Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt 12. september 2013 Redegørelse om konsekvenserne af EU-domme om ret til SU til uddannelser i udlandet 1. Resumé Der er over det seneste halvandet år afsagt en række EU-domme, der vedrører tilknytningskrav ved studiestøtte til uddannelse i udlandet. Danmark har under skiftende regeringer forfulgt en aktiv politik i relation til sager vedrørende studiestøtte ved EU-Domstolen. Danmark har således gennem de senere år støttet bl.a. Tyskland, Nederlandene og Luxembourg i en række sager om studiestøtte ved EU-Domstolen for at sikre muligheden for at kunne opretholde et krav om tilknytning til giverlandet som betingelse for studiestøtte i tilfælde, hvor den studerende ønsker at medtage SU til studier i et andet EU-land end giverlandet. Danmark vil fortsætte en sådan aktiv linje fremadrettet. Som opfølgning på drøftelserne i SU-forligskredsen i forlængelse af aftalen om reform af SU-systemet i foråret 2013 er der udarbejdet en vurdering af dommenes konsekvenser for de danske SU-regler. De danske regler om SU til hele uddannelser i udlandet indeholder en betingelse om 2 års bopæl i Danmark inden for de sidste 10 år (2-årsreglen). Derfor har regeringen vurderet, i hvilket omfang EU-Domstolens domme om tilknytningskrav har konsekvenser for de danske regler om SU til hele uddannelser i udlandet. På baggrund af denne vurdering lægger regeringen op til at ændre SU-loven så 2- årsreglen suppleres med en række nye kriterier, der kan sandsynliggøre ansøgerens reelle tilknytning til Danmark. 1 Lovforslaget forventes fremsat FEB II i den kommende Folketingssamling. 2. Beskrivelse af relevante domme og verserende sager Inden for det seneste halvandet år har EU-Domstolen afsagt dom i sagerne C-542/09, Kommissionen mod Nederlandene (juni 2012), C-20/12, Giersch (juni 2013), og senest i de forenede sager C-523/11, Prinz, og C-585/11, Seeberger (juli 2013), alle vedrørende tilknytningskrav i forbindelse med studiestøtte til uddannelse i udlandet. (Oversigt over dommene vedlagte som bilag A) Sagerne omhandler følgende ansøgergrupper: Vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmer (Kommissionen mod Nederlandene), børn af grænsearbejdere (Giersch) og egne statsborgere (Prinz og Seeberger). Endvidere afsagde EU-Domstolen under forårets forhandlinger om SU-reformen dom i sag C-46/12, L.N. (februar 2013). Sagen omhandler adgangen til dansk SU for 1 2-årsreglen gælder også i forhold til specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet. Derfor vil lovændringen også vedrøre lov om specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet. 1

2 EU/EØS-borgere, der er arbejdstagere i Danmark og samtidig ønsker at uddanne sig i Danmark. Det skal bemærkes, at det alene er dommen i sag C-46/12, L.N., der forholder sig specifikt til de danske SU-regler. EU-Domstolen har således ikke taget direkte stilling til det danske krav om 2 års ophold i Danmark inden for de sidste 10 år som betingelse for studiestøtte til en hel uddannelse i udlandet. Men som følge af de generelle udtalelser, som EU-Domstolen fremkom med i de ovennævnte domme, har dommene også indvirkning på EU-medholdeligheden af de danske regler om SU. a. Dommen i C-542/09, Kommissionen mod Nederlandene Sagen drejede sig om, hvorvidt et nederlandsk bopælskrav, hvorefter retten til at medtage studiestøtte til en uddannelse i et andet EU-land var betinget af, at den studerende havde haft mindst tre års ophold i Nederlandene inden for de seneste seks år, var i strid med reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. Spørgsmålet i sagen var, om bopælskravet udgjorde en uberettiget forskelsbehandling af vandrende arbejdstagere (og deres familiemedlemmer), der var bosat i Nederlandene eller arbejdede der som grænsegængere, dvs. at de arbejdede i Nederlandene og var bosat i et andet EUland. Domstolen fandt, at tre-ud-af-seks-års kravet udgjorde indirekte forskelsbehandling på baggrund af nationalitet, og at kravet derfor kun var i overensstemmelse med EU-retten, hvis det var begrundet i objektive hensyn, der var egnet til at fremme formålet, og ikke gik videre end, hvad der var nødvendigt for at nå formålet. Domstolen udtalte herom, at fremme af de studerendes mobilitet var et såkaldt tvingende alment hensyn, der kunne begrunde en indskrænkning af princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet. Videre fandt Domstolen, at det nederlandske bopælskrav var passende med henblik på at gennemføre formålet om at fremme studerendes mobilitet. Imidlertid fastslog Domstolen, at bopælskravet gik ud over, hvad der var nødvendigt for at opnå formålet. Domstolen fandt således, at bopælskravet efter sin karakter var for ekskluderende. Ved at pålægge specifikke perioder med ophold på Nederlandenes område prioriterede den såkaldte»tre-ud-afseks-års-regel«nemlig en faktor, der ikke nødvendigvis var den eneste indikator for den reelle grad af tilknytning mellem den berørte og Nederlandene. Domstolen fandt derfor samlet, at det af Nederlandene indførte bopælskrav var i strid med de rettigheder, der følger af arbejdskraftens fri bevægelighed. b. Dommen i C-20/12, Giersch Sagen drejer sig om en luxembourgsk regel, hvorefter det var en betingelse for at opnå ret til at medbringe studiestøtte til uddannelse i udlandet, at den pågældende havde bopæl i Luxembourg. I sagen havde de luxembourgske myndigheder meddelt bl.a. Giersch afslag på ret til at medbringe studiestøtte til et studie i et andet EU-land på baggrund af, at Giersch ikke var bosiddende i Luxembourg. Giersch blev forsørget af sine forældre, der var grænsegængere, dvs. at de boede i et EU-land og arbejdede i et andet i dette tilfælde Luxembourg. Spørgsmålet for Domstolen var, om et sådant krav var i overensstemmelse med art. 7, stk. 2, i forordning 1612/68 (nu 492/11) om arbejdskraftens frie bevægelighed. 2

3 Domstolen fandt, at bopælskravet i den luxembourgske lovgivning udgjorde indirekte forskelsbehandling af statsborgere fra andre medlemsstater end Luxembourg. Dette skyldes, at der er risiko for, at bopælskravet hovedsageligt vil være til skade for statsborgere fra andre medlemsstater, idet ikke-bosiddende personer som oftest er statsborgere i andre stater. Kravet kunne derfor kun accepteres, hvis foranstaltningen har et lovligt formål, er egnet til at fremme formålet og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Domstolen udtalte herom, at bopælskravet forfølger et lovligt socialt formål og er egnet til at opfylde det mål, som Luxembourg forfølger, nemlig i betydelig grad at øge antallet af bosiddende personer i Luxembourg, som har afsluttet en videregående uddannelse. Domstolen fastslår imidlertid, at den i hovedsagen omhandlede ordning med økonomisk støtte efter sin karakter er for ekskluderende. Det er således muligt, at en ikke-bosiddende studerende kan have en anden tilstrækkelig tilknytning til Luxembourg, der kan gøre det muligt at fastslå, at der er en rimelig sandsynlighed for, at den pågældende vender tilbage for at etablere sig i denne medlemsstat og stiller sig til rådighed for dens arbejdsmarked. Domstolen fandt på den baggrund, at den anfægtede luxembourgske lovgivning går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde det lovlige formål, der forfølges af lovgiveren. Derfor er denne lovgivning i strid med princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed. Domstolen bemærkede i forlængelse heraf, at det er muligt at opstille værnsregler, idet medlemsstaterne for at forhindre»studiestøtteturisme«og for at sikre, at den skattepligtige og -betalende grænsegænger fremviser en tilstrækkelig tilknytning til medlemsstaten, kan gøre tildelingen af den økonomiske støtte betinget af, at grænsegængeren (forælderen til den studerende) har arbejdet i medlemsstaten i en bestemt minimumsperiode. EU-Domstolen henviser i den forbindelse til, at direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet) i en anden sammenhæng bestemmer, at en medlemsstat ikke er forpligtet til at yde studiestøtte forud for erhvervelse af ret til tidsubegrænset ophold dvs. 5 år til andre personer end arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer, der har bevaret denne status, samt deres familiemedlemmer. Domstolen nævnte en omlægning til en låneordning som et andet eksempel på et værn mod studiestøtteturisme. c. Dommen i de forenede sager C-523/11, Prinz, og C-585/11, Seeberger Dommen i de forenede sager C-523/11, Prinz, og C-585/11, Seeberger, vedrører det tyske tilknytningskrav til tyske statsborgere, når de ønsker uddannelsesstøtte til en uddannelse i udlandet. EU-Domstolen udtaler i dommen, at det er legitimt at stille krav om en vis grad af integration i det tyske samfund som betingelse for studiestøtte til uddannelse i udlandet, men vurderer dog, at det tyske krav i forhold til egne statsborgere om tre års sammenhængende ophold i Tyskland umiddelbart før uddannelsen i udlandet har for generel og ensidig karakter og ikke nødvendigvis er udtryk for den reelle og faktiske grad 3

4 af tilknytning mellem ansøgeren og giverstaten. Det tyske krav risikerer dermed at udelukke studerende med tilstrækkelig tilknytning til det tyske samfund fra studiestøtte. d. Verserende sager Der er pt. tre verserende sager for EU-Domstolen vedrørende tilknytningskrav i forbindelse med studiestøtte til uddannelse i udlandet: to tyske sager C-220/12, Meneses, C-603/12, Braun og den hollandske sag C-359/13, Martens 2. Herudover verserer sagen C-275/12, Elrick, vedrørende SU til uddannelse i udlandet, der ikke vedrører tilknytningskrav, men indholdet af uddannelsen 3. For så vidt angår de to første anses spørgsmålet som afgjort i dommene i Prinz/Seeberger og Giersch og forventes derfor ikke at ændre retstilstanden yderligere. For så vidt angår Martens kan spørgsmålet næppe anses for omfattet af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) art. 21 om unionsborgeres ret til fri bevægelighed inden for Unionen, da aktiviteten skal have tilknytning til et EU-land. Da dette ikke er tilfældet i den konkrete sag, forventes sagen næppe at få betydning for retstilstanden. Uddannelsesministeriet har desuden modtaget en henvendelse om den danske befordringsrabatordning til studerende i videregående uddannelser som led i Kommissionens pilotprojekt vedrørende eventuelle traktatbrudssager. 4 Henvendelsen vedrører ikke ovennævnte domme eller spørgsmålet om SU til uddannelse i udlandet generelt, men nævnes for god ordens skyld. Henvendelsen behandles i øjeblikket og forligskredsen vil blive orienteret om sagen på et senere tidspunkt. 3. SU til uddannelse i udlandet Det følger af SU-loven, at det er en betingelse for at få SU, at den uddannelsessøgende er dansk statsborger. EU- og EØS-statsborgere og deres familiemedlemmer kan få SU til uddannelse i Danmark og i udlandet efter de betingelser, der følger af EU-retten og EØS-aftalen. Det betyder, at EU og EØS-statsborgere, der er vandrende arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark og deres familiemedlemmer har ret til dansk SU efter samme betingelser som danske statsborgere. EU- og EØS-statsborgere, der ikke er erhvervsaktive i Danmark, og deres familiemedlemmer har ret til SU efter 5 års sammenhængende ophold i Danmark. Tredjelandsstatsborgere, der ikke er familiemedlemmer til EU/EØS-statsborgere, kan som udgangspunkt kun få SU til uddannelse i Danmark. 2 Danmark vil medio oktober afgive skriftligt indlæg i sagen til støtte for Nederlandene. 3 Sagen drejer sig om, at der efter tysk ret stilles skærpede krav til godkendelse af uddannelsesstøtte til uddannelser i udlandet end til uddannelsesstøtte til uddannelser i Tyskland. Sagen kan have interesse i relation til de danske SU-regler, fordi der ikke gives SU til de samme uddannelser i udlandet som i Danmark, for eksempel gives der SU til fjernundervisning udbudt i Danmark, men ikke i udlandet.. 4 Henvendelsen er afstedkommet af en klage til Kommissionen vedrørende de nuværende bestemmelser for befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser i Danmark. Kommissionens opfattelse er, at eftersom kun studerende, der modtager statens uddannelsesstøtte, er berettiget til rabat på billetter til offentlige bus- og togtransportmidler, stilles de studerende fra andre medlemsstater, som ikke er berettiget til dansk uddannelsesstøtte, ringere. Uddannelsesministeriet er pt. ved at udarbejde svar til Kommissionen. 4

5 Det følger af SU-lovens 2, stk. 4, at det er en betingelse for at få SU til en hel 5 uddannelse i udlandet, at den uddannelsessøgende har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet (2- årsreglen). 2-årsreglen gælder ikke for studieophold 6 i udlandet som et led i en dansk uddannelse. Uddannelsessøgende, der søger støtte til dansk studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg eller A.P. Møller skolen i Sydslesvig, og uddannelsessøgende, der ikke er registrerede i CPR som udrejst, jf. CPR-lovens 24, stk. 5 og 6 (danske diplomater og deres familiemedlemmer) er undtaget fra 2-årsreglen Baggrunden for indførelsen af 2-årsreglen Baggrunden for indførelsen af 2-årsreglen var et ønske om at begrænse retten til SU for udvandrede danske statsborgere, så kun de, der fortsat har en reel tilknytning til Danmark kan få SU til uddannelse i udlandet. Af bemærkningerne til lovforslaget, der indførte ordningen 7 fremgår følgende: "Det er en betingelse for at få SU til en uddannelse i udlandet, at den uddannelsessøgende er dansk statsborger eller har ret til SU i henhold til EU-retten eller EØS-aftalen. For at sikre at der kun tildeles SU til uddannelse i udlandet til personer, der ved at have boet her i landet i en periode har opnået en tilknytning til Danmark, foreslås der som 2, stk. 3, i loven indsat en bestemmelse, hvorefter det er en betingelse for at få SU til uddannelse i udlandet, at de pågældende har opholdt sig i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet. Betingelsen kommer ifølge den foreslåede bestemmelse i 2, stk. 3, 2. pkt., ikke til at gælde for uddannelsessøgende, der ansøger om uddannelsesstøtte til studentereksamen ved Duborgskolen i Flensborg. Disse uddannelsessøgende må anses for at opfylde kravet om tilknytning til Danmark." I forbindelse med en besvarelse til Folketingets Uddannelsesudvalg i vedrørende hvor mange personer, der ville miste retten til SU som følge af lovforslaget, og hvilken baggrund der typisk har været for personer, der dengang kunne få SU uden at have boet i Danmark i 2 ud af 10 år, svarede den daværende undervisningsminister: "Det drejer sig om ca personer pr. år, der fremover ikke vil være SU-berettiget til uddannelse i udlandet ifølge dette lovforslag. Hovedparten af disse personer er udvandret og har bosat sig i udlandet sammen med deres forældre. Heraf er en stor del født og opvokset i udlandet og har aldrig været bosat i Danmark. Det skal bemærkes, at den del af dem, der er bosat i de øvrige EU- og EØS-lande, vil have mulighed for at søge uddannelsesstøtte i deres opholdsland i henhold til EU-retten og EØS-aftalen. 5 Der er tale om en hel uddannelse i udlandet, når den studerende optages og indskrives på en uddannelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution i udlandet. Der skal være tale om et afsluttet forløb som for eksempel en kandidat- eller mastergrad i økonomi på London School of Economics. 6 Der er tale om et studieophold, når den studerende tager en del af sin danske uddannelse på en uddannelsesinstitution i udlandet for eksempel et Erasmus-ophold på Sorbonne. 7 Lovforslag nr. L 177 af 20. marts 2002: Forslag til ændring af Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Den Internationale Brigade, støtte til uddannelse i udlandet m.v.). 8 Folketingssamling (2), Uddannelsesudvalget, L 177- bilag 5. 5

6 De vil desuden stadig være berettiget til SU til uddannelse i Danmark. Uddannelsessøgende, der allerede har fået tildelt SU til en uddannelse i udlandet, vil fortsat kunne modtage støtte." 3.2. Hvem (hvilke persongrupper) er omfattet i dag og hvor mange Alle danske statsborgere, der opfylder de grundlæggende betingelser, er berettigede til SU. Ud over danske statsborgere, kan udenlandske statsborgere få dansk SU, hvis de kan ligestilles efter EU-retten, jf. SU-bekendtgørelsen 67, eller efter de nationale regler, jf. SU-bekendtgørelsens 66. Kun udenlandske statsborgere, der ligestilles efter EUrettens regler kan få SU til en hel uddannelse i udlandet. 2-årsreglen gælder for alle uddannelsessøgende, der opfylder de grundlæggende betingelser for at få SU, og søger SU til uddannelse i udlandet. Nedenfor beskrives de persongrupper, der er berettiget til SU til en hel uddannelse i udlandet og konsekvenserne af 2-årsreglen for disse grupper. Danske statsborgere, der er berettigede til SU i Danmark og opfylder 2-årsreglen er berettigede til SU til en hel uddannelse i udlandet Danske statsborgere, der er udvandrede, og ikke har haft bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på 2 år inden for de sidste 10 år vil med det nuværende bopælsskrav ikke være berettigede til SU til en hel uddannelse i udlandet. Undtaget herfra er dog danske statsborgere, der er udstationerede for Danmark og deres familie (diplomater), der ikke er registrerede i CPR som udrejst, jf. CPR-lovens 24, stk. 5 og 6. Børn eller andre familiemedlemmer til en EU- eller EØS-statsborger, der er eller har været vandrende arbejdstagere eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, kan ligestilles med danske statsborgere til SU, hvis de er: Børn af en EU- eller EØS-statsborger, der er bosat i Danmark og enten bor hos eller har boet i Danmark sammen med en af forældrene i en periode, hvor denne forælder har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, eller er forsørget af den forælder, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende frem til uddannelsens start. Ægtefælle/registreret partner til en EU- eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og bor eller har boet sammen med partneren, mens denne er/var arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Forældre til en EU-eller EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, hvis de bliver forsørget af og bor eller har boet sammen med EU-eller EØS-statsborgeren, mens denne er/var arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Børn eller andre familiemedlemmer, der har ret til SU, fordi de forsørges af en EUeller EØS-borger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, er med det nuværende bopælskrav ikke berettiget til SU til en hel uddannelse i 6

7 udlandet, hvis SU-ansøgerne ikke har boet i Danmark i en sammenhængende periode på 2 år inden for de seneste 10 år. Barnet eller familiemedlemmet selv behøver ikke at være EU- eller EØS-statsborger. Der kan både være tale om børn eller familiemedlemmer til grænsegængere - det vil sige personer, der er vandrende arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, men ikke har bopæl i Danmark - og børn eller familiemedlemmer, der forsørges af en vandrende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, der har bopæl i Danmark. Det er efter EU-retten ikke en betingelse, at den vandrende arbejdstager eller selvstændige erhvervsdrivende bor sammen med barnet eller familiemedlemmet, for at der er tale om forsørgelse. EU- eller EØS-statsborgere, der er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark eller tidligere har været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og hvor der er indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem arbejdet i Danmark og den uddannelse der søges SU til, eller har været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, men har behov for omskoling som følge af ufrivillig arbejdsløshed. Vandrede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, mister som udgangspunkt retten til SU, hvis de flytter til udlandet for at studere, idet de ikke kan opretholde status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. Der er dog en mindre gruppe, der kan opfylde de grundlæggende betingelser for at få SU, og hvor 2-årsreglen derfor er relevant. Grænsegængere: Uddannelsessøgende, der under studierne er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, men bor i udlandet og søger SU til uddannelse i udlandet. Ved kontinuitet: Uddannelsessøgende, der har været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og beholder retten til SU, fordi der er indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem uddannelsen i udlandet og det tidligere arbejde i Danmark. Ved omskoling: Uddannelsessøgende, der har været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, og beholder retten til SU, fordi den uddannelsessøgende er blevet ufrivillig arbejdsløs og som følge af helbredsmæssige forhold eller strukturelle forhold på arbejdsmarkedet har behov for omskoling (i form af uddannelse i udlandet) med henblik på beskæftigelse. Det skal bemærkes, at ikke-erhvervsaktive EU-og EØS-borgere har ret til SU efter 5 års ophold i Danmark. De ikke-erhvervsaktive EU- og EØS-borgere, der har ret til SU, vil derfor altid kunne opfylde 2-årsreglen. 4. Hvad er problemstillingen 4.1. Hvorfor har dommene betydning for det danske SU-system? Danmark har i lighed med en række andre europæiske lande et bopælskrav som betingelse for ret til studiestøtte til en hel uddannelse i udlandet. EU-Domstolen har med de nævnte domme slået fast, at det er legitimt at stille krav om en vis grad af integration i giverstaten som betingelse for studiestøtte til uddannelse i 7

8 udlandet. Domstolen har dog i alle afgørelser vurderet, at de konkrete bopælskrav har en for generel og ensidig karakter, der ikke nødvendigvis er udtryk for den reelle og faktiske tilknytning mellem ansøgeren og giverstaten. Det danske bopælskrav er ikke identisk med de udenlandske bopælskrav, men det er vurderingen, at Domstolens afgørelser i ovenstående sager vil have betydning for muligheden for efter EU-retten at kunne opretholde den danske 2-årsregel, som efter de afsagte domme må vurderes at have en for generel og ensidig karakter, der - når kravet står alene - ikke giver ansøgeren mulighed for at påvise sin reelle og faktiske tilknytning til Danmark ved hjælp af andre kriterier end bopælskriteriet. Der var knapt SU-modtagere i Heraf modtog studerende SU til en hel uddannelse i udlandet, svarende til ca. 1 pct. af SU-modtagerne (hvoraf ca. 200 er EU eller EØS-borgere). 5. Supplerende tilknytningskrav 5.1. Tilknytningskrav som supplement til 2-årsreglen mv. EU-Domstolen slår i de nævnte domme fast, at et enkeltstående bopælskrav har for generel og ensidig en karakter, men giver samtidig udtryk for, at en medlemsstat kan kræve en vis grad af integration i nævnte stats samfund som betingelse for studiestøtte til uddannelse i udlandet. EU-Domstolen åbner således op for, at medlemsstaterne på anden vis kan sikre, at studerende, der modtager studiestøtte til uddannelse i udlandet har en reel tilknytning til det land, der udbetaler studiestøtten. I dommen i de forenede sager Prinz og Seeberger nævner Domstolen således, at der kan være tale om tilstrækkelig tilknytning, når den studerende har gået i skole i en medlemsstat i en betydelig periode, eller som følge af andre forhold, såsom bl.a. den studerendes familie, beskæftigelse og sprogkundskaber eller andre sociale eller økonomiske bånd. Som et alternativ til et bopæls- /tilknytningskrav nævner Domstolen i Giersch-dommen muligheden for helt at omlægge studiestøtteordningen til fx en låneordning, der gør tildeling af dette lån, lånets størrelse eller dets ikke-tilbagebetaling betinget af, at den støttemodtagende studerende efter at have afsluttet sin uddannelse i udlandet vender tilbage til giverlandet for at arbejde og bo dér. Derudover bemærker EU-Domstolen i Giersch-dommen, at det er muligt at opstille værnsregler, idet medlemsstaterne for at forhindre»studiestøtteturisme«og for at sikre, at den skattepligtige og -betalende grænsegænger fremviser en tilstrækkelig tilknytning til medlemsstaten, kan gøre tildelingen af den økonomiske støtte betinget af, at grænsegængeren (forælderen til den studerende) har arbejdet i medlemsstaten i en bestemt minimumsperiode. EU-Domstolen henviser i den forbindelse til, at direktiv 2004/38/EF (opholdsdirektivet) i en anden sammenhæng bestemmer, at en medlemsstat ikke er forpligtet til at yde studiestøtte forud for erhvervelse af ret til tidsubegrænset ophold dvs. 5 år til andre personer end arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer, der har bevaret denne status, samt deres familiemedlemmer. Det er vurderingen, at kravet om 2 års ophold i Danmark inden for de sidste 10 år ikke kan stå alene, men må suppleres med nogle yderligere indikatorer for tilknytning til Danmark. Nedenfor gennemgås de relevante indikatorer for tilknytning i forhold til de forskellige persongrupper. (Se oversigt i bilag B) 8

9 For familiemedlemmer, der forsørges af vandrende arbejdstagere i Danmark; vandrende arbejdstagere; selvstændige erhvervsdrivende og danske statsborgere (der ikke er omfattet af en af de foregående grupper) og ønsker at tage en uddannelse inden for EU lempes reglerne, så ansøgerne enten skal opfylde 2-årsreglen eller et af følgende nye tilknytningskriterier: Ansøgeren har gået i skole i en betydelig periode i Danmark (folkeskole eller ungdomsuddannelse) (for at sikre en vis grad af integration i Danmark) eller Ansøgeren har familiemedlemmer i Danmark udover de familiemedlemmer, der forsørger ansøgeren og ansøgeren har haft nær kontakt med disse i en betydelig periode (for at sikre en vis grad af integration i Danmark) eller Ansøgeren har haft betydelige økonomiske bånd til Danmark i en betydelig periode (for at sikre en vis grad af integration i Danmark) eller Ansøgeren har haft arbejde af et vist omfang i en betydelig periode (for at sikre en vis grad af integration i Danmark) eller Ansøger har en betydelig tilknytning til Danmark gennem opnåelse af tilknytning til landet på baggrund af flere af de ovenstående kriterier (dog uden særskilt at opfylde disse) eller mindst ét af de ovenstående kriterier (dog uden særskilt at opfylde dette kriterium/disse kriterier) i kombination med betydelige danskkundskaber. For familiemedlemmer, der forsørges af grænsegængere, og ønsker at tage en uddannelse inden for EU, foreslås det, at 2-årsreglen erstattes af et krav om, at ansøgerens forælder har arbejdet i Danmark i mindst 5 år. 9 For familiemedlemmer, der forsørges af vandrende arbejdstagere i Danmark eller grænsegængere; vandrende arbejdstagere; selvstændige erhvervsdrivende og danske statsborgere (der ikke er en af de foregående) og ønsker at tage en uddannelse uden for EU kan 2-årsreglen opretholdes. For familiemedlemmer, der forsørges af vandrende arbejdstagere i Danmark eller grænsegængere; og danske statsborgere (der ikke er en af de foregående) 10, der efter 9 Baggrunden for, at et familiemedlem, der forsørges af en grænsegænger kun har ret til eksport af SU, hvis vedkommendes forældre har arbejdet i Danmark i mindst 5 år - og således udelukkes fra at kunne opfylde de øvrige kriterier er, at den person vedkommende afleder sin ret fra, grænsegængeren, alt andet lige må anses for at have en mindre integration i Danmark. 10 Det bemærkes, at det i de forenede sager C-523/11 og C-585/11, Prinz og Seeberger, blev fastslået, at TEUF artikel 20 og 21 skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter tildeling af uddannelsesstøtte til et studie i en anden medlemsstat gøres betinget af et enkeltstående krav om, at ansøgeren skal have haft fast bopæl i giverlandet i mindst tre år inden påbegyndelsen af studiet. EU-Domstolen fremkom med dette resultat efter at have fastslået, at de i traktaten fastsatte rettigheder med hensyn til fri bevægelighed ikke ville få fuld gennemslagskraft, såfremt en statsborger fra en medlemsstat - på grund af de hindringer, der skyldes hans ophold i en anden medlemsstat - kunne blive afskrækket fra at udøve dem som følge af en lovgivning i hans oprindelsesstat, der stiller ham ringere, alene fordi han har udnyttet rettighederne. EU-Domstolen udtalte endvidere, at et krav om uafbrudt bopæl i tre år i giverlandet kan afskrække nationale statsborgere fra at udøve deres ret til at færdes og opholde sig frit i en anden medlemsstat, henset til den indvirkning, som udøvelsen af denne frihed kan have på retten til uddannelsesstøtte. Imidlertid havde Prinz og dennes familie ikke ophold i en anden medlemsstat, men i et tredjeland (Tunesien), hvorfor dommens fortolkning af TEUF art. 21 efter Uddannelsesministeriets opfattelse næppe må kunne finde anvendelse i forhold til hende. Det må lægges til grund, at ophold uden for EU ikke er omfattet af TEUF art

10 bopæl uden for EU ønsker at tage en uddannelse inden for EU kan 2-årsreglen opretholdes. For ikke økonomisk aktive unionsborgere, der ønsker at tage en uddannelse i eller uden for EU, er der krav om 5 års bopæl i Danmark som betingelse for ligestilling med danske statsborgere. For denne persongruppe er 2-årsreglen derfor automatisk opfyldt. Kravet om 5 års ophold fastholdes Økonomiske konsekvenser af supplerende tilknytningskriterier for SU til uddannelse i udlandet Børn af udvandrede danske statsborgere, der ikke opfylder 2-årsreglen, må som udgangspunkt forventes i vidt omfang at kunne opfylde ét eller flere af de nye tilknytningskriterier. Det er ikke muligt præcist at fastlægge, hvor mange flere der dermed vil få adgang til dansk SU til en hel uddannelse i udlandet. Det må ligeledes lægges til grund, at antallet af EU- og EØS-borgere og deres børn eller øvrige familiemedlemmer som ikke kan opfylde 2-årsreglen, men ét eller flere af de nye tilknytningskriterier, er meget begrænset. For hver 100 studerende, der har adgang til SU til en hel uddannelse i udlandet, og hvor andelen, der også modtager udlandsstipendium svarer til de øvrige studerende, der modtager dansk SU til en uddannelse i et andet EU-land, vil omkostninger være ca. 7,5 mio. kr. om året før skat. Hvis det som et regneeksempel antages, at de op til 250 personer, som det blev lagt til grund ved indførelsen af 2-årsreglen i 2002 blev afskåret fra SU til uddannelse i udlandet, igen med de nye tilknytningskriterier får adgang til SU i udlandet, vil omkostningerne udgøre i alt 19 mio. kr. om året før skat. Hvis det alternativt som et regneeksempel lægges til grund, at i alt ekstra 500 personer vil få adgang til SU i udlandet, vil omkostningerne udgøre 38 mio. kr. om året før skat. Personer, der har fået afslag på studiestøtte til en uddannelse i udlandet med henvisning til 2-årsreglen, kan rette henvendelse med henblik på at få genoptaget og afgjort deres sager efter de nye supplerende kriterier. Det vurderes, at der inden for de seneste 3 år er givet afslag på baggrund af 2-årsreglen i ca. 250 sager. Det forventes, at afslaget i op til 50 sager vil skulle ændres til et tilsagn. Regeringen vil i forbindelse med den årlige opfølgning til SU-forligskredsen, som er aftalt i forbindelse med reformen af SU-systemet i foråret 2013, fremlægge en status for udviklingen i antallet af studerende, der får adgang til dansk SU til en hel uddannelse i udlandet med begrundelse i de nye tilknytningskriterier. 10

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser UDKAST 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af SU-loven og lov om specialpædagogisk støtte til videregående uddannelser (Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.) I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Forskning, 2013-14 EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Kære SU-forligskreds Til orientering er vedhæftet kort status for udviklingen i antallet af SU-modtagere

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af SU-bekendtgørelsen BEK nr 881 af 06/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

2013/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Forslag. til. (Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.)

2013/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Forslag. til. (Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.) 2013/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF og 21 TEUF ret til fri bevægelighed og ophold uddannelsesstøtte, som en statsborger i en medlemsstat tildeles til studier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04

Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04 Nye optjeningskrav i børne- og ungeydelsen. Forholdet til 883/04 lektor, ph.d Stine Jørgensen Dansk social sikring - Generel skattefinansiering - Personkredsregler der sikrer tilknytning til DK - National

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 632 Offentligt Notat Modtagere: SU-forligskreds Kopi: UFU, EUU Status for udviklingen i antallet af EU-borgere med SU Opsummering Antallet af vandrende arbejdstagere,

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds tale (det talte ord gælder) Tak formand og tak for spørgsmålet.

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*) ECLI:EU:C:2013:524 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF og 21 TEUF ret til fri bevægelighed og ophold uddannelsesstøtte, som en statsborger i en medlemsstat

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning

Ankestyrelsens principafgørelse om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning KEN nr 10340 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4025-54027 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 409 Offentligt Notat Status på udviklingen i SU-modtagere fra EU/EØS-landene Hovedkonklusioner: Antallet af vandrende arbejdstagere, der modtager SU er steget siden

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Sagsnr

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ny fortolkning af integrationsydelsen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt (01) 11. marts 2014 J.nr. 14-0671908 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 311af 3. marts 2014

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november oktober 2013

Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november oktober 2013 Danske indlæg i sager ved EU-Domstolen i perioden november 2012- oktober 2013 November 2012: - C-336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S: Offentligt udbud

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 259 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. april 2011 EU-dom fastslår,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere