en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, som gælder bl.a. landbrugsbyggeri. Landzonetilladelse kan dog være nødvendigt, for så vidt angår placering og udformning, hvis byggeriet placeres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Der er mulighed for udnyttelse af overflødiggjorte driftsbygninger til en række erhverv og én bolig. Primære opgaver i 2012: Besvarelse af forespørgsler og afgørelser efter planlovens landzonebestemmelser ( 34-38). Vurderinger af, om der er tale om tiltag, der er erhvervsmæssigt nødvendige, for landbrug, skovbrug eller fiskeri forud for byggetilladelse. Bidrag til Plan- og Miljøs landskabskarakteranalyse. Landskabsvurderinger ved byggeansøgninger Administration af landzonelokalplaner uden bonusvirkning dvs. når et byggeri eller udstykning, der er omfattet af en lokalplan, kræver landzonetilladelse. Temadag for byrådet om landzoneadministration Teamet forholder sig konkret til hver enkelt ansøgning i landzone med henblik på at sikre besvarelsen af kommunens landskabelige værdier. 6.2 Status for 2012 i forbindelse med temadagen for landzoneadministration i december 2012 blev der lavet statistik over vores afgørelser. Statistikken omfatter næsten hele Data fra temadagen er gentaget her i årsrapporten. Afgørelser truffet i sidste halvdel af december 2012 er således ikke medregnet. 19/40

20 Der har været behandlet 93 landzonesager i Sagerne omfatter skriftlige forespørgsler, egentlige ansøgninger og ulovlige forhold, som er opdaget ( 34-38). De fleste forespørgsler og ansøgninger drejer sig om tiltag, der kræver landzonetilladelse. Det kan fx være udvidelse af en bolig, etablering af flere boliger på en ejendom, etablering af en virksomhed, en ridebane eller stald til hobbyformål. Vi har I 2012 truffet 52 landzoneafgørelser, fordelt med 42 tilladelser og 10 afslag. Vi har besvaret 31 skriftlige forespørgsler, og et ukendt antal mundtlige forespørgsler i tlf. som der ikke er oprettet en egentlig sag på. En forespørgsel kan være ligeså tidskrævende, som en egentlig ansøgning. Vi besvarer bl.a. forespørgsler fra mulige købere af ejendomme, der vil vide, om de fx må etablere en virksomhed eller en ekstra bolig. Landzoneafgørelser i 2012 fordelt på sagstyper Antallet af landzoneafgørelser i 2012 i forhold til forudgående år 20/40

21 Særlige emner i 2012 I december arrangerede vi en Landzonedag for byrådet. Der blev afholdt oplæg af Advokat Mads Kobberø. Hans oplæg handlede om lovgivningen og administrationspraksis på området. Professor Lone Kristensen fra Københavns Universitet fortalte om baggrunden for lovgivningen og hvad formålet med lovgivningen er. I 2012 har Planafd. lagt mange timers arbejde i landskabsanalysen for Frederikssund Kommune. Landzoneteamet har deltaget lidt i dette arbejde. Vi har bl.a. været med på besigtigelse af landskabet og kommet med input til analysen. Ansøgninger vedr. naturbeskyttelsesloven og museumsloven Ansøgninger om at bygge nærmere sø, å, skov eller gravhøj (fortidsminde) end tidligere, behandles meget restriktivt, mens ansøgninger om at bygge bag eksisterende bebyggelse / i 2. række behandles mere lempeligt. Linjen i forvaltningen af disse bestemmelser lægges i overensstemmelse med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser. Klagenævnets afgørelser er altså retningsgivende for Kommunens administration. Hvis der bliver klaget over en afgørelse sendes den til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet har typisk en sagsbehandlingstid på 6 12 måneder. Dispensationssagerne hører ofte sammen med en byggesag eller en landzonesag. Den kommunale sagsbehandlingstid for denne type sager er derfor også afhængig af sagsbehandlingstiden på landzonetilladelsen eller byggetilladelsen. Normalt vil landzonesager og dispensationer fra naturbeskyttelsesloven blive behandlet samtidigt så der ikke opstår ekstra ventetid for ansøger. Der er i 2012 truffet 12 afgørelser hvor af de 9 var dispensationer og 3 afslag. 21/40

22 Hovedparten af sagerne handler om fortidsminder. Dette skyldes at der mange fortidsminder i Frederikssund Kommune og byggeri kommer derfor ofte inden for en beskyttelseszone omkring fortidsminder. De tidligere år har det også primært været fortidsminderne der har været flest sager med. 8. Affaldsteam Team Affald hedder i daglig tale Affaldskontoret. Kontoret har 4 medarbejdere som varetager alle opgaver med tilvejebringelse af affaldsordninger for kommunens borgere. Der tilvejebringes også ordninger for virksomheder i et mindre omfang. Herudover har kontoret opgaver med affaldsplanlægning og regulativer, som danner det lovmæssige grundlag for de kommunale ordninger. 8.1 Opgaver Dagrenovation Genbrugspladser Erhvervsaffaldsgebyrer Farligt affald Storskrald Lossepladser Nærgenbrugspladser Direkte genbrug Biosortering 8.2 Status for 2012 Årets største opgaver har været udarbejdelse og vedtagelse af affaldsplan for årene og det forberedende arbejde med hjemtagning af opgaven med fakturering og opkrævning af renovationsgebyrer. Arbejdet er forløbet planmæssigt, så der er en affaldsplan der trådte i kraft pr. 1. januar 2013 og udsendelsen af opkrævningen 1. rate af renovationsgebyrer skete medio februar /40

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2/16

Indholdsfortegnelse 2/16 Beretning 2013 Teknik, Miljø & Erhverv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fakta om 2013... 3 2.1 Byggesagsteam... 3 2.2 Ejendomsskatteteam... 5 2.3 Det kommunale bygningsteam... 5 2.4 Servicekorps...

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Statusnotat for Ejendommen H C Andersens Vej 51 79, 4700 Næstved

Statusnotat for Ejendommen H C Andersens Vej 51 79, 4700 Næstved Statusnotat den 06. april 2006 A. Ejerlejlighedsforeningen Ejerlejlighedsforeningen H. C. Andersens Vej 51-79 formål er, at administrere bygningerne13 eq, 13 ep og 13 eo Lille Næstved by, Herlufsholm sogn.

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Krabbes Alle i Ribe Købesum: kr. 375,00 pr. m². grundareal. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Stationsvej, Vejrup Købesum: kr. 176,25 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere