UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til"

Transkript

1 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) 1 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret ved 1 i lov nr. 474 af 9. juni 2004 og 37 i lov nr. 582 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. Som fodnote til lovens titel indsættes: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 38/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EF-Tidende 2003 nr. L 226 s ). 2. I 18, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nr.: 6) gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til chauffører, Nr. 6-8 bliver herefter til nr , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan med tillæg af renter efter renteloven inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den betalingspligtige efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven. 4. Efter 18 indsættes: 19. Transport- og energiministeren kan bemyndige andre offentlige myndigheder samt private organisationer og virksomheder til at varetage administrationen og træffe afgørelser i medfør af de administrative bestemmelser, der er fastsat for at gennemføre direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Transport- og energiministeren kan i forbindelse hermed fastsætte nærmere regler om særlig godkendelse af sådanne myndigheder, organisationer eller virksomheder og i øvrigt fastsætte regler for deres virksomhed i forbindelse med administrationen af opgaverne. 5. I 22 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 38/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EF-Tidende 2003 nr. L 226 s ).

2 2 Stk. 3. For overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er fastsat for at gennemføre direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. Stk. 3 bliver herefter til stk I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003, som ændret ved 2 i lov nr. 474 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer: 1. Som fodnote til lovens titel indsættes: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 38/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EF-Tidende 2003 nr. L 226 s ). 2. I 10, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: Endvidere kan ministeren fastsætte regler om gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til chauffører , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1 kan med tillæg af renter efter renteloven inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den betalingspligtige efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter reglerne i opkrævningsloven. 4. Efter 16 b og før overskriften til 17 indsættes: Uddannelse og efteruddannelse af chauffører 16 c. Transport- og energiministeren kan bemyndige andre offentlige myndigheder samt private organisationer og virksomheder til at varetage administrationen og træffe afgørelser i medfør af de administrative bestemmelser, der er fastsat for at gennemføre direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Transport- og energiministeren kan i forbindelse hermed fastsætte nærmere regler om særlig godkendelse af sådanne myndigheder, organisationer eller virksomheder og i øvrigt fastsætte regler for deres virksomhed i forbindelse med administrationen af opgaverne. 16 d. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om kvalifikationskrav til føreren af de motorkøretøjer, der er omfattet af denne lov. 5. I 17 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

3 3 Stk. 3. For overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er fastsat for at gennemføre direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom. Stk. 3 bliver herefter til stk. 4. Loven træder i kraft den 1. juli

4 4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål Lovforslaget har til formål at indsætte de fornødne hjemmelsbestemmelser i lov om godskørsel og lov om buskørsel til brug for den praktiske gennemførelse af kvalifikationsordningerne for chauffører i Direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (uddannelsesdirektivet), offentliggjort i EF-Tidende 2003 nr. L 226 s Uddannelsesdirektivet er gennemført ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 18. august 2006 om kvalifikationskrav til erhvervschauffører, der trådte i kraft den 10. september Til brug for den praktiske gennemførelse af kvalifikationsordningerne i direktiv og bekendtgørelse, der er pligtig pr. 10. september 2008 for buschauffører og pr. 10. september 2009 for lastbilchauffører, er det imidlertid nødvendigt med en nærmere regulering heraf. Nærværende lovforslag fastsætter derfor bestemmelser med henblik herpå. Med lovforslaget foreslås det - at transport- og energiministeren kan uddelegere hele eller dele af administrationen af bestemmelserne om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav (jf. pkt. 3.1), - at en arbejdsgiver kan sanktioneres ved overtrædelse af reglerne om kvalifikationsbeviser (jf. pkt. 3.2), - at transport- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til chauffører (jf. pkt. 3.3), der kan inddrives af den fælles offentlige inddrivelsesmyndighed under Skatteministeriet. - at transport- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte særlige kvalifikationskrav til chauffører (jf. pkt. 3.4). 2. Gældende regler for chaufførers uddannelse og efteruddannelse 2.1 Bekendtgørelse nr om uddannelse af visse førere af køretøjer i vejtransport I dag er der i bekendtgørelse nr af 1. december 2000 om uddannelse af visse førere af køretøjer i vejtransport fastsat kvalifikationskrav for nogle chauffører herunder krav til, at de skal have kvalifikationsbeviser (hvide og blå beviser). Kravene gælder alene for førere af visse dansk indregistrerede køretøjer i godstransport og personbefordring. Det nuværende uddannelsessystem er bygget op således, at visse bus- og lastbilchauffører skal gennemføre en særlig uddannelse, der fører til udstedelse af hvidt og blåt kvalifikationsbevis. Det fremgår nærmere af bekendtgørelsens 2, stk. 4-8, hvilke førere der helt eller delvist er undtaget fra kravene. En chauffør skal gennem uddannelsen vedrørende hvidt kvalifikationsbevis opnå kendskab til - udbedring af mindre driftsfejl ved hjælp af dertil egnet værktøj, - økonomisk brug af køretøjer,

5 5 - de foranstaltninger, der skal træffes ved færdselsuheld eller andre uheld (fx brand) for så vidt angår køretøjers forsikringsforhold, - den nationale lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende art af transport (gods eller personer), - brugen af kontrolapparat, og - køretøjs- og transportdokumenter, der forlanges ved national eller international transport (gods eller personer). For godschauffører stilles endvidere krav om, at uddannelsen omfatter - elementært kendskab til førerens ansvar for så vidt angår modtagelse, transport og levering af gods ifølge de aftalte betingelser, og - almindelig færdighed i og tilstrækkeligt geografisk kendskab til at kunne betjene sig af vejkort og deres registre. En chauffør skal under uddannelsen vedrørende blåt kvalifikationsbevis modtage undervisning i - køreteknik på tør og glat vejbane, - brandværn, - førstehjælp, - internationale færdselsregler, og - almindelig færdighed i og tilstrækkelig geografisk kendskab til at kunne betjene sig af vejkort og deres registre. For så vidt angår de nærmere krav til chaufførerne, skelnes der som følger: Chauffører, der er under 21 år, og som udfører godstransport med motorkøretøj, hvis størst tilladte totalvægt inklusiv påhængsvogn eller sættevogn overstiger 7,5 tons, skal have hvidt kvalifikationsbevis. Chauffører, der udfører national erhvervsmæssig buskørsel, skal på strækninger, hvis radius er over 50 km fra køretøjets hjemsted være fyldt 21 år have hvidt og blåt kvalifikationsbevis og have mindst et års erfaring i kørsel med lastbil (over kg) eller med bus inden for en radius af 50 km fra køretøjets hjemsted. Chauffører, der udfører national ikke-erhvervsmæssig buskørsel skal på strækninger, hvis radius er over 50 km fra køretøjets hjemsted være fyldt 21 år have hvidt og blåt kvalifikationsbevis (med mindre bussen har 16 passagersiddepladser eller derunder og anvendes til rent privat kørsel) og hvis bussen har over 16 passagersiddepladser, have mindst et års erfaring i kørsel med lastbil (over kg) eller med bus inden for en radius af 50 km fra køretøjets hjemsted. Chauffører, der udfører international buskørsel (såvel erhvervsmæssig som ikke-erhvervsmæssig) skal være fyldt 23 år have hvidt og blåt kvalifikationsbevis have mindst 2 års erfaring i kørsel med lastbil (over kg) eller med bus inden for en radius af 50 km fra køretøjets hjemsted.

6 6 Varigheden af uddannelsen til hvidt og blåt kvalifikationsbevis er ca. 37 timer, og den nærmere tilrettelæggelse forestås af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Uddannelsen gennemføres på AMU-centrene eller ved de ca. 100 særligt godkendte private kørelærere, hvoraf ca. 50 kan varetage undervisningen til hvide kvalifikationsbeviser og ca. 50 kan varetage undervisningen til både hvide og blå kvalifikationsbeviser. Det er undervisningsstedet, der udsteder kvalifikationsbeviserne på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Undervisningsstedet rekvirerer kvalifikationsbeviserne hos Undervisningsministeriet, der administrerer den fysiske kortudstedelse og registrering heraf. Bekendtgørelse om uddannelse af visse førere af køretøjer i vejtransport (hvide og blå beviser) hører under Justitsministeriets område. Bekendtgørelsen ophæves når kvalifikationsordningerne i uddannelsesdirektivet som gennemført ved bekendtgørelse om kvalifikationskrav til erhvervschauffører træder i kraft, pr. 10. september 2008 for buschauffører og pr. 10. september 2009 for lastbilchauffører. Bekendtgørelsen er udstedt i tilknytning til bestemmelser i Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 Køre- og hviletidsforordningen samt direktiv 76/914/EØF om minimumsniveauet for uddannelse af visse førere af køretøjer i transport ad landevej. Disse bestemmelser ophæves tillige når kvalifikationsordningerne i uddannelsesdirektivet træder i kraft, pr. 10. september 2008 for buschauffører og pr. 10. september 2009 for lastbilchauffører. 2.2 Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF(Uddannelsesdirektivet) Baggrunden for lovforslaget er direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Direktivet fastsætter krav om, at chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring, som hovedregel skal have erhvervet visse grundlæggende kvalifikationer ud over kørekortet. Der stilles i den forbindelse krav til de nationale chaufføruddannelser og efteruddannelseskrav. Personer, der erhverver kørekort til køretøjskategori D (bus) efter den 9. september 2008 og til køretøjskategori C (lastbil) efter den 9. september 2009, skal have erhvervet grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i grunduddannelse på et godkendt uddannelsescenter, for at kunne udføre erhvervsmæssig kørsel. Dette kan ske ved gennemførelse af en grundlæggende kvalifikationsuddannelse på mindst 280 timer eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse på mindst 140 timer. Begge uddannelser afsluttes ved en prøve, og hvis prøven bestås, udstedes et kvalifikationsbevis. Indehavere af kvalifikationsbeviser skal herefter hvert femte år gennemføre en efteruddannelse af mindst 35 timers varighed. Personer, der før den 10. september 2008 har erhvervet kørekort til bus, og personer, der før den 10. september 2009 har erhvervet kørekort til lastbil, er fritaget for at gennemføre den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, men skal gennemføre efteruddannelse. Erhvervelse af kvalifikationsbevis for de grundlæggende kvalifikationer og gennemførelse af efteruddannelse bliver obligatorisk for de pågældende chauffører. Grunduddannelsen skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført i uddannelsesdirektivet. Det drejer sig om emner indenfor følgende hovedområder: - Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed - Anvendelse af reglerne på vejtransport- og godstransportområdet samt for passagerbefordring - sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik.

7 7 Efteruddannelsen har til formål at uddybe og repetere nogle af disse emner og tager sigte på at give chaufførerne mulighed for at ajourføre kundskaber, som er væsentlige for deres arbejde, idet der lægges særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug. 2.3 Bekendtgørelse nr. 880 af 18. august 2006 om kvalifikationskrav til erhvervschauffører Uddannelsesdirektivet er gennemført ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 18. august 2006 om kvalifikationskrav til erhvervschauffører, der trådte i kraft den 10. september I bekendtgørelsen stilles der samme krav til grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelse af erhvervschauffører som fremgår af uddannelsesdirektivet. Det er tillige fastlagt, at bestemmelserne om opnåelse af grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse finder anvendelse fra 10. september 2008 for buschauffører og fra 10. september 2009 for lastbilchauffører. For at kunne kontrollere, at førerne af de relevante køretøjer opfylder kvalifikationskravene, er der med bekendtgørelse om kvalifikationskrav til erhvervschauffører tillige indført bestemmelser om, at kvalifikationsbeviset, som dokumenterer kvalifikationskravene, skal medbringes under kørsel. Herudover skal kvalifikationsbeviset forevises på politiets forlangende. Det er belagt med bødestraf, hvis en chauffør ikke lever op til disse krav. 3. Lovforslagets indhold Til brug for den praktiske gennemførelse af ovennævnte kvalifikationsordninger i uddannelsesdirektivet og bekendtgørelse om kvalifikationskrav til erhvervschauffører er det nødvendigt med en nærmere regulering heraf. En regulering, der ikke på nuværende tidspunkt er den fornødne hjemmel til. Nærværende lovforslag fastsætter derfor bestemmelser med henblik på at kunne gennemføre de obligatoriske kvalifikationsordninger i uddannelsesdirektivet og bekendtgørelse om kvalifikationskrav til erhvervschauffører i praksis. Med lovforslaget foreslås det - at transport- og energiministeren kan uddelegere hele eller dele af administrationen af bestemmelserne om grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav (jf. pkt. 3.1), - at en arbejdsgiver kan sanktioneres ved overtrædelse af reglerne om kvalifikationsbeviser (jf. pkt. 3.2), - at transport- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til chauffører (jf. pkt. 3.3), der kan inddrives af den fælles offentlige inddrivelsesmyndighed under Skatteministeriet, - at transport- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte særlige kvalifikationskrav til chauffører (jf. pkt. 3.4). 3.1 Uddelegering Visse opgaver i forbindelse med administrationen af kvalifikationsordningerne kan med fordel udføres af andre myndigheder/organisationer, dog således at det endelige ansvar og tilsynspligt påhviler Færdselsstyrelsen. Ud fra en vurdering af hensigtsmæssighed og en skønsmæssig vurdering af omkostningerne, skønnes en række opgaver, herunder den fysiske udstedelse af kvalifikationsbeviser, udfærdigelse og afvikling af prøver samt registrering i forbindelse hermed eventuelt med fordel at kunne uddelegeres.

8 8 Det foreslås derfor at transport- og energiministeren bemyndiges til at uddelegere sådanne opgaver til anden offentlig myndighed og privat organisation eller virksomhed. Hermed kan der udfærdiges en kontrakt på de relevante dele af administrationen efter eventuelt forudgående udbud. 3.2 Virksomheders pligt til at påse, at kvalifikationsbevis er erhvervet For at kunne kontrollere, at førerne af de relevante køretøjer opfylder kvalifikationskravene, er der med bekendtgørelse om kvalifikationskrav til erhvervschauffører indført bestemmelser om, at kvalifikationsbeviset, som dokumenterer kvalifikationskravene, skal medbringes under kørsel i lighed med kørekort og det nugældende hvide/blå kvalifikationsbevis. Herudover skal kvalifikationsbeviset forevises på politiets forlangende. Det er belagt med bødestraf, hvis en chauffør ikke lever op til disse krav. I lovforslaget foreslås det, at også en arbejdsgiver skal have et ansvar for at chaufførerne er i besiddelse af nødvendigt kvalifikationsbevis og dermed pligt til at påse, at kvalifikationsbevis er opnået. Det foreslås således, at der kan pålægges en arbejdsgiver bødeansvar for ansatte chaufførers overtrædelse af disse bestemmelser. Der er tale om en videreførelse af det objektive arbejdsgiveransvar, der allerede eksisterer i dag efter bekendtgørelse om uddannelse af visse førere af køretøjer i vejtransport (hvide og blå beviser) 7, stk. 2. for ansattes overholdelse af krav til besiddelse af kvalifikationsbevis, alders- og erfaringskrav. Denne bestemmelse ophæves med ikrafttræden af kvalifikationsordningerne i uddannelsesdirektivet (jf. pkt. 2.1). Både for så vidt angår arbejdsgiver og ansatte chauffører, vil en overtrædelse af bestemmelserne kunne resultere ikke alene i en bødestraf men også i et kørselsforbud. Dette er i overensstemmelse med den nuværende praksis med hensyn til overtrædelse af bestemmelserne om hvide og blå beviser samt det trafiksikkerhedsmæssige hensyn, der ligger til grund for de pågældende regler. En vognmands grove eller gentagne overtrædelser af godskørselsloven eller af bestemmelser udstedt i medfør af denne kan medføre tilbagekaldelse af dennes tilladelse til godskørsel for fremmed regning (jf. godskørselsloven 12, stk. 1). Tilsvarende kan en tilladelse til erhvervsmæssig buskørsel tilbagekaldes ved grove eller gentagne overtrædelser af busloven eller bestemmelser udstedt i medfør af denne (jf. buslovens 14, stk. 1). 3.3 Gebyr for udstedelse af kvalifikationsbevis Indførelse af de nye obligatoriske kvalifikationsordninger i uddannelsesdirektivet, herunder indførelse af obligatorisk kvalifikationsbevis m.v. medfører udgifter til blandt andet godkendelse af og tilsyn med uddannelsescentre, udvikling og vedligeholdelse af uddannelsesplaner, udarbejdelse og afvikling af prøver, registrering og udstedelse af beviser m.v. Udgifter som skal afholdes af Færdselsstyrelsen. Der er tale om udgifter, der ikke afholdes i dag, i forbindelse med varetagelse af nye ordninger og opgaver som følge af gennemførelsen af bestemmelser og krav i direktiv 2003/59/EF (uddannelsesdirektivet). Udgifterne skønnes at udgøre 7,8 mio. kr. årligt (2007-niveau), når ordningen er fuldt indfaset i Udgifterne tænkes finansieret ved et formålsbestemt, omkostningsdækkende gebyr for modtagelse af det obligatoriske kvalifikationsbevis. Gebyret vil skønsmæssigt anslået udgøre kr. 500,- pr. kvalifikationsbevis (2007-niveau). Gebyrindtægterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger ved administration af ordningen.

9 9 Det foreslås, at dette gebyr, samt øvrige gebyrer, der vil kunne opkræves efter godskørselsloven og busloven, skal kunne opkræves og inddrives af den fælles offentlige inddrivelsesmyndighed under Skatteministeriet, der blev etableret i forbindelse med kommunalreformen, jf. lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer. Første opkrævning og rykkeradministrationen skal dog ligge hos Færdselsstyrelsen som fordringsmyndighed. Til brug for inddrivelsesmyndighedens virksomhed foreslås der etableret den nødvendige udpantningsret, rentebestemmelser og hjemmel til lønindeholdelse. Gebyret for elever i ungdomsuddannelse foreslås afholdt af institutionen, da kvalifikationsbeviset tages som en del af den konkrete uddannelse, som er 100 % tilskudsberettigede, og der derfor ikke kan opkræves deltagergebyr. Der opkræves ikke gebyrer på området i dag, men der er hjemmel til opkrævning af følgende gebyrer: På busområdet - for behandling af ansøgninger - for meddelelse af tilladelse og godkendelse På godsområdet - for behandling af ansøgninger - for udstedelse af tilladelse og godkendelse - for udlevering af afmærkningsskilt - for udstedelse af bevis for anmeldelse af et motorkøretøj eller vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger en nærmere fastsat vægtgrænse og anvendes til firmakørsel. 3.4 Kvalifikationskrav til chauffører Uddannelsesdirektivet og bekendtgørelse om kvalifikationskrav til erhvervschauffører stiller ikke krav til chauffører, når det gælder ikke-erhvervsmæssig kørsel. Med ophævelse af de nuværende regler i bekendtgørelse om uddannelse af visse førere af køretøjer i vejtransport (jf. pkt. 2.1) foreslås de heri eksisterende kvalifikationskrav for så vidt angår ikkeerhvervsmæssig buskørsel videreført. Der skal gælde visse kvalifikationsmæssige krav til en chauffør, der udfører buskørsel for en institution, forening eller lignende, uanset om chaufføren har tilknytning til institutionen/foreningen eller ej. Med ophævelse af de nuværende bestemmelser på området (jf. ovenfor) foreslås også de eksisterende alders- og erfaringskrav til buschauffører videreført. Det drejer sig om krav til både kvalifikationsbevis og til erfaring, samt for så vidt angår international buskørsel et alderskrav på 23 år. Der er i 20, 2. pkt. i busloven hjemmel til at fastsætte regler om kvalifikationskrav til buschauffører, herunder alderskrav og krav om en vis erfaring samt kvalifikationskrav ved ikke-erhvervsmæssig buskørsel. Der er således hjemmel til en videreførsel af de eksisterende krav for så vidt angår buskørsel. En tilsvarende hjemmel findes ikke, når det gælder godskørsel. Der er ikke i godskørselsloven hjemmel til at fastsætte yderligere krav til lastbilchaufførers kvalifikationer, end hvad der direkte følger af direktivbestemmelserne. Det foreslås derfor, at der på tilsvarende vis, som når det gælder buschauffører, indføres hjemmel til at fastsætte regler om kvalifikationskrav til lastbilchauffører, f.eks. et særligt alderskrav, krav om en vis erfaring eller krav til prøve af kvalifikationer. Hjemlen tænkes aktuelt anvendt til indførelse af et krav om en praktisk prøve i lastsikring.

10 10 4. Indfasning i efteruddannelsesordningen samt reguleret tidsplan Kvalifikationsordningerne finder anvendelse fra 10. september 2008 for så vidt angår personbefordring og fra 10. september 2009 for så vidt angår godstransport. Personer, der på de respektive tidspunkter for reglernes anvendelse har kørekort til henholdsvis lastbil og bus, er fritaget for pligten til at gennemføre et grundlæggende kvalifikationskursus. De skal dog senest 5 år fra reglernes anvendelse gennemføre en efteruddannelse. Denne frist kan afkortes til 3 år eller forlænges til 7 år, så den falder sammen med datoen for udløbet af kørekortets gyldighedsperiode eller giver mulighed for en gradvis igangsættelse af efteruddannelsen. Efteruddannelse skal herefter løbende finde sted hvert 5 år. Der skønnes at være tale om et betydeligt antal chauffører, anslået ca Indfasningen af disse chauffører skal ifølge uddannelsesdirektivet ske efter en tidsplan fastsat af medlemsstaten. Det kan blive vanskeligt at imødekomme kravet om efteruddannelse (kapacitetsproblemer på uddannelsescentre) hvis transportvirksomhederne eller chaufførerne udskyder efteruddannelsen til det sidst mulige tidspunkt for at gennemføre den. Det kan tillige betyde, en endog meget omfattende ophobning af anmodninger om udstedelse af kvalifikationsbeviser. En reguleret tidsplan for afvikling af efteruddannelsen, der sikrer en vis spredning, skal derfor fastlægges. Der foreslås på den baggrund en tidsplan for indfasning baseret på fødselsdato, der kunne se således ud: Fødselsdato Efteruddannelse gennemført senest For buschauffører For lastbilchauffører 1, 2 eller juni juni , 5 eller december december , 8 eller juni juni , 11 eller december december , 14 eller juni juni , 17 eller december december , 20 eller juni juni , 23 eller december december , 26 eller juni juni , 29, 30 eller december december 2014 Efter planen gives første gruppe chauffører en frist på lidt over ¾ år fra kvalifikationsordningens ikrafttræden (10. september 2008 for buschauffører og 10. september 2009 for lastbilchauffører) til at gennemføre efteruddannelsen. Tidsplanen opererer med en frist på 5 år og 3½ måned for den samlede gennemførsel af efteruddannelsen for henholdsvis bus- og lastbilchauffører. Dette skal sikre en hensigtsmæssig fordeling af grupperne af chauffører efter fødselsdato. Når der vælges ikke at operere med en kortere tidsfrist (ned til 3 år) eller en længere tidsfrist (op til 7 år) skyldes det i øvrigt, at der herved sikres den nødvendige spredning af chaufførerne i efteruddannelsen samtidig med at hensynet til øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører tilgodeses. Tidsplanen for efteruddannelsen fastsættes ved en revision af bekendtgørelse nr. 880 af 18. august 2006 om kvalifikationskrav til erhvervschauffører. Bekendtgørelsen forventes udstedt inden udgangen af De berørte chauffører vil således allerede i god tid inden ordningens ikrafttræden kunne få oplyst, hvornår de senest skal have gennemført efteruddannelsen.

11 11 5. Administrative og økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget har isoleret set ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for stat, regioner eller kommuner. Lovforslaget har alene til formål at indføre de nødvendige hjemmelsbestemmelser i lov om godskørsel og lov om buskørsel til den praktiske gennemførelse af kvalifikationsordningerne for chauffører i uddannelsesdirektivet. Gennemførelsen af en grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelsesordning må dog forventes at have administrative og økonomiske konsekvenser for staten. 5.1 Økonomiske konsekvenser forbundet med uddannelsesmæssig meraktivitet Når erhvervelsen af kvalifikationsbevis og regelmæssig deltagelse i efteruddannelse bliver obligatoriske krav til erhvervschauffører, forventes en aktivitetsstigning, som skønnes at medføre merudgifter for staten. Deltagergebyret for arbejdsmarkedsuddannelserne videreføres efter samme generelle regler som i dag. Ved fuld indfasning i 2014 forventes øget aktivitet svarende til 379 årselever og udgifter på ca. 35,6 mio. kr. Af disse vedrører 7,9 mio. kr. erhvervsuddannelserne ( ), herunder en forventet merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til afholdelse af udgifter til gebyr for udstedelse af kvalifikationsbevis for ca elever, og 27,7 mio. kr. voksen- og efteruddannelserne ( ) Den forventede meraktivitet vedr. ungdomsuddannelse forventes af kunne bidrage til, at flere unge begynder en ungdomsuddannelse, hvorfor merudgifterne kan ses i sammenhæng med opfyldelse af regeringsgrundlagets målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i De forventede udgifter vedr. voksen- og efteruddannelse forventes at blive nettoudgiftsneutrale, idet aktiviteten afholdes inden for en fast ramme den såkaldte EVE-ramme der ikke må overskrides. Derfor vil udgiften til disse uddannelser kræve en tilsvarende reduktion i udgifter til andre uddannelser inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse, finansieret inden for EVErammen. Der forventes endvidere årlige statslige udgifter på 44,5 mio. kr. til VEU-godtgørelse, som afholdes under (Deltagerstøtte inden for EVE-rammen) som følge af uddannelsesdirektivet. Denne udgift er også nettoudgiftsneutral. Hertil kommer en udgift finansieret af arbejdsgiverne via Arbejdsgivernes Elevrefusion på 5,4 mio. kr. til lønrefusion til den enkelte arbejdsgiver for erhvervsuddannelseselevens løn under skoleophold. Denne udgift er udgiftsneutral for arbejdsgiverne under ét, da der er tale om en omfordeling mellem arbejdsgivere. 5.2 Økonomiske konsekvenser forbundet med statslig administration Indførelse af de obligatoriske kvalifikationsordninger, herunder indførelse af obligatorisk kvalifikationsbevis medfører yderligere statslig administration i form af godkendelse af og tilsyn med uddannelsescentre, fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner, udarbejdelse og afvikling af prøver, registrering og udstedelse af beviser m.v. Varetagelsen af disse nye ordninger og opgaver forventes at medføre nye skønnede udgifter på ca. 7,8 mio. kr. årligt (2007-niveau), når ordningen er fuldt indfaset i Allerede i 2006 og også i 2007, vil der være udgifter i forbindelse med forberedelse og etablering af de obligatoriske kvalifikationsordninger. Det drejer sig bl.a. om etablering af en indfasningsordning for chauffører i efteruddannelsen (jf. pkt. 4), etablering af system til godkendelse af uddannelses-

12 12 centre, udvikling af uddannelsesplaner, udarbejdelse af prøver, EU-udbud af den fysiske kortudstedelse samt etablering af edb-systemer til håndtering af prøver og registrering af chauffører/kortudstedelse. Udgifterne ønskes finansieret ved et formålsbestemt, omkostningsdækkende gebyr for modtagelse af det obligatoriske kvalifikationsbevis (jf. pkt. 3.3). Gebyrindtægterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger ved administration af ordningen. Af tabellen nedenfor fremgår de skønnede årlige udgifter til administration af ordningen og forventede gebyrindtægter i indfasningsperioden. Skønnede årlige administrationsudgifter i indfasningsperioden (mio. kr. i 2007-niveau) Forventede Udgifter Forventede antal beviser gebyrindtægter Mellemfinansieringsbehov ,6 0 0,0 0, ,1 0 0,0 5, , ,3 4, , ,7 2, , ,7 2, , ,6 1, , ,6-3, , ,9-3, , ,1-2, , ,2-2, , ,2-2, , ,2-2,4 I alt 71, ,5 0,0 Som det fremgår, vil der være initialudgifter, der skal mellemfinansieres fra 2006 og i en årrække, inden gebyrindtægterne og administrationsomkostningerne balancerer. Der udestår en bevillingsmæssig afklaring af, hvorledes disse initialudgifter på 16,8 mio. kr. (2007-niveau) i perioden skal mellemfinansieres. 5.3 Økonomiske konsekvenser forbundet med chaufførkvalifikationer Den grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelse skaber øget fokus på trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og sikkerhed for erhvervschauffører. Dette forventes at have en positiv økonomisk betydning for det offentlige i form af en mindskelse af de generelle uheldsomkostninger. 6. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget indebærer, at en arbejdsgiver har et ansvar for at ansatte chauffører er i besiddelse af nødvendigt kvalifikationsbevis og at arbejdsgiver dermed har pligt til at påse at kvalifikationsbevis er opnået. Indførelse af de obligatoriske kvalifikationsordninger vil i øvrigt indebære, at vognmandsvirksomheder m.v. løbende skal undvære chauffører, når disse skal deltage i den obligatoriske efteruddannelse, der har en varighed pr. chauffør på 35 timer hvert femte år.

13 13 Indførelse af de obligatoriske kvalifikationsordninger vil tillige indebære, at uddannelsescentre, der ønsker at udbyde de obligatoriske kvalifikations- og efteruddannelser skal godkendes. Det gælder uanset, om der er tale om offentlige uddannelsessteder eller private køreskoler. Ifølge uddannelsesdirektivet kan godkendelse kun meddeles på baggrund af en skriftlig ansøgning, vedlagt specifikt angivne oplysninger og dokumenter. Dette krav gælder således tillige eksisterende uddannelsescentre, der allerede har opnået godkendelse inden for Undervisningsministeriets ressortområde. 7. Administrative og økonomiske konsekvenser for borgerne Lovforslaget isoleret set har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Lovforslaget har alene til formål at indføre de nødvendige hjemmelsbestemmelser i lov om godskørsel og lov om buskørsel til gennemførelse af kvalifikationsordningerne for chauffører i uddannelsesdirektivet. Gennemførelsen af en grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelsesordning vil dog medføre, at de relevante chauffører skal gennemgå de pågældende uddannelser og ansøge om udstedelse af kvalifikationsbevis. De administrative byrder for chaufførerne ved ansøgning om udstedelse af kvalifikationsbevis søges dog begrænset mest muligt eventuelt gennem indførelse af en elektronisk ansøgningsprocedure via uddannelsescentrene. Der forventes ikke ændringer i den nuværende finansieringsmodel for de eksisterende uddannelser på området. Der vil således kunne være tale om hel eller delvis egenbetaling for deltagelse på de relevante uddannelser. Chaufførerne skal betale et gebyr på anslået ca. kr. 500,- for modtagelse af et kvalifikationsbevis. 8. Lovforslagets miljømæssige konsekvenser Lovforslaget skønnes at have positive miljømæssige konsekvenser som følge af øget fokus på rationelt brændstofforbrug gennem de obligatoriske kvalifikationsordninger. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EF-Tidende 2003 nr. L 226 s ). 10. Høring Lovforslaget er sendt i høring hos de i bilag 2 nævnte organisationer m.v. 11. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for det offentlig Positive konsekvenser/mindre udgifter Mindskelse af uheldsomkostninger som følge af øget fokus på trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og sikkerhed for er- Negative konsekvenser/merudgifter Lovforslag isoleret set har ingen negative konsekvenser/merudgifter, men gennemførelse af kvalifikationsordnin-

14 14 Administrative konsekvenser for det offentlige Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative og økonomiske konsekvenser for borgerne hvervschauffører. ingen Ingen ger har følgende konsekvenser: Aktivitetsstigning som følge af obligatoriske krav til erhvervschauffører skønnes at medføre merudgifter for staten på ca. 35,1 mio. kr. ved fuld indfasning i Der forventes endvidere årlige statslige udgifter på 49,9 mio.kr. til lønrefusion/godtgørelse af arbejdsgiverudgifter. Varetagelsen af de nye kvalifikationsordninger og opgaver forventes at medføre nye skønnede udgifter på ca. 7,8 mio. kr. årligt, når ordningen er fuldt indfaset i Indførelse af de obligatoriske kvalifikationsordninger, herunder indførelse af obligatorisk kvalifikationsbevis medfører yderligere statslig administration i form af godkendelse af og tilsyn med uddannelsescentre, udvikling og vedligeholdelse af uddannelsesplaner, udarbejdelse og afvikling af prøver, registrering og udstedelse af beviser samt generel administration. En arbejdsgiver vil have pligt til at påse, at kvalifikationsbevis er opnået. En arbejdsgiver vil tillige løbende skulle undvære chauffører, når disse skal deltage i den obligatoriske efteruddannelse (35 timer hvert femte år). Uddannelsescentre skal ansøge om godkendelse, herunder de uddannelsescentre, der allerede er godkendt indenfor Undervisningsministeriets ressortområde. Chauffører skal gennemføre grundlæggende kvalifikationsog efteruddannelse og ansøge om udstedelse af kvalifikati-

15 15 Miljømæssige konsekvenser Øget fokus på rationelt brændstofforbrug gennem de obligatoriske kvalifikationsordninger. onsbevis. Der skal betales et gebyr på anslået ca. kr. 500 for modtagelse af et kvalifikationsbevis. Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EF-Tidende 2003 nr. L 226 s ). Bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Et forslag til ændringslov som gennemfører et direktiv, bør ud over sin egen note indeholde en bestemmelse, der fastsætter indholdet af noten i den ændrede lov. Med bestemmelsen fastsættes indholdet i notehenvisning i lov om buskørsel til uddannelsesdirektivet. Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse fastlægger, at transport- og energiministeren kan fastsætte regler om gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til buschauffører. Gebyrindtægterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger ved administration af kvalifikationsordningerne. Gebyret vil skønsmæssigt anslået blive på kr. 500,- pr. kvalifikationsbevis. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse fastlægger, at gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til buschauffører ligesom øvrige gebyrer, der fastsættes efter busloven, med tillæg af renter kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden under Skatteministeriet ved udpantning og ved lønindeholdelse. Til nr. 4 Den foreslåede bestemmelse fastlægger, at transport- og energiministeren kan bemyndige andre offentlige myndigheder samt private til at varetage administrationen af opgaver i medfør af de administrative bestemmelser, der er fastsat for at gennemføre uddannelsesdirektivet, f.eks. udstedelse af kvalifikationsbeviser, prøvevirksomhed m.v. Transport- og energiministeren kan samtidig med bemyndigelsen til at varetage disse administrative opgaver, bemyndige til at træffe afgørelser i nødvendigt omfang efter de administrative bestemmelser, der er fastsat for at gennemføre uddannelsesdirektivet. Til nr. 5 Den foreslåede bestemmelse fastlægger, at der kan pålægges en arbejdsgiver et objektivt bødeansvar for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er fastsat for at gennemføre uddannelsesdirektivet.

16 16 Dette indebærer f.eks., at en arbejdsgiver vil have et ansvar for at ansatte chauffører er i besiddelse af nødvendigt kvalifikationsbevis. En arbejdsgiver har dermed pligt til at påse at kvalifikationsbevis er opnået. Til 2 Til nr. 1 Et forslag til ændringslov som gennemfører et direktiv, bør ud over sin egen note indeholde en bestemmelse, der fastsætter indholdet af noten i den ændrede lov. Med bestemmelsen fastsættes indholdet i notehenvisning i lov om godskørsel til uddannelsesdirektivet. Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse fastlægger, at transport- og energiministeren kan fastsætte regler om gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til lastbilchauffører. Gebyrindtægterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger ved administration af kvalifikationsordningerne. Gebyret vil skønsmæssigt anslået blive på kr. 500,- pr. kvalifikationsbevis. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse fastlægger, at gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til lastbilchauffører ligesom øvrige gebyrer, der fastsættes efter godkørselsloven, med tillæg af renter kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden under Skatteministeriet ved udpantning og ved lønindeholdelse. Til nr. 4 Den foreslåede bestemmelse fastlægger, at transport- og energiministeren kan bemyndige andre offentlige myndigheder samt private til at varetage administrationen af opgaver i medfør af de administrative bestemmelser, der er fastsat for at gennemføre uddannelsesdirektivet, f.eks. udstedelse af kvalifikationsbeviser, prøvevirksomhed m.v. Transport- og energiministeren kan samtidig med bemyndigelsen til at varetage disse administrative opgaver, bemyndige til at træffe afgørelser i nødvendigt omfang efter de administrative bestemmelser, der er fastsat for at gennemføre uddannelsesdirektivet. Bestemmelsen fastlægger tillige, at der kan fastsættes regler om kvalifikationskrav til lastbilchauffører, f.eks. et særligt alderskrav og krav om en vis erfaring som fører af et motorkøretøj. Regler om kvalifikationskrav kan tillige indeholde særlige krav til prøve af kvalifikationer, f.eks. krav om en praktisk prøve. Til nr. 5 Den foreslåede bestemmelse fastlægger, at der kan pålægges en arbejdsgiver et objektivt bødeansvar for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er fastsat for at gennemføre uddannelsesdirektivet. Dette indebærer f.eks., at en arbejdsgiver vil have et ansvar for at ansatte chauffører er i besiddelse af nødvendigt kvalifikationsbevis. En arbejdsgiver har dermed pligt til at påse at kvalifikationsbevis er opnået. Til 3 Det foreslås at loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 280 Offentligt 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

Læs mere

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet:

Høringsnotat. Følgende myndigheder og organisationer har ikke haft bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: Færdselsstyrelsen Juridisk afdeling Dato: J. nr.: 6. marts 2007 FS Høringsnotat Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel (Grundlæggende kvalifikations-

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007.

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007. Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: 9. april 2008 J.nr.: FS200-000012 Høringsnotat Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1. Indledning Færdselsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 2. september 2010

Arbejdsrettens dom af 2. september 2010 Arbejdsrettens dom af 2. september 2010 i sag nr. AR2010.0039: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI (advokat Pernille

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts 2010 Hotel Sinatur, Nyborg Program Kl. 09.30 Ankomst med kaffe/morgenbrød Kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af deltagerliste v/bo Jensen Branchevejledning v/henrik

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast 15.11.2007 Bekendtgørelse nr. xx af (dato) 2008 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1 I medfør af 2, stk. 2, 10, stk. 1, 16 c, 16 d, 17, stk. 1, nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus Efteruddannelse for buschauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n September 2008 2 Bedre grund-

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Juli 2015 Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold 0. Indledende bemærkninger... 4 0.1 EU-regler... 4 0.2 Danske

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Lovgivning i tilknytning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere