Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen."

Transkript

1 Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen. Jacob Franch Christensen Januar 2010

2 Titel: Forfatter: Kursus: Point: Forsidebillede: Uddannelsessted: Vejledere: Kommunale værktøjer til lokalisering af potentielle energibesparelser i boligmassen Jacob Franch Christensen Afgangsprojekt, Diplom BYG 20 ECTS point Luftfoto af Gladsaxe med GIS informationer om placering af parcelhuse i kommunen. Danmarks Tekniske Universitet, BYG Carsten Rode Susanne Baslev Nielsen

3 Forord Denne rapport er skrevet i forbindelse med mit afgangsprojekt på BYG DTU i efteråret 2009 Ideen til projektet er i høj grad udsprunget af det arbejde jeg bl.a. lavede under mit praktikophold på Gladsaxe Kommune i foråret Jeg fik nemlig tildelt den tillid at repræsentere boligsegmentet i en kommende CO 2 handlingsplan. Derigennem blev jeg bekendt med de begrænsede muligheder til at lokalisere og iværksætte CO 2 reducerende tiltag i boligmassen der findes i dag, Det er i korte træk årsagen til emnevalget. Denne rapport er primært skrevet til den eller de ansatte i en kommune som står over for at skulle reducere kommunens samlede CO 2 udledning. Ved udarbejdelse af projektet vil jeg gerne takke alle dem som har hjulpet mig. En stor tak til Vibeke Bendixen fra Teknik og miljø forvaltningen i Gladsaxe Kommune for levering af de nødvendige data, samt udlån og support til brug af Gis værktøjer. Mine 2 vejledere, Susanne Balslev Nielsen og Carsten Rode skal også have tak for deres tålmodige og kompetente vejledning gennem hele projektet. Kgs. Lyngby, 4. januar 2010 Jacob Franch Christensen, S af 45

4 Resume Som samfund har vi i dag meget fokus på klima og energi, derfor skal der skabes nogle værktøjer til at finde frem til besparelserne på boligområdet, samt findes måder til at håndtere de problematikker der opstår under jagten. I denne rapport er der fokuseret på de private parcelhusejere, og de muligheder der er for at hjælpe dem på vej mod en mere energirigtig bolig. Dette gøres bl.a. ved at lave et estimat for bygningernes isoleringsmæssige stand. Simpelthen ved at bruge de oplysninger som er tilgængelige. I denne rapport er der primært brugt følgende oplysninger: BBR EPROJ I Energistyrelsens energimærkninger Ejers oplysninger om forbrug. (når disse har været tilgængelige) Ud fra disse oplysninger er der udregnet nogle tendenslinjer, som kan bruges til at vurdere boligens energimæssige stand. Dette er baseret ud fra 1. opførelsestidspunktet, 2. nuværende situation og 3. den gennemsnitlige bygning, baseret på kendt forbrug fra et udvalg af boliger i kommunen. Derudover gennemgås de økonomiske aspekter, som er relevante for boligejeren og kommunen. Herunder tilskudsordninger, finansiering og rentabilitet. Der kommenteres også på rentabilitetsprincippet i det gældende bygningsreglement(br08). Dette gøres bl.a. for at skabe forståelse og indsigt i den finansielle del, som nødvendigvis må betragtes som en væsentlig faktor når investeringerne skal udføres i praksis. Der er også fokuseret lidt på de tilskudsordninger som evt. kan søges. Sidst men ikke mindst bruges Gladsaxe Kommunes GIS-platform til at visualiserer energiforbrug, energimærkninger, samt CO 2 udledning. Det har det primære formål at gøre projektet pædagogisk tilgængeligt overfor borgerne i kommunen. GIS kan også bruges som planlægningsværktøj. I rapporten visualiseres et eksempel hvor der fokuseres på alle kommunens parcelhuses samlede energiforbrug. 2 af 45

5 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Resume... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Baggrund og formål... 4 Lidt om Gladsaxe... 4 Bygningsreglementet historiske udvikling på energiområdet... 6 Forudsætninger og antagelser for beregninger... 7 BBR data som værktøj... 8 Finde oliekedler med henblik på udskiftning til anden energikilde... 8 Økonomi ved skift af opvarmningskilde... 9 Datakvalitet Fordele og potentialer ved afskaffelse af fyringsolie i kommunen Byggeteknisk opdeling baseret på BBR-oplysninger Facader Vinduer og døre Terrændæk, gulve mod krybekælder/uopvarmet kælder Kældervægge Tagkonstruktionen Linietab Tæthed Geometrisk bestemmelse af overfladearealer på boligen Bearbejdning af statistiske byggeårsdata i Be Indsamling af forbrugsdata fra de enkelte boliger Nutidige klimaskærme Kvalitet af resultater Eksempler på boliger, hvis reelle forbrug kendes Eksempel Bolig 1 - Maj Alle 4, Herlev Eksempel Bolig 2 Septembervej 146, Herlev Eksempel Bolig 3 Horsemosevej 16, Allerød Kommunen som rådgiver/vejleder Termografering som pædagogisk værktøj Visualisering af energiforbrug De forskellige muligheder på den enkelte ejendom Energiplanlægning i lokalområdet Økonomi herunder kommunens begrænsede muligheder Rentabilitetsprincippet Tilskudsordninger Finansieringsmuligheder Diskussion Konklusion Referencer Samtlige bilag til rapporten er vedlagt i egen bilagsmappe. 3 af 45

6 Indledning Baggrund og formål Som en del af processen med udarbejdelse af CO 2 handlingsplanen i Gladsaxe Kommune, blev det konstateret i hvor høj grad de estimerede mål var gætværk. Gætværk fordi data dels var baseret på en upræcis rapport fra Grontmij Carl Bro, men samtidig blev der også skelet meget til andre kommuners handlingsplaner. Dette blev gjort for at måle niveauet på deres bud på opnåeligt resultat. Dette foregik i stedet for at lave egne beregninger, baseret på faktiske forhold. Det startede godt med et effektivt seminar, hvor deltagerne opdelt i arbejdsgrupper og fik ideerne til at blomstre. Ambitionerne var høje, og produktiviteten var høj. Men når arbejdet efterfølgende skulle på papir, endte det med nogle meget begrænsede mål, som bestemt ikke levede op til de unge ingeniørers ambitioner, men i stedet blev de gamle og erfarne ingeniørers forsigtige skøn minus 25%. Nogle af årsagerne til dette var, specielt for boligområdet, den begrænsede mængde data som kunne bruges til at basere de skønnede besparelser på. Der manglede simpelthen en ordentlig metode til at måle besparelsespotentialet på. Her er det så at denne rapport forhåbentligt kan bidrage med at gøre det nemmere at håndterer og finde potentialer i boligmassen, simpelthen ved at komme med konkrete værktøjer, og et informationsgrundlag der kan bruges til at finde potentialerne ud fra de tilgængelige data. Der er i denne rapport specielt fokuseret på enfamiliehuse og private boligejere/investorer, da indsatsen i sidste ende er bestemt af deres økonomiske rammer. Metoderne til at finde potentielle energibesparelser vil blive udarbejdet ved at bruge de datagrundlag som er tilgængelige. Her er Bygnings og Bolig Registret(BBR) omdrejningspunktet, da det er den eneste database, som indeholder tekniske oplysninger om bygningerne. Derudover er der tidligere lavet et projekt ved navn EPROJ I, som havde til formål at bestemme nogle tidstypiske byggeteknikker, her fokuseres der primært på de isoleringsmæssige foranstaltninger i konstruktion og teknik. Derfor er der arbejdet med at samle de brugbare oplysninger, og derefter lave nogle brugbare indikatorer som kan give et fornuftigt billede af situationen, både på enkeltbolig niveau, men også på område niveau(geografisk begrænset). Da Gladsaxe kommune har været samarbejdspartner på denne rapport, har jeg valgt at bruge denne kommune som eksempel kommune. Lidt om Gladsaxe Gladsaxe Kommune er en kommune med ca borgere. Gladsaxe består af bydelene Bagsværd, Buddinge, Søborg og Mørkhøj. Mod nord går kommune grænsen gennem Bagsværd sø, og er ellers omgrænset af Gentofte, Herlev, Lyngby og Københavns kommune. Kommunen har et areal på 25 km² hvilket giver en befolkningstæthed på 2539 pers/km². Beskatningsgrundlaget er på kr. pr. indbygger, hvilket er meget tæt på gennemsnittet i Regionen II. Trafikalt er Gladsaxe gennemskåret af motorring 3 og Hillerødmotorvejen, samt ringvej 3, så der er gode trafikale forhold, både for den offentlige transport og for den private. 4 af 45

7 I Tabel 1 og Tabel 2 er vist de grundlæggende nøgletal for Gladsaxe kommune. Gladsaxe i Tal: Boliger: (BBR-kode for kategori) stk. m² ialt: m² pr.stk Enfamiliehuse (120) ,4 Rækkehuse (130) ,9 Etage boliger og flerfamiliehuse (Boliger) (140) ,1 Andet ( ) ,8 I alt: ,6 Antal borgere (1. januar 2009) Antal m² pr. borger 42,9 Antal borger pr. bolig 2,11 Tabel 1: Relevante nøgletal for Gladsaxe Kommune Beboede boliger efter boligart og husstandsstørrelse. Gladsaxe 2009 Antal personer Parcelhuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Anden helårsbeboelse Uoplyst Tabel 2: Antal personer pr bolig iflg. Danmarks Statistik II Nøgletal som dem i Tabel 1 kan bl.a. bruges til at sammenligne med andre kommuner. F.eks. har Københavns Kommune 1,78 borger pr. bolig, gennemsnitlig 58 m² bolig til hver borger, og en befolkningstæthed på pers/km² III. Dette gør så at København ikke er ideel at sammenligne med. Det kan måske godt findes bydele, som har samme nøgletal, men ellers er det vigtigt kun at sammenligne med tilsvarende kommuner. Det er selvfølgelig ikke lige til at sammenligne på tværs af kommunegrænser, for der er flere faktorer som spiller ind. Her kan bl.a. nævnes fordelingen af byggeår og sammensætningen af bygningstyper m.m. Det kan i denne forbindelse være godt at kende de historiske forandringer i bygningsreglementet. Da det sandsynligvis kan betragtes som den primære årsag til, at energiforbruget pr. m² har været faldende op gennem tiden. 5 af 45

8 Bygningsreglementet historiske udvikling på energiområdet I bygningsreglementet er kravene til isolering og varmetab skærpet gennem tiden. Derfor er boligerne også bygget efter forskellige regler og teknikker op gennem tiden. Det første bygningsreglement kom i 1961, og her var der indskrevet maksimale transmissionskoefficienter på de forskellige dele af klimaskærmen. Bygningsreglementerne er blevet revideret løbende, men i store træk er bygningsreglement blevet skærpet markant i følgende år: År Der er derudover lavet mange løbende rettelser i reglementerne. Bl.a. Småhusreglementet fra 1998 blev ændret adskillige gange, senest i 2006 hvor energikravet blev skærpet yderligere. På energiområdet er årene som er vist i Tabel 3 interessante, fordi der her sker ændringer af betydning med krav til isolering m.m. År: Hændelse: 1961 Klimaskærmen skal overholde de fastsatte U-værdier, der er meget begrænsede krav til vinduer 1966 Krav til vinduer præciseres og skærpes februar 1979 træder nye regler i kraft. - U-værdier for klimaskærmens forskellige bygningsdele bliver reduceres med op til 50% - Vinduers U-værdi falder fra ca 3,6 til 2,9 - Krav om vindtæt byggeri - Fokus på de sundhedsmæssige forhold 1982 Direkte krav om at rørledninger, ventiler og beholdere der indeholder varmt vand skal isoleres Der tilføjes et maksimalt nettoenergibehov, hvis angivede U-værdier ikke kan overholdes. - Begrebet lavenergihus indføres kravet er at nettoenergibehov er det halve af grænsen for normal bolig 1995 U-værdier reduceres yderligere, der er nu minimums U-værdier i tilfælde af at der beregnes en energiramme Maks U-værdi for vinduer er nu 1,8 hvis der ikke bruges varmetabsramme 1998 Bygningsreglement for småhuse BRs-98 træder ikraft Der bliver indført maksværdier for linietab 2006 Beregningsmodellen for Energirammen bliver ændret så også køling regnes med Beregningsprincippet bliver ændret til at en energiramme skal overholdes, og de enkelte elementers U-værdi, må ikke overskride en given maksimum værdi. - Minimumskrav til nyttevirkning på centralvarmekedler. - Maks U-værdi for vinduer er nu 1,5. Tabel 3: Årstal for begivenheder der har ændret isoleringskravene til byggeri 6 af 45

9 På nuværende tidspunkt er der lovændringsforslag til Byggeloven i høring. De væsentligste ændringer sker på kravene til energiforbrug, som også vil fokuserer på eksisterende byggeri. Her vil der også blive stillet større krav til energiforbedringer ved ombygninger og lign. Dog med den undtagelse at det skal være rentabelt for ejeren at lave forbedringerne. Denne lovændring foreslås at træde i kraft. d. 1.juni Sker dette vil der også komme et nyt Bygningsreglement. Derudover er der udarbejdet en plan frem til 2020, hvor målet er meget kraftige reduktioner af energiforbruget. Forudsætninger og antagelser for beregninger De forudsætninger og antagelser der nævntes i dette afsnit er gældende for hele rapporten. Priserne i denne rapport er alle inkl. moms, og baseret på leverandørs listepriser. Arbejdsløn er estimeret til 500,- Kr./time inkl. moms. Der er primært fokuseret på enfamiliehuse(parcelhuse). De forskellige betegnelser er afhængigt af kildemateriale, men dækker over samme boligtype. Der er i nogle af afsnittene også opgivet værdier for rækkehuse og etagebyggeri, men det er kun for sammenligningsgrundlaget skyld. Alle energiberegninger er udført ved brug af beregningsprogrammet Be06 IV v fra Statens Byggeforsknings Institut(SBI). Til beregninger er der brugt nøgletal fra forskellige kilder. Alle kilder er meget enige om ydelser og energiindhold, men de svinger dog en lille smule, derfor der valgt følgende antagelser: Årsvirkningsgrad, oliekedel: 80%* Årsvirkningsgrad, ny kondenserende gaskedel: 99%* Varmepumpe, luft/vand COP(virkningsgrad) 3,2* Gennemsnits varmeforbrug i bolig: kwh (ca kwh. til brugsvand)* CO 2 emission, el 547 gr./kwh** CO 2 emission, olie 266 gr./kwh** CO 2 emission, gas 205 gr./kwh** CO 2 emission, fjernvarme 117 gr./kwh** Pris pr. kwh olie 0,78 Kr.*** Pris pr. kwh naturgas 0,70 Kr.*** Pris pr. kwh el 1,88 Kr.*** Pris pr. kwh fjernvarme 0,49 Kr.*** * Energistyrelsens standardværdikatalog 2009 XVIII, ** Energistatistik 2007 V *** Baseret på listepriser pr. 10/ fra Statoil, HNG VI, Dong VII, og Gladsaxe Fjernvarme VIII De nævnte antagelser er herefter brugt til beregning af besparelser, emission og potentialer. Samtlige beregninger der er lavet til dette projekt, er primært gjort ved brug af Excel og Be06. Alt hvad der er lavet elektronisk findes på vedlagte CD. 7 af 45

10 BBR data som værktøj Bolig og bygnings registerets database(bbr), som er offentlig tilgængelig, er et godt grundlag for at skabe sig et overbliksbillede over hvordan sammensætningen af kommunens boliger er, samt hvordan og hvilke energikilder der bruges til opvarmning. Derudover er der mange andre brugbare oplysninger, som kan bruges til at skabe et billede af, hvor der kan findes energibesparende foranstaltninger i boligerne. Grundlæggende gælder det om at får delt boligerne op i segmenter, som hver især kan bruges til specifikke målrettede kampagner. I denne rapport er der valgt følgende segmenter til videre bearbejdning, fordi de har et stort potentiale med hensyn til at finde energibesparelser og CO 2 reduktion til følge. 1. Konvertering fra oliekedel til en anden form for opvarmningskilde. 2. byggeteknisk opdeling baseret på BBR-oplysninger, og hvis tilgængeligt, nuværende energiforbrug. Det har med BBR databasens nuværende form ikke været muligt finde andre former for dataudtræk, som eventuelt kunne bruges i denne sammenhæng. Finde oliekedler med henblik på udskiftning til anden energikilde I BBR er der en tabel i databasen ved navn Dibygning, i den er der 3 felter der kan bruges til at opdele boligerne i type, energikilde og varmeinstallation. Ved at lave udtræk fra Dibygning kan der skabes et sæt lister, som kan bruges til opslagsværk i forbindelse med vurderingen af forskellige indsatsmuligheder. De 3 felter er CBANV Anvendelsestypen - som angiver hvilke hovedgruppe bygninger tilhører. COPV Opvarmningsmiddel - som angiver hvilket energikilde der bruges til opvarmning. CVARME Varmeinstallation - som angiver installationstypen f.eks. centralvarme eller elpaneler. Derudover er der brugt felterne: FLEJL som angiver hvor mange lejligheder, der er i bygningen FBOLIG som angiver det samlede antal m² bolig, der er i bygningen FBEBYG som angiver det bebyggede areal. Til eksemplerne i dette afsnit er der brugt data udtræk fra Gladsaxe kommune pr Bilag A-1, A-2, A-3, A-3.1 er primært lavet for at få et godt overblik over situationen i kommunen. På bilag A-1 ses fordelingen baseret på anvendelsestype og opvarmningsmiddel. Denne tabel giver et overblik over fordelingen af boliger i kommunen, samt det samlede antal m² beboelse. 8 af 45

11 På bilag A-2 er der lagt vægt på fordelingen mellem opvarmningsmiddel og varmeinstallation, her ses et mere præcist billede af fordelingen mellem de forskellige opvarmningsmidler. F.eks. kan der i bilag A-1 aflæses at der er 391 fritliggende enfamiliehuse der bruger el til opvarmning, men i bilag A-2 kan det aflæses at 97 ud af de 391 har varmepumpe installeret og derfor ikke kræver særlig opmærksomhed. På bilag A-3 er der lavet en grov opdeling af opvarmningstypen og byggeperiode. Og på bilag A- 3.1 er fordelingen af varmekilder vist grafisk på et GIS kort over Gladsaxe kommune. Disse oplysninger kan bruges til at udpege lokale områder for at målrette vejledning til borgerne mest hensigtsmæssigt. Der findes stadig mange boliger som er opvarmet med olie. Der findes potentielle energibesparelser, samt store reduktioner i CO 2 -emissionen, ved at sætte det mål, at samtlige eksisterende oliekedler rundt omkring i boligerne, skal udskiftes med fjernvarme, naturgas, eller en varmepumpe. Fremgangsmåden for at finde ejendommene er den samme procedure som brugt til at lave bilag A-2 Her bruges felterne COPV og CVARME i databasen ved navn Dibygning som nøgler. Potentiale ved en konvertering af en gns. husstand fra olie til anden energikilde er vist i Tabel 4. Konverterer gns. husstand fra olie (kwh) Eksisterende v. Olie Naturgas Varmepumpe luft/vand Fjernvarme Energiforbrug Energibesparelse CO 2 -emission (tons/år) 6,5 4,0 3,3 2,3 CO 2 -reduktion (tons/år) 0,0 2,4 3,2 4,2 CO 2 -reduktion i % 0% 38% 49% 65% Årlig energianskaffelse i kr Tabel 4: Besparelses potentialer ved skift til anden opvarmningskilde fra olie Som det kan ses af tallene i Tabel 4, er de energi og emissionsmæssige potentialer store. Økonomi ved skift af opvarmningskilde Der påhviler ejeren af en ejendom etableringsomkostninger, uanset hvilke tiltag der foretages. Det må antages, at der er en brugbar varmebærende installation i forvejen, så det kun er kedlen, der skal udskiftes. Afhængig af valget ligger en installationspris i området kr. for fjernvarme og naturgas, forudsat at forsyningsnetværket er etableret i området. På en varmepumpe af typen luft/vand er installationsprisen estimeret til ca kr. afhængig af model og fabrikat. Så uanset hvilke løsning der kigges på, er den simple tilbagebetalingstid for investeringen mellem 6-12 år, hvilket nok betragtes for en tilfredsstillende investering for ejer af ejendommen. 9 af 45

12 Datakvalitet Datakvaliteten i BBR på er meget ringe, når der kigges på opvarmnings kilde. Grunden til dette er, at det er ejers eget ansvar, at indrapportere om boligen har fået ændret opvarmningskilde. Det estimeres at op imod 50% af de boliger, der har registreret olie som primær opvarmningskilde, har konverteret til anden energikilde uden at oplyse BBR om ændringerne på ejendommen. Den antagelse er baseret på optælling af boliger baseret på opvarmningsform i et udvalgt boligområde i Gladsaxe kommune, samt en gennemgang af kundedatabasen hos en vvsvirksomhed, som er autoriseret Gasmester, og har leveret flere kedler i området. Området har ca. 200 boliger af typen enfamiliehus og enkelte rækkehuse, heraf 72 med registreret olie som opvarmning. Gasmesteren havde i september kunder i det valgte område, og heraf var 3 stadig registreret med olie som opvarmning Gas forbrugere 37 olie forbrugere 50% 72 Fordele og potentialer ved afskaffelse af fyringsolie i kommunen Fordele ved udskiftning af olie kedler til anden energiform: Reduktion af CO 2 -emmissionen på mellem 38-65% God økonomi for ejer Bedre lokalmiljø pga. færre emissioner (SO 2 og NO x ) Mindre tung trafik i lokalmiljøet. Potentiale for Gladsaxe Kommune hvis alle enfamiliehuse/rækkehuse med oliekedel skifter til Naturgas, dvs. 50% af de 3961 registrerede olieforbrugende husstande. Energi Reduktion Reduceret CO 2 -emission MWh tons/år. I dette eksempel er konvertering til varmepumpe, eller fjernvarme ikke indkalkuleret. Men hvis skiftet var til varmepumpe eller fjernvarme, vil besparelserne blive endnu større. Det antages for usandsynligt at få alle til at skifte over til anden opvarmningskilde, så i denne henseende er potentialets størrelse nok meget passende. Ovenstående eksempel er en løsning der på kort sigt, kan give store reduktioner af energiforbrug og CO 2 udledning. Skal der også fokuseres lidt på fremtiden, er en konvertering til fjernvarme, eller en el baseret varmepumpe mere ideel, da der fra forsyningssiden arbejdes på at sænke CO 2 emissionen fra el-produktion. Desuden er fjernvarme den opvarmningskilde der i forvejen udleder mindst CO 2 pr. kwh. Det skal også nævnes at det er væsentligt dyrere at få installeret varmepumpe i stedet for naturgas eller fjernvarme. Desuden er fjernvarmens forsyningsnet ikke altid udbygget i hele kommunen, det er f.eks. tilfældet i Gladsaxe Kommune. 10 af 45

13 Byggeteknisk opdeling baseret på BBR-oplysninger I forsøget på at målrette og konkretisere forskellige indsatser, som vil være mulige i de enkelte boliger, vil en opdeling og kategorisering af bygningerne være et godt værktøj. Da dansk boligbyggeri typisk har været meget traditionsbunden i valg af byggeteknik, er bygningens opførelsesår en god indikator for de isoleringsmæssige egenskaber klimaskærmen besidder, eller besad på opførselstidspunktet. Mængden af isolering i boligerne har typisk været bestemt af de lovkrav, som har været gældende på opførselstidspunktet. Denne opdeling kan bruges til at lave en Be06 beregning, baseret på de statistiske oplysninger, der er udarbejdet i dette afsnit. Ved at sammenholde det beregnede forbrug med det faktiske forbrug, kan man finde de største besparelsespotentialer. Hvis det faktiske forbrug ligger tæt på det Be06- beregnede forbrug, er der stor sandsynlighed for, at der mange nemme og rentable tiltag som ikke er udført. I BBR er der adskillige oplysninger som vil kunne bruges til at estimere husets energimæssige tilstand. Der vil naturligvis være en vis usikkerhed omkring konstruktionens udførsel, men BBRoplysningerne kan bruges til at opdele og kategoriserer bygningerne efter følgende kriterier: Facadetype, tagtype, byggeår og arealer, dvs. kælder grundplan og udnyttet tagetage I 1994 blev et projekt ved navn EPROJ I udarbejdet, det havde til formål at estimerer energiforbruget ud fra oplysningerne i BBR. Der blev samlet informationer om byggeteknik på byggetidspunktet og udarbejdet U-værdier for de enkelte dele i klimaskærmen, materialet havde et meget grundig datagrundlag, så derfor, er det valgt at bruge data fra EPROJ I til kategorisering af de enkelte elementer, hvor det er muligt. I EPROJ I er der fokuseret på: Vinduer og døre. Terrændæk, gulve mod krybekælder/uopvarmet kælder. Kældervægge. Tagkonstruktion. De enkelte elementer er opdelt i en række gennemsnitlige U-værdier, som er typiske for den periode bygningen er bygget i. EPROJ I projektet virker gennemarbejdet, og derfor bruges opdelingsmodellen direkte i dette projekt. Dog skal den nævnes at tæthed og linietab ikke en del af EPROJ I. Tæthed er et vigtigt element i beregningen af energiforbruget i en bolig. Dog er der ikke fundet brugbare målinger af ældre byggeri, så derfor er der valgt at bruge standard værdier som bl.a. optræder i Be06. Linietab er udarbejdet på basis af DS 418, og ved gennemgang af historiske byggetegninger. Disse er groft estimeret, men er medtaget for at ramme et retvisende billede af boligens energiforbrug så præcist som muligt. For perioden fra 1993, som er efter EPROJ I projektets datagrundlag, vil der som udgangspunkt blive brugt bygningsreglementets krav til bestemmelse af U-værdierne. Dog er der også 11 af 45

14 gennemgået byggesager af parcelhusbyggeri i perioden, som har ført til korrektion på nogle af værdierne. Denne tilgangsmåde er valgt af 2 grunde. - at det ofte ikke vil være rentabelt at energirenovere boliger efter 1993 grundet er forholdsvis nye stand. - at mængden af boliger bygget efter denne periode ofte er en begrænset mængde af det samlede antal boliger. I Tabel 5 er fordelingen efter opførselsår vist for Gladsaxe kommune. I Tabel 6 kan det konstateres det, at de fleste boliger er opført i periode ,og derfor er de fleste boliger inden for EPROJs oprindelige materiale. Boliger fordelt efter opførselstidspunkt i Gladsaxe Kommune: Periode Enfamiliehus Rækkehus Lejligheder I alt: Tabel 5: Fordeling af boliger efter opførselsår (BBR udtræk pr. 16/9-2009) Procent af boligerne opført i perioden: Periode Enfamiliehus Rækkehus Lejligheder ,2% 0,2% 1,0% ,8% 88,6% 90,7% ,0% 11,2% 8,3% Tabel 6: Fordeling i procent efter opførselsår (BBR udtræk pr. 16/9-2009) I de efterfølgende afsnit vises og gennemgås de forskellige klimaskærmselementer, samt de tidstypiske U-værdier præsenteres, så de kan bruges til senere beregning. 12 af 45

15 Facader I BBR er der et felt ved navn CYDMA, som angiver ydervægsmaterialet, med Gladsaxe kommune som eksempel. I Tabel 7 kan det ses at sammensætningen af boligerne i Gladsaxe passer fint til modellen fra EPROJ I. EPROJ I har opdelt facaderne i 4 grupper, mursten(01), letbeton(02), betonelementer(06) og andet. Ydervægsmateriale - Fordeling af boliger CBANV CYDMA Antal Procent af typen ,4% ,2% ,3% ,1% ,0% ,4% ,0% ,6% ,3% ,9% ,3% ,0% ,0% ,3% ,1% Tabel 7: Fordeling af ydervægsmateriale på bygninger i Gladsaxe kommune CYDMA - Tabel oversigt CYDMA Beskrivelse 1 Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) 2 Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Plader af fibercement, herunder asbest (eternit eller lignende) 3 4 Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) 5 Træbeklædning 6 Betonelementer (etagehøje betonelementer) 8 Metalplader 10 Plader af fibercement (asbestfri) 11 PVC 12 Glas 90 Andet materiale Tabel 8: Liste over CYDMA koder EPROJ har, som vist i Tabel 9, yderligere opdelt bygningerne efter opførselstidspunkt med gennemsnitlige U-værdier der er tidstypiske. W/(m²K) Mursten Andet Letbeton Betonelementer Kilde ,6 1,7 EPROJ ,6 1, ,5 1,4 1, ,1 1,0 1,1 1, ,9 0,5 1,1 1, ,65 0,4 1,1 0, ,45 0,4 0,6 0, ,4 0,4 0,4 0,4 BRs-98 * ,4 0,4 0,4 0, nu 0,2 0,2 0,2 0,2 BR08* Tabel 9: Gennemsnitlige U-værdier for parcel, stue og rækkehuse taget fra EPROJ * Mindstekrav jfr. BRS-98 og BR08 i tilfælde af, at der bruges energiramme til beregning af energiforbruget. 13 af 45

16 Vinduer og døre Efter samme fremgangsmåde som med facaderne er vinduerne blevet analyseret i EPROJ I projektet. Det blev undersøgt hvilke U-værdier, der er typiske for perioden, samt forholdet mellem det samlede beboelsesareal, areal af vinduerne, og fordelingen mellem de 4 verdenshjørner. De tal har været typiske for tidsperioden og byggestilen. Derfor formodes det, at de stadig er brugbare. W/(m²K) Vinduer og glaspartier Døre og lemme Kilde ,6 4,2 EPROJ ,7 4, ,8 4, ,9 3, ,8 2, ,8 2, ,7 2, ,35 2,35 * ,9 1,9 * 2006-nu 1,6 1,6 ** Tabel 10: Tidstypiske U-værdier for vinduer og døre. *Estimerede værdier, som er middelværdien af minimumskravet, hvis der beregnes en varmetabsramme, og maksimumværdien, hvis der ikke beregnes en varmetabsramme **Perioden 2006-nu er middelværdien af 10 stk. gennemgåede byggesager i perioden. Grunden til den simple beregningsmetode for estimatet er, at det ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt, at lave præcise vurderinger af U-værdierne. Da der sandsynligvis ikke er rentabilitet, eller vilje til at udskifte vinduer og døre som er produceret og isat efter Arealet af vinduer er i EPROJ sat til en procentsats af bolig arealet. Dette stemmer dog ikke helt for huse med tagetage, derfor er arealet af vinduer her beregnet som en procentsats af grundarealet. Hvis der er tagetage regnes der med 2,5m² vinduer i den ene gavl, samt 2 stk. skråvinduer i hver tagflade a 1,1 m² pr.stk. Vinduer - % af Grundareal Etage Parcel-, stue- Kilde og rækkehus EPROJ * 1995-Nu * Tabel 11: Vinduers areal i procent af boligarealet * Vinduesarealet har jfr. BR85 været begrænset til 15%, og derefter er begrænsningen på 22% af beboelsesarealet blevet brugt. Det er en størrelse som også bliver brugt i Erhvervs- og Byggestyrelsens eksempelsamling. Her har deres basis parcelhus et vindues areal på 22%, dog har 14 af 45

17 eksempelsamlingens rækkehus kun et vinduesareal på 18,3%, hvilke antageligt er meget retvisende, da rækkehuse har begrænsede muligheder til siderne. Det har selvfølgelig været muligt at bygge med større vinduesarealer, men så har det været varmetabsrammen, som har været afgørende. I de tilfælde har energiforbruget været reduceret andet sted i bygningen. Derudover må mængden af boliger, hvor vinduesarealet har overskredet BR s krav, være en begrænset mængde af det samlede byggeri. Fordeling af vinduer i forhold til verdenshjørnerne er meget tidstypiske og derfor bør de ikke negligeres. Glasandelen er i EPROJ sat meget højt, med værdier mellem 0,8 og 0,9 procent. Derfor er der i stedet brugt en typisk værdi på 0,63 procent, som er en god middelværdi bl.a. baseret på Be06 standardværdi. Fordeling i Nord (%) Syd (%) Øst (%) Vest (%) Kilde forhold til verdenshjørner EPROJ * * 2008-nu * Tabel 12: Vinduesarealfordeling i forhold til verdenshjørner i parcel-, stue- og rækkehuse * EPROJ har statistiske materiale frem til Fra 1992 og frem er det forudsat, at fordelingen fra er forblevet det samme. Boliger har selvfølgelig også døre, i EPROJ svinger det samlede areal på dørene fra 3,8 til 4,0 m² pr. bolig, med en enkelt afvigelse i perioden , som er på 5,0 m². Derfor antages det, at der er 4,0 m² døre og lemme i en bolig uanset byggeår. 15 af 45

18 Terrændæk, gulve mod krybekælder/uopvarmet kælder Gulves U-værdier er i EPROJ klassificeret ud fra flere kriterier: - om der er kælder og om samme er helt/delvist opvarmet. - om krybe kælder er tilgængelig. - om det er støbt terrændæk. BBR forholder sig kun til om der er kælder, og arealet af samme i m². Derfor udvælges de tabeller fra EPROJ, som kan bruges i forhold til de få oplysninger, der er i BBR. Det forudsættes: At kældre oprindeligt ikke er opført til at være opvarmet. At trægulve/terrændæk har samme opbygning uanset om krybekælder er tilgængelig eller ej. At etageadskillelse mellem kælder, og bolig har samme U-værdi som trægulve/terrændæk. At der kun er støbt terrændæk, hvor der er badeværelser. Et badeværelse estimeres til 5 m² pr. stk., og et stk. pr. etage. W/(m²K) Støbt terrændæk Trægulve/terrændæk Kilde: ,61 1,7 EPROJ ,61 1, ,57 1, ,45 1, ,44 1, ,44 0, ,38 0, ,2 0,2 BR95, BRs-98* 2006-Nu 0,15 0,15 BR95, BRs-98, BR08* Tabel 13: U-værdier for terrændæk. * Minimumskrav til transmissionstab fra bygningsreglementet.* 16 af 45

19 Kældervægge Kældervægge er ikke gennemgået særligt grundigt i EPROJ I, dog er der lavet statistik over, hvordan konstruktionerne er udført. Dette materiale er overført til denne rapport, og U-værdier er derefter beregnet og vægtet ud fra de givne konstruktioner. For perioden frem til 1992 er U-værdierne er baseret på beton med en densitet på 2400kg/m³, og letklinkerbeton med en densitet på 650 kg/m³. Kældre betragtes som udgangspunkt som uopvarmede. Derfor er oplysningerne om kældervæggene kun medtaget i tilfælde af, at der i de faktiske forhold i bygningen, f.eks. er opvarmet kælder. Er der det, skal der naturligvis tages hensyn til ved de endelige beregninger. W/(m²K) Konstruktion Kælderydervæg Kilde cm beton 1,6 EPROJ cm beton 1, cm beton 1, cm beton 1, cm beton 1, cm beton (70%) 1,3-30cm letbeton(30%) cm beton (50%) 1,0-30cm letbeton(50%) ? 0,4 BR ? 0,3 BR95, BRs-98* 2006-Nu? 0,2 BR95, BRs-98, BR08* Tabel 14: U-værdier for kælderydervægge mod jord. * Minimumskrav til transmissionstab fra bygningsreglementet. Det er uklart hvorfor der i EPROJ I er en U-værdi i perioden som er højere end de 0,4, som bygningsreglementet ellers havde som transmissionskrav for kældervægge. Grunden kan dog være, at er der flere steder i rapporten er indikeret at byggeriet, ikke altid foregik som forskrifterne dikterede. 17 af 45

20 Tagkonstruktionen Tagkonstruktionerne er også hentet fra EPROJ I. De er delt op i 3 kategorier, 1. Skrå og flade, 2. ikke udnyttet A- / gitter-spær og 3. udnyttet tagetage. Imidlertid har BBR databasen kun registreret, om tagetage er udnyttet eller ej. Derfor forenkles EPROJ s tal til, om tagetage er udnyttet eller ej. I EPROJ har de skrå og flade tage lidt højere U-værdier, dog ikke med store afvigelser fra A- / gitter-spær. Derfor vælges de U-værdier som kommer fra skrå og flade tage. Det vurderes at de fleste boliger med A-spær har helt eller delvis udnyttet tagetage i dag. W/(m²K) Skrå, flade og uunyttet Udnyttet Kilde tagetage ,9 1,9 EPROJ ,9 1, ,29 1, ,7 0, ,42 0, ,38 0, ,35 0, ,2 0,2 ** ,175 * 0,2 ** 2006-Nu 0,12 0,15 *** Tabel 15: U-værdier over tagkonstruktioner. * I denne periode er der forskellige krav til U-værdi: lofter og tagkonstruktioner har 0,15 W/(m²K), mens flade tage har 0,2 W/(m²K). Derfor er der valgt en middelværdi. **Perioden er baseret på krav i BR. ***Perioden 2006-nu er middelværdi baseret på gennemgang af faktiske byggesager. 18 af 45

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere