Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Byggeteknisk forhold ved installation af målere til individuel forbrugsmåling 281 Barrierer for måling af det individuelle ressourceforbrug 345 Redegørelse vedrørende økonomiske konsekvenser ved obligatorisk måling af forbrugsposter 399 3

2

3 BILAG 2 Bygge- og Boligstyrelsen Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark Oktober

4

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund 9 2 Resume 11 3 Kortlægningsarbejdet Kortlægningens emner Indsamling af data Behandling af data Arbejdets forløb Bemærkninger til datamaterialet 16 4 Kortlægningens dækning 19 5 Brugen af vandmålere 21 6 Vandprisen 23 7 Vandafledningsafgift 25 8 Referencer 27 Side 7

6

7 I. Indledning og baggrund Bygge- og Boligstyrelsen har anmodet COWIconsult om at gennemføre en kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark, og denne rapport beskriver kortlægningsarbejdet og de opnåede resultater. Kortlægningen er iværksat i forbindelse med det igangværende arbejde i Udvalget for obligatorisk individuel måling af forbrugsposter, som er nedsat af Boligministeriet. Formålet med opgaven har været at kortlægge brugen af vandmålere for koldt brugsvand ved de almene vandforsyninger. Herunder er også undersøgt vandforsyningernes praksis for udskiftning af målere, og i hvilket omfang der foreligger beslutning om at installere vandmålere de steder, hvor de ikke findes idag. Der er desuden indhentet oplysninger om vandpriser og om vandafledningsafgifter. Kortlægningen er gennemført i tiden fra primo juni til ultimo september Af hensyn til udvalgets arbejde blev der ultimo august udarbejdet en foreløbig rapport på grundlag af det materiale, der var modtaget indtil da. Nærværende rapport er en opdatering af den foreløbige udgave, og ved opdateringen er benyttet det samlede materiale, der er modtaget frem til og med 22. september

8

9 2. Resume Kortlægningen Metode Indkommet materiale Kortlægningens dækning Landsgennemsnit Fordeling af brug af målere I forbindelse med arbejdet i Udvalget for obligatorisk individuel måling af forbrugsposter er der gennemført en kortlægning af brugen af vandmålere for koldt brugsvand ved almene vandforsyninger. Arbejdet er udført af COWIconsult for Bygge- og Boligstyrelsen. Kortlægningen er udført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor der via alle landets kommuner er søgt oplysninger om de enkelte vandforsyninger. Dette materiale er suppleret med oplysninger fra Kommunernes Landsforening, amterne og Bygge- og Boligregisteret. (BBR). Nærværende rapport bygger på oplysninger om ialt vandforsyninger fordelt på 238 kommuner. Det vurderes, at det materiale, der er benyttet ved kortlægningen, repræsenterer 85-9% af den almene vandforsyning i Danmark målt i udpumpet vandmængde eller antal tilslutninger. I kortlægningen indgår oplysninger om ialt ca. 1,41 mill, tilslutninger til offentlig vandforsyning, hvoraf ca. 62% er med måler og ca. 38% uden måler. Der er et stort antal vandforsyninger, hver med ret få tilslutninger, der ikke bruger målere, mens der for forsyninger med mere end omkring 3. tilslutninger er flest, der afregner efter vandmåler. Indenfor forbrugerkategorierne er det typisk, at andelen af målere er lavest for fritidshuse og højest for erhverv og institutioner. Beslutning om installation af målere Af i alt vandforsyninger har 21% oplyst, at det er besluttet at installere målere, mens der for 79% ikke foreligger en sådan beslutning. Beslutning om installation af målere er overvejende truffet hos de lidt større vandforsyninger. Beslutningen om installation af måler gælder alle forbrugere hos 8% af de vandforsyninger, der har svaret på spørgsmålet herom. II

10 Regelmæssig udskiftning af målere Vandpris Af i alt vandforsyninger har 364 (32%) svaret, at de regelmæssigt udskifter målerne, mens 781 (68%) oplyser, at det ikke er tilfældet. De 364 forsyninger med regelmæssig udskiftning repræsenterer 74% af alle indrapporterede tilslutninger med måler i hele landet. Af de 342 forsyninger, der har oplyst hyppigheden for udskiftning, skifter de 87% målerne mellem hvert 5. og hvert 1. ar. De indkomne oplysninger om vandpris har et gennemsnit på ca. 2,6 kr./m 3 ekskl, moms og varierer fra under,5 kr./m 3 til over 7, kr./m 3. Ved et årligt forbrug på 17 m 3 ligger den gennemsnitlige årlige udgift til vandforsyning for et enfamiliehus på 729 kr./år og 627 kr./år for de vandforsyninger, der afregner henholdsvis med og uden måler. De forhold, der medfører prisforskel mellem afregning med og uden måler, er ikke undersøgt ved kortlægningen. Det er dog nærliggende at finde en del af forklaringen i: Udgifter ved måleraflæsning, regningsudskrivning og vedligeholdelse af målere. Strukturmæssige forskelle mellem større vandforsyninger med målere, komplicerede anlæg og fast ansat personale i modsætning til mindre forsyninger uden målere, delvist drevet af ulønnede bestyrelsesmedlemmer. Vandafledningsafgift Vandafledningsafgiften for landets kommuner varierer fra under 1 kr./m 3 til 35 kr./m 3 med et gennemsnit på 11,4 kr./m 3. 12

11 3. Kortlægningsarbejdet 3.1 Kortlægningens emner Kortlægningen af brugen af vandmålere er gennemført i forbindelse med arbejdet i Udvalget for obligatorisk individuel måling af forbrugsposter, og de emner, der er undersøgt, er fastlagt på baggrund heraf. Der er søgt oplysning om: + antallet af tilslutninger med og uden måler fordelt på forbrugerkategorier planer for installation af målere praksis for udskiftning af målere vandpriser og vandafledningsafgifter. Ved indledende møder i Bygge- og Boligstyrelsen blev det besluttet, at kortlægningen ikke skulle omfatte spørgsmålet om, hvorvidt der f.eks. i etageejendomme benyttes målere for de enkelte boligenheder eller en hovedmåler for hele bebyggelsen. Baggrunden herfor var, at der kun i ganske få tilfælde er installeret målere for de enkelte boligenheder. Ligeledes blev det besluttet, at spørgsmålet om aflæsningsform for målere ikke skulle undersøges ved denne kortlægning, idet der i meget høj grad benyttes selvaflæsning af målere. Spørgeskemaundersøgelse 3.2 Indsamling af data Hovedparten af de benyttede data er indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er rettet henvendelse til alle landets kommuner (ekskl. Færøerne og Grønland). Kommunerne har fået tilsendt: a) Et spørgeskema vedrørende brugen af vandmålere for koldt brugsvand, som udfyldes for hver af de almene vandforsyninger. Skemaet indeholder også spørgsmål om vandpriser og praksis for udskiftning af målere og om planer for installation af målere. 13

12 b) Spørgsmål vedrørende vandafledningsafgift i kommunen. c) Følgebreve til de to skemaer. Det udsendte materiale er vist i bilag 1. Skema a) vedrørende brugen af vandmålere er i nogle tilfælde udfyldt af kommunen, der i sin egenskab af tilsynsmyndighed for de almene vandforsyninger har oplysninger om vandforsyningerne. De fleste kommuner har dog valgt at sende skemaerne ud til vandforsyningerne, for at disse selv kunne give de ønskede oplysninger. Vandafledningsafgift Liste over vandforsyninger For vandafledningsafgiften i kommunerne er der indhentet oplysninger fra Kommunernes Landsforening om afgifterne for 1993, idet dog kun de budgetterede afgifter kunne oplyses. Disse oplysninger er benyttet i stedet for den enkelte kommunes oplysning, fordi betalingsreglerne for spildevandsanlæg er blevet ændret, og de fleste kommuner derfor har ændret deres betalingsvedtægt med virkning fra 1. januar For at få oplysninger om hvilke almene vandforsyninger, der findes, er der rettet henvendelse til amterne, som er blevet bedt om lister over de almene vandforsyninger indeholdende: + vandforsyningens navn vandforsyningens registreringsnummer (som benyttet af amtet) vandforsyningens indvinding Data fra BBR Til brug for vurdering og bearbejdning af data fra de indkomne spørgeskemaer er der via Bygge- og Boligstyrelsen indhentet oplysninger fra Bygge- og Boligregistret (BBR). Formålet har været at få oplysning om, hvor mange tilslutninger til almene vandforsyninger, der er i hver kommune inden for hver af de valgte forbrugerkategorier. Disse oplysninger findes ikke direkte i BBR, og i bilag 2 er beskrevet hvilke data, der er benyttet. 3.3 Behandling af data De indkomne data er indlæst på PC, og behandlingen af materialet er foretaget ved hjælp af et PC-baseret databaseprogram (DBASE4). 14

13 Rettelse af data ved indlæsning De modtagne data er gennemgået, indlæst og korrekturlæst af COWIconsult. I oplægget til opgaven var det planlagt at benytte indtastningsbureau til indlæsningen af data, men det indkomne materiale viste sig at kræve en del skøn og behandling for at kunne læses ind på en ensartet måde. Det blev derfor besluttet at foretage dette arbejde i eget regi. De indkomne skemaer fra vandforsyningerne vedrørende brug af vandmålere på den enkelte forsyning er gennemgået for åbenlyse regnefejl og misforståelser, manglende registreringsnummer og lignende. I forbindelse hermed er der for de almindeligt forekommende tvivlsspørgsmål foretaget ensartede rettelser og skøn, som beskrevet i bilag 3, og de indkomne besvarelser er derefter læst ind i databasen. Herefter er de indberettede oplysninger om antal tilslutninger summeret op på kommunebasis. De tilslutninger, som vandforsyningerne ikke har indberettet under forbrugerkategorier men kun som totaler, er så fordelt på kategorier ud fra et skøn baseret på BBR-materialet. Denne proces er beskrevet i bilag 3. De således fremkomne tal er vist i tabellen, bilag 4 som totaltal af tilslutninger med og uden måler og i bilag 5 som den %-del af tilslutningerne i den pågældende forbrugerkategori, der er forsynet med måler. Oplysningerne fra Kommunernes Landsforening om vandafledningsafgift for de enkelte kommuner og amternes lister over vandforsyninger er lagt ind i databasen uden rettelser. Oplysningerne fra BBR er lagt ind i databasen med små modifikationer, som beskrevet i bilag 2. Tidsperiode Foreløbig rapport 3.4 Arbejdets forløb Udformningen af det materiale, der skulle sendes ud til kommunerne, blev endeligt aftalt med Bygge- og Boligstyrelsen primo juni, og materialet blev sendt ud i dagene 9.-11/6. Fra medio juni begyndte besvarelserne at komme ind, og arbejdet med indtastning og databehandlingen startede ultimo juli. Af hensyn til udvalgets arbejde var det afgørende, at rapporteringen blev afsluttet til 1/9- Kun det materiale, der blev modtaget frem til og med d. 18/8, kunne derfor indgå i rapporten, som derved kom til at omfatte oplysninger om ialt 2.31 vandforsyninger fordelt på 213 kommuner. Allerede inden rapportens færdiggørelse d. 1/9 var der imidlertid indkommet en del flere oplysninger, 15

14 og den udsendte rapport var derfor foreløbig, idet det blev aftalt at opdatere rapporten i slutningen af september. Endelig rapport Nærværende rapport er baseret på det samlede materiale, der er indkommet frem til og med d. 22/9, og kortlægningen er derved baseret på oplysninger om ialt vandforsyninger fordelt på 238 kommuner. 3.5 Bemærkninger til datamaterialet De data, der er indsamlet, er benyttet som de er kommet ind med undtagelse af de rettelser og skøn, der er beskrevet i bilagene 2 og 3. På grund af den stramme tidsfrist har der ikke været mulighed for på systematisk måde at kontrollere de indkomne oplysninger, f.eks. i tilfælde hvor det ser ud til, at et skema er udfyldt forkert. Da systematisk kontrol og rettelse ikke har været mulig, er det valgt at lade alle oplysninger indgå som de er indkommet. Det vurderes imidlertid, at de misforståelser, der er forekommet, ikke i nævneværdig grad forrykker det samlede billede. Ikke-almene vandforsyninger Det er under databehandlingen besluttet ikke at begrænse kortlægningen strengt til de almene vandforsyninger i vandforsyningslovens forstand (».. anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 1 ejendomme«). Baggrunden herfor er, at der er indkommet udfyldte spørgeskemaer fra ialt 167 vandforsyninger, der ikke opfylder denne definition, idet de har færre end 1 tilslutninger. Datamaterialet fra BBR, som benyttes til at bedømme det totale antal ejendomme tilsluttet almene vandforsyninger, benytter imidlertid en grænse på 3 ejendomme eller flere for»fælles vandforsyning«. For ikke at skabe et misforhold mellem de to sæt data, der benyttes sammen, er alle indkomne besvarelser fra vandforsyningerne benyttet i kortlægningen uden nogen mindste grænse for antallet af tilslutninger. De lister over vandforsyninger, der er modtaget fra amterne, omfatter i adskillige tilfælde også nogle ikke-almene vandforsyninger. Amternes lister kan derfor ikke uden videre benyttes til at vurdere f.eks. hvor mange af de almene vandforsyninger, der har svaret. 16

15 Vandforsyninger uden tilslutninger I det materiale for de vandforsyninger, der indgår i databasen, er der i alt 131 vandforsyninger, som står opført uden tilslutninger. Dette skyldes, at: + enkelte vandforsyninger har indsendt skemaer uden oplysning om antal tilslutninger nogle vandforsyninger fungerer alene som distributionsselskaber. For nogle af disse er deres tilslutninger oplyst under den vandforsyning, der leverer vandet, og distributionsselskabet er anført uden tilslutninger. 17

16

17 4. Kortlægningens dækning Den dækning, der er opnået ved kortlægningen er vurderet på følgende måder: + antal kommuner repræsenteret i det indkomne materiale + antal vandforsyninger, der har indsendt spørgeskema + vandmængde indvundet af de vandforsyninger, der har indsendt spørgeskema antal tilslutninger på de vandforsyninger, der har indsendt spørgeskema Antal kommuner Antal vandforsyninger Samlet indvinding I det materiale, der er benyttet, indgår skemaer fra vandforsyninger i 238 af landets 275 kommuner, altså 87 % af kommunerne. Der er dog meget betydelig forskel på forholdene i de enkelte kommuner, og det er ikke alle vandværker i alle kommuner, der har besvaret spørgeskemaet. Det bemærkes i denne sammenhæng, at næsten alle kommuner i Københavnsområdet har indsendt materiale, og at materialet også omfatter Odense, Ålborg og Århus kommuner, der vejer tungt. Besvarelser fra i alt vandforsyninger indgår i det benyttede materiale. Set i forhold til det anslåede totale antal på almene vandforsyninger, se /I/, /3/ og /4/, svarer det til besvarelser fra mellem 68% og 83% af samtlige vandforsyninger. Det vanskeliggør imidlertid vurderingen af disse besvarelsesprocenter, at der er så betydelig forskel på vandforsyningernes størrelse. De vandforsyninger, der indgår i kortlægningen, har ifølge oplysningerne fra amterne en samlet indvinding på i alt ca. 5 2 mill. mvår. Tallet skal sammenlignes med en anslået forsyning fra almene vandforsyninger på i alt godt 6 mill, m Vår ifølge 121, og repræsenterer altså ca. 85% af den samlede forsyning fra almene vandforsyninger. 19

18 Antal tilslutninger De vandforsyninger, der indgår i kortlægningen, har oplyst, at de i alt har 1,41 mill, tilslutninger. Ifølge det materiale, derer trukket ud fra BBR skulle det samlede antal tilslutninger på landsplan være 1,45 mill, og de indberettede tilslutninger udgør altså 97% af det forventede totale antal. For Københavns og Frederiksberg kommuner og for 7 af amterne er det oplyste antal af tilslutninger imidlertid større end det antal tilslutninger, der skulle ventes ifølge BBR-materialet; forskellen er,5 til 1%. Dette kunne tyde på en systematisk undervurdering af antallet af tilslutninger ud fra BBR-materialet, i det mindste for byområder, hvor nogle ejendomme vides at have mere end én tilslutning. Korrigeres for en fejl på 8% over hele landet, findes en dækningsgrad på ca. 9%. Samlet vurderes det, at det benyttede materiale dækker 85-9 % af såvel vandmængde som tilslutninger for de almene vandforsyninger i Danmark. 2

19 5. Brugen af vandmålere I bilagene 4 og 5 er vist henholdsvis de totale antal tilslutninger med/uden måler og den %-vise andel af tilslutningerne, der har måler; I begge tabeller er resultaterne opdelt på forbrugerkategorier, og omfatter såvel tal for de enkelte kommuner som amtsog landstotaler. Den procentvise andel af tilslutningerne i hvert amt, der har måler, er desuden illustreret på et kort i bilag 5. Landsgennemsnit Det fremgår, at der på landsplan er indsendt oplysninger om i alt ca. 1,41 mill, tilslutninger, deraf ca. 62% med målere og ca. 38% uden målere. Flertallet af amterne har en andel af tilslutninger med måler, der ligger lidt under landsgennemsnittet med Ribe, Viborg og Bornholms amter som de laveste med 34,4-37,6%. Den højeste andel af tilslutning med måler findes i Fyns og Københavns amter samt Københavns og Frederiksberg kommuner, der med 93,8 1% alle ligger væsentligt over landsgennemsnittet. For alle amter ses det, at andelen af tilslutninger med måler er lavest for fritidshuse og i de fleste tilfælde højest for erhverv og institutioner. Grupper af vandforsyninger Vandforsyningerne kan klart inddeles i to grupper, efter hvorvidt de bruger vandmålere eller ej. For den enkelte vandforsyning er det gjort op, hvor stor en andel af tilslutningerne, der har måler, og i bilag 6 er illustreret fordelingen af antal vandforsyninger og antal tilslutninger som funktion af denne»måler-andel«. Idet vandforsyningerne er inddelt i de to grupper (overvejende med/uden måler), er fordelingen af værkernes størrelse (målt som antal tilslutninger) vist i bilag 7. Det fremgår, at der blandt de vandforsyninger, der ikke bruger målere, er et stort antal forsyninger hver med ret få tilslutninger, mens der for vandforsyninger med mere end omkring 3- tilslutninger er flest, der afregner over vandmålere. 21

20 Beslutning om installation af målere I alt vandforsyninger (heraf forsyninger overvejende uden målere) har svaret på, om der er truffet beslutning om at installere vandmålere. Heraf har 21% af forsyningerne svaret, at der er truffet beslutning om at installere målere, mens 79% har svaret, at der ikke er truffet en sådan beslutning. De 21% af forsyningerne, der har besluttet at installere målere, repræsenterer imidlertid ca tilslutninger eller ca. 39% af alle tilslutninger hos de forsyninger, der har svaret på spørgsmålet. Beslutningen om at installere målere er altså især truffet hos de lidt større vandforsyninger. Af de vandforsyninger, der har oplyst, at de vil installere målere, har 364 svaret på spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen gælder alle. Heraf oplyser 29 (8%), at beslutningen gælder alle forbrugere. Regelmæssig udskiftning I alt vandforsyninger har svaret på, om der er regelmæssig udskiftning af vandmålere. Heraf har 364 forsyninger (32%) svaret ja og 781 (68%) har svaret nej. De 364 forsyninger, der har svaret ja, repræsenterer imidlertid tilslutninger med måler eller 74% af alle de indrapporterede tilslutninger med måler i hele landet. Af de forsyninger, der har oplyst, at de regelmæssigt udskifter målerne, har de 342 oplyst hyppigheden for udskiftning, og svarene fordeler sig som følger: Hyppigere end hvert 5. år: 4% mellem hvert 5. og hvert 1. år: 87% sjældnere end hvert 1. år: 9% Alder af ældste målere Af de vandforsyninger, der svarede, at de ikke har regelmæssig udskiftning af målere, har 565 oplyst installationsår for de ældste målere. Fordelingen af svarene er illustreret i bilag 11, og det fremgår, at der er betydelig spredning i svarene. Det største antal svar (6%) ligger dog i årene , og kun ca. 15% af forsyningerne har målere, der er mere end 2 år gamle. 22

21 6. Vandprisen I bilag 8 er vist et histogram, som viser fordelingen af den m 3 -pris, der opkræves afvandforsyningerne. Histogrammet er udarbejdet på basis af oplysninger fra alle de vandforsyninger, der har oplyst en m 3 -pris for blot een af forbrugerkategorierne. Pris pr. m 3 Årlig udgift til vandforsyning Det ses, at den opkrævede pris varierer fra omkring,5 kr./m 3 til over 7, kr./m 3, men at langt den største del afvandforsyningerne afregner til en pris omkring gennemsnittet på ca. 2,6 kr./m' ekskl. moms. Gennemsnitsprisen fundet ved denne kortlægning er lidt lavere end det tal på 2,96 kr./m 3, der opgives af /1/. I bilag 9 er vist fordelingen af den årlige udgift til vandforsyning for et enfamiliehus med et årligt vandforbrug på 17 m 3. Der er vist to histogrammer, som illustrerer forholdene ved de vandforsyninger, der afregner henholdsvis med og uden måler: et histogram for tilslutninger til vandforsyninger uden måler, baseret på oplysninger fra alle de vandforsyninger, der har opgivet en fast afgift for enfamiliehuse og ingen m 3 -pris for boliger, et histogram for tilslutninger til vandforsyninger med måler, baseret på oplysninger fra alle de vandforsyninger, som har oplyst en m 3 -pris for boliger. Det fremgår af bilaget, at der er betragtelige forskelle mellem udgiften til vandforsyning afhængig af hvilken vandforsyning, der leverer vandet, fra 1-2 kr./år til over 1.5 kr./år ekskl. moms. Vandforsyningerne med de høje årlige udgifter repræsenterer dog en forholdsvis lille gruppe, hvad enten der afregnes efter måler eller ej. Gennemsnitsudgiften ligger lidt højere for vandforsyninger, der afregner efter måler (729 kr./år) end for de vandforsyninger, der benytter fast afgift (627 kr./år), en forskel på 16%. Grundene til den konstaterede forskel i årlig udgift mellem afregning med og uden måler er ikke undersøgt ved denne kortlægning. Det er dog nærliggende at finde en del af forklaringen i to forhold: 23

22 Der er normalt udgifter forbundet med måleraflæsning, udskrivning afregninger efter forbrug og med vedligeholdelse af målere. De større vandforsyninger bruger overvejende afregning efter måler, og disse vandforsyninger har ofte et ret kompliceret anlæg og fast ansat personale til drift, vedligeholdelse og regnskabsføring. I modsætning hertil drives mange små vandværker blandt andet ved hjælp af indsats fra en ulønnet bestyrelse. Anden afregningsform I alt 336 vandforsyninger med ca tilslutninger (13% af alle besvarelser med ca. 1% af alle indrapporterede tilslutninger) har svaret, at de anvender anden afregningsform end fast afgift eller m 3 -pris. Der er dog overvejende tale om mindre variationer, f.eks. brug af forskellige»nøgler«for fastsættelsen af den faste afgift eller brug af en fast»grundtakst«, som inkluderer et vist mindre forbrug. 24

23 7. Vandafledningsafgift I bilag 1 er vist fordelingen af den vandafledningsafgift, der opkræves af landets kommuner. Histogrammet er baseret på oplysning om de budgetterede afgifter for 1993 for alle kommuner, der har indberettet dette til Kommunernes Landsforening. Det fremgår, at vandafledningsafgiften varierer betragteligt mellem landets kommuner. Afgiften varierer fra under 1 kr. til 35 kr., men størstedelen af svarene, 54% ligger inden for middelværdien på 11,4 kr./m 3 ± 3%, altså mellem 8, og 14,8 kr./m 3. 25

24

25 8. Referencer /1/ Vandforsyningsstatistik Dansk Vandteknisk Forening, Miljøstyrelsen og Danmarks Geologiske Undersøgelse Miljøstyrelsen: Betænkning nr. 1, Danmarks Fremtidige Vandforsyning ßl COWIconsult in association with Public Utilities of Århus: Danish Experience on Introduction of Water Saving Measures. Danish Environmental Protection Agency, May /4/ A. Bækgård og B.H. Nielsen: Hvor mange almene vandværker i Danmark? Vandteknik nr. 7, september

26

27 Bilag I. Materiale udsendt til kommunerne 29

28 üalo - 7 JUN11993 joumalnr B Til Kommunen (Teknisk Forvaltning) Vedrørende kortlægning af brugen af vandmålere Boligministeriet har nedsat et udvalg, der har til opgave at opstille en handlingsplan for obligatorisk individuel måling af forbrugsposter til el, gas, varme samt varmt og koldt vand. Baggrunden for udvalgsarbejdet er, at fortsatte energibesparelser og øget bevidsthed om ressourceanvendelsen til individuelle forbrugsposter vil præge udviklingen i stigende omfang i de kommende år. Et led i denne udvikling vil derfor være at øge det økonomiske incitament og dermed motivationen for den enkelte til at spare på ressourcerne. I denne forbindelse har individuel måling af forbrugsposter vist sig at være et effektivt middel til ressourcebesparelser. Den store politiske interesse for at fremme en indsats på vandområdet har ført til, at udvalget som en første opgave i sit arbejde ønsker at kortlægge anvendelsen af vandmålere indenfor den almene vandforsyning. Udvalget har derfor besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om anvendelsen af vandmålere og anmoder derfor om kommunens assistance hertil. Det skal bemærkes, at Kommunernes Landsforening er repræsenteret i udvalget og har godkendt iværksættelsen af undersøgelsen samt udformningen af spørgeskemaerne. AdrtCM Stormgade 1 DK-147 København K Telefon TeleUx minhoudk 3

29 2 4. kontor B Til brug for undersøgelsen er der udarbejdet to spørgeskemaer: Spørgeskema vedrørende vandafledningsafgift. Skemaet udfyldes af kommunen. Spørgeskema vedrørende brug af vandmålere for koldt brugsvand. Skemaet kan enten udfyldes af kommunen eller af de enkelte vandforsyninger. Der udfyldes et skema for hvert alment vandforsyningsanlæg i kommunen, såvel kommunalt drevne vandforsyninger som private vandforsyninger. /.. Der vedlægges 1 eksemplar af skema vedrørende vandafledningsafgift samt 1 eksemplarer af skema vedrørende brug af vandmålere. Der er ligeledes vedlagt en orienteringsskrivelse, der kan benyttes, hvis spørgeskemaet sendes til vandforsyningerne. Kommunen bedes returnere alle spørgeskemaer samlet inden 1. august 1993 til: COWIconsult A/S Vandafdelingen Parallelvej Lyngby COWIconsult Rådgivende Ingeniører A/S gennemfører kortlægningen for Boligministeriets målerudvalg. Hos COWIconsult kan Svend Erik Lauritzen eller Søren Carsten Nielsen besvare spørgsmål vedrørende spørgeskemaerne (tlf ). Det er udvalgets håb, at kommmunen vil være behjælpelig med denne kortlægning. Med venlig hilsen 31

30 4. kontor BSH Til vandforsyningen/vandværket Oalo - 7 JUN11993 joumalnr B Orientering til vandforsyningen/vandværket om kortlægning af brugen af vandmålere OQ udfyldelse af spørgeskema Boligministeriet har nedsat et udvalg, som har til opgave at opstille en handlingsplan for obligatorisk individuel måling af forbrugsposter til el, gas, varme og vand. Baggrunden for udvalgsarbejdet er, at fortsatte energibesparelser og øget bevidsthed om ressourceanvendelsen til individuelle forbrugsposter vil præge udviklingen i stigende omfang i de kommende år. Et led i denne udvikling vil derfor være at øge det økonomiske incitament og dermed motivationen for den enkelte til at spare på ressourcerne. I denne forbindelse har individuel måling af forbrugsposter vist sig at være et effektivt middel til ressourcebesparelser. Den store politiske interesse for at fremme en indsats på vandområdet har ført til, at udvalget som en første opgave i sit arbejde vil kortlægge anvendelsen af vandmålere indenfor den almene vandforsyning. Udvalget har derfor besluttet at iværksætte en spør-geekemaundez-søgelse blandt de -almene vandforsyninger. Undersøgelsen gennemføres via kommunerne. /. For at kortlægge anvendelsen af vandmålere er der vedlagt et skema, hvor vandværket/vandforsyningen bedes oplyse, hvor mange tilslutninger, der findes med og uden måler inden for forskellige forbrugskategorier i vandforsyningsområdet. Endvidere bedes 32

31 4. kontor B vandværket/vandforsyningen oplyse vandprisen for de samme forbrugskategorier. Herudover er stillet nogle spørgsmål om planer for installation af målere samt om udskiftningen af målere. COWIconsult Rådgivende Ingeniører A/S gennemfører kortlægningen for Boligministeriets målerudvalg. Hos COWIconsult kan Svend Erik Lauritzen eller Søren Carsten Nielsen besvare spørgsmål vedrørende spørgeskemaerne (tlf ). Da målerudvalget har en stram tidsplan for sit arbejde, bedes spørgeskemaet returneret inden den 2. juli 1993 til kommunens tekniske forvaltning. På forhånd tak. 33

32

33 Spørgeskema vedrørende vandafledningsafgift. Der ønskes oplysninger svarende til udgangen af 1992 Kommune: (udfyldes inden udsendelse) kommunens lbnr.: (udfyldes inden udsendelse) Ejendomme, der primært benyttes til beboelse Vandafledningsafgift fast afgift (excl.moms) pris pr. m 3 (excl.moms) Hvis det er muligt, bedes De oplyse, hvordan tilslutningerne til beboelsesejendomme er fordelt på de tre kategorier nævnt til højre. Enfamiliehuse (herunder beboelse på landbrugsejendom) To-familiehuse, række- og kædehuse, etageejendomme Fritidshuse Erhverv, industri, håndværk, landbrug Institutioner, andet (Hvis der bruges anden afregningsform end fast afgift og/eller en m 3 pris bedes De anføre det på bagsiden af skemaet) Skemaet er udfyldt af: Navn: Adresse: Telefon nr.:. 35

34 Spørgeskema vedrørende brug af vandmålere for koldt brugsvand. Der ønskes oplysninger svarende til udgangen af 1992 Vandværkets/Vandforsyningens navn: Vandværkets/Vandforsyningens reg.nr.: Kommune: {udfyldes inden udsendelse) kommunens lbnr.: udfyldes inden udsendelse) Antal tilslutninger Vandprisen med måler uden måler fast afgift (excl.moms) pris pr. m 3 (excl.moms) Ejendomme, der primært benyttes til beboelse Hvis det er muligt, bedes De oplyse, hvordan tilslutningerne til beboelsesejendomme er fordelt på de tre kategorier nævnt til højre. Enfamiliehuse (herunder beboelse på landbrugsejendom) Hvis de præcise tal ikke kendes, kan De angive et skøn over antallet eller eventuelt kategoriernes procentvise fordeling i forsyningsområdet. To-familiehuse, række- og kædehuse, etageejendomme Fritidshuse Erhverv, industri, håndværk, landbrug Institutioner, andet Antal tilslutninger ialt 36

35 Bruges der andre afregningsformer end fast afgift og/eller en m 3 pris? Hvis ja bedes De beskrive afregningsformen på skemaets bagside. Hvis der ikke er installeret vandmålere, bedes De oplyse, om der er truffet beslutning om at installere målere. Hvis ja, bedes De oplyse om beslutningen gælder alle vandværkets/vandforsyningens forbrugere, eller kun udvalgte grupper/områder: Gælder alle forbrugere: Gælder udvalgte grupper/områder: Hvis der er installeret vandmålere hos forbrugerne bedes De oplyse: Har vandværket/vandforsyningen regelmæssig udskiftning af vandmålerne? Hvis ja, hvor hyppigt udskiftes de mindre vandmålerne (mindre end»5 m 3 målere«)? Hyppigere end hvert 5. år Mellem hvert 5. og hvert 1! år Sjældnere end hvert 1. år Hvis der ikke er regelmæssig udskiftning af vandmålerne, bedes De oplyse, hvornår de ældste målere blev installeret? (årstal): Skemaet er udfyldt af: Navn: : Adresse:, Telefon nr.: 37

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Vækstbyernes udfordringer

Vækstbyernes udfordringer Vækstbyernes udfordringer Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium www.byplanlab.dk Ændrede forudsætninger Åbybro Støvring Skørping Nørager Tjele Kjellerup Hvorslev Hanstholm Bjerringbro Them Skanderborg

Læs mere

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE

6-by samarbejdet. Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre INTEGRATIONSLOVSFLYGTNINGE Rapport Oktober 2005 6-by samarbejdet Analyse af flyttemønstre PERSONER UNDER INTEGRATIONSLOVEN Rapport Oktober 2005 Personer under

Læs mere

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut

Ejendomsmarkedet og indtjening. Set fra et realkreditinstitut Ejendomsmarkedet og indtjening Set fra et realkreditinstitut Indhold Status på RDs krediteksponering Hvorfor taber RD penge? Priserne falder Indtjening og innovation Side 2 Hvad er udgangspunktet for RD?

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren

En enkel offentlig sektor tæt på borgeren En enkel offentlig sektor tæt på borgeren Mere kvalitet for pengene En enkel og effektiv offentlig sektor Klart ansvar og opgør med gråzoner Større borgerindflydelse og bedre nærdemokrati Mindre bureaukrati

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Mål med strukturreformen En enkel og effektiv offentlig sektor Bedre service med uændrede skatter Et sundhedsvæsen i verdensklasse Klart ansvar og opgør med gråzoner Bedre borgerbetjening mindre bureaukrati

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunalreformen. Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet en Søren H. Thomsen Kontorchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet Reformens gennemførelse 3 hovedelementer: Geografi Nyt kommunalt landkort Opgavefordeling Kommuner-regioner-staten Økonomi Finansierings-

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER 29. september 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Bjarne T. Hansen direkte tlf. 33557729 Resumé: DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER For fire ud af ti danskere gælder, at de har kunnet

Læs mere

Kommunestatistik 2003

Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Kommunestatistik 2003 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 421 Assens Kommune / SKOLEÅRET 98/99 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i Frie grundskoler 181 0 0 7 9 16 Folkeskoler 1.059-42 41 68 109 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunestatistik 2004

Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Kommunestatistik 2004 Styringsgruppe: Direktør Hans Simmelkjær, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale Løndatakontor, 2005 Jens Bjørn Christiansen

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Normalklassekvotient

Normalklassekvotient 421 ASSENS KOMMUNE / SKOLEÅRET 97/98 Tabel 1. skoler,, elev/lærerratio og skolestørrelse i ansatte Frie grundskoler 162 24 0 8 12 20 Folkeskoler 1.038-40 39 66 105 Tabel 2. skoler,, elev/lærerratio og

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010

LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2010 Pædagoger og pædagogisk personale LØNTABEL Gældende fra 1. oktober 29 til 31. marts 21 Opdateret 21. oktober 29 Beregnet løntabel for perioden 1. oktober 29-31. marts 21. Der tages forbehold for evt. fejl.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere