KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1"

Transkript

1 KEJD seminar 25.juni 2013 Bæredygtighed Islands Brygge 37 - MBA og DGNB EKOLAB 1

2 Dagens program Del 1A - 30 min JL Overordnet perspektivering af bæredygtigheden ved MBA/SVEN Del 1B - 30 min JRL En gennemgang af DGNB Pause/summe (15 min) Del 2-60 min JL/JRL Forholdet mellem MBA og DGNB på IB37 Pause/summe (15 min) Del 3 - (30 min) (JL/JRL) Opsamling på MBA i relation til IB37 EKOLAB 2

3 Del 1A Overordnet perspektivering af bæredygtighed og MBA/SVEN KEJD seminar 25.juni 2013 Jørgen Lange EKOLAB 3

4 Indhold 1. Holdninger til bæredygtighed - KEJD s ambitioner ved byggeri/renovering - CO2 fokus kontra ressourcetanker - indeklima konsekvenser ved energibesparelser - værdiforøgelse og effektivisering 2. Tanker om metodikken i miljørigtig projektering - Udnyttelse af frihedsgraden på optimal vis - Iterativ proces 3. Lidt om mærkningsordninger - Evt. øget anvendelse i MBA EKOLAB 4

5 Filosofi-runden Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer (Lennon) men sådan er livet jo Det optimale flytter sig undervejs til at være det muliges kunst og det er det optimale i situationen Med de mange udfordringer, forudsætninger og interessenter er søgen efter den fuldstændige bæredygtighed en idealisering men det skal ikke forhindre os i at prøve EKOLAB 5

6 Uddrag fra Kejd s MBA 10/12 Miljø i Byggeri og Anlæg.Københavns Kommune har udarbejdet en klimaplan med det ambitiøse mål at reducere byens CO2 med 20 pct. i 2015 i forhold til 2005.Visionen er, at København i år 2025 er CO2-neutral. Rådgiver skal lave miljørigtig projektering på alle projekter (nybyg, tilbyg, renovering og vedligehold) med en samlet bevilling på over 3 millioner DKK. Indeklimaet må derfor prioriteres højt i projekteringsprocessen og vurderes ud fra den konkrete anvendelse af byggeriet. EKOLAB 6

7 EX:Indeklima fokus i MBA Følgende klasseværdier skal kunne overholdes: CO2 koncentrationen må ikke overstige 800 i kontorer Den operative temperatur ( C) i kontorer skal være 24,5 +/-1,0 (sommer) og 22,0 +/-1,0 (vinter). Der skal sikres dagslys til arbejds- og opholdspladser og passende luminansforhold i lokalerne, dokumenteret ved beregning af dagslysfaktor større end 2,0 DF. Akustikken skal for boliger mindst følge bygningsreglementets krav. Absorptionsarealet i storrumskontor skal være 1,1 x gulvarealet. EKOLAB 7

8 CO2 fokus bør overvejes Høje termiske/atmosfæriske indeklimakrav CO2 belastende indeklima opnås som en helhed Fremtidens energiforsyning bliver grønnere sort energi i materialer som skal reducere et CO2 neutralt energiforbrug Skal der tænkes i fodaftryk? vanskeligt pga. grøn energi KBH. Miljøkortlægning -Tabel 4.3: CO2-udledning i ejendomme administreret af Københavns Ejendomme : ton/år = danskeres årskvote EKOLAB 8

9 MBA tillæg 2012 (SVEN) Ved større projekter, det vil sige med en samlet bevilling på over 3 millioner DDK, skal rådgiveren tillige vurdere hvilke andre rentable energibesparelser med tilbagebetalingstider på indtil 20 år, der kan foretages i umiddelbar tilknytning til den aktuelle opgave. Dette omfatter både forslag fra energimærket og rådgiverens egne forslag Hvad nu hvis hverken energimærkningskonsulent eller rådgiver har tilstrækkelige og rigtige forslag? EKOLAB 9

10 SVEN-skema Rentabilitetsberegning Til at beregne om et energitiltag er rentabelt benyttes nettonutidsværdien. Når nettonutidsværdien er positiv, er tiltaget rentabelt. Nettonutidsværdien beregnes efter formlen: Nettonutidsværdien er differencen mellem initialinvesteringen og nutidsværdien af besparelserne i aktivets levetid. Investeringen er initialinvesteringen i kr. (fx udgifterne til at hulmursisolere). t er energitiltagets levetid i år. s er stigningstakten i energipriser udover inflationen. Stigningstakten er 0,75 pct. pr. år, som er beregnet på grundlag af Energistyrelsens særkørsel maj 2009, der bygger på Energistyrelsens Energiprognose fra maj r er diskonteringsfaktoren, som er fastsat til 5 pct. af Finansministeriet. Rentabiliteten beregnes ved at udfylde investering, besparelse og levetid i nedenstående hvide felter. Besparelserne i kroner skal findes udelukkende med baggrund i den årlige kwh-besparelse. Beskrivelse af projekt Rørisolering (50 mm) Stigningstakt i energipriser s 0,75% Diskonteringsrente i pct. r 5,00% 4,22% *Investering i kr ,00 *Årlig elbesparelse i kr ,00 *Årlig fjernvarmebesparelse i kr. 715,00 *Årlig besparelse af gas i kr. 0,00 *Teknisk levetid i hele år 40 Felter med * skal udfyldes (besparelserne udfyldes efter energikilde) Nutidsværdi af besparelse i kr ,07 Investering i kr ,00 Nettonutidsværdi i kr ,07 Nettonutidsværdi i pct. af investering 649,15% Antal år før nutidsværdi = investering 0 Levetider kunne måske forlænges Diskonterings/kalkulationsrenten kunne sænkes Stigningstakt er forskellig for varme og el Løbende vedligehold bør indregnes Rentabelt? Investeringen er rentabel med de valgte forudsætninger Bemærk: En negativ nettonutidsværdi angiver, hvor meget initialinvesteringen skal nedsættes, før tiltaget vil begynde at være rentabelt Ja EKOLAB 10

11 Miljørigtig projektering Miljøaktiviteterne gennem projektets faser Programfasen Forslagsfasen Projektfasen - Overordnet kortlægn. - Forudsætninger - Prioritering - Beskriv målsætninger - Foreslå virkemidler - Detaljerede kortlægn. - Miljøundersøgelser - Miljøvurdering af virkemidler - Detaljerede kortlægn. - Miljøvurdering af - og indarbejdelse af Virkemidler - Miljøkrav til entreprenør Udførelsesfase Miljøplan 1. udgave Miljøplan 2. udgave Miljøplan 3. udgave Miljøprogram 1. udgave Miljøprogram 2. udgave Miljøprogram 3. udgave EKOLAB 12

12 Udnyttelsen af frihedsgrad - uden frustration og med iteration 1. Udfordringen skal reduceres 2. Mulighedsrummet skal åbnes 3. Indsigt øges i projektforløbet EKOLAB 13

13 Forslag til optimeret proces 1. Forudsætninger på plads -> økonomiske rammer/hensyn/centrale aktører 2. Kortlægning byggeriets miljøforhold -> belastning/påvirkning - internt/eksternt miljø 3. Målsætning -> prioritering af indsatsen og målbarhed i resultat 4. Virkemiddelanalyse -> effektivitet, totaløkonomi, afledte effekter 5. Udvælgelse til anvendelse -> opsummering i forhold til prioritering og målsætning Program Forslag Projekt 4 +5 Udførelse Indkøring EKOLAB 14

14 Mærkninger med forskellig fokus EKOLAB 15

15 Udvalgte mærkninger - som kan understøtte CO2 fokus EKOLAB 16

16 Cradle to Cradle -det ultimative ressourcefokus EKOLAB 17

17 Del 1B En gennemgang af DGNB KEJD seminar 25.juni 2013 Jannich Rolf Larsen EKOLAB 18

18 DGNB = Bæredygtighed på formel.. Tager afsæt i de oprindelig bæredygtighedsaspekter Teknisk og Procesmæssige kvalitet EKOLAB 19

19 Hovedkriterier og delkriterier EKOLAB 20

20 Pointsystem -/Matrice EKOLAB 21

21 Point balanceret score Hæve sig over minimumskravene Faste rammer Eget fokus Balanceret løsning EKOLAB 22

22 Helhedstankegangen MBA 2010/2012 (DGNB) Energi 2015/ Energibesparelser SVEN Træ Energiforbrug U-værdier, belysning, udstyr, Materialer. Uønskede stoffer, mærkede stoffer, høj miljøbelastning, Drikkevand, regnvand Udendørs opholdsarealer. Affald Støjbelastning Indeklima Termisk, atmosfærisk indeklima Daglys, lys Akustik Afgasning Rengøring Byggeplads MBA - DGNB EKOLAB 23

23 Styringsværktøj Hvem holder styr på helheden? Rettidig omhu Traditionel projektering Integreret design proces (IDP) EKOLAB 24

24 Kommunikation/ profilering I de senere år har der været særlig fokus på lavenergibyggeri og energirenoveringer, som kan medvirke til at opfylde Københavns Klimaplans mål om at reducere CO 2 - udledningen med 20 % i 2015 og blive verdens første CO 2 -neutrale hovedstad i Hvad er budskabet? Hvordan kommunikeres budskabet? Hvorfor? Og til hvem? Borgere, lejere, brugere, medarbejdere EKOLAB 25

25 DGNB - økonomi Anlægsomkostninger +0-2% (-2%?) Registreringsafgift. < 0,01% af anlægssum Rådgivning. 0,5% EKOLAB 26

26 Del 2 Forholdet mellem MBA og DGNB - ud fra erfaringer på Islands Brygge 37 KEJD seminar 25.juni 2013 Jannich Rolf Larsen/ Jørgen Lange EKOLAB 27

27 Indhold 1. Helhedsvurderinger med energi, indeklima, miljø og brugertilfredshed samt økonomi (de tre cirkler i praksis) 2. Parameteranalyser indenfor BE10 (betydning af tæthed, solceller, standby forbrug på el) 3. Parameteranalyser indenfor BSim (betydning af termisk masse, luftskifte, solafskærmning) 4. Eksempler på detailovervejelserne vedr. klimaskærm bl.a. den indvendige isolering og Troldtekt ventilation 5. Eksempler på overvejelser i pointgivning i DGNB Totaløkonomi sammenhæng DGNB og SVEN EKOLAB 28

28 1. Helhedsvurderinger på IB37 Bæredygtighed - fokusområder Driftsfokus, energidesign og samspil Dogmer for virkemidler Forventningsafstemning på indeklima Hovedpointer på indeklima Potentialer Relevante virkemidler EKOLAB 29

29 Fokusering eller helhed? Løsninger med prioritering af cirkler kan give en bedre oplevet effekt - og dermed et mere klart profil af bygningens transformation. Men et fokus kan koste på andre områder EKOLAB 30

30 Socialt fokus? Indeklima er vigtigt luft, lys og akustik Visuel komfort/transparens i bygningen Videndeling og social interaktion Intern logistik Adgangsforhold/tilgængelighed Åbenhed for offentligheden ressourceudnyttelse EKOLAB 31

31 Økonomisk fokus? Arealanvendelse af bygningen Udnyttelsestiden på bygningen Godt indeklima/rumoplevelse øger præstationer Opgradering på drift og vedligehold Forbedret energimærke løfter ejendomsværdi Øget rengøringsvenlighed billigere/indeklima EKOLAB 32

32 Miljøfokus? Ressourceforbrug vurderes med nøgletal f.eks. pr. ansat frem for pr. m2 og fortsat benchmarking Energiforbrug til drift primært el og sekundært varme pga. emissioner/energikvalitet Samspil bygning og energiforsyning understøtte og forbrugsudjævne inkl. smart-grid ready Vandforbrug og affald må ikke blive glemt der ligger stort miljøpotentiale i små indgreb Et velovervejet materialeforbrug inkl. inventar Svanemærket/Blomsten, Indeklimamærket, FSC mv. EKOLAB 33

33 Opsamling fra Workshop 1 Driftsfokus, energidesign og samspil SYNERGI- EFFEKTER Bygningsudformning Bygningssystemer Brugerne EKOLAB 34

34 Forventningsafstemning til indeklima Indeklima ambitioner i MBA Følgende klasseværdier skal kunne overholdes: CO2 koncentrationen må ikke overstige 800 i kontorer Den operative temperatur ( C) i kontorer skal være 24,5 +/-1,0 (sommer) og 22,0 +/-1,0 (vinter). => Højere end Klasse A i DS 1752 og ca. som klasse A++ i DS3033 Der skal sikres dagslys til arbejds- og opholdspladser og passende luminansforhold i lokalerne, dokumenteret ved beregning af dagslysfaktor større end 2,0 DF. => Skærpelse af BR10 og som klasse A i DS 3033 Absorptionsarealet i storrumskontor skal være 1,1 x gulvarealet. => Bedre end arbejdstilsynet og som klasse A i DS 3033 EKOLAB 35

35 Forventningsafstemning til indeklima Hovedpointer 1. Produktiviteten øges ved forbedret indeklima 2. Vi er forskellige som mennesker og meget forskelligt påvirker os - man kan ikke gøre alle tilfredse uanset anlægsinvesteringer 3. Øgede indeklimakrav medfører øgede anlægsog driftsudgifter 4. Igennem optimeret energidesign og øget anlægsinvesteringer kan det undgås at høje indeklimakrav øger energiforbrug og miljøbelastning EKOLAB 36

36 Forventningsafstemning til indeklima Afklaringspunkter Et moderat niveau på det atmosfæriske og termiske indeklima bør findes aht. totaløkomomi og miljø Dagslysfaktoren er en udfordring mht. BR10 krav og måske umulig at opnå mere end mellemklasse i DS 3033 Hvis akustisk indeklima prioriteres som det vigtigste skal der ske lydmæssig adskillelse, dialogrum helt tæt på og efterleves en konsekvent støjpolitik Metoder/tiltag til at håndtere de personlige, sociale og personlige faktorer bør tages alvorligt for at opnå størst muligt tilfredshed med indeklimaet Andet? evt. jeres input til næste workshop EKOLAB 37

37 Budgetskøn på driftsvirkemidler (Fra indledende fase m2) 1: Klimaskærm: jf. energimærke tillæg = 4,0 mio. 2: Ventilation: = 9,0 mio. 3: Belysning: = 4,5 mio. 4: Solafskærmning: = 4,0 mio. 5: Automatik: = 4,0 mio. 6: Solceller: = 1,5 mio : Diverse inkl. vand og adfærdspåvirkning = 2,0 mio. Diverse følgearbejde ved 1-9 = 3,0 mio. I alt = 32 mio. 10: I andet regi kan der foretages energieffektive indkøb herunder IT systemer inkl. serverrum løsninger Og der kan f.eks. komme ny facadeløsninger på banen i bygning 2 EKOLAB 38

38 Økonomisk potentialer på IB37 (Fra indledende fase m2) Et overordnet skøn på delpotentialer: Besparelse energi og vand Fremskyndet D&V i tiltag (20 % af tiltag) Effektivitetsforøgelse (1%) Færre sygedage (f.eks. 1-2 dage/pers) Stigning ejendomsværdi (f.eks. 15 %) 20 mio. 20 mio. 30 mio. 30 mio. 20 mio. Samlet investeringspotentiale 120 mio. EKOLAB 39

39 Energisparepotentiale på IB37 (Fra indledende fase m2) Aktuelt Nøgletal KK gennemsnit Skøn Sparepotentiale forbrug optimeret Varme 82 kwh/m2 96 kwh/m2 107 kwh/m2 40 kwh/m2 42 kwh/m2 El 52 kwh/m2 37 kwh/m2 37 kwh/m2 32 kwh/m2 20 kwh/m2 sum 134 kwh/m2 133 kwh/m2 144 kwh/m2 72 kwh/m2 62 kwh/m2 Økonomisk potentiale i drift over 20 år Overordnet vurdering på sparede driftsomkostninger (ved dagens energipriser): Varme: m2 a 42 kwh/m2 a 0,55 kr./kwh = 0,37 mio. kr./år = 7,4 mio. kr. El : m2 a 20 kwh/m2 a 2,10 kr./kwh = 0,67 mio. kr./år = 13,4 mio. kr. EKOLAB 40

40 Miljøpotentiale på IB37 (Fra indledende fase m2) Energibesparelserne giver følgende CO2 reduktion: Varme El I alt 100 ton CO2/år. 144 ton CO2/år. 244 ton CO2/år. Det er 24 danskeres standard års-emission - eller 2,4 mio. kørte km i bil pr. år. - eller 244 flyrejser til New York Emissionerne vil blive elimineret pga. omlægning til VE i år 2035 EKOLAB 41

41 Dogmer for virkemidler Et forbedret indeklima også ved øget personbelastning (temp., luft, lys og akustik) Godt samspil med energiforsyningen (varme varierende energikvalitet og el-siden smart grid ready ) Energimærket skal forbedres når vi renovere (nationale energisparemål skal understøttes) Miljøforbedringer indbygges ved andet end energisparetiltag (vand, affald, trafik, regnvandsforsinkelse) EKOLAB 42

42 Virkemidler - synergieffekter Når man udvælger virkemidler er det vigtigt at det sker ud fra en helhedsbetragtning. Vi må gå dybere og dybere i valget. Eksempel: Positivt: Vinduesforbedring -> mindre varmetab -> overflade temp. højere og bedre tæthed -> bedre termisk komfort-> lavere rumtemp. -> mindre varmetab -> store varmekilder -> længere natsænkningsperiode -> mindre varmetab Negativt: øget tæthed og mindre varmetab -> overhedning -> behov for ventilation og solafskærmning -> bedre indeklima, men større anlægsudgifter, service og energiforbrug OBS: På IB37 er vinduer ikke et oplagt virkemiddel da de er udskiftet omkring 2006 og har fornuftige egenskaber EKOLAB 43

43 Processen I forlængelse af Dispositionsforslag er der i Projektforslag fortsat arbejdet med en bæredygtig helhedsløsning, som optimerer energi, indeklima og miljø. Generelt er der igennem alle projektfaser foretaget analyser og grundig dialog om energikoncept, for dermed at udnytte frihedsgraden i starten af projektforløbet. I de efterfølgende faser låses konceptet endeligt. Konceptet kvalitetssikres løbende ud fra de nødvendige valg, der altid skal foretages i projekteringen, kontrahering og udførelse. EKOLAB 44

44 Virkemiddel sammenhæng EKOLAB 45

45 Opsamling fra Workshop 1 Relevante driftsvirkemidler på IB37 Påvirkning på: indeklima Energifors. Energimær. Miljø Energimærkets anbefalinger vedr. klimaskærm JA JA JA JA Energioptimeret ventilation JA JA JA JA Energioptimeret belysning JA JA JA JA Energioptimeret solafskærmning JA JA JA JA CTS/BIM automatik JA JA JA JA Solceller NEJ JA JA JA Teknisk opgradering eksisterende rørsystemer JA JA JA JA Vandbesparelser JA JA JA JA Adfærdspåvirkning JA JA JA JA Energieffekt. el-apparater inkl. IT JA JA JA JA EKOLAB 46

46 Centrale punkter i det integrerede energidesign - at reducere energibehovet på både klimaskærm og installationer ud fra et totaløkonomisk hensyn (tilbagebetalingstid ikke længere end levetid - f.eks. fravalg af vinduesudskiftning og en moderat facadeisolering - at udnytte vedvarende energiressourcer via den kollektive energiforsyning (stigende biobrændsel og grønnere el) - Skabe muligheder for yderligere at reducere energibehov ved at supplere med egenproduktion af el (solceller integreret på fornuftig vis i arkitekturen) og anvendelse af regnvand - at udnytte bygningens egne muligheder for klimatisering bedst muligt (termisk masse til og vinduesventilering ved natkøling mv.) for reduktion af kølebehov - løsninger søges så robuste som muligt aht. levetid og reduktion af driftsudgifter (f.eks. minimerer udvendig solafskærmning) - anvende alternative køleformer (natkøling/termisk masse og adiabatisk køling) for at begrænse forbrug af højkvalitetsenergi (el) - anvende traditionelle virkemidler i begrænset udstrækning til enkelte spidsbelastninger i begrænsede områder (f.eks. køling i nogle mødelokaler) - brugerindflydelse på eget indeklima sikres (temperaturniveau og indvendig individuel solafskærmning) og med fleksibilitet ved bygningsændringer og rokering af brugere EKOLAB 47

47 Energikonceptet i et godt samspil med: Energiforsyningen, idet der reduceres på varmetab ved gennemgribende klimaskærmsforbedringer som begrænser varmeefterspørgsel om vinteren, reduceres på elforbrug ved energieffektivitet i klimatisering og har en sommerproduktion af el Indeklimaet, idet den termiske komfort forbedres ved højere overfladetemperaturer på facade om vinteren og en begrænset antal timer med høje temperature om sommeren Bæredygtigheden, idet der sikres en fornuftig balance mellem det økonomiske, sociale og miljø EKOLAB 48

48 Totaløkonomien (SVEN skema) Investering ca. 23 mio. kr. i energisparertiltag og ud fra en vurdering af renoveringsfaktor er ca. 10 mio. kr. at være energi-investering Nogle nødvendige for overholdelse af indeklimakrav og DGNB certificering Den årlige energibesparelse er ca. 0,5 mio. kr. SVEN skema viser at investeringer har en samlet tilbagebetalingstid på ca. 21 år og en rentabel samlet renoveringsfaktor jf. BR10 beregningsmetode Nettonutidsværdien er negativ med 2,3 mio., fordi SVEN skema anvender lave energiprisstigninger og høje kalkulationsrenter Man kan forvente en positiv nettonutidsværdi indenfor en tidshorisont på 50 år som anvendes i DGNB. EKOLAB 49

49 SVEN skema - delresultater EKOLAB 50

50 Miljøeffekten Den samlede miljøforbedring udgør ca. 120 ton CO2 pr år med de anvendte levetider og standardværdier for emissioner i SVEN skema. Det svarer til ca. 12 danskeres standardforbrug - eller 1,2 mio. km i en fornuftig bil svarende til ca km pr ansat pr år EKOLAB 51

51 2. Parameteranalyser indenfor BE10 Opvarmet etageareal Varme el til bygningsdrift (BD) el totalt varme + 2,5*el (BD) forbrug ved 20 C Energimærke variant m² kwh/m² år kwh/m² år kwh/m² år kwh/m² år kwh/m² år målt ,0 52,0 målt korr ,5 42, ,0 25,3 43,0 131,3 122,9 C 1A ,5 32,8 50,5 146,5 138,9 D ,4 18,6 41,4 114,9 97,3 C 3a ,3 19,4 42,2 83,8 73,1 B 3b ,5 19,4 42,2 85,0 73,9 B 3c ,2 19,4 42,2 82,7 72,4 B 3d ,9 19,2 42,0 92,9 79,8 B 4a ,2 19,4 42,2 82,7 68,1 A2 4b ,2 19,4 42,2 82,7 65,2 A2 4b ,2 19,5 42,4 77,0 61,3 A2 4b ,5 19,3 42,2 88,8 69,6 A2 5a ,8 19,5 42,3 85,6 74,6 B 5b ,8 20,0 42,8 81,8 72,5 B 5c ,4 19,5 42,3 86,2 75,0 B ,5 12,0 21,9 66,5 66,5 A2 6A ,0 15,4 26,6 87,5 ikke relevant EKOLAB 52

52 Endelig energiramme og energiforbrug For de eksisterende forhold er der målt et varmeforbrug på 82 kwh/m² år og et el-forbrug på 52 kwh/m² år, dvs. et energiforbrug på 134 kwh/m². I beregning 6A af det forventede (højere rumtemp. og længere brugstid) fremtidige forbrug fås et varmebehov på 49 kwh/m² år og et el-behov på 26,6 kwh/m² år, dvs. i alt 75,6 kwh/² år.der forventes således en besparelse i energi på 44 %, hvoraf den største besparelse er på el-forbruget (49%). variant m² Opvarmet etageareal Varme kwh/ m² år el til bygningsdrift (BD) kwh/m² år el totalt kwh/m² år varme + 2,5*el (BD) Energimærke kwh/m² år ,5 12,0 21,9 66,5 A2 6A ,0 15,4 26,6 87,5 EKOLAB 53

53 Opsamling på energi Bygningen kan forbedre sin energimærkning fra C til A2 uden brug af solceller I praksis inkl. hensyn til brugeradfærd vurderes det muligt at reducere det samlede energiforbrug med ca. 50 %. Solceller kan ikke bringe bygning i klasse A2, men kan reducere elforbruget til bygningsdrift med 10 %. Indeklima ligger generelt over gældende myndighedskrav Der er netop rentabiliteten ved energisparertiltagene med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid ca. 20 år Der sker en betragtelig reduktion af CO2 EKOLAB 54

54 3. Parameteranalyser indenfor BSim EKOLAB 55

55 4. Eksempler på detailovervejelser Indvendig isolering Ventilation med lav impuls (Troldtekt) evt. køling (hvis der er tid) evt. solafskærmning (hvis der er tid) EKOLAB 56

56 Eksempler på detailovervejelser Indvendig isolering Forbedring termisk indeklima ved en reduceret strålingsudveksling? -> viste en vis betydning Risiko for reduceret udnyttelse af termisk masse til klimatisering? -> viste sig mindre betydning Betydningen af lavere lufttemperatur pga. mindre stråling?-> Ikke indregnet ekstra sikkerhed U-værdi betydning for point i DGNB -> betingelse for at få bronze! netop opfyldt Øget materialeforbrug reducere effekten af CO2 emission? -> beregning medtages i hovedprojekt EKOLAB 57

57 Åndbar isolering IQ-Therm eller Multipor EKOLAB 58

58 Krav til U-værdi og beregning Tabel 1: U-værdier for ydervægge Murtykkelse 710 mm Murtykkels e 595 mm Murtykkels e 470 mm Murtykkelse 350 mm Pris pr. m2 IQ_therm 50 mm U = 0.33 W/m2*K U = 0.35 W/m2*K U = 0.41 W/m2*K U = 0.44 W/m2*K 475 kr. ex moms pr. m2 IQ_therm 80 mm U = 0.25 W/m2*K U = 0.26 W/m2*K U = 0.29 W/m2*K U = 0.31 W/m2*K 550 kr. ex moms pr. m2 EKOLAB 59

59 Vurdering af temperatur i lysninger En tykkelse på 15 mm benyttes i de fleste projekter bl.a. af hensyn til lavest mulige påvirkning af lysindfald. Også arkitektoniske hensyn med bevarelse af synlig karm Energimæssigt udgør forskellen mellem 15 og 30 mm isolering i lysning 1.1 kwh/m2 pr. år på energirammen, dvs. meget begrænset indflydelse. 30 mm isolering vil forøge overfladetemperaturen i lysningen med grad, dvs. lille indflydelse. Med baggrund i disse analyser anbefales derfor brug af 15 mm i lysninger. EKOLAB 60

60 Vurdering af linietab Indbygningslinjetab for vinduer i bygningen ligger på ψ = 0.15 W/m*K for 30 mm isolering i lysning og ψ = 0.21 W/m*K for 15 mm isolering i lysning. Linietab kan på ingen måde opfylde DGNBkravet om et max linietab på ψ = 0.06 W/m*K EKOLAB 61

61 Vurdering af kuldebro ved skillevæg For at teste imod tysk praksis er der foretaget beregning ved udetemperatur -5 grader og indetemperatur 20 grader (figur 12). Laveste temperatur som optræder i hjørnet er 15.1 C hvilket er over anbefalet min. temperatur på ca. 12,5 C. Det kolde område er begrænset til ca. 100 mm. Dvs. ikke fare for skimmel. EKOLAB 62

62 Vurdering af kuldebro ved etagedæk Etagedæk 350 mm vægtykkelse med 80 mm IQ-Therm. Beregning af temperaturer i samling mellem dæk og væg ved -5 grader ude og 20 inde. Overfladetemperatur bliver 14,1 C og dermed ingen risiko for skimmel EKOLAB 63

63 Eksempler på detailovervejelser Troldtekt ventilation Bygningsdel med multifunktion akustik + ventilation + fugtregulering -> reduceret pris og materialeforbrug Trækfri isolering ved lavimpuls ventilation -> forbedret indeklima (og dermed sikkerhed for DGNB point) Råt udtryk og fleksibel i brug -> indretning som ønsket Dagslysfaktoren påvirkes dog af lidt lavere reflektionsfaktor end den max opnåelige -> men en udfordring med DF ved bagerste arbejdsplads uanset loftløsning Giver point i DGNB og andre ordninger Er Indeklimamærket og C2C certificeret EKOLAB 64

64 Troldtekt ventilation - funktion EKOLAB 65

65 Troldtekt og DGNB BUIDING SUPPLY 11.feb 2013: Af Rambølls rapport fremgår det, at Troldtekt bidrager med point til LEED, BREEAM og DGNB Denmark inden for følgende fokusområder: Totaløkonomi Akustisk indeklima Afgasninger til atmosfærisk indeklima og toksicitet Psykisk indeklima bygningsintegreret kunst Materialer, herunder: Livscyklusvurdering Regionale materialer Fornyelighed og genanvendelse Indhold af genbrugsmaterialer Anskaffelse af materialer og indkøbspolitik Brandsikkerhed Affaldshåndtering på byggepladsen EKOLAB 66

66 5. Eksempler på overvejelser i pointgivning i DGNB EKOLAB 67

67 6. Totaløkonomi sammenhæng DGNB og Kejd Københavns Ejendomme mener, at totaløkonomien skal med allerede i udbuddet. Der er tre grunde til dette: At de vigtigste beslutninger om totaløkonomien tages i starten af projektet. At totaløkonomien fra starten bliver en integreret del af arbejdet med udvikling og optimering af projektet. At der etableres et grundlag, rådgiver/totalentreprenør og bygherre kan følge op på senere. o Totaløkonomi i udbudsmateriale Som/ Ikke som tildelingskriterie. Konkurrenceparameter på udvalgte bygningsdele via nøgletal (kr/m2) o Totaløkonomi i projekteringsfasen Vurdering af forskellige løsninger i projekteringsfasen EKOLAB 68

68 6. Totaløkonomi sammenhæng Forudsætninger: DGNB og Kejd EKOLAB 69

69 6. Totaløkonomi sammenhæng Totaløkonomi: DGNB og KEJD EKOLAB 70

70 6. Totaløkonomi sammenhæng LCC Baseret på ISO15686 Service Life Planning. DK-GBC s eget værktøj. Følgende udgifter medtages: Konstruktionsudgifter Udvalgte vedligeholdelsesog udskiftningsudgifter Forsyningsudgifter Rengøringsudgifter DGNB og KEJD EKOLAB 71

71 6. Totaløkonomi sammenhæng DGNB og KEJD EKOLAB 72

72 6. Totaløkonomi sammenhæng DGNB og KEJD EKOLAB 73

73 6. Totaløkonomi sammenhæng DGNB og KEJD Totaløkonomi?? Afgrænsning. Periode Grundlag Optimering Påvirke andre kvaliteter Erfa-data Udlejningsparameter?? EKOLAB 74

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Isolering i fremtidens bygninger

Isolering i fremtidens bygninger Konference IDA og MiljøForum Fyn 16.april 2015 Isolering i fremtidens bygninger Brug af isoleringsmaterialer tilpasset renoveringsopgaver Jørgen Lange/Ekolab aps og E+ A/S Brug af isoleringsmaterialer

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 til bæredygtighed Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 Indlægsholder Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Arbejdet som rådgivende ingeniør og underviser Lektor på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Hvad kan bygherrerne bidrage med? - Vi skal tænke i helheder! v. Direktør Gyrithe Saltorp, Københavns Ejendomme EJENDOMME KØBENHAVNS

Hvad kan bygherrerne bidrage med? - Vi skal tænke i helheder! v. Direktør Gyrithe Saltorp, Københavns Ejendomme EJENDOMME KØBENHAVNS Hvad kan bygherrerne bidrage med? - Vi skal tænke i helheder! v. Direktør Gyrithe Saltorp, Københavns Ejendomme KOMMUNE De næste 15 minutter Energirenovering i København Vi skal tænke i helheder Hvad kan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Bilag 4: Vurdering af økonomiske konsekvenser i MBA 2010 vs. MBA 2016

Bilag 4: Vurdering af økonomiske konsekvenser i MBA 2010 vs. MBA 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 4: Vurdering af økonomiske konsekvenser i MBA 2010 vs. MBA 2016 Formål Notatet sammenligner meromkostninger i MBA 2010 og den reviderede MBA 2016 ved at sammenholde krav,

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Energi-guide til bygherrer

Energi-guide til bygherrer 1 Energi-guide til bygherrer Global opvarmning, CO2-kvoteordning og drivhuseffekt er efterhånden blevet hverdagsord for de fleste af os. Vores brug af energi er i fokus og den energi, vi i Danmark bruger

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

InnoBYG efterårskonference 2011

InnoBYG efterårskonference 2011 InnoBYG efterårskonference 2011 Energirenovering med garanteret energibesparelse 9. November 2011 Konceptet Bygningens driftsomkostninger Energi forbrug Teknisk drift Eksempler på hvad man kan gøre Optimere

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev Center for Økonomi Opgang Blok A Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 5182 6291 Mail oekonomi@regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 27. maj 2014 Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere