UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar /08345 Ulrik Larsen UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring i perioden 7. juli 2. september 2010 Januar 2011 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 HØRINGSSVAR FRA KOMMUNER OG STATSLIGE MYNDIGHEDER Fredericia Kommune Kolding Kommune - Trafik Kolding Kommunes vandløbsteam Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Sydøstjyllands Politi...10 HØRINGSSVAR FRA VIRKSOMHEDER, INTERESSEORGANISATIONER OG FORENINGER Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia Trekantsområdet Danmark Dansk Industri (DI) Taulov Meningshedsråd...14 HØRINGSSVAR FRA BORGERE Hans Herstrøm Randi Egholm Poul Jakob Petersen Allan Husted Christensen Poul Erik Jespersen Diana Teut og Ejner Bæk Petersen Joan Arler Mikael og Annette Becker Anders Nielsen & Jette Lindskov samt Jeppe & Iben Lindskov & Emmeli Karen Lindskov Nielsen Lis og Per de Place Bjørn Niels Nielsen Nørre Stenderup borgerne en række borgere Preben Madsen Bjarne Ladegaard Pva. af BEBOERE PÅ VESTERLED NR. 13, 15 OG Leif Jensen Lars Petersen Niels Chr. Damsgaard...25

3 3 af 25 BAGGRUND En række partier i Folketinget har aftalt, at der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for udbygning af motorvej E20/E45 mellem Kolding og Fredericia. Vejdirektoratet gennemfører i perioden frem til sommeren 2011 en VVM-undersøgelse for at belyse de miljømæssige, trafikale og økonomiske konsekvenser af at udbygge motorvejen. VVM er en forkortelse for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Den 1. offentlighedsfase blev afholdt i perioden fra d. 7. juli 2010 til d. 2. september Der blev i denne periode afholdt 2 borgermøder i hhv. Kolding d. 24. august og i Taulov d. 25. august. Disse blev annonceret i de lokale medier og der var ca. 80 deltagere til hvert møde. På Vejdirektoratets hjemmeside kan referatet fra borgermøderne læses, ligesom materialet (Powerpoint) der blev vist på mødet blev vist kan ses. Fig. 1 Undersøgelsesstrækningen

4 4 af 25 Dette høringsnotat redegør for den 1. offentlige høring (ide- og forslagsfasen) for projektet, hvor naboer, trafikanter, myndigheder m.m. har haft mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre undersøgelse. Notatet indeholder høringssvar og Vejdirektoratets bemærkninger til de enkelte høringssvar.

5 5 af 25 HØRINGSSVAR FRA KOMMUNER OG STATSLIGE MYNDIGHEDER 1. FREDERICIA KOMMUNE Fredericia Kommune har fremsendt høringssvar vedrørende følgende forhold: Tilslutningsanlæg M 59 (Snoghøj Landevej). Udretning af dette tilslutningsanlæg er et stort ønske hos Fredericia Kommune. Tilkørselsrampen mod Vejle/Kolding er i dag placeret på den østlige side af Snoghøj Landevej. Dette resulterer i tilbagestuvning på Snoghøj Landevej ved spidsbelastninger. Hvis tilkørselsrampen flyttes til den vestlige side, vil trafikken i rampekrydset hurtigere kunne afvikles, og kapaciteten på Snoghøj Landevej øges. En hurtigere afvikling af trafikken i krydset betyder også, at kapaciteten på frakørselsrampen fra Fyn mod Fredericia kunne øges. Frakørselsrampen ligger udenfor den undersøgte strækning, men Fredericia Kommune mener, at rampen bør indgå i overvejelserne omkring en udbygning af motorvejen Fredericia S Kolding, idet der ofte er tilbagestuvning til motorvejen pga. rampens manglende kapacitet. Tilslutningsanlæg M 60 (Vejle Landevej). Også etableringen af vestvendte ramper ved Vejle Landevej har igennem mange år været et stort ønske. En tilkørselsrampe mod Kolding/Vejle vil aflaste M59. En frakørselsrampe fra Kolding/Vejle vil dels give mulighed for bedre trafikbetjening af Prins Georgs Kvarter, dels forbedre vejadgangen til Middelfart Vest. Specielt høje køretøjer har i dag problemer med at komme fra motorvejen til Middelfart Vest, da de ikke kan benytte M59 og Snoghøj Landevej (frihøjden på jernbanebroen over Snoghøj Landevej er kun 3,8 m). Høje køretøjer skal derfor benytte M61(Skærbækvej S) eller M60 (Skærbækvej N), hvis de ikke vil benytte M58 og køre igennem Middelfart. Etablering af samkørselspladser. Fredericia Kommune har et stort ønske om at effektivisere samspillet med transportformerne samt forbedre mulighederne for samkøring og ønsker derfor større og mere attraktive samkørselspladser i forbindelse med tilslutningsanlæggene. Ved motorvejsfrakørsel 59 Fredericia S er samkørselspladsens kapacitet ikke tilstrækkelig og adgangsforholdene til pladsen er ikke optimale. Motorvejsfrakørsel 59 Fredericia S er indfaldsvejen til Fredericia fra syd, hvorfor en velfungerende samkørselsplads, vil forbedre mulighederne for samkøring. Når den nordlige rundkørsel ved motorvejsafkørsel 61 Skærbækvej skal ændres til et signalreguleret kryds pga. kapacitetsproblemer, vil adgangsvej til den nuværende samkørselsplads blive længere. Kommunen ønsker derfor, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen tages stilling til etableringen af en ny samkørselsplads. Støj ved boliger. I Fredericia Kommune er der mange boliger, som er belastet af støjen fra trafikken på motorvejen. Specielt i Taulov er der mange stærkt støjbelastede boliger. Ved en udbygning af motorvejen vil der være risiko for endnu flere støjbelastede boliger, og at de støjbelastede boliger bliver endnu mere støjbelastede. For at undgå dette, ønsker kommunen, at der på hele motorvejstrækningen i Fredericia Kommune anvendes støjreducerende belægning, og at der ved passage af boligområder etableres støjafskærmning i form af skærme eller jordvolde. Det vil des-

6 6 af 25 uden være ønskeligt, at det af VVM-redegørelsen fremgår, hvordan støjafskærmning landskabeligt vil kunne indpasses herunder hvilke materialer, farver og udformning, der foreslås. Ved boliger, der påvirkes af trafikstøj fra både motorvejen og fra krydsende eller parallelle kommuneveje, bør det samlede støjbidrag fra vejtrafikken indgå i vurderingen af, om en bolig er støjbelastet. I vurderingen af, om den tilladte hastighed på strækningen skal øges, skal også støjkonsekvenserne indgå. Arealmæssige konsekvenser. Hvis udbygningen kræver, at der i Fredericia Kommune skal ske nyanlæg eller udvidelse af regnvandsbassiner, skal det sikres, at dette sker på en måde, der bedst muligt kan indpasses i landskabet og i den planlagte arealanvendelse. Desuden skal det sikres, at der er tilstrækkelig areal til rådighed til evt. udvidelse af regnvandsbassiner, så der er areal nok til at etablere fx 2-kamrede regnvandsbassiner. Naturmæssige konsekvenser. Langs motorvejstrækningerne er der flere områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Fx gennemskærer E20 Elbodalen vest for Taulov, hvor der er store naturområder med beskyttede overdrev, enge, moser, og vandhuller. Umiddelbart op til E20 vest for Taulov by planlægger Fredericia Kommune et større naturgenopretningsprojekt genskabelsen af den naturlige hydrologi i Holm Sø. Det bør undersøges, hvordan dette vil kunne forenes med en evt. motorvejsudvidelse. I Fredericia Kommune er hele kommunens areal udpeget som muligt levested for Bilag IV-arter. Det betyder, at der inden, der foretages ændringer, skal der laves en vurdering/forundersøgelse af, om et givet område er levested for en eller flere af disse arter. Motorvejen gennemskærer Elbodalen, der er udpeget som en af Fredericia Kommunes landskabsparker. VVM-undersøgelsen bør omfatte en beskrivelse af nødvendige landskabelige hensyn. Vejdirektoratets bemærkninger til Fredericia Kommunes høringssvar Ang. tilslutningsanlæg M 59 (Snoghøj Landevej), Vejdirektoratet skal bemærke, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen vil blive gennemført en analyse af tilslutningsanlægget med fokus på kapacitet og trafiksikkerhed. Der vil i nødvendigt omfang blive foreslået ombygninger af tilslutningsanlægget. Vejdirektoratet har noteret sig Fredericia Kommunens bemærkninger om de trafikale forhold, som vil indgå i de videre undersøgelser. De trafikale undersøgelser vil omfatte hele tilslutningsanlægget. Ang. tilslutningsanlæg M 60 (Vejle Landevej), Hertil skal Vejdirektoratet bemærke, at tilslutningsanlæg nr. 60 ligger meget tæt på udfletningen mellem E20 og E45, og i øvrigt henlede opmærksomheden på, at transportministeren i forbindelse med tidligere forhandlinger med Fredericia Kommune, om anlæg af østvendte ramper, samtidig har meddelt, at der ikke vil komme vestvendte ramper v. tilslutning nr. 60. Der indgår derfor ikke undersøgelse af vestvendte ramper i VVM-undersøgelsen. Ang. etablering af samkørselspladser, Vejdirekroratet vil i forbindelse med VVM-undersøgelsen gennemføre en kortlægning af de eksisterende samkørselspladser i området. I den forbindelse vil der blive vurderet et behov for evt. anlæg af nye. Fredericia Kommune vil i givet fald blive kontaktet i forbindelse med en dialog omkring areal til sådanne.

7 7 af 25 Ang. støj ved boliger, Vejdirektoratet kan oplyse, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen vil blive gennemført nye støjberegninger af både de eksisterende forhold samt eventuelle udbygningsforslag. I forlængelse heraf vil der efter behov blive foreslået supplerende foranstaltninger til at afhjælpe de støjmæssige konsekvenser af projektet. Der kan i forhold til de konkrete forhold anvendes både støjskærme- eller volde. Der vil ligeledes indgå en vurdering af hvorvidt, der skal anvendes støjreducerende belægning på strækningen, eller dele heraf. I forlængelse af forslag til evt. nye volde eller skærme, vil der blive foretaget vurderinger af den landskabsmæssige indpasning af dísse. Der vil ligeledes blive gennemført en vurdering af de støjmæssige konsekvenser af et evt. forslag om at øge hastigheden på strækningen. Ang. arealmæssige konsekvenser, I VVM-undersøgelsen vil det i forbindelse med et eventuelt forslag om anlæg af nye regnvandsbassiner blive sikret, dels at de har den nødvendige størrelse, og dels at der kan skaffes areal til bassinerne, samt at de opfylder krav i forhold til for eksempel sikring af grundvand m.m. Ang. naturmæssige konsekvenser, Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at en væsentlig del af undersøgelsen omhandler en miljøvurdering af det konkrete forslag til vejudbygning. Herunder vil indgå en vurdering af konsekvenser ift. 3-områder, kortlægning og vurdering af konsekvenserne for evt. Bilag IV-arter m.m.. Ligeledes vil der blive foretaget landskabsmæssige vurderinger af en evt. udbygning af motorvejen, også med fokus på Elbo-dalen. Vejdirektoratet vil i forbindelse med undersøgelsen kontakte Fredericia Kommune for at få en dialog omkring de natur- og miljømæssige forhold langs strækningen. 2. KOLDING KOMMUNE - TRAFIK Kolding Kommune, Trafik foreslår, at VVM-undersøgelsen udvides til også at omfatte strækningen mellem motorvejsfrakørslerne Kolding V og Kolding S, da denne strækning er mere trafikbelastet end den sydlige del af motorvejstrekanten mellem Kolding og Fredericia, som er omfattet af VVM. Kommunen oplyser, at den planlægger et m 2 stort erhvervsareal i området vest for motorvejen og nord for Tankedalsvej ved Kolding S inden for de kommende år. Området er indarbejdet i den nuværende kommuneplan, og udbygning af dette område forventes at bevirke stor trafikgeneration, som bl.a. vil belaste E45 mellem Kolding V og S. Med henvisning til borgermødet den 24. august 2010, peger kommunen på, at der fra beboerside er et stort ønske om at få gennemført en effektiv støjdæmpning fra den stadigt stigende trafik på motorvejen. Kolding Kommune har derfor et ønske og en forventning om, at Vejdirektoratet tager effektivt hånd om dette problem i forbindelse med den kommende projekteringsfase.

8 8 af 25 Udover indvirkninger fra støj, bør VVM undersøgelsen efter kommunens opfattelse også omfatte indvirkninger på den biologiske mangfoldighed, flora og fauna, og herunder påvirkning af Bilag IV arter. Kommunen anfører endvidere, at der langs motorvejstrækningerne er flere moser, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 fx ved Taulov-motorvejen tæt på kommunegrænsen til Fredericia og ved Sønderjyske Motorvej ved Eltangvej (idrætsanlægget). I mosen her er der registreret forekomst af Maj-Gøgeurt, der er totalt fredet. Syd for Taulov-motorvejen i nærheden af Skibdrætvej ligger et overdrev ligeledes beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Kommunen ønsker at VVM-undersøgelsen skal belyse, hvordan projektet påvirker disse naturområder. Med henvisning til at motorvejsstrækningerne flere steder gennemskærer skovområder, fx Hulskov, der gennemkrydses af begge motorvejsben ønsker kommunen yderligere at det i VVMundersøgelsen belyses, hvordan faunapassager tænkes ind i projektet. Endvidere oplyser kommunen, at der mellem Nørreskovgårdsvej og Sønderjyske motorvej er registreret den fredede og sjældne Skovmår, hvorfor det ønskes inddraget i VVM-undersøgelsen hvordan skovmår påvirkes af projektet. Kolding Kommunes gør opmærksom på at registrering af beskyttede naturarealer kun er vejledende, og at der kan være naturarealer, der er omfattet af beskyttelsen, men ikke registreret som sådan. Modsat kan der være arealer, der er registreret som beskyttede, men som ikke opfylder naturbeskyttelseslovens kriterier for 3 natur. Kommunen ønsker derfor at hele strækningen gennemgås med henblik på en registrering af beskyttede naturarealer. Kommunen oplyser envidere, at Kolding Kommunes registrering af Bilag IV arter, sjældne og fredede arter er meget mangelfuld, og at der kan være forekomst af sådanne arter langs motorvejsstrækningen, som kommunen ikke er bekendt med. Derfor bør VVM-vurderingen ikke kun omfatte kendte forekomster af sådanne arter. Derudover peger kommunen på, at det i høj grad er relevant at medtage en vurdering af motorvejudbygningens indvirkning på klimaet i form af udledninger af CO 2 fra den forventede biltrafik på strækningen. Der er internationale aftaler og nationale mål for minimering af udledning af klimagasser. Udbygning af en motorvejsstrækning bidrager ikke til målopfyldelsen. Vejdirektoratets bemærkninger til Kolding Kommunes (Trafik) høringssvar, Vejdirektoratet skal bemærke, at der i forbindelse med den politiske aftale om igangsættelse af VVM-undersøgelsen i 2003 og kommissoriet for undersøgelsen er forudsat en undersøgelseskorridor, som omfatter strækningen fra Kolding V til Fredericia S. VVM-undersøgelsen omfatter på den baggrund ikke strækningen til Kolding S. Vejdirektoratet er som led i udmøntningen af aftalen om en grøn transportpolitik ved at udarbejde en delanalyse af mulige udvidelser af den østjyske motorvejskorridor (E45). Der vil i denne blive belyst mulige scenarier for en udvidelse af motorvejskapaciteten i Østjylland fra grænsen til nord for Randers. Delanalysen indgår i den strategiske analyse af indretningen af bane- og vejkapaciteten i Østjylland, hvor der aflægges delrapportering i 2011 med henblik på en politisk drøftelse af de foreløbige resultater. Den strategiske analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland afsluttes endeligt i 2013, hvorefter resultaterne og perspektiverne som led i den rullende planlægning.

9 9 af 25 Vejdirektoratet skal med hensyn til støjforhold oplyse, at der vil i forbindelse med VVMundersøgelsen vil blive gennemført nye støjberegninger af både de eksisterende forhold samt udbygningsforslag. I forlængelse heraf vil der efter behov blive foreslået supplerende foranstaltninger til at afhjælpe de støjmæssige konsekvenser af projektet. Der kan i forhold til de konkrete forhold anvendes både støjskærme- eller volde, ligesom støjreducerende asfalt er en støjdæmpende foranstaltning, som man efterhånden anvender i vid udstrækning ved større, støjbelastede boligområder. I forbindelse med Kolding Kommunes bemærkninger om natur, flora, fauna, bilag IV-arter, fredede arter m.m. er der i forbindelse med VVM-undersøgelsen foretaget en kortlægning af natur- og miljøforholdene i området. Vejdirektoratet vil i forlængelse af denne kortlægning foretage en konsekvensvurdering ift flora og fauna ved en evt. udbygning af motorvejen. Herunder vil der også være fokus på beskyttet natur, fredede dyrearter m.m. Der vil ligeledes blive foretaget en vurdering af behovet for nye faunapassager. Vejdirektoratet vil i forbindelse med undersøgelsen kontakte Kolding Kommune for at få en dialog omkring de natur- og miljømæssige forhold langs strækningen. Vejdirektoratet skal endvidere bemærke, at der som led i VVM-undersøgelsen ligeledes vil blive gennemført en beregning og vurdering af et evt. udbygningsforslags påvirkning af klimaet, herunder CO KOLDING KOMMUNES VANDLØBSTEAM Kolding Kommunes Vandløbsteam bemærker, at de på et foreløbigt niveau ser en række problematikker i forhold til de vandløb, som krydses af den nuværende motorvej og dermed også vil blive krydset ved en fremtidig udbygning af motorvejen. De bemærker generelt, at forkert konstruerede rørlægninger af vandløb (fx under veje) er et stort problem for kontinuiteten i kommunens vandløbssystemer. Kommunen påpeger, at rørlægninger ved forkert konstruktion kan fungere som spærringer for dyreliv tilknyttet vandløbene, herunder vandløbenes fisk og smådyr. Særligt problematiske er længere rørlagte strækninger over 20 meter, hvilket er tilfældet omkring motorvejen. Kommunen anfører, at her bør rørdiameteren laves så stor som muligt og med et så lille fald som muligt. Vandløbsteamet oplyser, at den har kendskab til to eksisterende spærringer på den pågældende strækning (to mindre nord-syd løbende vandløb i Gudsø Mølleå-systemet), hvor kontinuiteten i vandløbet ikke er til stede. Kommunen anfører, at der ved udbygning af motorvejen bør indtænkes en løsning af disse passageproblemer og at det samtidig er det vigtigt, at udbygningen af motorvejen ikke forringer eksisterende passager eller skaber nye spærringer, hvor der i dag er fri passage. Vandløbsteamet bemærker, at begge spærringer forventes indeholdt i de statslige vandplaner med krav om etablering af forbedrede passageforhold. Kolding Kommune vil således opfordre til, at man ved udbygningen af motorvejen samtidig arbejder for forbedrede passageforholdene omkring disse vandløb.

10 10 af 25 Kommunen anfører yderligere, at håndteringen af regnvand fra vejoverfladen bør være et fokuspunkt i undersøgelsen, da en række af kommunens vandløb i dag er så hydraulisk belastet, at det hindrer målopfyldelse. I forbindelse med en udbygning af motorvejen udvides vejoverfladen, hvilket stiller krav til håndtering af større vandmængder. Vandløbsteamet forventer at blive inddraget i processen på et senere tidspunkt. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Kolding Kommune, Vandløbsteamet Vejdirektoratet har noteret Vandløbsteamets bemærkninger om problematikkerne ved de rørlagte vandløb. I forbindelse med en evt. udbygning af motorvejen vil rørlagte vandløb skulle forlænges. I den forbindelse vil muligheden for en forbedring af passagerne blive undersøgt. Der vil ligeledes i undersøgelsen blive gennemført en kortlægning af det eksisterende afvandingssystem, ligesom der vil blive foreslået anlagt nye afvandingssystemer efter behov, Disse vil skulle håndtere de øgede vandmængder i forhold til en udbygget motorvej. Vejdirektoratet vil i forbindelse med undersøgelsen kontakte Kolding Kommune for at få en dialog omkring de natur- og miljømæssige forhold, herunder vandløb, langs strækningen. 4. FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvarets Bygnings- og etablissementstjenste har ikke bemærkninger til VVM-undersøgelsen. 5. SYDØSTJYLLANDS POLITI Sydøstjyllands Politi bemærker, at såfremt en påtænkt udvidelse af antallet af kørespor får den konsekvens, at nødsporet nedlægges ved bropassage, skal politiet anmode om en forhandling om en lavere hastighed for de berørte steder. Ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt skal politiet anbefale, at hastighedsnedsættelse sker med intelligent fartvisning. Vejdirektoratets bemærkninger til Sydøstjyllands Politi Hvis det bliver aktuelt at afbryde nødsporet ved bropassager, vil Vejdirektoratet drøfte forhold omkring hastigheden med politiet.

11 11 af 25 HØRINGSSVAR FRA VIRKSOMHEDER, INTERESSEORGANISATIONER OG FORENINGER 6. KOLDING HERREDS LANDBRUGSFORENING (KHL) Kolding Herreds Landbrugsforening ved Niels Peter Madsen (NPM) skriver på vegne af mange af de lodsejere, der vil blive berørt af motorvejsudvidelsen samt muligvis også nogen ved Skærup Vejle Nord udvidelsen. (NPM) ønsker, at KHL løbende får tilsendt orienteringsskrivelser og andet der bliver offentliggjort. De vil også gerne orienteres vedr. alle ekspropriationssager. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der på Vejdirektoratets hjemmeside vil blive orienteret om projektets fremdrift. Resultaterne af VVM-undersøgelsen vil fremgå af en VVM-redegørelsen, der forventes at blive offentliggjort medio Der vil her blive orienteret i lokale medier om den kommende høringsperiode og afholdelsen af borgermøder i den forbindelse. Der vil i VVMundersøgelsen blive foretaget en vurdering af de arealmæssige konsekvenser. En eventuel ekspropriationssag vil først blive gennemført i forbindelse med et kommende detailprojekt, såfremt projektet efter VVM-undersøgelsen besluttes politisk. 7. DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I FREDERICIA Danmarks Naturfredningsforening (DN) bemærker, at der er flere typer problemer forbundet med udbygningen af motorvejen og påpeger tre: Forøgelse af støjen i såvel bolig- som naturområder; yderligere barrierevirkning for dyr; forurening af værdifuldt vandløb med vejvand. DN anfører at allerede i dag plager støj mange mennesker i Fredericia Kommune, fordi kommunen gennemkrydses af motorveje, andre større veje og jernbaner. DN er derfor af den opfattelse, at Vejdirektoratet derfor bør gøre en særlig indsats for at reducere støjen og at støjdæmpende asfalt på hele strækningen må være en selvfølge. DN ønsker ydermere, at støjen i Elbodalen reduceres med støjskærme, idet dalen betragtes som en naturperle, hvor fornøjelsen ved færdsel begrænses pga. støjen fra motorvejen. DN ønsker støjskærm opsat, hvor vejen krydser Elbodalen samt et stykke på begge sider af dalen. Trafikanterne på motorvejen vil dermed ikke få det nuværende udsyn over dalen, men da det kun drejer sig om et kort stykke, mener DN, at det er mindre væsentligt. Med hensyn til faunapassager, ønsker DN en faunabro på Elbodalens vestside, hvor vejen er nedskåret i terrænet. Der er andre krydsende veje, men ifølge DN ingen der blokerer for dyrelivet i en grad som denne motorvej. DN anfører, at den eneste mulighed for at krydse motorvejsstrækningen i dalen er gennem en tunnel, hvor Holme Engsti er ført under motorvejen. DN bemærker, at det er velkendt, at mange dyrearter dels ikke går gennem tunneler, og dels ikke vil passere, hvis der ikke er plantevækst, og at det endvidere er velkendt, at en opretholdelse af sunde bestande af alle dyrearter forudsætter bestande af en vis størrelse og udveksling af individer mellem bestandene. DN anfører, at motorveje i den forbindelse udgør et dødeligt problem. DN mener, at Fredericia Kommune har særligt mange barrierer, hvilket gør behovet for en faunabro særligt stort og investeringen velbegrundet.

12 12 af 25 DN foreslår, med henvisning til at faunabroen over Svendborgmotorvejen skulle have kostet over 20 mio. kr., at man kan overveje en bro af komposit, hvis en sådan er billigere i investering/løbende vedligeholdelse. DN frygter, at vandets giftstoffer vil ende i Gammelby Mølleå, som ifølge foreningen er kommunens eneste virkeligt værdifulde vandløb med varierede fysiske forhold, et godt fald og god vandkvalitet. Ifølge DN begynder Fredericia Kommune at fjerne fanuaspærringer i selve åen såvel som i tilløb. DN ønsker på den baggrund, at Vejdirektoratet anvender den mest virkningsfulde metode til at rense vejvandet for uønskede stoffer, inden det ledes ud i naturen, herunder at anvende nye typer filtre. Vejdirektoratet bemærkninger til høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Med hensyn til støj skal Vejdirektoratet oplyse, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen vil blive gennemført nye støjberegninger af både de eksisterende forhold samt eventuelle udbygningsforslag. I forlængelse heraf vil der efter behov blive foreslået supplerende foranstaltninger til at afhjælpe de støjmæssige konsekvenser af projektet. Der kan i forhold til de konkrete forhold anvendes både støjskærme- eller volde. Der vil ligeledes indgå en vurdering af hvorvidt, der skal anvendes støjreducerende belægning på strækningen, eller dele heraf. I forhold til de støjmæssige tiltag, vil der indgå en vurdering af den landskabelige indpasning heraf. Med hensyn til faunapassager har Vejdirektoratet i forbindelse med VVM-undersøgelsen fået gennemført en kortlægning af dyrelivet i området. I forbindelse med miljøvurderingen af et evt. udbygningsprojekt vil der blive foreslået nye faunapassager, hvis det vurderes at behovet er til stede. For så vidt angår vejafvanding vil der i undersøgelsen vil blive gennemført en kortlægning af det eksisterende afvandingssystem, ligesom der vil blive foreslået anlagt nye afvandingssystemer efter behov, Disse vil skulle håndtere de øgede vandmængder i forhold til en udbygget motorvej, ligesom eventuelle kommunale udledningskrav vil skulle overholdes. Ved udbygningsprojekter i forbindelse med motorveje er det normalt at vejvandet opsamles og ledes i lukkede ledninger til regnvandsbassiner, hvor det renses inden det ledes til recipienter. 8. TREKANTSOMRÅDET DANMARK Trekantsområdet Danmark ved Susanne Krawack anfører, at en udbygning af den pågældende motorvejsstrækning indgår med høj prioritet i Trekantområdets fælles kommuneplan. Trekantområdet Danmark vil dog opfordre til, at undersøgelsesstrækningen udvides til også at omfatte strækningen fra Motorvejskryds Kolding Vest mod syd til minimum Kolding S. I de senere år er trafikken på strækningen fra Motorvejskryds Kolding Vest mod syd vokset stærkt, og samtidig er der udlagt store arealer til byudvikling omkring tilslutningsanlæg Kolding S. Det vil derfor være hensigtsmæssigt såfremt undersøgelsesstrækningen for den igangsatte VVM-undersøgelse også omfatter strækningen syd for Motorvejskryds Kolding Vest.

13 13 af 25 Vejdirektoratets bemærkninger til høringsvar fra Trekantsområdet Danmark Med hensyn til undersøgelsesstrækningen henvises til Vejdirektoratets bemærkninger til Kolding Kommune om sammen emne 9. DANSK INDUSTRI (DI) DI mener, at denne VVM-undersøgelse bør inddrage en række forhold, der normalt ikke belyses i VVM-undersøgelser, men som er væsentlige set ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv. Det drejer sig om: Vurdering af OPP-egnethed; beregning af enhedspriser; betydning af uforudsigelighed i rejsetider; betydning af dynamiske effekter. DI refererer til trafikaftalen Bedre veje mv." af 2. december 2009, hvori det nævnes, at parterne vil undersøge mulighederne for anvendelse af OPP, samt til regeringens transportpolitiske oplæg Bæredygtig transport bedre infrastruktur af december 2008, hvor der står, at regeringen vil arbejde for, at større fremtidige anlægsprojekter hvor det skønnes relevant OPP-vurderes, og at dette eksempelvis kan ske i forbindelse med VVM-undersøgelsen. DI mener, at VVMundersøgelsen bør indeholde en vurdering af, hvordan OPP-samarbejde kan anvendes i forbindelse med en udbygning af motorvejen mellem Fredericia og Kolding. DI refererer til den samfundsøkonomiske analyse, hvori den absolut største gevinst er tidsgevinster for trafikanterne. I VVM-analyser antages gevinsten ved kortere rejsetid for pendlings- og fritidstrafik normalt at være den samme, idet værdien fastsættes med udgangspunkt i de såkaldte transportøkonomiske enhedspriser, der pt. er 77 kr. for rejsetid og 116 kr. for spildtid per persontime. DI mener, at gevinsten ved en reduktion af spildtid for pendlingstrafikken reelt kan være højere, idet trængsel har indflydelse på, hvor mange timer pendlerne lægger på deres arbejdsplads. DI anfører, at mindre trængsel bevirker, at nogle medarbejdere med fleksible arbejdstider lægger flere timer på arbejdspladsen og at mindre trængsel også kan få nogle til at vælge et fuldtidsjob frem for deltidsbeskæftigelse. Når spildtid har indflydelse på, hvor mange timer, der lægges på arbejdspladsen, bemærker DI, at værdien af spildtid snarere er lig arbejdsomkostningen på i snit 230 kr. end kr. DI mener, at VVM-undersøgelsen af de samfundsøkonomiske aspekter ved en udbygning af motorvejen Fredericia Kolding bør tage højde for, at gevinsterne ved reduktion af spildtid er højere for pendlere end for fritidsrejsende. DI peger på, at stigende trængsel medfører større uforudsigelighed i rejsetiderne, hvilket indebærer, at det samlede tidstab bliver betydeligt større end de umiddelbare spildtider. DI peger på, at pendlings- og erhvervstrafikanter må indsætte tidsmæssige buffere i transportplanlægningen, hvilket øger den tid, som afsættes til transport og, at forøgelsen af den planlagte transporttid er med til at svække erhvervslivets produktivitet. DI mener, at VVM-undersøgelsen bør omtale eller anslå værdien af erhvervslivets produktivitetstab ved uforudsigelige rejsetider. DI anfører, at det i forbindelse med VVM-undersøgelser er typisk alene de umiddelbare gevinster i form af rejsetidsbesparelser etc., der inddrages. DI bemærker, at udbygning af vejnettet imidlertid også kan have afledte effekter, herunder eksempelvis i relation til adgangen til kvalificeret ar-

14 14 af 25 bejdskraft og virksomhedernes muligheder for et mere effektivt samspil med kunder, underleverandører og samarbejdspartnere. DI mener derfor, at VVM-undersøgelsen bør omtale eller anslå værdien af de dynamiske effekter for erhvervslivet ved udbygning af motorvejen Fredericia Kolding. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra DI Vejdirektoratet har noteret DI s bemærkninger med hensyn til vurdering af OPP-egnethed, og endvidere skal Vejdirektoratet bemærke, at den konkrete tilrettelæggelse af udbud i forbindelse med anlægget, herunder valg af udbudsform, fastlægges på baggrund af en analyse af fordele og ulemper ved forskellige udbudsformer set i relation til det konkrete projekt og markedssituationen. Med hensyn til beregning af enhedspriser, skal Vejdirektoratet bemærke at de samfundsøkonomiske beregninger der anvendes, forudsættes gennemført efter det regelsæt og de metoder, som fremgår af Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet, Transport- og Energiministeriet Der forudsættes anvendt de nyeste almen gældende transportøkonomiske enhedspriser. Vejdirektoratet skal for så vidt angår betydning af uforudsigelighed i rejsetider samt betydning af dynamiske effekter bemærke, at erhvervslivets produktivitetstab ved uforudsigelige rejsetider, samt de dynamiske effekter for erhvervslivet er forhold, som der løbende arbejdes på at inddrage i de samfundsøkonomiske beregninger. Arbejdet er endnu ikke tilendebragt, og der foreligger derfor ikke på nuværende tidspunkt et fuldt udviklet redskab til at beregne effekterne. Arbejdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med udviklingen af den kommende landstrafikmodel, som skal være færdigudviklet i TAULOV MENINGSHEDSRÅD Taulov Menighedsråd understreger på det kraftigste vigtigheden af støjreducerende foranstaltninger, og peger på, at Taulov Kirke allerede i dag er meget generet af støj, fx ved begravelser. Menighedsrådet håber således, at alle former for foranstaltninger tages i brug for at få reduceret støjen mest muligt. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Taulov Menighedsråd Vejdirektoratet skal oplyse, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive gennemført nye støjberegninger. I forlængelse heraf vil der indgå en vurdering af behov og muligheden for at etablere støjreducerende foranstaltninger, herunder anvendelse af støjreducerende asfalt.

15 15 af 25 HØRINGSSVAR FRA BORGERE 11. HANS HERSTRØM Hans Herstrøm ønsker, at der etableres støjdæmpning helt til Kolding S. Ifølge ham er der allerede så megen støj, at man ikke kan have vinduer åbne. Hans Herstrøms bolig befinder sig 600 m fra motorvejen den nærmeste i hans område 400 m fra. Umiddelbart vurderer han, at der er flere hundrede huse i Harte og Seest, som er berørt. Hans Herstrøm anfører desuden, at en medvirkende årsag til støjen sandsynligvis er motorvejsbroen over Hylkedal, da vejstøjen og larmen fra brosamlingerne tydeligt kan høres. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at strækningen fra Kolding V til Kolding S ikke indgår i VVMundersøgelsen. I øvrigt er det tvivlsomt om støjdæmpende foranstaltninger vil have en effekt på boliger over 500 m fra motorvejen. 12. RANDI EGHOLM Randi Egholm foreslår at lave støjskærme af porøst materiale forstærket med evt. aluminium. Vejdirektoratet har noteret forslaget og skal hertil bemærke, at vi hele tiden er opmærksomme på nye materialer og teknologier til at få bedre løsninger, herunder i forhold til støjskærme. 13. POUL JAKOB PETERSEN Poul Jakob Petersen anfører, at der bør anvende nyere støjmålinger. Ifølge Poul Jakob Petersen stammer målinger af trafiktætheden fra 2008 og støjgenerne skulle være målt helt tilbage i Poul Jakob Petersen mener ikke, at en motorvejsudvidelse forebygger ulykker, så man kan ikke argumentere for udvidelsen med, at trafikafviklingen er følsom over for uheld. Poul Jakob Petersen mangler sammenhæng med øvrige tiltag, såsom den faste forbindelse til Tyskland via Femern, som han mener, må kunne reducere belastningen op gennem Jylland og Fyn for al østgående trafik mod Sjælland og Sverige fra vores sydligere naboer. Forslag som ekstra Lillebæltsbro har heller ikke været inddraget i debatten. Poul Jakob Petersen mener, at disse alternativer skal tages med i en overordnet vurderings- og løsningsmodel. En udvidelse fra 4 til 6 spor bør ifølge Poul Jakob Petersen kun etableres, såfremt det kan lade sig gøre på hele strækningen, da han ellers mener, det vil skabe flaskehalsproblemer. Poul Jakob Petersen finder ombygning af nødspor til kørespor i spidsbelastning en god idé, som også benyttes i Tyskland. Hvis dette samtidig kan spare udgifter til evt. nye broer, bør disse besparelser ifølge ham investeres i andre tiltag, som fx støjdæmpning. Poul Jakob Petersen anfører, at Fredericia Kommune i forbindelse med udlægning af de mange nye erhvervsområder har ønsket etableret af nyt rampeanlæg ved Brovad rampe 60, med ny fra-

16 16 af 25 kørsel fra syd og ny tilkørsel mod syd. Poul Jakob Petersen ønsker at vide, hvad status og planerne for dette er. Poul Jakob Petersen mener, det vil være uforsvarligt at sætte hastigheden op til 130 km/t dels pga. at der er mange tilslutningsanlæg på strækningen, dels fordi en hastighedsforøgelse vil give øget støjgener og øge risikoen for uheld. Poul Jakob Petersen anser Intelligent trafikledelse som en relevant og ideel investering og anfører, at det er fornuftigt at regulere hastigheden i forhold til trafiktætheden, og påpeger, at andre lande har permanente hastighedsbegrænsninger i tæt bebyggelse helt ned til 80 km/t. Trafikledelsen skal ifølge Poul Jakob Petersen kunne give mulighed for kørsel på nødspor eller køretøjsdifferentieret overhalingsforbud i spidsbelastningsperioder samt informere/advare om kø/uheld mv. Poul Jakob Petersen beskriver støjniveauet på den eksisterende strækning som uacceptabelt højt og ønsker, at der etableres støjreducerende anlæg, uanset om der bliver tale om en 0- løsning. Ifølge ham konkluderede debatoplægget at hverken støjreducerende belægning eller støjskærme vil kunne fjerne støjen fra motorvejen, men Poul Jakob Petersene mener ikke, det er en undskyldning for ikke at gøre noget. Når debatoplægget samtidig dokumenterer, at en reduktion på 2-3 db svarer til en halvering af trafikken, anser Poul Jakob Petersen det for aldeles påtrængende, at der iværksættes støjreducerende foranstaltninger på alle strækninger langs bolig arealer, uanset hvilken løsningsmodel udbygningen resulterer i. Helst skal der både anvendes støjdæmpende asfalt samt støjskærme, hvor motorvejen passerer gennem/forbi boligområder. Som eksempel herpå fremdrager Poul Jakob Petersen strækningen fra motorvejsfletningen Nord/Syd frem til Lillebæltsbroen og anfører, at denne relativt højtliggende, 6-sporede strækning skærer direkte gennem Fredericias boligområder Erritsø og Snoghøj/Sønderskov, hvorfor der er særligt stort behov for støjreducering på denne strækning. Poul Jakob Petersen henviser til, at man i Frankrig og Tyskland kombinerer autoværn og støjdæmpning ved en særlig type høje betonautoværn, som både reducerer den direkte hjulstøj og samtidig giver udsyn over terræn. En metode, som måske kunne bruges, bortset fra boligområder, hvor støjreduktionen bør etableres gennem regulære støjskærme. Fredericia Kommune har ifølge Poul Jakob Petersen udlagt store erhvervs-arealer langs samme strækning og indgået aftale med Vejdirektoratet om, at der skal være frit indsyn til disse områder af hensyn til PR-værdien for de respektive virksomheder. Dette finder han ganske uacceptabelt, når strækningen samtidig skærer gennem boligområder. For det første skal virksomhederne ikke aflede trafikanternes opmærksomhed fra kørebanen det vigtigste for dem må være, at de har nemme tilkørselsforhold. For det andet skal boligområderne sikres med støjskærme. Disse kunne evt. være transparante. Poul Jakob Petersen foreslår derfor både støjdæmpende asfalt og støjskærme på hele strækningen fra sammenfletningen til Lillebæltsbroen. Vejdirektoratet skal bemærke, at der vil blive anvendt de nyeste tilgængelige trafikdata til undersøgelsen. Der vil blive gennemført nye støjberegninger baseret på nyeste trafiktal, samt trafiktal baseret på den udarbejdede trafikmodel.

17 17 af 25 Det primære formål med en udvidelse er en forbedring af kapaciteten. En bedre kapacitet på vejen vil alt andet lige reducere antallet af uheld. I forhold til en manglende sammenhæng til øvrige tiltag såsom en Femern Belt forbindelse og en evt. ekstra Lillebæltsbro, bemærkes det at der tidligere har været gennemført beregninger af konsekvenserne af en forbindelse over Femern Belt, som viste en mindre nedgang i trafikken på strækningen (i størrelsesordenen biler i døgnet). På landsplan er man pt. i gang med strategiske undersøgelser i forbindelse med fremtidige investeringer, såsom hvad der skal ske når den Lillebæltsbro ikke længere kan klare trafikken. I forhold til at skabe flaskehalse ved ikke at udbygge på hele strækningen, er det Vejdirektoratets umiddelbare vurdering, at der ikke er så store trafikspring på strækningen, at eventuelle forskelle i udbygningstakten ikke vil skabe flaskehalse. De kommende trafikberegninger vil dog yderligere detaljerer dette, og vil bla. ligge til grund for et evt. forslag om en etapeopdeling af projektet. Vejdirektoratet kan oplyse, at anvendelse af nødspor som kørespor vil indgå i undersøgelsen. I forhold til status for så vidt angår anlæg af nye ramper ved tilslutningsanlæg nr. 60 henvises til svaret til Fredericia Kommune. Vejdirektoratet kan oplyse, at muligheden for en ændring af hastighedsgrænsen til 130 km/t på strækningen vil indgå i undersøgelsen. Der vil ligeledes blive undersøgt muligheden for at kombinere forskellige vejtekniske forslag med anvendelse af trafikledelse. Støjreducerende asfalt indgår som et af de midler, der kan anvendes for at reducere støjen fra trafikken. I forhold til hvor på strækningen der foreslås anvendt støjreducerende tiltag, indgår der en vurdering af hvor der opnås mest effekt for de investerede midler. Her indgår sammenhængende bebyggelser med højest prioritet. Strækningen fra tilslutningsanlæg nr. 59 (Fredericia S) og til Lillebæltsbroen er ikke med i undersøgelsen, og i forhold til støjreducerende tiltag vil den skulle prioriteres på lige fod med øvrige strækninger på statsvejnettet i forhold til de midler, der er til rådighed. 14. ALLAN HUSTED CHRISTENSEN Allan Husted Christensen undrer sig over, at man ikke overvejer en aflastende rute fra Nyborg, ned over Fyn og over en bro til Als, således at trafikken sydpå i stedet kunne ledes udenom Trekantsområdet. Allan Husted Christensen mener også, det ville lokke mange, der skal til Sønderjylland, til at køre den vej, især nu hvor der bygges motorvej fra Als til Kliplev. Allan Husted Christensen anfører, at man så helt sparer at udvide Fredericia-Kolding-vejen og i stedet kan bruge pengene til en motorvej fra Nyborg til Fåborg. I høringssvaret fra Allan Husted Christensen er forslaget ledsaget af en kortillustration af linjeføringen. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at forslaget om en motorvej fra Nyborg til Fåborg ligger udenfor rammerne på denne VVM-undersøgelsen, og det derfor vil ikke indgå i de videre overvejelser. Der er ikke foretaget analyser af en sådan forbindelse.

18 18 af POUL ERIK JESPERSEN Poul Erik Jespersen finder, at det er stik imod god udvikling at forsøge at løse vores trafikbelastning ved at udvide motorvejene i et land, som har fokus på miljø, fremtidig trafikplanlægning og CO 2. Ifølge ham viser de fleste undersøgelser, at udvidelse af motorveje virker aflastende i en årrække, men at trafikstrømmen gradvis vil deltage, indtil man har problemet igen blot med et spor mere. Poul Erik Jespersen anfører, at det ville være meget bedre både socialt og miljømæssigt at investere mere i banenettet fx konkret i trekantsområdet på at anlægge jernbanen mellem Vejle og Kolding, som af uransagelige grunde aldrig er blevet anlagt. Vejdirektoratet skal hertil bemærke at det er en politisk beslutning, hvorvidt der skal investeres i på kollektiv trafik. 16. DIANA TEUT OG EJNER BÆK PETERSEN Diana Teut og Ejner Bæk Petersen anfører, at støjen fra motorvejen i de 5 år, de har boet på deres bopæl er blevet meget værre på grund af den større trafikmængde og derfor mener de, der skal opsættes en støjvæg eller etableres lignende foranstaltninger op. Derudover er der problemer med rystelser, når tunge lastbiler kører på motorvejen. Vejdirektoratet sker hertil bemærke, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive foretaget nye støjberegninger, og der i forlængelse heraf vil blive foreslået foranstaltninger for at reducere støjen i forhold til, hvor der opnås mest effekt for de investerede midler. Her vil sammenhængende bebyggelser have højeste prioritet. 17. JOAN ARLER Jaon Arler påpeger, at beboelserne på Højkærvej, Sdr. Vilstrup, ligger ca m fra motorvejen, overvejende i niveau med denne og uden nogen afskærmning. Støjen fra motorvejen er ifølge Joan Arler stærk og meget generende og hun anfører, at der længe har været ønsket, at der blev gjort noget ved problemet. Joan Arler peger på, at støjgenerne vil forstærkes yderligere, hvis motorvejen udvides. Joan Arler oplyser, at der mellem beboelserne og motorvejen er et smalt stykke mark, som ikke ejes af beboere på Højkærvej. De kan derfor ikke selv råde over området med hensyn til beplantning mv., men de har længe ønsket sig, at der fx blev plantet gran i stykket. Med eller uden udvidelse af motorvejen foreslår beboerne støjreducerende asfalt samt afskærmning, hvor det er muligt. Langs motorvejen ud for ejendommene Højkærvej foreslår beboerne, at der etableres en ca. 200 m lang støjreducerende vold med beplantning. Joan Arler anfører endvidere, at ud fra trafikforholdene ikke er logisk, at der skulle være behov for en udvidelse af motorvejen på det sydligste ben i motorvejstrekanten. Joan Arler, mener, at den kommende Femern forbindelse vil betyde, at den trafik til/fra Sjælland/Sverige mod områder syd for Danmark, der før har passeret mellemstykket formentlig vil vælge Femern forbindelsen fremover.

19 19 af 25 Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive foretaget nye støjberegninger og der i forlængelse heraf vil blive foreslået foranstaltninger for at reducere støjen i forhold til, hvor der opnås mest effekt for de investerede midler. Her vil sammenhængende bebyggelser have højeste prioritet. Vi har noteret os de konkrete bemærkninger om de fysiske forhold på stedet. Vejdirektoratet skal endvidere oplyse, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive gennemført trafikberegninger, og på den baggrund vil blive foreslået på hvilke strækninger der er behov for en udbygning. 18. MIKAEL OG ANNETTE BECKER Michael og Anette Becker ønsker at vide, hvordan de vil være stillet, hvis regeringen ikke bevilliger penge til støjregulering. De har tidligere skrevet til Vejdirektoratet, da de er meget bekymrede for, hvordan deres børn påvirkes af støjen (større risiko for hjerte-kar-sygdomme, dårlig indlæring og stress) hvis de vælger at blive boende og de føler sig meget generet af støjen. Michael og Anette Becker ønsker ydermere at vide, hvornår støjen måles, og om man tager højde for ekstra meget tung trafik søndag aften og vejrforholdene. De oplever ofte, at deres hus ryster, når den tunge trafik passerer, og lægger især mærke til det om aftenen, Michael og Anette Becker spørger endvidere om, hvem der bestemmer, om det bliver støjvolde eller støjskærme der komme op langs med E45 ud for hvor de bor. De anfører, det bedste vil være støjvægge/skærme, da de tager mere af støjen end voldene og peger yderligere på brug af de støjdæmpende autoværn, der i øjeblikket afprøves på Roskildevej, Solrød, syd for København. Mikael og Annette Becker mener, at en kombination af støjdæmpende asfalt, støjdæmpende autoværn og en støjvold eller væg må kunne reducere støjen væsentligt. Endvidere ønsker Michael og Anette Becker at vide, om de kan få støtte til støjsikring af deres hus, i fald regeringen ikke bevilger penge til støjsikring af strækningen. Mikael og Annette Becker beskriver, at de i 2004 fik udskiftet en del vinduer til vinduer med støjdæmpende glas (uden tilskud, da det ikke var en mulighed dengang). Alligevel er støjen stadig belastende. De har undersøgt, at man nu kan få vinduer med endnu mere støjdæmpning og mener, dette så kunne være en mulighed evt. kombineret med hulmursisolering. Endelig spørges om en evt. bevilling af penge til støjsikring i forbindelse med projektet kan inddrages, hvis der kommer ny regering. Mikael og Annette Becker anfører, at mange naboer skønt frustrerede ikke dukkede op til borgermødet, fordi de har opgivet at kæmpe for bedre forhold. Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvar fra Michael og Anette Becker Vejdirektoratet kan oplyse, at hvis der ikke bevilliges penge til støjreducerende tiltag, vil strækningen skulle indgå på lige for med øvrige strækninger på statsvejnettet i forhold til en prioritering af støjreducerende tiltag.

20 20 af 25 Vejdirektoratet foretager ikke målinger af støj i undersøgelsen idet beskrivelsen af de fremtidige støj foretages på grundlag af beregninger i et program der hedder Nord2000. Her indgår data om terræn vejudformning, trafik, vejr, vind m.m. Vejdirektoratet vil foreslå støjreducerende tiltag på de strækninger hvor der skønnes at være behov. Hvorvidt det er en vold eller skærm vil blive vurderet i forhold til de konkrete forhold på stedet. I sidste ende er det en politisk beslutning hvorvidt midlerne bliver bevilliget. Det kan oplyses, at Vejdirektoratet følger forsøget med de nye autoværn. Hvis de inden for en overskuelig fremtid viser et positivt resultat, vil de indgå som et af de midler, der kan anvendes. Med hensyn til tilskud skal Vejdirektoratet bemærke, at der er mulighed for at få tilskud til støjisolering af boligen såfremt projektet besluttes og boligen ikke kan støjsikres ved det støjafskærmningsprojekt der indgår i anlægsprojektet. Tilskuddets størrelse afhænger af støjbelastningen. Det maksimale tilskudsbeløb er pr. 1. januar 2010 fastsat til kr. inkl. moms (byggeomkostningsindeks for boliger 120,2). Såfremt projektet ikke besluttes vil støjsikring af strækningen skulle prioriteres på lige for med støjprojekter på det øvrige statsvejnet i forbindelse med den statslige pulje til dette område. Det vil være en politisk beslutning hvorvidt midlerne til et projekt evt. skal fjernes. 19. ANDERS NIELSEN & JETTE LINDSKOV SAMT JEPPE & IBEN LINDSKOV & EMMELI KAREN LINDSKOV NIELSEN Anders Nielsen m. fl. anmoder om at ønsket om støjværn efterkommes og anfører, at en forøgelse af støjen som følge af motorvejsudvidelsen bliver helt uudholdeligt. Høringssvaret fra Anders Nielsen m. fl. er ledsaget af en skitse med angivelse af hvilke huse, der berøres, og hvilken form for støjværn, der ønskes. Vejdirektoratet har noteret sig forslaget til støjafskærmning og skal hertil bemærke, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive foretaget nye støjberegninger og der i forlængelse heraf vil blive foreslået foranstaltninger for at reducere støjen i forhold til, hvor der opnås mest effekt for de investerede midler. Her vil sammenhængende bebyggelser have højeste prioritet. Vi har noteret os den medsendte tegning og bemærkninger. 20. LIS OG PER DE PLACE BJØRN Lis og Per De Place Bjørn foreslår som genboer til motorvejen, at der i VVM-redegørelsen udover de planlagte tiltag også bliver undersøgt og belyst, hvilke støjmæssige konsekvenser lavere tilladt hastighed end nugældende vil have på støjniveauet. Lis og Per De Place Bjørn foreslår også, at kortlægningen af de støjmæssige forhold omfatter samtlige boliger, der er plaget af støj fra motorvejen, således at støjmæssige forhold også kortlægges for enkeltliggende boliger. I vurderingen af, hvorvidt en bolig er belastet af vejstøj bør indgå den samlede støjbelastning fra vejnettet. Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at der i forbindelse med undersøgelsen vil blive foretaget nye støjberegninger, og der i forlængelse heraf vil blive foreslået foranstaltninger for at reducere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. oktober 2010 10/12732 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR RESUME AF INDLEDENDE

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia S TIDSPUNKT

Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia S TIDSPUNKT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk REFERAT EMNE Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2009-2021

Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2009-2021 Flere modtagere Udsendt I flg. adresseliste. 24-09-2013 Sags id.: 11/4372 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Ny endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310, Erhvervsområde i Børup samt Tillæg 14 til Kommuneplan

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Ny baneforbindelse over Vestfyn

Ny baneforbindelse over Vestfyn Ny baneforbindelse over Vestfyn Debatoplæg VVM-undersøgelse November 2014 Debatoplæg - Ny baneforbindelse over Vestfyn VVM-undersøgelse af en ny baneforbindelse over Vestfyn Vejle Regeringen, Enhedslisten

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

2. etape af Kalundborgmotorvejen

2. etape af Kalundborgmotorvejen 2. etape af Kalundborgmotorvejen - Referat af 1. møde i Naboforum 6. april 2016 Dato 12. april 2016 Sagsbehandler AEL Mail ael@vd.dk Telefon 7244 3621 Dokument 16/04813-1 Side 1/5 Emne Naboforum 1. møde,

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED KRYDSNING AF SUSÅEN PÅ EN HØJBRO SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Henning Jensen, Næstved Kommune Introduktion Planlægningschef

Læs mere

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål:

Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: Dato 9. juli 2014 Dokument 14/07910 Side Vejforhold ved V vej og A vej Vejdirektoratet har fra Transportministeriet modtaget din henvendelse af 16. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål: 1. Giver

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere