Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle, Jystrup, Vigersted, Bringstrup-Sigersted, Fjellebro-Kværkeby, Vetterslev-Høm, Sneslev, Nordrup-Farendløse og Ørslev 1. Vi er, vi vil og vi kan Vi skal være med på den holdbare bølge omkring kvalitet, æstetik og dansk design. Det som Danmark og danskerne er mest kendt for. F.eks. Wegner, Arne Jacobsen, Jørn Utzon, Bjarke Ingels BIG, Henning Larsen og mange, mange flere. Herunder også dansk film og TV-produktion, samt virksomheder som Mærsk, Grundfos, Danfoss, Novo, Oticon, Rockwool og mange flere. Også fødevarer og gastronomi er gode kendetegn for dansk kvalitet, herunder Noma og det Claus Meyer har skabt. Via et af verdens bedste landbrug, har vi skabt en høj fødevarekvalitet og meget mere. F.eks. DLF-græsfrø, Arla, Danish Crown. Alt det gode, der ligger i den fælles sky skal vi udnytte bedst muligt. Vi skal tænke fremadrettet kvalitet. Det får vi alle mest ud af i længden. Vi skal bane vejen for et af Danmarks bedst sammenhængende lokalsamfund. Det er rigtig mange år siden, at lokalsamfundene i Ringsted har mulighed for at være med til at skabe et godt grundlag for det samfund vi ønsker. Derfor er det nu, vi sammen skal yde en ekstra indsats. Politikerne vil gerne høre på os. De efterlyser vore tanker og idéer. 2. Intentionerne med helhedsplanerne Lokalrådene og de enkelte lokalsamfund i samarbejde med hinanden, forvaltningen, Landsbyforum og det politiske niveau skal finde frem til en fælles platform og et brugbart styringsredskab for udvikling af landområderne i kommunen. Helhedsplanerne udformes i forlængelse af den kommende landdistriktspolitik Den proces, der blev sat i gang med mødet i Tvindelstrup og senere i Bringstrup efterfulgt af de individuelle møder med forvaltningen er udgangspunktet for den fortsatte proces. De færdiggjorte fakta-blade med identiteten for lokalområderne vil indgå. Planen udformes med hensyntagen til de 10 landområders individuelle værdier, potentialer, visioner, behov, styrker og svagheder. Vi har, som det sikkert er de fleste bekendt, en lidt underdrejet forvaltning. Derfor er det vort skøn, at vi skal udnytte det positive momentum landområderne har opnået det sidste årstid, Så det er nu, der skal handles. Derfor mener vi, at ekstern kompetence nogle steder kan være en mulighed for at få processen til at køre i et fornuftigt tempo. Med brug af eksterne kompetencer vil vi også kunne kræve og sikre, at helhedsplanerne opnår en præcis, grundig og professionel udformning. Samtidig har vi brug for ekstern sparring med mennesker og organisationer, der har ført lignende tanker og grundlag frem til gode resultater. Side 1 af 41

2 Vi håber selvfølgelig og forventer at forvaltningen vil yde en professionel indsats i det kommende arbejde med helhedsplanerne og at forvaltningen og de politiske udvalg vil sikre acceptabel fremdrift i arbejdet. Herunder indlægge arbejdet og godkendelser i en politisk og forvaltningsmæssig tidsplan, som ikke udsætte helhedsplanerne yderligere. 3. Sammenhængen i helheden For at opnå det optimale i arbejdet med at fremme udviklingen i kommunens landdistrikter skal der være en tæt sammenhæng mellem 1. Kommuneplan Den nye kommende landdistriktspolitik De 10 helhedsplaner for landområderne samt på sigt 4. Generelle fællestræk for helhedsplanerne Ad 1. Kommuneplan Her har Landsbyforum være i tæt dialog med forvaltning og det politiske niveau og er kommet til enighed om et helt omskrevet afsnit i den kommende kommuneplan, som nu flugter med den efterfølgende nye landdistriktspolitik (Se vedhæftede bilag A). Kommuneplanen udsendes i ny høring omkring sommerferien og ventes vedtaget af byrådet inden jul Ad 2. Den nye landdistriktspolitik Som det er alle bekendt, er der desværre opstået en betydelig forsinkelse af arbejdet med den nye landdistriktspolitik grundet omstruktureringer mv. og et politikkoncept, der skal følges. Derfor forventes den nye landdistriktspolitik først endeligt vedtaget ultimo Men da Landsbyforum over lang tid har arbejdet med dette område, mener vi, at have styr på indholdet, som ligger i direkte forlængelse af afsnittet i den kommende kommuneplan. Vi afventer at forvaltningen sætter alt det tilgængelige materiale på skrift hurtigst muligt. Landsbyforum vil være tæt involveret i det materiale, der skal sendes til politisk godkendelse. Ad 3. De 10 helhedsplaner for landområderne samt på sigt Arbejdet med helhedsplanerne sættes for alvor i gang umiddelbart efter godkendelse i Økonomiudvalget den 31. marts Ude i lokalområderne er arbejdet allerede i gang flere steder og alle 10 lokalråd opfordres til at viderebearbejde og revurdere det materiale, der allerede er frembragt: 1. På de to store borgermøder, herunder de 7 vigtigste punkter for hvert lokalområde oplistet på mødet i Bringstrup (Se bilag B) 2. I Det gule skema (Se bilag C) 3. I identitetsbeskrivelserne for enkeltområderne (Se bilag D 1-10) 4. Fra lokalmøderne med forvaltningen, herunder 3 højst prioriterede ønsker (Se bilag E) 5. Eget indsamlet materiale i lokalrådene 6. Dialog med lokalområdets foreninger, organisationer, institutioner, borgernetværk, interessegrupper, virksomheder og naturligvis borgerne generelt. Ad 4. Generelle fællestræk for helhedsplanerne Landsbyforum skal medvirke til at de fælles overordnede emner bearbejdes og indgår i den samlede helhedsplan. Helhedsplanen bygges op således, at alle generelle forhold og overordnede emner behandles samlet i helhedsplanen underbygget af 10 afsnit, der helt konkret berører de enkelte landområder. Side 2 af 41

3 4. Landsbyforums overordnede tidsplan for arbejde med helhedsplanerne i 2014 Marts - Igangsætning af arbejdet i de 10 lokalområder April - Struktur for arbejdet. Landsbyforum og forvaltning April - Arbejdsfordeling, forvaltning, ekstern, landsbyforum Maj - Evt. udbud Primo maj - Beslutning vedr. evt. udbud 1. juli - Materiale fra de 10 lokalråd Juli, aug. og sept. - Bearbejdelse af materiale fra de 10 lokalråd og Landsbyforum Ultimo sept. - Færdigt oplæg til samlet helhedsplan Primo oktober - Finpudsning og justering inkl. de 10 lokalråd Oktober - Udvalgsbehandling og evt. høring Nov. og dec. - Politisk behandling og godkendelse 5. Lokalrådenes tidsplan for arbejde med helhedsplanerne i 2014 Marts - Igangsætning af arbejdet i de 10 lokalområder 1. juli - Materiale fra de 10 lokalråd afleveres til Landsbyforum Juli, aug. og sept. - Afklaring og tilpasning af spørgsmål med Landsbyforum Primo oktober - Finpudsning og afsluttende justering med Landsbyforum 6. Økonomi Økonomisk lægges der op til, at den afsatte 1. mio. kroner til landområderne i 2014 frigives således: Hvert af de 10 lokalråd kan ansøge om kr til forberedende undersøgelser, møder, tegninger og beregninger i forbindelse med helhedsplanudviklingen. Ved ansøgning benyttes fortrykt skema, der klargør at omkostninger skal kunne dokumenteres. Kun midler til undersøgelser vedr. helhedsplanarbejde frigives fra de bevilligede midler. Ubrugte midler, eller brugte midler der ikke kan dokumenteres, skal tilbageføres til puljen med de frigivede midler. Omkostninger afholdt af Landsbyforum til forundersøgelser, møder, ekstern bistand, tegninger, beregninger mv. Omkostninger til ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanerne, samling og bearbejdning af materiale fra Landsbyforum og de 10 lokalråd samt klargøring til politisk godkendelse. Ubrugte midler fra den afsatte 1. mio. kr udmøntes til fysisk udførelse af indholdet i de godkendte helhedsplaner eller overføres ubeskåret til 2015 som supplement til midler afsat i Kom godt i gang i landområderne Lokalrådene i hvert område er projektledere og tovholdere for egne landområder, herunder med formidlende, koordinerende og indsamlende roller i forhold til lokalområdets foreninger, organisationer, institutioner, borgernetværk, interessegrupper, virksomheder og naturligvis borgerne generelt. Det er fornuftigt med en vis form for systematisk ensartethed i processerne, som bl.a. kan skabe overblik over opgaverne lette den videre udvikling og konstruktion af helhedsplanerne skabe en prioritering medvirke til at holde fokus på tidsforløbet bidrage til et sammenhængende færdigt og smukt resultat, når vi står med helhedsplanerne i hånden Side 3 af 41

4 hjælpe med koordinering og besparelser i anvendelsen af mulig ekstern bistand og rådgivning, og dermed holde den samlede pris på helhedsplanerne nede lette samarbejde på tværs af lokalområder og dermed øge effektiviteten generelt. Derfor anvendes en skabelon indeholdende indsatsområder og projekter (opgaver), der både tjener som en hjælp til arbejdet og tjener som et redskab til opnåelse af det optimale resultat på kortest mulig tid og til billigst mulige pris. Jo før vi kan præstere et samlet resultat til administrativ og politisk behandling, jo før er der håb om, at Ringsted kommune kan levere varen! Først en omfattende oversigt over identitet og potentialer: 1. Identitet 1. Hvad er vores fundament og identitet 1. Identiteten for landsbyerne inkl. historik. Fakta-ark udarbejdet af Elisabeth Skogstad 2. Husk også identiteten for omgivelserne til landsbyerne og dem der bor længst ude 3. Hvordan styrkes sammenholdet 4. Hvordan styrkes forholdet til Ringsted By 5. Den sociale identitet er den vigtig og hvordan styrkes den 6. Den kulturelle identitet er den vigtig og hvordan styrkes den 7. Fokusér på det, der går godt 8. Drop det umulige og brug energien på det, der er økonomisk realistisk 9. Bevar og genskab de flotte indblikskiler til kirkerne, godserne, gravhøjene osv. 2. Styrkepositioner og lokale værdier 1. Foreningsarbejde og foreningssamarbejde 2. Unik natur med varierede skove, søer, moser, enge og flotte kulturlandskaber 3. Fortidsminder. Borganlægget i Humleore. Knud Lavarts Grav, Tvillingehøje, Ridevoldene, Det gamle Skjoldenæs, Kongevejen, Kilder osv. osv. 4. Fredede og bevaringsværdige bygninger. Hvad skal der værnes om? 5. Midt på Sjælland km fra Hovedstaden, centralt mellem hovedstad/øresundsregion, Fehmernbælt og Storebælt/Fyn/Jylland. Hvordan udnyttes beliggenheden 6. Forsamlingshuse, multihuse mv. Kommunale eller private. Er de gode nok 7. Sportshaller og sportsfaciliteter 8. En stor del uudnyttede landbrugsbygninger. Klyngesamarbejde om erhverv etc. 9. Grønne områder, anlæg og gadekær. Skal de opgraderes eller skal der laves helt nye? 10. Golfbane 11. Sporvognsmuseum 12. Humleorehus 13. Havørne i Humleore 14. Giesegård 15. Kirkerne og menighedsrådene 16. Skydebanen 17. Campingpladsen Skovly 18. Fuglereservatet 19. Oplevelsesstien 20. Roklubben 21. Allindelille Fredsskov 22. Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter Side 4 af 41

5 23. Sørup Herregård 24. Skoler, institutioner mv. offentlige som private 25. Lær at cykle-bane 26. Cross-bane ved Haraldsted 27. Mountainbike-bane i Vrangeskov 28. Tilknytning til naturpark område Bidstrup skovene/lejre 29. Søerne: Haraldsted Langesø, Gyrstinge Sø, Hvidsø, Valsølille sø og mange flere 30. Kulturlandskaber, herregårdslandskaber, store sammenhængende skove 31. Gyldenløveshøj 2. Potentialer 1. Hvordan udnytter vi bedst styrkepositionerne 1. Find ind til det, der giver liv 2. Påskøn den gode aktive indsats 3. Oversæt idealerne til handling 4. Kommuniker vore styrkepositioner, kvaliteter og ressourcer 5. Målrette indsatser for udvikling 6. Markedsføre bosætningsmulighederne. Alsidige byggegrunde, som kan tiltrække mennesker med forskellige behov i alle byzonelandsbyer. Storparceller, små rækkehuse, klyngehuse, seniorbofællesskaber osv. 7. Velkomststrategi for tilflyttere 8. Samarbejde med Visit Denmark og Ringsted Turistforening m.fl. 9. Tiltrække børnefamilier 10. Naturen som en attraktion. 11. Sikre fortsat god udvikling af skoler og institutioner 12. Sikre tidssvarende og trafiksikre skoleveje herunder cykelstier 13. Samarbejde på tværs af foreningerne via lokalrådene og på tværs af landområder 14. Sikre koordinering af aktiviteter og arrangementer via lokalrådene 15. Kommunikere oplevelser. Natur, camping, museer, sport, events, bed'n breakfast 16. Netværk i landområderne og mellem lokalrådene. Samarbejde giver styrke 17. Netværk til kulturen i Ringsted by - Lad oplevelser og kultur gå begge veje. Arrangere kultur og oplevelser i samarbejde med byen 18. Vi tager godt imod alle tilflyttere 19. Samarbejde med landbruget, skovbruget og erhvervene. Styrk sammenholdet 2. Udfordringer 1. Særlig indsats for børn 1. dagpleje 2. vuggestue 3. børnehave 4. sfo 5. legepladser 2. Særlig indsats for unge 1. væresteder 2. skater-baner etc. 3. aktiviteter generelt 3. Særlig indsats for ældre Side 5 af 41

6 1. væresteder og bomuligheder i lokalsamfundene 4. Forskønnelse af landsbyerne 5. Bedre vejanlæg sikker trafik 6. Ordentlig vejbelysning 7. Skabe micro-kulturer i landområderne gerne i samarbejde med Ringsted by 8. Udbygning, der forstærker landsbypræg og appellerer til ressourcestærke familier 9. Afstemte bygninger i kulturlandskaberne 10. Skabe stor interesse for tilflytning 11. Model for nærbutikker i landsbyerne. Gyrstingemodellen eller lign. 12. Sportsfaciliteter i nærområderne 13. Stier med adgang til den unikke natur 14. Cykelstier mellem landsbyerne 15. Cykelstier fra landsbyerne til Ringsted By 16. Skabe fundament for lokal trivsel. Det giver styrke 17. Tænke i helheder og binde lokalområderne sammen 18. Godt samarbejde til det politiske niveau 19. Godt samarbejde til forvaltningsniveauet 20. Forstå hinandens ønsker, vilkår og ressourcer 21. Udnytte tomme bygninger til f.eks. serviceerhverv og kreative erhverv, overnatningssteder mv. eller til helt nye boliger i staldbygningerne. Hjælp til tegninger!!! Hjælp til nedrivning!!! Byfornyelsespuljen. 22. Skabe udvikling, der appellerer til nye familier 23. Ordentlige vejanlæg herunder cykelstier og gangstier til de bløde trafikanter 24. Udnyt/genbrug banestrækningen fra Den gamle Midtbane (Fra Ringsted til Hvalsø via Ortved og Jystrup) 25. Kommunal service. For ældre. Pedelordning, bogbus, it-hjælp osv. 26. Tung trafik ud af de små landsbyer. Også de store landbrugsmaskiner, hvis det er muligt. Disse bliver større og større. Langsigtet planlægning i og omkring landsbyerne 27. Offentlig transport, hvor det gør en forskel. Økonomisk forsvarligt 28. Hvad er det, der gør det mest interessant at bo på landet i Ringsted Kommune især i dit lokalområde? 3. Muligheder 1. Øget bosætning i landsbyerne 2. Tiltrække ressourcestærke borgere fra hovedstaden, Køge og Roskilde med flere. Udnytte Ringsted kommune som bosted for ansatte på Supersygehuset i Køge og andre store arbejdspladser 3. Skabe ambassadører for de enkelte lokalsamfund. Seniorordninger, der kender området, som deres egen bukselomme 4. Landsbydesign: Hver landsby sit eget særpræg bygningsarkitektur hække tagfarver etc. etc. En flottere landsby giver højere priser og bedre omsættelighed 5. Fredning af vådområder, enge og ådale, hvor det er mulig med respekt og i samarbejde med lodsejere. Udnytte den nye landbrugs/naturreform 6. Sammenhængende naturpark gennem alle ådalene forbundet med alle skovene og gennem Skjoldenæsholm til Bidstrup/Lejre 7. Turisme Side 6 af 41

7 4. Hvem står os nærmest. Hvor handler vi, henter vore oplevelser og hvor går vi i byen? 1. Ringsted By 2. Sorø 3. Slagelse 4. Næstved 5. Hvalsø 6. Osted 7. Haslev 8. Køge 9. Borup 10. Roskilde 11. København 5. Byggegrunde i landområderne i Ringsted Kommune? 1. Sælg overflødig jord, der ikke passer til helhedsplanerne og brug pengene på landsbyudvikling. Så koster det intet!!!! Snarere tværtimod. Det kræver blot, at man realiserer det tab, der allerede er. Vi har ikke brug for reserveret jord 70 år frem. 6. Hvor vil vi helst bo, når vi bliver gamle? 1. Tænk udbygning og renovering i forhold til det folk har mest lyst til 3. Indsatsområder 1. Skabeloner Med udgangspunkt i indholdet i grundlaget under afsnit 3 punkt 3 defineres de indsatsområder, der skal gælde for hvert landområde. Indsatsområderne indføres i skabeloner, der er ordnet efter indsatsområder og med plads til projekter detaljerede projektbeskrivelser prioriteter tidsrammer for udførelse yderligere informationer. Samarbejde med andre landområder Indsatsområderne defineres som f.eks. (med udgangspunkt i "Det gule skema") Boliger og bosætning Samlingssteder Idrætsanlæg Skoler Infrastruktur skoleveje og skolestier Infrastruktur, veje og trafik generelt Infrastruktur, IT og mobil Børnetilbud og pasning Ungetilbud Ældretilbud Ungdomsboliger Ældreboliger Byforskønnelse Side 7 af 41

8 Dagligvarehandel og butikker Erhverv Landbrug Natur Stier Kultur Historie Kommunal service Turisme Legepladser Foreningsudvikling, fællesskab Energi, bæredygtighed Økologi Pedelordning Projekter placeres under tilhørende indsatsområder, hvis behov for yderligere indsatsområder oprettes skabeloner for disse. 2. Yderligere inspiration til overvejelse Styrke rammerne for bosætning i landområderne og tiltrække ressourcestærke familier, der positivt kan bidrage til et øget skattegrundlag Vi skal fastholde nuværende familier og skabe gode rammer og muligheder omkring dem i deres nærområde Styrke muligheder for samlings- og aktivitetssteder Fastholde og gerne udbygge serviceniveauet lokalt Styrke indkøbsmuligheder, hvor det er muligt. Evt. via lokalplaner Forbedre eller sikre overordnede rammevilkår for bl.a. bredbåndsforbindelser og mobildækning skoler institutioner transport Udnytte lokalområdets unikke beliggenhed kun km fra hovedstaden Samtidig skal nærheden til Roskilde, Sorø, Næstved, Haslev, Borup, Hvalsø og Osted udnyttes og de arbejdssteder, der findes i disse byer Udnytte natur og kulturarv og unik placering midt på Sjælland med noget af landets bedste infrastruktur, herunder jernbane, motorvej og øvrige vejnet Vi skal værdisætte naturen og udnytte de muligheder, der ligge lige uden for døren naturligvis med fuldt respekt for naturen og den styrker og svagheder Forbedre og nytænke de fysiske muligheder som f.eks. bygninger og deres indhold, funktioner og udformning Give bedre adgang til kommunens unikke naturmuligheder Styrke lokalområdernes eksisterende kvaliteter via bosætning, erhvervsliv, natur, netværk, kulturarv og geografisk placering Vi skal udnytte de enkelte områders muligheder og kvaliteter Eksempler: Gyrstinge Multihus med idrætsfaciliteter, dagligvarebutik, Gyrstinge Sø, boligarealer, skole, SFO, skovbørnehave, erhverv, lokalpark Side 8 af 41

9 Haraldsted Haraldsted Sø, Knud Lavards grav, Allingelille Fredsskov, sø-badestrand, friskole, børnehave, erhverv, voldanlæg Jystrup Sporvejsmuseum, golfbaner, Skjoldenæsholm, historie, natur, skole, SFO, børnehave, dagligvarebutik, boligarealer, bæredygtighed Vigersted Overbygningsskole med hal og fitness, børnehus, SFO, foreningsliv, store rekreative skov- og moseområder, boligarealer Bringstrup Landliv med nærhed til Ringsted, velfungerende forsamlingshus, erhverv, friskole, SFO, historiske ådale Kværkeby Kværkeby mose med naturreservat og rekreative områder, friskole, SFO, idrætsliv, erhverv, historiske herregårde, boligarealer Vetterslev/Høm Nærhed til Ringsted, friskole, børnehus, dagligvarebutik, godt foreningsliv, boligarealer, erhverv, Sørup konferencecenter Sneslev Velfungerende forsamlingshus, foreningsliv, landbørnehus, boligarealer, erhverv Nordrup Skole med hal, SFO, børnehus, godt idrætsliv, erhverv, boligarealer, Giesegård herregård Ørslev Herregårdslandskab med store vidder, dagligvarebutik, pizzeria, velfungerende idræts- og foreningsliv, boligarealer, erhverv, historie 3. Proces og metoder Inddrag foreninger, organisationer, institutioner, borgernetværk, interessegrupper, erhverv, landbrug, dagligvarebutikker Borgerdialog og -møder. Få de aktive lokale borgere og ildsjæle med Deltagerdrevet udvikling Forundersøgelser for helhedsplanudvikling med kommunal udviklingsstøtte Helhedsplan arbejdsgrupper - både lokale og på tværs Processen mediedækkes Medtages på de lokale hjemmesider og på Landsbyforums hjemmeside, borgerne skal informeres, involveres og kunne komme i dialog Samarbejde i netværk på tværs mellem lokalråd og landområder, find sammen - det giver styrke Tænk samspil med naboområder i tilstødende kommuner Sparring med Landsbyforum Sparring med kommunal administration og lokale politikere Sparring med landområder i andre kommuner Sammenhæng på kort og på langt sigt, kontinuitet. Tænk scenarier om år. Husk tidsplanen. Skabeloner med alle informationer afleveres til Landsbyforum senest 1. juli 2014 Side 9 af 41

10 9. Til eftertanke Forbind Fysiske forbindelser og formidling kobler steder sammen. Ved at forbinde landsbyer, forbinde attraktioner og forbinde turisme med lokalsamfund skabes grundlag for samarbejde og synergi mellem steder og funktioner. Gentænk Tomme bygninger og forladte områder kan fyldes med nyt liv og indhold. Ved at gentænke landsbyens plan, landskabets funktion og forladte bygninger, kan forældede strukturer, anlæg og bygninger igen blive aktiver for lokalområdernes udvikling. Styrk Landsbyer kan blomstre, når de eksisterende kvaliteter styrkes. Det smukke kan træde frem, når det grimme fjernes og landsbyen får nyt liv, når mødestederne, det lokale engagement og relationerne til landskabet styrkes. Landsbyforum. PH-LG 27. marts 2014 Side 10 af 41

11 Bilag A Møde den 20. februar 2014 på borgmesterkontoret. Nedenstående udkast til afsnit i den reviderede Kommuneplan blev godkendt på mødet. Udkastet indgår i den videre godkendelsesproces af Byrådet ultimo Deltagere: Henrik Hvidesten, Per Roos, Klaus Hansen, Johnny Christensen, Leif Gredal og Peter Hansen. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på gode botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune vil være foregangskommune for en sammenhængende, fremsynet og attraktiv landdistriktsudvikling i samarbejde mellem landområdernes aktører, byråd og administration. Byrådets vision er at skabe gode rammer for den udviklingsproces som landdistrikterne har igangsat, herunder at nye helhedsplaner skal medvirke til at styrke landsbyerne og landområderne i deres individuelle identitet, særpræg og muligheder, og at danne grundlag for en fremadrettet målsat udvikling i indeværende byrådsperiode, samt at skabe et gennemtænkt og holdbart fundament for en visionær udvikling på lang sigt. Visionen kan sammenfattes således: Byrådet anser kommunens landdistrikter som et aktiv for hele kommunen og vil skabe rammerne for at fastholde og styrke interessen for bosætning og erhverv i landdistrikterne, herunder fokus på fremadrettet kvalitet og holdbarhed for at gøre det interessant for nuværende borgere at forblive i landsbyerne og i landområderne, samt at gøre det indlysende attraktivt for nye familier at bosætte sig i landsbyerne og i landområderne i Ringsted kommune. En investering heri vil gavne og medvirke til en styrkelse af vældfærdsmulighederne i hele kommunen via et forøget skattegrundlag og flere tilfredse borgere. Visionens rammer vil blive udmøntet i en ny landdistriktspolitik i 1. halvår 2014 og til igangsættelse af helhedsplaner for kommunens landområder inden årets udgang i Landdistriktspolitikken og helhedsplanerne revideres og opdateres i fremtiden samtidig med nye kommuneplaner for på lang sigt dynamisk at afspejle mulighederne. Baggrund Ringsted Kommunes landdistrikter udgøres af 10 forskellige landdistriktsområder med hver deres identitet og særpræg. Der skal værnes om og udvikles videre på disse aktiver, hvis landområderne fremover skal fremstå attraktive for nye tilflyttere og erhvervsvirksomheder, såvel som for allerede bosatte borgere og etablerede erhvervsvirksomheder. Side 11 af 41

12 Byrådets vision detaljeres i landdistriktspolitikken og gøres operationel i helhedsplanerne. Byrådet ønsker derfor, at revidere landdistriktspolitikken fra 2004, og Byrådet ønsker, at der udarbejdes målsatte helhedsplaner for alle landdistriktsområderne med udgangspunkt i deres identiteter, styrker, muligheder og svagheder. Byrådet lægger stor vægt på, at borgerne inddrages i de processer som vedrører deres liv. Derfor indgår det også i Byrådets vision, at Landsbyforum, som repræsentant for landdistrikternes borgere, deltager aktivt i processen med udarbejdelse af landdistriktspolitikken og udarbejdelse af helhedsplaner. På denne baggrund har Byrådet i indeværende byrådsperiode bevilget midler til udvikling i landdistrikterne. Midler Byrådet vil: i samarbejde med Landsbyforum i første halvdel af 2014 udarbejde en ny landdistriktspolitik, der er realistisk og anvendelig med fokus på at styrke bosætning, erhverv og livskvalitet i pagt med de landskabelige og kulturhistoriske værdier. samarbejde med Landsbyforum i udarbejdelse af kvalitative, målsatte og realistiske helhedsplaner for alle 10 landdistriktsområder. Udarbejdelse af helhedsplanerne ventes færdiggjort i løbet af Til udarbejdelsen benyttes udviklingsmidler afsat for 2014 helt eller delvist. Mål Byrådet vil: arbejde for opfyldelsen af den opstillede vision. arbejde for gennemførelse af de retningslinjer, der defineres og vedtages i en ny landdistriktspolitik, samt i de efterfølgende helhedsplaner markant fremme bosætningen indenfor de rammer der allerede er udlagt og fremme bosætningen gennem en fremsynet og visionær landdistriktspolitik, herunder helhedsplaner der fremmer livskvaliteten og lysten til at bo i kommunens landdistrikter. arbejde for at kommunens landdistrikter aktivt er en attraktiv del af Ringsted Kommune og kan tiltrække familier. Retningslinjer Landsbyforum er det samlende talerør for landdistriktsområderne, hvorigennem den primære kommunikation foregår. De 10 lokalråd i landdistriktsområderne skal indgå som væsentlige partnere i hvert af deres områder. Bosætning og erhvervsudvikling skal være foreneligt med de landskabelige og kulturhistoriske værdier. Udvikling af kommunens landdistriktsområder skal fortrinsvist ske på lokalt initiativ og engagement, og med støtte af kommunale midler eller med kommunal finansiering, hvor dette medvirker til at opfylde visioner og mål. Finansiering skal herudover søges baseret på eksempelvis statslige og private fonde og puljer. Redegørelse Ringsted Kommune ønsker en dynamisk udvikling i landdistrikterne. Landdistrikterne skal ikke være en hensygnende soveby præget af affolkning og mangel på arbejdspladser. Landdistrikterne skal derimod være et aktiv og et alternativ for de borgere, der ønsker at bo i Side 12 af 41

13 nærheden af naturen og med højt til loftet. Byrådet har derfor sat udvikling af landdistrikterne på kommunens budget med 1 million kr. om året i indeværende byrådsperiode. De afsatte midler kan være et igangsættende og profilerende middel til at sætte fokus på de temaer og projekter, herunder udarbejdelse af helhedsplaner, som Landsbyforum og landdistrikterne i samarbejde med Byråd og administration sætter på dagsordenen. Skal visionerne føres ud i livet er det nødvendigt med en helhedsplanlægning for de enkelte landdistriktsområder. Det bliver således nødvendigt at tydeliggøre de enkelte områders styrker og svagheder for derigennem at differentiere de forskellige områder fra hinanden ved at sætte fokus på hvert områdes identitet og særpræg. I arbejdet med helhedsplanerne vil samarbejde på tværs af de enkelte landområder være en god mulighed for at sikre bedst mulig sammenhængskraft i investeringerne. Landområderne skal så vidt muligt acceptere hinandens forskelligheder og udnytte hinandens styrkepositioner herved opnås mest for de midler der investeres. Som en del af grundlaget for en ny landdistriktspolitik og helhedsplanlægning har Ringsted Kommune udarbejdet faktablade for alle 10 landområder. For at landdistriktspolitikken skal have et reelt indhold er det essentielt at landdistrikternes aktører, Byråd og administration er enige i fremgangsmåden og i fællesskab trækker i samme retning. Landdistrikterne skal altså på dagsordenen, og profilering og udvikling gennem identitetsskabelse, særpræg og muligheder skal i store træk ske gennem de netværk landdistrikterne råder over, nemlig Landsbyforum og de 10 lokalråd i samarbejde med Byråd og administration. Ringsted Kommune er geografisk set en mellemstor kommune med ca indbyggere, hvoraf ca. 38 % bor i landsbyerne og landområderne og ca. 62 % bor i Ringsted by og Benløse. Ringsted Kommune er placeret centralt midt på Sjælland med Ringsted by placeret midt i kommunen. Landskabelig set består Ringsted Kommune af et meget blandet landskab. Kommunen er rig på natur herunder skove, søer, enge, åer med ådale og store landbrugsarealer. Her findes mange kulturhistoriske perler som fx Knud Lavards Kapel, Skjoldenæs, Ridevoldene, store herregårdsmiljøer m.fl. Landskab og kulturhistorie har stor betydning for borgernes hverdag og for kommunens særpræg og identitet. De naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter er med til at gøre landdistrikterne til et attraktivt sted at bo og arbejde ud fra eller arbejde i. Det lokale engagement Et profileret, levende og dynamisk landdistrikt er et vigtigt element i Ringsted Kommunes vision for landdistriktspolitikken. For at fastholde og skabe ny udvikling er det centralt med et lokalt engagement her spiller Landsbyforum, lokalrådene, andre interesseforeninger samt lokale ildsjæle en afgørende rolle. Som oplæg til udarbejdelse af en ny landdistriktspolitik og helhedsplaner har Landsbyforum stået i spidsen for en proces med 2 borgermøder ét i Tvindelstrup og ét i Bringstrup, samt 10 møder mellem lokalrådene, andre interessegrupper og administrationen. Møderne har bl.a. udmøntet sig i en prioriteret, retningsgivende liste indeholdende mål og fremtidsvisioner for landdistrikterne. Lokalrådenes vurdering af mål og fremtidsvisioner samt møderækken mellem landsbyforum, lokalråd, andre interessegrupper og administrationen er central for udarbejdelsen af en Side 13 af 41

14 realistisk landdistriktspolitik og detaljerede helhedsplaner, som både politikere og landdistrikternes borgere igennem Landsbyforum kan stå inde for. Samarbejde og dialog Ringsted Kommunes politikere er i løbende dialog med landdistrikternes borgere. Dette sker bl.a. gennem Landsbyforum, der samler kommunens 10 lokalråd i ét stærkt talerør. Landsbyforum har møderet med kommunens politikere gennem Økonomiudvalget to gange om året og et møde med Byrådet én gang om året. Derudover er Landsbyforum engageret i en lang række projekter til forbedring af trivsel og udvikling i landdistriktsområderne. Som eksempel kan nævnes Ringsted Oplevelsessti, hvor lokale ildsjæle driver et stort anlagt projekt frem i samarbejde med administrationen. I januar 2014 afholdt Landsbyforum et møde med alle 10 lokalråds bestyrelser, hvor interessen for udarbejdelse af helhedsplaner for de 10 landdistrikter førte til fuld enighed om at igangsætte udarbejdelse af helhedsplaner med deltagelse af professionelle aktører, samt i forbindelse med udarbejdelsen at benytte sig af udviklingsmidlerne afsat for Side 14 af 41

15 Bilag B Møde i Bringstrup Forsamlingshus Onsdag den 21. november Ca. 40 mødedeltagere Prioritering opsummeret fra mødet: Nedenstående ses resultatet af gruppearbejdet med de lokale gruppers prioritering. Gyrstinge/Ørslevvester 1. Bevar skolen 2. Nye boliger 3. Mobil- og IT-dækning 4. Dagpleje/Børnehave 5. Sikre skoleveje/cykelstier 6. Forbedret infrastruktur/bus 7. Kulturtilbud herunder bogbus Haraldsted & Allindemagle 1. Vision et helt liv på landet - Institutioner - Skole - Klub - Foreningsliv - Ældrenetværk - Hjælp - Boliger 2. Infrastruktur - Kollektiv trafik - Sikre veje 3. God IT Telefondækning 4. Mødesteder 5. Kultur- og foreningsliv, netværk socialt kit 6. Natur- og kulturformidling og oplevelser Forslag: Ringsted Kommune foretager en demografisk analyse/beskrivelse. Analyse af værdi/ressourcestrømme i Ringsted Kommune til grundlag for prioritering, så vi alle har det rigtige grundlag at handle ud fra. Vigersted 1. Skole og institutioner bevares og opgraderes konstant til dagens standard - Skole - Børnehus med vuggestue og børnehave - Sfo - Ungdomsskole 2. Trafiksikkerhed med cykelstier 3. Opgradering af bymidte - Vigtigt: med legeplads 4. Forsamlingshus og hal 5. Natur. Stier/Oplevelsesstien 6. Ordentlige busforbindelser - Skolebusser - Flex-trafik 7. Hurtig mobildækning/fibernet - også uden for landsbyen Side 15 af 41

16 Fjellebro & Kværkeby 1. Multihus, hal, forsamlingshus og skole 2. Dagpleje/børnehave i lokalområdet 3. Sikre skoleveje og cykelstier 4. Fællesskaber - Ældre - Foreningsliv - Ungdomsliv - Et område der tilgodeser alle fra år 5. Infrastruktur bedre busbetjening 6. Pedelordning kommunal service 7. Bogbus Bringstrup, Sigersted, Skellerød og Ørslevunderskov 1. Forsamlingshuset 2. Skoler og idrætsanlæg 3. Forbedre infrastruktur + skoleveje + stier + IT 4. Kultur + historie 5. Forbedre erhvervsvilkår/turisme + IT 6. Udbygning af fællesskabet/ældrefællesskab 7. Oplevelsesstier Ørslev 1. Kulturhus i nedlagt skole 2. Fitness-center, skaterbane, fritidspark 3. Sikre trafikveje, cykelveje - Mulstrup Nordrup - Farendløse Sneslev - Ørslev Slimminge - Ørslev Terslev 4. Offentlig trafik bedre og billigere Flextur 5. Landturisme Ørslev som udflugtsby 6. Styrkelse af service - Udbringning - IT support 7. Bogbus med kommunal betjening og IT-betjening Nordrup Farendløse 1. Cykelsti a. Nordrup Mulstrup b. Farendløse - Sneslev c. Sikre skoleveje 2. Nordrup-hallen. Ny gymnastiksal med redskabsrum og mødelokaler 3. Mobildækning + IT-hastighed 4. Offentlig trafik bedre og billigere Flextrafik 5. Aktiviteter for ældre + unge 6. Oprensning af gadekær og rekreativt område i Nordrup 7. Multibane 8. Almennyttigt boligbyggeri i Nordrup Jystrup 1. Aktivitetshus/hal d. Aktiviteter for unge e. Aktiviteter for ældre f. Sport g. Forenings- og kulturliv Side 16 af 41

17 2. Forbedrede og sikre skoleveje 3. Fastholde skolen 4. Forbedre muligheder for lokalt erhvervsliv 5. Udvikle lokal fødevareproduktion Vetterslev-Høm Var ikke til stede på mødet. Visioner for Vetterslev-Høm er indkommet skriftligt efter mødet. 1. Kommunal sagsbehandler med fast træffetid i lokalområdet for de borgere der har vanskeligt ved at komme til Ringsted. Der skal være internetforbindelse, så medarbejderen (sagsbehandler), på samme måde som i Borgerservice/på biblioteket, kan hjælpe de borgere, der ikke har adgang til internettet og/eller pc. Det første sagsbehandleren kunne være behjælpelig med var, at borgeren fik NEM-ID og e-boks, så man f.eks. en gang om måneden kunne komme forbi den "digitale sagsbehandler" og få klaret det der skal ordnes digitalt fremover. 2. Etablering af en omfartsvej til aflastning af Næstved landevej. Omfartsvejen har i mange år været planlagt, og der er tilbage i Vestsjællands Amts tid slået streger m.m. Tiden er dog løbet for placeringen og udgør i dag en hindring for udbygningsplaner i Høm og Vetterslev. Omfartsvejen bør følge gasledningen, hvor der i forvejen er restriktioner m.h.t. bebyggelse. 3. Etablering af en integreret vuggestue/børnehave, gerne i samarbejde med Ringsted Lilleskole. 4. Udbygning af idrætsanlægget i Høm, gerne med en multihal, der kan aflaste halkapaciteten i Ringsted/Sdr. Park. 5. Etablering af en sti fra Broen i Vetterslev til Sørup Skov langs Susåen. Det vi mener, er at Susåen, er et særkende for især Vetterslev ligesom Susådalen og dens naturskønne område. 6. Etablering af en sti fra Broen i Vetterslev langs Susåen til Ringsted å, og med forbindelse til den eksisterende sti langs Ringsted å. Sneslev Var ikke til stede på mødet. Afkrydsning i skema vedr. fremtid og visioner er indkommet skriftligt efter mødet. Se skema. Et nyt skema med mål og fremtidsvisioner På baggrund af alt tidligere materiale fra møderækken incl. indsendte notater, er der udarbejdet et nyt oversigtsskema, der også har medtaget nye afkrydsninger afleveret på mødet i Bringstrup og hvor også alle 7 prioriteringer fra de enkelte lokalråd indgår. Dog kan enkelte emner med kun 1 afkrydsning være udeladt. Side 17 af 41

18 Side 18 af 41

19 Bilag C Det gule skema Side 19 af 41

20 Side 20 af 41

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Landdistriktspolitik. Ringsted - midt i mulighederne Januar 2016

Landdistriktspolitik. Ringsted - midt i mulighederne Januar 2016 Landdistriktspolitik Ringsted - midt i mulighederne Januar 2016 Forord I Ringsted Kommune er der sket meget de sidste 10 år. Kommunen har haft en stor tilflytning af både nye borgere, men også af mange

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune

Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Idékatalog til udmøntning af landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune Netværk og foreninger Brugere af kommunale institutioner udstyres med nøgler. Etablering af offentlig bålplads i alle lokalsamfund.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15

Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Vester Nebel Lokalråd Borgermøde Referat 15 Der er afholdt Borgermøde i... : Vester Nebel Lokalråd Mødedato... D.29.januar 2013 Mødetid... Kl. 19:00 Mødested... Vester Nebel Forsamlingshus Referat udsendt

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 Program Velkomst v/ Karina Boldsen, Erhverv Aarhus/Solitwork Velkommen hos AS3 v/ direktør Allan Gross-Nielsen Status på Aarhus Syd v/ Karina Boldsen Præsentation af

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016

Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup. Borgermøde 31. maj 2016 Forundersøgelser for cykelsti mellem Vigersted og Ortved med mulig fortsættelse til Jystrup Borgermøde 31. maj 2016 1 06-06-2016 Program Ca. tidspunkt Program 19.00 Velkomst og kort introduktion ved udvalgsformand

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

BILAG Trafik, Vej & Park

BILAG Trafik, Vej & Park BILAG Trafik, Vej & Park MOVIA TRAFIKBESTILLING 2015 Bilag til dagsordenspunkt for beslutning om MOVIA Trafikbestilling 2015. Målsætningen er, at de indstillede forslag kan iværksættes medio august 2014.

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland)

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Brug landdistriktspolitikken Landdistriktspolitikken skal være grundlaget for samarbejde for aktørerne i landdistrikterne

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere