LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL"

Transkript

1 LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1

2 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie Schouenborg og Søren Møller Christensen, Hausenberg. Layout: Mads Bacher Korrektur: Marie Leth Meilvang Astrid Liestøl Henningsen Færdiggjort oktober 2012

3 INDHOLD INTRODUKTION 5 KAPITEL 1 8 KAPITEL 2 14 URBANE LØBETENDENSER LØBEANLÆG OG LØBERUTER KAPITEL 3 BY OG BEVÆGELSE 30 KAPITEL 4 40 KAPITEL 5 58 BYLØBERNE LØB I NYE BYER KAPITEL 6 KONKLUSION 70 OVERSIGT OVER KILDER & METODER 74 FOTOLISTE 77

4 Oktober 2012 Forord Løb er i dag den mest dyrkede motionsform i Danmark. Over hele landet løber folk i alle aldre og ikke mindst i byerne er løb særligt populært. Løb kan dyrkes på mange forskellige måder, på mange forskellige niveauer og give mange forskellige oplevelser. Realdania ønsker med udgivelsen af Løb i Byer - der er udarbejdet af rådgivnings- og analysefirmaet Hausenberg - at skabe opmærksomhed omkring de mange muligheder for løb, som byerne tilbyder. I forbindelse med rapportens udarbejdelse er både byløbere og eksperter blevet interviewet om løb. Med udgangspunkt i disse interviews præsenterer rapporten en analyse af løbekulturens mange tendenser herunder en gennemgang af de forskellige byløbetyper, som man typisk kan opdele løberne i. Rapporten giver desuden en række anbefalinger i forhold til løbekulturen i de kommende år. Tanken er, at anbefalingerne kan være med til at sætte fokus på de muligheder og udfordringer, der er ved løb i byer. I Realdania har vi gennem vores særlige indsatsområde Sundhed og social bæredygtighed bl.a. fokus på at gøre det nemmere og mere attraktivt at leve et sundt liv, hvor bevægelse er en naturlig del af livet i det byggede miljø. Rapporten om løb og løberuter i byområder er en del af dette overordnede indsatsområde, hvor Realdania arbejder bredt med at integrere sundhed og bevægelse i byudviklingen. Blandt mange konkrete eksempler er revitaliseringen af Københavns Befæstning, der har ført til en ny og rekreativ brug af anlægget bl.a. ved at etablere løbe- og cykelruter langs hele Vestvolden. På samme måde sætter initiativet EN GOD OMVEJ, der er et samarbejde mellem Realdania og Lokale og Anlægsfonden, fokus på, hvordan de fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv. Målet er at optimere mulighederne for bevægelse i det fri lige dér, hvor man bor eller færdes i det daglige. Realdania ønsker med disse forskellige tiltag at skabe grundlag for et sundere liv, hvor bevægelse og motion nemt indgår som en naturlig del af hverdagen. Vi håber med denne rapport at kunne bidrage til at gøre løb i byer endnu mere attraktivt. Anne-Mette Gjeraa Projektleder Realdania Hans Peter Svendler Direktør Realdania TITEL FORORD PÅ KAPITEL SIDE 4

5 INTRODUKTION Løb er blevet en folkeidræt i Danmark. Den seneste undersøgelse af danskernes motionsvaner fra 2011 viser, at knap hver tredje dansker løber regelmæssigt, og dette gør løb til den mest dyrkede motionsform i Danmark. De seneste års undersøgelser viser desuden, at byboerne går forrest i løbetrenden, og at strømmen af løbere i høj grad kan ses som et storbyfænomen. Ifølge Idrættens Analyseinstitut (IDAN) topper løb som aktivitetsform i de større byer med 32 % af beboerne i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Til sammenligning løber 19 % af beboerne i de mindre byer med indbyggertal under Dette kan bl.a. forklares med, at løb er en yderst tilgængelig og fleksibel form for hverdagsmotion, som blot kræver et par løbesko. Denne fleksibilitet synes i særlig grad at matche byboernes livsstil og behov for en individuel idrætsform, som let kan indpasses i en travl hverdag med skiftende arbejdstider og et stillesiddende arbejdsliv. Formålet med denne rapport er at kigge nærmere på tendenserne til en urban løbekultur og undersøge forholdet mellem byen og dens løbere: Hvad kendetegner byløberne og deres løbesteder? Hvilke barrierer og muligheder rummer byen som løbested? Og hvordan kan løbeforholdene i byerne forbedres, så oplevelsen af byen og samspillet mellem løb og by styrkes? Løb i byer giver et bredt overblik over aktuelle tendenser inden for løb i byer og kommer med en række anbefalinger til, hvordan en urban løbekultur kan fremmes. Anbefalingerne henvender sig til kommuner, foreninger m.fl., som ønsker at arbejde strategisk med brugerinddragelse og planlægning af differentierede løbefaciliteter i bymiljøer, men kan desuden læses som inspiration af alle, der interesser sig for løb og bevægelse i byer. Rapporten er udarbejdet af Hausenberg på vegne af Realdania. INTRODUKTION SIDE 5

6 Rapportens hovedkonklusioner Rapporten udforsker gennem interviews med en række af byens løbere, hvorfor forskellige mennesker løber i byens rum og ikke mindst, hvordan byens løbere bruger byen. De syv byløbetyper, som præsenteres i kapitel 4 og 5, er kernen i undersøgelsen af byens løbekultur, som bl.a. peger på tendenser til at koble løb med oplevelser og byliv. Dette gælder både i forhold til sightseeing og løbeturisme, faglig networking som alternativer til byens loger samt interessen for at opdage byen og dens mennesker i et tempo og ubrudt flow, som er langsommere end bilens og cyklens, men hurtigere og mere kontinuerlig end den gåendes. Rapportens hovedkonklusioner peger samlet set på, at byens løbere har mange forskellige motivationer for at løbe og at dette i høj grad påvirker deres rumlige præferencer og valg af løbested. Hovedkonklusionerne præsenteres afslutningsvist som en række anbefalinger, der kan opsummeres i følgende tre hovedpunkter: Brug det særlige ved byen Byens bygninger, gader, pladser, offentlige rum, lyskryds, promenader og menneskemylder kan udnyttes som innovative og stedsspecifikke ressourcer, der skaber nye måder at løbe på og nye sammenhænge i byen. Fleksibilitet, missing links og udnyttelse af stop er nøgleord. Tænk løberuter som oplevelse Oplevelsesdimensionen spiller en stadigt større rolle i løb både for lokale og tilrejsende. Dette gælder både oplevelsen af kulturelle og historiske seværdigheder, men også i høj grad oplevelsen af byens hverdagsliv og byboernes oplevelse af hinanden. I planlægningssammenhænge er det dog vigtigt, at balancere oplevelsesaspektet med løbernes behov for flow og at være bevidst om, at der er mange, som ønsker at gøre brug af det ofte trange rum. Vær bevidst om målgrupperne og planlæg differentieret Hverdagsløbere, der putter sig i løbefællesskabet, netværksløbere, der diskuterer politik på løberuten eller opdagelsesløbere, der opsøger byens afkroge og byliv. Byens løbetyper har vidt forskellige motivationer for at løbe og dette har betydning for, hvor de vælger at løbe og hvordan, de planlægger deres løb. Det er derfor vigtigt at planlægge og formidle differentieret. INTRODUKTION SIDE 6

7 Rapportens opbygning Rapporten består af 6 kapitler samt en litteraturliste. De første kapitler fokuserer bredt på løb og på urbane såvel som ikke-urbane løberuter. Herefter zoomer kapitlerne gradvist mere ind på det urbane miljø som ramme for løb, samt storbyens løbetyper for afslutningsvis at se på de tilrejsende som en særlig urban løbetype. Herefter består kapitel 6 af en række anbefalinger til, hvordan planlægningen strategisk kan arbejde med udvikling af løb i urban kontekst med fokus på tendensen til at kombinere løb med en oplevelsesdimension. Kapitel 1 skitserer den historiske udvikling frem mod en urban løbekultur og peger på nogle af de nyeste tendenser inden for løb, nemlig brugen af teknologiske, webbaserede og digitale elementer. Kapitel 2 sætter fokus på eksisterende løberuter og giver både indsigt i variationen af ruter og en dybdegående indføring i fire forskellige løberuter i Danmark. Formålet med kapitel 2 er at give et øjebliksbillede af tendenserne inden for ruteudvikling i Danmark. Kapitel 3 zoomer ind på byen som en særlig geografisk kontekst for løb. Kapitlet peger på de særlige udfordringer, der ligger i at løbe i en by fyldt med trafik, menneskemylder og andre typer af bevægelser og liv. Samtidig identificerer kapitlet de potentialer, som byen rummer i forhold til at være et attraktivt løbested, der kan byde på både kulturelle, sociale og historiske oplevelser undervejs på ruten. Kapitel 4 handler om byens løbere. Kapitlet definerer og beskriver fem forskellige byløbetyper. Kapitlet undersøger hver enkelt løbetypes motivationer for løb og de forskellige præferencer og kriterier, som de hver især har i forhold til den gode løberute. Kapitel 5 fokuserer på den tilrejsende som en særlig byløber og udvikler to yderligere løbetyper: Ferieturisten og erhvervsturisten. I første del af kapitlet skitseres den nye by som et løbested med den tilrejsendes øjne: Hvad gør man, når man kommer til en ny by og ønsker at finde en god og interessant løberute? Anden del af kapitlet udforsker, hvad der allerede gøres for at imødekomme den tilrejsende løber. Kapitel 6 rummer rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger under tre overskrifter. Disse er 1) Brug det særlige ved byen, 2) Tænk løberuter som oplevelse og 3) Vær bevidst om målgrupperne. Efter kapitel 6 følger en liste over den benyttede litteratur, navne på interviewede eksperter samt en oversigt over gennemførte interviews med løbere. INTRODUKTION SIDE 7

8 KAPITEL 1 URBANE LØBETENDENSER

9 KAPITEL 1 URBANE LØBETENDENSER Løbets historie kan inddeles i en række bølger og historiske perioder, som hver især rummer en række træk, der baner vejen for, hvad man kan betegne en urban løbekultur. Historisk set har løb udviklet sig fra først og fremmest at være en konkurrencepræget foreningsaktivitet, som primært har fundet sted på idrætsanlæg og i naturen til i højere og højere grad at blive en selvorganiseret bevægelsesform og en del af det almindelige bybillede. Udviklingen mod en mere urban løbekultur ses således både i forhold til, hvor man løber, hvordan løb organiseres, og hvem som løber. Tendens 1: Fra idrætsanlæg til hoveddør Kigger man på løbets udvikling i Danmark og Norden, går løbets historie tilbage til 1800-tallet. De første løbekulturer relateres til udendørs gymnastikpladser i begyndelsen af 1800-tallet i Tyskland og senere Danmark. På dette tidspunkt er løb én ud af flere aktiviteter på linje med eksempelvis spring og kast. I starten af 1900-tallet rykker løbeaktiviteten ud i naturen, og særligt skoven bliver et populært løbested. I denne periode opstår en lang række vandre- og løbebevægelser, fx orienteringsløb, hvor det idrætsmæssige bliver koblet med orientering i et åbent landskab. På dette tidspunkt anlægger man også de første offentlige folkeparker, eksempelvis Fælledparken i København (anlagt mellem ), som et forsøg på at understøtte det fremvoksende friluftsliv i byerne. Løbekulturen udspiller sig på anlægget og i naturen indtil 1970 erne, hvor den selvorganiserede løbekultur vinder frem. Med denne bølge dyrkes løb i stigende grad af enkeltpersoner eller smågrupper, der løber for sig selv, og løbeturen begynder i højere og højere grad at foregå i løbernes nærmiljø og tage udgangspunkt i den private hoveddør. Fra at foregå på særlige områder med særlige løbefaciliteter som fx idrætsanlægget eller i afgrænsede grønne områder som parken eller skoven bliver løb en mere og mere integreret og naturlig del af hverdagslivets steder, herunder boligområder og bybilledet. KAPITEL 1: URBANE LØBETENDENSER SIDE 9

10 Tendens 2: Fra konkurrence til hverdagsmotion og event Parallelt med løbets udvikling fra anlæg til hoveddør har løb bevæget sig fra at være en smal konkurrencesport til at blive en bred folkeidræt. En hollandsk undersøgelse foretaget for KNAU (The Royal Dutch Athletic Federation) fra 2006 peger på, at løb i 1960 ernes USA i udgangspunktet var en konkurrencesport for unge og veluddannede mænd, der løb og deltog i konkurrencer som fx de store maratonløb i Boston og New York. Tendensen bredte sig til Europa og toppede i starten af 1980 erne, hvorefter den stagnerede i 1990 erne. I starten af det nye årtusinde, med 00 ernes store fokus på sundhed og fitness, udvikler løb sig til at være en folkeidræt og en fleksibel motionsform, der nemt lader sig tilpasse en travl hverdag og fleksible arbejdstider. Som undersøgelser fra SDU (Syddansk Universitet) fra 1999 viser, er tendensen at idrætsformer, som ikke kræver store forberedelser og er let tilgængelige, i høj grad matcher byboernes arbejds- og livsformer. Sideløbende med tendensen til selvorganiserede løbere og hverdagsmotion opstår desuden de store folkeløb i Norden, hvor masseevents støttet af sponsorer tiltrækker gradvist flere og flere deltagere. Denne tendens til store urbane løbeevents har også i høj grad været med til at introducere løb i byens rum og gradvist gøre løb til en naturlig del af byen. Tendens 3: Individuelle, veluddannede mænd og kvinder Som nævnt er den individuelle løbekultur vokset frem gennem de seneste 30 år i overensstemmelse med det generelle idrætsbillede, hvor selvorganiseret idræt gradvist har vundet frem. Løb passer godt til 1970 ernes og 1980 ernes øgede fokus på individet og livsstile, som signalerer kropsbevidsthed og sundhed. Det brede sundhedsfokus har også appelleret til kvinderne, og i dag løber næsten lige så mange kvinder som mænd. Denne udvikling, hvor kvinderne bliver løbere, accelererede i løbet af 1990 erne som en del af en international bølge. Ifølge en undersøgelse foretaget af IDAN (Idrættens Analyseinstitut) i 2011 ses en lidt større andel af mandlige løbere inden for mere udfordrende løbeformer, mens der blandt løbere med fokus på de sundhedsmæssige aspekter ses en del flere kvinder end mænd. Undersøgelser fra både IDAN og KNAU peger desuden på, at løb stadig er særligt udbredt blandt personer med høj indkomst og længere uddannelse igen et træk, som matcher en urban livsstil. Aktuelle løbetendenser: Web, teknologi og løb En aktuel tendens inden for løb er den stadigt større rolle, som teknologi og internettet spiller en tendens, som også kan ses i sammenhæng med de selvorganiserede løbere og deres behov for at planlægge individuelle løberuter. Fra et løberperspektiv har den teknologiske og digitale udvikling åbnet et helt nyt univers af muligheder og redskaber. Ny teknologi gør det muligt for løberen ved hjælp af applikationer til smartphones at hente løberuter og orientere sig undervejs på telefonens kort, der hele tiden markerer løberens lokalitet. Danske Endomondo er en af de virksomheder, som har fået stor succes med at udvikle sådanne sportsservices målrettet såkaldt distancebaseret sport, altså bl.a. løb, cykling og vandring. Andre udbredte løbehjemmesider er fx loeberute.dk, iform.dk og loebesiden.dk, som alle tilbyder løberen at opmåle sine ruter, analysere sin træning og dele ruter, tips og tricks med andre løbere. De nye former for teknologi har potentiale til at åbne større dele af byen for løberne, som kan blive inspireret af andres rutevalg. I et by- og oplevelsesperspektiv peger andre digitale tendenser desuden i retning af en tættere kobling af byvandring og auditiv formidling af kulturelle og historiske steder samt udviklingen af interaktive ruter med indbygget teknologi. KAPITEL 1: URBANE LØBETENDENSER SIDE 10

11

12 KAPITEL 1 LØBETENDENSER I ET HISTORISK PERSPEKTIV Endomondo Endomondo er en dansk virksomhed, der arbejder med distancebaseret idræt. På endomondo.com kan brugerne følge både sine egne og andres registreringer, der viser eksempelvis ruteforløb, antal tilbagelagte kilometre og hastighed. Via en specialdesignet applikation tracker brugerne deres ruter, der vises og registreres live på endomondo. com. På den måde kan brugerne både måle og analysere deres egen træning, konkurrere med andre, sammenligne hastigheder samt lade sig inspirere af andres ruter. Under menupunktet Routes kan man på et kort markere et hvilket som helst område i verden og dermed få vist de ruter, som andre endomondo-brugere har registreret og beskrevet. Jakob Jønck, en af initiativtagerne til Endomondo, sagde i 2008 til DGI: Der sker så meget på nettet og i den mobile verden, og idrætten halter på mange punkter langt bagefter denne udvikling. GPS- og mobilteknologien giver helt andre muligheder for at gøre det meget sjovere at dyrke idræt. Endomondos egne opgørelser over udviklingen af den primære målgruppe, som er mænd og kvinder i alderen år, viser en kraftig stigning i antallet af downloadede applikationer særligt inden for de sidste år: I oktober 2010 havde ca. 1 mio. brugere i verden downloadet Endomondos applikation, og i oktober 2012 var dette tal steget til 12 mio. Endomondo har p.t danske brugere og danske app-downloads. IDAN har i foråret 2011 opgjort, at internettjenester i forbindelse med idræt særligt bruges af erhvervsaktive og velstillede personer i 30 erne og 40 erne, hovedsageligt mænd (72 %). I dag ses dog en tendens til, at kønsfordelingen har ændret sig, og Endomondos egne tal viser, at andelen af deres mandlige brugere i dag er på 57 %. TITEL PÅ KAPITEL SIDE 12

13 KAPITEL 1 LØBETENDENSER I ET HISTORISK PERSPEKTIV Podwalk fra Copenhagen X, DAC Et helt nyt produkt, der har relevans for den fremtidige planlægning og udvikling af løbemuligheder i byerne, er en lokalitetsbaseret auditiv byvandring den såkaldte podwalk udviklet af det tidligere Copenhagen X i samarbejde med Greener Pastures, som producerer applikationer til iphones og Android telefoner. Tanken bag Copenhagen X s podwalk er at lokke folk ud i omgivelserne via stedfortællinger, der afspilles on location. Podwalk-app en fungerer på den måde, at de forskellige fortællinger automatisk afspilles, når applikationen via telefonens GPS registrerer, at fodgængeren har bevæget sig inden for en fastsat radius af den bestemte bygning, byrum, gade eller park, som fortællingen omhandler. Hvis han eller hun bevæger sig for langt væk fra denne radius, starter en alarmfunktion, der advarer om, at hvis han eller hun bevæger sig længere væk, vil fortællingen stoppe. De forskellige fortællinger er indtalt af personer tilknyttet det sted, som fortællingen fokuserer på: Carlsberg, Ørestad, Nørrebro i Købehavn m.fl. Udover de auditive produktioner målrettet byvandring har Copenhagen X også udviklet en podwalk til cyklister. Det er en 2-timer lang produktion, der tager cyklisten gennem København og introducerer til Københavns nyeste byudvikling og arkitektur samt fortæller om byens visioner for udviklingen af grønne cykelstier. Copenhagen X s podwalks har været tilgængelige siden maj 2011, og der er indtil nu 1700, som har hentet applikationen. TITEL PÅ KAPITEL SIDE 13

14 KAPITEL 1 LØBETENDENSER I ET HISTORISK PERSPEKTIV KAPITEL 2 LØBEANLÆG OG LØBERUTER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 14

15 KAPITEL 2 Løbeanlæg og løberuter Inden for de seneste år er der kommet et fornyet fokus på anlæggelse af løberuter også i det urbane landskab. Overordnet kan en fysisk anlagt løberute defineres som en synliggjort strækning i by- eller naturlandskabet. Inden for denne brede definition er der dog mange forskellige typer af ruter og stor forskel på, om ruterne blot markerer allerede eksisteren de stier, rummer særlige løbefaciliteter eller formidler de miljøer, som passeres undervejs. Dette kapitel beskriver fire forskellige eksempler på ruter i Danmark ud fra syv perspektiver, der tilsammen spænder feltet ud og angiver grundelementerne i en løberute. På baggrund heraf identificerer og diskuterer kapitlet aktuelle tendenser og udfordringer i forbindelse med anlæggelse og formidling af løberuter med særligt fokus på byen som kontekst. De fire cases er: RudersdalRuten, Lysruten i Søndermarken, Kløverstien i Vejle og Byens Grønne Puls i København. KAPITEL 2: LØBEANLÆG OG LØBERUTER SIDE 15

16 7 PERSPEKTIVER PÅ LØBERUTER PERSPEKTIVER PÅ LØBERUTER De fire eksempler på løberuter præsenteres ud fra syv grundlæggende perspektiver, der tilsammen spænder feltet ud 1) BAGGRUND, og angiver grundelementerne UDVIKLING OG FORMÅL i en løberute. MED RUTEN På baggrund heraf identificerer og diskuterer kapitlet aktuelle tendenser Der er ikke og udfordringer noget entydigt i forbindelse mønster for, med hvordan anlæggelse nye løberuter og formidling bliver til. af løberuter Mange ruteprojekter med særligt i Danmark fokus på er byen kommunale projekter De syv udviklet perspektiver i samarbejde er: med lokale løbeklubber og foreninger. Andre projekter er initieret af interes- som kontekst. seorganisationer i samarbejde med fonde, mens andre igen bliver til på baggrund af enkeltpersoners ideer. Dette 1) påvirker BAGGRUND, udviklingsprocessen UDVIKLING OG og FORMÅL de mål, som MED initiativtagerne RUTEN ønsker at opnå med løberuterne. Mange ruteprojekter i Danmark er kommunale projekter udviklet i samarbejde med lokale løbeklubber og foreninger. 2) DISTANCER Andre projekter OG OMGIVELSER er initieret af interesseorganisationer i samarbejde med fonde, mens andre igen bliver til på baggrund De fleste af enkeltpersoners løberuter består ideer. af flere Dette delruter har betydning med forskellige udviklingsprocessen distancer, der hænger og de sammen mål, som i initiativtagerne et stisystem. Langt ønsker de at fleste opnå ruter med i Danmark løberuterne. går gennem grønne omgivelser, parker og skove. Nogle som fx Motionsslangen på Falster snor sig gennem forskellige typer af landskaber og binder flere mindre byer sammen. Langt de fleste ruter er snoede 2) rundstrækninger, DISTANCER OG der OMGIVELSER giver løberen en fornemmelse af at komme ud og rundt i et landskab. De fleste løberuter består af flere delruter med forskellige distancer, der hænger sammen i et stisystem. Langt de fleste 3) FORMIDLING ruter i Danmark AF OG går PÅ gennem RUTEN grønne omgivelser som fx parker og skove, der giver løberen en fornemmelse af Formidling at komme i forbindelse ud og rundt med i forskellige ruter findes typer på to af niveauer: landskaber. Formidling Dette kan af ruten, også overføres dvs. hvordan til en ruten urban er kommunikeret kontekst, hvor løberuten til brugerne fx via binder eksempelvis flere mindre kampagner, byer sammen brochurer, eller flyers pejler og løberen nettet og gennem formidling byområder på ruten, med der rummer forskellig markering karakter, identitet af ruten ude eller i landskabet oplevelsespotentialer. fx via markeringspæle, oversigtskort eller farvekodede pletter på træer i skove. På en række nyere anlagte ruter er formidling af kultur- og naturomgivelser integreret på ruterne via forskellige teknologiske 3) tiltag FORMIDLING indbygget AF i markeringspæle. OG PÅ RUTEN En række ruter er endvidere markeret på virtuelle kort eller kan downloades via Formidling såkaldte applikationer i forbindelse til med smartphones. ruter findes på to niveauer: Formidling af ruten, dvs. hvordan ruten er kommunikeret til brugerne via eksempelvis kampagner, brochurer, flyers, nettet m.m. og formidling på ruten, der rummer markering 4) FACILITETER af ruten ude OG i landskabet SPECIFIKKE fx TILTAG via pæle, PÅ oversigtskort, RUTEN farvekodede pletter på træer eller ikoner på fortove. På en række På mange nyere ruter anlagte er der ruter etableret er formidling forskellige af faciliteter kultur- og undervejs. naturomgivelser Det kan integreret være træningsudstyr, på ruterne via udstræk-ningsbænke forskellige teknologiske og aktivitetspladser. tiltag indbygget Der i eksempelvis arbejdes i nogle pæle, tilfælde som samtidig også på viser at sørge den for tilbagelagte drikkevandposter, distance. toiletter En række og ruter omklædningsfaciliteter i forbindelse på virtuelle med kort ruterne. eller kan Særligt downloades løbe- eller via applikationer gangunderlag til målrettet smartphones. bestemte brugergrupper samt teknol- er endvidere markeret ogiske elementer, som skal indføre et element af leg og spil, er en del af flere aktuelle ruteprojekter. Lys på ruten er 4) et FACILITETER andet fremtrædende OG SPECIFIKKE element, TILTAG der etableres PÅ RUTEN på langt de fleste løberuter i dag for at styrke trygheden om aftenen. På mange ruter er der etableret forskellige faciliteter undervejs. Det kan være træningsudstyr, udstrækningsbænke, aktivitetspladser, 5) OPLEVELSER OG drikkevandposter, TEMAER PÅ RUTEN toiletter og omklædningsfaciliteter i forbindelse med ruterne. Særligt løbeeller Mange gangunderlag ruteprojekter målrettet arbejder bestemte med, at løbeturen brugergrupper skal være samt en teknologiske god oplevelse elementer, for løberen. som Her skal sker indføre udviklingen et element på to af niveauer. leg og spil, Dels er på en det del som af flere seniorrådgiver aktuelle ruteprojekter. Claus Bøje fra Lys Lokale- på ruten og er Anlægsfonden et andet fremtrædende kalder det indre element, niveau, der som etableres handler langt om at de gøre fleste selve løberuter løbet til i dag en god for og at øge sjov trygheden oplevelse ved om at aftenen tilføje eksempelvis og gøre det mere en elek-tronisk attraktivt hare, at løbe som i det man mørke kan på vinterhalvår. løbe om kap med. Dels på det ydre niveau, hvor de stedspecifikke kvaliteter ved rutens omgivelser og information om eksempelvis det lokale kultur- og dyreliv formidles undervejs på ruten. 5) OPLEVELSER OG TEMAER PÅ RUTEN Mange 6) RUTEN ruteprojekter SOM FORBINDELSESLED arbejder med, at løbeturen skal være en god oplevelse for løberen. Her sker udviklingen på to Ofte niveauer. er ruter Dels forbindelsesled på et indre niveau, mellem som forskellige handler områder, at gøre steder selve og løbet funktioner. til en god Flere og ruter sjov udvikles oplevelse med ved det at formål tilføje eksempelvis at skabe nye bevægelsesveje en elektronisk hare, gennem som et man område, kan løbe og ruter om kap anlægges med. Dels ofte, på så de et ydre går igennem niveau, hvor tæt beboede stedspecifikke områder, kvaliteter der gør ruten ved tilgængelig rutens omgivelser for et stort og eksempelvis antal mennesker. det lokale I nogle kultur- tilfælde og er dyreliv ruter tilrettelagt, formidles undervejs så går på forbi ruten. eksempelvis klubhuse og stadions, som gør det muligt at skabe synergi med andre idrætsgrene. 6) RUTEN SOM FORBINDELSESLED Ofte 7) DEN er ruter FAKTISKE forbindelsesled BRUG AF RUTEN mellem forskellige områder, steder og funktioner. Flere ruter udvikles med det formål at skabe Det kan nye være bevægelsesveje en udfordring gennem at evaluere et område, præcist, og hvor ruter mange anlægges og ofte, hvem så der de bruger ligger i forbindelse anlagte ruter, med tæt idet beboede brug-en områder, af ruterne der primært gør ruten er selvorganiseret. tilgængelig for Imidlertid et stort antal medtænker mennesker. flere I nogle projekter tilfælde brugerevalueringer ruter tilrettelagt, som så en de del går af forbi den eksempelvis samlede evalueringsplan klubhuse og og stadions, den eventuelle hvilket gør videreudvikling det muligt at af skabe ruterne. synergi På de med ruter, andre der idrætsgrene. har indbyggede teknologiske elementer, kan brugen automatisk registreres, hvorimod man i andre tilfælde vurderer ruternes popularitet ud fra 7) deltagelsen DEN FAKTISKE til afholdte BRUG arrangementer AF RUTEN på ruterne samt individuelle henvendelser fra borgere. Det kan være en udfordring at evaluere præcist hvor mange og hvem, der bruger de anlagte ruter, idet brugen af ruterne primært er selvorganiseret. Imidlertid medtænker flere projekter brugerevalueringer som en del af den samlede evalueringsplan og den eventuelle videreudvikling af ruterne. På de ruter, der har indbyggede teknologiske elementer, kan brugen automatisk registreres, hvorimod man i andre tilfælde vurderer ruternes popularitet ud fra deltagelsen til afholdte arrangementer på ruterne samt individuelle henvendelser fra borgere. KAPITEL 2: LØBEANLÆG OG LØBERUTER SIDE 16

17 Rudersdalruten Søndermarken Kløverstien Byens Grønne Puls KAPITEL 2: LØBEANLÆG OG RUTER SIDE 17

18 7 PERSPEKTIVER PÅ RUDERSDALRUTEN EN TEMATISK LØBERUTE I NATUREN RudersdalRuten er en klassisk løberute i den forstand, at den ikke er urban, men går gennem landskab og grønne omgivelser. Inddragelse af områdets aktører og omkringliggende faciliteter har været en central del af udviklingen af ruten, som henvender sig til forskellige målgrupper bl.a. via forskellige temaer. 1) BAGGRUND Initiativet til RudersdalRuten blev taget i 2003, hvor to borgere og lokale løbere kontaktede den daværende Søllerød Kommune med en idé om at forbedre mulighederne for motion i naturen. Ideen blev til et samarbejde mellem initiativtagerne, kommunen og de lokale klubløbere, som blev inddraget i arbejdet med at udforme og markere ruterne. Foruden at inddrage de lokale løbere har kommunen inddraget en række både private og offentlige aktører i udvikling af dele af ruten, som har fået hvert deres tema. Foruden de lokale borgere samarbejder kommunen i dag bl.a. med Skodsborg Hotel & Spa, Hjerteforeningen, Naturstyrelsen Hovedstaden, Orienteringsklubben OK Øst Birkerød, Scion DTU og Endomondo. Det særlige ved udviklingen af RudersdalRuten er således en gradvis udvikling og udvidelse af konceptet. Der eksisterede ikke nogen masterplan fra begyndelsen. 2) DISTANCER OG OMGIVELSER RudersdalRuten er et sammenhængende, markeret stisystem af flere forskellige ruter, hvoraf den første rute på 42,195 km (Danmarks første løberute på maratondistance) blev indviet i Der findes på nuværende tidspunkt syv ruter i forbindelse med RudersdalRutens hovedrute: Lysløjpen (239 lamper på 2,5 km), TusindbenRuten (1 km), ForskerRuten (2,5 km, 7,5 km, 13 km), SundhedsRuten (550 m, 4 km), SkodsborgRuten (6,7), FamilieRuten (21,5 km) og VM TræningsRuten (30 km). KAPITEL 2: LØBEANLÆG OG LØBERUTER SIDE 18

19 3) FORMIDLING Formidlingen på ruterne sker primært gennem skiltning ude i landskabet via specialdesignede ikoner for hver temarute med undtagelse af VM TræningsRuten, der alene er formidlet via kort og kan findes online. Formidling af ruterne foregår dels online på rutens hjemmeside og dels via fysisk materiale tilgængeligt rundt om i kommunen samt på opsatte oplysningstavler ved hver rute og aktivitetsplads. Derudover har RudersdalRuten sin egen Facebook profil, hvor arrangementer og andre oplevelser på ruterne formidles. Mere information om ruten findes online på 4) FACILITETER RudersdalRuten rummer blandt andet følgende faciliteter: 1) en lysløjpe (Danmarks ældste) med 239 lamper etableret i 1973 som skiløjpe og renoveret og genåbnet i 2006, 2) en sundhedsrute med specialdesignet, blødt underlag tilpasset kørestolsbrugere og borgere med rollator og 3) fire aktivitetspladser: tre af disse med træningspavilloner og én med udendørs fitnessredskaber. 5) OPLEVELSE RudersdalRuten er et større netværk af forskellige temaruter. Fra planlæggernes side har det været afgørende, at ruterne både kobler det grønne i kommunen sammen til et sammenhængende bevægelsesforløb og tilbyder en vifte af forskelligartede træningsmuligheder og oplevelser af områdernes kultur og natur. Hver rute er målrettet forskellige brugere. TusindbenRuten er fx en natur- og bevægelsesrute for børn, mens ForskerRuten kobler temaerne natur, motion og forskning og forbinder forskerparken ved Scion DTU med Naturskolen i Rude Skov. RudersdalRuten tager på denne måde udgangspunkt i områdets natur, historie og de omkringliggende institutioner i udviklingen af en bred vifte af forskellige ruter, der snor sig ud og ind mellem hinanden og henvender sig til forskellige målgrupper. 6) KOBLINGER Stisystemet strækker sig gennem hele Rudersdal Kommune og forløber ad eksisterende stier gennem et varieret landskab fra Vedbæk i øst til Kajerød i vest. Ruten er planlagt bynær, således at den kæder de forskellige byer i kommunen sammen. 7) DEN FAKTISKE BRUG AF RUTEN I Rudersdal har man ikke registreringer af, hvor mange der bruger de enkelte ruter. Til gengæld kigger man på, hvor mange der deltager i de forskellige arrangementer på ruterne og på tilbagemeldinger fra borgerne med nye idéer. På baggrund af denne information har projektteamet i Rudersdal skønnet, at ruterne er velbesøgte og populære blandt borgerne. Feedbacken bruges endvidere til at videreudvikle rutesystemet. Pt. udvikles en triatlonrute på baggrund af en henvendelse fra Dansk Triatlon Forbund. KAPITEL 2: LØBEANLÆG OG LØBERUTER SIDE 19

20 7 PERSPEKTIVER PÅ LYSRUTEN I SØNDERMARKEN EN URBAN PARK-LØBERUTE Frederiksberg Slot Roskildevej Pladsen ZOO 100 Scenen Søndre Fasanvej 100 Vildnisset Pile Allé Bag Søndermarken Oasen Valby Langgade Nord I Søndermarken på Frederiksberg er en helt ny løberute indviet i oktober Projektet kan ses som en gentænkning af den klassiske løberute i byens grønne områder. Ruten er en del af et større renoveringsprojekt af Søndermarken under overskriften Liv & lys og viser, hvordan løberuter kan integrere interaktiv teknologi, som gør det sjovere at løbe. 1) BAGGRUND Løberuten er en del af projekt Liv & Lys, som kombinerer tre indsatsområder: motion, formidling af parkens kulturhistorie og forbedringer af naturværdier. Formålet med projektet er at bringe den historiske park ind i en nutidig kontekst og gøre byparken til et rum for bevægelse, læring og fordybelse. Projektet skal samtidig opfattes som en forlængelse af Søndermarkens tradition for at være landskabsarkitekternes laboratorium, og løberuten er således del af et projekt, som kobler motion, kultur og natur i et moderne eksperiment. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen, Frederiksberg Kommune samt Lokale & Anlægsfonden. Nordea-fonden har tillige med Lokale & Anlægsfonden støttet projektet økonomisk. 2) DISTANCER OG OMGIVELSER Løberuten i Søndermarken rummer en 2,5 km interaktiv lysløberute og fire aktivitetspladser med hver deres funktioner og stemning. De fire aktivitetspladser er tematiseret efter de steder, hvor de er placeret, fx er Scenen etableret i bakket landskab, som skaber en naturlig intimitet og gør denne plads særligt anvendelig til fx yoga, teater og musik, mens Vildnisset findes i et område med tæt buskads, hvor der blandt andet kan klatres. KAPITEL 2: LØBEANLÆG OG LØBERUTER SIDE 20

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kløverstierne. - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner. Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Kløverstierne. - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner. Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet Kløverstierne - et frugtbart samarbejde mellem ildsjæle, organisationer og kommuner Projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Hvad er Kløverstierne (I)?

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Få inspiration til at benytte Universet

RudersdalRutens Univers. Få inspiration til at benytte Universet RudersdalRutens Univers Få inspiration til at benytte Universet RudersdalRutens Univers - Motion, natur og oplevelser RudersdalRutens Univers er et unikt motions- natur- og oplevelsesunivers, som består

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag HistoriskAtlas.dk er et digitalt atlas med stedbaseret formidling af den lokale og nationale historie i tekst, lyd og billeder. Fortællingerne kan

Læs mere

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne områder. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13.1.2011 Anlægsbevilling på 1,653 mio. kr. til fitness- og motionsruter samt aktivering af byens parker og grønne Aarhus Kommune

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

RudersdalRuten. Inspiration til motion og fysisk aktivitet i naturen. Status og videreudvikling

RudersdalRuten. Inspiration til motion og fysisk aktivitet i naturen. Status og videreudvikling Inspiration til motion og fysisk aktivitet i naturen. Status og videreudvikling 2011 Organisation 2011 Styregruppe for RudersdalRuten (RR) Styregruppe for RudersdalRuten (RR) Formand Birgit Hoé Knudsen

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Liv & lys i Søndermarken Byens Netværk 31.05.12 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Søndermarken er ved at gennemgå en spændende udvikling og renovering. Parkens kulturhistoriske landskaber og bygningsværker

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 - meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle borgere på to hjul.

Læs mere

Lys, luft og bevægelighed

Lys, luft og bevægelighed Det sted, vi bor og lever Hvis der er pænt og trygt, hvor vi bor. Hvis der er cykelstier og kort til grønne områder. Hvis der er butikker, skoler og børnehaver i nærheden. Ja, så er der større muligheder

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Fitness i det Fri Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 33 Indhold 1. Introduktion....... 34 2. Projektets aktiviteter......... 35 3. Projektets resultater..... 35 4. Projektets virkning......... 36

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Velkommen til. Kløverstier. - introduktion. Kløverstier til Helsingør 26. november 2015

Velkommen til. Kløverstier. - introduktion. Kløverstier til Helsingør 26. november 2015 Velkommen til Kløverstier - introduktion Kløverstier til Helsingør 26. november 2015 Hvad er Kløverstier? Et nyt stikoncept, der skal oprettes i hele landet. Et frilufts- og motionskoncept, der er udviklet

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby 1 Sundby Hvorups Masterplanstilgang - Vejen frem Sundby Hvorup Boligselskab har en vision for deres Nørresundby. Derfor arbejder man på en samlet masterplan

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening Projektansvarlig: DGI Nordvest & Vestjylland Kontakt person(er): Louise Kjærsgaard Bertelsen, projektafdelingsleder Email: LKB@dgi.dk Tlf: 79 40 42 02 Mobil: 30 57 23 76 Adresse: H.C. Ørstedvej 2D, 7900

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Græsrødder i bevægelse Program

Græsrødder i bevægelse Program Græsrødder i bevægelse Program Velkomst Oplæg (Om fysisk aktivitet i vores hverdag og om Varde) Gruppearbejde del I Oplæg (Om græsrødder i Baltimore og Danmark) Gruppearbejde del II Gruppearbejde del III

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Friluftslivsstrategi. Herning Kommune. - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. Herning Kommune. - et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi Herning Kommune - et friluftsliv, der byder op til dans 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvor skal friluftslivet bevæge sig hen... 4 Fokus på fire temaer:... 5 Bevægelse... 6

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

SPORTSFAIR 2016 Udearealer & byens rum Udendørs idrætsfaciliteter

SPORTSFAIR 2016 Udearealer & byens rum Udendørs idrætsfaciliteter SPORTSFAIR 2016 Udearealer & byens rum Udendørs idrætsfaciliteter TræningsPavillonen - udendørs platform for træning og samvær Erfaringer og muligheder NaturStadion - TræningsPavillonen - SportVenture

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse Skoleidrættens Forårsfestival i:

Aktivitetsbeskrivelse Skoleidrættens Forårsfestival i: Aktivitetsbeskrivelse Skoleidrættens Forårsfestival i: Foreningsnavn: DGI SMARTsport Aktivitet: Bevægelse og leg med forskellige apps Instruktør: Forskellige Dato: Variabel Målgruppe: Mellemtrinet er bedst

Læs mere