Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Generation Happy, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Generation Happy, 2005', som oprindeligt blev gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-19349). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-19349: 'Generation Happy, 2005'. Primærundersøgere: Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård. DDA-19349, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1168 respondenter, 227 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (137 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 2006 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Jette Wermuth i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-19349:'Generation Happy, 2005'. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV MAJ 2006 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Generation Happy, 2005 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: fritid; fritidsinteresse; livet; ensomhedsfølelse; døden; stress terrorangreb; lykke ; egen krop; rådighedsbeløb; tøjforbrug; mode; medlemskab; mobiltelefon; Internet ; chat; TV vaner; værdier; livsfortolkning; Gud; Satan; Jesus; okkulisme; religiøs oplevelse; religion; tro; kirkegang; gudstjeneste. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-19349: Generation Happy, Primærundersøgere: Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård. DDA-19349, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Wermuth). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1168 respondenter, 227 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (137 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Rie Frilund Skårhøj. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR). Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Søren Østergaard; Rie Frilund Skårhøj. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR). Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen 'Generation Happy, 2005' blev gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Formålet var at frembringe oplysninger om, hvordan det er at være teenager i dagens Danmark. 'Generation Happy, 2005' er et studie i danske teenagers hverdagsliv, værdier og livsfortolkning. Ungdomskulturen er en kultur, der er under konstant forandring. Ungdomsårene og teenageårene er således år i bevægelse. Her er store dele af ens liv løbende til forhandling, personlighedens grænser afprøves, mens en masse modsætninger behændigt bliver håndteret og forenet. Det, der er i bevægelse, kan være svært at blive klog på, for den beskrivelse, der er dækkende i dag, er sjældent i morgen. At blive klog på danske teenagere er ikke desto mindre, hvad 'Generation Happy, 2005' har sat sig for elever fra klasse (13-16 årige) spredt ud over hele landet er blevet spurgt om værdier, tro og fællesskabsformer m.m. og ud fra disse besvarelser har undersøgelsen

8 kastet lys over danske teenagere anno 2005, herunder deres konkrete hverdagsliv og bagvedliggende livsfortolkning. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 1168 respondenter; 227 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 57 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser årige i klasse. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. 21 skoler blev udvalgt til at deltage. Størstedelen af skolerne blev udvalgt efter statistiske beregninger i 1995 og disse skoler er blevet brugt også i Derudover er der foretaget 15 kvalitative interviews i 3 forskellige skoler (i storby, mindre byer og på landet). Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: binær hulning (binær repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Rie Frilund Skårhøj. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR). Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Skårhøj, Rie Frilund, Østergård, Søren: Generation Happy. Unitas; 248 pp

9 MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt; respondenten: hyppighed af kirkegang; fader: religiøst tilhørsforhold; moder: religiøst tilhørsforhold. Varige forbrugsgoder: Mobiltelefon. INDLEDNING 'Generation Happy, 2005' blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård. Undersøgelsen har til formål at frembringe viden om det at være ung i dagens i dag. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i februar 2006 fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi.

10 Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1168 af respondenter) V0003 ID NUMMER start 10, bredde 4, manglende data: = 9999 ID nummer Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1) Baggrundsvariable De rå fakta... V0004 KØN

11 start 14, manglende data: = 9 Spm. 1: Du er: Dreng Pige Uoplyst svarprocent: 100 V0005 FØDSELSÅR start 15, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 2a: Du er født i hvilket år: 19 Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (2) V0006 KLASSETRIN start 19, manglende data: = 99 Spm. 2b: Hvilken klasse går du i? klasse klasse klasse klasse Uoplyst svarprocent: 100 V0007 POSTNUMMER start 21, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 3: Hvilket postnummer har du på din hjemmeadresse: (4 cifre) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (35) V0008 BOR SAMMEN MED start 25, manglende data: = 9 Spm. 4: Du bor sammen med:

12 Begge dine forældre Din far og stedmor Din mor og stedfar Kun din mor Du bor for dig selv Kun din far Andre Dele forældre Uoplyst svarprocent: 99 Spm. 5 findes ikke i spørgeskemaet. V0009 FØDT I DANMARK start 26, manglende data: = 9 Spm. 6: Er du født i Danmark? Ja Nej - hvis nej, hvor så? Udokumenteret kode Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 100 Den åbne svarmulighed i spm. 6 (V9) kode 2 er ikke medtaget i det oprindelige datamateriale. V0010 FORÆLDRE FØDT I DK start 27, manglende data: = 9 Spm. 7: Er dine forældre født i Danmark? Ja, begge to Ja, den ene Nej, ingen af dem Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 100 Spørgsmål om fritid og interesser --

13 Hvad går du egentlig og laver? - Nogle spørgsmål om din fritid og interesser V0011 DYRKER SPORT start 28, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 1. Dyrker sport (behøver ikke at være i en klub) Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0012 SER VIDEO/DVD start 29, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 2. Ser videofilm/dvd Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0013 SER FJERNSYN

14 start 30, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 3. Ser fjernsyn (ikke video) Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0014 BRUGER IT start 31, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 4. Bruger Internettet til f.eks. surf, chat eller s Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0015 GÅR I BIOGRAFEN start 32, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer)

15 5. Går i biografen Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0016 LÆSER LEKTIER start 33, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 6. Læser lektier Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0017 SAMMEN MED VENNER start 34, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 7. Er sammen med venner Sæt ét kryds i hver linie

16 Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0018 SAMMEN MED KÆRESTEN start 35, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 8. Er sammen med kæreste (hvis du ikke har en kæreste sætter du kryds i aldrig) Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0019 LÆSER BØGER start 36, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 9. Læser bøger Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig

17 Uoplyst svarprocent: 98 V0020 LÆSER TEGNESERIER start 37, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 10. Læser tegneserier Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0021 LÆSER AVIS start 38, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 11. Læser avis Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0022 SPILLER PLAYSTATION

18 start 39, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 12. Spiller Playstation, computerspil m.v. Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0023 LYTTER TIL MUSIK start 40, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 13. Lytter til musik Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0024 GÅR PÅ DISKOTEK start 41, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer)

19 14. Går på diskotek Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0025 ANDRE HOBBIER END SPORT start 42, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 15. Dyrker andre hobbyer end sport - spiller et instrument, går til spejder m.v. Sæt ét kryds i hver linie Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0026 ARBEJDER start 43, manglende data: = 9 Spm. 8: Her kommer en liste med forskelligt, du måske beskæftiger dig med i din fritid. Du skal krydse af, hvor ofte du bruger tid på hver aktivitet: (Sæt et kryds i kassen der passer) 16. Arbejde (Hvis du ikke har et arbejde sætter du kryds i "aldrig") Sæt ét kryds i hver linie

20 Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Nogle gange om måneden Sjældnere Aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0027 POLITISK ARBEJDE start 44, manglende data: = 9 Spm. 9: Går du til eller er du medlem af? 1. Politisk ungdomsarbejde - hvilket (Sæt kryds ved alle, som passer) Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 83 V0028 UNGDOMSSKOLE start 45, manglende data: = 9 Spm. 9: Går du til eller er du medlem af? 2. Ungdomsskole (Sæt kryds ved alle, som passer) Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 83 V0029 KRISTENT UNGDOMSARBEJDE start 46, manglende data: = 9 Spm. 9: Går du til eller er du medlem af? 3. Kristent ungdomsarbejde - hvilket

21 (Sæt kryds ved alle, som passer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 83 V0030 MUSIKSKOLE start 47, manglende data: = 9 Spm. 9: Går du til eller er du medlem af? 4. Musikskole (Sæt kryds ved alle, som passer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 83 V0031 SPORT start 48, manglende data: = 99 Spm. 9: Går du til eller er du medlem af? 5. Sport - hvilken sportsgren (Sæt kryds ved alle, som passer) Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 83 V0032 UNGDOMSKLUB start 50, manglende data: = 9 Spm. 9: Går du til eller er du medlem af? 6. Ungdomsklub

22 (Sæt kryds ved alle, som passer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 83 V0033 SPEJDER start 51, manglende data: = 9 Spm. 9: Går du til eller er du medlem af? 7. Spejder - hvilket spejderkorps (Sæt kryds ved alle, som passer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 83 V0034 MEDLEM ANDET start 52, bredde 50, tekstfelt Spm. 9: Går du til eller er du medlem af? 8. Noget andet - hvad Variablen indeholder en oversigt over andet medlemskab. Blank = Uoplyst (206) 0 = Udokumenteret kode (770) 1 = Udokumenteret kode (21) 9 = Udokumenteret kode (68) V0035 VÆRE SAMMEN MED VENNER start 102, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 1. At være sammen med mine venner (Sæt ét kryds i hver linie)

23 Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0036 LÆRE NOGET NYT start 103, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 2. At jeg lærer noget nyt (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0037 SNAKKE M. VOKSEN LEDER start 104, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 3. At kunne snakke med en voksen leder (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98

24 V0038 AT DET IKKE ER DYRT start 105, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 4. At det ikke er dyrt (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 98 V0039 SKER FORSKELLIGE TING start 106, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 5. At der sker mange forskellige ting hele tiden (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0040 TÆT PÅ BOPÆL start 107, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 6. At det er tæt på, hvor jeg bor

25 (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0041 BLIVER SPILLET MUSIK start 108, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 7. At der bliver spillet musik (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0042 LEDERNE ER UNGE start 109, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 8. At lederne er unge (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst -----

26 svarprocent: 98 V0043 LÆRE NYE VENNER AT KENDE start 110, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 9. At lære nye venner at kende (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0044 SKAL VÆRE SPÆNDENDE start 111, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 10. At det skal være spændende (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0045 RIGTIGE TIDSPUNKT start 112, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt?

27 11. At det foregår på det rigtige tidspunkt (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0046 TILFREDS MED LEDERNE start 113, manglende data: = 9 Spm. 10: Hvis du går til noget i din fritid, hvor vigtigt er følgende ting for dig: Er det her vigtigt? 12. At du er tilfreds med lederne (Sæt ét kryds i hver linie) Meget vigtigt Noget vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 Spørgsmål om mail, mobil, Internet og fjernsyn "Connecting people" - en række spørgsmål om mails, mobilen, internettet og fjernsynet. V0047 HAR MOBILTELEFON start 114, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du en mobiltelefon?

28 Ja Nej, videre til spm. 15 (V51) Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0048 MOBIL HVOR LÆNGE start 115, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 12: Hvis du har en mobil, hvor lang tid har du haft den? Mindre end et år Mindre end to år Mindre end tre år Mere end tre år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 94 V0049 TALER I GNS PR. DAG start 117, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 13: Hvor meget taler du i gennemsnit i mobilen om dagen? Mindre end 10 minutter Mellem 10 og 30 minutter Mellem 30 minutter til 1 time Mere end 1 time Udokumenteret Udokumenteret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 94 V0050 HVOR MANGE SMS SENDER start 119, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 14: Hvor mange SMS'-beskeder sender du ca. i løbet af en dag?

29 Mindre end fem beskeder Mellem 5 og Mellem 10 og Mellem 20 og Mellem 40 og Flere end 60 beskeder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 93 V0051 CHAT start 121, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvad bruger du primært Internettet til? 1. Chat (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0052 S start 122, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvad bruger du primært Internettet til? 2. s (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0053 LEKTIER/SKOLEOPGAVER start 123, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvad bruger du primært Internettet til?

30 3. Søger i forbindelse med lektier/skoleopgaver (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0054 MSN OG LIGNENDE start 124, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvad bruger du primært Internettet til? 4. MSN og lignende programmer til at snakke/skrive med dine venner over internettet (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0055 SPILLE, DOWNLOADE FILM start 125, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvad bruger du primært Internettet til? 5. Til at spille spil, downloade film, musik osv. (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0056 DIV. INFORMATIONER start 126, manglende data: = 9 Spm. 15: Hvad bruger du primært Internettet til? 6. Div. information fx vejsøgning, rejsetider

31 (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0057 CHAT OM UGEN start 127, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvor meget tid bruger du på at chatte i løbet af en uge? Jeg chatter aldrig Mindre end en time timer Mere end 3 timer Uoplyst svarprocent: 97 V0058 SER SPORT start 128, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvilke slags TV-programmer ser du mest? 1. Sport (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0059 SER REALITYPROGRAMMER start 129, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvilke slags TV-programmer ser du mest? 2. Reality-programmer (f.eks. Robinson & Idols)

32 (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0060 SER FILM start 130, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvilke slags TV-programmer ser du mest? 3. Film (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0061 SER UNGDOMSPROGRAMMER start 131, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvilke slags TV-programmer ser du mest? 4. Ungdomsprogrammer (f.eks. Rundfunk) (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0062 SER TV SERIER start 132, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvilke slags TV-programmer ser du mest? 5. Serier fx "Venner"

33 (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0063 SER NYHEDSPROGRAMMER start 133, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvilke slags TV-programmer ser du mest? 6. Nyheds og dokumentarudsendelser fx TV-avisen (Sæt flere krydser men max. 3) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 Afslørende spørgsmål Og så til den afslørende... V0064 STJÆLE SLIK start 134, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 1. At stjæle fx slik og tøj i en butik Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode

34 Uoplyst svarprocent: 99 V0065 BEGÅ HÆRVÆRK start 135, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 2. At begå hærværk Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0066 DANSKERE BEDRE start 136, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 3. At mene, at danskerne er bedre end udlændinge Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 98 V0067 SLÅ NOGEN DER GENERE start 137, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre:

35 4. At slå nogen, der generer dig meget Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0068 EJ KØBE BUS-/TOGBILLET start 138, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 5. Ikke at købe billet til bussen eller toget Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0069 AT VÆRE HOMOSEKSUEL start 139, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 6. At være homoseksuel Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden

36 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0070 AT LYVE OVERFOR EN VEN start 140, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 7. At lyve over for en ven Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0071 AT VÆRE MUSLIM start 141, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 8. At være muslim Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0072 GÅ OP I FEDTPROCENTER start 142, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre:

37 9. At gå meget op i fedtprocenter og kalorier Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0073 AT VÆRE KRISTEN start 143, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 10. At være kristen Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0074 TØJ SYET BØRNEARBEJDERE start 144, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 11. At købe tøj der er syet af fattige børnearbejdere i 3. verdenslande Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke

38 Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0075 FOR MANGE FREMMEDE I DK start 145, manglende data: = 99 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 12. At mene, at der er for mange fremmede i DK Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0076 AT BEGÅ SELVMORD start 147, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 13. At begå selvmord Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0077 AT BRUGE DOPING start 148, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står

39 til venstre, er i orden at gøre: 14. At bruge doping for at forbedre sportspræstationer Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0078 AT PJÆKKE FRA SKOLE start 149, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 15. At pjække fra skolen Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0079 AT SVIGTE SINE VENNER start 150, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 16. At svigte sine venner Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke

40 Uoplyst svarprocent: 99 V0080 GÅ I DØDEN FOR NOGET start 151, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 17. At tro så meget på noget, at man er parat til at gå i døden for det Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0081 BRYDE IND I HUS start 152, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 18. At bryde ind i et hus for at stjæle Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0082 HAVE TO KÆRESTER SAMT. start 153, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre:

41 19. At have to kærester på samme tid Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0083 PIRATKOPIERING start 154, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 20. At kopiere ulovlige computerprogrammer/musik Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0084 AT FÅ EN TATOVERING start 155, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 21. At få en tatovering Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst

42 svarprocent: 99 V0085 GÅ OP I SIT UDSEENDE start 156, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 22. At gå meget op i sit udseende Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0086 POLITIK ER SPÆNDENDE start 157, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 23. At synes, at politik er spændende Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0087 NOGEN LYVER OVER FOR DIG start 158, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 24. At nogen lyver over for dig

43 Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0088 TRO PÅ BIBLEN start 159, manglende data: = 9 Spm. 18: Prøv at krydse af om du synes de ting som står til venstre, er i orden at gøre: 25. At tro på det, der står i Biblen Sæt kun ét kryds i hver linie) Helt i orden Måske i orden Nok ikke i orden Slet ikke i orden Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 Spørgsmål om tro "Øh... jeg tror på". Nu kommer der nogle spørgsmål omkring hvad du tror på... V0089 TROR PÅ GUD start 160, manglende data: = 9 Spm. 19: Tror du på Gud? Ja

44 Nej, gå til spm. 21 (V98) Ved ikke Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 98 V0090 GUD KÆRLIGHED start 161, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V89 Spm. 20: Hvis du tror på Gud, hvilke af følgende ord passer sammen med din forestilling om Gud? 1. Kærlighed (Sæt kryds ved alle dem, der passer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 66 V0091 GUD VERDENS SKABER start 163, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V89 Spm. 20: Hvis du tror på Gud, hvilke af følgende ord passer sammen med din forestilling om Gud? 2. Verdens skaber (Sæt kryds ved alle dem, der passer) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 66 V0092 GUD DOMMER start 165, manglende data: = 9 eller >=10

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere