Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder"

Transkript

1 Måleregler kontrolmetoder

2 Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder Beton in situ, montage Beton in situ, montage Tolerancer kontrolmetoder Elementer af Elementer af Tolerancer overfladespecifikationer Murerfaget Murerfaget Tolerancer for murværk overflader Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer overfladespecifikationer Malerfaget Malerfaget Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder

3 Måleregler kontrolmetoder 1. version / marts 2007 INDHOLD 1. På vej mod højere kvalitet produktivitet Fagligt forord Historik Om tolerancer Toleranceklasser Bygherrens afsætning Generelt om måleregler Afsætningsmål Flademål Visuel bedømmelse Kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder

4 Forord 1. På vej mod højere kvalitet produktivitet Byggeriet er i stigende grad blevet komplekst. Den opdelte byggeproces pres på tid økonomi giver en række udfordringer for projektering udførelse for den planlægning koordinering, der er helt afgørende for alle parter. Samtidig er der behov for en forstærket indsats for at forbedre byggeriets kvalitet produktivitet. Men der er ingen nemme løsninger på disse udfordringer. Resultaterne skal nås ved at fokusere på en række områder, som hver især kan bidrage til den ønskede udvikling. Entreprenører håndværksvirksomheder har ofte peget på, at nle af de væsentlige årsager til kvalitetsproblemer skal findes i grænsefladerne mellem bygningsdelene de mange forskellige fag, der er involveret i en byggesag. Der er således talrige eksempler fra praksis analyser på, at der i projektering planlægning ikke er gjort tilstrækkeligt for at sikre, at udfaldskrav for ét fag stemmer overens med indfaldskrav for de efterfølgende fag. Dansk Byggeri ønsker at medvirke aktivt til at forbedre byggeriets kvalitet produktivitet finder, at en øget fokusering på de problemer, der opstår i grænsefladerne mellem konstruktionsdele fag, vil kunne bidrage til dette formål. Derfor har vi taget initiativ til at fastlægge tolerancer måleregler på nle væsentlige faglige områder inden for nybyggeriet. Initiativets resultat foreligger nu i form af en række håndbøger, som hver på sit faglige område afklarer fagets tolerancer med særlig vægt på de tolerancer, som ligger i grænsefladerne til andre fag. 4 Måleregler kontrolmetoder

5 Forord I første omgang er der udarbejdet følgende håndbøger: 2 Beton in situ, montage 2 Elementer af 2 Murerfaget 2 Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader 2 Malerfaget Tanken er endvidere, at udgivelsen skal føre til, at der fremkommer kommentarer erfaringer med håndbøgerne, så vi i lyset heraf kan vurdere behovet for ajourføringer. Håndbøgerne er med andre ord første version vil i takt med et øget fokus på byggeprocessen overgangene mellem fagene blive ajourført videreudviklet. Håndbøgerne samt en oversigt over de anvendte kontrolmetoder stilles frit til rådighed via videnportalen Tolerancehåndbøgerne kan efter Dansk Byggeris opfattelse blive et nyttigt værktøj for byggeriets parter til fremme af kvalitet produktivitet i nybyggeriet. Det er endvidere vores håb, at den afklaring, som håndbøgerne giver, kan reducere omfanget af svigt tvistigheder i byggeriet. København, marts 2007 Povl Christensen Formand Jens Klarskov Adm. direktør Måleregler kontrolmetoder

6 Fagligt forord 2. Fagligt forord Denne håndb er en del af Dansk Byggeris projekt Hvor går grænsen om tværfaglige tolerancer i nybyggeriet. Projektet har til formål at forebygge konflikter som følge af forskellig opfattelse af kvalitetsniveauet for et byggearbejde herunder ved overgang fra en entreprise til den næste. Håndben er endvidere et værktøj for de projekterende arkitekter ingeniører til at opnå overensstemmelse mellem projektets samlede forventninger (udfaldskrav) de enkelte bygningsdele med tilhørende arbejdsoperationer. Denne håndb, som er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Byggeri repræsentanter for en bred kreds af udførende leverandører, er udgivet marts Hvad er med Ben indeholder primært en oversigt over samtlige de målemetoder, der findes i de fem fagligt orienterede håndbøger i Dansk Byggeris serie om nybyggeriets måltolerancer: Hvor går grænsen. De mange målemetoder er i en matrix inddelt i hovedkategorier fra A til K plus udvalgte metoder fra Malerfagligt Behandlingskatal (MBK). Samtlige målemetoder er endvidere fordelt på de 5 faglige bøger, hvor de finder anvendelse. Matrixen giver således et overblik over hvilke metoder, der anvendes hvor. Metoderne er de metoder, som fagene er enige om egner sig til at måle de aftalte krav til kvaliteten. Ben indeholder endvidere generelle betragtninger om tolerancer, om toleranceklasser, om bygherrens afsætning samt om måleregler. Måleregler kontrolmetoder

7 Fagligt forord Ansvarsforhold Fastsættelse af tolerancer ændrer ikke på de grundlæggende ansvarsforhold mellem parterne. Ved fagentreprise er det således den enkelte fagentreprenørs ansvar over for bygherren, at eventuelle tolerancekrav er overholdt. Endvidere har bygherren over for den efterfølgende entreprenør ansvaret for, at arbejdsgrundlaget er egnet er det på det fastlagte tidspunkt for igangsættelse af det efterfølgende arbejde. Modtagekontrol går som udgangspunkt ikke videre, end at den efterfølgende entreprenør ikke må fortsætte på et arbejdsgrundlag, der åbenbart for ham ikke er egnet. Finder den efterfølgende entreprenør, at arbejdsgrundlaget ikke er egnet, er det et forhold, bygherrens tilsyn skal tage stilling til, ikke et forhold, fagentreprenørerne skal klare indbyrdes. Måleregler kontrolmetoder 7

8 Historik 3. Historik Dette er den første udgave af Måleregler kontrolmetoder, som udkom marts Dette er et vigtigt kapitel på sigt På sigt er det planen, at håndben skal opdateres efter behov, fx når måltolerancer ændres. Derfor bliver dette kapitel vigtigt at holde øje med i kommende versioner, fordi det rummer den historiske oversigt over, hvad der har ændret sig, fra hvilket tidspunkt ændringen har effekt. Er en tolerance fx blevet skærpet, kan det både have faglig juridisk betydning i forhold til tidligere igangværende arbejder. Dette kapitel vil i de følgende versioner give en oversigt over, hvad der er ændret mht. mål, tolerancer ansvarsfordeling i grænsefladerne mellem de forskellige fag, kunne bruges som dokumentation for, hvornår ændringerne er trådt i kraft. Kommentarer er velkomne Efterhånden som fagene får erfaring med at bruge håndbøgerne i praksis, regner vi med, at der kommer kommentarer til både indhold udformning. Og på baggrund heraf skal håndbøgerne løbende føres ajour, så de bliver det bedst mulige værktøj for alle håndværkere, projekterende bygherrer. Kommentarer er velkomne. Både til indhold udformning. Kontakt Dansk Byggeri, Erhvervsteknisk Afdeling Postboks København K Telefon Måleregler kontrolmetoder

9 Om tolerancer 4. Om tolerancer Tolerancer i nybyggeriet er baseret på de normer standarder, der er fastlagt i takt med den industrielle udvikling af det danske byggeri gennem det 20. århundrede. Det gælder generelt for de fastsatte tolerancer, at de primært er udarbejdet for at sikre, at den færdige konstruktion lever op til de beregningsmæssige forudsætninger i mindre grad for at medvirke til en smidig gnidningsløs byggeproces. Det skyldes måske, at indflydelsen fra entreprenører håndværksmestre på udformningen af normer standarder historisk set har været for begrænset. I Dansk Byggeris håndbøger om tolerancer er der for en række bygningsdele fag opstillet et fælles grundlag for tværgående tolerancer, således at der for en given bygningsdel skabes klarhed overensstemmelse mellem udfaldskrav for udførelse af bygningsdelen indfaldskrav for den entreprenør, der skal arbejde videre på den pågældende bygningsdel. Det er naturligvis en afgørende forudsætning for en konditionsmæssig udførelse af efterfølgende arbejder i byggeprocessen, at indfaldskrav til disse er opfyldt. Håndbøgerne arbejder med tolerancer i følgende former: Udførelses- montagetolerancer materiale produkttolerancer visuelle overflade afslutningstolerancer Grundlaget for udarbejdelse af Dansk Byggeris tolerancehåndbøger i serien Hvor går grænsen har været normer standarder fra Dansk Standard suppleret med fagenes egne vurderinger, hvor der enten ikke er fastsat tolerancer, eller hvor disse ikke lever op til normal kvalitet. Særlige bemærkninger: a. Forklaring til kvadratrodsformlen: Tolerancer påvirker byggeprocessen med de fysiske toleranceafvigelser, som den eller de enkelte bygningsdele byggeprocesser har. De angivne samlede plus-/minustolerancer skal forstås som den maksimalt tilladelige tolerance i de tilfælde, hvor de tilladelige plus-/minustolerancer for de enkelte bygningskomponenter med tilhørende arbejdsoperationer falder ud til samme side i maksimalt omfang. Sådanne ophobninger af plus- eller minustolerancer er mulige i enkelte tilfælde i et bygningsværk, men mindre sandsynlige. Måleregler kontrolmetoder

10 Om tolerancer I projekteringen skal der jf. DS 1050 tages højde for de angivne maximale tolerancer ved anvendelse af formlen der tager højde for den statistiske spredning af tolerancesammenfald. b. Tolerancer over tid: Bevægelser på grund af statiske dynamiske belastninger kan over tid medføre ændringer i plan- vandretheden. I arbejdsprocessen anvendes de oplysninger forudsætninger, der er oplyst i projektet. Ønskes der i forbindelse med fastlæggelse af tolerancer for den enkelte konstruktion eller bygningsdel, at der skal tages særligt hensyn til fx en nedbøjning for en nyttelast, forhold vedr. svind krybning eller for variable dynamiske påvirkninger, skal der i dimensioneringen være taget højde for disse belastninger. c. Variable tolerancer på grund af fugt: Træ til råhusets væg- tagkonstruktioner leveres som almindelig handelsvare med et fugt-indhold på 18 % + 2 %. Det betyder, at træet vil svinde såvel i byggeperioden som ind i brugsperioden. Svindet i træet kan medføre en ændring af konstruktionens tolerancer, hvilket kan betyde, at en konstruktion udført i overensstemmelse med gældende tolerancer efterfølgende ikke opfylder disse, f.eks. til malerarbejdets indfaldskrav. d. Asymmetriske +/- tolerancer I en række tilfælde er der angivet en asymmetrisk tolerance f.eks. +5/-15 mm. Nle faggrupper har udtrykt bekymring for, at dette vil øge risikoen for fejl i målsætningen. Når det alligevel i enkelte tilfælde er valgt at fastlægge en asymmetrisk tolerance, skyldes det, at en ophobning af plustolerancer kan indebære en stor hindring for en rationel proces for mange fag. Det er væsentligt lettere at klodse op/påfore/ øge end det modsatte, hvilket ofte vil kræve en væsentlig mekanisk bearbejdning. 10 Måleregler kontrolmetoder

11 Toleranceklasser 5. Toleranceklasser Det er naturligvis ikke alle projekter eller dele af et projekt, som stiller samme krav til tolerancer. Unødvendigt høje krav til tolerancer vil uomgængeligt fordyre byggeriet unødigt. Det er derfor vigtigt, at der gennem projekteringen arbejdes systematisk med fastsættelse af de for den konkrete konstruktionsdel nødvendige tolerancer. Dansk Byggeris tolerancehåndbøger opererer med tre toleranceklasser, som benævnes henholdsvis lempet, normal skærpet toleranceklasse. Det er vigtigt i projekteringen, at vælge de rette tolerancer. Ved det rette valg af tolerancer er der mulighed for at billiggøre byggeriet. Krav om skærpede tolerancer vil alt andet lige indebære en merpris bør derfor kun kræves, hvor dette er nødvendigt efter en konkret vurdering. Dansk Byggeri vurderer, at fordelingen i anvendelse af de tre klasser vil blive i følgende størrelsesorden: lempet klasse = 10% normal klasse = 80% skærpet klasse = 10% Opfyldelse af kravene til normal toleranceklasse vil som udgangspunkt være indeholdt i prislisteaftalerne med de forskellige fag. Ved anvendelse af toleranceklasserne i et projekt skal man være opmærksom på, at der godt kan anvendes forskellige klassekrav inden for samme byggeri - fx til kontor lager - men at der som hovedregel ikke bør anvendes stigende klassekrav til bygningsdele, der hænger sammen i den fremadskridende byggeproces. Det kan fx ikke lade sig gøre ved overfladebehandling. Der er derimod normalt intet til hindring for anvendelse af faldende krav. Måleregler kontrolmetoder 11

12 Bygherrens afsætning 6. Bygherrens afsætning I følge AB 92, 9, stk. 2 påhviler det bygherren at foretage afsætning af byggeriets bestemmende hovedlinier koter. Dette sker sædvanligvis ved en landinspektør antaget af bygherren. Landinspektøren udarbejder i forbindelse hermed en afsætningsplan, som udleveres til entreprenøren, som foretager al videre afsætning ud fra denne. Der findes ikke standarder eller toleranceregler for landinspektørarbejder. Ydelsen må specificeres konkret i aftalen mellem bygherren landinspektøren. Resultatet af denne skal fremgå af udbudsmaterialet, således at det er specificeret over for entreprenøren hvilke udfaldskrav, der foreligger for landinspektørarbejdet. Det er vigtigt af hensyn til det videre arbejde på byggepladsen, at der foreligger fyldestgørende oplysninger for afsætningen tolerancer for denne. Det er Dansk Byggeris opfattelse, at der er behov for i samarbejde med Landinspektørforeningen at udarbejde en vejledende beskrivelse for afsætning af bygninger. I DS/ISO 4463, pkt. 4.1 bestemmes: Primærpunkt (planfikspunkt): Punkt som er fastlagt ved måling. Primærpunkter knyttes til et nationalt, kommunalt eller andet vedtaget referencesystem udgør reference for afsætning af sekundærpunkter. Punkterne skal være udjævnet lokalt. Det er Dansk Byggeris opfattelse, at de anførte fejlgrænser i DS/ISO 4463 er for store set i forhold til moderne afsætningsmetoder instrumenter i forhold til kravene til udførelse af byggerier. Dansk Byggeri forventer følgende krav til hovedafsætningen opfyldt: Efter en netudjævning, som skal holdes fri af eventuelle spændinger i det overordnede referencenet, skal standardafvigelse (middelfejl) på de enkelte primærpunkter være bedre end ± 3 mm i planplacering (Y) ± 2 mm i højden (Z). Hvis afstanden mellem primærpunktet byggeriets centrum overstiger 200 m lempes kravene med 1 mm for hver 100 m afstanden overstiger 200 m til centrum. Fx vil kravene til et punkt, der ligger 500 m fra centrum, blive henholdsvis ±6 mm/ ±5mm. Standardafvigelser på alle primærpunkterne skal dokumenteres med udskrift af netudjævningsberegningen. 12 Måleregler kontrolmetoder

13 Generelt om måleregler 7. Generelt om måleregler Måleregler opdeles i to områder: Afsætningsmål, herunder længde, højde, vinkelrethed samt i 3D (se 7.1) Flademål, herunder jævnhed vandrethed (se 7.2) Fastlæggelse af afgrænsninger: Alle opstillede mål tolerancer forholder sig alene til byggeriet inden for byggefeltet iht. afsat fikspunkt ikke i forhold til eksterne forhold, fx dansk normal kote. Fastlæggelse af definitioner: Ved kote forstås højdeplacering i bygning med tilhørende tolerancer Ved planhed forstås bygningsdelens overside/overflade/afslutning med tilhørende tolerancer. Dette gælder både ved lodrette vandrette flader Ved centerlinie forstås den linie, som den angivne tolerance forholder sig til. Ved plustolerancer forøges målet i forhold til det fastlagte teoretiske mål fra centerlinien ved minustolerancer formindskes målet i forhold til det fastlagte teoretiske mål fra centerlinien. Særlige bemærkninger: a. Kontrolmetoder: Der er metodefrihed for den enkelte udførende/producerende virksomhed mht. anvendelse af måle- kontrolmetoder ved fremstilling af byggekomponenter/ byggepladstilvirkede ydelser. De anførte måle- kontrolmetoder i de enkelte tværfaglige tolerancehåndbøger anvendes, hvor der er tvivl mellem parterne om en tolerance er overholdt, med mindre der er enighed om anvendelse af en anden metode. b. Mål i decimaler, op - nedrunding: Tolerancer måles inden for byggeriet i enheder ned til 1 millimeter, med mindre andet er aftalt i det aktuelle byggeri. For tolerancer > 1 millimeter er det den konkrete måling, der tæller med en nøjagtighed ned til 1 millimeter. Ved målinger, hvor der måles enheder < 1 mm, anvendes den almindelige afrundingsregel forstået således, at intervallet > 0,5 mm < 1,5 mm hhv. op- eller nedrundes til nærmeste hele millimeter. Måleregler kontrolmetoder 13

14 Generelt om måleregler Enkelte steder i byggeriet gælder op- eller nedrundingsreglen ikke fuldt ud. Hvor det er tilfældet, må der defineres et acceptområde i projektet. Et eksempel: Et badeværelsesgulv kan uden for vådzonen udføres vandret - men må ikke have bagfald. Kravet til vandrethed er her 0 mm, hvilket medfører at der ikke kan ske en oprunding fra -0,5 mm til nærmeste hele millimeter = 0 mm. 7.1 Afsætningsmål Det gælder generelt for alle fag at ved afsætningsmål forudsættes det, at der ved afsætning/udførelse anvendes fortløbende målekæde, vandret lodret på bygningens hoved- delmål. Der henvises til afsnit 8, hvor der er opstillet de kontrolmetoder for afsætningsmål, som fagene er enige om at anvende. 7.2 Flademål Der er i afsnit 8, fastlagt generelle måleregler for flademål for en række fag konstruktions. De overensstemmende målemetoder betyder, at fagene har en ensartet vurdering af grænsefladerne dvs. af indfalds- udfaldskrav. 7.3 Visuel bedømmelse af en overflade I afsnit 8, pkt. I er der anført metoder til bedømmelse af overflader for forskellige bygningsdele. I de enkelte håndbøger fastlægges udfaldskriterierne for bedømmelse af overflader, herunder af, hvad der er det acceptable niveau i hhv. lempet, normal skærpet toleranceklasse for den rå overflade samt den færdige overflade, hvordan det beskrives. Af metoden fremgår alene, hvordan registreringen skal foregår, herunder: Hvordan registreres/måles fx huller/grater/revner andre ujævnheder. I hvilken afstand, belysning synsvinkel skal overfladen ved en visuel bedømmelse betragtes. 14 Måleregler kontrolmetoder

15 Kontrolmetoder 8. Kontrolmetoder Kontrolmetoderne er opstillet i afsnit fra A til K plus MBK-metoderne efter de emner/områder, som de behandler. Der er specificeret i alt 59 kontrolmetoder flere af disse har tilknyttede tegninger: A B C D E F G H I K MBK Vandrette afsætningsmål Vandrethed Lodrette afsætningsmål Elementer Lodtolerancer Planhed planhedsafvigelser Rethed Vinkelrethed Visuel bedømmelse Fugt kontrolmetoder Det er endvidere angivet, hvilken håndb eller hvilke håndbøger de enkelte metoder er gældende i. I serien er der udarbejdet følgende bøger: 2 Beton in situ, montage 2 Elementer af 2 Murerfaget 2 Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader 2 Malerfaget Kontrolmetodens tilhørsforholdet til den enkelte håndb er markeret med et. Er der tilknyttet en tegning til kontrolmetoden, vil det være markeret med det aktuelle tegningsnummer. Måleregler kontrolmetoder 15

16 Kontrolmetoder A. Vandrette afsætningsmål Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler A1 Vandrette mål i forhold til afsætningsmål Mål afsættes kontrolleres ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på plan. Se figur A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 Mål < 30 m kontrolleres med stålbånd eller totalstation. Mål > 30 m kontrolleres med totalstation A2 Måltolerancer for monterede Måltolerancer for nes placering kontrolleres ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på plan opstalt. Se figur A1.1 A2.1.1 A2.2.1 A2.3.1 A2.4.1 A2.1.2 a til c A2.2.2 A2.3.2 A2.4.2 A2.1.1 til 3 A2.2.1 til 3 A2.3.1 til 3 A2.4.1 til 3 A2.1.3 A2.2.3 A2.3.3 A2.4.3 Mål < 30 m kontrolleres med stålbånd eller totalstation. Mål > 30 m kontrolleres med totalstation A3 Afsætning af vandrette detailmål internt i rum Målestok, målelægte mv. interne mål < 2 m 16 Måleregler kontrolmetoder

17 Kontrolmetoder B. Vandrethed Målemetode Beskrivelse af målemetode B1 Vandrethed Enkelte : Vaterpas + evt. retskinne i længder svarende til bygningsdel kravspecifikation. Hel facade eller del af en facade: Ved nivellement af enkelte bygningsdele Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler B2 Flugt, i vandrette linier 20 m: Vandret flugt, op/ned, kontrolleres med snor. B2.1 B2.2.1 B2.1 B2.2.1 B2.1 B2.2.2 > 20 m: Nivellement B3 Fald på gulv i brusenicher Kontrol med 40 cm vaterpas med udligningsplader i tykkelse på 0,4 mm B3.1 B4 Fald på gulv i brusenicher med fast ben målekile Kontrol med 40 cm vaterpas med fast 10 mm ben målekile med fald 0,4 mm/10 mm B4.1 B5 Vandrethed på gulvflader Retskinne på op til 6 meter efter rumstørrelse samt vaterpas eller nivellement Måleregler kontrolmetoder 17

18 Kontrolmetoder C. Lodret afsætningsmål Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler C1 Lodrette mål i forhold til hovedafsætningsmål Mål afsættes ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på opstalt A2.1.1 A2.1.2a til c A2.1.1 A2.1.3 C2 Tolerancer for monterede i højden Elementer afsættes til underside, hvis andet ikke er anført. Metode: Nivellement A2.1.1 A2.1.2a til c A2.1.3 C3 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning koter Bygninger 2 etager: Stålmålebånd eller nivellement. Bygninger > 2 etager: Nivellement C4 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning koter internt pr. etage Der kan anvendes en højdestok/målelægte C4.1 C4.2 C5 Lodrette detailmål i forhold til hovedafsætning koter internt pr. rum Der kan anvendes en målestok, (tommestok), internt for mål < 2 m C6 Centerplacering lodtolerance for murværk andre bygningsdele Kontrolleres med 2 m lodstok eller teodolit/ totalstation C6.1 C Måleregler kontrolmetoder

19 Kontrolmetoder D. Elementer Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler D1 Måltolerancer for det enkelte støbte/producerede Måltolerancer kontrolleres ud fra fortløbende målsætning i forhold til fastlagt nulpunkt på elementet. Fremgangsmåden er generel for alle elementtyper D1.1 D1.2 D1.3 D2 Vinkelrethed på enkelte producerede Kontrol af vinkelmål foretages i overensstemmelse med tegning D2.1 D2.1 D2.2 D3 Vinkelrethed på det enkelte producerede lette træelement Vinkelmål foretages med diagonalmål samt stålvinkel på kant D3.1 D4 Afrunding afskalling Måles med stålvinkel i henhold til projektspecifikation D5 Elementaffasning Måles med målestok i henhold til projektspecifikation Måleregler kontrolmetoder 19

20 Kontrolmetoder E. Lodtolerancer Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler E1 Tolerancer for montage af i lod Måles med 1 m eller 2 m lodstok A2.1.1 A2.2.1 A2.3.1 A2.1.2 A2.2.2 A2.3.2 a til c A2.1.3 A2.2.3 A2.3.3 E1.3 E2 Tolerancer for montage af, hhv. < 2 m < 1 m i lod Måles med 2 m, 1 m eller mindre lodstok tilpasset emnet E.2.1 E.2.1 E3 Lodrethed Bygningsdel måles med 1 eller 2 m lodstok. Facader: Bygninger < 2 etager: Måles med lodsnor (for mur tø) eller totalstation. Bygninger 2 etager: Måles med totalstation E4 Flugt i lodret linie Bygninger < 2 etager: Måles med lodsnor. Bygninger 2 etager: Måles med teodolit/ totalstation. 20 Måleregler kontrolmetoder

21 Kontrolmetoder F. Planhed planhedsafvigelser Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler F1 Plane sammenhængende flader, fx vægge, dæk lofter Plane sammenhængende flader: Måles med retskinne på hhv. 1 2 m med 20 mm afstandsholder målekile - alt efter materiale Se F1.1a F1.2 F1.1b F1.1a F1.1a F1.1a F2 Planhed generelt ved beton Målemetode nr jf. bips 24A Betonoverflader: Måles med retskinne på 1 m med 20 mm afstandsholder målestok/målekile F2.1a til F2.2a F2.1b F2.1a til F2.2a F2.1b F3 Lokal planhedsafvigelse ved beton Målemetode nr jf. bips 24A Betonoverflader: Måles med retskinne på 1 m med 20 mm afstandsholder målestok/målekile F3.1a F3.2a F3.1b F3.2b F3.1a F3.2a F3.1b F3.2b F4 Planhedsafvigelse ved samlinger (væg) ved beton Måles med retskinne på 1 m med 20 mm afstandsholder målestok/målekile F4.1a til F4.3a F4.1b til F4.3b F4.1a til F4.3a F4.1b til F4.3b F5 Planhedsafvigelse ved samlinger (dæk) ved beton Måles med retskinne på 1 m med 20 mm afstandsholder målestok/målekile F5.1a F5.1b F5.1a F5.1b F6 Højdemåling dybdemåling på små toppe, grater porer med måleur ved beton Målemetode nr. 6 jf. bips A24 Betonoverflader: Stedvise afvigelser måles ved hjælp af mikrometer-måleur med to faste et bevægeligt ben. Måleområde ca. ±10 mm F6.1 F6.1 F6.1 fortsættes Måleregler kontrolmetoder 21

22 Kontrolmetoder F. Planhed planhedsafvigelser (fortsat) Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler F7 Planhed på flader med mellemrum, fx ved spær, lægter, gulvstrøer mv. Spær: Planhed, målt med 3 m retskinne på oversiden af spær over min. 2 spærmellemrum med c/c 1 m. Se figur F7.1 F7.1 F7.2 Strøer: Planhed, målt med 2 m retskinne på oversiden af gulvstrøer over min. 2 mellemrum. Se figur F7.1. Lægter: Planhed, målt med 2 m retskinne på oversiden af lægter, vandret over 2 spærmellemrum med c/c 1 m. Se figur F7.2 F8 Planhed mv. ved gulve jf. GSO-metode 2 m retskinne med afstandsholder målekile. F8.1 til F8.4 0,25 m retskinne med afstandsholder målekile F9 Niveauspring mellem fliser Mål af niveauspring mellem fliser foretages med måleklods med spring på 1 mm F 9.1 F10 Kontrol af porehuller Kontrol af porehuller med skydelære 22 Måleregler kontrolmetoder

23 Kontrolmetoder G. Rethed Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler G1 Rethed Mål < 6 m: Retskinne + målekile, i længder svarende til kravspecifikation. Mål < 20 m Snor + mål, udspændt. Se i øvrigt figur D2.1 D2.2. Mål > 20 m: Nivellement G2 Nedbøjning Længde < 6 m: Retskinne + målekile, i længder svarende til kravspecifikation. Længde < 20 m: Snor + mål, udspændt Længde > 20 m: Nivellement B2.1 B2.2.1 G1.1 G1.1 B2.1 B2.2.2 G1.1 G1.1 G3 Krumning Måles med snor eller retskinne i længde svarende til bygningsdel G3.1 E1.3 G3.2 Måleregler kontrolmetoder 23

24 Kontrolmetoder H. Vinkelrethed Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af H1 H2 H3 Vinkelret i rum Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Vinkelrethed på udadgående hjørner Vinkelrethed på udadgående hjørner < 2 m Rum < 100 m 2 : Ved diagonalmål med stålmålebånd. Se figur H1.1. Rum > 100 m 2 : Målemetode aftales Måles med teodolit/totalstation Måles med 2 m vinkel eller teodolit/ totalstation Beton in situ, montage H1.1 H3.1 H1.1 H3.1 Maler 24 Måleregler kontrolmetoder

25 Kontrolmetoder I. Visuel bedømmelse Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler I1 Visuel bedømmelse af overflader på af beton Ved en visuel bedømmelse betragtes overfladerne fra ca. tre meters afstand i medlys i normal belysning. Overflader bedømmes i første omgang visuelt med hensyn til: Planhed Lokal planhedsafvigelse Spring Porestørrelse antal Afsmitning. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt kravene er overholdt, anvendes en af kontrolmetoderne fra dette kapitel. Bemærk, at der generelt må forudses strukturforskelle på overflader støbt henholdsvis mod formbund, mod sideform eller som opside fortsættes Måleregler kontrolmetoder 25

26 Kontrolmetoder I. Visuel bedømmelse (fortsat) Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler I2 Visuel bedømmelse Målemetode nr. 1 jf. bips A24 Betonoverflader. Generelt ved kontrol af betonoverflader, såvel som ved fremstilling af leverance. Visuel bedømmelse omfatter vurdering af: Planhed Lokal planhedsafvigelse Spring Porestørrelse antal Afsmitning. For de enkelte bygningsdele/ flader benyttes følgende fremgangsmåde: Gulve betragtes i medlys i en øjenhøjde på ca. 170 cm over fladen i en vinkel på 45 grader. Bedømmelse sker i dagslys. Lofter betragtes i medlys i en øjenafstand til loftet på ca. 150 cm i en vinkel på 45 grader. Bedømmelse sker i dagslys. Vægge betragtes i medlys i en øjenafstand fra væggen på ca. 150 cm i en vinkel på 45 grader. Bedømmelse sker i dagslys. I tilfælde af tvivl om overholdelse af krav anvendes kontrolmetode 2 6 i bips A24. Betonoverflader for en nærmere analyse, alt efter hvilke krav, der rejses tvivl om. Der må generelt forudses strukturforskelle på overfladerne farveforskel såvel imellem som inden for den enkelte flade/det enkelte element. Overflader støbt mod glat form kan udvise krakeleringer kalkudblomstringer i et vist omfang fortsættes 26 Måleregler kontrolmetoder

27 Kontrolmetoder I. Visuel bedømmelse (fortsat) Målemetode I3 I4 I5 Visuel bedømmelse af trægulve samt klinke flisegulve Visuel bedømmelse af vægge med pladebeklædning af gips, krydsfiner eller lignende samt profilbeklædning af træ Visuel bedømmelse af blankt murværk, vægge med fliser eller pudsede overflader Udfaldskrav til træ-, klinke- flisegulve, der skal bedømmes visuelt, betragtes i medlys i en øjenhøjde på ca. 1,6 m over gulvet i en vinkel på 45 grader Udfaldskrav til vægge med plade- eller profilbeklædning, der skal bedømmes visuelt, betragtes i medlys stående i en afstand af ca. 1,6 m fra væggen Blankt murværk, vægge med fliser eller pudsede overflader betragtes i medlys bedømmes stående i en afstand af ca. 1,6 m fra væggen Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler (MBK A5) Måleregler kontrolmetoder 27

28 Kontrolmetoder J. Afsmitning Målemetode Beskrivelse af målemetode Elementer af Beton in situ, montage Murer Tømrer / Træ / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Maler J1 Afsmitning For at bedømme graden af afsmitning benyttes metode SIS Elementets overflade skal være tør, før der kan foretages en prøve. Hjælpemidler: Rent, sort, blødt bomuldsstof. (MBK A5) Sådan gør man: Fjern støv med støvkost eller støvsuger Fold stoffet, læg det omkring en finger, før det én gang hen over den aktuelle flade med et jævnt let tryk i en bane på ca. 25 cm. Sådan bedømmes graden af afsmitning: 1) Væsentlig afsmitning = tydelig hvid-/gråfarvning af stoffet. 2) Uvæsentlig afsmitning = svag gråtoning af stoffet, som ikke øges afgørende, hvis man gnider kluden mod den prøvede flade et par gange til. 3) Ingen afsmitning: Hvis ikke andet er angivet i entreprisebeskrivelsen, er normen, at Væsentlig afsmitning må ikke forekomme. 28 Måleregler kontrolmetoder

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE

NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1 Veludført Træhåndværk Håndværkerpjece Træsektionen i Dansk Byggeri 4. udgave 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 1. UDVENDIGE BEKLÆDNINGER... 4 2. ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE.... 6 3.

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Betonoverflader Specifikation, krav og kontrol A24 Publikation A24 juni 2007 bips Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon +45 70 2 22 7 Internet www.bips.dk

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 1 12.1 Tolerancer 2 12.1.1 Betonelementers mål 2 12.1.2 Byggepladsmål 2 12.1.3 Grundlæggende tolerancebegreber 3 12.1.4 Vejledende beregning til valg af toleranceangivelser

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2

Mur 2. Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Mur 2 Navn: Opgaver: AutoCAD: Mur 2 Opgave til Murmål Mængdeberegning af mur 2 Murerteknik Mur 2 Modul 1 Mur 2 Praktik: Du skal mure en halvstensmur efter tegningen, forbandtet i denne opgave er halvstensforbandt

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7231 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Manglende oplysning i tilstandsrapport vedr. sætningsskader/revner i facader. Huset har knæk på midten. Det er målt at det falder ca. 13 cm

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets projektsvendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad 1: Skade på fundering ved tilbygning Ad 2: Skade på tagkonstruktion på hovedbygning Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet:

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. -er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon Læs denne brugs- og montagevejledning grundig inden opsætning. Hverken producent eller importør kan holdes ansvarlig ej heller erstatningspligtig for skader forvoldt på personer eller ejendom, som er forårsaget

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Dobbelt carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet

Hegnsregler afdeling 9 - Rønnehegnet Det er ikke tilladt at ændre væsentligt ved beplantningen i haverne uden afdelingsbestyrelsens tilladelse. Kontakt derfor afdelingsbestyrelsen inden du sætter gang i omfattende havearbejde. Det gælder

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Theory Danish (Denmark)

Theory Danish (Denmark) Q1-1 To mekanikopgaver (10 points) Læs venligst den generelle vejledning i en anden konvolut inden du går i gang. Del A. Den skjulte metalskive (3.5 points) Vi betragter et sammensat legeme bestående af

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 8, som afholdes. mandag den 6. juni 2016, kl.

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 8, som afholdes. mandag den 6. juni 2016, kl. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 27. maj 2016 Kundenummer 8-328 Direkte telefon +45 39 46 62 60 kimr@deas.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i E/F Danas Plads 19 m. fl. Herved indkaldes

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere