Energibesparelser og Vedvarende Energi i det Åbne Land. En undersøgelse på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelser og Vedvarende Energi i det Åbne Land. En undersøgelse på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø"

Transkript

1 Energibesparelser og Vedvarende Energi i det Åbne Land En undersøgelse på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø Maj 2006

2 Forord Samsø Kommune modtog i oktober 2003 et tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til gennemførelse af projektet: Realisering af energibesparelser og vedvarende energianlæg i mindre landsbyer på Samsø. Udover energitemaet var det et formål, at fokusere på serviceområderne: transport, affald, det sociale og kulturelle, børn og ældre. Gennemførelsen af projektet blev overdraget til Samsø Energiselskab og projektets markarbejde blev gennemført i perioden november 2003 juni 2005 af Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor samt Jens Peter Nielsen og Aage Johnsen Nielsen (projektkoordinator) fra Samsø Energiselskab. De to organisationer har stået for gennemførelsen af projektet og kontakten til borgerne samt for gennemførelse af de afholdte Energitjek. Aage Johnsen Nielsen har stået for udarbejdelse af nærværende slutrapport. Samsø, februar

3 Resumé Projektet om energi- og vandbesparelser samt: sociale-, kulturelle og øvrige forhold har været gennemført i fire områder på Samsø: - landsbyen Østerby, hvor der blev stiftet et landbylav under processen, - landsbyen Besser i samarbejde med den eksisterende borgerforening, - landsbyerne Pillemark/Hårmark der har en fælles borgerforening og - opsamling blandt husejere udenfor de nævnte områder, som henvendte sig i forbindelse med arbejdet i Pillemark/Hårmark. Der har været kontakt til i alt 48 husejere og der er gennemført 41 energitjek. Bortset fra landsbyen Østerby har temaerne transport, affald, det sociale og kulturelle, børn og ældre haft en mindre interesse. Metode ved Energitjek Besøget i boligerne tog typisk 1½ time, hvor beboerne blev interviewet om adfærd, der blev registreret installationer, apparater, isoleringsforanstaltninger m.m. Endvidere blev der talt om andre forhold for området, som ikke havde direkte tilknytning til boligen. Efter besøget udarbejdede og fremsendte Projektmedarbejderne en skriftlig vurdering af ressourceforholdene, med forslag til forbedringer indenfor områderne el-, varme- og vandforbrug. Endvidere ønskede 14 husejere kalkulationer vedrørende overgang til vedvarende energianlæg. I 5 af boligerne stammede energiforsyningen udelukkende fra vedvarende energi. I 24 boliger var der et supplement af vedvarende energiforsyning (fortrinsvis brændeovne). Nedenfor vises hovedresultaterne fra projektet i grafisk form. I rapporten omtales de fire lokaliteter mere detaljeret. Elforbruget I 35 af boligerne var elforbruget kendt. Ved hjælp af Elsparefondens beregningsskema på kunne der udregnes en gennemsnitsprofil for husholdnings elforbruget og elforbruget til varmtvandsbeholdere (fortrinsvis i elvarmeboligerne). Forbruget kunne derefter sammenlignes med gennemsnittet for en tilsvarende bolig og beboersammensætning i Århus Amt. Som det fremgår af Diagram 1, lå elforbruget lavere i 24 af boligerne og højere i 11 af boligerne end normalgennemsnittet i Århus Amt for en tilsvarende bolig og beboersammensætning. Varmeforbruget I 33 boliger kunne varmeforbruget beregnes. Som det fremgår af Diagram 2 var det årlige nettovarmeforbrug pr. m 2 under 150 kwh i 23 boliger (heraf under 100 kwh i 7 boliger). Det er et lavt varmeforbrug i en overvejende ældre boligmasse. Det lave varmeforbrug er et udtryk for, at beboerne er sparsommelige (nogle af nødvendighed) og at dele af boligen henstår med en lav opvarmning. Hvis boligerne ejerskiftes kan det betyde, at forbruget vil stige. Erfaringen er dog samtidig, at et ejerskifte giver større renoveringer og herunder energibesparende foranstaltninger i de respektive boliger. Det fremgår videre af diagrammet, at det årlige nettovarmeforbrug er over 150 kwh pr. m 2 i 10 boliger, herunder mellem 200 og 225 kwh i 2 boliger. Især for de sidstnævnte 2 boliger er der tale om et overforbrug som kunne sænkes ved omtanke og investering i energibesparende foranstaltninger. 3

4 Diagram 1: Husholdninger Lavere Højere Husholdnings elforbruget i 35 boliger på Samsø, hhv. lavere og højere end gennemsnittet for Århus Amt Diagram 2: Varmeforbrug kwh/m2/år Varmeforbrug kwh/m2/år Årligt beregnet nettovarmeforbrug i kwh pr. m i 33 boliger på Samsø Opvarmningsform Opvarmningsformen er kendt i de 42 boliger, som vi har været i kontakt med. Som det fremgår af Diagram 3, er den primære opvarmningskilde i 30 af boligerne baseret på fyringsolie. I 16 af disse boliger er der et VE supplement af hhv. brændeovne, solvarme og brændekedler. 4

5 7 af boligerne var elopvarmede, alle suppleret med brændeovne. 5 boliger anvendte udelukkende vedvarende energi som opvarmningskilde. Vedvarende Energi 14 boliger (alle med oliekedler) havde ingen form for vedvarende energi. Til de 7 af disse boliger blev der udarbejdet beregninger for overgang til enten træpillekedler eller varmepumpeanlæg. Til yderligere 7 boliger, der havde et supplement fra vedvarende energi (brændeovne og solvarme), blev der ligeledes udarbejdet beregninger for overgang til træpillekedler eller varmepumpeanlæg. Diagram 3: Oliekedler El/Brændeove Vedv. Energi o Biokedel/sol Biokedler Brændeovn/VP Oliekedler Biokedler Sol Sol+brændeovn Brændeovne Opvarmningsform i 42 boliger på Samsø, udenfor de 6 fjernvarmelandsbyer, fordelt på olie, el og vedvarende energi En af biokedlerne under kategorien vedvarende energi var kombineret med solvarme. Af diagrammet fremgår det, at der er et forholdsvis stort antal individuelle brændeovne og biokedler, i 26 ud af 42 boliger. I energiorganisationerne er vi opmærksomme på, at der kan opstå miljøproblemer i den forbindelse. Det har bl.a. været fremført som et af goderne ved fjernvarmen, at den vil reducere en del punktforureninger fra landsbyerne. I de større landsbyer Pillemark og Besser har dette argument ikke haft gennemslagskraft. I Pillemark vurderes årsagen at være, at en del har korn/træpillekedler og en del har gratis/billig adgang til træ, anvendt til brændeovne. I Besser vurderes beboerne at være noget ældre, ligesom antallet af fritidsboliger er højere, 31 %. I Pillemark er 25 % af boligerne fritidsboliger. Vandforbruget I Diagram 4 ses det årlige vandforbrug pr. person i 33 boliger. På Samsø ligger det årlige gennemsnitsforbrug på m 3 pr. person. Som det fremgår er forbruget i 11 af boligerne lavere end dette forbrug. 9 boliger ligge på gennemsnittet og 13 boliger anvender mere end gennemsnittet. På grund af de høje vand- og afledningsafgifter ca. 65 kr. pr. m 3, er der stor opmærksomhed omkring vandforbruget. Mange har derfor 2-skyld toiletter (eller anvender returtryk) og kun få har ikke termostatstyret bruserarmatur. 5

6 Diagram 4: Vandforbrug m ni Vandforbrug m3 Årligt vandforbrug i m 3 pr. person i 33 boliger på Samsø Øvrige forhold I landsbyen Østerby, blev der stiftet et landsbylaug i forbindelse med projektet. Lauget tager sig primært af socialt/kulturelle forhold gennem afholdelse af fastelavns- og sommerarrangementer. Endvidere foranstaltede lauget i 2005 en renovering af og omkring gadekæret. I landsbyerne Besser og Pillemark/Hårmark tager borgerforeningerne sig tilsvarende af socialt/kulturelle forhold. Renovation: På Samsø afhentes husholdningsaffaldet hver anden uge, bortset fra perioden 1. maj 31 august, hvor det afhentes hver uge. For at reducere mængden af afhentet husholdningsaffald, har alle husstande fået udleveret en komposteringsbeholder. Det var i kun i 2 af de besøgte husstande, at komposteringsbeholderen blev anvendt. I landsbyerne er placeret containere for flasker og papir. Bortset fra 2 husstande fandt de besøgte husstande, renovationssystemet fungerede acceptabelt. Øvrigt: I Hårmark var der utilfredshed med, at busruten gennem landsbyen var blevet nedlagt, ligesom enkelte husstande fandt, at gadekæret trængte til oprensning.. I Østerby kunne man ønske sig fartdæmpende foranstaltninger. Landsbyen Østerby Som optakt til fremstødet i Østerby, blev der taget kontakt til udvalgte borgere i landsbyen, hvoraf fire indvilgede i at deltage i en arbejdsgruppe. I et husstandsomdelt brev blev der inviterede til møde om projektet, lørdag d. 1. november 2003, på Boll s Lejrskole. Som optakt til mødet arrangerede Energikontoret saftpresning af årets æblehøst på en medbragt større saftpresse. En del af mødedeltagerne havde en fornøjelig time med dette. 6

7 På det efterfølgende møde, blev de næsten 20 fremmødte orienteret om projektet, om mulighederne for et gratis Energitjek og der blev udleveret et skema, hvor husejerne blev bedt om forskellige oplysninger som optakt Energitjekket. Endvidere efterspurgte vi flere deltagere til Arbejdsgruppen, en meldte sig. Senere i forløbet er en fjerde beboer indtrådt i gruppen. Efter mødet husstandsomdelte to borgere fra landsbyen omtalte Oplysningsskema til de 49 boliger der var omfattet af fremstødet. Østerby området Landsbyen, med tilstødende huse, består af 4 veje; Bøgebjergvej, Egevej, Søholmvej og Østerbyvej. Området består af 38 beboede helårsboliger og 11 fritidsboliger. For selve landsbyen er der udarbejdet en Bevarende lokalplan. I perioden november 03 januar 04 meldte husejerne sig løbende til at modtage besøg fra Energiselskabet og nedenfor beskrives resultaterne af aktiviteterne i perioden, opdelt i to hovedområder: - Energitjek og - Arbejdet i den lokale Arbejdsgruppe. Energitjek Der har været kontakt med 21 af boligejerne og deraf er der gennemført Energitjek i 16 helårsboliger og 1 fritidsbolig. Forklaringer fra de 4 ejere af helårsboliger der ikke ønskede et tjek var: kun interesse for tilskud til VE-anlæg, ejendom sat til salg, har rigelig adgang til gratis kornafrens til stokerfyr og har fået gennemgået ejendom under tidligere energitjek (i 1999/2000). Fritidshuset var ved gennemgangen gjort klar til en gennemgribende renovering. Taget og en stor del af de indvendige konstruktioner og installationer var nedtaget, og der var således gjort klar til renoveringen. Ejeren var nu lidt i tvivl om hvordan genopbygningen skulle foretages, var måske mest indstillet på at nedtage hele huset. Dette vil kræve en dispensation fra landsbyens bevarende lokalplan. Ud af de 16 helårsboliger (42 % af helårsboligerne) der blev besøgt, var den ene boligejer mest optaget af ombygning til vedvarende energi og i den anden var ægteparret bortrejst i længere perioder af arbejdsmæssige årsager. Førstnævnte kunne ikke oplyse om forbruget, sidstnævnte fandt det ikke relevant, netop fordi boligen ikke blev anvendt hele året. For begge gjaldt det, at den store andel af energien kom fra træ, der blev hentet fra ejendommenes arealer. Elforbruget I de 13 af boligerne kunne elforbruget oplyses præcist, resultaterne kan summeres således: - 8 af boligerne anvendte mindre el end gennemsnittet for en tilsvarende profil og - 5 af boligerne anvendte mere el, end amts gennemsnittet. I 4 af boligerne indgik el som en væsentlig del af varmeforsyningen. I 2 af disse var supplementet fra brændeovne væsentligt, i 1 udgjorde brændeovnen en mindre del og i 1 af sidstnævnte boliger indgik en luftvarmepumpe i kombination elvarmen. Som det fremgår, ligger forbruget relativt pænt i forhold til amtets gennemsnit for tilsvarende boliger og beboer sammensætninger. Ved langt de fleste boliger blev der gjort opmærksom på forhold omkring hårde hvidevarer. Flertallet anvender lavenergibelysning i et fornuftigt omfang, andre blev tilrådet at gøre det. Nogle afbrød stand-by når el-apparater ikke var i brug og det resterende flertal blev opfordret til at gøre det samme 7

8 Varmeforbruget I 13 af de boliger der har fået et Tjek, kunne der kalkuleres et varmeforbrug pr. m 2 pr. år. Resultatet af kalkulerne kan summeres således: - 10 af boligerne anvendte under 150 kwh pr. m 2 pr. år (4 nyere og 6 ældre boliger), - i 2 af boligerne, der var ældre, blev der anvendt mellem 150 og 200 kwh pr. m 2 pr. år og - 1 nyere bolig anvendte 225 kwh pr. m 2 pr. år. Det relativt lave varmeforbrug i flertallet af boligerne er et udtryk for en generel og relativ høj interesse for varmebesparelser. Men for mange boliger gælder det også, at dele af boligen henstår uopvarmet eller opvarmet til et lavere komfortniveau. 5 af boligejerne blev stærkt tilrådet til efterisoleringer. Det er især lofter der er mangelfuldt isolerede. I 4 af disse boliger var hele loftet eller store dele heraf ikke isolerede. Vedvarende Energianlæg I 5 af de 13 boliger anvendtes brændeovne i stor stil, i 2 boliger kun lidt. I 4 af boligerne var der stor interesse i 2 boliger måske interesse, for at overgå til vedvarende energi også kombineret. Interessen var koncentreret om: 2 solvarme, 2 varmepumpe (jord), 1 solvarme/biomasse og 1 solvarme/varmepumpe. Vandforbruget I 13 af boligerne kunne der gives oplysninger om det årlige vandforbrug. På Samsø varierer vandforbruget i private husholdninger mellem m 3 pr. person pr. år. Nedenfor opdeles forbruget således: - 3 af boligerne anvendte mindre end 40 m 3 pr. person pr. år, - 7 af boligerne anvendte mellem m 3 pr. person pr. år og - 3 af boligerne anvendte over 50 m 3 pr. person pr. år. De 3 boliger hvor vandforbruget var over gennemsnittet, var alle beboet af 1 person. I de 2 af disse boliger var vandarmaturerne yderligere forældede og vaskemaskinen af ældre dato. Om den tredje bolig skal det bemærkes, at beboeren badede hver dag. Ellers skal det bemærkes, at der var mange 2-skyls toiletter (7 stk.) og at der i yderligere 3 boliger blev anvendt returtryk ved toilettet for at reducere vandforbruget. Tilsvarende var der mange termostatiske blandingsbatterier ved bruserne i boligerne. I en enkelt bolig var armaturerne i en sådan tilstand, at det blev tilrådet at hjemtage et tilbud fra en VVS-installatør. Samlet vurdering ressource adfærd/forhold Af de 16 boliger der er blevet undersøgt kan det skematisk opgøres at beboerne i: - 8 boliger var klart bevidste om ressourceforbruget, - 7 boliger var bevidste om ressourceforbruget på 1 eller 2 områder og - 1 bolig ikke bekymrede sig voldsomt meget om ressourceforbruget. I sidstnævnte tilfælde blev der dog anvendt ressourcebesparende udstyr, når der blev foretaget renoveringer. Så den manglende bekymring tilskrives mere, at beboerne ikke var nødt til at tage økonomiske hensyn i forhold til det daglige ressourceforbrug. Andre forhold I forbindelse med besøgene og interviewene blev forhold omkring transport, affald, børn og ældre bragt på bane. Langt de fleste har private biler, de få øvrige benytter den offentlig rutebil der dagligt gennemkører landsbyen 8 9 gange i hver retning. En del cykler periodisk, specielt de 4 5 km. til Tranebjerg, 8

9 hvor institutioner og forretninger er lokaliseret. Det er indtrykket, at cyklerne mest anvendes til motion. Affaldsforhold med 14 dages tømning (i periode maj august afhentes hver uge) og lokal miljøstation fungerede tilfredsstillende. En enkelt familie savnede bedre legeforhold for børn. En ældre var bevægelseshæmmet, men blev hjulpet af en bekendt. Sidstnævnte havde dog det specielle problem, at fugereparationerne efter en hulmursisolering i 2002 fremstod skæmmende i såvel udførelse som farve. Der blev derfor rettet henvendelse til såvel det Autoriserede Indblæsningsfirma som det firma der havde udstedt autorisationen. Efter et ½ års henvendelser til de to firmaer blev dette forhold endelig bragt i orden. Enkelte nævnte lugtproblemer fra kloaksystemet. Atter andre at man savnede sommerens fællesspisning, men oldermanden var tilsyneladende gået i dvale. Arbejdsgruppen Der har i perioden været 4 møder i arbejdsgruppen. Her orienterede landsbyboerne om det årligt tilbagevendende fastelavnsarrangement, hvor der altid er mange deltagere. Angående børn i øvrigt mente gruppen, at det var vanskeligt at arranger noget, fordi de få børn i forskellige aldre havde forskellige interesser. På Samsø er der tradition for, at forældrene transporterer dem rundt på besøg hos skolekammerater og til fritidsaktiviteter. Som det blev nævnt under Energiktjek i nogle af boligerne, savnede man en genoptagelse af oldermands aktiviteterne, bl.a. den årlige sommer fællesspisning, hvor man kunne mødes med fritidssamsingerne i landsbyen. På de to sidste møder i gruppen diskuterede vi yderligere at etablere en borgerforening, evt. et Gadekærlaug. Idéen skulle præsenteres på et afsluttende offentlig møde, hvor også resultaterne fra Energitjek runden skulle fremlægges. Mødet blev aftalt til lørdag d. 28. februar på Boll s Lejrskole. Arbejdsgruppen husstandsomdelte en løbeseddel herom, ligesom den blev uddelt på fastelavnsfesten d. 22. februar. Ved fastelavnsfesten valgte man allerede den oldermand, der skal virke i et år. I mødet d. 28. februar deltog omkring 30 landsbyboere. Mødet blev afviklet i en god og hyggelig atmosfære: - Aage Johnsen orienterede om forløbet af projektet henover vinteren: kontakten med husejerne, husbesøgene med energitjek, samtaler om livet i landsbyen og de fire møder i arbejdsgruppen. - Derefter orienterede Mette Kæstel fra arbejdsgruppen om, at Ulrich Møllgaard på Fastelavnsarrangementet havde indvilget i at overtage oldermandshvervet i det kommende år. MK foreslog at man på en eller anden måde organiserede sig i landsbyen, som en borgerforening et landsbylaug eller lignende. Hun pegede på følgende opgaver der bl.a. kunne tages fat på: vedligeholdelse omkring gadekæret, vedligeholdelse af Bøgebjerg, afholdelse af fællesarrangementer omkring Fastelavn, Grundlovsdag og sommerfest m.m. Det kunne også blive aktuelt, at man blev høringsberettiget i forhold vedrørende den bevarende lokalplan for Østerby. Efter nogen diskussion besluttede forsamlingen sig for at etablere et landsbylav og der blev valgt en bestyrelse med en oldermanden som formand. Bestyrelsen skulle blandt andet vurdere på og tage sig af nogle af de områder der var blevet skitseret af Mette Kæstel. Landsbylavet afholdt i 2004 Grund-lovsmøde på Bøgebjerg med 35 deltagere og sommerfest med 75 deltagere i Bolls Lejrskole. 9

10 Der blev afholdt et afsluttende møde med landsbylavet d. 14. juni. Her blev det aftalt, at afholde et møde med kommunen om: kultur, det sociale, afledningsforhold og hastigheds begrænsning. Mødet er endnu ikke blevet afholdt. Efterskrift Lige nu ( 06) satser Lejrskolen på at udskifte en ældre olie- og fastbrændselskedel med en moderne kombineret fastbrændsels/træpille kedel. Endvidere hjemtages tilbud på et 24 m 2 solvarmesystem beregnet for lejrskolens varmtvandsforsyning om sommeren. En familie på Bøgebjergvej der ejer et stuehus og parcelhus overvejer at etablere en halmkedel og/eller træpillekedel, til varmeforsyning af de to boliger via en fjernvarmeledning. En husejer har bestilt et jordvarmepumpeanlæg der skal installeres i foråret 06. I forbindelse med en oprensning og renovering omkring gadekæret i 2005 skete der en mindre rokade i Landsbylavets bestyrelse. Traditionen med fællesarrangementer omkring fastelavn og om sommeren, hvor fritidssamsingerne er på øen, fastholdes. Landsbyen Besser Efter afslutning af energitjek i Østerby blev det aftalt med formanden for Besser og Omegns Borgerforening, at tilbyde energitjek til husejerne i Besser by. I Besser afholdes der i vintersæsonen månedlige fællesspisninger i byens forsamlingshus, der vurderes som øens mest aktive, med et vel bestyret køkken. Sammen med formanden fandt vi derfor, at det ville være en god idé, at fremlægge projektet på et af disse fælles arrangementer. I et husstandsomdelt brev, blev husejerne tilbudt et gratis energitjek samt orienteret om, at projektet ville blive fremlagt til diskussion ved fællesspisningen d. 19. februar 04. Kun en af energivejlederne havde mulighed for at deltage i fællesspisningen. De ca. 100 fremmødte borgere spiste, sang og lod sig underholde af en lokal klavervirtuos fra , hvorefter den indbudte energivejleder fik lejlighed til at fremlægge projektet afsluttende med opfordring til modtage en gratis gennemgang af boligerne med muligheder for at spare på energi- og vandforbrug og dermed penge. Forsamlingen virkede noget døsig ovenpå mad og sang og der var ikke megen respons på det ½ times oplæg om gratis energitjek. Kun en meldte sig til et energitjek. Det kan vurderes, at mødeformen ikke var god for fremlæggelse af et alvorligt projekt. Borgerne var kommet for at hygge sig, formanden styrede ikke stramt nok og energivejlederen havde tilsyneladende ikke nok gennemslagskraft på det sene tidspunkt for fremlæggelse af projektet. I de efterfølgende uger henvendte yderligere 4 husejere sig for at få et energitjek. De tre henvendelser kom fra Fritidssamsinger der har en fritidsbolig i landsbyen, den fjerde henvendelse var fra en fastboende der havde sat sin ejendom til salg. Energitjek Besser består af 5 gader og veje med i alt 109 boliger, 75 helårs- og 34 fritidsboliger. Som nævnt var 3 af de tilmeldte fritidsboliger (1 af dem var dog ved at blive renoveret m.h.p. fremtidig helårsbolig), 1 bolig var til salg og den sidste boligejer var udelukkende interesseret i at omlægge til rapsolie opvarmning. Sidstnævnte blev ikke besøgt. Resultatet af de 4 gennemførte energitjek refereres nedenfor. Elforbruget Alle 4 boliger anvendte mindre el end gennemsnittet for en tilsvarende profil i Århus Amt (også når der blev taget hensyn til fritidsboliger). 10

11 I 2 boliger havde hhv. 1 og 2 hårde hvidevarer rigtigt mange år på bagen. I en anden bolig anvendtes ikke elbesparende belysning overhovedet. Varmeforbruget De 3 undersøgte fritidsboliger anvendte kwh pr. m 2 bolig og helårsboligen anvendte ca. 185 kwh pr. m 2 bolig. Vedvarende Energianlæg I 3 af boligerne anvendtes brændeovne. I den bolig der blev renoveret m.h.p. overgang til helårsbolig undersøgte man mulighederne for at etablere en varmepumpe der, via luftvarmeveksling, kunne anvendes til varmtvands supplement. I denne bolig overvejede man ligeledes en hulmursisolering (blev anbefalet). Vandforbruget I 2 af boligerne blev der anvendt mindre end 40 m 3 vand årligt pr. person, i 1 bolig mellem m 3 og i helårsboligen anvendte beboeren ca. 70 m 3 vand årligt. 2 af boligerne anvendte 1-skyls toiletter. Overgang til 2-skyls toiletter blev anbefalet. Andre forhold Der var en generel tilfredshed med de sociale forhold i landsbyen. Det samme gjaldt affaldshåndteringen. I en enkelt husstand var man bekymret for spildevands håndteringen i landsbyen. Landsbyerne Pillemark og Hårmark Sammen med bestyrelsen for Pillemark Borgerforening blev det aftalt, at tilbyde Energitjek til de to landsbyer Pillemark og Hårmark. De to landsbyer er fælles om alle arrangementer. Der er i Pillemark en lejrskole, der anvendes til større arrangementer. Endvidere har et par landmænd store opvarmede spirerum, der lige så ofte anvendes til arrangementer for landsbyerne. Ved vort informationsmøde blev det valgt, at anvende et af sidstnævnte, som er centralt placeret i Pillemark. Da mødet var henlagt til d. 27. oktober 04 havde Projektgruppen valgt, at tilbyde saftpresning som vi gjorde det i Østerby. Der blev postomdelt breve til alle husstandene i de to landsbyer. Desuden ophængte Borgerforeningen plakater i landsbyerne. Selve arrangementet forløb godt. Der blev presset en del æbler til saft og efterfølgende var der fælles kaffebord for de godt 25 fremmødte landsbyboere. Som afslutning fremlagde de to energivejledere de hidtidige erfaringer fra projektet og opfordrede deltagerne til at modtage et gratis energitjek. Fire tilmeldte sig på selve mødet. Fire tilmeldinger fandt vi ikke tilfredsstillende, hvorfor vi på ny fik postomdelt opfordringer om at bestille et gratis Energitjek. Det gav nogle flere tilmeldinger og vi gik i gang med besøgene i de tilmeldte boliger. Vi var dog stadig ikke tilfredse med antallet af tilmeldinger, hvorfor vi med en uges mellemrum annoncerede to gange med et sidste udkald for de to landsbyer. Annonceringen gjorde, at andre samsinger henvendte sig og forespurgte om de dog ikke kunne få et gratis energitjek (herom senere). Energitjek De to landsbyer består af 7 gader og veje med i alt 127 boliger, 101 helårsboliger og 26 fritidsboliger. Der blev tilmeldt 13 boliger hvoraf en var under så kraftig ombygning, at det ikke tjente noget formål at gennemføre et almindeligt tjek. Denne bolig (landbrugsejendom) blev opvarmet af en pille/kornkedel. Ejeren var energi- og miljøbevidst så samtalen gik stort set på at bekræfte ham i nogle gode foranstaltninger, der gik på fremtidige besparelser på el-, varme- og vandforbruget. Af 11

12 de 12 øvrige tilmeldte var en enkelt en fritidsbolig. Resultaterne 12 gennemførte energitjek gennemgås nedenfor. Elforbruget - 6 boliger anvendte mindre el end amts gennemsnittet, - 3 boliger anvendte mere end gennemsnittet og - 3 boliger kunne ikke oplyse elforbruget. For de 2 sidstnævnte gjaldt det, at beboerne var ny indflyttede. For 2 af boligerne der anvendte mere el end gennemsnittet var der til den ene (en lejebolig) koblet 2 ekstra erhvervsforbrug. Det var lejeren utilfreds med, og han blev da også kraftigt opfordret til at ejeren skulle foranstalte bimålere ved de 2 erhvervsforbrug. For den anden bolig der var elopvarmet blev det anbefalet, at øge temperaturen fra 22 til 18 o C i fryseren, at anvende elsparepærer og at overveje, om det var nødvendigt at tømme elvandvarmeren hver dag i forbindelse med badning. Endvidere blev det anført, at en ismaskine indbygget i køleskabet var en elsluger. Varmeforbruget I de 12 boliger som fik et egentligt energitjek, kunne der, bortset fra to boliger, udføres varme kalkulationer, resulterende i følgende: - 7 boliger anvendte 150 kwh eller derunder pr. m 2 pr. år (1 nyere - og 6 ældre boliger) og - 3 boliger anvendte mellem 150 og 200 kwh pr. m 2 pr. år (1 nyere og 2 ældre boliger). En bolig manglede at udskifte enkelte 1 lags - til termoruder samt udskiftning af enkelte radiatorventiler til radiatortermostater, en anden blev anbefalet hulmursisolering samt isolering af hoveddøren og en tredje havde en uisoleret oliekedel samt uisoleret hoveddør. Generelt er hoveddørene et svagt punkt ved ældre boliger. For mange gælder det, at der ofte er tale om smukke døre, som ejeren nødigt ser isoleret, langt mindre udskiftet. Vedvarende energianlæg 5 af boligerne havde brændeovne, en af dem med vandgris. En anden anvendte udelukkende brænde, men overvejede at installere et solvarmeanlæg. 1 bolig blev varmeforsynet af en pillekedel og et solvarmeanlæg, hvilket betød, at kedlen kunne slukkes om sommeren. I 2 boliger overvejede man overgang til pillekedel eller varmepumpeanlæg. Vandforbrug I 11 boliger kunne det årlige vandforbrug oplyses og kan opdeles således: - 4 boliger anvendte mindre end 40 m 3 pr. person pr. år, - 4 boliger anvendte mellem m 3 pr. person pr. år og - 3 boliger anvendte mere end 50 m 3 pr. person pr. år. I de 2 af boligerne hvor vandforbruget var højt, blev der badet meget, i den ene var der endda ikke termostatisk blandingsbatteri, hvilket naturligvis blev anbefalet. I den tredje bolig var der kun 1 beboer, som angiveligt havde en del familiebesøg om sommeren. Som det fremgår var der for de øvrige stor bevidsthed omkring vandforbruget. Andre forhold For affaldets vedkommende var der generelt tilfredshed med afhentning af husholdningsaffaldet hver 14. dag (om sommeren afhentes der hver 7. dag). En fandt det dog nødvendigt indimellem at køre affald til Harpesdal, en anden fandt at det var nødvendigt med en større affaldsseparering, for at acceptere 14 dages afhentning. 2 familier hjemmekomposterede. 12

13 I Hårmark var der stor utilfredshed med, at rutebilen ikke længere kørte til denne landsby. Specielt savnede man skolebussen. Endvidere savnede man oprensning af gadekæret i denne landsby. Bortset fra en familie var indtrykket, at der var en god miljøbevidsthed i de to landsbyer. Men i den store landsby Pillemark er der generelt modstand mod fjernvarme, som vi vurderer som mere miljøvenlig end de mange individuelle biomassekedler og brændeovne som anvendes i landsbyen. Områder udenfor de 4 landsbyer Som nævnt, fik vi en del henvendelser om, at få foretaget energitjek af boliger udenfor de 4 valgte landsbyer, i forbindelse med annonceringerne i Pillemark og Hårmark. Da antallet var overkommeligt, valgte vi at gennemføre et tjek af yderligere 6 boliger i 5 andre landsbyer, samt 3 boliger i det åbne land. Energitjek Af de 9 boliger (herunder 1 fritidsbolig) hvorfra der var taget kontakt, var de 6 (herunder fritidsboligen) i gang med forbedringer eller i overvejelse om forbedringer. Det kan skyldes de urolige og stigende oliepriser i I 5 af boligerne var der tydeligvis også en almindelig interesse for energibesparelser og i 4 af disse boliger en interesse for at få bekræftet at de valgte energiløsninger var fornuftige. Alt i alt et andet udgangspunkt end fra boligejerne i de 4 landsbyer, hvor der var foregået et opsøgende arbejde. Elforbruget - 6 af boligerne anvendte mindre el end amts gennemsnittet og - 3 boliger anvendte mere end gennemsnittet. Den ene bolig der lå over gennemsnittet anvendte en del el til pumper og drift af et kombineret olieog fastbrændsels kedelsystem. Endvidere var temperaturerne køleskab og fryser for lave. Fritidsboligen blev opvarmet med el, støttet af en brændeovn. Her overvejede man en tilbygning med det mål at blive fastboende på Samsø. Endvidere overvejede man at integreret et solcellesystem på tilbygningens sydtag. Der blev i det efterfølgende brev til husejeren henvist til muligheden for anlægsstøtte fra Sol 1000-projektet. Men der blev også gjort opmærksom på, at prioritere renovering af vinduer og døre. Varmeforbruget Kun 1 af de 9 boliger var af nyere dato. Varmeforbruget i de 9 boliger kunne kalkuleres således:: - 6 boliger anvendte under 150 kwh/m 2 bolig pr. år (herunder den nyere), - 2 boliger anvendte mellem 150 og 200 kwh/m 2 bolig pr. år og - 1 bolig anvendte ca. 212 kwh. pr. m 2 bolig pr. år (fritidsboligen omregnet til helårsbolig). 5 af boligerne manglede efterisoleringer: 4 af dem vinduer, 2 yderdøre, 3 væg- og 1 af dem tagisolering. Vedvarende energianlæg 1 bolig havde brændeovne og var i færd med at omlægge til luft/vand VP, 1 havde pillekedel, 1 havde fjernvarme (halm), 1 havde brændeovne og solvarme, 1 solvarme, 1 havde hhv. træ- og oliekedel og 1 havde brændeovn. Altså 7 ud af 9 boliger havde hel (3) eller delvis (4) varmeforsyning fra vedvarende energi. I 3 boliger, hvor man i de 2 i forvejen havde hhv. solvarme/brændeovne og solvarme, var man interesseret i at overgå til hhv. varmepumpe eller træpillekedel og varmepumpe. 13

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-02227-0137 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 13. juli 2006 Ejendommens BBR nr.: 153 055580 001 Byggeår: 1978 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 8 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012066 Energikonsulent: Tue Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Dansk Ejendoms

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse Læs let til Dæk 14 19 (2015 årsrevision) Ref.: Dæk 14 Beskrivelse Før/efter Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Terrændækket (belægning eller trægulv på strøer på beton med drænlæg

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 16.01.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bellisvej 36 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-005608 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse. Samlede undersøgelsesresultater

Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme. Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse. Samlede undersøgelsesresultater Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Energisparepotentialer i enfamiliehuse og rækkehuse Samlede undersøgelsesresultater Januar 2008 Sønderborg, Aabenraa, Viborg og Thisted Fjernvarme Energisparepotentialer

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Strøby Bygade 52 4671 Strøby 336-000758 100050790 10-10-2007 Energi-

Strøby Bygade 52 4671 Strøby 336-000758 100050790 10-10-2007 Energi- I " W Energimærkn ng for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energil

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 0.7 kasse rummeter Brænde

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 0.7 kasse rummeter Brænde SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Københavnsvej 21 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-059260 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-031277-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere