Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Torben Lundsgaard (TL) F Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Ansøgning om midlertidigt jorddeponi ved kasernen Etablering af kommunale fredskove Nedsættelse af styregruppe for Ringsted Torv Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø - udarbejdelse af lokalplan Byfornyelse Forslag til budget Orientering om behandlede bemyndigelsessager Orientering om status på byggesager, landzonesager og lokalplaner Salg af areal Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen Helhedsplan for Sportscentret - frigivelse af anlægsmidler Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer 2012/ Regnskab Overførsel af uforbrugte bevillinger i Budgetrapport pr Orientering fra formand og administration - Maj Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalget, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Torben Lundsgaard x

4 2. Ansøgning om midlertidigt jorddeponi ved kasernen. Åben sag Sagsid: 13/7303 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1: matrikelkort Regimentet nr.1 og 2 (74628/13) 2 Bilag 2:_Midlertidigt jorddeponi.pdf (74138/13) 3 Biag 3: Oversigtskort (97555/13) 4 Bilag 4: Kortbilag Klostermarken (98153/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Ringsted Spildevand A/S har med mail den 14. marts 2013 oplyst, at man i forbindelse med sanering af kloaksystemet for oplandet til Kværkeby Bæk ansøger om midlertidigt mellemdepot af jord ved kasernen. Sagen forelægges med henblik på meddelelse af en tidsbegrænset tilladelse. Beskrivelse af sagen Ringsted Spildevand A/S skal i perioden fra udføre sanerings- og fornyelsesarbejder på kloaksystemet med opland til Kværkeby Bæk. I denne forbindelse ansøger Ringsted Spildevand A/S om midlertidig deponi på to områder ved Regimentet 1 og 2 op til Kaserne Parkvej i Kasernebyen i Ringsted (Bilag 1). Det vurderes, at der i den samlede periode fra skal håndteres og bortskaffes ca tons overskudsjord svarende til ca læs på 4-akslede lastbiler. For at undgå transport fra Ringsted til Køge og dermed unødig forurening ved transport af jord, som kan håndteres lokalt og for at reducere forureningsgener fra den tunge trafik for borgerne i Ringsted By i forbindelse med arbejderne, ansøges overskudsjorden henlagt i mellemdepot i en tidsbegrænset periode så tæt på arbejdsområdet som muligt for udtagning af jordprøver til analyser og kartering. Jorden oplægges i langsgående miler på 2,5 3,0 meter i højden, der analyseres fortløbende og karteret jord transporteres løbende til slutmodtager. Synlig forurening bortskaffes direkte til godkendt modtager uden mellemdeponering. Ringsted Spildevand A/S oplyser, at en kort transportvej fra arbejdssted til mellemdeponi samt gode til- og frakørselsforhold gør Kaserne Parkvej til det oplagte sted at placere et

5 mellemdeponi. Pladsen kan afskærmes med en midlertidig jordvold. Lovgrundlag m.v.: Jf. Kommuneplan , rammeområde 4 F4, udlægges området til bolig, kontor serviceerhverv og offentlige formål. Jf. Lokalplan udlægges området til offentlige formål, skole, fritids- og kulturinstitutioner m.v. Jf. Planlovens 12 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens virkeliggørelse. Jf. Planlovens 19 stk. 1 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Jf. Planlovens 20 stk. 2 kan forudgående høring udelades, såfremt det efter kommunalbestyrelsens vurdering er af underordnet betydning for naboer. Teknisk Forvaltning bemærker: Arealet er ejet af Ringsted Kommune. Musikskolen er ikke orienteret om ansøgningen. Miljøafdeling udtaler: Sagen skal efterfølgende behandles efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i forhold til at sikre at kravene til støj, støv, jord og grundvand overholdes. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at placering af et midlertidigt deponi på arealet mellem Musikskolen og Kasserne Parkvej vil kunne anvendes uden væsentlig gene for områdets beboere, da deponiet kun skal anvendes i normal arbejdstid. Ved anlæggelse af en lille jordvold rundt om deponiet vil der kunne ske en passende afskærmning af området. En tilladelse forudsætter, at der alene er tale om en midlertidig tilladelse. Det anbefales, at en tilladelse efterfølgende offentliggøres for at sikre, at områdets beboere er orienteret om anlægget samt, at der alene er tale om en midlertidig anvendelse. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der meddeles en 3 årig tilladelse i henhold til lokalplanen, til etablering af deponi på arealet mellem musikskolen og Kaserne Parkvej.

6 2. at sagen tages op til fornyet vurdering efter 3 år. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalget besluttede, at Per Nørhave og Torben Lundsgaard var inhabile, og de deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagen udsættes med henblik på at anvise alternative placeringer. Supplerende sagsfremstilling Ringsted Forsyning A/S har med mail den 23. april 2013 fremsendt forslag til alternative placeringer af jorddeponi. (Bilag 3 og 4) Ud over de allerede ansøgte placeringer på kaserneområdet, peges på en række mulige alternativer. Ringsted Forsyning redegør i materialet for fordele og ulemper. Der peges på følgende alternativer: Haslevvej 26: Ulemper: lang transportvej, langt til skurplads samt høj lejepris. Markareal ved Køgevej: Ulemper: Lang transportvej, langt til skurplads, pladsen ligger i et hul, omkostninger til opbygning af pladsen, ingen kloak. Klostervolden/Nonnedalen, kommunalt ejet jord:: Ulemper: Adgangsvej gennem udbygget boligområde, lang transportvej, langt til skurplads, omkostninger i forbindelse med opbygning af pladsen, svært at kontrollere pladsen, området netop færdig retableret. Klostervolden/Nonnedalen, privat ejet jord; Ulemper: Adgang gennem udbygget område, lang transportvej, langt til skurplads, omkostninger til opbygning af pladsen, svært at kontrollere pladsen, privat ejet. Teknisk Forvaltning bemærker: Ringsted Forsyning A/S har i møde den 24. april 2013 oplyst, at placeringen på kaserneområdet fortsat er den foretrukne placering af et jorddeponi, på grund af den korte afstand fra opgravning til mellemdeponering. Som det bedste alternativ af de foreslåede placeringer peger Ringsted Forsyning på en placering ved Klostervolden/Nonnedalen. Planmæssige forhold vedrørende placeringen ved Klostervolden/Nonnedalen: Området er omfattet af lokalplan 180 område A. Jf. 3 må området kun anvendes til grønne områder, med mulighed for indpasning af støjvold m.v. Det vurderes, at placering af et midlertidigt jorddeponi kan tillades, da der netop er tale om et midlertidigt depot samt, at det indgå som en del af det at kunne etablere en støjvold, som lokalplanen åbner mulighed for. Endvidere vurderes det, at deponiet ikke vil være til gene for naboer, da det ligger ca. 150 meter fra beboelse.

7 Miljøforhold vedrørende placeringen ved Klostervolden/Nonnedalen: Der er der ikke noget i miljøbeskyttelsesloven der på forhånd udelukker en given placering af en karteringsplads, hvis de planmæssige forhold tillader det. De støjmæssige forhold vedrørende transporten til og fra pladsen på offentlig vej vil ikke kunne reguleres af miljøbeskyttelsesloven det er alene den interne transport på selve pladsen. Støjmæssigt skal aktiviteterne på pladsen overholdelse af støjgrænserne (45 db(a) i dagtimerne ved skel til bolig). Etablering af pladsen kræver tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at placeringen ved Klostermarken godkendes med forbehold for, endelig godkendelse af pladsen jf. Miljøbeskyttelsesloven. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Per Nørhave blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet. Venstre og Liberal Alliance stemte for indstillingen og Socialdemokraterne stemte imod, hvorefter Socialdemokraterne begærede sagen i Byrådet. V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V For x x x A Lisbeth Andersen (LA) A Imod x x Undlo d F Torben Lundsgaard (TL) F Ej til stede: Torben Lundsgaard

8 3. Etablering af kommunale fredskove Åben sag Sagsid: 12/7706 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1: Kærehave (50518/12) 2 Bilag 2: Høm (83249/13) 3 Bilag 3: Nordrup (95944/13) 4 Bilag 4: Jordmodervej (99836/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med anlæg af den nye bane mellem København og Ringsted skal der nedlægges ca. 11,9 ha fredskov i Ringsted Kommune. Banedanmark tilbyder derfor Ringsted Kommune mulighed for at få etableret ny bynær erstatningsskov. Sagen forelægges med henblik på beslutning om placering af erstatningsskov Beskrivelse af sagen Banedanmark, der står for udvidelsen af banen, ønsker så vidt det er muligt at erstatningsskoven etableres på kommunal jord indenfor kommunegrænsen af den kommune hvorfra fredskoven er fjernet. Banedanmark tilbyder således Ringsted Kommune muligheden for at få etableret bynær rekreativ skov. Naturstyrelsen, der er myndighed indenfor fjernelse af fredskov, forventes at stille krav om at der etableres erstatningsskov svarende til 23,8 ha fredskov. Der vil derudover stilles krav om at erstatningsskoven skal placeres bynært og med vægt på rekreative værdier. I dialog med Banedanmark har Teknisk Forvaltning undersøgt hvorvidt kommunen råder over områder hvorpå der kan plantes skov. Forvaltningen har fundet ca. 23 ha. fordelt på 3 områder hvor der kan etableres fredskov på kommunal jord der opfylder kravet om bynærhed. 1. Det foreslås at området øst for Kærehave skov godkendes til bynær rekreativ skov efter en nærmere bestemt tilplantningsplan. Området er på ca. 7,4 ha. Arealet er landbrugsjord i omdrift og er i kommuneplanen udlagt til ønsket skovrejsning. Derudover vil dette område understøtte udstykningen for boligområde ved Køgevej. (Bilag 1) 2. Desuden foreslås det, at der tilplantes et areal på ca. 4 ha på de grønne områder ved Kasernegrunden i forbindelse med revidering af planerne for disse som er planlagt

9 gennemført i dette budgetår. Den præcise placering af beplantningen ved kaserne grunden vil afhænge af revideringen af planerne. 3. Område syd for Høm by ( Bilag 2) Ringsted kommune står for tilplantningen af de aftalte hektar skov og modtager en kompensation svarende til prisen på puljeskov ca kr./ ha. Prisen fastsættes af Naturstyrelsen. Ringsted Kommune skal senest 1. juni 2013 tilkendegive hvorvidt kommunen ønsker at gøre brug af tilbuddet om erstatningsskov, herunder hvor mange hektar der forventes tilplantet samt på hvilke arealer. Høring ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at de tre lokaliteter vil kunne bidrage til at øge den bynære rekreative herlighedsværdi og dermed understøtte ønsket om Ringsted som en attraktiv bosætningskommune. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at der etableret skov på de 3 foreslåede arealer Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udsættes med henblik på forelæggelse af alternative muligheder for beplantning. Supplerende sagsfremstilling Plan Boligudvalget har i møde den 16. april 2013 besluttet, at Teknisk Forvaltning undersøger alternative arealer for tilplantningen af fredskov. I henhold til Banedanmark og de foreløbige udmeldinger fra Naturstyrelsen, skal følgende krav opfyldes: Der skal være tale om bynær skov Der skal lægges vægt på de rekreative værdier Skoven skal etableres på kommunal jord Banedanmark skal orienteres om hvor mange ha kommunen kan finde til brug for etableringen af fredskov inden 1. juni Forvaltningen har derfor undersøgt andre arealer der, sammen med de oprindelige arealer, er beskrevet og hvis egnethed er vurderet herunder. 1. Gyrstinge Sø: Området omkring Gyrstinge Sø er for en stor dels vedkommende omkranset af skov som Store Bøgeskov og Allindemagle Skov. Det øvrige areal omkring søen er, undtagen et mindre område, udlagt til skovrejsning uønsket. Dertil kommer, at kommunen endnu ikke ejer nogen arealer omkring søen. Det vurderes, at søbredden

10 ikke vil egne sig til skovrejsning, både af landskabelige hensyn og pga. beskyttet natur og 3 områder. 2. Benløse Skovby mellem Benløse og Haraldsted Sø: Området er en del af et stort skovrejsnings- og naturprojekt, som var forudsat etableret i et samarbejde mellem Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og Naturstyrelsen. HOFOR skal finansiere opkøb af jorden og Naturstyrelsen tilplante og drive den. Ringsted Kommune ejer ikke jord i området, hvorfor det ikke vurderes at være brugbart til erstatning af fredskov. 3. Området øst for Kærehave Skov: Området er på ca. 7,4 ha. Arealet er landbrugsjord i omdrift og er i Kommuneplanen udlagt til ønsket skovrejsning. Landskabelig set er området velvagt til skovrejsning og en skovrejsning er både bynær og vil kunne understøtte det nye boligområde syd for Køgevej. (Bilag 1) 4. Ringsted Kaserne: Et areal på ca. 3-4 ha tilplantes på de grønne områder ved Kasernegrunden. Den præcise placering af beplantningen vil ske i forbindelse med en revision af de eksisterende planer for området. Arealerne vurderes som velvalgte i forhold til krav om bynærhed og vægt på de rekreative værdier. 5. Høm: Der kan tilplantes ca. 10. ha. Området ligger inden for kirkeomgivelserne ved Høm Kirke. Dog vurderes det, at skoven kan placeres således, at indsigten til kirken ikke i væsentlig grad reduceres. Området er beliggende bynært og i umiddelbar nærhed af idrætsfaciliteterne i Høm, hvorfor det forventes, at en skovrejsning på det areal vil blive en værdiforøgelse for byen. Dertil kommer, at der friholdes et areal i den nordlige del til en fremtidig byudvidelse. Ved tilplantning syd for Høm skal udsynet til kirken sikres fra Næstvedvej. (Bilag 2) 6. Kværkeby: Omkring Kværkeby er der to områder, der er kommunalt ejet. Det ene er på ca. 6,2 ha nord for boligområdet ved Nordbæksvej. Området er beliggende indenfor kirkeomgivelserne for Kværkeby Kirke og vurderes ikke at kunne bære skovrejsning, da det landskabeligt set, er vurderet som en særlig visuel oplevelsesmulighed og dermed meget sårbar overfor ændringer, der vil forstyrre udsynet mod nord. Syd for Kværkeby ejer kommunen et areal, der består at 3 grunde på i alt 8 ha. Arealet er beliggende indenfor kirkeomgivelserne i et område, hvor der er en god indsigtskile ind til kirken, der er dominerende i landskabet. Skovrejsning skal i henhold til landskabskarakteranalysen undgås og det vurderes derfor, at området ikke bør indgå i etablering af fredskovsarealer. Endvidere ejer Ringsted Kommune erhvervsarealerne ved Jordmodervej samt et et mindre areal mod øst, beliggende uden for det lokalplanlagte område. Dette område samt den østlige del af erhvervsområdet foreslås tilplantet med fredskov. Beplantningen vil samtidig fungere som en afskærmende beplantning mod Kværkeby. Det vurderes dog, at en skovrejsning på disse arealer ikke kan betragtes som bynære. Det foreslåede erhvervsareal udgør ca. 8,7 ha og den østlige del uden for erhvervsarealet udgør ca. 5,7 ha. i alt 14,4 ha. (Bilag 4)

11 7. Nordrup: Syd for den planlagte udstykning ved Nordrup, ejer kommunen et areal, der ikke er lokalplanlagt. Arealet er bynært og på ca. 4 ha. Arealet er beliggende inden for udpegningen for kirkeomgivelserne for Nordrup Kirke, men indsigten til kirken vil ikke blive berørt af en eventuel skovrejsning på det areal. Det vurderes derfor, at området kan bære en mindre skovrejsning. Desuden vil en eventuel skovrejsning blive placeret udenfor et areal, der i landskabskarakteranalysen er udpeget som oplevelsesrigt delområde. En mindre skovrejsning i det område vil understøtte den planlagte udstykning, samt blive en værdifuld tilføjelse til skolen, der vil kunne bruge den i den daglige undervisning. (Bilag 3) Konstitueret teknisk direktør indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Det blev besluttet at placere erstatningsskov ved områderne 3, 4, 6 mod erhverv, 7 samt eventuelt Klimabyen ved Kærhave. Ej til stede: Torben Lundsgaard

12 4. Nedsættelse af styregruppe for Ringsted Torv Åben sag Sagsid: 13/7972 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1: Kommissorium for omdannelsen af Ringsted torv.doc (97549/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget har i møde den 19. marts 2013 besluttet, at omdannelse af Ringsted Torv skal prioriteres i forbindelse med udviklingen af bymidten. Forvaltningen anbefaler i den forbindelse, at der nedsættes en styregruppe. Sagen forelægges med henblik på nedsættelse af styregruppen for omdannelse af torvet. Beskrivelse af sagen I perioden er der afsat i alt 12 mio. kr. til områdefornyelse og forskønnelse af bymidten i Ringsted. Torvet skal genskabes som det naturlige centrum for torvehandel, cafeliv, kulturelle oplevelser, fysisk udfoldelse samt stedet, hvor børnefamilierne mødes. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der nedsættes en styregruppe, som skal komme med forslag og ideer til aktiviteter, inspirere og rådgive Plan- og Boligudvalget i forbindelse med en fornyelse af torvet. Styregruppen skal endvidere sikre, at der er et lokalt ejerskab og repræsentation af interessegrupper. Styregruppen skal komme med forslag til aktiviteter og udformning af torvet samt tage stilling til konkrete forslag. Forslag til styregruppens sammensætning: Formand Borgmesteren 1 repræsentant fra Plan- og Boligudvalget 1 repræsentant fra Kultur og Trivselsudvalget 2 repræsentanter fra Erhvervsforum. 2 repræsentanter fra Handelsstandsforeningen

13 1 repræsentant fra Sct. Bents Kirke 1 repræsentant fra ungdomsforum Sekretær fra Teknisk Forvaltning For eksterne foreninger vil der være tale om, at tilbyde en plads i styregruppen og dermed opnå indflydelse på udformning og brug af torvet. Forslag til kommissorium for styregruppe vedlagt ( Bilag 1) Høring Ingen Økonomi Ingen Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at en styregruppe som anbefalet vil sikre en bred lokal indflydelse samt det nødvendige ejerskab. Sagen forslås videresendt til Kultur og Trivelsessudvalget med henblik på udpegning af repræsentant. Konstitueret Teknisk direktør indstiller, 1. at forslag til sammensætning af styregruppen for omdannelsen af torvet i Ringsted godkendes, 2. at sagen videresendes til Kultur- og Trivselsudvalget med opfordring til at udpege repræsentant, 3. at øvrige interesseorganisationer opfordres til at udpege repræsentant. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt med tilføjelse af, at Klima- og Miljøudvalget tilbydes en plads i styregruppen. Fra Plan- og Boligudvalget blev Thorkil Mølgaard udpeget. Ej til stede: Torben Lundsgaard

14 5. Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø - udarbejdelse af lokalplan Åben sag Sagsid: 11/27140 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Hovedstadens Forsyningsselskab A/S har oplyst, at man ikke mere ønsker at anvende Haraldsted og Gyrstinge sø til drikkevandsforsyning. På baggrund heraf, foreslås udarbejdet en helhedsplan for benyttelse og beskyttelse af søerne og bredarealer. Beskrivelse af sagen Gyrstinge Sø har et areal på 263 ha. Vandstanden i søen forventes sænket til niveau før opstemning, og dermed forventes søens areal reduceret til 203 ha. Haraldsted Sø har et areal på 202 ha., og der er p.t. ingen planer om at ændre på vandstanden. En helhedsplan for søerne og bredarealerne skal sikre de natur- og rekreative værdier samt offentlighedens adgang og brug af området. x I forbindelse med udarbejdelse af planen skal lokale interessegrupper, Lokalråd, Grønt Råd m. fl. inddrages. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at med fastlæggelse af bestemmelser for søerne i en helhedsplan, sikres de natur- og rekreative værdier og samt offentlighedens adgang og brug af området. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at planlægning for søerne igangsættes.

15 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Torben Lundsgaard

16 6. Byfornyelse Forslag til budget Åben sag Sagsid: 13/296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 (90234/13) 2 Bilag 2 (90237/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med brev af den 16. april 2013 udmeldt tildelingen af den statslige udgiftsramme på 1,2 mio. kr. til bygningsfornyelse (Bilag 1). Sagen forelægges med henblik på, at der i budget 2014 afsættes 1,2 mio. kr. til bygningsfornyelse. Beskrivelse af sagen Udnyttelse af udgiftsrammen forudsætter, at Ringsted Kommune bidrager med et tilsvarende beløb. Da der ikke på budget 2013 er afsat midler til bygningsfornyelse, kan rammen ikke udnyttes. Det forventes at Ringsted Kommune i 2014 vil få en tilsvarende ramme og det foreslås derfor, at der afsættes 1,2 mio. kr. på budgettet i 2014 således, at rammen kan udnyttes. Byfornyelsesmidler ydes som tilskud til private ejere og skal medvirke til at gøre det økonomisk attraktivt f.eks. at nedrive nedslidte bygninger, istandsætte ejendomme som det ellers ikke vil være rentabelt at modernisere osv. Et af de områder som kunne være mål for en bygningsfornyelse kunne være området omkring Nørregade, som bl.a. har flere forhuse og baghuse som er nedslidte. Høring Ingen Økonomi En udnyttelse af rammen forudsætter, at der i budget 2014 afsættes 1,2 mio. kr. til byfornyelse.

17 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at byfornyelsesmidler kan være med til at sætte gang i en bygningsfornyelse i bymidten. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at der på budget 2014 afsættes 1,2 mio. kr. til bygningsfornyelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt med bemærkning om, at beløbet indgår i budgetforhandlingerne for 2014 og overslagsårene. Ej til stede: Torben Lundsgaard

18 7. Orientering om behandlede bemyndigelsessager Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Behandlede bemyndigelsessager (87568/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. januar 31. marts 2013 behandler 4 ansøgninger om dispensation (Bilag 1) Dispensationerne vedrører opførelse af carport nærmere skel, tilbygning i 2 etager, dispensation til bebyggelsesprocent og afstand til vejskel. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lundsgaard x

19 8. Orientering om status på byggesager, landzonesager og lokalplaner Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1: Status byggesager (94661/13) 2 Bilag 2: Status landzonesager m.v. (100033/13) 3 Bilag 3: Status lokalplaner m.v. (100066/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Under udarbejdelse Orientering om status for byggesager, landzonesager og lokalplaner i 1. kvartal Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lundsgaard x

20 9. Salg af areal Lukket sag Sagsid: 13/8098 Sagen afgøres i: Byrådet

21 10. Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen Åben sag Sagsid: 13/9238 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Situationsplan Ekcerserpladsen.pdf (102059/13) 2 Musikskolen.pdf (101451/13) 3 Bygning 7-8.pdf (101452/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget besluttede i mødet den 1. oktober 2012, at Garnisonen 42 skulle sælges og at Ringsted Musik- og Kulturskoles administration skulle flyttes til en anden lokalitet. Byrådet godkendte i mødet den 8. april 2013 købstilbud på Garnisonen 42. I forbindelse med godkendelsen af salget anbefalede Plan og Boligudvalget, at der blev reserveret kr af indtægten til den nødvendige flytning af administrationen. Ved godkendelsen af salget har Byrådet ønsket, at der forelægges en særskilt anlægssag vedrørende flytningen. Der søges i denne sag om frigivelse af midler til gennemførelse af flytningen. Beskrivelse af sagen Salget af Garnisonen 42 gør det nødvendigt at indrette nye lokaler til Musikskolens administration. Det vil betyde at 3 eksisterende undervisningsrum bliver inddraget til to kontorer og et personalerum i Musikskolen. Der er på 1. sal to samspilsrum med et tilhørende studie-/undervisningsrum. I dag er der trommeundervisnings i det ene samspilsrum og det tænkes sammen med det tilhørende studie-/undervisningsrum anvendt til to kontorer. Derudover tænkes et overfor liggende undervisningsrum anvendt til personalerum. Der skal samtidig tilvejebringes opvarmede rum for et depot til instrumenter og til nodearkivet. De to funktioner er der ikke mulighed for at anbringe i Musikskolen. De manglende arealer til undervisning og depot kan placeres i de nærliggende bygninger 7 8, Garnisonen 46-48, Gymnastikhuset og Badeanstalten. IT

22 Bygning 7 og 8 er ikke tilsluttet til det kommunale netværk og der skal derfor til undervisningsbrug føres lyslederkabel til bygningen og opstilles et krydsfelt. Modeller for en ny placering af administrationen. 1. Der indrettes et nyt undervisningsrum til trommeundervisning i bygning 7, Badeanstalten. 2. Trommeundervisningen placeres fremover i et af de store samspilsrum i Musikskolens stueetage. Model 1 Trommeundervisningsrummet skal bygges op som et frit stående rum i rummet: på et svømmende gulv med mindst 2 af rumvæggene skal der placeres akustikregulerende forsatsvægge loftet skal udføres som 3 lags gipsloft monteret på lydbøjler og monteret med et underliggende akustikregulerende loft. eksisterende støbejernsvinduer bibeholdes og der monteres indvendigt forsatsvinduer med lydglas For at indrette undervisningsrum i bygningen skal der etableres et nyt ventilationsanlæg. Den gamle rørføring på loftsrummet for ventilation fylder meget og skal fjernes for at skabe mulighed for placering af et nødvendigt nyt ventilationsanlæg. Ved at fjerne den gamle installation kan lydtransmission igennem rørene ud fra trommelokalet samtidig undgås. Det vil være en fremtidssikring af bygningen at det nye ventilationsanlæg dimensioneres så der fremover kan foregå undervisning i hele bygning 7. Der skal for bygning 7 påregnes en udskiftning af radiatorer og rørføring for at undgå lydtransmission. Anbefaling til model 1 Rygningspladerne på taget af bygning 7 er begyndt at gennemtære og skal udskiftes. Det vil give god mening, at tagbeklædningen fornyes, når man er i gang med en ombygning, da det samtidig vil gøre arbejdet med nedbrydning af eksisterende anlæg og placeringen af en ny og nødvendig ventilationsinstallation på tagloftet nemmere. Udgiften til udskiftningen af tagbeklædningen kan dækkes over genopretningskontoen. Ved at hulmursisolere bygning 7 vil bygningens energiramme forbedres, dette arbejde kan udføres med midler fra energipuljen. Tidsplan Ombygningen i Garnisonen vil kræve en byggetilladelse. Projektet kan udføres efter behandling i byrådet d og herefter fremsendes. Der må påregnes at indflytning først kan foregå til Model 2 Trommeundervisningen placeres i et af samspilslokalerne i stueetagen på Musikskolen og den musikalske legestue, kor- og samspilsundervisningen flyttes over i bygning 8, Gymnastikhuset.

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere