Markedskommentar Orientering Q3 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q3 2013"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen af den amerikanske budgetkrise, endnu en italiensk regeringskrise med Berlusconi i hovedrollen samt en samling blandede økonomiske nøgletal. Noget nyt skete der dog i 3. kvartal. Den europæiske centralbank ECB introducerede på sit rentemøde i juli måned for første gang begrebet forward guidance i sin pengepolitik, således at de finansielle markeder modtager vejledning om den fremtidige pengepolitik. ECB annoncerede, at de pengepolitiske renter ville blive holdt på det aktuelle niveau eller lavere i lang tid fremover. Præcis hvor lang tid det drejer sig om blev ikke angivet, men det blev oplyst, at en ny rentebevægelse ikke ville være knyttet til et givent makroøkonomisk måltal som f.eks. et inflationsmål eller et vækstmål. ECB holder med andre ord alle muligheder åbne. Vejledningen skal medvirke til at mindske udsvingene på de finansielle markeder. Den amerikanske og den japanske centralbank har tidligere med succes brugt denne form for vejledning af markederne. Rentemeldingen fra ECB var med til at skabe de positive finansmarkeder i 3. kvartal, hvor f.eks. de europæiske aktier steg med over 11 pct. I USA har finansmarkederne i 3. kvartal været styret af overvejelser af, om hvornår den amerikanske centralbank Fed vil begynde en normalisering af den meget lempelige pengepolitik. En normalisering vil ske ved at reducere størrelsen af Fed s løbende opkøb af obligationer. Fed valgte på sit møde den 18. september overraskende ikke at reducere deres månedlige opkøb af obligationer. Argumentet for at fortsætte opkøbene i uændret omfang var de kraftigt stigende markedsrenter op til rentemødet, svækkelsen i boligmarkedet samt den forventede finanspolitiske usikkerhed i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober. Umiddelbart efter rentemødet steg obligationer og aktier markant. I den sidste del af kvartalet faldt de amerikanske aktier dog langsomt tilbage. Årsagen var formentligt, at usikkerheden om de føderale budgetforhandlinger rykkede faretruende nærmere samtidig med at det politiske klima synes at være fastlåst mellem blokkene. Vi forventer dog, at der findes en forhandlingsløsning på såvel det kommende budget som gældsloftet. Hvis en sådan aftale kommer på plads, vil aktiemarkederne sandsynligvis stige igen. 3. kvartal bød også på bedre makroøkonomiske data fra de såkaldte emerging markets lande, der ellers har været under pres i det seneste år. Der har tidligere i 2013 især været bekymring for Kinas evne til at opretholde den høje økonomiske vækst i en situation, hvor eksporten var presset af lav vækst i Europa og USA. Men i 3. kvartal kom der tegn på ny dynamik i det kinesiske boligmarked og pengepolitikken blev også lempet. Efter at kinesiske aktier var faldet med over 12 pct. i årets første halvår steg kinesiske aktierne med 8,9 pct. i løbet af 3. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet De globale aktiemarkeder (udtrykt med MSCI World) steg med 3,9 pct. opgjort i danske kroner. I årets første kvartaler har der været relativt store regionale forskelle i aktieafkastene, men i tredje kvartal var der mere ensartede afkast på tværs af regionerne. Danske aktier var igen blandt de af verdens aktiemarkeder, der gav det højeste afkast. Det brede danske aktieindeks OMXC Copenhagen All Share Capped GI gav således i kvartalet et afkast på hele 13,2 pct., hvilket bragte afkast for årets første 9 måneder op på 26,5 pct.! Afkastet på de fleste typer af obligationer var svagt, men dog positivt i 3. kvartal. Europæiske statsobligationer gav således afkast på 1,0 pct., og her var det for en gangs skyld især de hårdt prøvede sydeuropæiske statsobligationer, der trak afkastet op, mens de nordeuropæiske obligationsmarkeder havde det noget sværere, fordi renterne steg. Danske statsobligationer (udtrykt ved EFFAS Denmark All) gav et negativt afkast på 0,60 pct. De danske realkreditobligationer (udtrykt ved Nykredit DMB Index) gav et afkast på 0,06 pct. Endelig gav de mere risikofyldte kreditobligationer igen pæne afkast i kvartalet. Amerikanske og globale high Q3 yield obligationer gav et afkast på hhv. 2,3 pct. og 2,5 pct., mens statsobligationer fra emerging markets landene (udtrykt ved JP Morgan EMB Index i USD) gav 1,2 pct. afkast i kvartalet. Danmark Den danske økonomi er i 2. og 3 kvartal kommet en smule op i gear i forhold til tidligere. De reviderede tal for realvæksten i 2. kvartal er netop offentliggjort af Danmarks Statistik, og tallene viser, at økonomien voksede med 0,6 pct. i forhold til samme periode I første kvartal var der til sammenligning en negativ vækst på 0,2 pct. Væksten var i 2. kvartal igen drevet af eksporten til de nære markeder, samt af et lidt højere offentligt forbrug end i det foregående kvartal. Det private forbrug var i 2. kvartal forsat meget afdæmpet, men i takt med at priserne på det danske boligmarked retter sig - især omkring hovedstaden forventes det, at det private forbrug øges og at den økonomiske vækst accelere-

2 Markedskommentar rer i 2. halvår af Nationalbanken venter således, at væksten i Danmark for året 2013 bliver på 0,3 pct., men at den vil accelerere til 1,6 pct. i 2014 og 1,7 pct. i 2015 grundet øget privat forbrug. De stærke danske økonomiske nøgletal muliggør, at de danske statsfinanser kan leve op til EU s henstilling om at holde budgetunderskuddet på under 3,0 pct. af BNP - også selv om man ikke medregner de fremrykkede skatteindbetalinger på kapitalpensioner. Dermed kan Danmark endelig komme ud af det overvågningsprogram, som EU kommissionen opsatte for lande med store budgetunderskud efter finanskrisen. Den danske krone har igen i 3. kvartal ligget stabilt overfor euro en, og Nationalbanken har ikke haft behov for at intervenere i valutamarkedet. Der har senest været interveneret i januar måned Valutareserven udgjorde ved udgangen af kvartalet DKK 491,2 mia. mod DKK 490,6 mia. ved indgangen til kvartalet. Udsigterne for de finansielle markeder for 4. kvartal 2013 Når der er indgået forlig omkring det amerikanske budget og gældsloft, vil fokus igen rettes mod de underliggende økonomiske nøgletal. Helt overordnet, og i et lidt længere perspektiv, ser vi generelt positivt på afkastudviklingen for risikoaktiver som aktier og kreditobligationer. Men der er dog nogle mere kortsigtede udfordringer, som kan påvirke risikoaktiver negativt gennem årets sidste kvartal. De rentestigninger, som vi har set gennem 2013, vil naturligt lægge en vis dæmper på den økonomiske vækst, hvilket primært vil ramme aktiemarkederne. Endvidere har USA igennem de sidste halvandet år oplevet en meget kraftig vækst i specielt boligmarkedet målt ved stigende antal hushandler, nybyggeri og priser. Udover den direkte effekt på væksten og beskæftigelsen, har dette opsving også haft en række betydelige, om end indirekte, positive formueeffekter. Udfordringen i 4. kvartal er således, at vi ikke kender det amerikanske boligmarkeds følsomhed overfor rentestigningerne. I Europa har de traditionelt gældsplagede lande mod syd overrasket positivt i 2013, og reformviljen er intakt. En ubehagelig ubekendt er Frankrig, hvor politikerne ikke helt synes at have forstået alvoren i fortsatte massive underskud på såvel statsbudget som betalingsbalance og tilmed manglende reformvilje. Frankrig kan i de kommende kvartaler blive den sten i skoen, der ødelægger en ellers positiv europæisk væksthistorie. Q3

3 Pulje 1 - Danske Obligationer Det forgangne kvartal var præget af store udsving på de globale rentemarkeder. Renterne faldt i juli, steg i august og faldt igen i september. Sammenlagt blev resultatet beskedne stigninger i de 10-årige renter, mens de 2-årige renter faldt en anelse. Dermed stejlede rentekurven. Den 2-årige danske statsrente faldt med 4 bp. til 0,42% ultimo kvartalet, mens den 10-årige statsrente steg med 9 bp. til 1,95%, Usikkerhed om centralbankernes fremtidige politik var afgørende for afkastudviklingen i kvartalet. Således skabte i særdeleshed den amerikanske centralbank, Fed, stor nervøsitet i markedet, da de startede en diskussion om neddrosling og afvikling af den lempelige pengepolitik. I september meldte Fed dog, at neddroslingen var udsat indtil videre, hvilket fik en positiv effekt på obligationsmarkedet i form at kraftigt faldende renter. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,64%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,78%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,95% altså lidt højere end i Tyskland. Rentespændet mellem de danske og tyske renter steg i kvartalet fra +13 bp. til +17 bp. målt ved de 10-årige statsobligationer. I særdeleshed har konverterbare realkreditobligationer med 4% kupon givet et pænt afkast i kvartalet. Dette kommer efter et meget negativt 2. kvartal. Generelt er stort set alle de konverterbare realkreditobligationer negativt påvirket af rentestigningen og den stigende volatilitet. Et andet lyspunkt i kvartalet er de inkonverterbare realkreditobligationer, der på trods af den generelle rentestigning har klaret sig godt. Statsobligationer i den korte og mellemlange del af rentekurven har givet små, men dog stadig positive afkast. Således er det primært inden for statsobligationer med længere løbetid, at de negative absolutte afkast skal findes. De stigende renter over kvartalet har bidraget til et negativt afkast for Pulje 1 Danske Obligationer. For 3. kvartal lyder afkastet på -0,49% (før pensionsafkastskat) og et afkast på -2,57% (før pensionsafkastskat) år til dato. Danske Obligationer -0,48% -0,49% -0,42% -2,52% -2,57% -2,17% Danske Obligationer 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% 5,8% 4,9% Danske Obligationer 1,58% 3,44% 8,59% 5,11% 3% Realkredit Danmark SDRO ,1 4% Realkredit Danmark SCRO ,8 2% Realkredit Danmark SDRO ,4 4,5% Dansk Stat ,6 3,5% Nykredit SDO ,6

4 Pulje 2 - Danske Aktier Det danske aktiemarked har udviklet sig ekstremt positivt i 3. kvartal med markante stigninger, som dels var hjulpet af positive nøgletal fra både Europa og USA og dels udtalelser fra den amerikanske centralbank om fortsat opbakning til obligationskøb i markedet. Risikovilligheden har været høj i perioden med præference for aktier med restruktureringscases og/eller udskiftning i topledelsen fremfor mere stabile cases, som har underperformet i forhold til det generelle marked. Ligeledes har der også været en tematisk interesse for aktier med eksponering til europæisk vækst. Stemningen omkring minesektoren forbliver dog negativ. IC Company og Royal Unibrew leverede de største kursstigninger på hhv. 38,08% og 29,91% i perioden, mens TopDanmark og Coloplast stod for de største fald på hhv. -2,75% og -2,30%. Den største positive bidragsyder til det relative afkast, var undervægten til Royal Unibrew, mens den største negative bidragsyder var undervægten til Vestas Wind Systems. Pulje 2 Danske Aktier gav i 3. kvartal et afkast på 11,17% (før pensionsafkastskat). For året gav Pulje 2 Danske Aktier et afkast på 20,52% (før pensionsafkastskat). Danske Aktier 11,24% 11,17% 9,46% 20,80% 20,52% 17,38% Danske Aktier 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% -12,6% -10,7% 26,4% 22,4% Danske Aktier 37,39% 14,07% 14,38% 8,79% Novo Nordisk A/S 9,3 Danske Bank 8,8 Coloplast A/S 8,4 A P Møller-Mærsk 8,2 Topdanmark A/S 6,3

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel Den amerikanske pengepolitik har i 3. kvartal svunget taktstokken over de finansielle markeder, der har været domineret af, hvorvidt, hvornår og hvorledes Fed ville reducere størrelsen på de månedlige opkøb af obligationer. Som kontrast har det faktum, at de globale økonomiske nøgletal generelt ser mere stabile ud, at væksten i Europa ser ud til at blive højere end forventet i starten af 2013, at Kina alligevel ikke synes ved at kollapse samt at de amerikanske forbrugere indtil nu har været immune overfor skattestigninger, ikke betydet alverden for udviklingen i hverken aktier eller obligationer. Fed valgte mod konsensus ikke at reducere de månedlige opkøb af obligationer. Argumenterne var de kraftigt stigende renter op til rentemødet den 18. september, svækkelsen i boligmarkedet og den forventede finanspolitiske usikkerhed i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober. Umiddelbart efter rentemødet steg obligationer og aktier markant. Den sidste del af kvartalet var dog, underligt nok vil nogen måske sige, karakteriseret ved at aktier langsomt faldt tilbage og obligationer langsomt steg. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 9% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer gav marginale positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 0,06%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne er allokeret med overvægt til Emerging Markets og Europæiske aktier, mens danske aktier og asiatiske aktier er undervægtet. I absolutter termer gav Pulje 4 Mixpulje Middel et afkast i 3. kvartal på 4,10% (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 4 Mixpulje Middel et afkast på 7,86% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Middel 4,16% 4,16% 3,47% 8,07% 7,86% 6,66% Mixpulje Middel 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% 12,24% 10,36% Mixpulje Middel 15,22% 8,10% 8,51% 4,92% SEBinvest Nordamerika Indeks 14,5 SEBinvest Europa Small Cap 6,7 4% Realkredit Danmark SDRO ,4 4% Nykredit SDO ,8 2% Realkredit Danmark SDRO ,8

6 Pulje 5 - Globale Aktier* Den amerikanske pengepolitik har i 3. kvartal svunget taktstokken over de finansielle markeder, der har været domineret af, hvorvidt, hvornår og hvorledes Fed ville reducere størrelsen på de månedlige opkøb af obligationer. Som kontrast har det faktum, at de globale økonomiske nøgletal generelt ser mere stabile ud, at væksten i Europa ser ud til at blive højere end forventet i starten af 2013, at Kina alligevel ikke synes ved at kollapse samt at de amerikanske forbrugere indtil nu har været immune overfor skattestigninger, ikke betydet alverden for udviklingen i hverken aktier eller obligationer. Fed valgte mod konsensus ikke at reducere de månedlige opkøb af obligationer. Argumenterne var de kraftigt stigende renter op til rentemødet den 18. september, svækkelsen i boligmarkedet og den forventede finanspolitiske usikkerhed i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober. Umiddelbart efter rentemødet steg obligationer og aktier markant. Den sidste del af kvartalet var dog, underligt nok vil nogen måske sige, karakteriseret ved at aktier langsomt faldt tilbage og obligationer langsomt steg. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 9% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer gav marginale positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 0,06%. Aktierne er allokeret med overvægt til Emerging Markets og en undervægt til europæiske samt amerikanske aktier. Pulje 5 Globale Aktier gav i 3. kvartal af 2013 et afkast på 4,46% (før pensionsafkastskat). I 2013 gav Pulje 5 Globale Aktier et afkast på 15,19% (før pensionsafkastskat). Globale Aktier* 4,50% 4,46% 3,77% 15,23% 15,19% 12,86% Globale Aktier* 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% -0,09% -0,08% 12,46% 10,55% Globale Aktier* 20,47% 11,15% 4,53% -2,16% SEBinvest Nordamerika Indeks 51,0 SEBinvest Europa Small Cap 22,1 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 9,3 AKL SEB Global Emerging Markets Equities 7,3 SEBinvest Europa Indeks 5,8 *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj Den amerikanske pengepolitik har i 3. kvartal svunget taktstokken over de finansielle markeder, der har været domineret af, hvorvidt, hvornår og hvorledes Fed ville reducere størrelsen på de månedlige opkøb af obligationer. Som kontrast har det faktum, at de globale økonomiske nøgletal generelt ser mere stabile ud, at væksten i Europa ser ud til at blive højere end forventet i starten af 2013, at Kina alligevel ikke synes ved at kollapse samt at de amerikanske forbrugere indtil nu har været immune overfor skattestigninger, ikke betydet alverden for udviklingen i hverken aktier eller obligationer. Fed valgte mod konsensus ikke at reducere de månedlige opkøb af obligationer. Argumenterne var de kraftigt stigende renter op til rentemødet den 18. september, svækkelsen i boligmarkedet og den forventede finanspolitiske usikkerhed i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober. Umiddelbart efter rentemødet steg obligationer og aktier markant. Den sidste del af kvartalet var dog, underligt nok vil nogen måske sige, karakteriseret ved at aktier langsomt faldt tilbage og obligationer langsomt steg. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 9% målt ved MSCI World i lokal valuta. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne er allokeret med overvægt til Emerging Markets og Europæiske aktier, mens danske aktier og asiatiske aktier er undervægtet. I absolutter termer gav Pulje 6 Mixpulje Høj et afkast i 3. kvartal på 5,06% (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 6 Mixpulje Høj et afkast på 9,97% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj 5,23% 5,06% 4,29% 10,37% 9,97% 8,45% Mixpulje Høj* ,76% 11,65% Mixpulje Høj* 17,17% N/A N/A N/A * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 29,8 SEBinvest Nordamerika Indeks 17,8 SEBinvest Kreditobligationer 12,3 SEBinvest Europa Small Cap 6,8 AKL SEB Global Emerging Market Equities 6,1

8 Pulje 7 - Korte Obligationer Det forgangne kvartal var præget af store udsving på de globale rentemarkeder. Renterne faldt i juli, steg i august og faldt igen i september. Sammenlagt blev resultatet beskedne stigninger i de 10-årige renter, mens de 2-årige renter faldt en anelse. Dermed stejlede rentekurven. Den 2-årige danske statsrente faldt med 4 bp. til 0,42% ultimo kvartalet, mens den 10-årige statsrente steg med 9 bp. til 1,95%, Usikkerhed om centralbankernes fremtidige politik var afgørende for afkastudviklingen i kvartalet. Således skabte i særdeleshed den amerikanske centralbank, Fed, stor nervøsitet i markedet, da de startede en diskussion om neddrosling og afvikling af den lempelige pengepolitik. I september meldte Fed dog, at neddroslingen var udsat indtil videre, hvilket fik en positiv effekt på obligationsmarkedet i form at kraftigt faldende renter. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 2,64%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,78%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,95% altså lidt højere end i Tyskland. Rentespændet mellem de danske og tyske renter steg i kvartalet fra +13 bp. til +17 bp. målt ved de 10-årige statsobligationer. I særdeleshed har konverterbare realkreditobligationer med 4% kupon givet et pænt afkast i kvartalet. Dette kommer efter et meget negativt 2. kvartal. Generelt er stort set alle de konverterbare realkreditobligationer negativt påvirket af rentestigningen og den stigende volatilitet. Et andet lyspunkt i kvartalet er de inkonverterbare realkreditobligationer, der på trods af den generelle rentestigning har klaret sig godt. Statsobligationer i den korte og mellemlange del af rentekurven har givet små, men dog stadig positive afkast. Således er det primært inden for statsobligationer med længere løbetid, at de negative absolutte afkast skal findes. De stigende renter over kvartalet har bidraget til et negativt afkast for Pulje 7 Danske Obligationer. For 3. kvartal lyder afkastet på -0,08% (før pensionsafkastskat) og et afkast på -0,16% (før pensionsafkastskat) år til dato. Korte obligationer -0,02% -0,08% -0,07% 0,01% -0,16% -0,13% Korte obligationer 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% 2,6% 2,2% Korte obligationer 1,04% 1,90% 3,49% 3,16% 2% Realkredit Danmark SDRO ,0 4% Nordea SDRO ,5 Var. Nykredit JCB ,3 Var. Realkredit Danmark SDRO ,9 2% Realkredit Danmark SDO ,6

9 Pulje 8 - Mixpulje Lav Den amerikanske pengepolitik har i 3. kvartal svunget taktstokken over de finansielle markeder, der har været domineret af, hvorvidt, hvornår og hvorledes Fed ville reducere størrelsen på de månedlige opkøb af obligationer. Som kontrast har det faktum, at de globale økonomiske nøgletal generelt ser mere stabile ud, at væksten i Europa ser ud til at blive højere end forventet i starten af 2013, at Kina alligevel ikke synes ved at kollapse samt at de amerikanske forbrugere indtil nu har været immune overfor skattestigninger, ikke betydet alverden for udviklingen i hverken aktier eller obligationer. Fed valgte mod konsensus ikke at reducere de månedlige opkøb af obligationer. Argumenterne var de kraftigt stigende renter op til rentemødet den 18. september, svækkelsen i boligmarkedet og den forventede finanspolitiske usikkerhed i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober. Umiddelbart efter rentemødet steg obligationer og aktier markant. Den sidste del af kvartalet var dog, underligt nok vil nogen måske sige, karakteriseret ved at aktier langsomt faldt tilbage og obligationer langsomt steg. Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 9% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer gav marginale positive afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på 0,06%. Puljen har været allokeret med en overvægt til aktier og en undervægt til obligationer. Aktierne er allokeret med overvægt til Emerging Markets og Europæiske aktier, mens danske aktier og asiatiske aktier er undervægtet. I absolutter termer gav Pulje 8 Mixpulje Lav et afkast i 3. kvartal på 2,62% (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 8 Mixpulje Lav et afkast på 4,69% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Lav 2,73% 2,62% 2,22% 4,99% 4,69% 3,97% 2009* Mixpulje Lav 19,7% 16,7% 11,1% 9,4% 3,1% 2,6% 9,8% 8,3% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Mixpulje Lav 10,22% 7,05% - - 4% Realkredit Danmark SDRO ,2 SEBinvest Nordamerika Indeks 9,0 4% Nykredit SDO ,5 2% Realkredit Danmark SDRO ,5 2% Nykredit SDO ,7

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - NOVEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - NOVEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - NOVEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR ECB sender obligationsrenter ned Europæiske renter er generelt faldet i oktober. Faldet fik yderligere fart på, da Draghi åbnede for en mulig rentenedsættelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser i oktober og november blev

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2015 MARKEDSKOMMENTAR Markedet Danske obligationer steg med 0,3% til 0,5% i november afhængig af, hvilken del af rentekurven der betragtes. Tendensen var generelt, at statsobligationer

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

God start på året for aktiepuljerne

God start på året for aktiepuljerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2013 God start på året for aktiepuljerne Udviklingen i 1. kvartal kom især de mere risikofyldte aktivklasser til gode, og med et afkast på 11,8 pct.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 8. maj 13 Jagten på afkast fortsætter fasthold overvægt i aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 MARKEDSKOMMENTAR Stærk dollar styrker afkastene Set med danske briller blev 2015 et år, hvor der var mulighed for pæne investeringsafkast, omend afkastene generelt var

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere