Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Torben Lundsgaard (TL) F Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Ansøgning om midlertidigt jorddeponi ved kasernen Etablering af kommunale fredskove Nedsættelse af styregruppe for Ringsted Torv Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø - udarbejdelse af lokalplan Byfornyelse Forslag til budget Orientering om behandlede bemyndigelsessager Orientering om status på byggesager, landzonesager og lokalplaner Salg af areal Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen Helhedsplan for Sportscentret - frigivelse af anlægsmidler Orientering om dialogmøder med de almene boligorganisationer 2012/ Regnskab Overførsel af uforbrugte bevillinger i Budgetrapport pr Orientering fra formand og administration - Maj Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalget, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Konstitueret teknisk direktør indstiller, at dagsordnen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Torben Lundsgaard x

4 2. Ansøgning om midlertidigt jorddeponi ved kasernen. Åben sag Sagsid: 13/7303 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1: matrikelkort Regimentet nr.1 og 2 (74628/13) 2 Bilag 2:_Midlertidigt jorddeponi.pdf (74138/13) 3 Biag 3: Oversigtskort (97555/13) 4 Bilag 4: Kortbilag Klostermarken (98153/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg x Ringsted Spildevand A/S har med mail den 14. marts 2013 oplyst, at man i forbindelse med sanering af kloaksystemet for oplandet til Kværkeby Bæk ansøger om midlertidigt mellemdepot af jord ved kasernen. Sagen forelægges med henblik på meddelelse af en tidsbegrænset tilladelse. Beskrivelse af sagen Ringsted Spildevand A/S skal i perioden fra udføre sanerings- og fornyelsesarbejder på kloaksystemet med opland til Kværkeby Bæk. I denne forbindelse ansøger Ringsted Spildevand A/S om midlertidig deponi på to områder ved Regimentet 1 og 2 op til Kaserne Parkvej i Kasernebyen i Ringsted (Bilag 1). Det vurderes, at der i den samlede periode fra skal håndteres og bortskaffes ca tons overskudsjord svarende til ca læs på 4-akslede lastbiler. For at undgå transport fra Ringsted til Køge og dermed unødig forurening ved transport af jord, som kan håndteres lokalt og for at reducere forureningsgener fra den tunge trafik for borgerne i Ringsted By i forbindelse med arbejderne, ansøges overskudsjorden henlagt i mellemdepot i en tidsbegrænset periode så tæt på arbejdsområdet som muligt for udtagning af jordprøver til analyser og kartering. Jorden oplægges i langsgående miler på 2,5 3,0 meter i højden, der analyseres fortløbende og karteret jord transporteres løbende til slutmodtager. Synlig forurening bortskaffes direkte til godkendt modtager uden mellemdeponering. Ringsted Spildevand A/S oplyser, at en kort transportvej fra arbejdssted til mellemdeponi samt gode til- og frakørselsforhold gør Kaserne Parkvej til det oplagte sted at placere et

5 mellemdeponi. Pladsen kan afskærmes med en midlertidig jordvold. Lovgrundlag m.v.: Jf. Kommuneplan , rammeområde 4 F4, udlægges området til bolig, kontor serviceerhverv og offentlige formål. Jf. Lokalplan udlægges området til offentlige formål, skole, fritids- og kulturinstitutioner m.v. Jf. Planlovens 12 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens virkeliggørelse. Jf. Planlovens 19 stk. 1 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Jf. Planlovens 20 stk. 2 kan forudgående høring udelades, såfremt det efter kommunalbestyrelsens vurdering er af underordnet betydning for naboer. Teknisk Forvaltning bemærker: Arealet er ejet af Ringsted Kommune. Musikskolen er ikke orienteret om ansøgningen. Miljøafdeling udtaler: Sagen skal efterfølgende behandles efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i forhold til at sikre at kravene til støj, støv, jord og grundvand overholdes. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at placering af et midlertidigt deponi på arealet mellem Musikskolen og Kasserne Parkvej vil kunne anvendes uden væsentlig gene for områdets beboere, da deponiet kun skal anvendes i normal arbejdstid. Ved anlæggelse af en lille jordvold rundt om deponiet vil der kunne ske en passende afskærmning af området. En tilladelse forudsætter, at der alene er tale om en midlertidig tilladelse. Det anbefales, at en tilladelse efterfølgende offentliggøres for at sikre, at områdets beboere er orienteret om anlægget samt, at der alene er tale om en midlertidig anvendelse. Konstitueret teknisk direktør indstiller, 1. at der meddeles en 3 årig tilladelse i henhold til lokalplanen, til etablering af deponi på arealet mellem musikskolen og Kaserne Parkvej.

6 2. at sagen tages op til fornyet vurdering efter 3 år. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udvalget besluttede, at Per Nørhave og Torben Lundsgaard var inhabile, og de deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagen udsættes med henblik på at anvise alternative placeringer. Supplerende sagsfremstilling Ringsted Forsyning A/S har med mail den 23. april 2013 fremsendt forslag til alternative placeringer af jorddeponi. (Bilag 3 og 4) Ud over de allerede ansøgte placeringer på kaserneområdet, peges på en række mulige alternativer. Ringsted Forsyning redegør i materialet for fordele og ulemper. Der peges på følgende alternativer: Haslevvej 26: Ulemper: lang transportvej, langt til skurplads samt høj lejepris. Markareal ved Køgevej: Ulemper: Lang transportvej, langt til skurplads, pladsen ligger i et hul, omkostninger til opbygning af pladsen, ingen kloak. Klostervolden/Nonnedalen, kommunalt ejet jord:: Ulemper: Adgangsvej gennem udbygget boligområde, lang transportvej, langt til skurplads, omkostninger i forbindelse med opbygning af pladsen, svært at kontrollere pladsen, området netop færdig retableret. Klostervolden/Nonnedalen, privat ejet jord; Ulemper: Adgang gennem udbygget område, lang transportvej, langt til skurplads, omkostninger til opbygning af pladsen, svært at kontrollere pladsen, privat ejet. Teknisk Forvaltning bemærker: Ringsted Forsyning A/S har i møde den 24. april 2013 oplyst, at placeringen på kaserneområdet fortsat er den foretrukne placering af et jorddeponi, på grund af den korte afstand fra opgravning til mellemdeponering. Som det bedste alternativ af de foreslåede placeringer peger Ringsted Forsyning på en placering ved Klostervolden/Nonnedalen. Planmæssige forhold vedrørende placeringen ved Klostervolden/Nonnedalen: Området er omfattet af lokalplan 180 område A. Jf. 3 må området kun anvendes til grønne områder, med mulighed for indpasning af støjvold m.v. Det vurderes, at placering af et midlertidigt jorddeponi kan tillades, da der netop er tale om et midlertidigt depot samt, at det indgå som en del af det at kunne etablere en støjvold, som lokalplanen åbner mulighed for. Endvidere vurderes det, at deponiet ikke vil være til gene for naboer, da det ligger ca. 150 meter fra beboelse.

7 Miljøforhold vedrørende placeringen ved Klostervolden/Nonnedalen: Der er der ikke noget i miljøbeskyttelsesloven der på forhånd udelukker en given placering af en karteringsplads, hvis de planmæssige forhold tillader det. De støjmæssige forhold vedrørende transporten til og fra pladsen på offentlig vej vil ikke kunne reguleres af miljøbeskyttelsesloven det er alene den interne transport på selve pladsen. Støjmæssigt skal aktiviteterne på pladsen overholdelse af støjgrænserne (45 db(a) i dagtimerne ved skel til bolig). Etablering af pladsen kræver tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at placeringen ved Klostermarken godkendes med forbehold for, endelig godkendelse af pladsen jf. Miljøbeskyttelsesloven. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Per Nørhave blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet. Venstre og Liberal Alliance stemte for indstillingen og Socialdemokraterne stemte imod, hvorefter Socialdemokraterne begærede sagen i Byrådet. V Thorkil Mølgaard (TM) V A Gunnar Christiansen (GC) A O Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I V Per Roos (PR) V For x x x A Lisbeth Andersen (LA) A Imod x x Undlo d F Torben Lundsgaard (TL) F Ej til stede: Torben Lundsgaard

8 3. Etablering af kommunale fredskove Åben sag Sagsid: 12/7706 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1: Kærehave (50518/12) 2 Bilag 2: Høm (83249/13) 3 Bilag 3: Nordrup (95944/13) 4 Bilag 4: Jordmodervej (99836/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med anlæg af den nye bane mellem København og Ringsted skal der nedlægges ca. 11,9 ha fredskov i Ringsted Kommune. Banedanmark tilbyder derfor Ringsted Kommune mulighed for at få etableret ny bynær erstatningsskov. Sagen forelægges med henblik på beslutning om placering af erstatningsskov Beskrivelse af sagen Banedanmark, der står for udvidelsen af banen, ønsker så vidt det er muligt at erstatningsskoven etableres på kommunal jord indenfor kommunegrænsen af den kommune hvorfra fredskoven er fjernet. Banedanmark tilbyder således Ringsted Kommune muligheden for at få etableret bynær rekreativ skov. Naturstyrelsen, der er myndighed indenfor fjernelse af fredskov, forventes at stille krav om at der etableres erstatningsskov svarende til 23,8 ha fredskov. Der vil derudover stilles krav om at erstatningsskoven skal placeres bynært og med vægt på rekreative værdier. I dialog med Banedanmark har Teknisk Forvaltning undersøgt hvorvidt kommunen råder over områder hvorpå der kan plantes skov. Forvaltningen har fundet ca. 23 ha. fordelt på 3 områder hvor der kan etableres fredskov på kommunal jord der opfylder kravet om bynærhed. 1. Det foreslås at området øst for Kærehave skov godkendes til bynær rekreativ skov efter en nærmere bestemt tilplantningsplan. Området er på ca. 7,4 ha. Arealet er landbrugsjord i omdrift og er i kommuneplanen udlagt til ønsket skovrejsning. Derudover vil dette område understøtte udstykningen for boligområde ved Køgevej. (Bilag 1) 2. Desuden foreslås det, at der tilplantes et areal på ca. 4 ha på de grønne områder ved Kasernegrunden i forbindelse med revidering af planerne for disse som er planlagt

9 gennemført i dette budgetår. Den præcise placering af beplantningen ved kaserne grunden vil afhænge af revideringen af planerne. 3. Område syd for Høm by ( Bilag 2) Ringsted kommune står for tilplantningen af de aftalte hektar skov og modtager en kompensation svarende til prisen på puljeskov ca kr./ ha. Prisen fastsættes af Naturstyrelsen. Ringsted Kommune skal senest 1. juni 2013 tilkendegive hvorvidt kommunen ønsker at gøre brug af tilbuddet om erstatningsskov, herunder hvor mange hektar der forventes tilplantet samt på hvilke arealer. Høring ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at de tre lokaliteter vil kunne bidrage til at øge den bynære rekreative herlighedsværdi og dermed understøtte ønsket om Ringsted som en attraktiv bosætningskommune. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at der etableret skov på de 3 foreslåede arealer Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udsættes med henblik på forelæggelse af alternative muligheder for beplantning. Supplerende sagsfremstilling Plan Boligudvalget har i møde den 16. april 2013 besluttet, at Teknisk Forvaltning undersøger alternative arealer for tilplantningen af fredskov. I henhold til Banedanmark og de foreløbige udmeldinger fra Naturstyrelsen, skal følgende krav opfyldes: Der skal være tale om bynær skov Der skal lægges vægt på de rekreative værdier Skoven skal etableres på kommunal jord Banedanmark skal orienteres om hvor mange ha kommunen kan finde til brug for etableringen af fredskov inden 1. juni Forvaltningen har derfor undersøgt andre arealer der, sammen med de oprindelige arealer, er beskrevet og hvis egnethed er vurderet herunder. 1. Gyrstinge Sø: Området omkring Gyrstinge Sø er for en stor dels vedkommende omkranset af skov som Store Bøgeskov og Allindemagle Skov. Det øvrige areal omkring søen er, undtagen et mindre område, udlagt til skovrejsning uønsket. Dertil kommer, at kommunen endnu ikke ejer nogen arealer omkring søen. Det vurderes, at søbredden

10 ikke vil egne sig til skovrejsning, både af landskabelige hensyn og pga. beskyttet natur og 3 områder. 2. Benløse Skovby mellem Benløse og Haraldsted Sø: Området er en del af et stort skovrejsnings- og naturprojekt, som var forudsat etableret i et samarbejde mellem Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og Naturstyrelsen. HOFOR skal finansiere opkøb af jorden og Naturstyrelsen tilplante og drive den. Ringsted Kommune ejer ikke jord i området, hvorfor det ikke vurderes at være brugbart til erstatning af fredskov. 3. Området øst for Kærehave Skov: Området er på ca. 7,4 ha. Arealet er landbrugsjord i omdrift og er i Kommuneplanen udlagt til ønsket skovrejsning. Landskabelig set er området velvagt til skovrejsning og en skovrejsning er både bynær og vil kunne understøtte det nye boligområde syd for Køgevej. (Bilag 1) 4. Ringsted Kaserne: Et areal på ca. 3-4 ha tilplantes på de grønne områder ved Kasernegrunden. Den præcise placering af beplantningen vil ske i forbindelse med en revision af de eksisterende planer for området. Arealerne vurderes som velvalgte i forhold til krav om bynærhed og vægt på de rekreative værdier. 5. Høm: Der kan tilplantes ca. 10. ha. Området ligger inden for kirkeomgivelserne ved Høm Kirke. Dog vurderes det, at skoven kan placeres således, at indsigten til kirken ikke i væsentlig grad reduceres. Området er beliggende bynært og i umiddelbar nærhed af idrætsfaciliteterne i Høm, hvorfor det forventes, at en skovrejsning på det areal vil blive en værdiforøgelse for byen. Dertil kommer, at der friholdes et areal i den nordlige del til en fremtidig byudvidelse. Ved tilplantning syd for Høm skal udsynet til kirken sikres fra Næstvedvej. (Bilag 2) 6. Kværkeby: Omkring Kværkeby er der to områder, der er kommunalt ejet. Det ene er på ca. 6,2 ha nord for boligområdet ved Nordbæksvej. Området er beliggende indenfor kirkeomgivelserne for Kværkeby Kirke og vurderes ikke at kunne bære skovrejsning, da det landskabeligt set, er vurderet som en særlig visuel oplevelsesmulighed og dermed meget sårbar overfor ændringer, der vil forstyrre udsynet mod nord. Syd for Kværkeby ejer kommunen et areal, der består at 3 grunde på i alt 8 ha. Arealet er beliggende indenfor kirkeomgivelserne i et område, hvor der er en god indsigtskile ind til kirken, der er dominerende i landskabet. Skovrejsning skal i henhold til landskabskarakteranalysen undgås og det vurderes derfor, at området ikke bør indgå i etablering af fredskovsarealer. Endvidere ejer Ringsted Kommune erhvervsarealerne ved Jordmodervej samt et et mindre areal mod øst, beliggende uden for det lokalplanlagte område. Dette område samt den østlige del af erhvervsområdet foreslås tilplantet med fredskov. Beplantningen vil samtidig fungere som en afskærmende beplantning mod Kværkeby. Det vurderes dog, at en skovrejsning på disse arealer ikke kan betragtes som bynære. Det foreslåede erhvervsareal udgør ca. 8,7 ha og den østlige del uden for erhvervsarealet udgør ca. 5,7 ha. i alt 14,4 ha. (Bilag 4)

11 7. Nordrup: Syd for den planlagte udstykning ved Nordrup, ejer kommunen et areal, der ikke er lokalplanlagt. Arealet er bynært og på ca. 4 ha. Arealet er beliggende inden for udpegningen for kirkeomgivelserne for Nordrup Kirke, men indsigten til kirken vil ikke blive berørt af en eventuel skovrejsning på det areal. Det vurderes derfor, at området kan bære en mindre skovrejsning. Desuden vil en eventuel skovrejsning blive placeret udenfor et areal, der i landskabskarakteranalysen er udpeget som oplevelsesrigt delområde. En mindre skovrejsning i det område vil understøtte den planlagte udstykning, samt blive en værdifuld tilføjelse til skolen, der vil kunne bruge den i den daglige undervisning. (Bilag 3) Konstitueret teknisk direktør indstiller, at sagen forelægges til drøftelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Det blev besluttet at placere erstatningsskov ved områderne 3, 4, 6 mod erhverv, 7 samt eventuelt Klimabyen ved Kærhave. Ej til stede: Torben Lundsgaard

12 4. Nedsættelse af styregruppe for Ringsted Torv Åben sag Sagsid: 13/7972 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1: Kommissorium for omdannelsen af Ringsted torv.doc (97549/13) Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget har i møde den 19. marts 2013 besluttet, at omdannelse af Ringsted Torv skal prioriteres i forbindelse med udviklingen af bymidten. Forvaltningen anbefaler i den forbindelse, at der nedsættes en styregruppe. Sagen forelægges med henblik på nedsættelse af styregruppen for omdannelse af torvet. Beskrivelse af sagen I perioden er der afsat i alt 12 mio. kr. til områdefornyelse og forskønnelse af bymidten i Ringsted. Torvet skal genskabes som det naturlige centrum for torvehandel, cafeliv, kulturelle oplevelser, fysisk udfoldelse samt stedet, hvor børnefamilierne mødes. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der nedsættes en styregruppe, som skal komme med forslag og ideer til aktiviteter, inspirere og rådgive Plan- og Boligudvalget i forbindelse med en fornyelse af torvet. Styregruppen skal endvidere sikre, at der er et lokalt ejerskab og repræsentation af interessegrupper. Styregruppen skal komme med forslag til aktiviteter og udformning af torvet samt tage stilling til konkrete forslag. Forslag til styregruppens sammensætning: Formand Borgmesteren 1 repræsentant fra Plan- og Boligudvalget 1 repræsentant fra Kultur og Trivselsudvalget 2 repræsentanter fra Erhvervsforum. 2 repræsentanter fra Handelsstandsforeningen

13 1 repræsentant fra Sct. Bents Kirke 1 repræsentant fra ungdomsforum Sekretær fra Teknisk Forvaltning For eksterne foreninger vil der være tale om, at tilbyde en plads i styregruppen og dermed opnå indflydelse på udformning og brug af torvet. Forslag til kommissorium for styregruppe vedlagt ( Bilag 1) Høring Ingen Økonomi Ingen Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at en styregruppe som anbefalet vil sikre en bred lokal indflydelse samt det nødvendige ejerskab. Sagen forslås videresendt til Kultur og Trivelsessudvalget med henblik på udpegning af repræsentant. Konstitueret Teknisk direktør indstiller, 1. at forslag til sammensætning af styregruppen for omdannelsen af torvet i Ringsted godkendes, 2. at sagen videresendes til Kultur- og Trivselsudvalget med opfordring til at udpege repræsentant, 3. at øvrige interesseorganisationer opfordres til at udpege repræsentant. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt med tilføjelse af, at Klima- og Miljøudvalget tilbydes en plads i styregruppen. Fra Plan- og Boligudvalget blev Thorkil Mølgaard udpeget. Ej til stede: Torben Lundsgaard

14 5. Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø - udarbejdelse af lokalplan Åben sag Sagsid: 11/27140 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Hovedstadens Forsyningsselskab A/S har oplyst, at man ikke mere ønsker at anvende Haraldsted og Gyrstinge sø til drikkevandsforsyning. På baggrund heraf, foreslås udarbejdet en helhedsplan for benyttelse og beskyttelse af søerne og bredarealer. Beskrivelse af sagen Gyrstinge Sø har et areal på 263 ha. Vandstanden i søen forventes sænket til niveau før opstemning, og dermed forventes søens areal reduceret til 203 ha. Haraldsted Sø har et areal på 202 ha., og der er p.t. ingen planer om at ændre på vandstanden. En helhedsplan for søerne og bredarealerne skal sikre de natur- og rekreative værdier samt offentlighedens adgang og brug af området. x I forbindelse med udarbejdelse af planen skal lokale interessegrupper, Lokalråd, Grønt Råd m. fl. inddrages. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at med fastlæggelse af bestemmelser for søerne i en helhedsplan, sikres de natur- og rekreative værdier og samt offentlighedens adgang og brug af området. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at planlægning for søerne igangsættes.

15 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Torben Lundsgaard

16 6. Byfornyelse Forslag til budget Åben sag Sagsid: 13/296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 (90234/13) 2 Bilag 2 (90237/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med brev af den 16. april 2013 udmeldt tildelingen af den statslige udgiftsramme på 1,2 mio. kr. til bygningsfornyelse (Bilag 1). Sagen forelægges med henblik på, at der i budget 2014 afsættes 1,2 mio. kr. til bygningsfornyelse. Beskrivelse af sagen Udnyttelse af udgiftsrammen forudsætter, at Ringsted Kommune bidrager med et tilsvarende beløb. Da der ikke på budget 2013 er afsat midler til bygningsfornyelse, kan rammen ikke udnyttes. Det forventes at Ringsted Kommune i 2014 vil få en tilsvarende ramme og det foreslås derfor, at der afsættes 1,2 mio. kr. på budgettet i 2014 således, at rammen kan udnyttes. Byfornyelsesmidler ydes som tilskud til private ejere og skal medvirke til at gøre det økonomisk attraktivt f.eks. at nedrive nedslidte bygninger, istandsætte ejendomme som det ellers ikke vil være rentabelt at modernisere osv. Et af de områder som kunne være mål for en bygningsfornyelse kunne være området omkring Nørregade, som bl.a. har flere forhuse og baghuse som er nedslidte. Høring Ingen Økonomi En udnyttelse af rammen forudsætter, at der i budget 2014 afsættes 1,2 mio. kr. til byfornyelse.

17 Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at byfornyelsesmidler kan være med til at sætte gang i en bygningsfornyelse i bymidten. Konstitueret teknisk direktør indstiller, at der på budget 2014 afsættes 1,2 mio. kr. til bygningsfornyelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt med bemærkning om, at beløbet indgår i budgetforhandlingerne for 2014 og overslagsårene. Ej til stede: Torben Lundsgaard

18 7. Orientering om behandlede bemyndigelsessager Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Behandlede bemyndigelsessager (87568/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. januar 31. marts 2013 behandler 4 ansøgninger om dispensation (Bilag 1) Dispensationerne vedrører opførelse af carport nærmere skel, tilbygning i 2 etager, dispensation til bebyggelsesprocent og afstand til vejskel. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen Konstitueret teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lundsgaard x

19 8. Orientering om status på byggesager, landzonesager og lokalplaner Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1: Status byggesager (94661/13) 2 Bilag 2: Status landzonesager m.v. (100033/13) 3 Bilag 3: Status lokalplaner m.v. (100066/13) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Under udarbejdelse Orientering om status for byggesager, landzonesager og lokalplaner i 1. kvartal Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Torben Lundsgaard x

20 9. Salg af areal Lukket sag Sagsid: 13/8098 Sagen afgøres i: Byrådet

21 10. Ringsted Musik- og Kulturskole, flytning af administrationen Åben sag Sagsid: 13/9238 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Situationsplan Ekcerserpladsen.pdf (102059/13) 2 Musikskolen.pdf (101451/13) 3 Bygning 7-8.pdf (101452/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget besluttede i mødet den 1. oktober 2012, at Garnisonen 42 skulle sælges og at Ringsted Musik- og Kulturskoles administration skulle flyttes til en anden lokalitet. Byrådet godkendte i mødet den 8. april 2013 købstilbud på Garnisonen 42. I forbindelse med godkendelsen af salget anbefalede Plan og Boligudvalget, at der blev reserveret kr af indtægten til den nødvendige flytning af administrationen. Ved godkendelsen af salget har Byrådet ønsket, at der forelægges en særskilt anlægssag vedrørende flytningen. Der søges i denne sag om frigivelse af midler til gennemførelse af flytningen. Beskrivelse af sagen Salget af Garnisonen 42 gør det nødvendigt at indrette nye lokaler til Musikskolens administration. Det vil betyde at 3 eksisterende undervisningsrum bliver inddraget til to kontorer og et personalerum i Musikskolen. Der er på 1. sal to samspilsrum med et tilhørende studie-/undervisningsrum. I dag er der trommeundervisnings i det ene samspilsrum og det tænkes sammen med det tilhørende studie-/undervisningsrum anvendt til to kontorer. Derudover tænkes et overfor liggende undervisningsrum anvendt til personalerum. Der skal samtidig tilvejebringes opvarmede rum for et depot til instrumenter og til nodearkivet. De to funktioner er der ikke mulighed for at anbringe i Musikskolen. De manglende arealer til undervisning og depot kan placeres i de nærliggende bygninger 7 8, Garnisonen 46-48, Gymnastikhuset og Badeanstalten. IT

22 Bygning 7 og 8 er ikke tilsluttet til det kommunale netværk og der skal derfor til undervisningsbrug føres lyslederkabel til bygningen og opstilles et krydsfelt. Modeller for en ny placering af administrationen. 1. Der indrettes et nyt undervisningsrum til trommeundervisning i bygning 7, Badeanstalten. 2. Trommeundervisningen placeres fremover i et af de store samspilsrum i Musikskolens stueetage. Model 1 Trommeundervisningsrummet skal bygges op som et frit stående rum i rummet: på et svømmende gulv med mindst 2 af rumvæggene skal der placeres akustikregulerende forsatsvægge loftet skal udføres som 3 lags gipsloft monteret på lydbøjler og monteret med et underliggende akustikregulerende loft. eksisterende støbejernsvinduer bibeholdes og der monteres indvendigt forsatsvinduer med lydglas For at indrette undervisningsrum i bygningen skal der etableres et nyt ventilationsanlæg. Den gamle rørføring på loftsrummet for ventilation fylder meget og skal fjernes for at skabe mulighed for placering af et nødvendigt nyt ventilationsanlæg. Ved at fjerne den gamle installation kan lydtransmission igennem rørene ud fra trommelokalet samtidig undgås. Det vil være en fremtidssikring af bygningen at det nye ventilationsanlæg dimensioneres så der fremover kan foregå undervisning i hele bygning 7. Der skal for bygning 7 påregnes en udskiftning af radiatorer og rørføring for at undgå lydtransmission. Anbefaling til model 1 Rygningspladerne på taget af bygning 7 er begyndt at gennemtære og skal udskiftes. Det vil give god mening, at tagbeklædningen fornyes, når man er i gang med en ombygning, da det samtidig vil gøre arbejdet med nedbrydning af eksisterende anlæg og placeringen af en ny og nødvendig ventilationsinstallation på tagloftet nemmere. Udgiften til udskiftningen af tagbeklædningen kan dækkes over genopretningskontoen. Ved at hulmursisolere bygning 7 vil bygningens energiramme forbedres, dette arbejde kan udføres med midler fra energipuljen. Tidsplan Ombygningen i Garnisonen vil kræve en byggetilladelse. Projektet kan udføres efter behandling i byrådet d og herefter fremsendes. Der må påregnes at indflytning først kan foregå til Model 2 Trommeundervisningen placeres i et af samspilslokalerne i stueetagen på Musikskolen og den musikalske legestue, kor- og samspilsundervisningen flyttes over i bygning 8, Gymnastikhuset.

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Mandag den 13-05-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den 20-09-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-09-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere