Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder)"

Transkript

1 PRØVER HVORI DER INDGÅR ET ARBEJDSRESULTAT (jfr. Studieordning for læreruddannelsen 2011 side 211 Eksamens og prøvebestemmelser for læreruddannelsen, pkt Professionsbachelorprojektet). Projektet skal afleveres senest den 2. april, kl Der dispenseres ikke fra denne frist. Der afleveres 3 eksemplarer (papirudgave) på studiekontoret. Desuden afleveres 1 eksemplar i elektronisk form i PURE. Af administrative hensyn skal denne blanket være første side af opgaven. Eksamenstermin: Maj/juni Professionsbachelorprojekt i tilknytning til linjefag: Samfundsfag Titel: Kritisk sans i den danske folkeskole anno Vejledere: Helle Højbo Schjoldager Thomas Stentz Mortensen Dette projekt er udarbejdet af: Studie nr.: L Navn: Mikkel Bonde Antal sider i opgaven: 28.4 (25-35 sider á 2600 enheder) Dato: 02/04 Studerendes underskrift:

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMFORMULERING... 3 FORMÅLET MED OPGAVEN... 3 METODE... 3 KRITISK SANS... 5 FRANKFURTERSKOLEN... 6 KRITISK SANS I SAMFUNDSFAG... 6 Kildekritik... 9 FOLKESKOLEN OG KRITISK SANS... 9 ELEV I DET SENMODERNE DET HØJMODERNE KULTUREL FRISÆTTELSE OG AFHIERARKISERING WEB EMPIRI INTERVIEWS MED ELEVER FORSØG MED ELEVER SAMFUNDSFAG I SKOLEN EN UNDERSØGELSE AF SAMFUNDSFAG KRITIK AF INDSAMLINGSMETODE De kvalitative interviews Udvælgelse af respondenter Validitet og reliabilitet UNDERVISNING I KRITISK SANS GOD ANDERLEDESHED KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG BILAG 1 EB VS. POLITIKEN BILAG 2 ARTIKLER SOM GENSTAND FOR FORSØG

3 Indledning Danmark. Et land i en konstant teknologisk udvikling, og et land med et brændende ønske om at være verdens førende videnssamfund. 1 Dette har sat sit præg på hele uddannelsessystemet, herunder også folkeskolen. Eleverne i den danske folkeskole skal paratgøres til et ungdoms- og voksenliv med livslang læring. Dette skal gøres med teknologien in mente, hvorfor vi i folkeskolen ser flere og flere teknologiske fremskridt; Tavlen har fået en ny nabo i smartboards, hvorfor tavleskrivning ses mere og mere i form af PowerPoint, samtidig med at elevernes notesbøger ofte er udskiftet med en bærbar computer. Det er dog ikke kun folkeskolen der gennemlever en teknologisk revolution. Sociale medier og web 2.0 har gjort deres indtog i elevernes hverdag, hvor det seneste og største eksempel angående brugere ses ved Facebook. Hvor Danmark er de indbyggermæssigt set største forbrugere af Facebook, er dette også tilfældet med de danske teenagere. I en undersøgelse fra februar viste det sig, at 94 % af de danske teenagere havde en bruger på Facebook på dette tidspunkt. 2 Det vil altså ligeså sige, at næsten alle af de danske folkeskoleelever i udskolingen har en bruger på denne hjemmeside, der bedst kan beskrives som en netværksside. Eleverne kan ytre sig om alt, danne relationer og netværk, fremvise talenter osv. alt hjemmefra deres PC. Dette er alt i alt et meget godt billede på, hvor stor en betydning og faktor internettet har for de danske elever og resten af samfundet. Vi læser nyheder, tjekker sociale medier, bestiller mad mv. Internettet kan benyttes til næsten alt, hvorfor det må siges at være en af verdenshistoriens største opfindelser. Men nu vil jeg, som kommende folkeskolelærer alligevel stille spørgsmålet: Er alt virkelig positivt ved dette fænomen? Fra et lærerfagligt synspunkt er det bedste svar: både/og. Teknologien er fremtiden for vores videnssamfund, hvorfor det er nødvendigt at vi inddrager det i undervisningen, men uden at jeg postulerer alt for meget, vil jeg formode at 100 % af alle lærere har haft et irritationsmoment, hvor kernen af problemet har været internettet og de bærbare computere. Med det stigende forbrug af internettet hos de danske unge, har jeg valgt at lægge mit fokus på samfundsfag og begrebet kritisk sans. Begrundelsen herfor skal findes idet, at jeg i tidligere praktikperioder har bemærket, at alt hvad jeg præsenterede for eleverne blev accepteret som 1 UVM, Danmarks strategi for livslang læring, kap. 2 2 Medierådet for børn og unge m.fl., Teenagere deres private og offentlige liv på sociale medier, s.2 2

4 værende korrekte og valide. Jeg er selv født ind i en generation med bogstavet Y, betydende at jeg altid har haft computeren og tv et tæt på livet. Min opfattelse er, at vi nu står i en folkeskole bestående af generation Z en generation der tilnærmelsesvis lever igennem internettet og de sociale medier. Jeg har flere gange oplevet, at elever har argumenteret for en holdning igennem noget de har læst på enten en online- tabloidavis eller et socialt medie uden at skænke kildekritik, kritisk refleksion osv. en eneste tanke. Ligeledes har der flere gange opstået konflikter på baggrund af en ubegrundet holdning, en tendens jeg også har fået indsigt i sker på de sociale medier, både ved egen erfaring og igennem min empiriindsamling. Derfor ser jeg det som en nødvendighed, at der fokuseres mere på arbejdet med den kritiske sans et arbejde der forhåbentligt kan inkluderes i samfundsfagsundervisningen. Denne forundring leder mig frem til følgende problemformulering: Problemformulering Hvorfor skal man i den danske folkeskole anno arbejde med kritisk sans, og hvordan kan det vise sig i samfundsfag, hvor eleverne både skal udvikle sig personlig og i et demokratisk fællesskab? Formålet med opgaven Mine erfaringer fortæller mig, at elevernes kritiske sans skal styrkes, for at de kan være med til at videreudvikle det danske videnssamfund i fremtiden. Jeg vil undersøge, elevernes niveau indenfor kritisk sans, samtidig med at jeg vil bevise berettigelsen af undervisning i kritisk sans. Dette sker, således at eleverne lever op til samfundets krav og målene i folkeskolens formålsparagraf og trinmålene i samfundsfag. Ud fra nedenstående metode vil jeg finde frem til et muligt svar på min problemformulering. Metode Da jeg i denne opgave vil arbejde med begrebet kritisk sans, vil jeg først og fremmest få klargjort, hvad kritisk sans egentlig er. Dette vil jeg gøre ved at se på, hvor ideen om den kritiske sans er opstået, samt hvorfor den kritiske sans er med i dagens folkeskole. Her vil jeg benytte mig af tankerne omkring Frankfurterskolens fundamentale tanker, da grundelementerne i teorien bag denne er af stor betydning for hvordan, vi i dag beskriver kritisk sans og refleksivitet. Dernæst skal begrebet kritisk sans belyses, hvorfor jeg vil 3

5 inddrage Ph.d. og lektor Leon Dalgas Jensen og hans syn på kritisk sans i samfundsfag, da hans begrebsafklaring er idealtanken bag det at tænke kritisk og med refleksion over et givent område. Sammenholdende med Leon Dalgas Jensen vil jeg inddrage tanker fra videnskabsteorien. Som hjælp til at belyse begrebet vil jeg også benytte mig af Cand.Phil i historie Vibeke Ankersborgs tjekliste omkring kildekritik, for at se hvad det er eleverne gerne skal besidde, hvis ikke perfekt så i hvert fald grundstenene heri, da de vil møde kildekritik både i folkeskolen men også i deres eget liv og i en fremtid med videreuddannelse. Når jeg har afklaret, hvad kritisk sans er, vil jeg se på, hvordan begrebet viser sig i den danske folkeskole og samfundsfag anno rent lovmæssigt, hvorfor jeg benytter mig af Folkeskolens formålsparagraf samt faghæftet vedrørende samfundsfag, da det alt andet lige skal danne baggrunden for undervisningen i samfundsfag. Da den lovmæssige side og begrebet kritisk sans herefter er præciseret, må vi for at forstå, hvordan vi bedst muligt kan lære eleverne at reflektere kritisk, kontekstualisere og se på de samspil, som eleven fungerer i. Her vil jeg gå ind i tankerne omkring nutidens samfund, her kaldt det postmoderne eller højmoderne. Til dette anvendes sociologisk tænker Anthony Giddens højmodernitet, der kan være med til at give os et billede af, hvordan samfundet er i dag. Når samfundet er blevet beskrevet vil jeg igen inddrage Giddens og hans tanker omkring selvidentitet, samt professor i pædagogik Thomas Ziehes teori om kulturel frisættelse. Dette sker for at få et indblik i, hvordan den psykologiske, sociologiske og adfærdsmæssige side af eleverne fungerer, med hensigten om at den pågældende elev skal udvikle kritisk sans. Til trods for at Ziehe fremkom med hans tanker omkring traditionernes død og den kulturelle frisættelse i 1980 erne, har han til stadighed relevans for en dansk folkeskole anno. Dette skal ses i lyset af, at hans teori grundfæstes i det frie valg, hvilket i nutidens samfund spiller en central rolle i valg af livsstil, uddannelse, erhverv, partner eller mangel på samme, osv. Med i dette inddrages også Marc Prenskys begreber Digital natives og digital immigrants for at se hvilke faldgruber, der kunne være i det postmoderne samfund med generation Z og lærere født i en anden generation. Efter at klarlæggelsen af eleverne i det senmoderne, vil jeg præsentere min empiri. Den empiri, jeg benytter, er interviews med elever for at få et indblik i deres verden og syn på kritisk sans. Udover dette indeholder empirien notater fra en lærerlog, som har udgangspunkt 4

6 i et forsøg, hvor jeg bevist provokerede elevernes kritiske sans. Empirien vil herefter blive analyseret vha. teorierne omkring kritisk sans, som tidligere er blevet inddraget. Udover min egne empiriske data inddrager jeg Samfundsfag i skolen, som er en undersøgelse med fokus på demokratisk dannelse og herunder kritisk sans, for at sammenligne og analysere deres resultater med resultaterne fra min undersøgelse af elevernes kritiske sans. Efter at empirien er blevet præsenteret og analyseret, inddrager jeg Thomas Harboe og hans teori omkring samfundsvidenskabelige metoder, da det i en empirisk undersøgelse er vigtigt at have validitet og reliabilitet. Derfor vil jeg ud fra denne teori argumentere for mit valg af indsamlingsmetode, men samtidigt anskue metoderne og mit valg af personer med kritisk refleksion. I forlængelse heraf, vil jeg igennem den kritiske refleksion angive, hvordan min empiriindsamling kunne have fundet sted i idealverdenen. Endvidere vil jeg benytte Ziehe og hans tanker om god anderledeshed og fremmedgørelse for at komme frem til en konklusion på min undersøgelse og anskue, hvorledes man i dagens folkeskole kan arbejde med kritisk sans. Jeg vælger at benytte mig af Ziehes tilgang til undervisningen, da han igennem sin god anderledeshed belyser problemstillingen med de frie valg, som eleven vokser op med. Samtidig fremkommer han med en mulig løsning på problemstillingen, som jeg og angiveligt alle lærere har mødt i deres undervisningspraksis: Hvorfor skal jeg lære at, når jeg ikke kan bruge det til noget relevant. Efter denne analyse af min empiri, vil jeg komme med en konklusion herpå, samt perspektivere til et fremtidigt arbejde indenfor kritisk sans i samfundsfag. Kritisk sans For at forstå begrebet kritisk sans, og hvad det betyder for skolen, vil jeg gå ind og se på hvor begrebet, om end ikke stammer fra, så hvor det fik sit gennembrud i forhold til den udgave, vi kender i dag i dagens folkeskole. Til dette vil jeg gøre brug af ideerne om Frankfurterskolen. Efter at vi har haft kikkerten rettet mod den historiske horisont, vil jeg se på hvordan det nu begrebsafklaret kritisk sans viser sig i dagens danske folkeskole og navnlig i samfundsfag. 5

7 Frankfurterskolen I 1923 blev Institut for Socialforskning i Frankfurt grundlagt, hvilket blev startskuddet til det vi i dag betegner Frankfurterskolen. 3 Da man i 1930 lod embedet overgå til Max Horkheimer ( ) begyndte der at ske en udvikling. Han havde grundtanker omkring den sociologiske filosofi, som danner fundamentet for det i denne opgave nævnte kritisk sans. Det skal nævnes at udover Horkheimer har der også været flere store tænkere ind over, men jeg vil fokusere på disses ideer og ikke direkte på dem som personer. Tankerne omkring Frankfurterskolen beror som sagt i den sociologiske filosofi, men ikke som man tidligere havde anskuet dette. Ideerne omkring fremmedgørelse bebudet af Marx, inspirerede Horkheimer til en refleksionsfilosofi, hvor man sammentænker filosofi og empirisk forskning. 4 Omskrevet til nutidigt sprog vil det sige, at man opholder historiske samfunds studier med nutidige, alt imens man bibeholder refleksionen. Dette udmøntede sig i en kritisk teori, som er en teori der samtidig med at være kritisk overfor samfundet, også er kritisk overfor teorier om dette samfund og de videnskabelige metoder til at nærme sig det. 5 I samspil med at politikken i Europa i denne tid gennemgik store omvæltninger (nazisme, kommunisme, fascisme osv.), underlagde Frankfurterskolen sig ikke blot disse politiske omvæltninger, men de forholdte sig kritisk til det, som andre kaldte fremskridt. Navnlig de politiske ledere, som i dag er kendte som skelsættende personligheder i europæiske historie Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini osv. Til trods for at den sociologiske filosofi i Frankfurterskolen ikke direkte benævner den kritiske sans i en kontekst omhandlende den danske folkeskole, er der tydelige træk hertil. For at se på disse træk, vil jeg nu bruge Leon Dalgas Jensens begrebsafklaring af og holdning til kritisk sans i nutidens danske folkeskole, navnlig i samfundsfag. Kritisk sans i samfundsfag Når man som underviser i samfundsfag i folkeskolen ser nærmere på folkeskoleloven og fagformålet for samfundsfag benævnes begrebet kritisk sans som værende en bærende del. Men for at undervise eleverne på en sådan måde, at de tillægger sig kompetencer inden for 3 Nørager (2007), s Nørager (2007), s Ramsay (2000), s 177 6

8 den kritiske stillingstagen, må begrebet kritisk sans først begrebsafklares. For at få denne forforståelse af begrebet har jeg benyttet mig af Leon Dalgas Jensen, Ph.d. og lektor i samfundsfag. Synssansen har at gøre med øjnene, den audioaktive med dine ører, og følesansen med nervetrådene og elektroimpulser. Men hvad med den kritiske sans? Til trods for benævnelsen som værende en sans, er den kritiske sans selvfølgelig ikke en del af det, som vi forstår som de anatomiske sanser hos mennesket, men mere som en kompetence hos det enkelte individ. Leon Dalgas Jensen skriver således: Kritisk sans er en kompetence, der rummer personlig erfaringsdannelse og værdiafklaring, viden, teorier, begreber, metodiske færdigheder og handlekompetence. 6 Idet at der bliver brugt ordet kompetence og ikke kvalifikation fortolker jeg som et udtryk for, at det ikke er noget eleverne blot lærer ved den formelle undervisning og uddannelse, nej det er en kompetence, noget eleverne skal kunne benytte sig af i givne situationer og tilpasse egne erfaringer, viden og teorier hertil. Senere i denne opgave vil jeg i min empiri beskrive, hvad der sker når den kritiske reflektionskompetence udebliver. Som nævnt tidligere vil jeg fokusere på den kritiske sans i samfundsfag, hvor den viser sig som viden omkring samfundsforhold,- teorier og begreber, metodiske færdigheder til at undersøge aktuelle/relevante samfundsmæssige problemstillinger, samt en personlig stillingstagen, der gør eleven i stand til at handle og deltage i et demokratisk samfund. 7 Måden hvorpå den kritiske sans skal i funktion er i at skelne mellem det sande og falske. det er en af skolens centrale opgaver at arbejde med at udvikle elevernes evne til at skelne mellem sandt og falsk, som Leon Dalgas Jensen påpeger det i sin artikelserie. 8 Men hvad er egentlig sandhed og hvad er falsk? Der er få ting i denne verden der er absolutte sandheder, men ifølge mine tanker i samspil med Leon Dalgas Jensen, er det heller ikke det der er målet. Vi kategoriserer fx Newtons lov om tyngdekraften som at være en ren sandhed, men indtil at det er videnskabeligt bevist, at det ikke er andre faktorer end fx jordens magnetiske felt og et objekts massefylde der får ting til at falde, ja så er det heller ikke en absolut sandhed. Men indtil da, ja så antager vi at Newtons lov er sandheden, hvilket også viser sig i skolen i 6 Jensen (2001a), s 25 7 Jensen (2001a), s 25 8 Jensen (2001a), s 26 7

9 samfundsfag. Leon Dalgas Jensen kategorisere sandheden som indeholdende fire forskellige kriterier: 9 Korrespondenskriterium, der skal være overensstemmelse mellem begreber, modeller, teorier og så den virkelighed, det omhandler. Det vil altså sige, at man skal kunne dokumentere det fremførte, for på den måde at kunne skelne mellem en kendsgerning og en vurdering (objektivitet vs. subjektivitet). Her kan der fx nævnes økonomiske teorier eller alment opfattede og accepterede læseindlæringsstrategier. Konsensuskriterium, som her forstås som en gensidig forståelse af sandheden. Dette sker igennem dialog og refleksion på baggrund af andres dokumentation og argumentation, for vi på den måde erhverver os en kollektiv opfattelse af sandheden. Siden holocaust er der flere gange blevet anfægtet om dette egentligt skete, hvilket har virket stødende på almenbefolkningen i hele verden, da vi har fået beretninger fra jøder og jødiske familier om forfærdelighederne i Auschwitz, Theresienstadt osv. Konsistenskriterium, kriteriet hvor vi bruger vores logik. Giver det mening, er der sammenhæng, eller indeholder denne viden selvmodsigelser? Her er det nemt at nævne politikere og deres udsagn som eksempel, da det ofte er disse der fremfører viden på baggrund af sprog. Men en anden kilde, som fylder meget i medierne er selvfølgelig nyhedsstrømmen, hvilket også har affekt på eleverne i folkeskolen. Dette vil jeg vende tilbage til senere i opgaven/undersøgelsen. Det narrative kriterium, som i al almindelighed omfatter kohærens. Her er der tale om fx fortællinger, som fylder meget i samfundsfag og især i historie, når vi som lærere fx skal undervise i, hvad der skete i dannelsen af Kul- og stålunionen, hvorfor det skete og hvad de forskellige aktører gjorde. Når disse fire kriterier er blevet fastlagt med Leon Dalgas Jensen, skal det selvfølgelig ikke forstås som en tjekliste med afkrydsning, men mere som et opråb til lærerne, hvad deres undervisning skal stræbe imod. Eleverne skal blive bevidste omkring kriterierne, for de på den måde kan få kompetencer inden for dokumentation, argumentation og sammenhængende meningsskabende fremstilling, ifølge Leon Dalgas Jensen Jensen (2001a), s Jensen (2001a), s 28 8

10 Kildekritik For at understrege vigtigheden mht. elevernes indsigt i sandheden, inddrager jeg nu en tjekliste, som bliver brugt flittigt på de videregående uddannelser, her beskrevet af Vibeke Ankersborg, cand.phil. i historie. 11 Grunden til at jeg inddrager dette er, at selvom eleverne i udskolingen stadig har minimum 4-5 år til de begynder på universitetet, så skal disse elever gerne forstå det primære indenfor kildekritik, således at vi forbereder dem til deres kommende liv i et demokratisk samfund. Udover dette vælger jeg at sammenfatte og fortolke på Ankersborgs liste, da det ikke er alle der er lige relevante for elever i den danske folkeskole. Hovedpointerne i hendes bog og altså på denne liste er, at man skal kende kildematerialet, være kritisk og opretholde det stof, man læser/hører/ser med sin egen forforståelse. Jeg fortolker dette og projicerer det til min empiri i nogle af de efterfølgende afsnit, da dette er af stor betydning for den videre undervisning i kritisk sans for de elever, jeg har observeret. Når begrebet kritisk sans er blevet præsenteret, især i form af Leon Dalgas Jensens artikelserie, står det klart for mig, hvad eleverne skal have ud af samfundsfagsundervisningen indenfor området kritisk sans. For at berede eleverne til et liv med livslang læring og som borger/aktør i et demokratisk samfund, skal undervisningen gøre eleverne i stand til både at anskue en kilde med kritisk syn, samtidig med at de udvikler kompetencer indenfor dokumentation, argumentation og velbegrundet stillingstagen. Denne viden er væsentlig at have in mente, når man som lærer skal fremme elevernes kompetencer omkring kritisk sans og søgen imod sandheden. Folkeskolen og kritisk sans At opfordre den opvoksende til noget som han endnu ikke kan, og at anerkende ham som en, han endnu ikke er. 12 Sådan lyder et citat fra den tyske professor i pædagogik og æresdoktor ved Aarhus Universitet, Dietrich Benner. Efter min mening fortæller dette citat meget præcist, hvad paradokset i folkeskolen er balancegangen imellem dannelsen til samfundet og dannelsen til autonomi. Lige netop dette paradoks er også et meget godt billede på undervisningen indenfor kritisk sans, for hvordan kan man ved hjælp af ydre påvirkning (læreren) undervise en elev i, at de ikke må lade sig styre af ydre påvirkninger? Den tyske 11 Ankersborg (2007), s Moos (2007), s 15 9

11 filosof og professor fra starten af det 20.århundrede Leonard Nelson formulerer det således: Hvordan kan man gennem en ydre indvirkning bringe et menneske til ikke at lade sig bestemme af ydre indvirkninger? 13 Dette er, hvad vi senere kender som et af de pædagogiske paradokser, hvilket til stadighed er et af de store spørgsmål i skolen. Hvis man går nærmere ind og ser på de ministerielt besluttede krav til folkeskolen, indeholder dette flere områder af begrebet demokratisk dannelse også kritisk sans. Kapitel 1 i folkeskoleloven, folkeskolens formål, 1, stk. 2: Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 14 Dette stykke af folkeskolens formål er både et eksempel på det førnævnte paradoks, men det er ligeledes en del af det, der er den kritisk sans, som nævnt tidligere. Eleven skal udvikle redskaber, hvorpå denne kan tage stilling og handle. Hvis man tager springet længere ind i skolen, her igennem faghæftet for samfundsfag, viser begrebet kritisk sans sig i sin direkte form. Eleverne skal udvikle kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem, at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. 15 Jeg vil ikke gå ind i de direkte trinmål for samfundsfag, da det igennem ovenstående uddrag fra fagets formål, står klart at den kritiske sans skal spille en central rolle i undervisningen i samfundsfag. Hvis vi sammenholder det, vi nu har fundet ud af om kritisk sans, viser det sig at dette begreb fylder eller skal fylde en stor del i den danske folkeskole. Det er her eleverne skal lære at dokumentere, argumentere og opnå evner indenfor sammenhængende meningsskabende fremstilling. Lige præcis dette med sandhed og dokumentation er noget jeg har oplevet både som lærerstuderende, men også igennem vikararbejde og andet arbejde med børn. Min empiri viser også tegn på en manglende argumentation, hvorfor arbejdet med kritisk sans i fremtiden er yderst vigtigt, også når man tænker på det samfund, som eleverne vokser op i. Vi har både fået det såkaldte Web 2.0 med facebook osv., men dette er ikke den eneste forandring, der er sket de sidste 20 år. Samfundet har ændret sig og den måde man oplever individet og fællesskabet har fulgt trop. 13 Moos (2007), s Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, kapitel 1 15 Faghæfte 5 Samfundsfag, s 3 10

12 Elev i det senmoderne Jeg insinuerer, at alle lærers drøm må være, at det, de igennem deres undervisning fremlægger, skaber den intenderede læring hos eleverne. Sådan forholder det sig dog ikke, men hvorfor er dette tilfældet? For det første er eleverne ikke små robotter man blot kan programmere og installere software på, hvilket ifølge mit skolesyn er af en positiv betydning. Vi har i den danske folkeskole fokus på andet end utilitarisme og nytteetik, da den almene dannelse fylder meget herhjemme. Da denne almene dannelse og førnævnte demokratiske dannelse ligeledes fylder meget i samfundsfagets formål, må man tage et skridt væk fra selve undervisningen og se på, hvordan eleverne i nutidens samfund agerer. Til dette vil vi nu se nærmere på det højmoderne samfund. Det højmoderne Globalisering er et af hvor tids mest benyttede begreb, når vi skal beskrive overgangen imellem det industrielle samfund og så til det samfund, som i dag benævnes som det postmoderne, højmoderne eller som nævnt tidligere: et videnssamfund. På samme måde benytter Giddens sig af begrebet globalisering, når han skal beskrive det højmoderne samfund. Han arbejder med tre faktorer, som ifølge ham er grundstenene til vores samfund i dag; adskillelsen af tid og rum, udlejringsmekanismer, og institutionel refleksivitet. 16 Disse tre faktorer er alle en vigtig del af vores forståelse af nutidens samfund, men da jeg i denne opgave fokuserer på den kritiske sans, omtales her kun den institutionelle refleksivitet. Giddens benævner denne refleksivitet som et opgør med oplysningstidens fornuft, til trods for at fornuften spiller en stor rolle i refleksionen. 17 Med andre ord betyder det, at intet er sikkert længere til trods for at de bygger på videnskab. Som nævnt i afsnittet omkring sandheden i kritisk sans ved Leon Dalgas Jensen, er der ikke mange der vil anfægte Newtons lov, da det er en almengyldig videnskabelig læresætning. Dette betyder dog ikke, at Newton ikke kan stilles overfor revision eller en mulig forkastelse, hvis en ny videnskab baseret på fornuft og videnskab fx beviser, at det er mængden af kobolt i jorden der bestemmer tyngdekraften. Jeg er udmærket klar over, at dette selvfølgelig ikke er sandsynligt, men tanken bag er den refleksive tilgang, hvor alt kan stilles overfor en radikal tvivl. At intet kan opleves som 100 % 16 Giddens (1996), s Giddens (1996), s 33 11

13 sandhed er eksistentielt foruroligende for almindelige individer" 18 ifølge Giddens, hvilket sammenkoblet med, at individet har brug for at overveje hypotetiske muligheder i flæng 19, skaber grundlaget for individet i nutidens samfund et samfund hvor risici og muligheder fylder tankerne hos stort set alle mennesker. Hvis vi altså belyser individet i nutidens samfund, er det nu klart, at der er tale om en kompleks sammenkobling imellem den evige usikkerhed/risiko og de evige hypotetiske muligheder. Dette har også sat sine spor i kulturen, som er en af de vigtigste elementer i identitetsskabelse. Hertil siger Giddens, at livsstil er noget, der "adopteres", snarere end noget "der går i arv". Livsstil er rutiniseret praksis, hvor rutinerne er inkorporeret i tøjvaner, spisevaner, handlemåder og foretrukne mødesteder. 20 Et meget centralt begreb i Giddens teori omkring selvidentitet er valget. Valget skal her forstås som et valg af en bestemt livsstil, hvilket er med til at skabe ens selvidentitet. Eleverne kan altså vælge frit på alle hylder i livet, hvad angår selvidentitet, hvorfor det er relevant at inddrage Thomas Ziehe og hans tanker omkring den kulturelle afhierarkisering eller frisættelse. Kulturel frisættelse og afhierarkisering Land of the free og The land of possibilities har de sidste århundrede været synonym med USA og den amerikanske drøm. På samme måde som vi ser det i nutidens litteratur med diverse litteraturhenvisninger til ældre tekster og når politikere diskuterer om, hvorvidt der skal Robin Hood skatter på finanstransaktioner, vil jeg her parafrasere til nutidens samfund. For det er ikke længere nødvendigt at flytte til USA for at få frihed til at vælge og uendelige muligheder i livet. Vi er ikke længere stavnsbundet til at videreføre faderens eller moderens erhverv (eller mangel på samme), men der er derimod sket en kulturel frisættelse. Med et citat fra Ziehe traditionsødelæggelse er således betragtet også en frigørelse af muligheder, som vi kan få til tydningen af os selv 21, forstås det, at vi alle har muligheder for at skabe en identitet. Vi kan afprøve forskellige identiteter og forandre os igennem hele livet. Denne frihed er ved første øjekast rent positivt, men som ved alt andet findes der også en bagside. Afskaffelsen af traditioner er med til at øge presset på individet og selvet, da vores 18 Giddens (1996), s Giddens (1996), s Giddens (1996), s Ziehe (2008), s 25 12

14 beslutninger er af stor betydning for det videre liv. 22 Dette er medgivende til at skabe en usikkerhed hos individet. Hvis jeg skal sammenholde dette med Giddens beskrivelser af risiko/mulighed, kan man frygte at presset på enkelte individer bliver for stort, da de ikke kan kapere de uendelige muligheder. Hertil er ambivalensen for stor. En anden del af Ziehes teori, som den kulturelle frisættelse skaber, med betydning for den kritiske sans er, at individet og dermed eleven opbygger sine egne relevanskorridorer. 23 Baggrunden for opbyggelsen af de subjektive relevanskorridorer skal også findes i den kulturelle afhierarkisering eller frisættelse, i den grad at eleverne som sagt er overladt til sig selv. De er overlagt til sig selv i den forstand, at de skal vælge deres liv og skabe en identitet ud fra uendelige muligheder. Derfor er det nu også blevet sværere for læreren, da vi skal undervise i et område som eleverne også bør ville undervises i. Dette sker på baggrund af ovenstående tanke om, at eleverne skal opbygge deres egne relevanskriterier. Dette giver dog også andre problemer, da eleverne finder alt, der ligger udenfor deres interesser, for ligegyldigt. I samme spor som dette hævder Ziehe, at eleverne har fået evner inden for en subjektiv- oplevelsesrelateret fortælling om deres eget liv, hverdag og interesser, som tidligere generationer ikke har mestret på samme måde. 24 Hvis jeg skal omformulere dette med henblik på denne opgave om kritisk sans, betyder det at eleverne har fået færdigheder indenfor selvstændighed på den måde, at de kan forholde sig til sig selv. De kan sige Når jeg hører Medina/One Direction/Etc., får jeg en følelse af, at jeg er i en anden verden og jeg kan mærke rytmen svømme rundt i blodet. Denne maleriske fortælling og udvikling af denne oplevelsesrelateret måde har selvfølgelig også en pendant, som efter mine erfaringer og med Ziehes ord bliver nedprioriteret hos eleverne. Denne pendant er det diskursive sprog, hvor eleverne udviser formalitet ved hjælp af argumentation og stringens. 25 Her finder vi også den kritiske sans, da eleverne udviser mangler i det at forholde sig kritisk til et medie/en tekst/etc., som ikke opleves af eleven. Opleves skal her både ses som, at eleven ikke opfatter et emne relevant, men også at eleven ikke selv har oplevet noget lignende, som de kan relatere til. Når jeg skal argumentere for den kritiske sans betydning i nutidens danske folkeskole på baggrund af ovenstående problemstilling, vil jeg vende kort tilbage til denne opgaves 22 Ziehe (2008), s Ziehe (2004), s Ziehe (2004), Ziehe (2004),

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Sociale relationer og matematisk kompetence

Sociale relationer og matematisk kompetence Bachelorprojekt Maj 2012 Lene Bechgaard Rasmussen Studie Nr.: 280091 Sociale relationer og matematisk kompetence - i et nydannet læringsmiljø VIA Universety College Læreruddannelsen i Silkeborg Afleveret:

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere