EU s budget et overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU s budget et overblik"

Transkript

1 EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene? Europa-Kommissionen

2 Hvad bruges pengene til? EU s årlige budget svarer til ca. 1 % af EU s samlede bruttonationalindkomst, dvs. ca. 244 EUR pr. EUborger. Pengene anvendes til at forbedre borgernes dagligdag. For studerende betyder dette f.eks. at kunne studere i et andet land. For små virksomheder en lettere adgang til større markeder og et sundt erhvervsklima. For forskere flere muligheder for at udvikle deres idéer. For jobsøgende nye uddannelsesmuligheder. Direkte eller indirekte nyder vi alle godt af aktiviteter, der finansieres over EU-budgettet det være sig renere strande, mere sikre fødevarer, bedre veje og sikkerhed for, at vore grundlæggende rettigheder overholdes. De foranstaltninger og projekter, der finansieres over EU-budgettet, afspejler den prioritering, som EU har foretaget på et givet tidspunkt. De er samlet i seks brede udgiftskategorier (kaldet udgiftsområder) og 31 politikområder. EU-budgettet finansierer foranstaltninger og projekter inden for politikområder, hvor alle EU-lande er blevet enige om at handle på EU-plan. Når kræfterne samles på bestemte områder, opnås der bedre resultater med mindre udgifter. Der er dog også områder, hvor EU-landene har besluttet ikke at handle i fællesskab. Det gælder områder som social sikkerhed, pensioner, sundhed og uddannelse, som finansieres af de nationale, regionale eller kommunale myndigheder. Subsidiaritetsprincippet sikrer, at EU kun handler, hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan og på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan gennemføres på EU-plan % Konkurrenceevne og samhørighed 42.5 % Naturressourcer: landbrug, udvikling af landdistrikter, miljø og fiskeri 1.3 % Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 5.7 % EU som global aktør 5.9 % Andet, inkl. administrationsudgifter % af EU s udgifter ( )

3 fuld beskyttelse af forbrugernes rettigheder. I så tilfælde vil finansieringen af produktet kunne give beskæftigelse til forskeren, virksomheden og distributøren og sikre forbrugeren beskyttelse. En langsigtet vækst forudsætter også, at EU s vækstpotentiale udnyttes og øges. Denne prioritet, der benævnes samhørighed, går ud på at hjælpe især mindre gunstigt stillede områder med at tilpasse deres økonomi til den globale konkurrence. Innovation og en videnbaseret økonomi giver hidtil usete muligheder for at skabe vækst i disse områder. EU s bestræbelser på at skabe samhørighed fokuserer på at udvikle infrastrukturer og hjælpe regionerne med at uddanne deres arbejdskraft og anvende den nyeste produktionsteknologi. EU-budgettet anvendes også til at lette det økonomiske og sociale samarbejde hen over de regionale og nationale grænser. EU s foranstaltninger omfatter ofte også udveksling af erfaringer og knowhow, hvilket kan være af stor nytte for de mindre velstående regioner. Vækst og beskæftigelse For perioden har EU-landene besluttet, at en stor del af den fælles indsats og af EU-budgettet skal fokusere på at skabe større økonomisk vækst og flere arbejdspladser. En bæredygtig vækst er blevet en af EU s hovedprioriteter. EU s økonomi skal være mere konkurrencedygtig, og de mindre velstående regioner skal bringes på niveau med de øvrige. En mere konkurrencedygtig økonomi kræver større investeringer i forskning og uddannelse, udbygning af transport- og energinetværk og bedre arbejdsbetingelser, alt sammen på samme tid. F.eks. vil et produkt, der er udviklet i et laboratorium, kunne produceres af en mindre virksomhed og blive markedsført i hele EU, med Naturressourcer Takket være deres forskellige geografiske og klimatiske betingelser producerer EU-landene en bred vifte af landbrugsvarer, som forbrugerne i EU kan købe til rimelige priser. EU s indsats på dette område har to hovedformål: For det første skal landbrugsvarerne svare til, hvad forbrugerne ønsker, herunder overholde høje krav til sikkerhed og kvalitet. For det andet skal landbrugerne være i stand til at planlægge og tilpasse deres produktion til forbrugernes efterspørgsel, samtidig med at de overholder miljølovgivningen og lovgivningen om dyrevelfærd. 3

4 Desuden kræver en vellykket forvaltning og beskyttelse af vores naturressourcer også konkrete foranstaltninger til beskyttelse af miljøet, omstrukturering og diversificering af landbrugsøkonomien og fremme af et bæredygtigt fiskeri. Dyresygdomme, olieudslip og luftforurening stopper som bekendt ikke ved de nationale grænser. Disse trusler kræver en omfattende indsats på mange fronter og i flere lande. Grundlæggende rettigheder, sikkerhed og retfærdighed På samme måde er bekæmpelsen af terrorisme, organiseret kriminalitet og ulovlig indvandring langt mere effektiv, når EU-landene udveksler oplysninger og handler i fællesskab. EU arbejder for en bedre styring af indvandringen til EU, for et omfattende samarbejde i strafferetlige og andre retlige anliggender og for sikre samfund, der er baseret på retsstatsprincippet. At være EU-borger: debat, dialog og kultur Vi er ca. 500 millioner mennesker i EU. Vi taler mange forskellige sprog, og vores kulturelle baggrund er forskellig. Sammen skaber vi EU s store rigdom, nemlig en kulturel mangfoldighed, der bygger på fælles værdier. EU-budgettet fremmer og beskytter denne kulturelle arv og rigdom, samtidig med at det tilskynder til aktiv deltagelse i den sociale debat omkring os. Budgettet sigter også på at beskytte folkesundheden og forbrugernes interesser. Siden Erasmusprogrammet blev indført i 1987, har det givet over 2 millioner europæiske studerende mulighed for tage en del af deres videregående uddannelse i et andet EU-land. 4

5 I Thailand leverede ECHO basal fødevarehjælp og sanitære infrastrukturer til over flygtninge fra Myanmar. EU som global aktør Virkningen af EU-midlerne standser ikke ved EU s ydre grænser. I mange tilfælde yder EU livsnødvendig nødhjælp i forbindelse med naturkatastrofer. I andre tilfælde yder EU langsigtet bistand med henblik på velstand, stabilitet og sikkerhed. Ud over EU s langsigtede bistand kan 77 udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS) også modtage støtte fra Den Europæiske Udviklingsfond (som ikke indgår i EU-budgettet). 10. EUF, som dækker perioden , råder over et beløb på 22,7 mia. EUR. EUF-midlerne bruges bl.a. til generel eller sektorspecifik budgetstøtte til AVS-landene og til at støtte transport, infrastruktur, demokratiske styreformer, landbrug og udvikling af landdistrikterne samt sundhed og uddannelse. Administrationsudgifter Administrationsudgifterne dækker udgifterne til personale og bygninger til alle EU-institutionerne, herunder Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Revisionsret. Hundredetusinder af mennesker blev hjemløse, efter at cyklonen Sidr havde ramt Bangladesh. EU ydede i alt 6,5 mio. EUR i støtte for at hjælpe befolkningen med at opfylde de vitale behov for vand, mad og et sted at bo. 5

6 Hvor kommer pengene fra? EU har sine»egne indtægter«til at finansiere sine udgifter. Rent juridisk tilhører disse indtægter EU. Medlemsstaterne opkræver dem på EU s vegne og overfører dem til EU-budgettet. Der er tre slags egne indtægter (tallene nedenfor henviser til overslagene over indtægter for 2010 og anføres som et eksempel). (% af samlede indtægter) Hvor kommer pengene fra? % Traditionelle egne indtægter (overslag) 38 % 12 % 11 % Momsbaseret indtægt 40 % 76 % BNI-baseret indtægt EU-budgettets egne indtægter 5 % 1 % Andre indtægter De traditionelle egne indtægter består hovedsageligt af told, som opkræves ved import af varer fra tredjelande. De indbringer ca. 12 % af de samlede indtægter. Indtægten baseret på merværdiafgift (moms) beregnes ved at anvende en ensartet procentsats på hver medlemsstats harmoniserede momsgrundlag. Den momsbaserede indtægt tegner sig for 11 % af de samlede indtægter. Indtægten baseret på bruttonationalindkomsten (BNI) beregnes ved at anvende en ensartet procentsats på hver medlemsstats BNI. Selv om det oprindeligt var meningen, at denne indtægt blot skulle supplere de øvrige indtægter for at sikre ligevægt på budgettet, er den nu den største indtægtskilde og tegner sig i dag for 76 % af de samlede indtægter. Budgettet finansieres også af andre indtægter, f.eks. den skat, de EU-ansatte betaler af deres lønninger, bidrag fra tredjelande til visse EU-programmer og bøder, der pålægges virksomheder, som overtræder konkurrencelovgivningen eller andre love. Disse forskellige indtægter udgør ca. 1 % af budgettet. EU s samlede forventede indtægter for 2010 beløber sig til ca. 122,9 mia. EUR. Medlemsstaternes bidrag til budgettet er stort set proportionale med de enkelte medlemsstaters økonomiske velstand. Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige 6

7 EU-budgettets indtægter og udgifter er underlagt: Traktaterne: Der må ikke være underskud på EU-budgettet, hvilket betyder, at indtægterne skal dække samtlige udgifter. og Det Forenede Kongerige, nyder dog godt af visse justeringer (de såkaldte korrektioner), når deres bidrag beregnes, for at reducere deres nettobidrag, der opfattes som for høje. På den anden side sker udbetalingen af EU-midler til modtagerne i medlemsstaterne og i tredjelande i overensstemmelse med de prioriteter, EU har fastlagt. Alle medlemsstaterne modtager midler fra EUbudgettet, men de mindre velstående medlemsstater modtager forholdsvis mere end de rigere medlemsstater som følge af den solidaritet, der ligger til grund for EU s programmer, ikke mindst inden for rammerne af samhørighedspolitikken. En maksimal udgiftsgrænse, som vedtages af medlemsstaternes regeringer og parlamenter. Grænsen, som betegnes»loftet for egne indtægter«, er på nuværende tidspunkt fastsat til 1,24 % af EU s bruttonationalindkomst (BNI) for betalinger fra EU-budgettet. Dette svarer til ca. 293 EUR pr. EU-borger. En flerårig finansiel ramme, der vedtages af Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Den fastlægger udviklingen i de forskellige udgiftskategorier på EU-budgettet over en nærmere fastsat periode. En finansforordning, som vedtages af Rådet og Parlamentet og fastsætter reglerne for opstilling, gennemførelse, forvaltning og revision af budgettet. 7

8 Hvordan vedtages budgettet? Kommissionen, Parlamentet og Rådet har forskellige roller og beføjelser i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Den årlige budgetprocedure, som er fastlagt i Lissabontraktaten, løber fra den 1. september til den 31. december. Som det første skridt vedtager Rådet den flerårige finansielle ramme, efter at Parlamentet har givet sin godkendelse med et flertal af sine medlemmer. Den flerårige finansielle ramme, som gælder for mindst fem år, fastsætter de årlige øvre grænser (kaldet»lofter«) for hvert udgiftsområde. De årlige budgetter skal overholde disse lofter. Den flerårige finansielle ramme muliggør dermed en langsigtet planlægning af udgifterne og sikrer samtidig den nødvendige budgetfleksibilitet. Den seneste flerårige finansielle ramme dækker syvårsperioden fra KORT SAGT EU-budgettet vedtages demokratisk på alle stadier Ud over, at Europa-Parlamentet og Rådet skal godkende det årlige budget, kræver næsten alle aktiviteter, at der vedtages en retsakt, inden de kan gennemføres. Der er tale om et retsgrundlag, der foreslås af Kommissionen og godkendes af den lovgivende myndighed dvs. Rådet alene eller i mange tilfælde Rådet sammen med Parlamentet. Kommissær Janusz Lewandowski drøfter budgetanliggender på en pressekonference. 8

9 Parlamentets behandling Parlamentet har så 42 dage til enten at vedtage budgettet under sin behandling i oktober eller sende sine ændringer tilbage til Rådet. Rådet kan acceptere ændringerne inden for 10 dage og vedtage budgetforslaget. Forligsudvalget Hvis Rådet ikke accepterer Parlamentets ændringer, nedsættes der et forligsudvalg, der sammensættes af Rådets medlemmer eller deres repræsentanter og et tilsvarende antal medlemmer, der repræsenterer Europa-Parlamentet. Forligsudvalget skal fremlægge et fælles udkast inden for en frist på 21 dage. Kommissionens budgetforslag Økofin-Rådet (økonomi og finans) Alle EU-institutioner og -organer udarbejder inden den 1. juli deres overslag med henblik på budgetforslaget i henhold til deres interne procedurer. Når Forligsudvalget er nået til enighed om et fælles udkast i begyndelsen af november, har Rådet og Europa-Parlamentet 14 dage til at godkende eller forkaste det. Parlamentet kan vedtage budgettet, selv om Rådet forkaster det fælles udkast. Hvis både Rådet og Parlamentet forkaster det fælles udkast, eller hvis en af disse institutioner forkaster det fælles udkast, mens den anden undlader at træffe Kommissionen sammenfatter disse overslag og opstiller det årlige budgetforslag, som forelægges for Rådet og Europa-Parlamentet senest den 1. september. I praksis bestræber Kommissionen sig på at fremlægge budgetforslaget inden slutningen af april/begyndelsen af maj. Rådets behandling af budgettet Rådet vedtager sin holdning til budgetforslaget med eventuelle ændringer og sender det til Europa-Parlamentet senest den 1. oktober. Det giver også Europa-Parlamentet en redegørelse for grundene til sin holdning. Jerzy Buzek, formand for Europa-Parlamentet ( ) 9

10 afgørelse, er budgettet forkastet, og Kommissionen skal fremlægge et nyt budgetforslag. Såfremt budgettet ikke er endeligt vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der afholdes månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af bevillingerne for det forrige regnskabsår. Lignende procedurer anvendes i forbindelse med vedtagelsen af ændringsskrivelser til budgetforslaget (som fremlægges, når der fremkommer nye oplysninger efter vedtagelsen af budgettet) og i forbindelse med ændrings budgetter (som fremlægges, hvis der indtræffer uundgåelige, usædvanlige eller uforudsete omstændigheder efter vedtagelsen af budgettet). Kommissionen Budgetforslag (BF) 1. september Tidsplan Budgetproceduren Rådet Parlamentet JA Flertal af de afgivne stemmer Behandling af budgetforslaget ændringer Behandling af ændringerne NEJ Flertal af Parlamentets medlemmer 1. oktober 13. november (42 dage) Budgettet er vedtaget Rådet accepterer Parlamentets ændringer inden for 10 dage Forlig Parlamentet og Rådet Fælles tekst 13. november til 4. december (21 dage) JA NEJ Inden for 14 dage Inden for 14 dage (*) Parlamentet godkender det fælles udkast og beslutter derefter (med et flertal af sine medlemmer og 3/5 af de afgivne stemmer) inden for 14 dage efter, at Rådet har forkastet det, at bekræfte alle eller nogle af ændringerne fra førstebehandlingen. Parlamentet og Rådet godkender (eller undlader at træffe afgørelse) Rådet forkaster, Parlamentet har det sidste ord (*) Budgettet er vedtaget Rådet godkender, Parlamentet forkaster Rådet og Parlamentet forkaster Budgetforslaget er forkastet Kommissionen fremlægger et nyt BF 18. december (14 dage) 10

11 Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Ansvaret for forvaltningen af budgettet Det er Europa-Kommissionen, der har det endelige ansvar for gennemførelsen af budgettet. I praksis er langt størstedelen af EU-midlerne (ca. 76 %) underlagt såkaldt delt forvaltning. Det betyder, at det er medlemsstaternes myndigheder og ikke Kommissionens tjenestegrene, der forvalter udgifterne. Et omfattende kontrolsystem skal sikre, at midlerne forvaltes forsvarligt, og at de anvendes i overensstemmelse med de fastsatte regler. Kort sagt EU-midlerne skal anvendes efter princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Kort sagt betyder dette, at de, der forvalter pengene, skal gøre alt for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de anvendte midler. Dette forudsætter en streng overholdelse af alle regler og bestemmelser samt en regelmæssig kontrol for at sikre, at reglerne er overholdt. Hvem forvalter EU-midlerne? (% af EU-midlerne) % Kommissionen er forpligtet til at inddrive beløb, der er uberettiget udbetalt, hvad enten der er tale om en fejltag else, en uregelmæssighed eller overlagt svig. Medlemsstaterne er også ansvarlige for at beskytte EU s finansielle interesser. Med dette formål for øje samarbejder de med Kommissionen og med OLAF Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig som efterforsker mulige tilfælde af svig og hjælper med til at»bedragerisikre«eu-lovgivningen % Aktivitetsbaseret budgetlægning 0 Kommissionen Kommissionen og medlemsstaterne 1 % Tredjelande 1 % Kommissionen i fællesskab med internationale partnere og andre Med henblik på større åbenhed, dvs. for at borgerne kan se, hvilke politikker EU gennemfører, hvor meget der bruges på dem, og hvor mange ansatte der arbejder med dem, er EU-budgettet opdelt i 31 politikområder. Hvert af disse områder er igen underopdelt for at vise 11

12 de forskellige aktiviteter, der finansieres under området, og deres samlede omkostninger, både til finansielle og menneskelige ressourcer (f.eks. finansieres aktiviteten beskyttelse af skove under politikområdet miljø). Denne måde at organisere budgettet på kaldes»aktivitetsbaseret budgetlægning«. Reglerne for udgifter De vigtigste regler for anvendelsen af EU-midlerne findes i finansforordningen. Et andet regelsæt, gennemførelsesbestemmelserne, forklarer detaljeret, hvordan finansforordningen skal anvendes. Desuden skal der med meget få undtagelser være vedtaget en specifik retsakt (et retsgrundlag) for hvert program, der iværksættes, inden der kan frigives midler. Disse retsgrundlag fastslår målsætningerne for den pågældende aktivitet og udgiften hertil, og de fastsætter ofte flerårige udgiftslofter. Forvaltning, revision og intern kontrol I Kommissionen forvaltes EU s programmer og aktiviteter af personalet i de ansvarlige tjenstegrene (kaldet generaldirektorater), om nødvendigt i samarbejde med deres modparter i medlemsstaterne. I hver af Kommissionens tjenestegrene udnævnes en person (normalt generaldirektøren) til anvisningsberettiget. Den anvisningsberettigede har det fulde og endelige ansvar for aktiviteterne inden for sit kompetenceområde, selv om alle EU-ansatte naturligvis er disciplinært og økonomisk ansvarlige for deres handlinger. Den interne kontrol sikres gennem et sæt af klare standarder, kontrol foretaget af ledelsen før og efter trans- 12

13 aktionerne, uafhængig intern revision på grundlag af risikovurdering og regelmæssig rapportering om aktiviteterne til de enkelte kommissærer. Siden 2002 har alle Kommissionens generaldirektorater skullet udfærdige en årlig aktivitetsrapport til Kommissionens medlemmer, hvori de redegør for deres resultater i det pågældende år og foreslår foranstaltninger til afhjælpning af de konstaterede mangler. Et sammendrag heraf sendes til Parlamentet og Rådet. Denne rapport er nu et af de vigtigste grundlag for Revisionsrettens årlige revisionserklæring vedrørende EU s forvaltning af sine ressourcer. Hvordan foretager Kommissionen betalinger? Kommissionen har bankkonti hos medlemsstaternes finansforvaltninger, centralbanker og handelsbanker, og den er tilsluttet SWIFT-systemet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Alle betalingsanvisninger og dertil knyttede meddelelser sendes elektronisk i krypteret form og med kodet autentifikationsnøgle. Kommissionen har forbindelse med mere end tredjeparter hovedsageligt modtagere af tilskud og leverandører af varer og tjenesteydelser. Til at håndtere disse transaktioner benytter den sig af en datafil, en såkaldt»legal entity file«(lef), for hver tredjepart (som kan være en enkeltperson eller et selskab). Alle disse»legal entity files«skal godkendes og valideres, inden en betaling kan foretages. EU overvåger de landbrugsaktiviteter, det støtter, ved telemåling MARS-projektet (Monitoring Agriculture through Remote Sensing). 13

14 Hvordan og over for hvem aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene? EU s system for regnskabsføring og rapportering EU har to typer regnskaber: a) budgetregnskabet (der gør det muligt i detaljer at følge gennemførelsen af budgettet) og b) det generelle regnskab (der anvendes som grundlag for balancen og resultatopgørelsen). Budgetregnskabet er baseret på det ændrede kasseregnskabsprincip, hvilket betyder, at transaktioner (indtægter og udgifter) kun bogføres i regnskabet, når der udbetales eller modtages likvide midler. Kort sagt Hvert år offentliggøres EU s regnskaber, som forelægges Revisionsretten til ekstern revision. Den endelige godkendelse, kaldet»decharge«, gives af Parlamentet, som tager hensyn til Rådets anbefalinger. Det generelle regnskab (eller det generelle bogholderi) anvender den dobbelte bogholderimetode til at registrere alle indtægter og udgifter i løbet af regnskabsåret. Det generelle regnskab anvendes som grundlag for resultatopgørelsen og balancen over aktiver og passiver, som opstilles for at vise EU s finansielle stilling pr. 31. december. Rapportering om budgetgennemførelsen Formand for Revisionsretten Vitor Manuel da Silva Caldeira og formand for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso. Kommissionen offentliggør hver måned oplysninger om budgetgennemførelsen på Europawebstedet. Disse månedlige rapporter viser, hvordan pengene rent faktisk anvendes. Oplysningerne gives for hvert af budgettets kapitler og efter politikområde. De forskellige tjenestegrene beregner også ugentlige tal. En oversigt over resultaterne af de evalueringer, der er foretaget i løbet af året, og over den planlagte opfølgning offentliggøres i Den Årlige Evalueringsoversigt. 14

15 Kommissionen offentliggør også Den Europæiske Unions årsregnskab, som omfatter konsoliderede beretninger om gennemførelsen af budgettet samt balancen. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (IPSAS) og er en konsolidering af regnskaberne for alle EU-institutionerne og -organerne og af de fleste agenturers regnskaber. Efter at Revisionsretten har foretaget en revision af de foreløbige regnskaber, godkender Kommissionen de endelige regnskaber, som derefter fremsendes til dechargemyndighederne, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet. Den 1. januar 2005 tog Kommissionen et afgørende skridt som led i moderniseringen af regnskaberne, idet den overgik fra kontantbaserede til periodiserede regnskaber. I periodiserede regnskaber registreres transaktionerne, når de finder sted (og ikke først, når der udbetales kontanter), således at der opnås et fuldstændigt overblik over alle EU s aktiver og passiver. Dermed har de politiske beslutningstagere, budgetkontrolmyndighederne, forvalterne af EU-midler og EU-borgerne fået adgang til mere nøjagtige finansielle informationer, hvilket er af afgørende betydning for en effektiv forvaltning og kontrol af offentlige midler. Ekstern revision Ud over regelmæssige interne revisioner og kontroller er EU s årsregnskab og ressourceforvaltning genstand for en ekstern og uafhængig revision foretaget af Revisionsretten. Hvert år udarbejder Revisionsretten en beretning til Parlamentet og Rådet. Sammen med årsberetningen fremsætter Revisionsretten en udtalelse, der benævnes revisionserklæringen, og som omhandler: regnskabernes pålidelighed (dvs. om bogføringen er foretaget korrekt) Europa-Parlamentet giver decharge for EU-budgettet. lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner (dvs. modtagne indtægter og foretagne betalinger). Ansvarlighed over for Europa-Parlamentet Efter offentliggørelsen af Revisionsrettens årsberetning og afslutningen af årsregnskabet fremsender Rådet sine anbefalinger til Parlamentet. På grundlag heraf udtaler Europa-Parlamentet sig om Kommissionens forvaltning i det pågældende regnskabsår. Hvis Parlamentet mener, at Kommissionen har forvaltet EU s budget korrekt, giver det Kommissionen decharge. I forbindelse med sin decharge anbefaler Parlamentet ofte opfølgningsforanstaltninger, som Kommissionen bør træffe. Som svar herpå anfører Kommissionen de foranstaltninger, den har tænkt sig at træffe, og underretter Parlamentet og Rådet herom. 15

16 Yderligere oplysninger om EU s budget og finansielle programmering: EU-budgettet: (tilgængelig på engelsk, fransk og tysk) KV DA-C Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Budget: Janusz Lewandowski, kommissær for budget og finansiel programmering: Kommentarer til brochuren kan sendes til: Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Fotos: Corbis, omslag og s. 3, 9; Ingram publishing, s. 3; Den Europæiske Union, s. 4, 5 (ECHO/Antoine Lemasson, ECHO/Claire Barrault), 8, 10, 12, 13, 14, 15; GettyImage, s. 7; ESA/J. Huart, s. 9. Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu) Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2010 ISBN doi: /40899 Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Luxembourg Tryktpå ikke-klorbleget papir

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Moderniseringen af EU s regnskaber

Moderniseringen af EU s regnskaber Moderniseringen af EU s regnskaber Bedre information om forvaltningen og større åbenhed Vejledning i EU s nye metode til regnskabsaflæggelse EUROPA-KOMMISSIONEN Bedre forvaltning af offentlige midler Finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. <T1>Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning KOMMISSIONENS BERETNING Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7 Kapitel VII Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning Afsnit 1 7.1. Oversigt 1019. 2002

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed 2004R0460 DA 25.06.2011 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN. Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet i 2009 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.200 KOM(200) 28 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG REVISIONSRETTEN Sammenfatning af Kommissionens resultater på forvaltningsområdet

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere