EU s budget et overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU s budget et overblik"

Transkript

1 EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene? Europa-Kommissionen

2 Hvad bruges pengene til? EU s årlige budget svarer til ca. 1 % af EU s samlede bruttonationalindkomst, dvs. ca. 244 EUR pr. EUborger. Pengene anvendes til at forbedre borgernes dagligdag. For studerende betyder dette f.eks. at kunne studere i et andet land. For små virksomheder en lettere adgang til større markeder og et sundt erhvervsklima. For forskere flere muligheder for at udvikle deres idéer. For jobsøgende nye uddannelsesmuligheder. Direkte eller indirekte nyder vi alle godt af aktiviteter, der finansieres over EU-budgettet det være sig renere strande, mere sikre fødevarer, bedre veje og sikkerhed for, at vore grundlæggende rettigheder overholdes. De foranstaltninger og projekter, der finansieres over EU-budgettet, afspejler den prioritering, som EU har foretaget på et givet tidspunkt. De er samlet i seks brede udgiftskategorier (kaldet udgiftsområder) og 31 politikområder. EU-budgettet finansierer foranstaltninger og projekter inden for politikområder, hvor alle EU-lande er blevet enige om at handle på EU-plan. Når kræfterne samles på bestemte områder, opnås der bedre resultater med mindre udgifter. Der er dog også områder, hvor EU-landene har besluttet ikke at handle i fællesskab. Det gælder områder som social sikkerhed, pensioner, sundhed og uddannelse, som finansieres af de nationale, regionale eller kommunale myndigheder. Subsidiaritetsprincippet sikrer, at EU kun handler, hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan og på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan gennemføres på EU-plan % Konkurrenceevne og samhørighed 42.5 % Naturressourcer: landbrug, udvikling af landdistrikter, miljø og fiskeri 1.3 % Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 5.7 % EU som global aktør 5.9 % Andet, inkl. administrationsudgifter % af EU s udgifter ( )

3 fuld beskyttelse af forbrugernes rettigheder. I så tilfælde vil finansieringen af produktet kunne give beskæftigelse til forskeren, virksomheden og distributøren og sikre forbrugeren beskyttelse. En langsigtet vækst forudsætter også, at EU s vækstpotentiale udnyttes og øges. Denne prioritet, der benævnes samhørighed, går ud på at hjælpe især mindre gunstigt stillede områder med at tilpasse deres økonomi til den globale konkurrence. Innovation og en videnbaseret økonomi giver hidtil usete muligheder for at skabe vækst i disse områder. EU s bestræbelser på at skabe samhørighed fokuserer på at udvikle infrastrukturer og hjælpe regionerne med at uddanne deres arbejdskraft og anvende den nyeste produktionsteknologi. EU-budgettet anvendes også til at lette det økonomiske og sociale samarbejde hen over de regionale og nationale grænser. EU s foranstaltninger omfatter ofte også udveksling af erfaringer og knowhow, hvilket kan være af stor nytte for de mindre velstående regioner. Vækst og beskæftigelse For perioden har EU-landene besluttet, at en stor del af den fælles indsats og af EU-budgettet skal fokusere på at skabe større økonomisk vækst og flere arbejdspladser. En bæredygtig vækst er blevet en af EU s hovedprioriteter. EU s økonomi skal være mere konkurrencedygtig, og de mindre velstående regioner skal bringes på niveau med de øvrige. En mere konkurrencedygtig økonomi kræver større investeringer i forskning og uddannelse, udbygning af transport- og energinetværk og bedre arbejdsbetingelser, alt sammen på samme tid. F.eks. vil et produkt, der er udviklet i et laboratorium, kunne produceres af en mindre virksomhed og blive markedsført i hele EU, med Naturressourcer Takket være deres forskellige geografiske og klimatiske betingelser producerer EU-landene en bred vifte af landbrugsvarer, som forbrugerne i EU kan købe til rimelige priser. EU s indsats på dette område har to hovedformål: For det første skal landbrugsvarerne svare til, hvad forbrugerne ønsker, herunder overholde høje krav til sikkerhed og kvalitet. For det andet skal landbrugerne være i stand til at planlægge og tilpasse deres produktion til forbrugernes efterspørgsel, samtidig med at de overholder miljølovgivningen og lovgivningen om dyrevelfærd. 3

4 Desuden kræver en vellykket forvaltning og beskyttelse af vores naturressourcer også konkrete foranstaltninger til beskyttelse af miljøet, omstrukturering og diversificering af landbrugsøkonomien og fremme af et bæredygtigt fiskeri. Dyresygdomme, olieudslip og luftforurening stopper som bekendt ikke ved de nationale grænser. Disse trusler kræver en omfattende indsats på mange fronter og i flere lande. Grundlæggende rettigheder, sikkerhed og retfærdighed På samme måde er bekæmpelsen af terrorisme, organiseret kriminalitet og ulovlig indvandring langt mere effektiv, når EU-landene udveksler oplysninger og handler i fællesskab. EU arbejder for en bedre styring af indvandringen til EU, for et omfattende samarbejde i strafferetlige og andre retlige anliggender og for sikre samfund, der er baseret på retsstatsprincippet. At være EU-borger: debat, dialog og kultur Vi er ca. 500 millioner mennesker i EU. Vi taler mange forskellige sprog, og vores kulturelle baggrund er forskellig. Sammen skaber vi EU s store rigdom, nemlig en kulturel mangfoldighed, der bygger på fælles værdier. EU-budgettet fremmer og beskytter denne kulturelle arv og rigdom, samtidig med at det tilskynder til aktiv deltagelse i den sociale debat omkring os. Budgettet sigter også på at beskytte folkesundheden og forbrugernes interesser. Siden Erasmusprogrammet blev indført i 1987, har det givet over 2 millioner europæiske studerende mulighed for tage en del af deres videregående uddannelse i et andet EU-land. 4

5 I Thailand leverede ECHO basal fødevarehjælp og sanitære infrastrukturer til over flygtninge fra Myanmar. EU som global aktør Virkningen af EU-midlerne standser ikke ved EU s ydre grænser. I mange tilfælde yder EU livsnødvendig nødhjælp i forbindelse med naturkatastrofer. I andre tilfælde yder EU langsigtet bistand med henblik på velstand, stabilitet og sikkerhed. Ud over EU s langsigtede bistand kan 77 udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS) også modtage støtte fra Den Europæiske Udviklingsfond (som ikke indgår i EU-budgettet). 10. EUF, som dækker perioden , råder over et beløb på 22,7 mia. EUR. EUF-midlerne bruges bl.a. til generel eller sektorspecifik budgetstøtte til AVS-landene og til at støtte transport, infrastruktur, demokratiske styreformer, landbrug og udvikling af landdistrikterne samt sundhed og uddannelse. Administrationsudgifter Administrationsudgifterne dækker udgifterne til personale og bygninger til alle EU-institutionerne, herunder Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Revisionsret. Hundredetusinder af mennesker blev hjemløse, efter at cyklonen Sidr havde ramt Bangladesh. EU ydede i alt 6,5 mio. EUR i støtte for at hjælpe befolkningen med at opfylde de vitale behov for vand, mad og et sted at bo. 5

6 Hvor kommer pengene fra? EU har sine»egne indtægter«til at finansiere sine udgifter. Rent juridisk tilhører disse indtægter EU. Medlemsstaterne opkræver dem på EU s vegne og overfører dem til EU-budgettet. Der er tre slags egne indtægter (tallene nedenfor henviser til overslagene over indtægter for 2010 og anføres som et eksempel). (% af samlede indtægter) Hvor kommer pengene fra? % Traditionelle egne indtægter (overslag) 38 % 12 % 11 % Momsbaseret indtægt 40 % 76 % BNI-baseret indtægt EU-budgettets egne indtægter 5 % 1 % Andre indtægter De traditionelle egne indtægter består hovedsageligt af told, som opkræves ved import af varer fra tredjelande. De indbringer ca. 12 % af de samlede indtægter. Indtægten baseret på merværdiafgift (moms) beregnes ved at anvende en ensartet procentsats på hver medlemsstats harmoniserede momsgrundlag. Den momsbaserede indtægt tegner sig for 11 % af de samlede indtægter. Indtægten baseret på bruttonationalindkomsten (BNI) beregnes ved at anvende en ensartet procentsats på hver medlemsstats BNI. Selv om det oprindeligt var meningen, at denne indtægt blot skulle supplere de øvrige indtægter for at sikre ligevægt på budgettet, er den nu den største indtægtskilde og tegner sig i dag for 76 % af de samlede indtægter. Budgettet finansieres også af andre indtægter, f.eks. den skat, de EU-ansatte betaler af deres lønninger, bidrag fra tredjelande til visse EU-programmer og bøder, der pålægges virksomheder, som overtræder konkurrencelovgivningen eller andre love. Disse forskellige indtægter udgør ca. 1 % af budgettet. EU s samlede forventede indtægter for 2010 beløber sig til ca. 122,9 mia. EUR. Medlemsstaternes bidrag til budgettet er stort set proportionale med de enkelte medlemsstaters økonomiske velstand. Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige 6

7 EU-budgettets indtægter og udgifter er underlagt: Traktaterne: Der må ikke være underskud på EU-budgettet, hvilket betyder, at indtægterne skal dække samtlige udgifter. og Det Forenede Kongerige, nyder dog godt af visse justeringer (de såkaldte korrektioner), når deres bidrag beregnes, for at reducere deres nettobidrag, der opfattes som for høje. På den anden side sker udbetalingen af EU-midler til modtagerne i medlemsstaterne og i tredjelande i overensstemmelse med de prioriteter, EU har fastlagt. Alle medlemsstaterne modtager midler fra EUbudgettet, men de mindre velstående medlemsstater modtager forholdsvis mere end de rigere medlemsstater som følge af den solidaritet, der ligger til grund for EU s programmer, ikke mindst inden for rammerne af samhørighedspolitikken. En maksimal udgiftsgrænse, som vedtages af medlemsstaternes regeringer og parlamenter. Grænsen, som betegnes»loftet for egne indtægter«, er på nuværende tidspunkt fastsat til 1,24 % af EU s bruttonationalindkomst (BNI) for betalinger fra EU-budgettet. Dette svarer til ca. 293 EUR pr. EU-borger. En flerårig finansiel ramme, der vedtages af Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Den fastlægger udviklingen i de forskellige udgiftskategorier på EU-budgettet over en nærmere fastsat periode. En finansforordning, som vedtages af Rådet og Parlamentet og fastsætter reglerne for opstilling, gennemførelse, forvaltning og revision af budgettet. 7

8 Hvordan vedtages budgettet? Kommissionen, Parlamentet og Rådet har forskellige roller og beføjelser i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Den årlige budgetprocedure, som er fastlagt i Lissabontraktaten, løber fra den 1. september til den 31. december. Som det første skridt vedtager Rådet den flerårige finansielle ramme, efter at Parlamentet har givet sin godkendelse med et flertal af sine medlemmer. Den flerårige finansielle ramme, som gælder for mindst fem år, fastsætter de årlige øvre grænser (kaldet»lofter«) for hvert udgiftsområde. De årlige budgetter skal overholde disse lofter. Den flerårige finansielle ramme muliggør dermed en langsigtet planlægning af udgifterne og sikrer samtidig den nødvendige budgetfleksibilitet. Den seneste flerårige finansielle ramme dækker syvårsperioden fra KORT SAGT EU-budgettet vedtages demokratisk på alle stadier Ud over, at Europa-Parlamentet og Rådet skal godkende det årlige budget, kræver næsten alle aktiviteter, at der vedtages en retsakt, inden de kan gennemføres. Der er tale om et retsgrundlag, der foreslås af Kommissionen og godkendes af den lovgivende myndighed dvs. Rådet alene eller i mange tilfælde Rådet sammen med Parlamentet. Kommissær Janusz Lewandowski drøfter budgetanliggender på en pressekonference. 8

9 Parlamentets behandling Parlamentet har så 42 dage til enten at vedtage budgettet under sin behandling i oktober eller sende sine ændringer tilbage til Rådet. Rådet kan acceptere ændringerne inden for 10 dage og vedtage budgetforslaget. Forligsudvalget Hvis Rådet ikke accepterer Parlamentets ændringer, nedsættes der et forligsudvalg, der sammensættes af Rådets medlemmer eller deres repræsentanter og et tilsvarende antal medlemmer, der repræsenterer Europa-Parlamentet. Forligsudvalget skal fremlægge et fælles udkast inden for en frist på 21 dage. Kommissionens budgetforslag Økofin-Rådet (økonomi og finans) Alle EU-institutioner og -organer udarbejder inden den 1. juli deres overslag med henblik på budgetforslaget i henhold til deres interne procedurer. Når Forligsudvalget er nået til enighed om et fælles udkast i begyndelsen af november, har Rådet og Europa-Parlamentet 14 dage til at godkende eller forkaste det. Parlamentet kan vedtage budgettet, selv om Rådet forkaster det fælles udkast. Hvis både Rådet og Parlamentet forkaster det fælles udkast, eller hvis en af disse institutioner forkaster det fælles udkast, mens den anden undlader at træffe Kommissionen sammenfatter disse overslag og opstiller det årlige budgetforslag, som forelægges for Rådet og Europa-Parlamentet senest den 1. september. I praksis bestræber Kommissionen sig på at fremlægge budgetforslaget inden slutningen af april/begyndelsen af maj. Rådets behandling af budgettet Rådet vedtager sin holdning til budgetforslaget med eventuelle ændringer og sender det til Europa-Parlamentet senest den 1. oktober. Det giver også Europa-Parlamentet en redegørelse for grundene til sin holdning. Jerzy Buzek, formand for Europa-Parlamentet ( ) 9

10 afgørelse, er budgettet forkastet, og Kommissionen skal fremlægge et nyt budgetforslag. Såfremt budgettet ikke er endeligt vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der afholdes månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af bevillingerne for det forrige regnskabsår. Lignende procedurer anvendes i forbindelse med vedtagelsen af ændringsskrivelser til budgetforslaget (som fremlægges, når der fremkommer nye oplysninger efter vedtagelsen af budgettet) og i forbindelse med ændrings budgetter (som fremlægges, hvis der indtræffer uundgåelige, usædvanlige eller uforudsete omstændigheder efter vedtagelsen af budgettet). Kommissionen Budgetforslag (BF) 1. september Tidsplan Budgetproceduren Rådet Parlamentet JA Flertal af de afgivne stemmer Behandling af budgetforslaget ændringer Behandling af ændringerne NEJ Flertal af Parlamentets medlemmer 1. oktober 13. november (42 dage) Budgettet er vedtaget Rådet accepterer Parlamentets ændringer inden for 10 dage Forlig Parlamentet og Rådet Fælles tekst 13. november til 4. december (21 dage) JA NEJ Inden for 14 dage Inden for 14 dage (*) Parlamentet godkender det fælles udkast og beslutter derefter (med et flertal af sine medlemmer og 3/5 af de afgivne stemmer) inden for 14 dage efter, at Rådet har forkastet det, at bekræfte alle eller nogle af ændringerne fra førstebehandlingen. Parlamentet og Rådet godkender (eller undlader at træffe afgørelse) Rådet forkaster, Parlamentet har det sidste ord (*) Budgettet er vedtaget Rådet godkender, Parlamentet forkaster Rådet og Parlamentet forkaster Budgetforslaget er forkastet Kommissionen fremlægger et nyt BF 18. december (14 dage) 10

11 Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Ansvaret for forvaltningen af budgettet Det er Europa-Kommissionen, der har det endelige ansvar for gennemførelsen af budgettet. I praksis er langt størstedelen af EU-midlerne (ca. 76 %) underlagt såkaldt delt forvaltning. Det betyder, at det er medlemsstaternes myndigheder og ikke Kommissionens tjenestegrene, der forvalter udgifterne. Et omfattende kontrolsystem skal sikre, at midlerne forvaltes forsvarligt, og at de anvendes i overensstemmelse med de fastsatte regler. Kort sagt EU-midlerne skal anvendes efter princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Kort sagt betyder dette, at de, der forvalter pengene, skal gøre alt for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de anvendte midler. Dette forudsætter en streng overholdelse af alle regler og bestemmelser samt en regelmæssig kontrol for at sikre, at reglerne er overholdt. Hvem forvalter EU-midlerne? (% af EU-midlerne) % Kommissionen er forpligtet til at inddrive beløb, der er uberettiget udbetalt, hvad enten der er tale om en fejltag else, en uregelmæssighed eller overlagt svig. Medlemsstaterne er også ansvarlige for at beskytte EU s finansielle interesser. Med dette formål for øje samarbejder de med Kommissionen og med OLAF Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig som efterforsker mulige tilfælde af svig og hjælper med til at»bedragerisikre«eu-lovgivningen % Aktivitetsbaseret budgetlægning 0 Kommissionen Kommissionen og medlemsstaterne 1 % Tredjelande 1 % Kommissionen i fællesskab med internationale partnere og andre Med henblik på større åbenhed, dvs. for at borgerne kan se, hvilke politikker EU gennemfører, hvor meget der bruges på dem, og hvor mange ansatte der arbejder med dem, er EU-budgettet opdelt i 31 politikområder. Hvert af disse områder er igen underopdelt for at vise 11

12 de forskellige aktiviteter, der finansieres under området, og deres samlede omkostninger, både til finansielle og menneskelige ressourcer (f.eks. finansieres aktiviteten beskyttelse af skove under politikområdet miljø). Denne måde at organisere budgettet på kaldes»aktivitetsbaseret budgetlægning«. Reglerne for udgifter De vigtigste regler for anvendelsen af EU-midlerne findes i finansforordningen. Et andet regelsæt, gennemførelsesbestemmelserne, forklarer detaljeret, hvordan finansforordningen skal anvendes. Desuden skal der med meget få undtagelser være vedtaget en specifik retsakt (et retsgrundlag) for hvert program, der iværksættes, inden der kan frigives midler. Disse retsgrundlag fastslår målsætningerne for den pågældende aktivitet og udgiften hertil, og de fastsætter ofte flerårige udgiftslofter. Forvaltning, revision og intern kontrol I Kommissionen forvaltes EU s programmer og aktiviteter af personalet i de ansvarlige tjenstegrene (kaldet generaldirektorater), om nødvendigt i samarbejde med deres modparter i medlemsstaterne. I hver af Kommissionens tjenestegrene udnævnes en person (normalt generaldirektøren) til anvisningsberettiget. Den anvisningsberettigede har det fulde og endelige ansvar for aktiviteterne inden for sit kompetenceområde, selv om alle EU-ansatte naturligvis er disciplinært og økonomisk ansvarlige for deres handlinger. Den interne kontrol sikres gennem et sæt af klare standarder, kontrol foretaget af ledelsen før og efter trans- 12

13 aktionerne, uafhængig intern revision på grundlag af risikovurdering og regelmæssig rapportering om aktiviteterne til de enkelte kommissærer. Siden 2002 har alle Kommissionens generaldirektorater skullet udfærdige en årlig aktivitetsrapport til Kommissionens medlemmer, hvori de redegør for deres resultater i det pågældende år og foreslår foranstaltninger til afhjælpning af de konstaterede mangler. Et sammendrag heraf sendes til Parlamentet og Rådet. Denne rapport er nu et af de vigtigste grundlag for Revisionsrettens årlige revisionserklæring vedrørende EU s forvaltning af sine ressourcer. Hvordan foretager Kommissionen betalinger? Kommissionen har bankkonti hos medlemsstaternes finansforvaltninger, centralbanker og handelsbanker, og den er tilsluttet SWIFT-systemet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Alle betalingsanvisninger og dertil knyttede meddelelser sendes elektronisk i krypteret form og med kodet autentifikationsnøgle. Kommissionen har forbindelse med mere end tredjeparter hovedsageligt modtagere af tilskud og leverandører af varer og tjenesteydelser. Til at håndtere disse transaktioner benytter den sig af en datafil, en såkaldt»legal entity file«(lef), for hver tredjepart (som kan være en enkeltperson eller et selskab). Alle disse»legal entity files«skal godkendes og valideres, inden en betaling kan foretages. EU overvåger de landbrugsaktiviteter, det støtter, ved telemåling MARS-projektet (Monitoring Agriculture through Remote Sensing). 13

14 Hvordan og over for hvem aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene? EU s system for regnskabsføring og rapportering EU har to typer regnskaber: a) budgetregnskabet (der gør det muligt i detaljer at følge gennemførelsen af budgettet) og b) det generelle regnskab (der anvendes som grundlag for balancen og resultatopgørelsen). Budgetregnskabet er baseret på det ændrede kasseregnskabsprincip, hvilket betyder, at transaktioner (indtægter og udgifter) kun bogføres i regnskabet, når der udbetales eller modtages likvide midler. Kort sagt Hvert år offentliggøres EU s regnskaber, som forelægges Revisionsretten til ekstern revision. Den endelige godkendelse, kaldet»decharge«, gives af Parlamentet, som tager hensyn til Rådets anbefalinger. Det generelle regnskab (eller det generelle bogholderi) anvender den dobbelte bogholderimetode til at registrere alle indtægter og udgifter i løbet af regnskabsåret. Det generelle regnskab anvendes som grundlag for resultatopgørelsen og balancen over aktiver og passiver, som opstilles for at vise EU s finansielle stilling pr. 31. december. Rapportering om budgetgennemførelsen Formand for Revisionsretten Vitor Manuel da Silva Caldeira og formand for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso. Kommissionen offentliggør hver måned oplysninger om budgetgennemførelsen på Europawebstedet. Disse månedlige rapporter viser, hvordan pengene rent faktisk anvendes. Oplysningerne gives for hvert af budgettets kapitler og efter politikområde. De forskellige tjenestegrene beregner også ugentlige tal. En oversigt over resultaterne af de evalueringer, der er foretaget i løbet af året, og over den planlagte opfølgning offentliggøres i Den Årlige Evalueringsoversigt. 14

15 Kommissionen offentliggør også Den Europæiske Unions årsregnskab, som omfatter konsoliderede beretninger om gennemførelsen af budgettet samt balancen. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (IPSAS) og er en konsolidering af regnskaberne for alle EU-institutionerne og -organerne og af de fleste agenturers regnskaber. Efter at Revisionsretten har foretaget en revision af de foreløbige regnskaber, godkender Kommissionen de endelige regnskaber, som derefter fremsendes til dechargemyndighederne, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet. Den 1. januar 2005 tog Kommissionen et afgørende skridt som led i moderniseringen af regnskaberne, idet den overgik fra kontantbaserede til periodiserede regnskaber. I periodiserede regnskaber registreres transaktionerne, når de finder sted (og ikke først, når der udbetales kontanter), således at der opnås et fuldstændigt overblik over alle EU s aktiver og passiver. Dermed har de politiske beslutningstagere, budgetkontrolmyndighederne, forvalterne af EU-midler og EU-borgerne fået adgang til mere nøjagtige finansielle informationer, hvilket er af afgørende betydning for en effektiv forvaltning og kontrol af offentlige midler. Ekstern revision Ud over regelmæssige interne revisioner og kontroller er EU s årsregnskab og ressourceforvaltning genstand for en ekstern og uafhængig revision foretaget af Revisionsretten. Hvert år udarbejder Revisionsretten en beretning til Parlamentet og Rådet. Sammen med årsberetningen fremsætter Revisionsretten en udtalelse, der benævnes revisionserklæringen, og som omhandler: regnskabernes pålidelighed (dvs. om bogføringen er foretaget korrekt) Europa-Parlamentet giver decharge for EU-budgettet. lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner (dvs. modtagne indtægter og foretagne betalinger). Ansvarlighed over for Europa-Parlamentet Efter offentliggørelsen af Revisionsrettens årsberetning og afslutningen af årsregnskabet fremsender Rådet sine anbefalinger til Parlamentet. På grundlag heraf udtaler Europa-Parlamentet sig om Kommissionens forvaltning i det pågældende regnskabsår. Hvis Parlamentet mener, at Kommissionen har forvaltet EU s budget korrekt, giver det Kommissionen decharge. I forbindelse med sin decharge anbefaler Parlamentet ofte opfølgningsforanstaltninger, som Kommissionen bør træffe. Som svar herpå anfører Kommissionen de foranstaltninger, den har tænkt sig at træffe, og underretter Parlamentet og Rådet herom. 15

16 Yderligere oplysninger om EU s budget og finansielle programmering: EU-budgettet: (tilgængelig på engelsk, fransk og tysk) KV DA-C Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Budget: Janusz Lewandowski, kommissær for budget og finansiel programmering: Kommentarer til brochuren kan sendes til: Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Fotos: Corbis, omslag og s. 3, 9; Ingram publishing, s. 3; Den Europæiske Union, s. 4, 5 (ECHO/Antoine Lemasson, ECHO/Claire Barrault), 8, 10, 12, 13, 14, 15; GettyImage, s. 7; ESA/J. Huart, s. 9. Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu) Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2010 ISBN doi: /40899 Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Luxembourg Tryktpå ikke-klorbleget papir

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 53 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 53 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 53 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2013 Kommissionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Moderniseringen af EU s regnskaber

Moderniseringen af EU s regnskaber Moderniseringen af EU s regnskaber Bedre information om forvaltningen og større åbenhed Vejledning i EU s nye metode til regnskabsaflæggelse EUROPA-KOMMISSIONEN Bedre forvaltning af offentlige midler Finansiel

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I.

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2011 KOM(2011) 737 endelig 2011/0333 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om metoderne og proceduren for overdragelse af den egne indtægt fra moms DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere