RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU's almindelige budget for regnskabsåret juni 2008 RN SEKR01/08 I. Indledning 1. I mit notat fra december 2007 om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning og revisionserklæring for regnskabsåret 2006 orienterede jeg Statsrevisorerne om resultatet af revisionen af EU s regnskaber. Jeg oplyste i samme notat, at jeg ville orientere Statsrevisorerne, når dechargeproceduren for 2006 var afsluttet. Formålet med dette notat er således at orientere Statsrevisorerne om resultatet af den gennemførte dechargeprocedure. Parlamentets beslutning om decharge Parlamentet vedtog den 22. april 2008 afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret Herved meddelte Europa- Parlamentet (herefter Parlamentet) decharge til Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen) og EU s øvrige institutioner, herunder agenturer og organer, for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret Forinden havde Rådet på sit møde den 12. februar 2008 vedtaget en positiv henstilling om decharge. Dan Jørgensen fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe var Budgetkontroludvalgets ordfører vedrørende Parlamentets betænkning om decharge til Kommissionen. 3. Danmark er fremhævet i Parlamentets dechargebeslutning som ét af foregangslandene med hensyn til medlemslandenes kontrol med EU-midler, jf. kap. V. Decharge-proceduren 4. EU s budget vedtages efter en procedure, som involverer Rådet, Parlamentet og Kommissionen. Det er Kommissionen, som den udøvende myndighed i EU, der på eget ansvar gennemfører det vedtagne budget. Gennemførelsen skal ske inden for rammerne af givne bevillinger samt i overensstemmelse med finansforordningen og princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. 5. Parlamentet kan, efter henstilling fra Rådet, meddele decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet. Parlamentet gennemgår med henblik herpå EU s regnskaber samt aktiver og passiver, Revisionsrettens årsberetning og revisionserklæring samt Revisionsrettens særberetninger. Der har under dette års dechargeprocedure været afholdt høringer mellem Parlamentets Budgetkontroludvalg og Kommissionen, hvor Kommissionen bl.a. har afgivet løfter om forbedringer af administrationen på strukturfondsområdet.

3 2 Parlamentets beslutning om decharge er ledsaget af en række bemærkninger. Disse bemærkninger udgør en del af grundlaget for Parlamentets beslutning om decharge. Kommissionen træffer ifølge EF-traktaten alle egnede foranstaltninger til at efterkomme disse bemærkninger. Sådanne foranstaltninger skal også tage hensyn til de kommentarer, der ledsager Rådets henstilling om decharge. Disposition 6. Jeg gennemgår i dette notat overvejende Parlamentets bemærkninger vedrørende Kommissionens forvaltningsområde. Parlamentets vigtigste bemærkninger til Kommissionens gennemførelse af budgettet fremgår af kap. II, mens Parlamentets bemærkninger vedrørende regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed fremgår af kap. III. I kap. IV gennemgår jeg udvalgte bemærkninger vedrørende EU s indtægter, den fælles landbrugspolitik og strukturforanstaltninger. Endelig vil jeg i kap. V redegøre nærmere for medlemsstaternes involvering i kontrollen med EU-midler. Kap. VI indeholder en afslutning. II. Parlamentets vigtigste bemærkninger til Kommissionens gennemførelse af budgettet 7. Parlamentet udtrykker i bemærkningerne til beslutningen om decharge for regnskabsåret 2006 glæde over de fremskridt, som Kommissionen generelt har gjort hen imod en mere effektiv udnyttelse af EU-midler og forbedringerne i de generelle kontrolmuligheder. Parlamentet glæder sig også over de betydelige fremskridt, som Kommissionen har gjort med forvaltningen af midlerne til den fælles landbrugspolitik, hvilket navnlig skyldes det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS). 8. Det fremhæves i bemærkningerne, at Kommissionen som noget nyt har forpligtet sig til hver måned at rapportere til Parlamentets Budgetkontroludvalg om gennemførelsen af opfølgningen på decharge for regnskabsåret Det betyder konkret, at et medlem af Kommissionen hver måned vil redegøre for bl.a. udviklingen inden for sit ansvarsområde, herunder de nationale erklæringer og årlige oversigter, samt foranstaltninger udadtil. III. Parlamentets bemærkninger til regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed Regnskabernes rigtighed 9. Parlamentet noterer i bemærkningerne med tilfredshed Revisionsrettens udtalelse om, at det endelige årsregnskab for 2006 er rigtigt og giver et retvisende billede af De Europæiske Fællesskabers finansielle stilling pr. 31. december Parlamentet finder det dog foruroligende, at Revisionsretten konstaterede fejl i de beløb, der er registreret i regnskabssystemet som fakturaer/udgiftsopgørelser og forfinansiering. Disse fejl betyder, at beløbet for diverse kreditorer er sat ca. 201 mio. euro for højt, og det samlede beløb for kortsigtet og langsigtet finansiering er ansat ca. 656 mio. euro for højt. Parlamentet beklager især svaghederne i regnskabssystemerne i nogle institutioner og i nogle af Kommissionens generaldirektorater. Konsekvensen af disse svagheder er usikkerhed om de finansielle oplysningers kvalitet vedrørende navnlig periodeafgrænsninger og ydelser til medarbejdere. De underliggende transaktioners lovlighed 11. Parlamentet konstaterer med henvisning til Revisionsretten, at de underliggende transaktioner taget under ét er uden væsentlige fejl på områder, hvor overvågnings- og kontrolsystemer er implementeret på en sådan måde, at de sikrer en tilstrækkelig risikostyring. Inden for vigtige udgiftsområder som fx strukturforanstaltninger, interne politikker og foranstaltninger udadtil kan der imidlertid stadig konstateres mange væsentlige fejl i sagerne. Parlamentet finder det i forlængelse heraf foruroligende, at Revisionsretten fortsat finder svagheder ved Kommissionens overvågnings- og kontrolsystemer.

4 3 12. Jeg omtalte i mit notat fra juni 2007 om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005, at Kommissionen har taget et såkaldt åbenhedsinitiativ. Dette initiativ er nu konkretiseret og betyder, at oplysninger om modtagere af EU-midler vil være offentligt tilgængelige fra 2008, og at Kommissionen vil oprette og lancere et indtil videre frivilligt register over interesserepræsentanter (lobbyister). IV. Parlamentets bemærkninger til indtægter, den fælles landbrugspolitik og strukturforanstaltninger Indtægter 13. Parlamentet udtrykker i bemærkningerne tilfredshed med Revisionsrettens vurderinger om, at systemerne med toldtilsyn på alle væsentlige punkter er tilfredsstillende, og at Kommissionen har beregnet og opkrævet moms- og BNI-indtægter korrekt samt opført disse korrekt i regnskaberne. Parlamentet finder i tilknytning hertil, at hyppigheden og kvaliteten af Kommissionens kontroller på stedet vedrørende momsindtægter er tilfredsstillende. Parlamentet udtrykker dog samtidig bekymring over antallet af forbehold, der stadig opretholdes fra Kommissionens side. Disse forbehold er Kommissionens middel til at holde elementer i medlemsstaternes momsopgørelser, hvorom der er tvivl, åbne for efterfølgende korrektioner. Den fælles landbrugspolitik 14. Hvad angår udgifterne til den fælles landbrugspolitik, glæder Parlamentet sig over de generelle forbedringer, som er sket på dette område i 2006, herunder Revisionsrettens erklæring om, at Kommissionens IFKS er et effektivt system, der kan begrænse risikoen for regelstridige udgifter, forudsat systemet anvendes korrekt. IFKS er det vigtigste kontrolredskab for arealstøtte, husdyrpræmier og den generelle arealbetalingsordning. Parlamentet finder det dog beklageligt, at Revisionsretten stadig konstaterer fejl i forbindelse med den fælles landbrugspolitik. Den kontrol, der foretages ved hjælp af IFKS, gennemføres stadig ikke effektivt og er endnu ikke fuldstændig pålidelig i alle medlemsstater. Parlamentet er omvendt positiv over for Kommissionens indsats for at udvide anvendelsen af IFKS. Parlamentet forventer, at Kommissionen sikrer, at IFKS dækker mindst 89 % af udgifterne til den fælles landbrugspolitik inden 2010 og mindst 91,3 % inden Strukturforanstaltninger 15. På området for strukturforanstaltninger finder Parlamentet det foruroligende, at Revisionsretten i sin årsberetning for regnskabsåret 2006 fastslog, at: godtgørelserne af udgifter til projekter, der gennemføres under strukturpolitikkerne, er behæftede med væsentlige fejl andelen af fejlbehæftede godtgørelser i Revisionsrettens stikprøve var på 44 % mindst 12 % af det samlede beløb, der er godtgjort i forbindelse med strukturprojekter i regnskabsåret 2006, ikke skulle have været godtgjort. Parlamentet minder i den forbindelse om, at fællesskabsstøtten til strukturpolitikker i 2006 beløb sig til i alt 32,4 mia. euro og påpeger, at dette beløb i 2007 var steget til 46,4 mia. euro ekskl. medlemsstaternes samfinansiering. 16. Parlamentet er endvidere bekymret over Revisionsrettens bemærkninger om, at: kun 31 % af projekterne i den stikprøve, som Revisionsretten udtog til revision, var uden fejl for så vidt angår godtgørelse af udgifter og overholdelse af overensstemmelseskravene kontrolsystemerne i medlemsstaterne generelt er ineffektive eller kun moderat effektive kun lidt over halvdelen af Kommissionens revisioner, som Revisionsretten har undersøgt, tilsyneladende har alle de kvaliteter, der er nødvendige for at gøre et tilsynssystem effektivt.

5 4 17. Revisionsretten fandt generelt, at basiskontrolsystemerne i medlemsstaterne generelt er ineffektive eller kun moderat effektive, og at en række nationale og regionale myndigheder ikke er tilstrækkeligt omhyggelige i deres omgang med EU-midler. 18. Parlamentet finder det således uacceptabelt, at der ikke er sket fremskridt inden for strukturfondene sammenlignet med De manglende fremskridt skyldes først og fremmest utilstrækkelige kontroller fra medlemsstaternes side. Kommissionen har dog under dechargeproceduren givet tilsagn om at inddrive alle uretmæssige betalinger for perioden Samtidig har Kommissionen under dechargeproceduren forpligtet sig til for fremtiden at føre en politik, hvor betalinger suspenderes, så snart der opdages alvorlige svagheder ved medlemsstaternes kontrolsystemer. 19. Parlamentet fremhæver i forlængelse heraf, at Kommissionen under dechargeproceduren bl.a. har afgivet løfter om: at forbedre revisionerne, vedtage og anvende de nødvendige suspensions- og korrektionsprocedurer og forbedre inddrivelsen af uretmæssigt udbetalte beløb at udarbejde i nært samarbejde med Revisionsretten et nyt rapporteringssystem for inddrivelse og finansielle korrektioner. 20. Parlamentet opfordrer derfor Kommissionen til under den nye programperiode for strukturforanstaltninger, der løber i perioden , at anvende forudgående kontroller til at fastslå, om der findes overvågnings- og kontrolsystemer i alle medlemsstater, og til at sørge for regelmæssig opfølgning på kontrollerne. Parlamentet er i den sammenhæng enig med Revisionsretten i, at medlemsstaternes myndigheder har afgørende indflydelse på den effektive gennemførelse af strukturfondene. Kommissionen bør derfor ifølge Parlamentet forstærke sine revisioner og gøre en yderligere indsats for at kontrollere forvaltningsmyndighederne i medlemsstaterne. Det er Parlamentets opfattelse, at Kommissionen bør fokusere på de nationale kontrol- og rapporteringssystemers pålidelighed, vejledning af medlemsstaterne og koordinering af revisionsstandarder og altid bør foretage en opdeling efter medlemsstat. 21. Parlamentet glæder sig dog samtidig over Kommissionens meddelelse til Rådet, Parlamentet og Revisionsretten: En handlingsplan til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger. I denne handlingsplan har Kommissionen oplistet de foranstaltninger, som er nødvendige for at begrænse antallet af regelstridige betalinger foretaget af medlemsstaterne. 22. Baggrunden for handlingsplanen var, at Revisionsretten i årsrapporten for 2006 kritiserede Kommissionen på 2 punkter. For det første kritiserede Revisionsretten de mange fejl i Kommissionens godtgørelse af udgifter med strukturfondsmidler. For det andet kritiserede Revisionsretten den manglende effektivitet i Kommissionens systemer til at afhjælpe manglerne i medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer. 23. Kommissionen har under dechargeproceduren forpligtet sig til at aflægge kvartalsvise beretninger til Parlamentet om de fremskridt, der gøres med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanen. V. Medlemsstaternes involvering i kontrollen med EU-midler Indledning 24. Parlamentet har i tidligere dechargebeslutninger opfordret de nationale ansvarlige administrationer og rigsrevisioner til at spille en mere aktiv rolle i kontrollen med den økonomiske forvaltning af EU-midler på området for delt forvaltning. I dette års dechargebeslutning har Parlamentet igen udtrykt ønske om mere national involvering i kontrollen med EUmidler.

6 5 Medlemsstaternes nuværende involvering i kontrollen med EU-midler 25. Den nationale involvering i kontrollen med EU-midler er beskrevet i Revisionsrettens udtalelse Nr. 6/2007 om medlemsstaternes årlige oversigter og nationale erklæringer og de nationale revisionsorganers revision af EU-midler. Ifølge udtalelsen er den nationale involvering i kontrollen med EU-midler centreret om følgende 3 initiativer: årlige oversigter nationale erklæringer national revision. 26. Det første initiativ vedrører udarbejdelsen af årlige oversigter. Medlemsstaterne skal i henhold til finansforordningen udarbejde årlige oversigter over de foreliggende sektorspecifikke revisioner og erklæringer på området for delt forvaltning. Disse revisioner og erklæringer er pligtmæssige i henhold til den pågældende sektorspecifikke EU-lovgivning. De årlige oversigter er et supplerende element i den interne kontrol. De årlige oversigter kan ifølge Revisionsretten være nyttige for Kommissionen, som kan anvende disse til fx at identificere problemområder og dermed angive mulige løsninger og bedste praksis. Erhvervs- og Byggestyrelsen afleverede tidligere på året rettidigt den danske oversigt vedrørende 2007 til Kommissionen, som var tilfreds med det danske svar. 27. Det andet initiativ omhandler nationale erklæringer, som er frivillige initiativer fra en række medlemsstater. De fokuserer på og tilkendegiver national ansvarlighed i forbindelse med forbruget af EU-midler på området for delt forvaltning og skal derigennem føre til en bedre forvaltning. Erklæringerne afgives på højeste administrative niveau og er rettet til de nationale parlamenter. Afhængigt af deres omfang og kvalitet vil de nationale erklæringer kunne give nyttige ekstra oplysninger til Revisionsretten og Kommissionen. Revisionsretten finder, at de nationale erklæringer kan ses som et nyt element i den interne kontrol, og således bør Kommissionen og Revisionsretten behandle dem. Fx udarbejder den hollandske regering en erklæring vedrørende EU-midler på landbrugsområdet. Denne erklæring revideres af den hollandske rigsrevision. Det forenede Kongerige vil fra sommeren 2008 gøre det samme. I Sverige kan den svenske regering, efter en nyordning af den interne kontrol, udarbejde en national erklæring om administrationen af EU-midler med virkning for finansåret Herudover foretager nogle rigsrevisioner på eget initiativ national revision af EU-midler med henblik på national rapportering. Jeg udarbejder som bekendt en erklæring om revisionen af danske EU-midler, som fremgår af den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet. Erklæringen er min rapportering til Statsrevisorerne, og den sendes endvidere til Kommissionen og Revisionsretten. Herudover arbejder Finansministeriet og Rigsrevisionen i øjeblikket med at afdække mulighederne for, at Finansministeriet udarbejder en form for årsrapportering over alle EU-midler i Danmark. Parlamentets bemærkninger i dechargebeslutningen fra april 2008 om medlemsstaternes nuværende involvering i kontrollen med EU-midler 29. I sin dechargebeslutning for 2005 anmodede Parlamentet Kommissionen om at forelægge et forslag til national forvaltningserklæring for Rådet inden Dette forslag skulle omfatte alle EU-midler under delt forvaltning og være baseret på delerklæringer fra de forskellige nationale udgiftsforvaltende organer.

7 6 Kommissionen oplyste hertil, at den ikke ville træffe de foranstaltninger, som Parlamentet anmodede om. Kommissionen lagde vægt på, at delt forvaltning er undergivet forskellige statslige og forvaltningsmæssige strukturer. Det var endvidere Kommissionens opfattelse, at udviklingen af en fælles standarderklæring ikke ville give væsentlige fordele. Dog oplyste Kommissionen, at den fortsat ville støtte de nationale administrationers initiativer på dette område. Parlamentet afviser i dechargeafgørelsen Kommissionens svar og betragter i allerhøjeste grad svaret som utilfredsstillende. Parlamentet henviser til, at over 80 % af EU s almindelige budget falder ind under delt forvaltning, og at forvaltningen inden for strukturfondsområdet er utilfredsstillende. 30. Parlamentet støtter imidlertid kraftigt de forskellige initiativer, som Danmark, Holland, Sverige og Det forenede Kongerige har taget med henblik på at spille en mere aktiv rolle i kontrollen med EU-midler. 31. Parlamentet minder samtidig om, at det de seneste 3 år har foreslået at indføre nationale erklæringer for alle EU-midler under delt forvaltning. I den sammenhæng påpeger Parlamentet, at nationale erklæringer kan bringe Kommissionen i en situation, hvor den har mulighed for at fremlægge fuldstændige og pålidelige tal for inddrivelser med nøjagtig angivelse af budgetpost og år for hvert enkelt inddrevet beløb og øge gennemsigtigheden. Parlamentet konstaterer endvidere, at de første årlige oversigter over sektorspecifikke revisioner og erklæringer er indsendt af de fleste medlemsstater. Disse oversigter betragter Parlamentet som et første skridt i retning af nationale erklæringer. Parlamentet noterer sig dog samtidig Revisionsrettens holdning til det nationale revisionsarbejde. Revisionsretten anfører således i udtalelse nr. 6/2007, at den eksterne revisor, der vil forlade sig på, eller bruger, andres udtalelser eller arbejde, må skaffe sig direkte bevis for, at dette arbejde hviler på et solidt grundlag. Udtalelsen har baggrund i internationale revisionsstandarder. 32. På den baggrund anser Parlamentet det arbejde, der udføres af en arbejdsgruppe under Kontaktkomitéen, der består af Revisionsretten og de 27 rigsrevisorer i EU, og som omhandler udvikling af fælles revisionsstandarder og sammenlignelige revisionskriterier til EUområdet, for meget vigtigt. Parlamentet opfordrer derfor Kommissionen til at tilskynde alle medlemsstater til at deltage i dette arbejde. 33. Jeg er enig i Parlamentets synspunkt om, at medlemsstaterne, herunder de nationale rigsrevisioner, har en vigtig opgave i forbindelse med kontrollen af EU-midler under delt forvaltning. Jeg er også enig i, at der er et behov for et øget samarbejde mellem Revisionsretten og medlemsstaternes rigsrevisioner. Det er efter min vurdering hverken nødvendigt endsige befordrende for samarbejdet at ensrette standarder eller metoder i øvrigt. Samarbejdet bør tage udgangspunkt i muligheder frem for begrænsninger. Jeg mener således, at Revisionsretten og rigsrevisionerne i samarbejdet gensidigt bør respektere hinandens uafhængighed, forskellige mandater og metodefrihed. De internationale revisionsstandarder giver efter min opfattelse rum for samarbejde på trods af disse forskelligheder. Min vurdering er derfor, at Revisionsretten inden for rammerne af internationale revisionsstandarder kan anvende det nationale revisionsarbejde i højere grad. Dette ville kunne medvirke til en bedre kontrol med EU-midlernes anvendelse i medlemsstaterne. 34. Rigsrevisionernes roller i kontrollen med EU-midler skal bl.a. drøftes på et seminar, som er arrangeret af Kontaktkomitéen. Seminaret holdes i København den 12. september 2008 og henvender sig navnlig til medarbejdere fra EU-rigsrevisionerne, som har praktisk erfaring med revision af EU-midler. Under seminaret vil disse medarbejdere også få lejlighed til at udveksle erfaringer med området.

8 7 VI. Afslutning 35. Jeg har med dette notat orienteret Statsrevisorerne om Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret Herved meddelte Parlamentet decharge til Kommissionen og EU s øvrige institutioner, herunder agenturer og organer, for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret Parlamentet har under dechargeproceduren navnlig afkrævet Kommissionen en række løfter om forbedringer af administrationen inden for området for delt forvaltning. Parlamentet har under dette års dechargeprocedure igen opfordret medlemsstaterne til at spille en mere aktiv rolle i kontrollen med EU-midler. Visse medlemslande, herunder Danmark, har allerede taget initiativer i den retning. Det er endelig min vurdering, at kontrollen af EU-midler kan forbedres, hvis Revisionsretten og medlemsstaternes rigsrevisioner ser mulighederne frem for begrænsningerne i et øget samarbejde. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2004 I.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2003

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Juni 2017 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 6. juni 2017 RN 1901/17

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 December 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 30.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Fællesmøde i Folketinget om revision og kontrol af EU s regnskaber den 19. april 2016 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007.

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007. Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007 Januar 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Forvaltning

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. august 2003 RN SEKR03/03

RIGSREVISIONEN København, den 29. august 2003 RN SEKR03/03 RIGSREVISIONEN København, den 29. august 2003 RN SEKR03/03 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2001

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere