Nr. 4 december årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 december 2014 70. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 4 cm ågang

2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi Diktø Tlf: Diktinssktæ Tlf: Aministatinschf Tlf: Assistnt - ghli Tlf: Maian Chistiansn Assistnt - ghli Tlf: Pia Michalk Assistnt - uljning Tlf: Els Pvlsn Assistnt - uljning Tlf: Anita Fgh Masn Assistnt - uljning Tlf: Aln Palm Hansn Knu Chistnsn Mak Duus Diftschf Tlf: Inspktø Tlf: Inspktø Tlf: YGGEAFDELINGEN Tag Sktt Chista Sktt 2 Sni iktø Tlf: Sktæ Tlf:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl t Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: Manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f mål Finn Masn (Omå 1+2): manag-fag kl tlf I Esjg (Omå 2+3): manag- fag kl tlf Tlfnti f inspktø Mak Duus Omå 1 + 2: Daglig fa kl tlf Knu Chistnsn Omå 2 + 3: Daglig fa kl tlf

4 t Fmann ha t ugt g tmm lig I flst afling ha på nuvæn tispunkt væt afhlt makvaning. Dnn skal inajs i ugttt f t kmmn å. Dt aministatinn, uaj ugttt. Eft uajls sns ugttt til aflingsstylsn til gknls. Fl afling hl mø m øknmichf g inspktø, hv ugttt liv gnnmgåt. D kan v tt mø vs æning i t usnt ugt. Nå ugttt gknt skal t hanls på aflingsmøt. Dagsn til aflingsmøt skal væ n nklt i hæn snst fi ug fø møts afhlls. ugttt liv ikk usnt til n nklt m, mn t læggs u på hjmmsin snst tt ag fø møts afhlls, g ha n nklt staig muligh f at afhnt ugttt på t af v knt. På aflingsmøt t så aflingsstylsns ugt, sm flæggs til gknls. I finls m aflingsmøt muligh f at insn fsg. Diss skal væ aflingsstylsn ll aministatinn i hæn snst fjtn ag fø aflingsmøts afhlls. Inhl: Fmann ha t 4 Rjsgil Guntvigspakn 6 Æltæ i af Diktøn infm 8 Afling 1 9 stylssmø 12 Rpæsntantskasmø 16 Psnalnyt 19 Antnnfningn 20 TV- g aipgamm 23 Ny 30 Gæstvæls g hus 32 Aflingsstylsn 33 sty. antnnfningn 41 Ejnmsfunktinæ 42 Hånvækaflingn 43 Omåfling 44 Hvstylsn 47 Aktivittskaln 48 4 Raktin i 42: Mikal S. K. Jnsn/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Aln Høffl, tlf , INDLÆG TIL NÆSTE NUMMER SENEST 1. fua Dalin på t i 2015: 1. fua, 1. maj, 18. august g 15. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks.

5 Ligsm ugttt læggs fsgn u på vs hjmmsi. Vøn fsgn t ft såls, at gntlig i mang tilfæl ikk tal m fsg. I stt f j t sig ft m, at man ønsk n status på t spcifikt må, g tt fgå gså v spøgsmål un punktt vntult. D skal hfa pfs til, at man n g aln insn fsg til punktt Inkmn fsg til aflingsmøt. F må, hv man ønsk sva på t spcifikt må, vil jg pf til, at iss sns ikt til js inspktø. Han ha så muligh f at f sva, fmlæggs på aflingsmøt. Tmm lig t af st plm f ngl ligfning i måt, hvilkt vi g ikk ha i vs ganisatin g måsk alligvl. Vi ha ngl lig, sm ljs u ft pincippt føst til møll, g i ny g næ ha vi n nklt lig, stå lig n mån ll t. Dt vis sig, at t ft ngl af v st lig. Kan vi i hvstylsn så gø ngt v t? Ja, t kan vi faktisk gt. Vi kan vælg at giv tilsku fa vs gn ispsitinsfn, g hv sætt husljn n til t nivau, så n kan uljs. Husljn liv så hn a vjn sat p, så n ign nå nivaut, n hav inn nsættlsn. Fln v nsættls af husljn vil væ, at vi spa png i ispsitinsfnn, a t hfa husljn skal kmm f ikk at st n nklt afling f mgt. Ligls vil t væ n fl f aflingn, it nn skal tal fugsmkstningn i lighspin. Så f n gangs skyl kan man tal m n vin vin situatin. Åsagn til lig lig hæng til ls sammn m, at ikk læng så mang ajsps på øn, hvilkt mfø at ngl flk flytt m ajt g an vælg at flytt f at få aj. En ann åsag kan gså væ, at ung flytt fa måt, g ikk sk n tilsvan vækst i antallt af tilflytt til kmmunn. D vis sig ligls n tnns til, at fl g fl ønsk at aln, g så vt. nøjs m at hav n vn ll kæst i wknn. I samm pi, hv stå lig tmm, yggs samtiig lig an st. Kan t væ igtigt, ngl vil spøg? Vs sva ja, hvilkt hæng sammn m, at kun ( ll mlmm), sm ftspøg iss lig. Flk i ag vil hlst hav lig i tpn, g h kan ngl af gaml lig ikk følg m. Dt så p til aflingsstyls, hvstyls g aministatin at fin u af at gø iss lig attaktiv. Vintn g juln stå f øn, g jg vil ønsk all n glælig jul g t lykkingn nytå. Kaj Englhat 5 t

6 t Rjsgil tap 2 på Guntvigspakn Tisag. 16. sptm va jsgil på tap 2 g Fællshust i Guntvigspakn. 110 va møt fm, t va nuvæn g kmmn i tap 2, yggits mang hånvæk g 42s aministatinn g hvstyls. D føst flytt in. 1. juni g så ftfølgn 1. juli, 15. august g sist fvnts inflyttt. 15. kt i å. Fmann Kaj Englhat g sniiktø Tag Sktt, gg 42, hlt tal f fmmøt g Sanvj søg f g ma: ingipøls til fmmøt. 6

7 t Æltæ i afling 79 Mang st ha man st at pntt æltæ i finls m at mak ælfstn i Gåstn. Såls gså på Ganly, afling 79 i ag. Aflingn hav hjmkøt n l af tæstn Gåstn Ælt g iss lv v lit fstligh pntt n ag hv nsagshlt g n l tillø (g va mang) va tilst. Dagn lv statt m t gs (af pstik) champagn, hvft man i fællsska pnt tæ va hjmkøt. F at tæn kan få t gt funamnt hav man igtt t lill vs til iss g t ly såls: I afling 79 kø mgt på t fivillig g t såan h at hv nsag kl mø t hl fisk mæn, ca. 6-8, p g t f at u, pa ll vlighl hus g hav. Også stt affal kø væk samm ag. Kl kaff g h t n af knn søg f at nn vam, så gså ti til n slu v n. Hvis så man ikk ha nåt alt unøs så gå man lls vi mn kun til kl så fyaftn. Dtt n uvulig hjælp g giv fællsskat t stt løft i t aglig. Sm sigvinst spas j gså mang png på gåmans lønning g sist mn ikk minst må man ikk glmm hyggn. Vi vil pnt ngl tæ i fællsskats navn g hå t liv s all til gavn! Vi hå g t, at tæn g så all vil sig fy i Ganly`s navn! 7

8 Diktøn infm t 8 Statgi, ffktivitt, ljligh g infmatin. Nøgl, fyl igtig mgt f aministatinn n sn ti. Ovnt aministatinn i samaj m hvstylsn v at uaj n ny statgi m visin g må målsætning. En statgi ligls sætt fkus på samm nøgl. All i samfunt i sn å kævt at liv m ffktiv g 42 ha fulgt m. Af samm åsag, vi v at infø nyt systm samt ptim vs ftningsgang, såls at aministatinn kan liv nnu m ffktiv. Ugift g kav til t ffntlig stig å f å gså f aministatinn. Også v hånvæk g jnmsfunktinæ ha n sn ti plvt hvan ffktivittn ha amt m. Kav til pgavns uføls, hastigh amm s all. Duv tankn m kan tt gøs m ffktivt. Hånvækaflingn ha uviklt sig psitivt g vi kan nu lv yls til makant v pis n kstn samajspatn. Dt ha f væt nøvnigt, at sig favl til n ækk maj i mån, hv ffktivittn ha kstt ajsps. All maj ønsks al hl g lykk i fmtin. Rsultatt g, at vi kan løs fl pgav f v mkstning, sm ha ikt inflyls på husljn. Ljligh t nyt g sm fningn nu gså stift kntska m. Dtt g i n ngt min ga n an fning i yn. Ikk st min tt t stt fkusmå g vi må svæ kn, at vi t sist å ha haft 1-2 lig lig v hl åt. Husljta sm ækks af vs ispsitinsfn. D snst tiltag s g u til at hav ffkt g hå vi gså i fmtin kan væ på fkant. Tmm lig ha sn å kun væt t fænmn f v kllga i Ng, mn gså i Søng gyn lign at stå tmm. Infmatin mking alt vi v i ag, t kav fa samfunt, å kmmunalt mn ikk minst nuvæn g kmmn. F at imøkmm tt, ha fningn uviklt n ny hjmmsi sm inn læng gn skull stå fulstænig k. D vil v samm ljligh liv pæsntt muligh f at tilgå fningn igitalt via sin gn si g hjmmfa k all ting sm nmalt ftags via kntt. Diss løsning kæv g, vi kmm på ps m ny -løsning sm v maj aj håt f at afslutt. Kmmunn vtag i 2015 n ny vamg ngipn sm 42 m til at pæg. Vi at fin i n vn styingsgupp g i min gupp, skal giv input til plitikn. Da tt ha støst tyning f v lig i Egnsun g Guup, hv tal m fjnvam fa fl mulig lvanø. Fningn g slv v at uaj n vnt klima g ngistatgi, såls at vi på n fnuftig må kan hjælp Søng m at liv nginutal i Statgin vil g ing fningn fst i uviklingn g fhåntlig væ fgangsksmpl f an fning. Sluttligt ønsks all n g jul g vi s fm til t spænn Mikal Jnsn

9 En lill skivls af afling Afling 1, sm 42s føst yggi, stå af ttags kssisk ækkhus, m hav, sm yggt un kign. Dt va gntlig t slvstænig afling, afling 1, sm lv yggt i g afling 2, sm lv yggt i I statn va ingn aflingsstyls i aflingn. Aflingn va hv pæsntt v 2 pæsntant, sm så hav fmmø i ligfningns pæsntantska. ligfningn køt m t kmint gnalfsamling g pæsntantska fm til 1970, hv man gik v til kun at hav t pæsntantska, sm fningns øvst mynigh. Eft n ng mkatisk pcs, sm statn i 1984, lv n føst aflingsstyls valgt i Dn føst aflingsfman f af. 1, lv Julius Kus g f af. 2, va t Ga Syant. Af ny ti, ft sammnlægningn af aflingn, , lv n føst aflingsstyls i n Afling slutning af 50n "ny" afling 1 valgt. Dn føst aflingsfman lv Svn-Eik Hansn i pin fa Sn fulgt Rin Thusing i pin fa , hv n nuvæn fman, Tn A. Sønsn tiltåt. lign, sm nu 70 å gaml, natuligvis pægt af slitag. Og så giv yggstiln g n tis akitktu gså gæns muligh f aikal æning å in g u f ygningn. 9 t

10 t Væggn hulmusislt g fthånn uskiftt til pstvinu i næstn hl aflingn. Dt pynt ikk i hlhn, a t Danngsvinu m spss vill hav fmhævt yggit ngt, mn t valgt man ikk i tins mgn, hvilkt n skam. Tagn fhlsvis ny g Dca på stnkantn, m p til 30 ås gaanti. Gulvn m øgpakt ll fytæspnk, ligg på stø, så t kæv lit ksta vam, a ikk islt n til kæln. Dtt plm kan l.a. løss v at sætt lit vam på i kæln ll lægg t tæpp på gulvt. Ufingn h, at invsting i isling af tagaskilllsn, føst tigtalt ft n 63 åig pi, g t vil flst ikk tal til i aflingn. Og n mangln gvinst hæng gså sammn m at fjnvamn tiv illig i Søng. D flst lig løn lvt nvt, mangl p.t. 8 lig, sm vil liv nvt v faflytning m ny vinu, køkkn g a, samt uskiftning af gaml stflning. Raiatn liv samtiig flyttt u un vinun, f at f klimat. Rnvingn mgt y g lø lt p i ca k. p. lig. Afling 1 - Sunquistga ( ) En af aflingns støst ufing vlighlls af gaml ygning, hun facan. Tapp g fu y at vlighl g paatin, hvt å, i t gaml yggi. Kknttt sist nvt i 90én g gynt at tæng til uskiftning ikk minst i finls m ttpg i pi. H kst n lvis paatin af n nklt stækning til 6 sist gang næstn k. Dt igtig vanskligt at ugtt m iss ugift, sm igtig mang mkstning på. 10 I øjlikkt gnnmsnitshusljn i

11 aflingn pt. på kun ca k. ml., hvilkt vt i fhl til lignn lig af samm stana. M stign mkstning til vlighlls g alminlig pisstigning på ffntlig ugift g skatt, kan n fvnt, at vil sk n gavis stigning i husljn kmmn å, f at stå ustt til fvnt ugift g ufing. t Dt aflingsstylsns vuing, u fa løn ialg m n, at gnlt tilfsh m å lign g husljn. Mn sm i thvt ant mkati, fskllig hlning til ngl af tingn. Afling 2 - Ringga ( ) Rigtig mang tilfs m t stån. Dt ligns stana g s gn, at husljn hls i - mns an gt vil tal lit m i huslj g så højn stanatn g sætt m pæg på sin lig g intning, a flst j h i igtig mang å. Dnn ufing, n l af n mkatisk pcs, g n ikk alti nm. Aflingsstylsn af. 1. Fa v. Tn A. Sønsn, Gitt Cusn g un Køpk. Mn vi hå, vi kan k t psitiv v fskllighn i sammnsætningn, s ønsk g hv via n ialg mllm aflingsstylsn g aministatinn, så ALLE føl m i fællsskat g m til at pæg g uvikl aflingn, samt ha n lig g f. 11

12 Rfat af ESTYRELSESMØDE t 12 Tsag 26. juni 2014 Pkt. 1. Gknls af fat n Rfatt lv gknt. Pkt. 2. fttningssag Kpi af læsv til Gåstn Avis mailt u til hvstylsn. Instilling fa LF vgt fatt. søg af LF på Mæhgnt ang. fitagls f taling af n anl af yls v. afvikl mil. Vi gå på smmfi un lig lig. Plm m utaling i Danmak af juli måns ligstøtt, hv nklt ikk ha fåt utalt støttn. stylsn tiltæ at lj, ha plm m mangln ligstøtt, m kumntatin kan hnvn sig til 42 f at få utalt støttn. Dnn mgns i næst måns huslj. MJ v skift til hjmmsin. Sm usnt m agsn, psætts l Stan unt mking i yn. 42 m på iss stan, gulpakkn køt. stylsn tiltæ køt af kmn. MJ ha fåt hnvnls fa Ugavisn ang. annnc f ønsk m gt ingining i ag, Søng g Gåstn. stylsn tiltæ iss annnc. V mi hv vi pnå g km g sm innf vs intssmå g innf imligt ugt kan MJ gkn aln. V stø km / spnsat skal H tiltæ. Iéfaikkn afvist. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Punkt fa TS vgt fatt. D mtagt n l kg v halkinmønstt. stylsn fasthl slutningn. : Rnving: Af 72, 74 g 18 hl sig inn f ugttt. MJ ha ykkt PWC f ygggnskat. Vlgiftssag fa A78 på Skvpakn, mn vi still t mkav. yggit kø, g n ugs fsinkls mn n inhnts ug 29. D aangs n fælls tu i finls m august stylssmø. Statusmø i afling 73 afhls n 6. august. Kntakt m SI på ps Pkt. 4 KU-uvalgn. KE int mking afhlt KU mø. Styingsialg fællsmø afhls.

13 MJ ha mø m fsyningn g kmmunn n 27. juni. MJ ingå i ygguvalgt ft Tag. Pkt ks. ET: ET int fa mø i 8. ks. Ha ltagt i pæsntantskasmø i Nyg. Pkt. 6. DOA. Antnnfningn 42 HPK int fa møt afhlt n 17. juni g fa kstainæt pæsntantskasmø i DOA. D sns fmv ingn mails fa 42 v. DOA. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag ET int fa ag Fjnvam. Ansøg kmmunn m nyt hul f vamt van.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Pkt. 8. an sag Fsiking tilygning pcu hf m på august møt. t: TAS sn punkt u til all v. fmtiigt. MJ g ASH kigg på t g ml tu. t Rfat af ESTYRELSESMØDE Tsag 21. august 2014 Pkt. 1. Gknls af fat n Rttls til pkt. 9. Gkns g unskivs på næst stylssmø.. Pkt. 2. fttningssag Ftsat plm m ligstøttn ITR aj på højtyk. Lighanlingssag øftt v. af. 12, afvnt sva fa nævnt. MJ kntakt JV m atikl. Hackang 2 gang. Plm afhjulpt. Ankilga svals ikk svat pga. nyt aj. l TV pæsntt. Sli 1 QR kn v n an. Annnc i ugavisn mangl v n fjl, mn i stt f va n annnc i pgammt ag Ringining. Af. 22 afhlt kstainæt aflingsmø all pst lv sat incl. suppnt. Af. 73 kstainæt infmø afhlt mang spøgsmål. Af. 44 avisatikl mking halkinmønst i Guntvigspakn Instilling til smuk ygningskultu i Søng Kmmun. 13

14 t D inkals til stiftn mø i ftåt (kt) f taling af aflingsstyls g uvalg til svømmhal, fitnss, lgps mm. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Punkt fa TS vgt fatt. : Rnving: Skvpakn: Øknmi gnnmgåt, ugt vskt. Dispsitinsfn ækk mfug ift. Gåstn Fjnvam. Tillægsansøgning til LF vt. mø. Øgt vamugift øftt. Pkt. 4 KU-uvalgn. KU mø nsag n Rnvatin øftt fsyningsuvalg, fsyning g Søng kmmun. Pkt ks. Intt Pkt. 6. Antnn DOA v/hny Kjæ kstainæt pæsntantskasmø i DOA. Antnnfningn 42 v/hlg Palm Knusn Afhlt mø n v. pakk g kanal. Rpæsntantskasmø i Antnnfningn 42 afhls i sptm. Gnl øftls DOA / Antnnfningn 42. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag Intt mø afhlt sin sist.. Søng Rjsgil på imassanlæg n Gaantisag vunt, kmmunn ha ankt. Pkt. 8. an sag Intt Rfat af ESTYRELSESMØDE 14 Tsag 25. sptm 2014 Pkt. 1. Gknls af fat n. 237 g 239. Rfat gknt. Pkt. 2. fttningssag MJ: D ha væt n l atikl i JV på t sist kun psitiv mtal. Ankilga MJ vnt staig på afgning fa kmmunn. KE: Fmansmø afhlt n va st s fa fmmøt mking møt g yt ønsk m fl af såann mø. Ntat fa møt kmm fa MJ.

15 Rjsgil på 3. tap i Guntvigspakn g tilslutning. MJ g KE int fa Styingsialgmøt m kmmunn. Næst mø aftalt til mats Almn ligag afhlt nigh m at ltagls hv gang ø vvjs. Pngn vil væ ugt på stuitu. Pkt. 3. yggi: A: Nyyggi: Tag ltg un tt punkt. Fællsaal 2 væls hv scnn nu sigtigls aftalt til tsag n 2. kt kl hv hvstylsn g Mikal møs u m Tag. Hft gkns pjktt nligt g vs vt. n tilføjls i Disp. Fn g aktivittsvsigt. Samlt matialplæg på mugiftn til LF mails u til hvstylsn. D ha væt afhlt licitatin på 3. tap. D inkals til stiftn aflingsmø i af kl : Rnving: MJ: Skvpakn ikk så mgt nyt.. Dkumntatin v. tssag snt til avkatn. 9. kt afhl W g Rans Tgl ånt aangmnt på Skvpakn. All ha muligh f at ltag vlkmmn. Atikl på Skvpakn g 42 mailt unt. Pkt. 4 KU-uvalgn. MJ sn fat u fa sist KU mø. KE int fa sist KU mø. Kmmunn ha ikk afsat png i ugt f 2015 til yggi m.m. Kmmunsamaj tags p på næst KU mø. Pkt ks. ET int fa 8. ks. D afhls ajswkn n 3. g 4. kt. Pkt. 6. Antnn DOA v/hny Kjæ Ingn mø afhlt i DOA. Antnnfningn 42 v/hlg Palm Knusn afhls pæsntantskasmø i Antnnfningn. Eftfølgn afhls kstainæt pæsntantskasmø, ingåt fl æning til vtægt. Pkt. 7. Fjnvam. A. ag D ha væt afhlt gnalfsamling, gnvalg til all i stylsn.. Søng TAS int fa Søng Fjnvam. Pkt. 8. an sag MJ: m i styingsguppn f vam- g ngipnn f km- 15 t

16 t munn, g samtiig gså i 2 ungupp. l TV uljning aj m i så t kan ugs nnu. Enigh m at tily l TV n ps i vinut på ag kntt. MJ tag kntakt til l Hjmmsin Mak g Anita ha mtagt mang g i til hjmmsin. D afhls mø i uvalgt. Pn m at all af. fmæn skal intviws g ftæll m s afling. Rpæsntantskasmø i ligfningn 42 tningn fa hvstylsn n 20. nvm 2014, ligg på hjmmsin mn h ngl af hvpunktn: Kmmunsamaj Aktivitt i fningn missin, statgi g målsætning Fmansmø i 42 Tag Sktt s afgang Intuktinskusus Kntaktpsn t ny aktin IT systm g hjmmsi INFO f aflingsstyls yggi Guntvigspakn, Ch. Klsvj, Skvpakn Egnsun Antnnfningn 42 Psnalsin 16 Oinæt pæsntantskasmø i ligfningn 42 Tsag 20. nvm 2014 Pkt. 1. Valg af iignt. TAS takk f valgt, knstat hft møt lvligt invaslt g klæ møt f slutningsygtig. Han gnnmgik agsn. Hft lv pæsntant fa aflingn åt p. D va møt 38 stmmttig pæsntantskasmlmm. Pkt. 2. aflæggls af stylsns åstning, hun m ftningsfølsn f t snst fløn å. Dn skiftlig tning gt på INFO f aflingsstyls, hv n kan læss g hnts. KE gnnmgik n muntlig tning, sm i hvtæk mhanl følgn punkt: - Statgi, missin g målsætning f 42 - Fmansmø afhlt m inf mking ny hjmmsi, INFO f aflingsstyls, mkati g kus

17 - Tmm lig - Skvpakn Egnsun m ill - Guntvigspakn i ill - Ejnmsfunktinæ - Divs tningn lv gknt. Dn skiftlig g n muntlig tning lv hft punkt f punkt stillt til at g still spøgsmål lv svat. Pkt. 3. nlig gknls af åsgnska m tilhøn visinstning samt flæggls af ugt. MJ gnnmgik hvpunktn i gnskat 42 å i tal g gafisk fmstilling. Rgnskat va i fvjn gt u på INFO f aflingsstyls. Rgnskan va lvt gknt af spktiv afling, hv va aflingsstyls. Rgnskat 13/14 lv gknt g ugttt f 14/15 lv fgt. MJ km hft kt in på ugttn f 2014/2015, hv aflingns ugtt skull gkns på aflingsmøn til fåt. D still spøgsmål til gnskat g ugt, lv svat g attt. t 17

18 t Pkt. 4 hanling af vntult inkmn fsg. Ingn inkmn fsg Pkt. 5. Valg af fman. På valg: Kaj Englhat Pkt. 6. Valg af stylssmlmm. På valg: Fsg: Eik Ticht (36 stmm) Aln Høffl (35 stmm) Hny Kjæ (31 stmm) Finn Maquasn still p (15 stmm) Valgt: Eik Ticht m 36 stmm Aln Høffl m 35 stmm Hny Kjæ m 31 stmm Pkt. 7. Valg af suppnt. Fsg: Ing Masn, af. 16 Finn Maquasn, af. 13 Valgt: 1. suppnt: Ing Masn 2. suppnt: Finn Maquasn Pkt. 9. Ointing g pincipil gknls af nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm. KE gun stylsns ønsk m ign at pæsntantskat m n pincipil gknls g tyningn af t pincipill manat, sm man giv stylsn v gknls af punktt. Pincipil gknls til nyt yggi samt kø g pantsætning af jnmm lv vtagt. Pkt. 10. vntult. Fskllig spøgsmål lv kt øftt. Jac Kath ha valgt at søg ny ufing g stpp m ugangn af nvm mån. MJ takk f gt samaj g ønsk hl g lykk i t ny j. TAS takk f g g n. 18 Pkt. 8. Valg af vis. Picwathuscps (PWC) lv fslåt. PWC lv gnvalgt.

19 Stiftn aflingsmø i afling 44 Tsag n 06 nvm 2014 lv afhlt stiftn aflingsmø i afling 44 Guntvigspakn. Til møt møt 88 fm i lkalt på Hlg Dachmannsga 1. Fmann f 42, Kaj Englhat ø vlkmmn g st at så mang va møt fm. Til iignt valgt man Tn A. Sønsn, næstfman i 42, g Tn plæst agsn g fk mking vtægtn f n afling. Dft gav Tn t til Tag Sktt. Tag int mking svømmhal, fitnss g unms aaln. H va n l spøgsmål sm Tag all sva så gt t kunn sig gø. Hft va t Diktø Mikal K. Jnsn gav t inlik valgt til n aflingsstyls, m fl g ulmp v fskllig antal i stylsn, hvan aflingsmøt liv afviklt g hva vil væ gt f afling 44 at hav af uvalg til at k fskllig ting i aflingn. Dt lv vtagt at fmann f aflingsstylsn vælgs på aflingsmøt g at stylsn skal stå af minst 3 g max. 7 psn. D skal væ 1 åligt aflingsmø. Psn til pæsntantskat vælgs u af aflingsstylsn g psn til Antnnfningn ligså. Hft gik man i gang m valgt til fman f aflingsstylsn g h valgts sm fman Tina M. Sønsn. Til aflingsstylsn valgts: Finn Sønsn, Jan Fa, Jns Skv, ianca Lass, Jhn Hansn, Anja Chistiansn. Sm suppnt: Lilly Mgnsn, Pul Eik Clin D lv un vt. spugt m mang ting g iss spøgsmål lv svat så gt t kunn sig gø. Møt slutt ca t 19

20 t 20 Antnnfningn 42 tning 2013/14 Dt t å sin at Antnnfningn 42 fik sin føst styls. Vi fik svæ ikk muligh f at påvik pgampakkn f 2014, a valgt til stylsn lå så snt, at vi ikk kunn kmm m input til DOA inn pgampakkn skull vælgs. Vi valgt f at infm mlmmn så gt vi kunn, m infmatin sm vi løn fik fa DOA å v. kanal mlægningn i janua, slvvalgspakkn.sv. stylsn tilø i fua g mats all aflingsstyls, at vi fa antnnfningns si, gn vill kmm u til aflingn f at ftæll lit m antnnfning g t aj vi skull i gang m, mn ikk minst hø hva I kunn fstill j, vi sm styls skull aj f, nå va pgammø i DOA. D va svæ kun 6 afling tg im vs tilu u af gt 28 af. Dt syns jg lit tist at man u i aflingn ikk m intsst i antnnfningns aj. Vi i stylsn aj j f at I kan få inflyls på t pgamvalg DOA skal fhanl m Stfa m. Vi ha f gså å på aflingsmøn, ikk minst gså i t gjt n pmæksmm på at kunn kmm m fsg til pgampakk ll ant kunn ønsk, at vi skull tag m til vs mø m DOA. D intt kmmt. Vi hav t kstainæt pæsntantskasmø i antnnfningn v. valg af pgampakk f Ign mått stylsn knstat, at intssn f Antnnfningns aj kan ligg på t mgt lill st, km 6 pæsntant, u af ca. 50 pæsntant. Nå, mn pæsntant va, gav stylsn manat til at aj vi m pgampakk p.t., mn vi skull aj f at km fl n/vælg slv pakk i DOA ha haft kstainæt pæsntantskasmø v. n ny ø-stuktu, hv DOA vil gå fa 9 til 30 n. Dt vil kst ca. 4 mill. k. at v g m fi vil DOA ikk læng væ afhængig af Stfa, a DOA ft n ny ø-stuktu så slv j snnttt. Dm kan slv stmm hvilk uy skal lv pgamm til DOA s mlmm (altså s). Vi ha h i stylsn på pæsntantskasmøt stmt f at DOA må ug 4 mill.k. Dyøl ha haft plm m at Stfa ha lvt signal til DOA s mlmm, nu kmmt tig til DOA. DOA ha p psagt s aftal m Stfa g skal nu i gang at fhanl m ny lvanø, mn gså m Stfa m lving af pgampakk f sptm 2014 Fman Finn Maquasn

21 Rfat fa pæsntantskasmø i Antnnfningn 42 Tisag n 30 sptm 2014 va inkalt til pæsntantskas mø i 42 Antnnfning. Fmann afg sin tning f g ftfølgn va nklt spøgsmål til nn sm fman Finn Maquasn sva. Næst punkt va mking DOA g n ny stuktu g h int Tag Sktt m ny fhanling samt hva lls øt sig i DOA. D va n l spøgsmål nt ant gik på hva man gj, hvis uy skull skifts, m hnhlsvis ks, mail ass.s.v. Tag Sktt sva spøgsmåln mn sm gså sagt så på nuvæn tispunkt intt afgjt. D va valg til stylsn f Antnnfningn g h lv Tn A. Sønsn valgt i stt f Tag Sktt sm ikk ønsk gnvalg. Valg af suppnt g h va nyvalg til Kistn itsch. Hft s stylsn f 42 Antnnfning såls u: Fman: Finn Maquasn stylssmlmm: Th Thams Hlg Palm Knusn Pn Nilsn Tn A. Sønsn D va ikk ngt til vt. Eftfølgn va t kt kstainæt pæsntantskasmø. H va 4 fsg til æning af vtægtn. D 3 lv vtagt g 1 lv ikk vtagt. t 21

22 t Antnnfningn 42 stylsn ha ft pæsntantskasmøt knstitut sig sm følgn Fman Finn Maquasn Næstfman Pn Nilsn Sktæ Th Tams stylssmlm Hlg Palm Knusn stylssmlm Tn Annsn Sønsn I stylsn hlingn at vi vil aj på at få n 3 pakks løsning ign. Df vil stylsn aj på at få vt n ugannalys, sm skal klægg ugns ønsk g hv f pgampakkn fmv. Vi g f at på DOAs pæsntantskasmøt lv givt t kt manat til at DOAs stylsn skull fhanl vi m Stfa m pgampakkn f Antnnfningn fik på DOAs pæsntantskasmøt valgt Finn Maquasn in i stylsn. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti. ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Tlf.: Nøglsvic Vist u at vi ha Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 22 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

23 t 23

24 t 24

25 t 25

26 stylsn f Antnnfningn 42: t Finn Maquasn Fman Vstkl 166 Pn Nilsn Næstfman Vilvj 28 Th Tams Sktæ Sønga 27, 3 Tn Annsn Sønsn stylssmlm Ringga 29 Hlg Palm Knusn stylssmlm Tnvj 3 Raktinn ønsk all n igtig glælig jul g t gt nytå. 26

27 t Sjælnsga Søng Tlf.:

28 t Psnalnyt: favl TIL: Inspktø Jac Kath, ha valgt at søg ny ufing g fatæ sin stilling p Han vil g all fatæ p a han vælg at afhl hl sin fi i cm mån. Vi takk f samajt gnnm ån g ønsk Jac hl g lykk i sit ny j. I finls m afskiglsn af jnmsfunktinæ, må vi svæ sig favl til følgn: Omå 1: Knn Jhnsn g Hnik Masn Omå 2: Kim Hansn g Tim Øng Omå 3: Rt Schumach g Jøgn S. Jhansn 28 Vi takk all f gt samaj g ønsk hl g lykk i fmtin.

29 Afling 71 Østakk ag Østakk i ag n ælst afling i t fø va ag Anlsligfning. Aflingn lv yggt i g stå af 18 famililig fl sig på 15 stk a. 104 m 2 g 3 stk a. 94 m 2. Ljlighn lit spcil inttt a 4 pn, kæl, stu g køkkn, svvæls g væls samt a g sist lft m 1 væls. Mang ha uyggt lftt m t ksta væls g t giv j n mass ksta m 2. Intningn gø at aflingn mgt ønvnlig g fttagtt af ønfamili. V fl faflytning liv køkknt vt stø, såls at man tag mun, mllm n lill smal stu g køkknt, væk g v få man t køkkn/alum. Østakk n fttagtt afling g f s man sjælnt at ljmål ikk kan ljs u. Mang af lj lj ha t i aflingn i mang å. I 2010 gnnmgik aflingn n gnnmgån nvatin af tagn. Såls lv islt, lv sat ny vinu i tagtagn g km nyt tag på, ngt man ha kunnt mæk på vamgningn. Dnn nving tø n min huslj stigning mn tt lv til ful pvjt af n v vamugift. Afling 71 n af få afling i 42 ikk ha hå hviva i aflingn mn h ha n s gn hviva. En lit æl g spcil gl mn t ngt man i tins mgn ha sluttt g t liv man så v m intil fsg m ant kmm på t. D svæ ingn styls i aflingn g tt gø at t hvstylsn aflingsstyls. Ikk n ill løsning mn skull gn m tin kunn sig gø at få n aflingsstyls p at stå ign. D kunn sikkt ftælls mgt m afling 71 mn h f n l å sin vt t skift, hvi ftalt mgt m aflingn g t gaml ag Anlsligfning. 4 2 t 29

30 t NYE EOERE Af. 6 Lupinvj ml. n A Af. 10 Skivløkkn 27 I th Skivløkkn 25 I tv Skivløkkn 9 II tv Af. 11 gmstløkkn 11 III tv Af. 12 Sunquistsga 10 II mf Af. 13 Vstkl Ringakkn 9 st tv Af. 29 Ungmslig Ml. n. Mllmga Af. 30 Sønga 4 II Sønga 4 st St. Råhusga 9 I tv Sønga 5 I tv jgga 10 II th Af. 32 Pæstgåspakn Pæstgåspakn Pæstgåspakn Af. 33 Løngang 19 D Af. 18 Ch. Klsvj 2 st th Ch. Klsvj 2 II th Af. 21 Mæhgnt 42 II Mæhgnt 32 I Mæhgnt 24 st Mæhgnt 38 I Mæhgnt 28 Ii Mæhgnt 32 II Mæhgnt 36 I A Mæhgn 30 I Af. 24 Vissingsga 12 I th Af. 24 Æl- g hanicaplig Dyølga 10 II Af. 29 Ungmslig Sunquistsga 14 II K Mllmga Af. 34 Englshøjga 24 I th Englshøjga 22 I tv Syvang 2A I Syvang 2A III Af. 35 Vantånsvængt Af. 36 Æl- g hanicaplig Dgngån 2 II Østga 37A Af. 37 Søn Havnga Af. 38 Æl- g hanicaplig Vsaln Vstaln Vstaln Af. 42 Runvængt

31 Af. 42 ml. n. Runvængt Af. 43 Æl- g hanicaplig Langsø Gån Af. 71 Østakk Østakk Af. 73 Skvpakn Skvppakn Skvpakn Skvpakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Højmakn Af. 77 Stga 4 I th Af. 78 ml. n. mjg mjg mjg Af. 79 Njsjg 22 I Af. 80 Sunvængt Sunga 71K Af. 80 Æl- g hanicaplig Sunvængt 25A Møllgån 4 st Ælhavn A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning t Åningsti: manag & tsag kl fag kl Lukkt: tisag & nsag 31

32 t Hva kan vi gø f ig? GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl: 2 sng m yn/pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Guntvigs Allé 88 Uljning af hust g gæstvæls kan uljs fa fua Pisn f ljn vil liv plyst i næst. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn 550 k. Pis 2 øgn 700 k. Pis 3 øgn 850 k. Dpsitum 100 k. All uljning, hnvnls til fningns knt:

33 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: un Køpk Ringga 27 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Ivan Niss Ringga 125 Tlf: Mgn Lyæk Ptsn Ringga 123 Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Fank Nilsn Sunsvallga 18 Tlf: nt Jhansn Englshøjga 6 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Hny Chistnsn Guntvigsallé 124 Tlf.: t

34 t 34 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Tag Vinkl Sigtunaga 39 Tlf: Sigf isn Sigtunaga 23 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ln Hjtshøj Skivløkkn 25, st. tv Tlf.: Sana Hannmann Skivløkkn th Tlf: Rani Du Kistiansn Skivløkkn 3, 1. th Tlf: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Davisn gmstløkkn 13, st.th Tlf: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Aflingsfman Kistn Ansn Sunquistga 8, st. tv Tlf: Ln Ansn Sunquistga 8, st. Tin Gu Psn Sunquistga 8, 1. tv Tlf: Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Finn Maquasn (fman Antnnfningn 42) Vstkl 166 Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 234A Hny Kjæ (H-mlm) Vstkl 170 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Aas Ahmling Kløvmakn 46 Tlf: Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf:

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 1 april 2013 69. årgang

Nr. 1 april 2013 69. årgang t 4 2 N. 1 apil 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 september 2011 67. årgang

Nr. 2 september 2011 67. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen @ g + a c - xtt 3 3 C l (D n VARMEFOBBRUGET Varmefrbrug ver gennemsnittet fr bligtypen I 2O0B van det gennemsnitlige var mefnbnug i Mr-benhaven 15,1 MWh Pt-. 100 m2 Det gennemsnitlige var mefrbnug i 2008

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N Agenda F u n d r a i s ing o g P r o

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN PERSONALE 2013-2014 LÆRERNE PÅ ROSENGÅRDSKOLEN Anette Djurhuus AD Anette Kjær AJ Orlov Lis Andersen AN Annette Pedersen AP Allan Pedersen AT Birgitte Geertsen BG Birgitte

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere