Vandrådet for Randers Fjord har ikke udsendt en udtalelse til kommunernes forslag inden den kommunalpolitiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandrådet for Randers Fjord har ikke udsendt en udtalelse til kommunernes forslag inden den kommunalpolitiske"

Transkript

1 Bemærkning fra Vandrådet for Randers Fjord vedrørende forslag til indsatsprogram for vandløbenes fysiske tilstand for vandplanperioden , Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord. Vandrådet for Randers Fjord har ikke udsendt en udtalelse til kommunernes forslag inden den kommunalpolitiske behandling. Konklusionen på rådets sidste møde (3. Vandrådsmøde den 12. juni 2014) blev: Vandrådet var godt tilfreds med det fremlagte forslag, herunder at der var fundet flere km vandløbsstrækninger og spærringer end udmeldt i Naturstyrelsens ramme. Der var også tilfredshed med udvælgelsen af den store indsats ved Vestbirk Vandkraftværk. Kommunerne arbejder derfor videre med det udkast der blev fremlagt ved mødet og tager stilling til de opmærksomhedspunkter Vandrådet tilkendegav. Der var ingen specifikke opmærksomhedspunkter omkring de foreslåede indsatser i Aarhus Kommune.

2 Udtalelse fra Vandrådet for Aarhus Bugt vedrørende forslag til indsatsprogram for vandløbenes fysiske tilstand for vandplanperioden , Hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt. Som udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til indsatsprogram gav vandrådet nogle overordnede anbefalinger. Disse fremgår af vedhæftede bilag 1 og lægger til grund for det udarbejdede forslag. Vandrådet for Aarhus Bugt udtaler i enighed følgende vedrørende forslag til indsatsprogram : Det gennemarbejdede indsatsprogram anbefales til gennemførelse. Det bemærkes, at arbejdet er sket i lydhørhed og i en god stemning parterne imellem. Teknikergruppen har bistået arbejdet på glimrende vis, og det indsatsprogram, der her fremlægges, er frembragt i fælleskab. Vandrådet vil gerne understrege vigtigheden af at Aarhus kommune og staten, får løst problematikken ved engsøerne, jf. den vedlagte udtalelse (bilag 2) vedr. Årslev Engsø og Egå Engsø. Hovedparten af indsatsen vurderes ikke at indebære væsentlige forringelser af afvandingstilstanden på større arealer. Når projekterne skal gennemføres, udarbejdes egentlige konsekvensvurderinger og der indgås aftale om erstatning, hvis arealerne påvirkes væsentligt. Vandrådet har i god tone diskuteret den generelle fremgangsmåde, når indsatserne skal udmøntes. I det regi finder vandrådet det vigtigt, at de berørte lodsejere involveres tidligt i processen. Vandrådet har ikke fundet det nødvendigt at fremkomme med mindretals- eller særudtalelser. Vandrådet for Aarhus Bugt 4. juni 2014

3 Bilag 1 Vandråd Aarhus Bugts overordnede anbefalinger til prioritering af de fysiske vandløbsindsatser i oplandet til Aarhus Bugt. Vandråd Aarhus Bugt gav på sit møde den 9. april 2014 følgende overordnede anbefalinger til kommunernes arbejde med at prioritere indsatserne: Overordnet lægger rådet vægt på, at kommunernes forslag er baseret på en omkostningseffektiv tilgang. Udvælgelsen af vandløbsstrækninger, hvor der foreslås en indsats samt valg af virkemidler på den enkelte strækning skal derfor sikre, at flest mulige kilometer vandløbsstrækning kan opnå en god tilstand. Rådet finder at denne tilgang i stort omfang også vil resultere i mindst mulig konflikt med arealanvendelsen af de omkringliggende arealer, da omkostningerne til erstatning ofte vil udgøre en væsentlig del af udgiften. Herudover anbefaler rådet at kommunerne ved prioritering af hvilke vandløb der foreslås indsatser i, lægger vægt på følgende: Som udgangspunkt gennemføres primært indsatser i vandløb med en dårlig fysisk tilstand (fysisk indeks mindre end 0,5). I størst mulig omfang laves der sammenhængende indsatser i vandløbssystemer (et system gøres helt færdigt, kan dog specielt afviges for større vandløbssystemer). Indsatser prioriteres højt i vandløb, som har delstrækninger målsat til høj økologisk tilstand. Der lægges vægt på synergi til andre igangværende projekter (specielt fjernelse af spærringer, men også f.eks. klimatilpasningsprojekter). Indsatser der alene skal forbedre målopfyldelsen for planter prioriteres ikke højt, grundet et foreløbigt lavt vidensniveau i forhold til virkemidlernes effekt. I oplandene til Årslev Engsø og Egå Engsø prioriteres vandløbsstrækninger lavt, hvis manglende målopfyldelse alene skyldes fiskeparameteren, og hvor det samtidig vurderes at de fysiske forhold er rimelige. Baggrunden for denne prioritering skyldes usikkerhed om hvordan problemet løses omkring engsøernes negative påvirkning på migrerende fiskearters mulighed for at oppebære en livskraftig bestand, specifikt for havørreds mulighed for ditto. Øvrige strækninger i de to oplande prioriteres efter samme kriterier som i de andre vandløbssystemer. Der skal først og fremmest fjernes spærringer, som omkostningseffektivt giver fisk og smådyr uhindret adgang til længere vandløbsstækninger opstrøms. Vandrådet ønsker en prioriteret liste til næste vandrådsmøde. Rådet har ikke særskilte overordnede anbefalinger til anvendelsen af virkemidlerne udover at der som udgangspunkt skal anvendes den mest omkostningseffektive sammensætning af virkemidler som kan sikre målopfyldelse i vandløbet. Kommunerne forventes på baggrund af lokalt og fagligt kendskab, at foreslå de mest omkostningseffektive virkemidler. Vandrådet for Aarhus Bugt, 9. april 2014

4 Bilag 2 Udtalelse fra vandrådet for Aarhus Bugt vedrørende engsøers konsekvens for målopfyldelse i vandsystemerne Aarhus Å og Egå i hovedvandopland Aarhus Bugt I hovedvandoplandet Aarhus Bugt er der i de to største vandløbssystemer Aarhus Å og Egå anlagt engsøer i de nedre løb før udløb i Aarhus Bugt. Søerne blev anlagt i henholdsvis 2003 og 2006 som led i vandmiljøplan II hvor hovedfunktionen er kvælstoffjernelse. I dag har søerne også en stor naturværdi (specielt for fuglelivet), de har en meget stor værdi i forhold til klimatilpasning, da de forsinker store vandmængder inden de forårsager risiko for oversvømmelse af byområder og de har en meget stor rekreativ værdi. Det viser sig desværre, at søerne også resulterer i en stor dødelig af udtrækkende smolt (unge havørreder der vandrer mod havet). På grundlag af flere undersøgelser udført af DTU-Aqua kan det konkluderes, at det store tab af ørredsmolt i engsøerne betyder, at der ikke længere er grundlag for at opretholde en selvreproducerende bestand af havørred i vandløbene, samt at det er muligt at opretholde en naturlig og selvreproducerende bestand af ørreder i vandløbene, hvis hovedparten af vandløbenes vand bliver ledt udenom engsøerne, specielt i smoltens udtræksperiode. Det er i dag alene Giber Å-systemet som har en større naturlig produktion i oplandet til Aarhus Bugt. Ifølge basisanalysen for Aarhus Bugt oplandet er store dele af vandområderne opstrøms engsøerne i risiko for ikke at opfylde målsætningen for fisk. Vandrådet understreger, at engsøerne og deres funktion skal bevares, men at der er behov for at afklare problemet med manglende målopfyldelse for fisk opstrøms engsøerne. Vandråd Aarhus Bugt finder, at såfremt der måtte være utilstrækkelig viden omkring engsøernes negative påvirkning af de opstrøms beliggende strækningers mulighed for opnåelse af gunstig tilstand jf. fiskeindekset, har det højeste prioritet, at den nødvendige faglige viden tilvejebringes snarest. Vandrådet er klar over, at fiskeindekset i sig selv ikke stiller krav om en selvreproducerende havørredbestand, men rådet tvivler på, at fiskemålsætningen kan opfyldes ved anvendelse af det nuværende fiskeindeks, såfremt der ikke er en større selvreproducerende bestand af havørred. På den baggrund har vandrådet givet kommunerne følgende anbefaling i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til indsatsprogram for Aarhus Bugt hovedvandoplandet: I oplandene til Årslev Engsø og Egå Engsø prioriteres vandløbsstrækninger lavt, hvis manglende målopfyldelse alene skyldes fiskeparameteren, og hvor det samtidig vurderes at de fysiske forhold er rimelige. Baggrunden for denne prioritering skyldes usikkerhed om hvordan problemet løses omkring engsøernes negative påvirkning på migrerende fiskearters mulighed for at oppebære en

5 Bilag 2 livskraftig bestand, specifikt for havørreds mulighed for ditto. Øvrige strækninger i de to oplande prioriteres efter samme kriterier som i de andre vandløbssystemer. Vandrådet anbefaler en løsning som fremadrettet vil sikre en selvreproducerende bestand af havørred i de to vandløbssystemer. Vandrådet er klar over, at en ændring af forholdene omkring engsøerne vil stille anlægstekniske krav, ligesom der formentlig vil blive behov for at tilvejebringe en eventuel mistet kvælstoffjernelse på anden vis samt diverse godkendelser herunder fra fredninger, hvorfor vandrådet ikke forudsætter problemstillingen løst i 2. planperiode. Vandrådet vil derfor anmode Naturstyrelsen om: at tilvejebringe den fornødne viden, så det kan klarlægges om engsøerne i sig selv vil resultere i manglende målopfyldelse for fisk, for en eller flere strækninger, og i givet fald, at tilvejebringe et virkemiddel/en indsats som kan sikre en tilfredsstillende overlevelse af smoltudtrækket, så der kan opretholdes en selvreproducerende bestand af havørred. Til orientering er vedhæftet udtalelse fra Jan Nielsen, Fiskeplejekonsulent ved DTU-Aqua. Udtalelsen er givet til Danmarks Sportsfiskerforbund til vandrådets første udkast til udtalelse, med henblik på at få fremskaffet et fagligt grundlag for vandrådets behandling af problemet. Vandrådet for Aarhus Bugt 4. juni 2014

6 Bilag 2 Bilag til vandrådets udtalelse om Engsøers konsekvens for målopfyldelse i vandsystemerne Aarhus Å og Egå i hoved-vandopland Aarhus Bugt. Udtalelse fra Jan Nielsen DTU-Aqua til Danmarks Sportsfiskerforbund. Fra: Jan Nielsen Emne: SV: Vedr. DTU s faglige vurdering af engsøernes betydning fo kontinuitet for fisk Dato: 12 May :55:39 CEST Til: niels aage skovbo Kære Niels Åge Skovbo Du er repræsentant i Vandrådet for Danmarks Sportsfiskerforbund i afstrømningsområdet for Århus Bugt og har i en mail af 9. maj fremsendt et udkast til en henvendelse fra Vandrådet til Naturstyrelsen. Formålet er at få afklaret, hvad der kan gøres for at få en god økologisk tilstand i vandløbene opstrøms Årslev Engsø (Århus Å samt Lyngbygaards Å) og Egå Engsø (Egåen). Du anmoder DTU Aqua om kommentarer til udkastet, herunder om en faglig vurdering af Årslev Engsø og Egå Engsø s påvirkning af smoltudtræk samt den generelle kontinuitet for vandrende fisk i vandløb med egsøe DTU Aqua har forsket i de danske fiskebestande i over 100 år og har stor erfaring i at vurdere fiskebiologiske problemstillinger samt virkemidler til løsning af problemerne. Vi har været med til at udvikle forslag til fiskeindeks og kan bl.a. henvise til vores hjemmeside hvor vi under overskriften Vadåd og fiskebestade sale e del af efaigee: Relevant materiale vedr. fisk til vandrådene: Link. Rapport om smoltundersøgelserne i Egå: Link Rapport om smoltundersøgelserne i Århus Å-systemet: Link Vi vil i det følgende gøre rede for vores faglige vurdering vedr. de fiskeøkologiske problemstillinger omkring engsøerne i Aarhus-området, så denne kan drøftes i Vandrådet. Forskellige typer vådområder Mange vådområder er etableret langt nede i vandsystemerne, hvor der passerer mange næringsstoffer, og hvor vådområderne kan påvirke vandrefisk m.m. fra det meste af vandsystemet. Store tab af vandrefisk i vådområder kan betyde, at kravene om en god eller høj fiskeøkologisk tilstand i vandløbene ikke kan opfyldes pga. senere mangel på gydefisk og yngel. Desuden har det andre negative effekter for naturen og samfundet, bl.a. et dårligt fiskeri. Ørreden er kendt som en god miljøindikator, og DTU Aqua finder det særdeles relevant at forholde sig konkret til problematikken omkring de store smolttab i visse engsøer, både i Aarhus-området og andre steder i landet. Hvis vådområderne genskaber tidligere tiders naturlige forhold i ådalen med naturlige, periodevise oversvømmelser uden væsentlige smolttab etc., vil det ofte være en stor gevinst for naturen og fiskebestandene. Der er bl.a. gode eksempler på dette fra Omme Å og Vejle Å.

7 Bilag 2 Men som DTU Aquas smoltundersøgelser i Aarhus-området har vist, kan det påvirke fiskebestandene uønsket, hvis man etablerer vådområder, der er anderledes end de evt. oprindelige forhold i oversvømmede ådale. Dvs. hvis vådområderne f.eks. er etableret som en unaturligt stor sø med gennemstrømning af alt åvandet og permanent oversvømmelse pga. sætning af terræn, opstuvning etc. Et stort smolttab er kritisk for bestandene DTU Aqua har gennemført mange undersøgelser af smoltvandringerne omkring engsøerne i Aarhusområdet og entydigt konstateret et særdeles stort smolttab. Tabet i Egåen er f.eks. gået fra 0 % til et gennemsnitligt tab på 83 % efter etableringen af engsøen. Tabet betyder, at antallet af senere tilbagevendende gydefisk reduceres væsentligt. DTU Aqua har derfor i rapporterne om smolttab i Egå- og Årslev engsøer vurderet, at der ikke kan opretholdes en selvreproducerende havørredbestand i vandløbene opstrøms de nuværende engsøer pga. det store smolttab, der i væsentligt omfang forhindrer en naturlig opgang af havørreder på gydevandring. Er vandrådet i tvivl? Vandløbene i Aarhus Kommune er nogle af de bedst undersøgte i landet, og der er ikke tvivl om, at ørredbestandene har fået det dårligt i takt med, at der er introduceret store smolttab ved engsøerne. De store smolttab i Aarhus-området har været kendt et stykke tid. Opgangen af havørred er også undersøgt, og de e eget lille, saeliget ed ade vadløb ude egsøe. e evt. appotee Havøede i Gibe Å, Egå og Åhus Å link og Opgage af havøed til Aahus Å-systeet Link. DTU Aqua har også undersøgt den naturlige produktion af ørredyngel fra gydning i de enkelte vandløb i Aarhus Å-systemet. Tætheden af ørredyngel fra gydning blev halveret fra 2003 til 2011, og hovedårsagen antages at være etableringen af Aarslev Engsø. e DTU Auas Pla fo fiskepleje i Åhus Å Link. På baggrund af de entydige undersøgelsesresultater undrer det os derfor, at Vandråd Aarhus Bugt iflg. det fremsendte udkast ikke finder, at der er tilstrækkeligt viden til at vurdere, om det er engsøerne og den dermed forøgede smoltdødelighed, som er årsag til det lave fiskeindeks i vandløbene opstrøms engsøerne. Vi vil foreslå, at Vandådet døfte begebet kotiuitet, og o et tab af de fleste solt i e egsø ka være foreneligt med begrebet kontinuitet. Kontinuitet er et udtryk for, at bl.a. vandrefisk fra havet (dvs. også havørred) skal kunne vandre mellem vandløb og havet for at opretholde bestandene. Vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at der kan være andre problemer for fiskebestandene, og dette vurderes jo også i vandplanerne. Men set i forhold til engsøerne vurderer vi, at det store smolttab og den efterfølgende mangel på gydefisk i sig selv er kritisk for bestandene. Derfor mener vi ud fra en faglig vurdering ikke, at der bør ske en undtagelse for målopfyldelse i forhold til fiskeindekset, som Vandrådet lægger op til. Man bør i stedet drøfte, hvordan man kan løse problemet med det store smolttab, hvor der allerede foreligger forslag i flere af de nævnte rapporter.

8 Bilag 2 Fiskeindeks og basisanalyse (se evt. rapporten om fiskeindeks her). Det æves i det fesedte udkast, at Vadådet e kla ove, at fiskeidekset i sig selv ikke stille kav om en selvreproducerende havørredbestad. DTU Aua ha dog væet ed til at udabejde foslag til fiskeindeks, og vi kan fremhæve følgende: DCE og DTU Aqua har foreslået Naturstyrelsen at anvende fiskeindeks, der består af to delelementer: DFFVa, der skal anvendes i store, relativt artsrige vandløb og er baseret på den relative forekomst af flere fiskearter, og DFFVø, der er baseret på den naturlige tæthed af ørredyngel fra gydning, og som generelt kan anvendes i de mindre artsfattige vandløb samt i større vandløb, hvor man ønsker en separat bedømmelse af, om ørredbestanden er tilstrækkelig Øedidekset DFFVø ka således iflg. foslaget avedes i alle vadløb, hvo de atuligt e elle ha væet e øedbestad. DCE og DTU Aua ha foeslået flg. gæsevædie: Ørredvandløbets bredde Vadløb op til 2 s bredde: Høj økologisk tilstand God økologisk tilstand Vandløb over 2 m brede Høj økologisk tilstand God økologisk tilstand Naturlig tæthed af ørredyngel fra gydning (antal ½-årsfisk om efteråret) Over 130 ½-års ørred pr. 100 m 2 vandløb ½-års ørred pr. 100 m 2 vandløb Over 250 ½-års ørred pr. 100 m vandløb ½-års ørred pr. 100 m vandløb Det fremgår dog ikke af Naturstyrelsens basisanalyse, hvordan styrelsen har vurderet fiskebestanden, hverken generelt eller i de enkelte vandløb Ring endelig til mig, hvis I vil drøfte ovenstående eller have noget uddybet. Mange hilsener Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg Mobiltlf (prøv først denne tlf.) DTU Aqua omstilling Min Vores rådgivning:

9 Notatark Sagsnr P Sagsbehandler Niels Rauff Vandrådets arbejde og anbefalinger i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for hovedvandsopland Horsens Fjord i 2. vandplanperiode Vandrådet for Horsens fjord blev oprettet i marts måned Vandrådet består af 12 medlemmer. Hedensted Kommune er sekretariat for Vandrådet. Vandrådet har frem til 1. juni 2014 afholdt 3 møder: 1. Den 25. marts 2014 besigtigede Vandrådet et vandløbsprojekt ved Mattrup Å i Horsens Kommune. Projektet er gennemført i 1. vandplanperiode. Vandrådet besluttede proces og arbejdsform for det kommende arbejde. 2. Den 22. april 2014 besigtigede Vandrådet 2 vandløb i Odder Kommune med forskellige udfordringer. Begge vandløb har behov for indsats inden Vandrådet besluttede anbefalinger for kommunernes udarbejdelse af et udkast til indsats program. 3. Den 20. maj besigtigede Vandrådet vandløb i Hedensted Kommune, hvor teknikerne har foreslået, henholdsvis fravalt indsats. Vandrådet besluttede at anbefale udkastet til indsatsprogram med enkelte bemærkninger og forslag til at uddybe de valg, der er foretaget. Vandrådets anbefalinger til Kommunernes teknikergruppe ved 2. møde i Vandrådet Et enigt vandråd anbefaler, at teknikergruppen udarbejder et forslag til indsatsprogram for Horsens Fjord med udgangspunkt i den statslige udmelding (indsatsbehov, indsatskrav, økonomisk ramme og virkemiddelkatalog), teknikergruppens opgavebeskrivelse og Vandrådets prioriteringskriterier. Vandrådets prioriteringskriterier: Det anbefales at indsatsen først og fremmest sker i de større sammenhængende vandløbssystemer. Størrelsen af det enkelte vandløb er ikke af afgørende betydning. Det anbefales at indsatsen først og fremmest sker, så der opnås en høj kvalitet i sammenhængende vandløbssystemer. Det anbefales at indsatsen først og fremmest sker hvor vandløbskvaliteten i dag er god eller knap så god, og så der opnås en super god kvalitet. Det anbefales at indsatsen først og fremmest sker hvor der er et naturligt grundlag for en rigtig god vandløbskvalitet. Det anbefales at der først og fremmest fjernes spærringer hvor fjernelse af spærringer er det bedste virkemiddel til at opnå en høj kvalitet i et givent vandløb. Det anbefales at fjerne de spærringer, det er nødvendigt at fjerne, for at de gode vandløb fungerer fra udspring til udløb. Det anbefales at anvende det / de virkemidler der anses for mest velegnede på et givent sted for at opnå en rigtig god vandløbskvalitet. Vandrådets anbefalinger til kommunalbestyrelser / Byråd ved 3. møde i Vandrådet Vandrådet anbefaler udkastet til indsatsprogram over for de 6 kommunalbestyrelser, idet Vandrådet generelt finder, at Teknikergruppen bag udkastet til indsatsprogram har udvist lydhørhed over for Vandrådets anbefalinger Vandrådet bemærker dog, At vandrådet ikke særskilt har anbefalet indsatser, der har sigte på at opnå flersidig problemløsning. Det gælder fx indsatser der sigter på at opnå målopfyldelse for vandløbene og samtidig opnå sidegevinster ved klimasikring. At Vandrådet ikke har anbefalet at der skulle anvendes mange penge på erstatninger.

10 Vandrådet har særligt indgående drøftet 3 konkrete emner, og Vandrådet finder på den baggrund anledning til at udtale: Vandrådet vurderer, at det er tvivlsomt om forslaget til indsats i Malskær Bæk lige før Gylling vil give den store miljøeffekt, og at forslaget til indsats muligvis vil give problemer med afvanding for større landbrugsarealer i omdrift. Vandrådet finder, at fravalget af indsats for at fjerne en længere rørlægning under Odder By til Rævså i den øvre del af Odder Å systemet er en rimelig prioritering. Vandrådet finder, at valget af indsats i Bjørnkær Bæk med henblik på målopfyldelse i såvel Bjørnkær Bæk som i en del af Gesager Å er en god løsning. Vandrådet ser frem at bidrage med bemærkninger til kommunernes endelige forslag til indsatsprogram forinden fremsendelsen til Naturstyrelsen. Uldum den 30. maj 2014 Niels Rauff 2

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Forslag til indsatsprogram for vandløb 2. planperiode 2015-2021 Aarhus Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for de fysiske forhold i vandløbene. Det er sket under inddragelse af vandrådene

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i de kommende vandområdeplaner 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter Miljømål fastsat BEK nr 1071

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup

NOTAT. Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup NOTAT Til Naturstyrelsen, Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Vedr. Fiskebiologisk vurdering af forslag til vådområdeprojekt ved Flade Sø Fra Jan Nielsen 24. november 2015 Naturstyrelsen planlægger at udføre

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

HØRINGSSVAR. Slagelse Kommune. (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014)

HØRINGSSVAR. Slagelse Kommune. (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014) HØRINGSSVAR Til Slagelse Kommune Vedr. Fiskebiologisk vurdering af vådområdeprojekt ved Tude Å (Projekt Tude Ådal i offentlig høring frem til 28. november 2014) Fra Jan Nielsen og Anders Koed 27. november

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 3. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 12.06.2014 Varighed:

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Kommunernes forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Kommunernes Landsforenings udmelding. Ny muligheder for indflydelse Lidt om vandrådenes

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået det fremsendte.

Læs mere

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug.

Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forundersøgelsen af en eventuel indsats, når dette virkemiddel tages i brug. Bilag 2B: Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for Odense Fjords opland Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Odense Vandløbslaug Odense Vandløbslaug har gennemgået

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 13-03-2013 Aarhus Kommune, Natur og Miljø Bjarke Dehli Indhold Side Baggrund... 1 Ørredudsætninger... 5 Forventet havørredopgang... 6 Metode... 7 Resultater...

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds forventninger til arbejdet i vandråd og undergrupper? titeltypografi i Vandløbskonference 24. april 2014 på Sørup Herregård. Medlemmer af Vandråd & undergrupper, Østlige Øers

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Vandråd for Limfjorden. Tid 1.april 2014, 16.00 19.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 1.april 2014, 16.00 19.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 Vandråd Djursland 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden ved Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Godkendelse af sidste referat 3. Gennemgang

Læs mere

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR NOTAT 20. AUGUST 2015 JOURNALNUMMER 10/184 SKREVET AF STEEN ROED GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR Stevns Kommune har modtaget kommentarer fra Naturstyrelsen, Jan Pedersen samt Gefion i forbindelse

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder

Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder Fiskeribiologisk vurdering af effekterne på ørredbestandene og havørredfiskeriet ved en forventet vandløbsindsats og etablering af vådområder DTU Aqua-rapport nr. 310-2016 Af Jan Nielsen og Anders Koed

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer HØRINGSSVAR VEDR. VANDPLANER I FORHOLD TIL FISKEBESTANDE I VANDLØB OG SØER Til Miljøministeriet Naturstyrelsen Vedr. Offentlighedsfase for Vandplaner, 4. oktober 2010 til 6. april 2011 Fra Danmarks Tekniske

Læs mere

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse

Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Vandområdeplaner 2015-2021 Vandråd, kommunale forslag & lokal inddragelse Møderække: 22. april 2014 kl. 16-18.30 20. maj kl. 15.30-18.30 26. juni kl. 15.30-18.30 19. august kl. 15.30 18.30 Dagsorden Præsentation

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord

Indholdsfortegnelse. Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.3 Mariager Fjord Agri Nord, Landboforeningen Kronjylland, nf plus og repræsenterer 322 medlemmer direkte bosat i Hovedvandopland 1.3 Mariager

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015

Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Svendborg Kommunes vandplansindsats i 2015 Orienteringsmøde for lodsejere Den 19. februar 2015 Udarbejdet af: Christian Vinther Mette Serup Terkel Broe Christensen Dagens program 16.00 Velkomst 16.05 Oplæg

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Det Grønne Råd. Onsdag den 30. november Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Det Grønne Råd Onsdag den 30. november 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 2. Opfølgning på referat fra sidste møde 3. Meddelelser og orientering A. Forslag til Kommuneplan 2017

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

Status for udvikling af den danske bæverbestand

Status for udvikling af den danske bæverbestand Status for udvikling af den danske bæverbestand Påvirkninger af vandløb -fordele og ulemper Status for forvaltning af bæveren i Danmark ENVINA Fiskefagmøde 2016 Henning Aaser Hvornår og hvorfor? Hvor mange

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer

Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer til Forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Lillebælt/Fyn Organisation Bemærkning Kommunernes kommentarer Dansk Ornitologisk Forening En lille hurtig besked om

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

1.15 Det Sydfynske Øhav

1.15 Det Sydfynske Øhav Velkommen til 1. vandrådsmøde i hovedvandoplandet 1.15 Det Sydfynske Øhav Den 24. marts 2014 Svendborg Rådhus Dagsorden 1. Velkomst ved udvalgsformand Birger Jensen 2. Oplæg om 2. generation vandplaner

Læs mere

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere