Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle, Jystrup, Vigersted, Bringstrup-Sigersted, Fjellebro-Kværkeby, Vetterslev-Høm, Sneslev, Nordrup-Farendløse og Ørslev 1. Vi er, vi vil og vi kan Vi skal være med på den holdbare bølge omkring kvalitet, æstetik og dansk design. Det som Danmark og danskerne er mest kendt for. F.eks. Wegner, Arne Jacobsen, Jørn Utzon, Bjarke Ingels BIG, Henning Larsen og mange, mange flere. Herunder også dansk film og TV-produktion, samt virksomheder som Mærsk, Grundfos, Danfoss, Novo, Oticon, Rockwool og mange flere. Også fødevarer og gastronomi er gode kendetegn for dansk kvalitet, herunder Noma og det Claus Meyer har skabt. Via et af verdens bedste landbrug, har vi skabt en høj fødevarekvalitet og meget mere. F.eks. DLF-græsfrø, Arla, Danish Crown. Alt det gode, der ligger i den fælles sky skal vi udnytte bedst muligt. Vi skal tænke fremadrettet kvalitet. Det får vi alle mest ud af i længden. Vi skal bane vejen for et af Danmarks bedst sammenhængende lokalsamfund. Det er rigtig mange år siden, at lokalsamfundene i Ringsted har mulighed for at være med til at skabe et godt grundlag for det samfund vi ønsker. Derfor er det nu, vi sammen skal yde en ekstra indsats. Politikerne vil gerne høre på os. De efterlyser vore tanker og idéer. 2. Intentionerne med helhedsplanerne Lokalrådene og de enkelte lokalsamfund i samarbejde med hinanden, forvaltningen, Landsbyforum og det politiske niveau skal finde frem til en fælles platform og et brugbart styringsredskab for udvikling af landområderne i kommunen. Helhedsplanerne udformes i forlængelse af den kommende landdistriktspolitik Den proces, der blev sat i gang med mødet i Tvindelstrup og senere i Bringstrup efterfulgt af de individuelle møder med forvaltningen er udgangspunktet for den fortsatte proces. De færdiggjorte fakta-blade med identiteten for lokalområderne vil indgå. Planen udformes med hensyntagen til de 10 landområders individuelle værdier, potentialer, visioner, behov, styrker og svagheder. Vi har, som det sikkert er de fleste bekendt, en lidt underdrejet forvaltning. Derfor er det vort skøn, at vi skal udnytte det positive momentum landområderne har opnået det sidste årstid, Så det er nu, der skal handles. Derfor mener vi, at ekstern kompetence nogle steder kan være en mulighed for at få processen til at køre i et fornuftigt tempo. Med brug af eksterne kompetencer vil vi også kunne kræve og sikre, at helhedsplanerne opnår en præcis, grundig og professionel udformning. Samtidig har vi brug for ekstern sparring med mennesker og organisationer, der har ført lignende tanker og grundlag frem til gode resultater. Side 1 af 41

2 Vi håber selvfølgelig og forventer at forvaltningen vil yde en professionel indsats i det kommende arbejde med helhedsplanerne og at forvaltningen og de politiske udvalg vil sikre acceptabel fremdrift i arbejdet. Herunder indlægge arbejdet og godkendelser i en politisk og forvaltningsmæssig tidsplan, som ikke udsætte helhedsplanerne yderligere. 3. Sammenhængen i helheden For at opnå det optimale i arbejdet med at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter skal der være en tæt sammenhæng mellem 1. Kommuneplan Den nye kommende landdistriktspolitik De 10 helhedsplaner for landområderne samt på sigt 4. Generelle fællestræk for helhedsplanerne Ad 1. Kommuneplan Her har Landsbyforum være i tæt dialog med forvaltning og det politiske niveau og er kommet til enighed om et helt omskrevet afsnit i den kommende kommuneplan, som nu flugter med den efterfølgende nye landdistriktspolitik (Se vedhæftede bilag A). Kommuneplanen udsendes i ny høring omkring sommerferien og ventes vedtaget af byrådet inden jul Ad 2. Den nye landdistriktspolitik Som det er alle bekendt, er der desværre opstået en betydelig forsinkelse af arbejdet med den nye landdistriktspolitik grundet omstruktureringer mv. og et politikkoncept, der skal følges. Derfor forventes den nye landdistriktspolitik først endeligt vedtaget ultimo Men da Landsbyforum over lang tid har arbejdet med dette område, mener vi, at have styr på indholdet, som ligger i direkte forlængelse af afsnittet i den kommende kommuneplan. Vi afventer at forvaltningen sætter alt det tilgængelige materiale på skrift hurtigst muligt. Landsbyforum vil være tæt involveret i det materiale, der skal sendes til politisk godkendelse. Ad 3. De 10 helhedsplaner for landområderne samt på sigt Arbejdet med helhedsplanerne sættes for alvor i gang umiddelbart efter godkendelse i Økonomiudvalget den 31. marts Ude i lokalområderne er arbejdet allerede i gang flere steder og alle 10 lokalråd opfordres til at viderebearbejde og revurdere det materiale, der allerede er frembragt: 1. På de to store borgermøder, herunder de 7 vigtigste punkter for hvert lokalområde oplistet på mødet i Bringstrup (Se bilag B) 2. I Det gule skema (Se bilag C) 3. I identitetsbeskrivelserne for enkeltområderne (Se bilag D 1-10) 4. Fra lokalmøderne med forvaltningen, herunder 3 højst prioriterede ønsker (Se bilag E) 5. Eget indsamlet materiale i lokalrådene 6. Dialog med lokalområdets foreninger, organisationer, institutioner, borgernetværk, interessegrupper, virksomheder og naturligvis borgerne generelt. Ad 4. Generelle fællestræk for helhedsplanerne Landsbyforum skal medvirke til at de fælles overordnede emner bearbejdes og indgår i den samlede helhedsplan. Helhedsplanen bygges op således, at alle generelle forhold og overordnede emner behandles samlet i helhedsplanen underbygget af 10 afsnit, der helt konkret berører de enkelte landområder. Side 2 af 41

3 4. Landsbyforums overordnede tidsplan for arbejde med helhedsplanerne i 2014 Marts - Igangsætning af arbejdet i de 10 lokalområder April - Struktur for arbejdet. Landsbyforum og forvaltning April - Arbejdsfordeling, forvaltning, ekstern, landsbyforum Maj - Evt. udbud Primo maj - Beslutning vedr. evt. udbud 1. juli - Materiale fra de 10 lokalråd Juli, aug. og sept. - Bearbejdelse af materiale fra de 10 lokalråd og Landsbyforum Ultimo sept. - Færdigt oplæg til samlet helhedsplan Primo oktober - Finpudsning og justering inkl. de 10 lokalråd Oktober - Udvalgsbehandling og evt. høring Nov. og dec. - Politisk behandling og godkendelse 5. Lokalrådenes tidsplan for arbejde med helhedsplanerne i 2014 Marts - Igangsætning af arbejdet i de 10 lokalområder 1. juli - Materiale fra de 10 lokalråd afleveres til Landsbyforum Juli, aug. og sept. - Afklaring og tilpasning af spørgsmål med Landsbyforum Primo oktober - Finpudsning og afsluttende justering med Landsbyforum 6. Økonomi Økonomisk lægges der op til, at den afsatte 1. mio. kroner til landområderne i 2014 frigives således: Hvert af de 10 lokalråd kan ansøge om kr til forberedende undersøgelser, møder, tegninger og beregninger i forbindelse med helhedsplanudviklingen. Ved ansøgning benyttes fortrykt skema, der klargør at omkostninger skal kunne dokumenteres. Kun midler til undersøgelser vedr. helhedsplanarbejde frigives fra de bevilligede midler. Ubrugte midler, eller brugte midler der ikke kan dokumenteres, skal tilbageføres til puljen med de frigivede midler. Omkostninger afholdt af Landsbyforum til forundersøgelser, møder, ekstern bistand, tegninger, beregninger mv. Omkostninger til ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanerne, samling og bearbejdning af materiale fra Landsbyforum og de 10 lokalråd samt klargøring til politisk godkendelse. Ubrugte midler fra den afsatte 1. mio. kr udmøntes til fysisk udførelse af indholdet i de godkendte helhedsplaner eller overføres ubeskåret til 2015 som supplement til midler afsat i Kom godt i gang i landområderne Lokalrådene i hvert område er projektledere og tovholdere for egne landområder, herunder med formidlende, koordinerende og indsamlende roller i forhold til lokalområdets foreninger, organisationer, institutioner, borgernetværk, interessegrupper, virksomheder og naturligvis borgerne generelt. Det er fornuftigt med en vis form for systematisk ensartethed i processerne, som bl.a. kan skabe overblik over opgaverne lette den videre udvikling og konstruktion af helhedsplanerne skabe en prioritering medvirke til at holde fokus på tidsforløbet bidrage til et sammenhængende færdigt og smukt resultat, når vi står med helhedsplanerne i hånden Side 3 af 41

4 hjælpe med koordinering og besparelser i anvendelsen af mulig ekstern bistand og rådgivning, og dermed holde den samlede pris på helhedsplanerne nede lette samarbejde på tværs af lokalområder og dermed øge effektiviteten generelt. Derfor anvendes en skabelon indeholdende indsatsområder og projekter (opgaver), der både tjener som en hjælp til arbejdet og tjener som et redskab til opnåelse af det optimale resultat på kortest mulig tid og til billigst mulige pris. Jo før vi kan præstere et samlet resultat til administrativ og politisk behandling, jo før er der håb om, at Ringsted kommune kan levere varen! Først en omfattende oversigt over identitet og potentialer: 1. Identitet 1. Hvad er vores fundament og identitet 1. Identiteten for landsbyerne inkl. historik. Fakta-ark udarbejdet af Elisabeth Skogstad 2. Husk også identiteten for omgivelserne til landsbyerne og dem der bor længst ude 3. Hvordan styrkes sammenholdet 4. Hvordan styrkes forholdet til Ringsted By 5. Den sociale identitet er den vigtig og hvordan styrkes den 6. Den kulturelle identitet er den vigtig og hvordan styrkes den 7. Fokusér på det, der går godt 8. Drop det umulige og brug energien på det, der er økonomisk realistisk 9. Bevar og genskab de flotte indblikskiler til kirkerne, godserne, gravhøjene osv. 2. Styrkepositioner og lokale værdier 1. Foreningsarbejde og foreningssamarbejde 2. Unik natur med varierede skove, søer, moser, enge og flotte kulturlandskaber 3. Fortidsminder. Borganlægget i Humleore. Knud Lavarts Grav, Tvillingehøje, Ridevoldene, Det gamle Skjoldenæs, Kongevejen, Kilder osv. osv. 4. Fredede og bevaringsværdige bygninger. Hvad skal der værnes om? 5. Midt på Sjælland km fra Hovedstaden, centralt mellem hovedstad/øresundsregion, Fehmernbælt og Storebælt/Fyn/Jylland. Hvordan udnyttes beliggenheden 6. Forsamlingshuse, multihuse mv. Kommunale eller private. Er de gode nok 7. Sportshaller og sportsfaciliteter 8. En stor del uudnyttede landbrugsbygninger. Klyngesamarbejde om erhverv etc. 9. Grønne områder, anlæg og gadekær. Skal de opgraderes eller skal der laves helt nye? 10. Golfbane 11. Sporvognsmuseum 12. Humleorehus 13. Havørne i Humleore 14. Giesegård 15. Kirkerne og menighedsrådene 16. Skydebanen 17. Campingpladsen Skovly 18. Fuglereservatet 19. Oplevelsesstien 20. Roklubben 21. Allindelille Fredsskov 22. Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter Side 4 af 41

5 23. Sørup Herregård 24. Skoler, institutioner mv. offentlige som private 25. Lær at cykle-bane 26. Cross-bane ved Haraldsted 27. Mountainbike-bane i Vrangeskov 28. Tilknytning til naturpark område Bidstrup skovene/lejre 29. Søerne: Haraldsted Langesø, Gyrstinge Sø, Hvidsø, Valsølille sø og mange flere 30. Kulturlandskaber, herregårdslandskaber, store sammenhængende skove 31. Gyldenløveshøj 2. Potentialer 1. Hvordan udnytter vi bedst styrkepositionerne 1. Find ind til det, der giver liv 2. Påskøn den gode aktive indsats 3. Oversæt idealerne til handling 4. Kommuniker vore styrkepositioner, kvaliteter og ressourcer 5. Målrette indsatser for udvikling 6. Markedsføre bosætningsmulighederne. Alsidige byggegrunde, som kan tiltrække mennesker med forskellige behov i alle byzonelandsbyer. Storparceller, små rækkehuse, klyngehuse, seniorbofællesskaber osv. 7. Velkomststrategi for tilflyttere 8. Samarbejde med Visit Denmark og Ringsted Turistforening m.fl. 9. Tiltrække børnefamilier 10. Naturen som en attraktion. 11. Sikre fortsat god udvikling af skoler og institutioner 12. Sikre tidssvarende og trafiksikre skoleveje herunder cykelstier 13. Samarbejde på tværs af foreningerne via lokalrådene og på tværs af landområder 14. Sikre koordinering af aktiviteter og arrangementer via lokalrådene 15. Kommunikere oplevelser. Natur, camping, museer, sport, events, bed'n breakfast 16. Netværk i landområderne og mellem lokalrådene. Samarbejde giver styrke 17. Netværk til kulturen i Ringsted by - Lad oplevelser og kultur gå begge veje. Arrangere kultur og oplevelser i samarbejde med byen 18. Vi tager godt imod alle tilflyttere 19. Samarbejde med landbruget, skovbruget og erhvervene. Styrk sammenholdet 2. Udfordringer 1. Særlig indsats for børn 1. dagpleje 2. vuggestue 3. børnehave 4. sfo 5. legepladser 2. Særlig indsats for unge 1. væresteder 2. skater-baner etc. 3. aktiviteter generelt 3. Særlig indsats for ældre Side 5 af 41

6 1. væresteder og bomuligheder i lokalsamfundene 4. Forskønnelse af landsbyerne 5. Bedre vejanlæg sikker trafik 6. Ordentlig vejbelysning 7. Skabe micro-kulturer i landområderne gerne i samarbejde med Ringsted by 8. Udbygning, der forstærker landsbypræg og appellerer til ressourcestærke familier 9. Afstemte bygninger i kulturlandskaberne 10. Skabe stor interesse for tilflytning 11. Model for nærbutikker i landsbyerne. Gyrstingemodellen eller lign. 12. Sportsfaciliteter i nærområderne 13. Stier med adgang til den unikke natur 14. Cykelstier mellem landsbyerne 15. Cykelstier fra landsbyerne til Ringsted By 16. Skabe fundament for lokal trivsel. Det giver styrke 17. Tænke i helheder og binde lokalområderne sammen 18. Godt samarbejde til det politiske niveau 19. Godt samarbejde til forvaltningsniveauet 20. Forstå hinandens ønsker, vilkår og ressourcer 21. Udnytte tomme bygninger til f.eks. serviceerhverv og kreative erhverv, overnatningssteder mv. eller til helt nye boliger i staldbygningerne. Hjælp til tegninger!!! Hjælp til nedrivning!!! Byfornyelsespuljen. 22. Skabe udvikling, der appellerer til nye familier 23. Ordentlige vejanlæg herunder cykelstier og gangstier til de bløde trafikanter 24. Udnyt/genbrug banestrækningen fra Den gamle Midtbane (Fra Ringsted til Hvalsø via Ortved og Jystrup) 25. Kommunal service. For ældre. Pedelordning, bogbus, it-hjælp osv. 26. Tung trafik ud af de små landsbyer. Også de store landbrugsmaskiner, hvis det er muligt. Disse bliver større og større. Langsigtet planlægning i og omkring landsbyerne 27. Offentlig transport, hvor det gør en forskel. Økonomisk forsvarligt 28. Hvad er det, der gør det mest interessant at bo på landet i Ringsted Kommune især i dit lokalområde? 3. Muligheder 1. Øget bosætning i landsbyerne 2. Tiltrække ressourcestærke borgere fra hovedstaden, Køge og Roskilde med flere. Udnytte Ringsted kommune som bosted for ansatte på Supersygehuset i Køge og andre store arbejdspladser 3. Skabe ambassadører for de enkelte lokalsamfund. Seniorordninger, der kender området, som deres egen bukselomme 4. Landsbydesign: Hver landsby sit eget særpræg bygningsarkitektur hække tagfarver etc. etc. En flottere landsby giver højere priser og bedre omsættelighed 5. Fredning af vådområder, enge og ådale, hvor det er mulig med respekt og i samarbejde med lodsejere. Udnytte den nye landbrugs/naturreform 6. Sammenhængende naturpark gennem alle ådalene forbundet med alle skovene og gennem Skjoldenæsholm til Bidstrup/Lejre 7. Turisme Side 6 af 41

7 4. Hvem står os nærmest. Hvor handler vi, henter vore oplevelser og hvor går vi i byen? 1. Ringsted By 2. Sorø 3. Slagelse 4. Næstved 5. Hvalsø 6. Osted 7. Haslev 8. Køge 9. Borup 10. Roskilde 11. København 5. Byggegrunde i landområderne i Ringsted Kommune? 1. Sælg overflødig jord, der ikke passer til helhedsplanerne og brug pengene på landsbyudvikling. Så koster det intet!!!! Snarere tværtimod. Det kræver blot, at man realiserer det tab, der allerede er. Vi har ikke brug for reserveret jord 70 år frem. 6. Hvor vil vi helst bo, når vi bliver gamle? 1. Tænk udbygning og renovering i forhold til det folk har mest lyst til 3. Indsatsområder 1. Skabeloner Med udgangspunkt i indholdet i grundlaget under afsnit 3 punkt 3 defineres de indsatsområder, der skal gælde for hvert landområde. Indsatsområderne indføres i skabeloner, der er ordnet efter indsatsområder og med plads til projekter detaljerede projektbeskrivelser prioriteter tidsrammer for udførelse yderligere informationer. Samarbejde med andre landområder Indsatsområderne defineres som f.eks. (med udgangspunkt i "Det gule skema") Boliger og bosætning Samlingssteder Idrætsanlæg Skoler Infrastruktur skoleveje og skolestier Infrastruktur, veje og trafik generelt Infrastruktur, IT og mobil Børnetilbud og pasning Ungetilbud Ældretilbud Ungdomsboliger Ældreboliger Byforskønnelse Side 7 af 41

8 Dagligvarehandel og butikker Erhverv Landbrug Natur Stier Kultur Historie Kommunal service Turisme Legepladser Foreningsudvikling, fællesskab Energi, bæredygtighed Økologi Pedelordning Projekter placeres under tilhørende indsatsområder, hvis behov for yderligere indsatsområder oprettes skabeloner for disse. 2. Yderligere inspiration til overvejelse Styrke rammerne for bosætning i landområderne og tiltrække ressourcestærke familier, der positivt kan bidrage til et øget skattegrundlag Vi skal fastholde nuværende familier og skabe gode rammer og muligheder omkring dem i deres nærområde Styrke muligheder for samlings- og aktivitetssteder Fastholde og gerne udbygge serviceniveauet lokalt Styrke indkøbsmuligheder, hvor det er muligt. Evt. via lokalplaner Forbedre eller sikre overordnede rammevilkår for bl.a. bredbåndsforbindelser og mobildækning skoler institutioner transport Udnytte lokalområdets unikke beliggenhed kun km fra hovedstaden Samtidig skal nærheden til Roskilde, Sorø, Næstved, Haslev, Borup, Hvalsø og Osted udnyttes og de arbejdssteder, der findes i disse byer Udnytte natur og kulturarv og unik placering midt på Sjælland med noget af landets bedste infrastruktur, herunder jernbane, motorvej og øvrige vejnet Vi skal værdisætte naturen og udnytte de muligheder, der ligge lige uden for døren naturligvis med fuldt respekt for naturen og den styrker og svagheder Forbedre og nytænke de fysiske muligheder som f.eks. bygninger og deres indhold, funktioner og udformning Give bedre adgang til kommunens unikke naturmuligheder Styrke lokalområdernes eksisterende kvaliteter via bosætning, erhvervsliv, natur, netværk, kulturarv og geografisk placering Vi skal udnytte de enkelte områders muligheder og kvaliteter Eksempler: Gyrstinge Multihus med idrætsfaciliteter, dagligvarebutik, Gyrstinge Sø, boligarealer, skole, SFO, skovbørnehave, erhverv, lokalpark Side 8 af 41

9 Haraldsted Haraldsted Sø, Knud Lavards grav, Allingelille Fredsskov, sø-badestrand, friskole, børnehave, erhverv, voldanlæg Jystrup Sporvejsmuseum, golfbaner, Skjoldenæsholm, historie, natur, skole, SFO, børnehave, dagligvarebutik, boligarealer, bæredygtighed Vigersted Overbygningsskole med hal og fitness, børnehus, SFO, foreningsliv, store rekreative skov- og moseområder, boligarealer Bringstrup Landliv med nærhed til Ringsted, velfungerende forsamlingshus, erhverv, friskole, SFO, historiske ådale Kværkeby Kværkeby mose med naturreservat og rekreative områder, friskole, SFO, idrætsliv, erhverv, historiske herregårde, boligarealer Vetterslev/Høm Nærhed til Ringsted, friskole, børnehus, dagligvarebutik, godt foreningsliv, boligarealer, erhverv, Sørup konferencecenter Sneslev Velfungerende forsamlingshus, foreningsliv, landbørnehus, boligarealer, erhverv Nordrup Skole med hal, SFO, børnehus, godt idrætsliv, erhverv, boligarealer, Giesegård herregård Ørslev Herregårdslandskab med store vidder, dagligvarebutik, pizzeria, velfungerende idræts- og foreningsliv, boligarealer, erhverv, historie 3. Proces og metoder Inddrag foreninger, organisationer, institutioner, borgernetværk, interessegrupper, erhverv, landbrug, dagligvarebutikker Borgerdialog og -møder. Få de aktive lokale borgere og ildsjæle med Deltagerdrevet udvikling Forundersøgelser for helhedsplanudvikling med kommunal udviklingsstøtte Helhedsplan arbejdsgrupper - både lokale og på tværs Processen mediedækkes Medtages på de lokale hjemmesider og på Landsbyforums hjemmeside, borgerne skal informeres, involveres og kunne komme i dialog Samarbejde i netværk på tværs mellem lokalråd og landområder, find sammen - det giver styrke Tænk samspil med naboområder i tilstødende kommuner Sparring med Landsbyforum Sparring med kommunal administration og lokale politikere Sparring med landområder i andre kommuner Sammenhæng på kort og på langt sigt, kontinuitet. Tænk scenarier om år. Husk tidsplanen. Skabeloner med alle informationer afleveres til Landsbyforum senest 1. juli 2014 Side 9 af 41

10 9. Til eftertanke Forbind Fysiske forbindelser og formidling kobler steder sammen. Ved at forbinde landsbyer, forbinde attraktioner og forbinde turisme med lokalsamfund skabes grundlag for samarbejde og synergi mellem steder og funktioner. Gentænk Tomme bygninger og forladte områder kan fyldes med nyt liv og indhold. Ved at gentænke landsbyens plan, landskabets funktion og forladte bygninger, kan forældede strukturer, anlæg og bygninger igen blive aktiver for lokalområdernes udvikling. Styrk Landsbyer kan blomstre, når de eksisterende kvaliteter styrkes. Det smukke kan træde frem, når det grimme fjernes og landsbyen får nyt liv, når mødestederne, det lokale engagement og relationerne til landskabet styrkes. Landsbyforum. PH-LG 27. marts 2014 Side 10 af 41

11 Bilag A Møde den 20. februar 2014 på borgmesterkontoret. Nedenstående udkast til afsnit i den reviderede Kommuneplan blev godkendt på mødet. Udkastet indgår i den videre godkendelsesproces af Byrådet ultimo Deltagere: Henrik Hvidesten, Per Roos, Klaus Hansen, Johnny Christensen, Leif Gredal og Peter Hansen. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på gode botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune vil være foregangskommune for en sammenhængende, fremsynet og attraktiv landdistriktsudvikling i samarbejde mellem landområdernes aktører, byråd og administration. Byrådets vision er at skabe gode rammer for den udviklingsproces som landdistrikterne har igangsat, herunder at nye helhedsplaner skal medvirke til at styrke landsbyerne og landområderne i deres individuelle identitet, særpræg og muligheder, og at danne grundlag for en fremadrettet målsat udvikling i indeværende byrådsperiode, samt at skabe et gennemtænkt og holdbart fundament for en visionær udvikling på lang sigt. Visionen kan sammenfattes således: Byrådet anser kommunens landdistrikter som et aktiv for hele kommunen og vil skabe rammerne for at fastholde og styrke interessen for bosætning og erhverv i landdistrikterne, herunder fokus på fremadrettet kvalitet og holdbarhed for at gøre det interessant for nuværende borgere at forblive i landsbyerne og i landområderne, samt at gøre det indlysende attraktivt for nye familier at bosætte sig i landsbyerne og i landområderne i Ringsted kommune. En investering heri vil gavne og medvirke til en styrkelse af vældfærdsmulighederne i hele kommunen via et forøget skattegrundlag og flere tilfredse borgere. Visionens rammer vil blive udmøntet i en ny landdistriktspolitik i 1. halvår 2014 og til igangsættelse af helhedsplaner for kommunens landområder inden årets udgang i Landdistriktspolitikken og helhedsplanerne revideres og opdateres i fremtiden samtidig med nye kommuneplaner for på lang sigt dynamisk at afspejle mulighederne. Baggrund Ringsted Kommunes landdistrikter udgøres af 10 forskellige landdistriktsområder med hver deres identitet og særpræg. Der skal værnes om og udvikles videre på disse aktiver, hvis landområderne fremover skal fremstå attraktive for nye tilflyttere og erhvervsvirksomheder, såvel som for allerede bosatte borgere og etablerede erhvervsvirksomheder. Side 11 af 41

12 Byrådets vision detaljeres i landdistriktspolitikken og gøres operationel i helhedsplanerne. Byrådet ønsker derfor, at revidere landdistriktspolitikken fra 2004, og Byrådet ønsker, at der udarbejdes målsatte helhedsplaner for alle landdistriktsområderne med udgangspunkt i deres identiteter, styrker, muligheder og svagheder. Byrådet lægger stor vægt på, at borgerne inddrages i de processer som vedrører deres liv. Derfor indgår det også i Byrådets vision, at Landsbyforum, som repræsentant for landdistrikternes borgere, deltager aktivt i processen med udarbejdelse af landdistriktspolitikken og udarbejdelse af helhedsplaner. På denne baggrund har Byrådet i indeværende byrådsperiode bevilget midler til udvikling i landdistrikterne. Midler Byrådet vil: i samarbejde med Landsbyforum i første halvdel af 2014 udarbejde en ny landdistriktspolitik, der er realistisk og anvendelig med fokus på at styrke bosætning, erhverv og livskvalitet i pagt med de landskabelige og kulturhistoriske værdier. samarbejde med Landsbyforum i udarbejdelse af kvalitative, målsatte og realistiske helhedsplaner for alle 10 landdistriktsområder. Udarbejdelse af helhedsplanerne ventes færdiggjort i løbet af Til udarbejdelsen benyttes udviklingsmidler afsat for 2014 helt eller delvist. Mål Byrådet vil: arbejde for opfyldelsen af den opstillede vision. arbejde for gennemførelse af de retningslinjer, der defineres og vedtages i en ny landdistriktspolitik, samt i de efterfølgende helhedsplaner markant fremme bosætningen indenfor de rammer der allerede er udlagt og fremme bosætningen gennem en fremsynet og visionær landdistriktspolitik, herunder helhedsplaner der fremmer livskvaliteten og lysten til at bo i kommunens landdistrikter. arbejde for at kommunens landdistrikter aktivt er en attraktiv del af Ringsted Kommune og kan tiltrække familier. Retningslinjer Landsbyforum er det samlende talerør for landdistriktsområderne, hvorigennem den primære kommunikation foregår. De 10 lokalråd i landdistriktsområderne skal indgå som væsentlige partnere i hvert af deres områder. Bosætning og erhvervsudvikling skal være foreneligt med de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Udvikling af kommunens landdistriktsområder skal fortrinsvist ske på lokalt initiativ og engagement, og med støtte af kommunale midler eller med kommunal finansiering, hvor dette medvirker til at opfylde visioner og mål. Finansiering skal herudover søges baseret på eksempelvis statslige og private fonde og puljer. Redegørelse Ringsted Kommune ønsker en dynamisk udvikling i landdistrikterne. Landdistrikterne skal ikke være en hensygnende soveby præget af affolkning og mangel på arbejdspladser. Landdistrikterne skal derimod være et aktiv og et alternativ for de borgere, der ønsker at bo i Side 12 af 41

13 nærheden af naturen og med højt til loftet. Byrådet har derfor sat udvikling af landdistrikterne på kommunens budget med 1 million kr. om året i indeværende byrådsperiode. De afsatte midler kan være et igangsættende og profilerende middel til at sætte fokus på de temaer og projekter, herunder udarbejdelse af helhedsplaner, som Landsbyforum og landdistrikterne i samarbejde med Byråd og administration sætter på dagsordenen. Skal visionerne føres ud i livet er det nødvendigt med en helhedsplanlægning for de enkelte landdistriktsområder. Det bliver således nødvendigt at tydeliggøre de enkelte områders styrker og svagheder for derigennem at differentiere de forskellige områder fra hinanden ved at sætte fokus på hvert områdes identitet og særpræg. I arbejdet med helhedsplanerne vil samarbejde på tværs af de enkelte landområder være en god mulighed for at sikre bedst mulig sammenhængskraft i investeringerne. Landområderne skal så vidt muligt acceptere hinandens forskelligheder og udnytte hinandens styrkepositioner herved opnås mest for de midler der investeres. Som en del af grundlaget for en ny landdistriktspolitik og helhedsplanlægning har Ringsted Kommune udarbejdet faktablade for alle 10 landområder. For at landdistriktspolitikken skal have et reelt indhold er det essentielt at landdistrikternes aktører, Byråd og administration er enige i fremgangsmåden og i fællesskab trækker i samme retning. Landdistrikterne skal altså på dagsordenen, og profilering og udvikling gennem identitetsskabelse, særpræg og muligheder skal i store træk ske gennem de netværk landdistrikterne råder over, nemlig Landsbyforum og de 10 lokalråd i samarbejde med Byråd og administration. Ringsted Kommune er geografisk set en mellemstor kommune med ca indbyggere, hvoraf ca. 38 % bor i landsbyerne og landområderne og ca. 62 % bor i Ringsted by og Benløse. Ringsted Kommune er placeret centralt midt på Sjælland med Ringsted by placeret midt i kommunen. Landskabelig set består Ringsted Kommune af et meget blandet landskab. Kommunen er rig på natur herunder skove, søer, enge, åer med ådale og store landbrugsarealer. Her findes mange kulturhistoriske perler som fx Knud Lavards Kapel, Skjoldenæs, Ridevoldene, store herregårdsmiljøer m.fl. Landskab og kulturhistorie har stor betydning for borgernes hverdag og for kommunens særpræg og identitet. De naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter er med til at gøre landdistrikterne til et attraktivt sted at bo og arbejde ud fra eller arbejde i. Det lokale engagement Et profileret, levende og dynamisk landdistrikt er et vigtigt element i Ringsted Kommunes vision for landdistriktspolitikken. For at fastholde og skabe ny udvikling er det centralt med et lokalt engagement her spiller Landsbyforum, lokalrådene, andre interesseforeninger samt lokale ildsjæle en afgørende rolle. Som oplæg til udarbejdelse af en ny landdistriktspolitik og helhedsplaner har Landsbyforum stået i spidsen for en proces med 2 borgermøder ét i Tvindelstrup og ét i Bringstrup, samt 10 møder mellem lokalrådene, andre interessegrupper og administrationen. Møderne har bl.a. udmøntet sig i en prioriteret, retningsgivende liste indeholdende mål og fremtidsvisioner for landdistrikterne. Lokalrådenes vurdering af mål og fremtidsvisioner samt møderækken mellem landsbyforum, lokalråd, andre interessegrupper og administrationen er central for udarbejdelsen af en Side 13 af 41

14 realistisk landdistriktspolitik og detaljerede helhedsplaner, som både politikere og landdistrikternes borgere igennem Landsbyforum kan stå inde for. Samarbejde og dialog Ringsted Kommunes politikere er i løbende dialog med landdistrikternes borgere. Dette sker bl.a. gennem Landsbyforum, der samler kommunens 10 lokalråd i ét stærkt talerør. Landsbyforum har møderet med kommunens politikere gennem Økonomiudvalget to gange om året og et møde med Byrådet én gang om året. Derudover er Landsbyforum engageret i en lang række projekter til forbedring af trivsel og udvikling i landdistriktsområderne. Som eksempel kan nævnes Ringsted Oplevelsessti, hvor lokale ildsjæle driver et stort anlagt projekt frem i samarbejde med administrationen. I januar 2014 afholdt Landsbyforum et møde med alle 10 lokalråds bestyrelser, hvor interessen for udarbejdelse af helhedsplaner for de 10 landdistrikter førte til fuld enighed om at igangsætte udarbejdelse af helhedsplaner med deltagelse af professionelle aktører, samt i forbindelse med udarbejdelsen at benytte sig af udviklingsmidlerne afsat for Side 14 af 41

15 Bilag B Møde i Bringstrup Forsamlingshus Onsdag den 21. november Ca. 40 mødedeltagere Prioritering opsummeret fra mødet: Nedenstående ses resultatet af gruppearbejdet med de lokale gruppers prioritering. Gyrstinge/Ørslevvester 1. Bevar skolen 2. Nye boliger 3. Mobil- og IT-dækning 4. Dagpleje/Børnehave 5. Sikre skoleveje/cykelstier 6. Forbedret infrastruktur/bus 7. Kulturtilbud herunder bogbus Haraldsted & Allindemagle 1. Vision et helt liv på landet - Institutioner - Skole - Klub - Foreningsliv - Ældrenetværk - Hjælp - Boliger 2. Infrastruktur - Kollektiv trafik - Sikre veje 3. God IT Telefondækning 4. Mødesteder 5. Kultur- og foreningsliv, netværk socialt kit 6. Natur- og kulturformidling og oplevelser Forslag: Ringsted Kommune foretager en demografisk analyse/beskrivelse. Analyse af værdi/ressourcestrømme i Ringsted Kommune til grundlag for prioritering, så vi alle har det rigtige grundlag at handle ud fra. Vigersted 1. Skole og institutioner bevares og opgraderes konstant til dagens standard - Skole - Børnehus med vuggestue og børnehave - Sfo - Ungdomsskole 2. Trafiksikkerhed med cykelstier 3. Opgradering af bymidte - Vigtigt: med legeplads 4. Forsamlingshus og hal 5. Natur. Stier/Oplevelsesstien 6. Ordentlige busforbindelser - Skolebusser - Flex-trafik 7. Hurtig mobildækning/fibernet - også uden for landsbyen Side 15 af 41

16 Fjellebro & Kværkeby 1. Multihus, hal, forsamlingshus og skole 2. Dagpleje/børnehave i lokalområdet 3. Sikre skoleveje og cykelstier 4. Fællesskaber - Ældre - Foreningsliv - Ungdomsliv - Et område der tilgodeser alle fra år 5. Infrastruktur bedre busbetjening 6. Pedelordning kommunal service 7. Bogbus Bringstrup, Sigersted, Skellerød og Ørslevunderskov 1. Forsamlingshuset 2. Skoler og idrætsanlæg 3. Forbedre infrastruktur + skoleveje + stier + IT 4. Kultur + historie 5. Forbedre erhvervsvilkår/turisme + IT 6. Udbygning af fællesskabet/ældrefællesskab 7. Oplevelsesstier Ørslev 1. Kulturhus i nedlagt skole 2. Fitness-center, skaterbane, fritidspark 3. Sikre trafikveje, cykelveje - Mulstrup Nordrup - Farendløse Sneslev - Ørslev Slimminge - Ørslev Terslev 4. Offentlig trafik bedre og billigere Flextur 5. Landturisme Ørslev som udflugtsby 6. Styrkelse af service - Udbringning - IT support 7. Bogbus med kommunal betjening og IT-betjening Nordrup Farendløse 1. Cykelsti a. Nordrup Mulstrup b. Farendløse - Sneslev c. Sikre skoleveje 2. Nordrup-hallen. Ny gymnastiksal med redskabsrum og mødelokaler 3. Mobildækning + IT-hastighed 4. Offentlig trafik bedre og billigere Flextrafik 5. Aktiviteter for ældre + unge 6. Oprensning af gadekær og rekreativt område i Nordrup 7. Multibane 8. Almennyttigt boligbyggeri i Nordrup Jystrup 1. Aktivitetshus/hal d. Aktiviteter for unge e. Aktiviteter for ældre f. Sport g. Forenings- og kulturliv Side 16 af 41

17 2. Forbedrede og sikre skoleveje 3. Fastholde skolen 4. Forbedre muligheder for lokalt erhvervsliv 5. Udvikle lokal fødevareproduktion Vetterslev-Høm Var ikke til stede på mødet. Visioner for Vetterslev-Høm er indkommet skriftligt efter mødet. 1. Kommunal sagsbehandler med fast træffetid i lokalområdet for de borgere der har vanskeligt ved at komme til Ringsted. Der skal være internetforbindelse, så medarbejderen (sagsbehandler), på samme måde som i Borgerservice/på biblioteket, kan hjælpe de borgere, der ikke har adgang til internettet og/eller pc. Det første sagsbehandleren kunne være behjælpelig med var, at borgeren fik NEM-ID og e-boks, så man f.eks. en gang om måneden kunne komme forbi den "digitale sagsbehandler" og få klaret det der skal ordnes digitalt fremover. 2. Etablering af en omfartsvej til aflastning af Næstved landevej. Omfartsvejen har i mange år været planlagt, og der er tilbage i Vestsjællands Amts tid slået streger m.m. Tiden er dog løbet for placeringen og udgør i dag en hindring for udbygningsplaner i Høm og Vetterslev. Omfartsvejen bør følge gasledningen, hvor der i forvejen er restriktioner m.h.t. bebyggelse. 3. Etablering af en integreret vuggestue/børnehave, gerne i samarbejde med Ringsted Lilleskole. 4. Udbygning af idrætsanlægget i Høm, gerne med en multihal, der kan aflaste halkapaciteten i Ringsted/Sdr. Park. 5. Etablering af en sti fra Broen i Vetterslev til Sørup Skov langs Susåen. Det vi mener, er at Susåen, er et særkende for især Vetterslev ligesom Susådalen og dens naturskønne område. 6. Etablering af en sti fra Broen i Vetterslev langs Susåen til Ringsted å, og med forbindelse til den eksisterende sti langs Ringsted å. Sneslev Var ikke til stede på mødet. Afkrydsning i skema vedr. fremtid og visioner er indkommet skriftligt efter mødet. Se skema. Et nyt skema med mål og fremtidsvisioner På baggrund af alt tidligere materiale fra møderækken incl. indsendte notater, er der udarbejdet et nyt oversigtsskema, der også har medtaget nye afkrydsninger afleveret på mødet i Bringstrup og hvor også alle 7 prioriteringer fra de enkelte lokalråd indgår. Dog kan enkelte emner med kun 1 afkrydsning være udeladt. Side 17 af 41

18 Side 18 af 41

19 Bilag C Det gule skema Side 19 af 41

20 Side 20 af 41

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0 Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Hvorfor landdistriktsudvikling? 3 02 Hvad kan NIRAS tilbyde 4 03

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Helhedsplan. Vigersted by og lokalområde

Helhedsplan. Vigersted by og lokalområde Helhedsplan Vigersted by og lokalområde Helhedsplanen er udarbejdet i 2013 og 2014 af Vigersted Lokalråd og er færdiggjort den 30. september 2014 som oplæg til en ny lokalplan for Vigersted. Helhedsplanen

Læs mere