UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar /08345 Ulrik Larsen UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring i perioden 7. juli 2. september 2010 Januar 2011 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 HØRINGSSVAR FRA KOMMUNER OG STATSLIGE MYNDIGHEDER Fredericia Kommune Kolding Kommune - Trafik Kolding Kommunes vandløbsteam Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Sydøstjyllands Politi...10 HØRINGSSVAR FRA VIRKSOMHEDER, INTERESSEORGANISATIONER OG FORENINGER Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia Trekantsområdet Danmark Dansk Industri (DI) Taulov Meningshedsråd...14 HØRINGSSVAR FRA BORGERE Hans Herstrøm Randi Egholm Poul Jakob Petersen Allan Husted Christensen Poul Erik Jespersen Diana Teut og Ejner Bæk Petersen Joan Arler Mikael og Annette Becker Anders Nielsen & Jette Lindskov samt Jeppe & Iben Lindskov & Emmeli Karen Lindskov Nielsen Lis og Per de Place Bjørn Niels Nielsen Nørre Stenderup borgerne en række borgere Preben Madsen Bjarne Ladegaard Pva. af BEBOERE PÅ VESTERLED NR. 13, 15 OG Leif Jensen Lars Petersen Niels Chr. Damsgaard...25

3 3 af 25 BAGGRUND En række partier i Folketinget har aftalt, at der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for udbygning af motorvej E20/E45 mellem Kolding og Fredericia. Vejdirektoratet gennemfører i perioden frem til sommeren 2011 en VVM-undersøgelse for at belyse de miljømæssige, trafikale og økonomiske konsekvenser af at udbygge motorvejen. VVM er en forkortelse for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Den 1. offentlighedsfase blev afholdt i perioden fra d. 7. juli 2010 til d. 2. september Der blev i denne periode afholdt 2 borgermøder i hhv. Kolding d. 24. august og i Taulov d. 25. august. Disse blev annonceret i de lokale medier og der var ca. 80 deltagere til hvert møde. På Vejdirektoratets hjemmeside kan referatet fra borgermøderne læses, ligesom materialet (Powerpoint) der blev vist på mødet blev vist kan ses. Fig. 1 Undersøgelsesstrækningen

4 4 af 25 Dette høringsnotat redegør for den 1. offentlige høring (ide- og forslagsfasen) for projektet, hvor naboer, trafikanter, myndigheder m.m. har haft mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre undersøgelse. Notatet indeholder høringssvar og Vejdirektoratets bemærkninger til de enkelte høringssvar.

5 5 af 25 HØRINGSSVAR FRA KOMMUNER OG STATSLIGE MYNDIGHEDER 1. FREDERICIA KOMMUNE Fredericia Kommune har fremsendt høringssvar vedrørende følgende forhold: Tilslutningsanlæg M 59 (Snoghøj Landevej). Udretning af dette tilslutningsanlæg er et stort ønske hos Fredericia Kommune. Tilkørselsrampen mod Vejle/Kolding er i dag placeret på den østlige side af Snoghøj Landevej. Dette resulterer i tilbagestuvning på Snoghøj Landevej ved spidsbelastninger. Hvis tilkørselsrampen flyttes til den vestlige side, vil trafikken i rampekrydset hurtigere kunne afvikles, og kapaciteten på Snoghøj Landevej øges. En hurtigere afvikling af trafikken i krydset betyder også, at kapaciteten på frakørselsrampen fra Fyn mod Fredericia kunne øges. Frakørselsrampen ligger udenfor den undersøgte strækning, men Fredericia Kommune mener, at rampen bør indgå i overvejelserne omkring en udbygning af motorvejen Fredericia S Kolding, idet der ofte er tilbagestuvning til motorvejen pga. rampens manglende kapacitet. Tilslutningsanlæg M 60 (Vejle Landevej). Også etableringen af vestvendte ramper ved Vejle Landevej har igennem mange år været et stort ønske. En tilkørselsrampe mod Kolding/Vejle vil aflaste M59. En frakørselsrampe fra Kolding/Vejle vil dels give mulighed for bedre trafikbetjening af Prins Georgs Kvarter, dels forbedre vejadgangen til Middelfart Vest. Specielt høje køretøjer har i dag problemer med at komme fra motorvejen til Middelfart Vest, da de ikke kan benytte M59 og Snoghøj Landevej (frihøjden på jernbanebroen over Snoghøj Landevej er kun 3,8 m). Høje køretøjer skal derfor benytte M61(Skærbækvej S) eller M60 (Skærbækvej N), hvis de ikke vil benytte M58 og køre igennem Middelfart. Etablering af samkørselspladser. Fredericia Kommune har et stort ønske om at effektivisere samspillet med transportformerne samt forbedre mulighederne for samkøring og ønsker derfor større og mere attraktive samkørselspladser i forbindelse med tilslutningsanlæggene. Ved motorvejsfrakørsel 59 Fredericia S er samkørselspladsens kapacitet ikke tilstrækkelig og adgangsforholdene til pladsen er ikke optimale. Motorvejsfrakørsel 59 Fredericia S er indfaldsvejen til Fredericia fra syd, hvorfor en velfungerende samkørselsplads, vil forbedre mulighederne for samkøring. Når den nordlige rundkørsel ved motorvejsafkørsel 61 Skærbækvej skal ændres til et signalreguleret kryds pga. kapacitetsproblemer, vil adgangsvej til den nuværende samkørselsplads blive længere. Kommunen ønsker derfor, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen tages stilling til etableringen af en ny samkørselsplads. Støj ved boliger. I Fredericia Kommune er der mange boliger, som er belastet af støjen fra trafikken på motorvejen. Specielt i Taulov er der mange stærkt støjbelastede boliger. Ved en udbygning af motorvejen vil der være risiko for endnu flere støjbelastede boliger, og at de støjbelastede boliger bliver endnu mere støjbelastede. For at undgå dette, ønsker kommunen, at der på hele motorvejstrækningen i Fredericia Kommune anvendes støjreducerende belægning, og at der ved passage af boligområder etableres støjafskærmning i form af skærme eller jordvolde. Det vil des-

6 6 af 25 uden være ønskeligt, at det af VVM-redegørelsen fremgår, hvordan støjafskærmning landskabeligt vil kunne indpasses herunder hvilke materialer, farver og udformning, der foreslås. Ved boliger, der påvirkes af trafikstøj fra både motorvejen og fra krydsende eller parallelle kommuneveje, bør det samlede støjbidrag fra vejtrafikken indgå i vurderingen af, om en bolig er støjbelastet. I vurderingen af, om den tilladte hastighed på strækningen skal øges, skal også støjkonsekvenserne indgå. Arealmæssige konsekvenser. Hvis udbygningen kræver, at der i Fredericia Kommune skal ske nyanlæg eller udvidelse af regnvandsbassiner, skal det sikres, at dette sker på en måde, der bedst muligt kan indpasses i landskabet og i den planlagte arealanvendelse. Desuden skal det sikres, at der er tilstrækkelig areal til rådighed til evt. udvidelse af regnvandsbassiner, så der er areal nok til at etablere fx 2-kamrede regnvandsbassiner. Naturmæssige konsekvenser. Langs motorvejstrækningerne er der flere områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Fx gennemskærer E20 Elbodalen vest for Taulov, hvor der er store naturområder med beskyttede overdrev, enge, moser, og vandhuller. Umiddelbart op til E20 vest for Taulov by planlægger Fredericia Kommune et større naturgenopretningsprojekt genskabelsen af den naturlige hydrologi i Holm Sø. Det bør undersøges, hvordan dette vil kunne forenes med en evt. motorvejsudvidelse. I Fredericia Kommune er hele kommunens areal udpeget som muligt levested for Bilag IV-arter. Det betyder, at der inden, der foretages ændringer, skal der laves en vurdering/forundersøgelse af, om et givet område er levested for en eller flere af disse arter. Motorvejen gennemskærer Elbodalen, der er udpeget som en af Fredericia Kommunes landskabsparker. VVM-undersøgelsen bør omfatte en beskrivelse af nødvendige landskabelige hensyn. Vejdirektoratets bemærkninger til Fredericia Kommunes høringssvar Ang. tilslutningsanlæg M 59 (Snoghøj Landevej), Vejdirektoratet skal bemærke, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen vil blive gennemført en analyse af tilslutningsanlægget med fokus på kapacitet og trafiksikkerhed. Der vil i nødvendigt omfang blive foreslået ombygninger af tilslutningsanlægget. Vejdirektoratet har noteret sig Fredericia Kommunens bemærkninger om de trafikale forhold, som vil indgå i de videre undersøgelser. De trafikale undersøgelser vil omfatte hele tilslutningsanlægget. Ang. tilslutningsanlæg M 60 (Vejle Landevej), Hertil skal Vejdirektoratet bemærke, at tilslutningsanlæg nr. 60 ligger meget tæt på udfletningen mellem E20 og E45, og i øvrigt henlede opmærksomheden på, at transportministeren i forbindelse med tidligere forhandlinger med Fredericia Kommune, om anlæg af østvendte ramper, samtidig har meddelt, at der ikke vil komme vestvendte ramper v. tilslutning nr. 60. Der indgår derfor ikke undersøgelse af vestvendte ramper i VVM-undersøgelsen. Ang. etablering af samkørselspladser, Vejdirekroratet vil i forbindelse med VVM-undersøgelsen gennemføre en kortlægning af de eksisterende samkørselspladser i området. I den forbindelse vil der blive vurderet et behov for evt. anlæg af nye. Fredericia Kommune vil i givet fald blive kontaktet i forbindelse med en dialog omkring areal til sådanne.

7 7 af 25 Ang. støj ved boliger, Vejdirektoratet kan oplyse, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen vil blive gennemført nye støjberegninger af både de eksisterende forhold samt eventuelle udbygningsforslag. I forlængelse heraf vil der efter behov blive foreslået supplerende foranstaltninger til at afhjælpe de støjmæssige konsekvenser af projektet. Der kan i forhold til de konkrete forhold anvendes både støjskærme- eller volde. Der vil ligeledes indgå en vurdering af hvorvidt, der skal anvendes støjreducerende belægning på strækningen, eller dele heraf. I forlængelse af forslag til evt. nye volde eller skærme, vil der blive foretaget vurderinger af den landskabsmæssige indpasning af dísse. Der vil ligeledes blive gennemført en vurdering af de støjmæssige konsekvenser af et evt. forslag om at øge hastigheden på strækningen. Ang. arealmæssige konsekvenser, I VVM-undersøgelsen vil det i forbindelse med et eventuelt forslag om anlæg af nye regnvandsbassiner blive sikret, dels at de har den nødvendige størrelse, og dels at der kan skaffes areal til bassinerne, samt at de opfylder krav i forhold til for eksempel sikring af grundvand m.m. Ang. naturmæssige konsekvenser, Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at en væsentlig del af undersøgelsen omhandler en miljøvurdering af det konkrete forslag til vejudbygning. Herunder vil indgå en vurdering af konsekvenser ift. 3-områder, kortlægning og vurdering af konsekvenserne for evt. Bilag IV-arter m.m.. Ligeledes vil der blive foretaget landskabsmæssige vurderinger af en evt. udbygning af motorvejen, også med fokus på Elbo-dalen. Vejdirektoratet vil i forbindelse med undersøgelsen kontakte Fredericia Kommune for at få en dialog omkring de natur- og miljømæssige forhold langs strækningen. 2. KOLDING KOMMUNE - TRAFIK Kolding Kommune, Trafik foreslår, at VVM-undersøgelsen udvides til også at omfatte strækningen mellem motorvejsfrakørslerne Kolding V og Kolding S, da denne strækning er mere trafikbelastet end den sydlige del af motorvejstrekanten mellem Kolding og Fredericia, som er omfattet af VVM. Kommunen oplyser, at den planlægger et m 2 stort erhvervsareal i området vest for motorvejen og nord for Tankedalsvej ved Kolding S inden for de kommende år. Området er indarbejdet i den nuværende kommuneplan, og udbygning af dette område forventes at bevirke stor trafikgeneration, som bl.a. vil belaste E45 mellem Kolding V og S. Med henvisning til borgermødet den 24. august 2010, peger kommunen på, at der fra beboerside er et stort ønske om at få gennemført en effektiv støjdæmpning fra den stadigt stigende trafik på motorvejen. Kolding Kommune har derfor et ønske og en forventning om, at Vejdirektoratet tager effektivt hånd om dette problem i forbindelse med den kommende projekteringsfase.

8 8 af 25 Udover indvirkninger fra støj, bør VVM undersøgelsen efter kommunens opfattelse også omfatte indvirkninger på den biologiske mangfoldighed, flora og fauna, og herunder påvirkning af Bilag IV arter. Kommunen anfører endvidere, at der langs motorvejstrækningerne er flere moser, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 fx ved Taulov-motorvejen tæt på kommunegrænsen til Fredericia og ved Sønderjyske Motorvej ved Eltangvej (idrætsanlægget). I mosen her er der registreret forekomst af Maj-Gøgeurt, der er totalt fredet. Syd for Taulov-motorvejen i nærheden af Skibdrætvej ligger et overdrev ligeledes beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Kommunen ønsker at VVM-undersøgelsen skal belyse, hvordan projektet påvirker disse naturområder. Med henvisning til at motorvejsstrækningerne flere steder gennemskærer skovområder, fx Hulskov, der gennemkrydses af begge motorvejsben ønsker kommunen yderligere at det i VVMundersøgelsen belyses, hvordan faunapassager tænkes ind i projektet. Endvidere oplyser kommunen, at der mellem Nørreskovgårdsvej og Sønderjyske motorvej er registreret den fredede og sjældne Skovmår, hvorfor det ønskes inddraget i VVM-undersøgelsen hvordan skovmår påvirkes af projektet. Kolding Kommunes gør opmærksom på at registrering af beskyttede naturarealer kun er vejledende, og at der kan være naturarealer, der er omfattet af beskyttelsen, men ikke registreret som sådan. Modsat kan der være arealer, der er registreret som beskyttede, men som ikke opfylder naturbeskyttelseslovens kriterier for 3 natur. Kommunen ønsker derfor at hele strækningen gennemgås med henblik på en registrering af beskyttede naturarealer. Kommunen oplyser envidere, at Kolding Kommunes registrering af Bilag IV arter, sjældne og fredede arter er meget mangelfuld, og at der kan være forekomst af sådanne arter langs motorvejsstrækningen, som kommunen ikke er bekendt med. Derfor bør VVM-vurderingen ikke kun omfatte kendte forekomster af sådanne arter. Derudover peger kommunen på, at det i høj grad er relevant at medtage en vurdering af motorvejudbygningens indvirkning på klimaet i form af udledninger af CO 2 fra den forventede biltrafik på strækningen. Der er internationale aftaler og nationale mål for minimering af udledning af klimagasser. Udbygning af en motorvejsstrækning bidrager ikke til målopfyldelsen. Vejdirektoratets bemærkninger til Kolding Kommunes (Trafik) høringssvar, Vejdirektoratet skal bemærke, at der i forbindelse med den politiske aftale om igangsættelse af VVM-undersøgelsen i 2003 og kommissoriet for undersøgelsen er forudsat en undersøgelseskorridor, som omfatter strækningen fra Kolding V til Fredericia S. VVM-undersøgelsen omfatter på den baggrund ikke strækningen til Kolding S. Vejdirektoratet er som led i udmøntningen af aftalen om en grøn transportpolitik ved at udarbejde en delanalyse af mulige udvidelser af den østjyske motorvejskorridor (E45). Der vil i denne blive belyst mulige scenarier for en udvidelse af motorvejskapaciteten i Østjylland fra grænsen til nord for Randers. Delanalysen indgår i den strategiske analyse af indretningen af bane- og vejkapaciteten i Østjylland, hvor der aflægges delrapportering i 2011 med henblik på en politisk drøftelse af de foreløbige resultater. Den strategiske analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland afsluttes endeligt i 2013, hvorefter resultaterne og perspektiverne som led i den rullende planlægning.

9 9 af 25 Vejdirektoratet skal med hensyn til støjforhold oplyse, at der vil i forbindelse med VVMundersøgelsen vil blive gennemført nye støjberegninger af både de eksisterende forhold samt udbygningsforslag. I forlængelse heraf vil der efter behov blive foreslået supplerende foranstaltninger til at afhjælpe de støjmæssige konsekvenser af projektet. Der kan i forhold til de konkrete forhold anvendes både støjskærme- eller volde, ligesom støjreducerende asfalt er en støjdæmpende foranstaltning, som man efterhånden anvender i vid udstrækning ved større, støjbelastede boligområder. I forbindelse med Kolding Kommunes bemærkninger om natur, flora, fauna, bilag IV-arter, fredede arter m.m. er der i forbindelse med VVM-undersøgelsen foretaget en kortlægning af natur- og miljøforholdene i området. Vejdirektoratet vil i forlængelse af denne kortlægning foretage en konsekvensvurdering ift flora og fauna ved en evt. udbygning af motorvejen. Herunder vil der også være fokus på beskyttet natur, fredede dyrearter m.m. Der vil ligeledes blive foretaget en vurdering af behovet for nye faunapassager. Vejdirektoratet vil i forbindelse med undersøgelsen kontakte Kolding Kommune for at få en dialog omkring de natur- og miljømæssige forhold langs strækningen. Vejdirektoratet skal endvidere bemærke, at der som led i VVM-undersøgelsen ligeledes vil blive gennemført en beregning og vurdering af et evt. udbygningsforslags påvirkning af klimaet, herunder CO KOLDING KOMMUNES VANDLØBSTEAM Kolding Kommunes Vandløbsteam bemærker, at de på et foreløbigt niveau ser en række problematikker i forhold til de vandløb, som krydses af den nuværende motorvej og dermed også vil blive krydset ved en fremtidig udbygning af motorvejen. De bemærker generelt, at forkert konstruerede rørlægninger af vandløb (fx under veje) er et stort problem for kontinuiteten i kommunens vandløbssystemer. Kommunen påpeger, at rørlægninger ved forkert konstruktion kan fungere som spærringer for dyreliv tilknyttet vandløbene, herunder vandløbenes fisk og smådyr. Særligt problematiske er længere rørlagte strækninger over 20 meter, hvilket er tilfældet omkring motorvejen. Kommunen anfører, at her bør rørdiameteren laves så stor som muligt og med et så lille fald som muligt. Vandløbsteamet oplyser, at den har kendskab til to eksisterende spærringer på den pågældende strækning (to mindre nord-syd løbende vandløb i Gudsø Mølleå-systemet), hvor kontinuiteten i vandløbet ikke er til stede. Kommunen anfører, at der ved udbygning af motorvejen bør indtænkes en løsning af disse passageproblemer og at det samtidig er det vigtigt, at udbygningen af motorvejen ikke forringer eksisterende passager eller skaber nye spærringer, hvor der i dag er fri passage. Vandløbsteamet bemærker, at begge spærringer forventes indeholdt i de statslige vandplaner med krav om etablering af forbedrede passageforhold. Kolding Kommune vil således opfordre til, at man ved udbygningen af motorvejen samtidig arbejder for forbedrede passageforholdene omkring disse vandløb.

10 10 af 25 Kommunen anfører yderligere, at håndteringen af regnvand fra vejoverfladen bør være et fokuspunkt i undersøgelsen, da en række af kommunens vandløb i dag er så hydraulisk belastet, at det hindrer målopfyldelse. I forbindelse med en udbygning af motorvejen udvides vejoverfladen, hvilket stiller krav til håndtering af større vandmængder. Vandløbsteamet forventer at blive inddraget i processen på et senere tidspunkt. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Kolding Kommune, Vandløbsteamet Vejdirektoratet har noteret Vandløbsteamets bemærkninger om problematikkerne ved de rørlagte vandløb. I forbindelse med en evt. udbygning af motorvejen vil rørlagte vandløb skulle forlænges. I den forbindelse vil muligheden for en forbedring af passagerne blive undersøgt. Der vil ligeledes i undersøgelsen blive gennemført en kortlægning af det eksisterende afvandingssystem, ligesom der vil blive foreslået anlagt nye afvandingssystemer efter behov, Disse vil skulle håndtere de øgede vandmængder i forhold til en udbygget motorvej. Vejdirektoratet vil i forbindelse med undersøgelsen kontakte Kolding Kommune for at få en dialog omkring de natur- og miljømæssige forhold, herunder vandløb, langs strækningen. 4. FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvarets Bygnings- og etablissementstjenste har ikke bemærkninger til VVM-undersøgelsen. 5. SYDØSTJYLLANDS POLITI Sydøstjyllands Politi bemærker, at såfremt en påtænkt udvidelse af antallet af kørespor får den konsekvens, at nødsporet nedlægges ved bropassage, skal politiet anmode om en forhandling om en lavere hastighed for de berørte steder. Ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt skal politiet anbefale, at hastighedsnedsættelse sker med intelligent fartvisning. Vejdirektoratets bemærkninger til Sydøstjyllands Politi Hvis det bliver aktuelt at afbryde nødsporet ved bropassager, vil Vejdirektoratet drøfte forhold omkring hastigheden med politiet.

11 11 af 25 HØRINGSSVAR FRA VIRKSOMHEDER, INTERESSEORGANISATIONER OG FORENINGER 6. KOLDING HERREDS LANDBRUGSFORENING (KHL) Kolding Herreds Landbrugsforening ved Niels Peter Madsen (NPM) skriver på vegne af mange af de lodsejere, der vil blive berørt af motorvejsudvidelsen samt muligvis også nogen ved Skærup Vejle Nord udvidelsen. (NPM) ønsker, at KHL løbende får tilsendt orienteringsskrivelser og andet der bliver offentliggjort. De vil også gerne orienteres vedr. alle ekspropriationssager. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der på Vejdirektoratets hjemmeside vil blive orienteret om projektets fremdrift. Resultaterne af VVM-undersøgelsen vil fremgå af en VVM-redegørelsen, der forventes at blive offentliggjort medio Der vil her blive orienteret i lokale medier om den kommende høringsperiode og afholdelsen af borgermøder i den forbindelse. Der vil i VVMundersøgelsen blive foretaget en vurdering af de arealmæssige konsekvenser. En eventuel ekspropriationssag vil først blive gennemført i forbindelse med et kommende detailprojekt, såfremt projektet efter VVM-undersøgelsen besluttes politisk. 7. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I FREDERICIA Danmarks Naturfredningsforening (DN) bemærker, at der er flere typer problemer forbundet med udbygningen af motorvejen og påpeger tre: Forøgelse af støjen i såvel bolig- som naturområder; yderligere barrierevirkning for dyr; forurening af værdifuldt vandløb med vejvand. DN anfører at allerede i dag plager støj mange mennesker i Fredericia Kommune, fordi kommunen gennemkrydses af motorveje, andre større veje og jernbaner. DN er derfor af den opfattelse, at Vejdirektoratet derfor bør gøre en særlig indsats for at reducere støjen og at støjdæmpende asfalt på hele strækningen må være en selvfølge. DN ønsker ydermere, at støjen i Elbodalen reduceres med støjskærme, idet dalen betragtes som en naturperle, hvor fornøjelsen ved færdsel begrænses pga. støjen fra motorvejen. DN ønsker støjskærm opsat, hvor vejen krydser Elbodalen samt et stykke på begge sider af dalen. Trafikanterne på motorvejen vil dermed ikke få det nuværende udsyn over dalen, men da det kun drejer sig om et kort stykke, mener DN, at det er mindre væsentligt. Med hensyn til faunapassager, ønsker DN en faunabro på Elbodalens vestside, hvor vejen er nedskåret i terrænet. Der er andre krydsende veje, men ifølge DN ingen der blokerer for dyrelivet i en grad som denne motorvej. DN anfører, at den eneste mulighed for at krydse motorvejsstrækningen i dalen er gennem en tunnel, hvor Holme Engsti er ført under motorvejen. DN bemærker, at det er velkendt, at mange dyrearter dels ikke går gennem tunneler, og dels ikke vil passere, hvis der ikke er plantevækst, og at det endvidere er velkendt, at en opretholdelse af sunde bestande af alle dyrearter forudsætter bestande af en vis størrelse og udveksling af individer mellem bestandene. DN anfører, at motorveje i den forbindelse udgør et dødeligt problem. DN mener, at Fredericia Kommune har særligt mange barrierer, hvilket gør behovet for en faunabro særligt stort og investeringen velbegrundet.

12 12 af 25 DN foreslår, med henvisning til at faunabroen over Svendborgmotorvejen skulle have kostet over 20 mio. kr., at man kan overveje en bro af komposit, hvis en sådan er billigere i investering/løbende vedligeholdelse. DN frygter, at vandets giftstoffer vil ende i Gammelby Mølleå, som ifølge foreningen er kommunens eneste virkeligt værdifulde vandløb med varierede fysiske forhold, et godt fald og god vandkvalitet. Ifølge DN begynder Fredericia Kommune at fjerne fanuaspærringer i selve åen såvel som i tilløb. DN ønsker på den baggrund, at Vejdirektoratet anvender den mest virkningsfulde metode til at rense vejvandet for uønskede stoffer, inden det ledes ud i naturen, herunder at anvende nye typer filtre. Vejdirektoratet bemærkninger til høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Med hensyn til støj skal Vejdirektoratet oplyse, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen vil blive gennemført nye støjberegninger af både de eksisterende forhold samt eventuelle udbygningsforslag. I forlængelse heraf vil der efter behov blive foreslået supplerende foranstaltninger til at afhjælpe de støjmæssige konsekvenser af projektet. Der kan i forhold til de konkrete forhold anvendes både støjskærme- eller volde. Der vil ligeledes indgå en vurdering af hvorvidt, der skal anvendes støjreducerende belægning på strækningen, eller dele heraf. I forhold til de støjmæssige tiltag, vil der indgå en vurdering af den landskabelige indpasning heraf. Med hensyn til faunapassager har Vejdirektoratet i forbindelse med VVM-undersøgelsen fået gennemført en kortlægning af dyrelivet i området. I forbindelse med miljøvurderingen af et evt. udbygningsprojekt vil der blive foreslået nye faunapassager, hvis det vurderes at behovet er til stede. For så vidt angår vejafvanding vil der i undersøgelsen vil blive gennemført en kortlægning af det eksisterende afvandingssystem, ligesom der vil blive foreslået anlagt nye afvandingssystemer efter behov, Disse vil skulle håndtere de øgede vandmængder i forhold til en udbygget motorvej, ligesom eventuelle kommunale udledningskrav vil skulle overholdes. Ved udbygningsprojekter i forbindelse med motorveje er det normalt at vejvandet opsamles og ledes i lukkede ledninger til regnvandsbassiner, hvor det renses inden det ledes til recipienter. 8. TREKANTSOMRÅDET DANMARK Trekantsområdet Danmark ved Susanne Krawack anfører, at en udbygning af den pågældende motorvejsstrækning indgår med høj prioritet i Trekantområdets fælles kommuneplan. Trekantområdet Danmark vil dog opfordre til, at undersøgelsesstrækningen udvides til også at omfatte strækningen fra Motorvejskryds Kolding Vest mod syd til minimum Kolding S. I de senere år er trafikken på strækningen fra Motorvejskryds Kolding Vest mod syd vokset stærkt, og samtidig er der udlagt store arealer til byudvikling omkring tilslutningsanlæg Kolding S. Det vil derfor være hensigtsmæssigt såfremt undersøgelsesstrækningen for den igangsatte VVM-undersøgelse også omfatter strækningen syd for Motorvejskryds Kolding Vest.

13 13 af 25 Vejdirektoratets bemærkninger til høringsvar fra Trekantsområdet Danmark Med hensyn til undersøgelsesstrækningen henvises til Vejdirektoratets bemærkninger til Kolding Kommune om sammen emne 9. DANSK INDUSTRI (DI) DI mener, at denne VVM-undersøgelse bør inddrage en række forhold, der normalt ikke belyses i VVM-undersøgelser, men som er væsentlige set ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv. Det drejer sig om: Vurdering af OPP-egnethed; beregning af enhedspriser; betydning af uforudsigelighed i rejsetider; betydning af dynamiske effekter. DI refererer til trafikaftalen Bedre veje mv." af 2. december 2009, hvori det nævnes, at parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP, samt til regeringens transportpolitiske oplæg Bæredygtig transport bedre infrastruktur af december 2008, hvor der står, at regeringen vil arbejde for, at større fremtidige anlægsprojekter hvor det skønnes relevant OPP-vurderes, og at dette eksempelvis kan ske i forbindelse med VVM-undersøgelsen. DI mener, at VVMundersøgelsen bør indeholde en vurdering af, hvordan OPP-samarbejde kan anvendes i forbindelse med en udbygning af motorvejen mellem Fredericia og Kolding. DI refererer til den samfundsøkonomiske analyse, hvori den absolut største gevinst er tidsgevinster for trafikanterne. I VVM-analyser antages gevinsten ved kortere rejsetid for pendlings- og fritidstrafik normalt at være den samme, idet værdien fastsættes med udgangspunkt i de såkaldte transportøkonomiske enhedspriser, der pt. er 77 kr. for rejsetid og 116 kr. for spildtid per persontime. DI mener, at gevinsten ved en reduktion af spildtid for pendlingstrafikken reelt kan være højere, idet trængsel har indflydelse på, hvor mange timer pendlerne lægger på deres arbejdsplads. DI anfører, at mindre trængsel bevirker, at nogle medarbejdere med fleksible arbejdstider lægger flere timer på arbejdspladsen og at mindre trængsel også kan få nogle til at vælge et fuldtidsjob frem for deltidsbeskæftigelse. Når spildtid har indflydelse på, hvor mange timer, der lægges på arbejdspladsen, bemærker DI, at værdien af spildtid snarere er lig arbejdsomkostningen på i snit 230 kr. end kr. DI mener, at VVM-undersøgelsen af de samfundsøkonomiske aspekter ved en udbygning af motorvejen Fredericia Kolding bør tage højde for, at gevinsterne ved reduktion af spildtid er højere for pendlere end for fritidsrejsende. DI peger på, at stigende trængsel medfører større uforudsigelighed i rejsetiderne, hvilket indebærer, at det samlede tidstab bliver betydeligt større end de umiddelbare spildtider. DI peger på, at pendlings- og erhvervstrafikanter må indsætte tidsmæssige buffere i transportplanlægningen, hvilket øger den tid, som afsættes til transport og, at forøgelsen af den planlagte transporttid er med til at svække erhvervslivets produktivitet. DI mener, at VVM-undersøgelsen bør omtale eller anslå værdien af erhvervslivets produktivitetstab ved uforudsigelige rejsetider. DI anfører, at det i forbindelse med VVM-undersøgelser er typisk alene de umiddelbare gevinster i form af rejsetidsbesparelser etc., der inddrages. DI bemærker, at udbygning af vejnettet imidlertid også kan have afledte effekter, herunder eksempelvis i relation til adgangen til kvalificeret ar-

14 14 af 25 bejdskraft og virksomhedernes muligheder for et mere effektivt samspil med kunder, underleverandører og samarbejdspartnere. DI mener derfor, at VVM-undersøgelsen bør omtale eller anslå værdien af de dynamiske effekter for erhvervslivet ved udbygning af motorvejen Fredericia Kolding. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra DI Vejdirektoratet har noteret DI s bemærkninger med hensyn til vurdering af OPP-egnethed, og endvidere skal Vejdirektoratet bemærke, at den konkrete tilrettelæggelse af udbud i forbindelse med anlægget, herunder valg af udbudsform, fastlægges på baggrund af en analyse af fordele og ulemper ved forskellige udbudsformer set i relation til det konkrete projekt og markedssituationen. Med hensyn til beregning af enhedspriser, skal Vejdirektoratet bemærke at de samfundsøkonomiske beregninger der anvendes, forudsættes gennemført efter det regelsæt og de metoder, som fremgår af Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet, Transport- og Energiministeriet Der forudsættes anvendt de nyeste almen gældende transportøkonomiske enhedspriser. Vejdirektoratet skal for så vidt angår betydning af uforudsigelighed i rejsetider samt betydning af dynamiske effekter bemærke, at erhvervslivets produktivitetstab ved uforudsigelige rejsetider, samt de dynamiske effekter for erhvervslivet er forhold, som der løbende arbejdes på at inddrage i de samfundsøkonomiske beregninger. Arbejdet er endnu ikke tilendebragt, og der foreligger derfor ikke på nuværende tidspunkt et fuldt udviklet redskab til at beregne effekterne. Arbejdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med udviklingen af den kommende landstrafikmodel, som skal være færdigudviklet i TAULOV MENINGSHEDSRÅD Taulov Menighedsråd understreger på det kraftigste vigtigheden af støjreducerende foranstaltninger, og peger på, at Taulov Kirke allerede i dag er meget generet af støj, fx ved begravelser. Menighedsrådet håber således, at alle former for foranstaltninger tages i brug for at få reduceret støjen mest muligt. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Taulov Menighedsråd Vejdirektoratet skal oplyse, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive gennemført nye støjberegninger. I forlængelse heraf vil der indgå en vurdering af behov og muligheden for at etablere støjreducerende foranstaltninger, herunder anvendelse af støjreducerende asfalt.

15 15 af 25 HØRINGSSVAR FRA BORGERE 11. HANS HERSTRØM Hans Herstrøm ønsker, at der etableres støjdæmpning helt til Kolding S. Ifølge ham er der allerede så megen støj, at man ikke kan have vinduer åbne. Hans Herstrøms bolig befinder sig 600 m fra motorvejen den nærmeste i hans område 400 m fra. Umiddelbart vurderer han, at der er flere hundrede huse i Harte og Seest, som er berørt. Hans Herstrøm anfører desuden, at en medvirkende årsag til støjen sandsynligvis er motorvejsbroen over Hylkedal, da vejstøjen og larmen fra brosamlingerne tydeligt kan høres. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at strækningen fra Kolding V til Kolding S ikke indgår i VVMundersøgelsen. I øvrigt er det tvivlsomt om støjdæmpende foranstaltninger vil have en effekt på boliger over 500 m fra motorvejen. 12. RANDI EGHOLM Randi Egholm foreslår at lave støjskærme af porøst materiale forstærket med evt. aluminium. Vejdirektoratet har noteret forslaget og skal hertil bemærke, at vi hele tiden er opmærksomme på nye materialer og teknologier til at få bedre løsninger, herunder i forhold til støjskærme. 13. POUL JAKOB PETERSEN Poul Jakob Petersen anfører, at der bør anvende nyere støjmålinger. Ifølge Poul Jakob Petersen stammer målinger af trafiktætheden fra 2008 og støjgenerne skulle være målt helt tilbage i Poul Jakob Petersen mener ikke, at en motorvejsudvidelse forebygger ulykker, så man kan ikke argumentere for udvidelsen med, at trafikafviklingen er følsom over for uheld. Poul Jakob Petersen mangler sammenhæng med øvrige tiltag, såsom den faste forbindelse til Tyskland via Femern, som han mener, må kunne reducere belastningen op gennem Jylland og Fyn for al østgående trafik mod Sjælland og Sverige fra vores sydligere naboer. Forslag som ekstra Lillebæltsbro har heller ikke været inddraget i debatten. Poul Jakob Petersen mener, at disse alternativer skal tages med i en overordnet vurderings- og løsningsmodel. En udvidelse fra 4 til 6 spor bør ifølge Poul Jakob Petersen kun etableres, såfremt det kan lade sig gøre på hele strækningen, da han ellers mener, det vil skabe flaskehalsproblemer. Poul Jakob Petersen finder ombygning af nødspor til kørespor i spidsbelastning en god idé, som også benyttes i Tyskland. Hvis dette samtidig kan spare udgifter til evt. nye broer, bør disse besparelser ifølge ham investeres i andre tiltag, som fx støjdæmpning. Poul Jakob Petersen anfører, at Fredericia Kommune i forbindelse med udlægning af de mange nye erhvervsområder har ønsket etableret af nyt rampeanlæg ved Brovad rampe 60, med ny fra-

16 16 af 25 kørsel fra syd og ny tilkørsel mod syd. Poul Jakob Petersen ønsker at vide, hvad status og planerne for dette er. Poul Jakob Petersen mener, det vil være uforsvarligt at sætte hastigheden op til 130 km/t dels pga. at der er mange tilslutningsanlæg på strækningen, dels fordi en hastighedsforøgelse vil give øget støjgener og øge risikoen for uheld. Poul Jakob Petersen anser Intelligent trafikledelse som en relevant og ideel investering og anfører, at det er fornuftigt at regulere hastigheden i forhold til trafiktætheden, og påpeger, at andre lande har permanente hastighedsbegrænsninger i tæt bebyggelse helt ned til 80 km/t. Trafikledelsen skal ifølge Poul Jakob Petersen kunne give mulighed for kørsel på nødspor eller køretøjsdifferentieret overhalingsforbud i spidsbelastningsperioder samt informere/advare om kø/uheld mv. Poul Jakob Petersen beskriver støjniveauet på den eksisterende strækning som uacceptabelt højt og ønsker, at der etableres støjreducerende anlæg, uanset om der bliver tale om en 0- løsning. Ifølge ham konkluderede debatoplægget at hverken støjreducerende belægning eller støjskærme vil kunne fjerne støjen fra motorvejen, men Poul Jakob Petersene mener ikke, det er en undskyldning for ikke at gøre noget. Når debatoplægget samtidig dokumenterer, at en reduktion på 2-3 db svarer til en halvering af trafikken, anser Poul Jakob Petersen det for aldeles påtrængende, at der iværksættes støjreducerende foranstaltninger på alle strækninger langs bolig arealer, uanset hvilken løsningsmodel udbygningen resulterer i. Helst skal der både anvendes støjdæmpende asfalt samt støjskærme, hvor motorvejen passerer gennem/forbi boligområder. Som eksempel herpå fremdrager Poul Jakob Petersen strækningen fra motorvejsfletningen Nord/Syd frem til Lillebæltsbroen og anfører, at denne relativt højtliggende, 6-sporede strækning skærer direkte gennem Fredericias boligområder Erritsø og Snoghøj/Sønderskov, hvorfor der er særligt stort behov for støjreducering på denne strækning. Poul Jakob Petersen henviser til, at man i Frankrig og Tyskland kombinerer autoværn og støjdæmpning ved en særlig type høje betonautoværn, som både reducerer den direkte hjulstøj og samtidig giver udsyn over terræn. En metode, som måske kunne bruges, bortset fra boligområder, hvor støjreduktionen bør etableres gennem regulære støjskærme. Fredericia Kommune har ifølge Poul Jakob Petersen udlagt store erhvervs-arealer langs samme strækning og indgået aftale med Vejdirektoratet om, at der skal være frit indsyn til disse områder af hensyn til PR-værdien for de respektive virksomheder. Dette finder han ganske uacceptabelt, når strækningen samtidig skærer gennem boligområder. For det første skal virksomhederne ikke aflede trafikanternes opmærksomhed fra kørebanen det vigtigste for dem må være, at de har nemme tilkørselsforhold. For det andet skal boligområderne sikres med støjskærme. Disse kunne evt. være transparante. Poul Jakob Petersen foreslår derfor både støjdæmpende asfalt og støjskærme på hele strækningen fra sammenfletningen til Lillebæltsbroen. Vejdirektoratet skal bemærke, at der vil blive anvendt de nyeste tilgængelige trafikdata til undersøgelsen. Der vil blive gennemført nye støjberegninger baseret på nyeste trafiktal, samt trafiktal baseret på den udarbejdede trafikmodel.

17 17 af 25 Det primære formål med en udvidelse er en forbedring af kapaciteten. En bedre kapacitet på vejen vil alt andet lige reducere antallet af uheld. I forhold til en manglende sammenhæng til øvrige tiltag såsom en Femern Belt forbindelse og en evt. ekstra Lillebæltsbro, bemærkes det at der tidligere har været gennemført beregninger af konsekvenserne af en forbindelse over Femern Belt, som viste en mindre nedgang i trafikken på strækningen (i størrelsesordenen biler i døgnet). På landsplan er man pt. i gang med strategiske undersøgelser i forbindelse med fremtidige investeringer, såsom hvad der skal ske når den Lillebæltsbro ikke længere kan klare trafikken. I forhold til at skabe flaskehalse ved ikke at udbygge på hele strækningen, er det Vejdirektoratets umiddelbare vurdering, at der ikke er så store trafikspring på strækningen, at eventuelle forskelle i udbygningstakten ikke vil skabe flaskehalse. De kommende trafikberegninger vil dog yderligere detaljerer dette, og vil bla. ligge til grund for et evt. forslag om en etapeopdeling af projektet. Vejdirektoratet kan oplyse, at anvendelse af nødspor som kørespor vil indgå i undersøgelsen. I forhold til status for så vidt angår anlæg af nye ramper ved tilslutningsanlæg nr. 60 henvises til svaret til Fredericia Kommune. Vejdirektoratet kan oplyse, at muligheden for en ændring af hastighedsgrænsen til 130 km/t på strækningen vil indgå i undersøgelsen. Der vil ligeledes blive undersøgt muligheden for at kombinere forskellige vejtekniske forslag med anvendelse af trafikledelse. Støjreducerende asfalt indgår som et af de midler, der kan anvendes for at reducere støjen fra trafikken. I forhold til hvor på strækningen der foreslås anvendt støjreducerende tiltag, indgår der en vurdering af hvor der opnås mest effekt for de investerede midler. Her indgår sammenhængende bebyggelser med højest prioritet. Strækningen fra tilslutningsanlæg nr. 59 (Fredericia S) og til Lillebæltsbroen er ikke med i undersøgelsen, og i forhold til støjreducerende tiltag vil den skulle prioriteres på lige fod med øvrige strækninger på statsvejnettet i forhold til de midler, der er til rådighed. 14. ALLAN HUSTED CHRISTENSEN Allan Husted Christensen undrer sig over, at man ikke overvejer en aflastende rute fra Nyborg, ned over Fyn og over en bro til Als, således at trafikken sydpå i stedet kunne ledes udenom Trekantsområdet. Allan Husted Christensen mener også, det ville lokke mange, der skal til Sønderjylland, til at køre den vej, især nu hvor der bygges motorvej fra Als til Kliplev. Allan Husted Christensen anfører, at man så helt sparer at udvide Fredericia-Kolding-vejen og i stedet kan bruge pengene til en motorvej fra Nyborg til Fåborg. I høringssvaret fra Allan Husted Christensen er forslaget ledsaget af en kortillustration af linjeføringen. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at forslaget om en motorvej fra Nyborg til Fåborg ligger udenfor rammerne på denne VVM-undersøgelsen, og det derfor vil ikke indgå i de videre overvejelser. Der er ikke foretaget analyser af en sådan forbindelse.

18 18 af POUL ERIK JESPERSEN Poul Erik Jespersen finder, at det er stik imod god udvikling at forsøge at løse vores trafikbelastning ved at udvide motorvejene i et land, som har fokus på miljø, fremtidig trafikplanlægning og CO 2. Ifølge ham viser de fleste undersøgelser, at udvidelse af motorveje virker aflastende i en årrække, men at trafikstrømmen gradvis vil deltage, indtil man har problemet igen blot med et spor mere. Poul Erik Jespersen anfører, at det ville være meget bedre både socialt og miljømæssigt at investere mere i banenettet fx konkret i trekantsområdet på at anlægge jernbanen mellem Vejle og Kolding, som af uransagelige grunde aldrig er blevet anlagt. Vejdirektoratet skal hertil bemærke at det er en politisk beslutning, hvorvidt der skal investeres i på kollektiv trafik. 16. DIANA TEUT OG EJNER BÆK PETERSEN Diana Teut og Ejner Bæk Petersen anfører, at støjen fra motorvejen i de 5 år, de har boet på deres bopæl er blevet meget værre på grund af den større trafikmængde og derfor mener de, der skal opsættes en støjvæg eller etableres lignende foranstaltninger op. Derudover er der problemer med rystelser, når tunge lastbiler kører på motorvejen. Vejdirektoratet sker hertil bemærke, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive foretaget nye støjberegninger, og der i forlængelse heraf vil blive foreslået foranstaltninger for at reducere støjen i forhold til, hvor der opnås mest effekt for de investerede midler. Her vil sammenhængende bebyggelser have højeste prioritet. 17. JOAN ARLER Jaon Arler påpeger, at beboelserne på Højkærvej, Sdr. Vilstrup, ligger ca m fra motorvejen, overvejende i niveau med denne og uden nogen afskærmning. Støjen fra motorvejen er ifølge Joan Arler stærk og meget generende og hun anfører, at der længe har været ønsket, at der blev gjort noget ved problemet. Joan Arler peger på, at støjgenerne vil forstærkes yderligere, hvis motorvejen udvides. Joan Arler oplyser, at der mellem beboelserne og motorvejen er et smalt stykke mark, som ikke ejes af beboere på Højkærvej. De kan derfor ikke selv råde over området med hensyn til beplantning mv., men de har længe ønsket sig, at der fx blev plantet gran i stykket. Med eller uden udvidelse af motorvejen foreslår beboerne støjreducerende asfalt samt afskærmning, hvor det er muligt. Langs motorvejen ud for ejendommene Højkærvej foreslår beboerne, at der etableres en ca. 200 m lang støjreducerende vold med beplantning. Joan Arler anfører endvidere, at ud fra trafikforholdene ikke er logisk, at der skulle være behov for en udvidelse af motorvejen på det sydligste ben i motorvejstrekanten. Joan Arler, mener, at den kommende Femern forbindelse vil betyde, at den trafik til/fra Sjælland/Sverige mod områder syd for Danmark, der før har passeret mellemstykket formentlig vil vælge Femern forbindelsen fremover.

19 19 af 25 Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive foretaget nye støjberegninger og der i forlængelse heraf vil blive foreslået foranstaltninger for at reducere støjen i forhold til, hvor der opnås mest effekt for de investerede midler. Her vil sammenhængende bebyggelser have højeste prioritet. Vi har noteret os de konkrete bemærkninger om de fysiske forhold på stedet. Vejdirektoratet skal endvidere oplyse, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive gennemført trafikberegninger, og på den baggrund vil blive foreslået på hvilke strækninger der er behov for en udbygning. 18. MIKAEL OG ANNETTE BECKER Michael og Anette Becker ønsker at vide, hvordan de vil være stillet, hvis regeringen ikke bevilliger penge til støjregulering. De har tidligere skrevet til Vejdirektoratet, da de er meget bekymrede for, hvordan deres børn påvirkes af støjen (større risiko for hjerte-kar-sygdomme, dårlig indlæring og stress) hvis de vælger at blive boende og de føler sig meget generet af støjen. Michael og Anette Becker ønsker ydermere at vide, hvornår støjen måles, og om man tager højde for ekstra meget tung trafik søndag aften og vejrforholdene. De oplever ofte, at deres hus ryster, når den tunge trafik passerer, og lægger især mærke til det om aftenen, Michael og Anette Becker spørger endvidere om, hvem der bestemmer, om det bliver støjvolde eller støjskærme der komme op langs med E45 ud for hvor de bor. De anfører, det bedste vil være støjvægge/skærme, da de tager mere af støjen end voldene og peger yderligere på brug af de støjdæmpende autoværn, der i øjeblikket afprøves på Roskildevej, Solrød, syd for København. Mikael og Annette Becker mener, at en kombination af støjdæmpende asfalt, støjdæmpende autoværn og en støjvold eller væg må kunne reducere støjen væsentligt. Endvidere ønsker Michael og Anette Becker at vide, om de kan få støtte til støjsikring af deres hus, i fald regeringen ikke bevilger penge til støjsikring af strækningen. Mikael og Annette Becker beskriver, at de i 2004 fik udskiftet en del vinduer til vinduer med støjdæmpende glas (uden tilskud, da det ikke var en mulighed dengang). Alligevel er støjen stadig belastende. De har undersøgt, at man nu kan få vinduer med endnu mere støjdæmpning og mener, dette så kunne være en mulighed evt. kombineret med hulmursisolering. Endelig spørges om en evt. bevilling af penge til støjsikring i forbindelse med projektet kan inddrages, hvis der kommer ny regering. Mikael og Annette Becker anfører, at mange naboer skønt frustrerede ikke dukkede op til borgermødet, fordi de har opgivet at kæmpe for bedre forhold. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Michael og Anette Becker Vejdirektoratet kan oplyse, at hvis der ikke bevilliges penge til støjreducerende tiltag, vil strækningen skulle indgå på lige for med øvrige strækninger på statsvejnettet i forhold til en prioritering af støjreducerende tiltag.

20 20 af 25 Vejdirektoratet foretager ikke målinger af støj i undersøgelsen idet beskrivelsen af de fremtidige støj foretages på grundlag af beregninger i et program der hedder Nord2000. Her indgår data om terræn vejudformning, trafik, vejr, vind m.m. Vejdirektoratet vil foreslå støjreducerende tiltag på de strækninger hvor der skønnes at være behov. Hvorvidt det er en vold eller skærm vil blive vurderet i forhold til de konkrete forhold på stedet. I sidste ende er det en politisk beslutning hvorvidt midlerne bliver bevilliget. Det kan oplyses, at Vejdirektoratet følger forsøget med de nye autoværn. Hvis de inden for en overskuelig fremtid viser et positivt resultat, vil de indgå som et af de midler, der kan anvendes. Med hensyn til tilskud skal Vejdirektoratet bemærke, at der er mulighed for at få tilskud til støjisolering af boligen såfremt projektet besluttes og boligen ikke kan støjsikres ved det støjafskærmningsprojekt der indgår i anlægsprojektet. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Det maksimale tilskudsbeløb er pr. 1. januar 2010 fastsat til kr. inkl. moms (byggeomkostningsindeks for boliger 120,2). Såfremt projektet ikke besluttes vil støjsikring af strækningen skulle prioriteres på lige for med støjprojekter på det øvrige statsvejnet i forbindelse med den statslige pulje til dette område. Det vil være en politisk beslutning hvorvidt midlerne til et projekt evt. skal fjernes. 19. ANDERS NIELSEN & JETTE LINDSKOV SAMT JEPPE & IBEN LINDSKOV & EMMELI KAREN LINDSKOV NIELSEN Anders Nielsen m. fl. anmoder om at ønsket om støjværn efterkommes og anfører, at en forøgelse af støjen som følge af motorvejsudvidelsen bliver helt uudholdeligt. Høringssvaret fra Anders Nielsen m. fl. er ledsaget af en skitse med angivelse af hvilke huse, der berøres, og hvilken form for støjværn, der ønskes. Vejdirektoratet har noteret sig forslaget til støjafskærmning og skal hertil bemærke, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive foretaget nye støjberegninger og der i forlængelse heraf vil blive foreslået foranstaltninger for at reducere støjen i forhold til, hvor der opnås mest effekt for de investerede midler. Her vil sammenhængende bebyggelser have højeste prioritet. Vi har noteret os den medsendte tegning og bemærkninger. 20. LIS OG PER DE PLACE BJØRN Lis og Per De Place Bjørn foreslår som genboer til motorvejen, at der i VVM-redegørelsen udover de planlagte tiltag også bliver undersøgt og belyst, hvilke støjmæssige konsekvenser lavere tilladt hastighed end nugældende vil have på støjniveauet. Lis og Per De Place Bjørn foreslår også, at kortlægningen af de støjmæssige forhold omfatter samtlige boliger, der er plaget af støj fra motorvejen, således at støjmæssige forhold også kortlægges for enkeltliggende boliger. I vurderingen af, hvorvidt en bolig er belastet af vejstøj bør indgå den samlede støjbelastning fra vejnettet. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive foretaget nye støjberegninger, og der i forlængelse heraf vil blive foreslået foranstaltninger for at reducere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7 Juni 2010 10/06270-3 John H. Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE VVM-undersøgelse, rute 23, Skovvejen syd om Regstrup TIDSPUNKT Torsdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14631 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR SAMMENFATTENDE HØRINGSNOTAT Niels Juels

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere