DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET"

Transkript

1 DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. VERSION 5 UDGIVELSESDATO 10. december 2014 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT EBE/FJE FJE/EBE EBE

4

5 INSPIRATIONSKATALOG - INTRODUKTION 5 Introduktion Som en del af Energiaftalen blev det aftalt, at der skulle oprettes en pulje til fremme af partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber. Strategisk energiplanlægning (SEP) skal understøtte kommunerne i planlægning af energisystemet. KL og Energistyrelsen har indgået et partnerskab for at fremme kommunernes arbejde med omstillingen af energisystemet. Partnerskabet bidrager til at understøtte 14 projekter, herunder projektet: midt energistrategi strategisk energiplanlægning i det midtjyske område. Projektet er et fælles projekt i strategisk energiplanlægning igangsat af Region Midtjylland sammen med de 19 kommuner i regionen, 13 varmeværker, 2 universiteter, Samsø Energiakademi, INBIOM (innovationsnetværket for biomasse), Dansk Fjernvarme og en række øvrige parter. En af projektets tre fokusgrupper, Fokusgruppen: Det åbne land og mindre byer har besluttet at udarbejde et "Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet". Inspirationskataloget har fokus på, hvordan de mindre byer og det åbne land kan imødekomme regeringens målsætning om, at el- og varmeforsyningen skal være CO 2 -neutral og omstillet til 100 % vedvarende energi (VE) i Inspirationskataloget er udviklet i et samarbejde mellem Region Midtjylland, COWI og "Fokusgruppen åbent land" og indgår i gruppens arbejde med at formulere en energistrategi og en handlingsplan for omstilling af energiforsyningen i landdistrikterne i regionen. Inspirationskataloget henvender sig til kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og borgere, der ønsker at bidrage med omstillingen af el- og varmeforsyningen til vedvarende energi. Kataloget der er præsenteret i denne rapport omfatter følgende 4 hoveddele: Del I Del II Del III Del IV Resume Inspirationskatalog for hovedtemaer Casekatalog Bilag

6 INSPIRATIONSKATALOG - INTRODUKTION 6 I Del I gives en sammenfatning af rammerne for omstillingen af energisektoren i små byer og landområder og den nuværende forsyningsstruktur præsenteres som grundlag for en perspektivering af inspirationskatalogets anbefalinger indenfor konkrete hovedtemaer. Katalogets anvendelse samt aktørernes rolle beskrives og der uddrages en række hovedkonklusioner omkring muligheder og problemstillinger for forskellige målgrupper. Under Del II opsamles konkrete vurderinger og anbefalinger for mindre byer samt enkeltliggende husstande i de åbne land. Del II er opbygget omkring en række hovedtemaer, der repræsenterer forskellige grupper og problemstillinger relateret til den fremtidige forsyning med vedvarende energi i landområder og i de mindre byer. Del II adresserer såvel kollektive forsyningsanlæg (afsnit fjernvarme, afsnit 2.3 naturgas, afsnit 2.4 nærvarme/nabovarme) som individuel forsyning og energibesparelser (afsnit 2.5). Endvidere sammenfattes en række konklusioner relateret til lokalt ejerskab af større VE anlæg (afsnit 2.6) og i afsnit 2.7 sammenfattes muligheder og barrierer inden for transportsektoren. Erfaringsopsamlingen og vurderingerne i Del II tager bl.a. udgangspunkt i en række specifikke cases, der er identificeret og kontaktet i forbindelse med katalogets udarbejdelse. De konkrete cases er beskrevet nærmere i rapportens Del III der er et casekatalog struktureret under samme hovedtemaer som Inspirationskataloget i Del II. Casekataloget indeholder i videst mulig omfang henvisninger og kontaktoplysninger, således at katalogets brugere om ønsket, kan henvende sig direkte til de beskrevne projekter for yderligere oplysninger samt erfaringsudveksling. Rapportens bilag indeholder en opsamling og vurdering af finansieringsmuligheder, en detailliste over teknologier, virkemidler og barrierer i transportsektoren samt en referenceliste. Desuden er der udarbejdet en separat bilagsrapport, der indeholder oversigter og kort på kommuneniveau over den nuværende varmeforsyningsstruktur for samtlige 19 kommuner i Region Midtjylland.

7 INSPIRATIONSKATALOG - INDHOLDSFORTEGNELSE 7 INDHOLD Introduktion 5 1 DEL I Inspirationskatalog Resumé Formål Rammer og perspektivering 11 3 DEL II Inspirationskatalog for hovedtemaer Indledning Mindre byer med fjernvarme Mindre byer med individuel naturgas Nærvarme/nabovarme i mindre byer Energibesparelser og individuel forsyning af enkeltliggende husstande og mindre byer Lokalt ejerskab til vindkraft, biogasanlæg og større solcelleanlæg Transport 53 4 DEL III Casekatalog Indledning Mindre byer med fjernvarme Mindre byer med individuel naturgas Nærvarme/nabo-varme i mindre byer Energibesparelser og individuel forsyning af enkeltliggende hus-stande og mindre byer Øget lokalt ejerskab til vindkraft, biogas-anlæg og større solcelleanlæg 91 5 DEL IV Bilag 97

8

9 INSPIRATIONSKATALOG RESUME 9 1 DEL I Inspirationskatalog Resumé

10

11 INSPIRATIONSKATALOG RESUME Formål Formålet med projektet midt energistrategi strategisk energiplanlægning i det midtjyske", er at bidrage til omstillingen af energi systemet til et fleksibelt og energieffektivt system på vedvarende energi ved at: opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område, arbejde med omstillingen i både by og landkommuner, samt sikre koordinering mellem stat, region og kommuner af indsatsen på energiområdet. Inspirationskataloget er udviklet i et tæt samarbejde med kommunerne og relevante interessenter i Region Midtjylland. Kataloget danner udgangspunkt for etablering af en erfaringsbase for kommuner, forsyningsselskaber og forbrugere i de små byer og i det åbne land, der over de kommende år skal træffe beslutninger omkring deres fremtidige energisituation under de nationale og lokale rammebetingelser. Kataloget er derfor opbygget omkring en række hovedtemaer, der netop afspejler muligheder og udfordringer relateret til omstillingen til vedvarende energiløsninger i mindre byer og på landet. Kataloget adresserer følgende hovedtemaer: 1 Mindre byer med fjernvarme: Naturgas baseret fjernvarme Biomasse baseret fjernvarme 2 Mindre byer med individuel naturgas 3 Nærvarme/ nabovarme i mindre byer 4 Energibesparelser og individuel forsyning af enkeltliggende husstande og mindre byer 5 Lokalt ejerskab til vindkraft, biogasanlæg og større solcelleanlæg 6 Transport Kataloget beskriver muligheder og udfordringer i forbindelse med omstilling til 100 % vedvarende energi (VE) i de mindre byer og i det åbne land. Kataloget sammenfatter erfaringer fra gennemførte projekter og giver gode råd og anbefalinger omkring tiltag, der kan reducere barriererne for omstillingen til vedvarende energi for netop de brugere og systemer, der er repræsenteret i de mindre byer og i det åbne land. Kataloget bygger på en række eksempler på, hvordan det er lykkedes for en række fjernvarmeselskaber og individuelle brugergrupper at omstille en del af varmeproduktionen til vedvarende energi. Der gives eksempler på individuelt forsynede gasområder, der er konverteret til fjernvarme med henblik på større VE andel og eksempler på, hvordan enkeltliggende ejendomme i det åbne land kan omstilles til VE ved gennemførelse af energibesparelser og etablering af individuelle VE-anlæg. 1.2 Rammer og perspektivering Fremtidens energisystem Hvor skal vi hen? Regeringen indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden Aftalen skaber sikre rammer for Danmarks energipolitiske retning i de kommende år, ligesom aftalen tilvejebringer et grundlag for at foretage de nødvendige investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af ny grøn energiteknologi. Energiaftalen har som mål, at bidrage til at fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst. Aftalens initiativer peger frem mod regeringens langsigtede mål om at energiforsyningen i 2050 skal være 100 % baseret på vedvarende energi, samtidig med, at en fortsat høj forsyningssikkerhed sikres.

12 INSPIRATIONSKATALOG RESUME 12 Regeringen har fastsat som delmål frem mod 2050, at el og varmeforsyningen i 2035 skal være 100 % baseret på VE. I 2030 skal olie til opvarmning og kul være udfaset. Drivhusgasudledningen i 2020 skal reduceres med 40 % i forhold til 1990 og halvdelen af det klassiske elforbrug skal komme fra vind i Energiaftalen igangsatte en række analyser, herunder en elanalyse, en fjernvarmeanalyse, en gasanalyse, en bioenergianalyse og en overskudsvarmeanalyse. Disse analyser belyser forskellige aspekter af overgangen til fossil uafhængighed. I dag er forholdet mellem fjernvarme og individuel varmeforsyning ca. 50/50. Fjernvarmeanalysen viser, at det samfundsøkonomiske potentiale for udbredelsen af fjernvarmeforsyningen i forhold til individuel forsyning er en fordeling på 60/40. Dvs., at der er et potentiale for at øge fjernvarmeforsyningen fra 50 % i dag til 60 % frem til 2035/50. Der knytter sig betydelig usikkerhed til udviklingen i den relative konkurrenceevne på tværs af VEteknologierne, bl.a. fordi nogle ikke er i kommerciel drift i større skala i dag (f.eks. biobrændstof, brint), mens andre er i fuld kommerciel drift (f.eks. vindmøller). Implementeringen af energiaftalen er en spændende udfordring, der involverer mange parter. Handling kræver overblik, tilrettelæggelse og samarbejde. Som grundlag for den videre proces er det vigtigt at etablere en fælles forståelse for udgangspunktet og aktørenes muligheder og roller Den nuværende forsyningsstruktur Hvor er vi? På nedenstående figur illustreres fordelingen afvarmebehov på centerbyer, mindre byer (defineret som sammenhængene byflader udenfor centerbyerne) og landområder i Region Midtjylland. Vindkraft forventes at fortrænge elproduktion på kraft- og kraftvarmeværker og dette gælder især i de mindre fjernvarmeområder, idet de små kraftvarmeværker er relativt dyrere end de større (der er en betydelig skalafordel). Fjernvarmeanalysen peger på, at der i de mindre fjernvarmenet bør ske en udbygning med solvarme og store varmepumper. Teknologien for store varmepumper er kendt, men en større udbredelse vil forudsætte, at der sker en afprøvning af teknologien i praksis over de kommende år. Biomasse er en begrænset ressource og det er forventningen, at denne begrænsning på sigt vil slå igennem. Samtidig vil konkurrencen om biomassen fra andre sektorer - bl.a. transport - øges. I landområder og i mindre byer uden fjernvarme vil den individuelle forsyning gradvis overgå til VE løsninger baseret på forskellige varmepumpeløsninger kombineret med solvarme samt i et vist omfang træpillefyr. I centerbyerne dækkes 91% af varmebehovet af kollektive varmeforsyningssystemer, hvoraf de 84% er fjernvarmeforsynet. Varmebehovet udenfor centerbyerne udgør 46% af det samlede varmebehov i regionen og det er denne del af forsyningsstrukturen, der er fokus på i Inspirationskataloget. Varmen til henholdsvis de små byer og i landdistrikterne leveres på forskellig vis.

13 INSPIRATIONSKATALOG RESUME 13 I de mindre byer dækkes 68% af varmen via kollektive varmeforsyningssystemer, heraf 43% fjernvarme og 28% naturgas. Fjernvarmeforsyningen i de mindre byer er baseret på biomasse (ca. 60%) og naturgas (ca. 40%) samt i mindre omfang industriel overskudsvarme. Den individuelle varmeforsyning er i dag primært baseret på individuelle oliefyr, træ og elvarme mens varmepumper og halmanlæg dækker en mindre andel. Inspirationskataloget er som nævnt opbygget omkring en række hovedtemaer, hvoraf nogle knytter sig til de kollektive forsyningssystemer i de mindre byer mens andre fokuserer på individuelle forsyningssystemer såvel i de mindre byer som i landdistrikterne. I en separat bilagsrapport til Inspirationskataloget er der udarbejdet oversigter på kommuneniveau samt kort, der illustrerer den nuværende forsyningsstruktur for hver kommune. Af det resterende individuelle varmebehov på 33% udgør individuelle oliefyr 20%. I landdistriktet udenfor byerne udgør den kollektive varmeforsyning for regionen totalt 12% hvoraf de 7% er baseret på naturgasforsyning. De 5% angivet som fjernvarme afspejler en række blokvarmecentraler i landområderne. Oversigtskortene samt fordelingen angivet på kommuneniveau i bilagsrapporten kan give kommunerne et gensidigt overblik over fælles udfordringer samt muligheder for netværksdannelser relateret til erfaringsudveksling og samarbejde. Nedenstående figur illustrerer forskellighederne i forsyningsstrukturen i de mindre byer i de enkelte kommuner i regionen

14 INSPIRATIONSKATALOG RESUME Aktørerne Omstillingen til 100% VE er en proces der involverer flere aktører. Kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og energiforbrugere/borgere har alle en væsentlig rolle i processen og samarbejde på flere niveauer er et vigtigt element i at sikre udviklingen. Den nuværende forsyningsstruktur danner udgangspunkt for at identificere forskellige målgrupper for omlægning af forsyningsformen. Det er imidlertid også vigtigt for at målrette en indsats at forstå de energiforbrugere/borgere, der skal ændre deres nuværende energiforsyning og som skal medvirke til udviklingen af en fremtidig energisektor i landområderne. I forbindelse med udviklingen af inspirationskataloget har Fokusgruppen af Energiantropolog Marie Aarup fået følgende karakteristik af, hvad det er for nogle mennesker der bor på landet nu og i fremtiden: Gør det selv kulturen og den store udbredelse af bytteøkonomi er afgørende for, hvilke løsninger der vil have mulighed for at kunne implementeres i landdistrikterne. De individuelle husstande er påvirket af den kultur, der eksisterer i lokalområdet. Ofte tilbydes højteknologisk udstyr, som man ikke selv kan reparere. Det tiltaler sjældent, en der bor på landet. Der lokkes med lave varmepriser, men det er ikke nødvendigvis prisen, der er afgørende. Man bytter for at understøtte sammenholdet og selvstændigheden og sanker træ for at føle sig fri. Det kan opleves som ufrit at være låst til el-prisen til eksempelvis en varmepumpe. Den tid der anvendes til at reparere varmeanlægget eller fylde træpiller på fyret omtales ikke som et problem tværtimod kan interaktionen medføre en oplevelse af driftighed og kontrol over eget liv. Omstilling til vedvarende energi på landet sker derfor kun, hvis der kan udvikles og tilbydes nogle løsninger der passer til bytteøkonomien og gør det selv -kulturen. I marts 2012 nedsatte ministeren for by- og land visionsgruppen for landdistrikter Denne gruppe peger på at koblingen mellem land og by får stigende betydning. "På landet er der luft og plads til ro, fordybelse og fællesskaber. I byerne er der puls, udsyn og masser af store oplevelser. Sådan har det altid været, og sådan vil det også være i Men modsat i dag vil man ikke længere tale om enten byen eller landet. Man vil tale om landet og byerne som to sider af samme sag og som noget, der kan bidrage med vidt forskellige ting." Marie Aarup opdeler byerne på landet i følgende 3 kategorier: 1 Byer tæt på store byer er pendlerbyer "der vil serviceres" 2 Aktive byer langt fra de større byer med "gør det selv kultur" 3 Landbysamfund der afvikles fordi de ikke har mulighed for at overleve på længere sigt Følgende kort (udarbejdet af Aalborg Universitet) viser et billede af ejendomsvurderingerne. Dette kan være et billede på hvilke landsbyer, der i dag er attraktive, og som med en vis sikkerhed også vil være det fremover.

15 INSPIRATIONSKATALOG RESUME 15 Fremtidens energisystemer baseret på mere VE vil endvidere stille større krav til samarbejdet mellem forskellige energiforsyningsselskaber. El-, varme og ressourceudnyttelse bliver i højere grad integreret. Fleksibel og effektiv udnyttelse stiller krav om samarbejde frem for suboptimering med baggrund i snævre selskabsgrænser. Forskelige forsyningsmuligheder udnyttes på forskellige tidspunkter afhængig af ressourcernes tilgængelighed og markedspriserne. Varierende mængder sol og vind skal indpasses på forskellige tidpunkter, lagring og udveksling mellem forskellige forbrugsmønstre er vigtige elementer i den fremtidige forsynings- og forbrugsoptimering. Mulighederne og problemstillingerne relateret til udvikling og investeringer i energisektoren i de forskellige bytyper skal ses i sammenhæng med en vurdering af byernes fremtid. En væsentlig barriere for energirenovering samt investeringer i nye VE teknologier er, at fokus ligger på initialinvesteringer frem for levetidsbetragtninger. Investeringer i bygningsrenovering har ofte en lang tidshorisont og der er hos enkeltforbrugere usikkerhed om, hvorvidt investeringerne afspejles i bygningsværdien og om de er sikre på at eje bygningen indtil investeringen er tilbagebetalt. Finansieringsmulighederne for den enkelte forbruger er en udfordring. Der er igangsat en række initiativer for at afhjælpe denne problemstilling og flere energiforsyningsselskaber er aktive på dette område. Der er ved at opstå bredere samarbejder mellem forsyningsselskaber og energiforbrugere både de direkte tilkoblede men også individuelle brugere, der efterspørger en fremtidig energiløsning på lejebasis. Dette er et godt eksempel på fremtidige samarbejdsformer, der kan udvikles og styrkes i udviklingsprocessen Kommunernes rolle Kommunerne er centrale aktører i den grønne omstilling af det danske samfund. Det skyldes ikke kun deres vigtige rolle som myndighed for fx plan- og varmeområdet, men i lige så høj grad deres lokalkendskab og direkte kontakt til borgere og erhvervsliv. Kommunerne har forskellige roller og forskellige ambitioner, målsætninger og prioriteringer i forbindelse med energisystemets udvikling. Kommunen er ansvarlig for kommuneplanprocessen samt tilhørende sektorplaner og for myndighedsbehandlingen i tilknytning til plan- og miljøloven og kommunen er byggesagsbehandler i relation til bygningsreglementet. Kommunen er varmeplanmyndighed og har ansvaret for at der foreligger et plangrundlag for myndighedsbehandlingen i henhold til varmeforsyningsloven I lovgivningen er kommunerne givet enkelte, men begrænsede muligheder for at påvirke omstillingen til vedvarende energi. Dette arbejde er vigtigt, og især når planlægning og administration af dette og andre relevante regelsæt peger mod samme målsætning, er der gode muligheder for at nå den ønskede udvikling. De øvrige relevante regelsæt eller politikområder, som kan kombineres med omstilling til vedvarende energi er indenfor så forskellige emner som beskæftigelse, kollektiv trafik, byplanlægning, indkøb mmm. Lovgivningen efterlader imidlertid stadig store områder ikke mindst i relation til de individuelt forsynede forbrugere i landområderne, som kommunerne ikke kan regulere ved planlægning eller administration. Det er her mulighederne for at gribe til forskellige frivillige indsatser skal overvejes såfremt udviklingen frem mod målsætningerne skal fremmes.

16 INSPIRATIONSKATALOG RESUME 16 Inspirationskatalogets eksempler illustrerer og underbygger effekten af de anbefalinger, der nedenfor er sammenfattet som kommunernes muligheder. Kommunernes muligheder er underlagt en række nationale rammebetingelser. Ønsker om ændringer af disse, herunder bedre og stærkere virkemidler har kommunerne sammen med relevante parter, alene mulighed for at påvirke ved at fremføre anbefalinger til Folketinget og som supplement hertil være egne politikere behjælpelige med at efterspørge forandringerne ad politisk vej. Kommunens muligheder Kommunen kan opstille målsætninger samt udarbejde kommunale klima- og energistrategier til opfyldelse af sådanne strategier. Dette er dog ikke et lovkrav. Kommunen er ikke homogen! Kommunerne har forskellige strukturer og det er vigtigt at være bevidst omkring den enkelte kommunes udfordringer og potentialer. Kommunen er ikke en ø! Partnerskaber med relevante aktører (nabokommuner, værker, interesseorganisationer lokalt, regionalt og nationalt) samt partnerskaber mellem by og opland, lokale virksomheder, håndværkere mv. kan etableres og udbygges. F. eks. kan tæt samspil med den lokale naturfredningsforening spare kommunen for sagsbehandlingstidsforlængende klagesager. I de kollektive forsyningsområder har kommunen en væsentlig rolle i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag. Kommunerne kan dog også vælge at være mere proaktive i forhold til fjernvarmeværkerne ved f.eks. at: fungere som inspirator, facilitator, informator tage initiativ til samarbejde med værkerne f.eks. igennem et samarbejdsforum uden for kommunen opfordre fjernvarmeværkerne til at indsende projektforslag for gaskonvertering eller nye produktionsanlæg stille kommunegaranti i forbindelse med investeringsprojekter indenfor energisektoren. understøtte professionalisering af bestyrelser hos værkerne ved netværksaktiviteter med udvalgt inspiration evt. med konsulentbistand. Hvis kommune og fjernvarmeværker har fælles vision, kan parterne med hver deres virkemidler understøtte den ønskede udvikling. I det åbne land er kommunens formelle rolle og mulighederne for afgørende at påvirke til omstilling til vedvarende energi via lovgivningen, begrænset. Kommunen har derimod mulighed for at etablere samspil med relevante aktører og lokale ressourcer (metastyring) som facilliterende katalysator, der understøtter den ønskede udvikling ved at tilvejebringe viden, beslutningsgrundlag og inspiration. Hertil hører, at kommunen formår tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og koordination internt, således at den ønskede udvikling understøttes, hvor der er mulighed for det. Klarhed om afvikling kontra udvikling i landsbysamfund Der kan etableres trygge rammebetingelser ved at identificere de landsbysamfund, der har potentiale til at overleve, og prioritere deres overlevelse. Overlevelsen kan underbygges på alle forvaltningsområder; bosætning, socialt, transport, offentlig service, økonomisk, erhvervsfremme, energi mv. Parallelt indebærer dette en aktiv nedprioritering af øvrige områder! Dette er nok det mest virkningsfulde tiltag, men helt sikkert også det sværeste, da det kræver stort mod. Værktøjet er meget virkningsfuldt fordi det giver den bedst mulige sikkerhed for investeringer for såvel borgere, virksomheder som forsyningsselskaber i bebyggelse, infrastruktur med videre. Energitjek og energibesparelser i boliger Kommunen kan tilbyde energitjek på boliger og virksomheder. Formålet kan være dobbelt. Dels at få indblik i udfordringer og potentialer på helt lokalt niveau og dels at gøre ejendommenes ejere bekendt med mulighederne. Det handler bl. a. om at borgeren skal være afklaret til at kunne træffe

17 INSPIRATIONSKATALOG RESUME 17 de fornødne beslutninger i forbindelse med, at oliefyr skal udfases. Prisen for borgeren/virksomheden for energitjekket kan være alt fra gratis til dækning af den faktiske omkostning. Det er imidlertid erfaringen fra eksempelvis Ringkøbing-Skjern Kommune, at borgerne stort set kun gør brug af tilbuddet, hvis det er gratis. Til gengæld har energitjekket en positiv indvirkning på borgerens/virksomhedens motivation. Der kan være mulighed for øget lokal beskæftigelse ved at koble energitjek tæt til de lokale håndværkere, så de giver samme (og hensigtsmæssig i samfundsmæssig henseende) rådgivning til borgeren/virksomheden. Oplysning til børn Børns opmærksomhed på energibesparelser og vedvarende energi kan understøttes. Det kan integreres i arbejdet i alle institutioner fra børnehave, over folkeskole til senere uddannelse. Men også i klubber, sportsanlæg mv. Igen henledes opmærksomheden på mulighederne for synergier i samspil med andre parter, eksempelvis lokale håndværkere. Kommunen som virksomhed Kommunen som virksomhed kan stå foran og vise sig som et godt eksempel til efterlevelse ved proaktivt at gennemføre energibesparelser og omstilling til VE og sørge for at synliggøre, at det sker, og at der er positive effekter for lokalsamfundet. Mange kommuner arbejdere allerede med dette gennem DN s klimakommuneordning. I Region Midtjylland er der 15 klimakommuner og en række af kommunerne er gået sammen i et fælles EUprojekt om energirenovering. samarbejde omkring: at finde egnede arealer tilvejebringe plangrundlag ved åben planproces motivere lokale investorer motivere de lokale ressourcer, herunder naboer og lokalsamfund til fælles ejerskab Transport De kommunale transportflåder kan stilles til rådighed for borgere/virksomheder, når de er ledige. Herved understøttes mentalitetsændring fra behov for ejerskab til en bil -> behov for rådighed over en bil. Delebilordninger kan understøttes ved at tilbyde information om mulighederne samt tilbud om etablering af særligt attraktive parkeringsmuligheder for køretøjer, der ikke er baseret på fossile brændsler! Ved udbud af bustrafik kan kræves gas som brændstof. Det kan i den forbindelse oplyses, at HMN Naturgas oplyser, at når der er tilvejebragt et behov svarende til bybusser, etablerer HMN Naturgas stander i byen tilsluttet naturgasnettet (gælder kun indenfor naturgasområdet). Der kan etableres lokale parker- og rejs anlæg, hurtigere pendlerbusser og samarbejde med virksomheder om samkørsel og koordinering af godstransport. Samtænkning af sektorplanlægning og placering af større VE anlæg i lokalområder Affaldsplanlægning kan tænkes sammen med energiplanlægning ved at arrangere kildesortering af affald så organisk affald kan forgasses eller på anden måde konverteres til en ressource. Ved placering af vindmøller på land, større solfangeranlæg og biogasanlæg er det væsentligt at

18 INSPIRATIONSKATALOG RESUME 18

19 INSPIRATIONSKATALOG FOR HOVEDTEMAER 19

20 INSPIRATIONSKATALOG FOR HOVEDTEMAER 20 2

21 INSPIRATIONSKATALOG FOR HOVEDTEMAER 21 3 DEL II Inspirationskatalog for hovedtemaer

22 INSPIRATIONSKATALOG FOR HOVEDTEMAER 22

23 INSPIRATIONSKATALOG FOR HOVEDTEMAER 23

24 INSPIRATIONSKATALOG FOR HOVEDTEMAER Indledning Kataloget er opbygget omkring en række hovedtemaer, der afspejler muligheder og udfordringer relateret til omstillingen til vedvarende energiløsninger i mindre byer og på landet. Kataloget adresserer i denne del II følgende hovedtemaer: Mindre byer med fjernvarme: Naturgas baseret fjernvarme Biomasse baseret fjernvarme Vindkraft forventes at fortrænge termisk elproduktion på kraft- og kraftvarmeværker især i de mindre fjernvarmeområder fordi små kraftvarmeværker er relativt dyrere end de større (der er en betydelig skalafordel). Dertil kommer, at bortfaldet af grundbeløbet til de naturgasfyrede kraftvarmeværker i 2018 vil forringe disse værkers økonomi. Analysen peger på, at der i de mindre fjernvarmenet bør ske en udbygning med sol og store varmepumper. Kraftvarme vil i 2020 og fremefter kun udgøre en meget lille andel af varmeproduktionen i de mindre bysamfund. Nedenstående to figurer illustrerer "Fjernvarmeanalysens" forventninger til udviklingen af forsyningsstruktur og brændselssammensætning i de små fjernvarmeområder Mindre byer med individuel naturgas Nærvarme/ nabovarme i mindre byer Energibesparelser og individuel forsyning af enkeltliggende husstande og mindre byer Lokalt ejerskab til vindkraft, biogasanlæg og større solcelleanlæg Transport 3.2 Mindre byer med fjernvarme I Region Midtjylland findes en lang række mindre fjernvarmeselskaber baseret på naturgas og biomasse. Omstilling af disse selskaber er en væsentlig brik i at nå målsætningen om at el- og varmeforsyningen skal være omstillet til 100 % VE og være CO 2 -neutral i Fjernvarmeanalysen gennemført af Energistyrelsen som opfølgning på Energiforliget viser, at der er et potentiale for at øge fjernvarmeforsyningen fra 50 % i dag til 60 % frem til 2035/50. Potentialet findes primært i form af fortætning af eksisterende fjernvarmeområder (ved at individuelt forsynede bygninger beliggende i fjernvarmeområder tilsluttes fjernvarmen). Der er kun i meget begrænset omfang grundlag for at udvide fjernvarmen til at dække nye områder. Beslutninger omkring værkernes fremtidige situation og i denne forbindelse introduktion af vedvarende energiteknologier afhænger af værkernes nuværende udgifter til fjernvarme. Disse varierer ekstremt meget fra det ene fjernvarmeselskab til det andet. Forbrugernes varmepris afhænger af en lang række faktorer, herunder bl.a.: Hvilket brændsel værket bruger Alder og tilstand af produktionsanlæg Størrelsen af ledningstabet

25 INSPIRATIONSKATALOG FOR HOVEDTEMAER 25 Om værket har optimeret driften, herunder reduceret ledningstabet, øget virkningsgrader, bedre afkøling mm. Om værket har samarbejde med andet værk omkring drift og administration Værkets restlån og afskrivningsprofil Valget af ny produktionsanlæg Omkostningen til opvarmning af et standardhus i Region Midtjyllands område varierer fra ca. kr til ca. kr pr. år inkl. moms. Figuren nedenfor viser fordelingen af fjernvarmepriserne på landsplan for en bolig på 130 m 2 inkl. moms, sorteret efter varmepris pr. december Værker med varme fra biomasse og centrale kraftværker ligger generelt i den billige ende, mens værker med naturgas generelt ligger i den dyrere ende. Der findes en række forskellige biomassekraftvarmeteknologier. Højtrykdampanlæg (primært egnede til store anlæg) og lavtryksdampanlæg. Biomassekraftvarme udmærker sig ved en lav varmeproduktionspris. Der er ingen lovgivningsmæssige begrænsninger ud over kravet om positiv samfundsøkonomi. Biomassekedler og - kraftvarmeanlæg vil uden de større problemer kunne anvendes på kort sigt til f. eks. 2035, men bør på lang sigt minimeres, da biomasseressourcerne, skal reserveres til bl.a. en omlægning af transportsektoren hen mod fossilfri transport i Traditionelle solvarmeanlæg kan kun dække % af det årlige varmebehov. Med damlagre kan solvarmen dække op til 50 % af det årlige varmebehov. Damlagre er dog en ny og relativ uprøvet teknologi. Der er ingen lovgivningsmæssige begrænsninger ud over kravet om positiv samfundsøkonomi VE-teknologierne Hvilke teknologier kan/skal værkerne omstilles til? Teknologisk set, findes allerede en række tilgængelige teknologier, som vil kunne bringes i spil ved omstillingen af de decentrale kraftvarmeværker til VE. Det er f. eks. biomassekedler, biomassekraftvarme, solvarme, eldrevne varmepumper, biogas og geotermi. Biomassekedler fyret med halm, træflis eller træpiller udmærker sig ved en meget lav varmeproduktionspris. Der er lovgivningsmæssige barrierer som f. eks. projektbekendtgørelsen, der kun tillader etablering af biomassekedler dimensioneret til udvidelser af varmebehovet. Der findes mange løsningsmuligheder for anvendelse af eldrevne varmepumper. De eldrevne varmepumper kan bl.a. bruges til at køle returtemperaturen og dermed øge effektiviteten på kraftvarmeværkerne, de kan anvendes til udnyttelse af industriel overskudsvarme og de kan anvendes til indvinding af varme fra grundvand, spildevand og havvand. Eldrevne varmepumper er perfekte til at udligne udsving i elproduktionen som følge af øget vindkraft i elforsyningen. Varmeproduktionsprisen fra varmepumper afhænger helt af den løsning man vælger og faktorer som temperaturforhold, COP og afgifter. Var-

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014

Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014 Det åbne land og små byer Fokusgruppemøde 18. september 2014 Inspirationskatalog for vedvarende energiløsninger på landet Præsentation af det foreløbige katalog Else Bernsen (ebe@cowi.dk) Baggrund, formål

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region?

Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Strategisk energiplanlægning hvad sker der i din Region? Dansk Fjernvarmes Regionalmøder foråret 2015 Louise Langbak Hansen Udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015

Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Strategimøde i Fokusgruppen 30.januar 2015 Workshop del 1 ca 11 12.30 Vision, mål, strategi Åben land gruppen Har vi samme billeder og fælles fodslag? Indsatsområder og mulige tiltag Workshop del 2 ca.

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Dansk Fjernvarme ERFA-MØDE 11. juni 2013 Jørgen Krarup www.regionmidtjylland.dk 2 www.regionmidtjylland.dk Programmet 1. Hvorfor SEP? 2. Hvad er SEP? 3. Forudsætninger for

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Notat. Støttebehov for store varmepumper

Notat. Støttebehov for store varmepumper Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: ris Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2016-10352-7.0 08-07-2016 Støttebehov for store varmepumper Konklusion De decentrale kraftvarmeværkers grundbeløb ophører med udgangen

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015 REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK INDHOLD Formål og status for VE Omstilling til VE i fjernvarmen - hvordan? Og hvad skal parterne så mere konkret samarbejde om? Hvem

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMESYSTEMET Temadag om varmepumper, overskudsvarme og regeringens forsyningsstrategi Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 29. september 2016 ENERGIPOLITIK

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Det danske samfund står over for en stor omstilling af energisystemet og denne omstilling kommer Frederiksberg til at blive en del

Læs mere

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014

Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Energiscenarier Strategisk energiplanlægning Gate21, 4. juni 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda 1. Energiscenarier 2. Kommunernes rolle i energiomstillingen 3. Lyndiagnose

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017 Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 18. maj 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2030 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Strategi for udvikling af fjernvarme

Strategi for udvikling af fjernvarme Strategi for udvikling af fjernvarme 2016-21 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 2 Indledning...3 Strategisk retning...5 Udfordringen...5 Samarbejde og organisering...5 Handlinger...5 Fjernvarmens forsyningsområder...6

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME.

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED DAGSORDEN Hvorfor er store varmepumper til

Læs mere

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen 1 Ønsker til folketinget 1. Strategisk energiplanlægning 2. Fjernvarme 3. Vindkraft 4. Biogas 5. Biomasse 6. Energieffektivisering og transport 2 Strategisk

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland. Baggrund for udbuddets afholdelse. Regional Udvikling

Kravspecifikation. Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland. Baggrund for udbuddets afholdelse. Regional Udvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Kravspecifikation Udbud af fjernvarmeanalyse i Østjylland Udbudt af Region Midtjylland Baggrund

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang

Omstillingen af energien i kommunerne. Afdelingsleder John Tang Omstillingen af energien i kommunerne Afdelingsleder John Tang Det er varme der efterspørges Fjernvarme kan anvende alle former for varme og brændsler samt levere fleksibilitet Elektricitet (Kraftvarme,

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere