Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen."

Transkript

1 Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010

2 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen Jacob Franch Christensen Afgangsprojekt, Diplom BYG 20 ECTS point Luftfoto af Gladsaxe med GIS informationer om placering af parcelhuse i kommunen. Danmarks Tekniske Universitet, BYG Carsten Rode Susanne Baslev Nielsen

3 Forord Denne rapport er skrevet i forbindelse med mit afgangsprojekt på BYG DTU i efteråret 2009 Ideen til projektet er i høj grad udsprunget af det arbejde jeg bl.a. lavede under mit praktikophold på Gladsaxe Kommune i foråret Jeg fik nemlig tildelt den tillid at repræsentere boligsegmentet i en kommende CO 2 handlingsplan. Derigennem blev jeg bekendt med de begrænsede muligheder til at lokalisere og iværksætte CO 2 reducerende tiltag i boligmassen der findes i dag, Det er i korte træk årsagen til emnevalget. Denne rapport er primært skrevet til den eller de ansatte i en kommune som står over for at skulle reducere kommunens samlede CO 2 udledning. Ved udarbejdelse af projektet vil jeg gerne takke alle dem som har hjulpet mig. En stor tak til Vibeke Bendixen fra Teknik og miljø forvaltningen i Gladsaxe Kommune for levering af de nødvendige data, samt udlån og support til brug af Gis værktøjer. Mine 2 vejledere, Susanne Balslev Nielsen og Carsten Rode skal også have tak for deres tålmodige og kompetente vejledning gennem hele projektet. Kgs. Lyngby, 4. januar 2010 Jacob Franch Christensen, S af 45

4 Resume Som samfund har vi i dag meget fokus på klima og energi, derfor skal der skabes nogle værktøjer til at finde frem til besparelserne på boligområdet, samt findes måder til at håndtere de problematikker der opstår under jagten. I denne rapport er der fokuseret på de private parcelhusejere, og de muligheder der er for at hjælpe dem på vej mod en mere energirigtig bolig. Dette gøres bl.a. ved at lave et estimat for bygningernes isoleringsmæssige stand. Simpelthen ved at bruge de oplysninger som er tilgængelige. I denne rapport er der primært brugt følgende oplysninger: BBR EPROJ I Energistyrelsens energimærkninger Ejers oplysninger om forbrug. (når disse har været tilgængelige) Ud fra disse oplysninger er der udregnet nogle tendenslinjer, som kan bruges til at vurdere boligens energimæssige stand. Dette er baseret ud fra 1. opførelsestidspunktet, 2. nuværende situation og 3. den gennemsnitlige bygning, baseret på kendt forbrug fra et udvalg af boliger i kommunen. Derudover gennemgås de økonomiske aspekter, som er relevante for boligejeren og kommunen. Herunder tilskudsordninger, finansiering og rentabilitet. Der kommenteres også på rentabilitetsprincippet i det gældende bygningsreglement(br08). Dette gøres bl.a. for at skabe forståelse og indsigt i den finansielle del, som nødvendigvis må betragtes som en væsentlig faktor når investeringerne skal udføres i praksis. Der er også fokuseret lidt på de tilskudsordninger som evt. kan søges. Sidst men ikke mindst bruges Gladsaxe Kommunes GIS-platform til at visualiserer energiforbrug, energimærkninger, samt CO 2 udledning. Det har det primære formål at gøre projektet pædagogisk tilgængeligt overfor borgerne i kommunen. GIS kan også bruges som planlægningsværktøj. I rapporten visualiseres et eksempel hvor der fokuseres på alle kommunens parcelhuses samlede energiforbrug. 2 af 45

5 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Resume... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Baggrund og formål... 4 Lidt om Gladsaxe... 4 Bygningsreglementet historiske udvikling på energiområdet... 6 Forudsætninger og antagelser for beregninger... 7 BBR data som værktøj... 8 Finde oliekedler med henblik på udskiftning til anden energikilde... 8 Økonomi ved skift af opvarmningskilde... 9 Datakvalitet Fordele og potentialer ved afskaffelse af fyringsolie i kommunen Byggeteknisk opdeling baseret på BBR-oplysninger Facader Vinduer og døre Terrændæk, gulve mod krybekælder/uopvarmet kælder Kældervægge Tagkonstruktionen Linietab Tæthed Geometrisk bestemmelse af overfladearealer på boligen Bearbejdning af statistiske byggeårsdata i Be Indsamling af forbrugsdata fra de enkelte boliger Nutidige klimaskærme Kvalitet af resultater Eksempler på boliger, hvis reelle forbrug kendes Eksempel Bolig 1 - Maj Alle 4, Herlev Eksempel Bolig 2 Septembervej 146, Herlev Eksempel Bolig 3 Horsemosevej 16, Allerød Kommunen som rådgiver/vejleder Termografering som pædagogisk værktøj Visualisering af energiforbrug De forskellige muligheder på den enkelte ejendom Energiplanlægning i lokalområdet Økonomi herunder kommunens begrænsede muligheder Rentabilitetsprincippet Tilskudsordninger Finansieringsmuligheder Diskussion Konklusion Referencer Samtlige bilag til rapporten er vedlagt i egen bilagsmappe. 3 af 45

6 Indledning Baggrund og formål Som en del af processen med udarbejdelse af CO 2 handlingsplanen i Gladsaxe Kommune, blev det konstateret i hvor høj grad de estimerede mål var gætværk. Gætværk fordi data dels var baseret på en upræcis rapport fra Grontmij Carl Bro, men samtidig blev der også skelet meget til andre kommuners handlingsplaner. Dette blev gjort for at måle niveauet på deres bud på opnåeligt resultat. Dette foregik i stedet for at lave egne beregninger, baseret på faktiske forhold. Det startede godt med et effektivt seminar, hvor deltagerne opdelt i arbejdsgrupper og fik ideerne til at blomstre. Ambitionerne var høje, og produktiviteten var høj. Men når arbejdet efterfølgende skulle på papir, endte det med nogle meget begrænsede mål, som bestemt ikke levede op til de unge ingeniørers ambitioner, men i stedet blev de gamle og erfarne ingeniørers forsigtige skøn minus 25%. Nogle af årsagerne til dette var, specielt for boligområdet, den begrænsede mængde data som kunne bruges til at basere de skønnede besparelser på. Der manglede simpelthen en ordentlig metode til at måle besparelsespotentialet på. Her er det så at denne rapport forhåbentligt kan bidrage med at gøre det nemmere at håndterer og finde potentialer i boligmassen, simpelthen ved at komme med konkrete værktøjer, og et informationsgrundlag der kan bruges til at finde potentialerne ud fra de tilgængelige data. Der er i denne rapport specielt fokuseret på enfamiliehuse og private boligejere/investorer, da indsatsen i sidste ende er bestemt af deres økonomiske rammer. Metoderne til at finde potentielle energibesparelser vil blive udarbejdet ved at bruge de datagrundlag som er tilgængelige. Her er Bygnings og Bolig Registret(BBR) omdrejningspunktet, da det er den eneste database, som indeholder tekniske oplysninger om bygningerne. Derudover er der tidligere lavet et projekt ved navn EPROJ I, som havde til formål at bestemme nogle tidstypiske byggeteknikker, her fokuseres der primært på de isoleringsmæssige foranstaltninger i konstruktion og teknik. Derfor er der arbejdet med at samle de brugbare oplysninger, og derefter lave nogle brugbare indikatorer som kan give et fornuftigt billede af situationen, både på enkeltbolig niveau, men også på område niveau(geografisk begrænset). Da Gladsaxe kommune har været samarbejdspartner på denne rapport, har jeg valgt at bruge denne kommune som eksempel kommune. Lidt om Gladsaxe Gladsaxe Kommune er en kommune med ca borgere. Gladsaxe består af bydelene Bagsværd, Buddinge, Søborg og Mørkhøj. Mod nord går kommune grænsen gennem Bagsværd sø, og er ellers omgrænset af Gentofte, Herlev, Lyngby og Københavns kommune. Kommunen har et areal på 25 km² hvilket giver en befolkningstæthed på 2539 pers/km². Beskatningsgrundlaget er på kr. pr. indbygger, hvilket er meget tæt på gennemsnittet i Regionen II. Trafikalt er Gladsaxe gennemskåret af motorring 3 og Hillerødmotorvejen, samt ringvej 3, så der er gode trafikale forhold, både for den offentlige transport og for den private. 4 af 45

7 I Tabel 1 og Tabel 2 er vist de grundlæggende nøgletal for Gladsaxe kommune. Gladsaxe i Tal: Boliger: (BBR-kode for kategori) stk. m² ialt: m² pr.stk Enfamiliehuse (120) ,4 Rækkehuse (130) ,9 Etage boliger og flerfamiliehuse (Boliger) (140) ,1 Andet ( ) ,8 I alt: ,6 Antal borgere (1. januar 2009) Antal m² pr. borger 42,9 Antal borger pr. bolig 2,11 Tabel 1: Relevante nøgletal for Gladsaxe Kommune Beboede boliger efter boligart og husstandsstørrelse. Gladsaxe 2009 Antal personer Parcelhuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Anden helårsbeboelse Uoplyst Tabel 2: Antal personer pr bolig iflg. Danmarks Statistik II Nøgletal som dem i Tabel 1 kan bl.a. bruges til at sammenligne med andre kommuner. F.eks. har Københavns Kommune 1,78 borger pr. bolig, gennemsnitlig 58 m² bolig til hver borger, og en befolkningstæthed på pers/km² III. Dette gør så at København ikke er ideel at sammenligne med. Det kan måske godt findes bydele, som har samme nøgletal, men ellers er det vigtigt kun at sammenligne med tilsvarende kommuner. Det er selvfølgelig ikke lige til at sammenligne på tværs af kommunegrænser, for der er flere faktorer som spiller ind. Her kan bl.a. nævnes fordelingen af byggeår og sammensætningen af bygningstyper m.m. Det kan i denne forbindelse være godt at kende de historiske forandringer i bygningsreglementet. Da det sandsynligvis kan betragtes som den primære årsag til, at energiforbruget pr. m² har været faldende op gennem tiden. 5 af 45

8 Bygningsreglementet historiske udvikling på energiområdet I bygningsreglementet er kravene til isolering og varmetab skærpet gennem tiden. Derfor er boligerne også bygget efter forskellige regler og teknikker op gennem tiden. Det første bygningsreglement kom i 1961, og her var der indskrevet maksimale transmissionskoefficienter på de forskellige dele af klimaskærmen. Bygningsreglementerne er blevet revideret løbende, men i store træk er bygningsreglement blevet skærpet markant i følgende år: År Der er derudover lavet mange løbende rettelser i reglementerne. Bl.a. Småhusreglementet fra 1998 blev ændret adskillige gange, senest i 2006 hvor energikravet blev skærpet yderligere. På energiområdet er årene som er vist i Tabel 3 interessante, fordi der her sker ændringer af betydning med krav til isolering m.m. År: Hændelse: 1961 Klimaskærmen skal overholde de fastsatte U-værdier, der er meget begrænsede krav til vinduer 1966 Krav til vinduer præciseres og skærpes februar 1979 træder nye regler i kraft. - U-værdier for klimaskærmens forskellige bygningsdele bliver reduceres med op til 50% - Vinduers U-værdi falder fra ca 3,6 til 2,9 - Krav om vindtæt byggeri - Fokus på de sundhedsmæssige forhold 1982 Direkte krav om at rørledninger, ventiler og beholdere der indeholder varmt vand skal isoleres Der tilføjes et maksimalt nettoenergibehov, hvis angivede U-værdier ikke kan overholdes. - Begrebet lavenergihus indføres kravet er at nettoenergibehov er det halve af grænsen for normal bolig 1995 U-værdier reduceres yderligere, der er nu minimums U-værdier i tilfælde af at der beregnes en energiramme Maks U-værdi for vinduer er nu 1,8 hvis der ikke bruges varmetabsramme 1998 Bygningsreglement for småhuse BRs-98 træder ikraft Der bliver indført maksværdier for linietab 2006 Beregningsmodellen for Energirammen bliver ændret så også køling regnes med Beregningsprincippet bliver ændret til at en energiramme skal overholdes, og de enkelte elementers U-værdi, må ikke overskride en given maksimum værdi. - Minimumskrav til nyttevirkning på centralvarmekedler. - Maks U-værdi for vinduer er nu 1,5. Tabel 3: Årstal for begivenheder der har ændret isoleringskravene til byggeri 6 af 45

9 På nuværende tidspunkt er der lovændringsforslag til Byggeloven i høring. De væsentligste ændringer sker på kravene til energiforbrug, som også vil fokuserer på eksisterende byggeri. Her vil der også blive stillet større krav til energiforbedringer ved ombygninger og lign. Dog med den undtagelse at det skal være rentabelt for ejeren at lave forbedringerne. Denne lovændring foreslås at træde i kraft. d. 1.juni Sker dette vil der også komme et nyt Bygningsreglement. Derudover er der udarbejdet en plan frem til 2020, hvor målet er meget kraftige reduktioner af energiforbruget. Forudsætninger og antagelser for beregninger De forudsætninger og antagelser der nævntes i dette afsnit er gældende for hele rapporten. Priserne i denne rapport er alle inkl. moms, og baseret på leverandørs listepriser. Arbejdsløn er estimeret til 500,- Kr./time inkl. moms. Der er primært fokuseret på enfamiliehuse(parcelhuse). De forskellige betegnelser er afhængigt af kildemateriale, men dækker over samme boligtype. Der er i nogle af afsnittene også opgivet værdier for rækkehuse og etagebyggeri, men det er kun for sammenligningsgrundlaget skyld. Alle energiberegninger er udført ved brug af beregningsprogrammet Be06 IV v fra Statens Byggeforsknings Institut(SBI). Til beregninger er der brugt nøgletal fra forskellige kilder. Alle kilder er meget enige om ydelser og energiindhold, men de svinger dog en lille smule, derfor der valgt følgende antagelser: Årsvirkningsgrad, oliekedel: 80%* Årsvirkningsgrad, ny kondenserende gaskedel: 99%* Varmepumpe, luft/vand COP(virkningsgrad) 3,2* Gennemsnits varmeforbrug i bolig: kwh (ca kwh. til brugsvand)* CO 2 emission, el 547 gr./kwh** CO 2 emission, olie 266 gr./kwh** CO 2 emission, gas 205 gr./kwh** CO 2 emission, fjernvarme 117 gr./kwh** Pris pr. kwh olie 0,78 Kr.*** Pris pr. kwh naturgas 0,70 Kr.*** Pris pr. kwh el 1,88 Kr.*** Pris pr. kwh fjernvarme 0,49 Kr.*** * Energistyrelsens standardværdikatalog 2009 XVIII, ** Energistatistik 2007 V *** Baseret på listepriser pr. 10/ fra Statoil, HNG VI, Dong VII, og Gladsaxe Fjernvarme VIII De nævnte antagelser er herefter brugt til beregning af besparelser, emission og potentialer. Samtlige beregninger der er lavet til dette projekt, er primært gjort ved brug af Excel og Be06. Alt hvad der er lavet elektronisk findes på vedlagte CD. 7 af 45

10 BBR data som værktøj Bolig og bygnings registerets database(bbr), som er offentlig tilgængelig, er et godt grundlag for at skabe sig et overbliksbillede over hvordan sammensætningen af kommunens boliger er, samt hvordan og hvilke energikilder der bruges til opvarmning. Derudover er der mange andre brugbare oplysninger, som kan bruges til at skabe et billede af, hvor der kan findes energibesparende foranstaltninger i boligerne. Grundlæggende gælder det om at får delt boligerne op i segmenter, som hver især kan bruges til specifikke målrettede kampagner. I denne rapport er der valgt følgende segmenter til videre bearbejdning, fordi de har et stort potentiale med hensyn til at finde energibesparelser og CO 2 reduktion til følge. 1. Konvertering fra oliekedel til en anden form for opvarmningskilde. 2. byggeteknisk opdeling baseret på BBR-oplysninger, og hvis tilgængeligt, nuværende energiforbrug. Det har med BBR databasens nuværende form ikke været muligt finde andre former for dataudtræk, som eventuelt kunne bruges i denne sammenhæng. Finde oliekedler med henblik på udskiftning til anden energikilde I BBR er der en tabel i databasen ved navn Dibygning, i den er der 3 felter der kan bruges til at opdele boligerne i type, energikilde og varmeinstallation. Ved at lave udtræk fra Dibygning kan der skabes et sæt lister, som kan bruges til opslagsværk i forbindelse med vurderingen af forskellige indsatsmuligheder. De 3 felter er CBANV Anvendelsestypen - som angiver hvilke hovedgruppe bygninger tilhører. COPV Opvarmningsmiddel - som angiver hvilket energikilde der bruges til opvarmning. CVARME Varmeinstallation - som angiver installationstypen f.eks. centralvarme eller elpaneler. Derudover er der brugt felterne: FLEJL som angiver hvor mange lejligheder, der er i bygningen FBOLIG som angiver det samlede antal m² bolig, der er i bygningen FBEBYG som angiver det bebyggede areal. Til eksemplerne i dette afsnit er der brugt data udtræk fra Gladsaxe kommune pr Bilag A-1, A-2, A-3, A-3.1 er primært lavet for at få et godt overblik over situationen i kommunen. På bilag A-1 ses fordelingen baseret på anvendelsestype og opvarmningsmiddel. Denne tabel giver et overblik over fordelingen af boliger i kommunen, samt det samlede antal m² beboelse. 8 af 45

11 På bilag A-2 er der lagt vægt på fordelingen mellem opvarmningsmiddel og varmeinstallation, her ses et mere præcist billede af fordelingen mellem de forskellige opvarmningsmidler. F.eks. kan der i bilag A-1 aflæses at der er 391 fritliggende enfamiliehuse der bruger el til opvarmning, men i bilag A-2 kan det aflæses at 97 ud af de 391 har varmepumpe installeret og derfor ikke kræver særlig opmærksomhed. På bilag A-3 er der lavet en grov opdeling af opvarmningstypen og byggeperiode. Og på bilag A- 3.1 er fordelingen af varmekilder vist grafisk på et GIS kort over Gladsaxe kommune. Disse oplysninger kan bruges til at udpege lokale områder for at målrette vejledning til borgerne mest hensigtsmæssigt. Der findes stadig mange boliger som er opvarmet med olie. Der findes potentielle energibesparelser, samt store reduktioner i CO 2 -emissionen, ved at sætte det mål, at samtlige eksisterende oliekedler rundt omkring i boligerne, skal udskiftes med fjernvarme, naturgas, eller en varmepumpe. Fremgangsmåden for at finde ejendommene er den samme procedure som brugt til at lave bilag A-2 Her bruges felterne COPV og CVARME i databasen ved navn Dibygning som nøgler. Potentiale ved en konvertering af en gns. husstand fra olie til anden energikilde er vist i Tabel 4. Konverterer gns. husstand fra olie (kwh) Eksisterende v. Olie Naturgas Varmepumpe luft/vand Fjernvarme Energiforbrug Energibesparelse CO 2 -emission (tons/år) 6,5 4,0 3,3 2,3 CO 2 -reduktion (tons/år) 0,0 2,4 3,2 4,2 CO 2 -reduktion i % 0% 38% 49% 65% Årlig energianskaffelse i kr Tabel 4: Besparelses potentialer ved skift til anden opvarmningskilde fra olie Som det kan ses af tallene i Tabel 4, er de energi og emissionsmæssige potentialer store. Økonomi ved skift af opvarmningskilde Der påhviler ejeren af en ejendom etableringsomkostninger, uanset hvilke tiltag der foretages. Det må antages, at der er en brugbar varmebærende installation i forvejen, så det kun er kedlen, der skal udskiftes. Afhængig af valget ligger en installationspris i området kr. for fjernvarme og naturgas, forudsat at forsyningsnetværket er etableret i området. På en varmepumpe af typen luft/vand er installationsprisen estimeret til ca kr. afhængig af model og fabrikat. Så uanset hvilke løsning der kigges på, er den simple tilbagebetalingstid for investeringen mellem 6-12 år, hvilket nok betragtes for en tilfredsstillende investering for ejer af ejendommen. 9 af 45

12 Datakvalitet Datakvaliteten i BBR på er meget ringe, når der kigges på opvarmnings kilde. Grunden til dette er, at det er ejers eget ansvar, at indrapportere om boligen har fået ændret opvarmningskilde. Det estimeres at op imod 50% af de boliger, der har registreret olie som primær opvarmningskilde, har konverteret til anden energikilde uden at oplyse BBR om ændringerne på ejendommen. Den antagelse er baseret på optælling af boliger baseret på opvarmningsform i et udvalgt boligområde i Gladsaxe kommune, samt en gennemgang af kundedatabasen hos en vvsvirksomhed, som er autoriseret Gasmester, og har leveret flere kedler i området. Området har ca. 200 boliger af typen enfamiliehus og enkelte rækkehuse, heraf 72 med registreret olie som opvarmning. Gasmesteren havde i september kunder i det valgte område, og heraf var 3 stadig registreret med olie som opvarmning Gas forbrugere 37 olie forbrugere 50% 72 Fordele og potentialer ved afskaffelse af fyringsolie i kommunen Fordele ved udskiftning af olie kedler til anden energiform: Reduktion af CO 2 -emmissionen på mellem 38-65% God økonomi for ejer Bedre lokalmiljø pga. færre emissioner (SO 2 og NO x ) Mindre tung trafik i lokalmiljøet. Potentiale for Gladsaxe Kommune hvis alle enfamiliehuse/rækkehuse med oliekedel skifter til Naturgas, dvs. 50% af de 3961 registrerede olieforbrugende husstande. Energi Reduktion Reduceret CO 2 -emission MWh tons/år. I dette eksempel er konvertering til varmepumpe, eller fjernvarme ikke indkalkuleret. Men hvis skiftet var til varmepumpe eller fjernvarme, vil besparelserne blive endnu større. Det antages for usandsynligt at få alle til at skifte over til anden opvarmningskilde, så i denne henseende er potentialets størrelse nok meget passende. Ovenstående eksempel er en løsning der på kort sigt, kan give store reduktioner af energiforbrug og CO 2 udledning. Skal der også fokuseres lidt på fremtiden, er en konvertering til fjernvarme, eller en el baseret varmepumpe mere ideel, da der fra forsyningssiden arbejdes på at sænke CO 2 emissionen fra el-produktion. Desuden er fjernvarme den opvarmningskilde der i forvejen udleder mindst CO 2 pr. kwh. Det skal også nævnes at det er væsentligt dyrere at få installeret varmepumpe i stedet for naturgas eller fjernvarme. Desuden er fjernvarmens forsyningsnet ikke altid udbygget i hele kommunen, det er f.eks. tilfældet i Gladsaxe Kommune. 10 af 45

13 Byggeteknisk opdeling baseret på BBR-oplysninger I forsøget på at målrette og konkretisere forskellige indsatser, som vil være mulige i de enkelte boliger, vil en opdeling og kategorisering af bygningerne være et godt værktøj. Da dansk boligbyggeri typisk har været meget traditionsbunden i valg af byggeteknik, er bygningens opførelsesår en god indikator for de isoleringsmæssige egenskaber klimaskærmen besidder, eller besad på opførselstidspunktet. Mængden af isolering i boligerne har typisk været bestemt af de lovkrav, som har været gældende på opførselstidspunktet. Denne opdeling kan bruges til at lave en Be06 beregning, baseret på de statistiske oplysninger, der er udarbejdet i dette afsnit. Ved at sammenholde det beregnede forbrug med det faktiske forbrug, kan man finde de største besparelsespotentialer. Hvis det faktiske forbrug ligger tæt på det Be06- beregnede forbrug, er der stor sandsynlighed for, at der mange nemme og rentable tiltag som ikke er udført. I BBR er der adskillige oplysninger som vil kunne bruges til at estimere husets energimæssige tilstand. Der vil naturligvis være en vis usikkerhed omkring konstruktionens udførsel, men BBRoplysningerne kan bruges til at opdele og kategoriserer bygningerne efter følgende kriterier: Facadetype, tagtype, byggeår og arealer, dvs. kælder grundplan og udnyttet tagetage I 1994 blev et projekt ved navn EPROJ I udarbejdet, det havde til formål at estimerer energiforbruget ud fra oplysningerne i BBR. Der blev samlet informationer om byggeteknik på byggetidspunktet og udarbejdet U-værdier for de enkelte dele i klimaskærmen, materialet havde et meget grundig datagrundlag, så derfor, er det valgt at bruge data fra EPROJ I til kategorisering af de enkelte elementer, hvor det er muligt. I EPROJ I er der fokuseret på: Vinduer og døre. Terrændæk, gulve mod krybekælder/uopvarmet kælder. Kældervægge. Tagkonstruktion. De enkelte elementer er opdelt i en række gennemsnitlige U-værdier, som er typiske for den periode bygningen er bygget i. EPROJ I projektet virker gennemarbejdet, og derfor bruges opdelingsmodellen direkte i dette projekt. Dog skal den nævnes at tæthed og linietab ikke en del af EPROJ I. Tæthed er et vigtigt element i beregningen af energiforbruget i en bolig. Dog er der ikke fundet brugbare målinger af ældre byggeri, så derfor er der valgt at bruge standard værdier som bl.a. optræder i Be06. Linietab er udarbejdet på basis af DS 418, og ved gennemgang af historiske byggetegninger. Disse er groft estimeret, men er medtaget for at ramme et retvisende billede af boligens energiforbrug så præcist som muligt. For perioden fra 1993, som er efter EPROJ I projektets datagrundlag, vil der som udgangspunkt blive brugt bygningsreglementets krav til bestemmelse af U-værdierne. Dog er der også 11 af 45

14 gennemgået byggesager af parcelhusbyggeri i perioden, som har ført til korrektion på nogle af værdierne. Denne tilgangsmåde er valgt af 2 grunde. - at det ofte ikke vil være rentabelt at energirenovere boliger efter 1993 grundet er forholdsvis nye stand. - at mængden af boliger bygget efter denne periode ofte er en begrænset mængde af det samlede antal boliger. I Tabel 5 er fordelingen efter opførselsår vist for Gladsaxe kommune. I Tabel 6 kan det konstateres det, at de fleste boliger er opført i periode ,og derfor er de fleste boliger inden for EPROJs oprindelige materiale. Boliger fordelt efter opførselstidspunkt i Gladsaxe Kommune: Periode Enfamiliehus Rækkehus Lejligheder I alt: Tabel 5: Fordeling af boliger efter opførselsår (BBR udtræk pr. 16/9-2009) Procent af boligerne opført i perioden: Periode Enfamiliehus Rækkehus Lejligheder ,2% 0,2% 1,0% ,8% 88,6% 90,7% ,0% 11,2% 8,3% Tabel 6: Fordeling i procent efter opførselsår (BBR udtræk pr. 16/9-2009) I de efterfølgende afsnit vises og gennemgås de forskellige klimaskærmselementer, samt de tidstypiske U-værdier præsenteres, så de kan bruges til senere beregning. 12 af 45

15 Facader I BBR er der et felt ved navn CYDMA, som angiver ydervægsmaterialet, med Gladsaxe kommune som eksempel. I Tabel 7 kan det ses at sammensætningen af boligerne i Gladsaxe passer fint til modellen fra EPROJ I. EPROJ I har opdelt facaderne i 4 grupper, mursten(01), letbeton(02), betonelementer(06) og andet. Ydervægsmateriale - Fordeling af boliger CBANV CYDMA Antal Procent af typen ,4% ,2% ,3% ,1% ,0% ,4% ,0% ,6% ,3% ,9% ,3% ,0% ,0% ,3% ,1% Tabel 7: Fordeling af ydervægsmateriale på bygninger i Gladsaxe kommune CYDMA - Tabel oversigt CYDMA Beskrivelse 1 Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) 2 Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Plader af fibercement, herunder asbest (eternit eller lignende) 3 4 Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) 5 Træbeklædning 6 Betonelementer (etagehøje betonelementer) 8 Metalplader 10 Plader af fibercement (asbestfri) 11 PVC 12 Glas 90 Andet materiale Tabel 8: Liste over CYDMA koder EPROJ har, som vist i Tabel 9, yderligere opdelt bygningerne efter opførselstidspunkt med gennemsnitlige U-værdier der er tidstypiske. W/(m²K) Mursten Andet Letbeton Betonelementer Kilde ,6 1,7 EPROJ ,6 1, ,5 1,4 1, ,1 1,0 1,1 1, ,9 0,5 1,1 1, ,65 0,4 1,1 0, ,45 0,4 0,6 0, ,4 0,4 0,4 0,4 BRs-98 * ,4 0,4 0,4 0, nu 0,2 0,2 0,2 0,2 BR08* Tabel 9: Gennemsnitlige U-værdier for parcel, stue og rækkehuse taget fra EPROJ * Mindstekrav jfr. BRS-98 og BR08 i tilfælde af, at der bruges energiramme til beregning af energiforbruget. 13 af 45

16 Vinduer og døre Efter samme fremgangsmåde som med facaderne er vinduerne blevet analyseret i EPROJ I projektet. Det blev undersøgt hvilke U-værdier, der er typiske for perioden, samt forholdet mellem det samlede beboelsesareal, areal af vinduerne, og fordelingen mellem de 4 verdenshjørner. De tal har været typiske for tidsperioden og byggestilen. Derfor formodes det, at de stadig er brugbare. W/(m²K) Vinduer og glaspartier Døre og lemme Kilde ,6 4,2 EPROJ ,7 4, ,8 4, ,9 3, ,8 2, ,8 2, ,7 2, ,35 2,35 * ,9 1,9 * 2006-nu 1,6 1,6 ** Tabel 10: Tidstypiske U-værdier for vinduer og døre. *Estimerede værdier, som er middelværdien af minimumskravet, hvis der beregnes en varmetabsramme, og maksimumværdien, hvis der ikke beregnes en varmetabsramme **Perioden 2006-nu er middelværdien af 10 stk. gennemgåede byggesager i perioden. Grunden til den simple beregningsmetode for estimatet er, at det ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt, at lave præcise vurderinger af U-værdierne. Da der sandsynligvis ikke er rentabilitet, eller vilje til at udskifte vinduer og døre som er produceret og isat efter Arealet af vinduer er i EPROJ sat til en procentsats af bolig arealet. Dette stemmer dog ikke helt for huse med tagetage, derfor er arealet af vinduer her beregnet som en procentsats af grundarealet. Hvis der er tagetage regnes der med 2,5m² vinduer i den ene gavl, samt 2 stk. skråvinduer i hver tagflade a 1,1 m² pr.stk. Vinduer - % af Grundareal Etage Parcel-, stue- Kilde og rækkehus EPROJ * 1995-Nu * Tabel 11: Vinduers areal i procent af boligarealet * Vinduesarealet har jfr. BR85 været begrænset til 15%, og derefter er begrænsningen på 22% af beboelsesarealet blevet brugt. Det er en størrelse som også bliver brugt i Erhvervs- og Byggestyrelsens eksempelsamling. Her har deres basis parcelhus et vindues areal på 22%, dog har 14 af 45

17 eksempelsamlingens rækkehus kun et vinduesareal på 18,3%, hvilke antageligt er meget retvisende, da rækkehuse har begrænsede muligheder til siderne. Det har selvfølgelig været muligt at bygge med større vinduesarealer, men så har det været varmetabsrammen, som har været afgørende. I de tilfælde har energiforbruget været reduceret andet sted i bygningen. Derudover må mængden af boliger, hvor vinduesarealet har overskredet BR s krav, være en begrænset mængde af det samlede byggeri. Fordeling af vinduer i forhold til verdenshjørnerne er meget tidstypiske og derfor bør de ikke negligeres. Glasandelen er i EPROJ sat meget højt, med værdier mellem 0,8 og 0,9 procent. Derfor er der i stedet brugt en typisk værdi på 0,63 procent, som er en god middelværdi bl.a. baseret på Be06 standardværdi. Fordeling i Nord (%) Syd (%) Øst (%) Vest (%) Kilde forhold til verdenshjørner EPROJ * * 2008-nu * Tabel 12: Vinduesarealfordeling i forhold til verdenshjørner i parcel-, stue- og rækkehuse * EPROJ har statistiske materiale frem til Fra 1992 og frem er det forudsat, at fordelingen fra er forblevet det samme. Boliger har selvfølgelig også døre, i EPROJ svinger det samlede areal på dørene fra 3,8 til 4,0 m² pr. bolig, med en enkelt afvigelse i perioden , som er på 5,0 m². Derfor antages det, at der er 4,0 m² døre og lemme i en bolig uanset byggeår. 15 af 45

18 Terrændæk, gulve mod krybekælder/uopvarmet kælder Gulves U-værdier er i EPROJ klassificeret ud fra flere kriterier: - om der er kælder og om samme er helt/delvist opvarmet. - om krybe kælder er tilgængelig. - om det er støbt terrændæk. BBR forholder sig kun til om der er kælder, og arealet af samme i m². Derfor udvælges de tabeller fra EPROJ, som kan bruges i forhold til de få oplysninger, der er i BBR. Det forudsættes: At kældre oprindeligt ikke er opført til at være opvarmet. At trægulve/terrændæk har samme opbygning uanset om krybekælder er tilgængelig eller ej. At etageadskillelse mellem kælder, og bolig har samme U-værdi som trægulve/terrændæk. At der kun er støbt terrændæk, hvor der er badeværelser. Et badeværelse estimeres til 5 m² pr. stk., og et stk. pr. etage. W/(m²K) Støbt terrændæk Trægulve/terrændæk Kilde: ,61 1,7 EPROJ ,61 1, ,57 1, ,45 1, ,44 1, ,44 0, ,38 0, ,2 0,2 BR95, BRs-98* 2006-Nu 0,15 0,15 BR95, BRs-98, BR08* Tabel 13: U-værdier for terrændæk. * Minimumskrav til transmissionstab fra bygningsreglementet.* 16 af 45

19 Kældervægge Kældervægge er ikke gennemgået særligt grundigt i EPROJ I, dog er der lavet statistik over, hvordan konstruktionerne er udført. Dette materiale er overført til denne rapport, og U-værdier er derefter beregnet og vægtet ud fra de givne konstruktioner. For perioden frem til 1992 er U-værdierne er baseret på beton med en densitet på 2400kg/m³, og letklinkerbeton med en densitet på 650 kg/m³. Kældre betragtes som udgangspunkt som uopvarmede. Derfor er oplysningerne om kældervæggene kun medtaget i tilfælde af, at der i de faktiske forhold i bygningen, f.eks. er opvarmet kælder. Er der det, skal der naturligvis tages hensyn til ved de endelige beregninger. W/(m²K) Konstruktion Kælderydervæg Kilde cm beton 1,6 EPROJ cm beton 1, cm beton 1, cm beton 1, cm beton 1, cm beton (70%) 1,3-30cm letbeton(30%) cm beton (50%) 1,0-30cm letbeton(50%) ? 0,4 BR ? 0,3 BR95, BRs-98* 2006-Nu? 0,2 BR95, BRs-98, BR08* Tabel 14: U-værdier for kælderydervægge mod jord. * Minimumskrav til transmissionstab fra bygningsreglementet. Det er uklart hvorfor der i EPROJ I er en U-værdi i perioden som er højere end de 0,4, som bygningsreglementet ellers havde som transmissionskrav for kældervægge. Grunden kan dog være, at er der flere steder i rapporten er indikeret at byggeriet, ikke altid foregik som forskrifterne dikterede. 17 af 45

20 Tagkonstruktionen Tagkonstruktionerne er også hentet fra EPROJ I. De er delt op i 3 kategorier, 1. Skrå og flade, 2. ikke udnyttet A- / gitter-spær og 3. udnyttet tagetage. Imidlertid har BBR databasen kun registreret, om tagetage er udnyttet eller ej. Derfor forenkles EPROJ s tal til, om tagetage er udnyttet eller ej. I EPROJ har de skrå og flade tage lidt højere U-værdier, dog ikke med store afvigelser fra A- / gitter-spær. Derfor vælges de U-værdier som kommer fra skrå og flade tage. Det vurderes at de fleste boliger med A-spær har helt eller delvis udnyttet tagetage i dag. W/(m²K) Skrå, flade og uunyttet Udnyttet Kilde tagetage ,9 1,9 EPROJ ,9 1, ,29 1, ,7 0, ,42 0, ,38 0, ,35 0, ,2 0,2 ** ,175 * 0,2 ** 2006-Nu 0,12 0,15 *** Tabel 15: U-værdier over tagkonstruktioner. * I denne periode er der forskellige krav til U-værdi: lofter og tagkonstruktioner har 0,15 W/(m²K), mens flade tage har 0,2 W/(m²K). Derfor er der valgt en middelværdi. **Perioden er baseret på krav i BR. ***Perioden 2006-nu er middelværdi baseret på gennemgang af faktiske byggesager. 18 af 45

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

By og Byg Dokumentation 057 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger

By og Byg Dokumentation 057 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger By og Byg Dokumentation 57 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger Kim B. Wittchen By og Byg Dokumentation

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Poplens Kvarter 1 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010618 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederiksborgvej 52 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. maj 2015 Til den 26. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 47 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005224 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 17 Postnr./by: 4230 Skælskør BBR-nr.: 330-012604 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Attikavej 8 Postnr./by: 8530 Hjortshøj BBR-nr.: 751-790880 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Moseparken Søborghus Alle 27 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. februar 2014 Til den 28. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 740-007439 Energimærkning nr.: 200011483 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-007439 Energimærkning nr.: 200011483 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Funder Kirkevej 71A Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-007439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Væggerløsevej 7 4873 Væggerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. januar 2013 Til den 22. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere